Anda di halaman 1dari 12

SEMESTER JANUARI 2020

OUMH1603 – LEARNING SKILLS FOR 21ST CENTURY

NAMA : MUHAMMAD HANIF BIN


SHAHABUDIN
NO. MATRIKULASI : 951128045229001
NO. KAD PENGNEALAN : 951128045229
NO. TELEFON : 013-2227762
E-MEL : hanifshahabudin
PUSAT PEMBELAJARAN :
OUMH1603

1
OUMH1603

1.0 PENGENALAN

Pendidikan dilihat sebagai satu pelaburan kerana sistem pendidikan merupakan satu
proses yang berterusan bagi melatih tenaga manusia untuk tujuan pembangunan. Sesuatu
proses pembelajaran yang berjaya akan melahirkan individu dan masyarakat yang peka,
intelek, aktif, memahami serta mampu mengenal pasti sesuatu perkara sama ada baik
ataupun buruk. Pendidikan merupakan agen perubahan yang paling berpengaruh dalam
masyarakat/kehidupan kerana mampu membawa perubahan kepada masyarakat daripada
mundur dan terkebelakang kepada sebuah masyarakat yang maju dan bertamadun.
Melalui pendidikan juga, khasnya pendidikan alam sekitar akan dapat melahirkan
masyarakat yang mampu memahami hubungan antara persekitaran manusia dan
persekitaran fizikal. Kemampuan memahami interaksi iniadalah amat penting kerana
kedua-dua persekitaran adalah saling berkaitan, kerana sebarang kacau ganggu yang
berlebihan terhadap persekitaran fizikal akan memberi impak terhadap persekitaran
manusia (Haryati Shafii (Ph. D).

Manakala Pendidikan alam sekitar sebagaimana yang dipersetujui di Persidangan


UNESCO dalam Deklarasi Tbilisi 1977, ditakrifkan meliputi segala aktiviti
pembelajaran, komunikasi massa, penglibatan komuniti serta apa-apa aktiviti lain yang
bertujuan untuk membentuk populasi manusia yang peka dan mengambil berat terhadap
alam sekitar dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya (Moseley, 2000). Selain itu
juga, pendidikan alam sekitar adalah berhasrat untuk membentuk populasi manusia yang
mempunyai pengetahuan, kemahiran, sikap, motivasi dan komitmen untuk bekerja secara
individu dan kolektif dalam menyelesaikan masalah persekitaran pada masa kini dan
mencegah masalah baru daripada muncul. (O’ Riordian, 1981) berpendapat bahawa
pendidikan alam sekitar mempunyai persamaan dengan pendidikan kewarganegaraan
yang tujuannya adalah untuk membina komitmen dan tanggungjawab social yang
berteraskan pandangan holistik tentang hubungan manusia dan alamnya.

Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCED) bertujuan untuk memperkasakan


pelajar dari semua peringkat umur untuk memainkan peranan aktif, baik di dalam dan

2
OUMH1603
luar negara, dalam membina masyarakat yang lebih aman, bertoleransi, inklusif dan
selamat.
GCED didasarkan pada tiga bidang iaitu:

a. Pembelajaran Kognitif adalah pengetahuan dan kemahiran berfikir yang


diperlukan untuk lebih memahami dunia dan kerumitannya.
b. Sosio-emosi ialah nilai-nilai, sikap dan kemahiran sosial yang membolehkan
pelajar belajar secara mendalam, psikososial, dan fizikal serta membolehkan
mereka hidup bersama dengan orang lain dengan penuh hormat dan damai.
c. Tingkah laku adalah kelakuan, prestasi, aplikasi praktikal dan penglibatan.

Hasil pembelajaran utama, atribut utama pelajar, topik dan objektif


pembelajaran yang dicadangkan dalam GCED adalah berdasarkan tiga bidang
pembelajaran yang disebutkan di atas. Mereka saling berkaitan dan disatukan ke
dalam proses pembelajaran https://en.unesco.org/themes/gced/definition.Objektif
tugasan ini diberi adalah untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pelajar
yang relevan untuk menghadapi cabaran-cabaran abad ke 21. Selain itu, pelajar
dikehendaki menghuraikan jawapan untuk soalan yang diberikan dengan
menggunakan kemahiran abad ke-21 yang dipelajari.

2.0 MANFAAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL DALAM


MENYELESAIKAN ISU ALAM SEKITAR

2.1 (Tuliskan tajuk isu alam sekitar yang anda pilih contohnya Global Warming)

Masalah alam sekitar seperti pencemaran air dan udara bukanlah sesuatu yang asing bagi
kita. Sejak dekad yang lalu, peristiwa seperti tumpahan minyak Exxon pada tahun 1990
telah memusnahkan kehidupan liar dan sebahagian pinggiran laut Alaskan. Pada tahun
1991 pula, pembakaran telaga minyak di Kuwait telah membebaskan 200 juta tan gas
karbon dioksida ke atmosfera (Winchip 2003). Kemusnahan alam sekitar ini sangat
berkait rapat dengan perbuatan manusia sendiri. Pembangunan oleh manusia yang

3
OUMH1603
mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata-mata telah menyebabkan penyusutan
sumber alam dan pencemaran
http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/3585/1/Tahap_Keprihatinan_Alam_Sekitar_dan_Amal
an_Kepenggunaan_Hijau.pdf. Pencemaran udara boleh dikatakan antara pencemaran
yang memberi impak yang paling besar kepada alam sekitar. Disebabkan oleh
pencemaran udara terjadinya fenomena pemanasan global yang mengakibatkan
berlakunya bencana alam yang mengancam bumi kita. Pencemaran udara ini menjadi
tumpuan sedunia bagi menangani dan mengambil langkah pengawalan supaya tahap
pencemaran dapat dikawal. Negara maju seperti negara China yang bertumpukan industri
perkilangan secara langsung menjejaskan kualiti udara di negara tersebut. Isu
pencemaran udara ini dititikberatkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang
telah mengambil pelbagai langkah bagi menangani masalah
inihttp://karanganpelajarstpm.blogspot.com/2014/07/pencemaran-udara.html. Saya
memilih isu ini kerana udara adalah salah satu elemen yang penting dalam semua
kehidupan. Bukan sahaja manusia, malahan haiwan dan tumbuhan memerlukan udara
yang baik untuk meneruskan kehidupan di bumi ini. Pencemaran udara boleh
diklasifikasi kepada dua bahagian iaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara
sekunder.

Pencemaran udara primer ialah penghasilan sulfur monoksida dan karbon monoksida
akibat daripada pembakaran yang tidak lengkap. Pencemaran sekunder adalah berpunca
hasil daripada tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dengan wap-wap di udara.
(Wikipedia)

Banyak punca yang menyebabkan pencemaran udara. Punca pertama ialah disebabkan
oleh aktiviti perindustrian. Perkembangan dalam bidang ini menyebabkan penambahan
pada pelepasan pencemaran gas organic dan bukan organic, bahan kimia dan juga habuk.
Pelbagai jenis industry menghasilkan bahan pencemar yang berbeza. Kilang-kilang
seperti kilang nukleur melepaskan gas-gas yang amat bahaya. Walaupun kilang nukleur
mendatangkan banyak kebaikan, tetapi juga mendatangkan keburukan.

4
OUMH1603
Punca kedua ialah pelepasan gas-gas daripada kenderaan motor. Masyarakat moden amat
bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, lori dan bus. Setiap pergerakan
kenderaan motor menggunakan tenaga yang banyak. Kenderaan motor membakar bahan
api fosil untuk pergerakan yang menghasilkan asap-asap yang dapat mencemarkan udara.
Kenderaa berdaftar digunakan dalam Malaysia semakin meningkat, ini juga bermaksud
pencemara udara semakin meningkat dari semasa ke semasa di Malaysia.

Punca ketiga ialah pembakaran terbuka. Banyak penghuni suka membakar sampah sarap
apabila gotong-royang rumah mereka kerana mereka malas membuangkan ke dalam tong
sampah. Petani juga membakar ranting pokok, daun-daun dan lain lain untuk menjadi
baja untuk pertanian mereka. Walaupun sisa-sisa dari polok boleh menjadi baja, tetapi
semasa proses pembakaran akan mengeluarkan asap-asap yang mencemarkan udara.
Pembakaran hutan juga adalah salah satu pembakaran terbuka. Pembakaran hutan berlaku
kerana pemaju ingin membuka tanah yang baru untuk mendirikan bangunan atau
kepanasan suhu menjadi
kebakaranhttp://bmpengurusankumpulan15.blogspot.com/2010/08/pemcemaran-
udara.html.

Langkah-langkah pencegahan

A)Penggunaan Teknologi

Terdapat pelbagai strategi mengurangkan pencemaran bunyi antaranya ialah penggunaan


halangan bunyi, menghadkan kelajuan kenderaan, menukar tekstur permukaan jalan raya,
menghadkan berat kenderaan,mengunakan kawalan trafik agar tidak mengalami tekanan
brek dan pecutan bagi kenderaan.

Selain itu,pelaksanaan model computer bagi buyi jalan,mampu menangani topografi dan
operasi trafik serta pengurangan hipotesis tempatan.Kos pembinaan pengurangan bina
adalah sederhana tertakluk pada penyelesaian pada tahap perancangan projek laluan
jalan.

5
OUMH1603
Pengeluaran bunyi dari kapal terbang dengan menghasilkan enjin jet yang lebih senyap
yang dilakukan pada 1970-an dan 1980-an.Strategi ini membawa pengurangan
terhad.Bagi pihak pengurusan operasi,seperti menukar laluan penerbangan dan tempoh
masa penggunaan landasan telah membuktikan memberi kebaikan penduduk berhampiran
lapangan terbang.

B)Pendidikan

Melalui pendidikan memberi kesedaran serta membentuk sikap positif terhadap alam
sekiar terutamanya dari peringkat rendah lagi.Melalui pendidikan mereka dapat
mengetahui pencemar alam dari segi kesan-kesan negative terhadap alam sekitar dan
manusia.
Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui
Kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dalam matapelajaran alam dan manusia.

Seterusnya pada peringkat menengah melalui dalam kurikulum bersepadu sekolah


menengah KBSM khususnya dalam matapelajaran sains.Masyarakat juga mengetahui
mengenai alam sekitar melalui penyiaran media serta kempen.

C)Tanggungjawab bersama

Kerajaan patutlah memainkan peranan seperti mengetat undang-undang untuk


melindungi alam sekitar.Rondaan oleh pegawai alam sekitar perlu diperbanyakkan.
Pengusaha kilang haruslah mendapatkan nasihat mengenai alam sekitar sebelum
memulakan operasi.Selain itu,pengguna perlu mementau persekitaran sekiranya terdapat
pihak tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar perlu segera membuat aduan agar
pencemaran bunyi diatasi.

6
OUMH1603

D)Pameran,pertandingan dan kempen alam sekitar

Pameran perlulah diadakan secara berkala disetiap kawasan tertentu dengan mengedar
risalah tenteng punca dan kesan pencemaran bunyi terhadap alam sekitar serta manusia.
Selain itu, kerajaan perlulah mempamerkan slaid-slaid berkaitan pencemaran bunyi agar
dapat menyedarkan masyarakat serta mengajar masyarakat melindungi alam sekitar.
Mengadakan pertandingan kuiz tentang pencemaran untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat mengenai alam sekitar terutamanya di peringkat sekolah.

E)Pendedahan media massa

Penyiaran isu-isu berkaitan alam sekitar supaya masyarakat peka dan berhati- hati untuk
melindungi alam sekitar daripada tercemar.Pihak media turut menyiarkan isu-isu terkini
di akhbar dan majalah untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakathttp://generasipencinta.blogspot.com/

2.2 Ulasan Infografik

video 3 concept gced


https://www.youtube.com/watch?v=1GpIUoRoKCo
video pencemaran udara
https://www.youtube.com/watch?v=pbrpdUiSYMY

ulas sikit video nie.

7
OUMH1603

2.3 Cara Bagaimana 3 Dimensi Konsep Utama Pendidikan Kewarganegaraan


Global dapat Menyelesaikan Isu Alam Sekitar (contohnya pencemaran udara)

in short words ,
cognitive skill –apa itu pencemaran udara
socio emotional skill - do's and don'ts
behavoiral skills – langkah-langkah pencegahan

8
OUMH1603

3.0 KESIMPULAN

9
OUMH1603

4.0 REFLEKSI KENDIRI

10
OUMH1603

5.0 RUJUKAN
Bibliography
Haryati Shafii (Ph. D). (kein Datum). Pendidikan Alam Sekitar Menyumbang Ke Arah
Peningkatan Kualiti Hidup Masyarakat Di Malaysia. Kuala Lumpur: Univeristi
Tun Hussein Onn Malaysia.
Moseley, M. (2000). Teaching for environment literacy. Clearing House74 (1), 23-24.
O’ Riordian, T. (1981). Environmentalism. London: Pion Limited.

11