Anda di halaman 1dari 10

TOPIK 9

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9 MUHKAM DAN MUTASYABIH TOPIK 9 MUHKAM DAN MUTASYABIH PENDAHULUAN Skop perbincangan dalam topik ini

TOPIK 9

MUHKAM DAN MUTASYABIH

PENDAHULUAN

Skop perbincangan dalam topik ini akan membahaskan mengenai ayat-ayat di dalam al- Quran yang bersifat Muhkam dan Mutasyabih. Beberapa kupasan mengenai topik ini akan disentuh seperti:

(i)

Takrif ayat Muhkam dan Mutasyabih.

(ii)

Pembahagian Mutasyabih.

(iii)

Hikmah-hikmah Mutasyabih.

OBJEKTIF

Beberapa objektif utama di gariskan dalam perbincangan ini ialah:-

1. mempraktikkan al-Quran sebagai sumber rujukan utama dalam pelbagai aspek kajian;

2. mengetahui takrif sebenar ayat Muhkam dan Mutasyabih;

3. mengetahui hikmah disebalik ayat al-Quran yang bersifat Mutasyabih;

4. menghayati keindahan bahasa al-Quran yang tiada tandingannya; dan

5. menolak tanggapan bahawa al-Quran itu adalah hasil karangan manusia dengan bersandarkan ayat Muhkam dan Mutasyabih.

9.1 PENGENALAN: AYAT MUHKAM & MUTASYABIH

Dalam al-Quran terdapat ayat yang menunjukkan bahawa kesemuanya adalah Muhkam. Firman Allah Swt:

Maksudnya: Alif, Laam, Raa'. Al-Quran sebuah Kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. (Susunan dan penjelasan itu) adalah dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya 1 .

1 Surah Hud: 1

OUM

OUM

127

MUHKAM DAN MUTASYABIH TOPIK 9 Selain itu terdapat juga ayat yang menunjukkan kesemuanya mutasyahih iaitu

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9

Selain itu terdapat juga ayat yang menunjukkan kesemuanya mutasyahih iaitu melalui firman Allah Swt:

Maksudnya: Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu Kitab Suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain (tentang benarnya dan indahnya), yang berulang-ulang (keterangannya, dengan berbagai cara); yang (oleh kerana mendengarnya atau membacanya) kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram; kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab Suci itulah hidayah Allah; Allah memberi hidayah dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan (ingatlah) sesiapa yang disesatkan Allah (disebabkan pilihannya yang salah), maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya 2 .

Dan dalam ayat-ayat yang lain ada memberi petunjuk bahawa sebahagiannya muhkam dan sebahagiannya lagi mutasyabih sebagaimana firman dalam al-Quran:

Maksudnya: Dialah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al- Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing) - adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu ugama, berkata: "Kami beriman kepadanya,

2 Surah al-Zummar: 23

128

OUM

OUM

TOPIK 9

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9 MUHKAM DAN MUTASYABIH semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami". Dan tiadalah yang mengambil

semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami". Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran 3 .

Kesemua ayat-ayat yang dikemukan di atas tidak memberi makna yang bertentangan antara satu sama lain. Muhkam-nya al-Quran bermaksud kesemua ayatnya tersusun begitu kemas, halus, tidak terdapat kelemahan dari sudut lafaz atau kecacatan dari sudut makna. Ia seumpama satu bangunan yang bediri teguh. Sementara itu makna ayat yang mengatakan ia adalah mutasyabih dari konsep ia menyerupai antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam susunan dan keelokannya. Kesempurnaan Mutasyabih al-Quran ini sampai ke tahap I’jaz pada lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Sehingga kamu tidak dapat melebihkan antara kalimah-kalimahnya atau ayat-ayatnya dari sudut tarikan, kehalusan dan I’jaz, ia seumpama satu untaian rantai yang tidak tahu manakah penghujungnya.

Manakala ayat yang bermaksud sebahagiannya muhkam dan sebahagiannya mutasyabih adalah bermaksud sebahagian ayat al-Quran memberi makna petunjuk yang jelas mengikut kehendak Allah Swt. Sebahagian ayat-ayatnya lagi petunjuk ayatnya tersembunyi ini bermakna ayat-ayat yang jelas maksudnya adalah muhkam manakala ayat-ayat yang tersenbunyi maknanya adalah mutasyabih. Secara keseluruhannya tidak ada pertentangan antara keseluruhan al-Quran adalah muhkam atau keseluruhan al- Quran adalah mutasyabih atau sebahagian al-Quran muhkam dan sebahagiannya lagi adalah mutasyabih.

9.2 TAKRIF MUHKAM & MUATASYABIH

Dalam menentukan takrifan Muhkam dan Mutasyabih, ulama khilaf kepada beberapa

pendapat:-

(i)

Muhkam bermakna petunjuk ayat yang jelas dan tidak mungkin ia nasakh. Mutasyabih pula ialah makna yang tersembunyi tanpa diketahui samada akal atau naqli. Ia adalah apa yang disimpan dalam ilmu Allah Swt seperti berlaku kiamat, huruf-huruf muqata’ah di permukaan surah dan lain.

(ii)

Muhkam ialah apa yang diketahui kehendaknya samada secara zahir atau takwil. Mutasyabih pula ialah tersembunyi dalam ilmu Allah Swt seperti kiamat, keluar Dajjal, huruf di permukaan surah. Pandangan ini ialah dikalangan sunnah

(iii)

Muhkam ialah apa yang memadai dalam memenuhi tanpa memerlukan keterangan lain. Mutasyabih pula ialah yang tidak memadai dengan ayat tersebut dan memerlukan kepada keterangan.

3 Surah Ali Imran: 7

OUM

OUM

129

MUHKAM DAN MUTASYABIH TOPIK 9 9.3 PEMBAHAGIAN MUTASYABIH Punca Mutasyabih secara umumnya ialah kesamaran makna

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9

9.3 PEMBAHAGIAN MUTASYABIH

Punca Mutasyabih secara umumnya ialah kesamaran makna dalam lafaz atau kesamaran dalam makna atau kesamaran makna dan lafaz.

Pertama: Mutasyabih dalam lafaz terbahagi kepada dua iaitu Mufrad dan Murrakkab. Mufrad berlaku dari sudut penggunaan kalimah yang pelik atau makna yang berbagai. Contoh kalimah yang pelik ialah Firman Allah Swt:

Maksudnya: Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput 4 .

Bermaksud ternakan binatang, dalilnya ialah Firman Allah yang ada selepas itu:

Maksudnya: Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu 5 .

Contoh tasyabuh Mufrad dengan sebab mempunyai banyak makna ialah Firman Allah Swt:

Maksudnya: Lalu ia memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya (sehingga pecah berketul-ketul) 6 .

Bermaksud Nabi Ibrahim mendapatkan patung berhala kaumnya dan memukulnya dengan tangan kanan bukan tangan kiri. Atau memukulnya dengan amat kuat. Digunakan ‘al-Yamin’ dalam ayat kerana ia adalah yang terkuat antara dua anggota tersebut. Dan makna ketiga ialah Nabi Ibrahim memukulnya dengan sebab ‘al-Yamin’ (sumpah) yang dibuatnya dan disebut dalam al-Quran:

Maksudnya: Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu, sesudah kamu pergi meninggalkan (rumah berhala ini) 7 .

Kesemua makna yang dikemukakan itu adalah harus untuk makna ‘al-Yamin’.

4 Surah `Abasa: 31

5 Surah `Abasa: 32.

6 Surah al-Soffat: 93.

7 Surah al-Anbia’: 57.

130

OUM

OUM

TOPIK 9

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9 MUHKAM DAN MUTASYABIH Contoh tasyabah dalam Murakkab dengan sebab ringkas ialah Fiman Allah Swt:

Contoh tasyabah dalam Murakkab dengan sebab ringkas ialah Fiman Allah Swt:

Maksudnya: Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman 8 .

Ayat ini datang dalam bentuk ringkas dan makna tersirat disebaliknya. Makna ayat ialah jika kamu bimbang tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim dalam peliharaan kamu selepas kamu mengahwini mereka maka hendaklah kamu berkahwin dengan wanita yang berkenan dihati kamu. Dengan kata lain jika kamu merasa berat dan susah untuk mengahwini anak-anak yatim bimbang kamu akan menzalimi mereka maka di hadapan kamu wanita lain dan berkahwin dengan wanita yang kamu suka.

Ada juga yang menyatakan sesungguhnya terdapat sebilangan yang merasa bimbang menjaga anak-anak yatim tetapi mereka tidak merasa bersalah dalam melakukan zina, lalu Allah Swt menurunkan ayat ini. Justeru maknanya ialah jika kamu takut melakukan zina gantikanlah zina dengan perkahwinan di mana Allah Swt akan melimpahkan rahmatnya ke atas kamu dengan luas, maka berkahwinlah kamu dikalangan wanita yang kamu sukai samada 2, 3 dan 4.

Kedua: Tasyabuh dari sudut makna contohnya ialah sama ayat al-Quran yang menyebut tentang sifat Allah Swt, ayat-ayat tentang hari kiamat, ayat-ayat berkaitan nikmat syurga dan azab neraka. Akal manusia tidak mungkin dapat menyelami hakikat sifat Allah Swt, begitu juga tentang kedahsyatan hari kiamat.

Ketiga: Tasyabuh dari sudut lafaz dan makna. Contohnya amat banyak dalam al_Quran, antaranya Firman Allah Swt:

Maksudnya: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai (peredaran) anak bulan. Katakanlah: "(peredaran) anak bulan itu menandakan waktu-waktu (urusan dan amalan) manusia, khasnya ibadat Haji. Dan bukanlah perkara kebajikan: kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya (ketika kamu berihram) akan tetapi kebajikan itu ialah

8 Surah al-Nisa’: 3.

OUM

OUM

131

MUHKAM DAN MUTASYABIH TOPIK 9 perbuatan orang yang bertaqwa; dan masuklah ke rumah (Kamu) itu

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9

perbuatan orang yang bertaqwa; dan masuklah ke rumah (Kamu) itu melalui pintunya, serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya" 9 .

Orang yang tidak memahami adat bangsa arab pada zaman jahiliyyah tidak akan dapat memahami nas ini dengan tepat. Terdapat cerita menyatakan bahawa di kalangan ansar apabila mereka berihram mereka tidak akan lagi memasuki rumah melalui pintu. Jika ia dari penduduk Madar, mereka akan menebuk lubang dibelakang rumah untuk masuk dan keluar ketika berihram dan jika dari penduduk Wabar, mereka akan keluar dari belakang khemah. Dengan kelakuan mereka itu, lalu Allah Swt menurunkan Firmannya sebagaimana ayat di atas. Kesamaran dalam ayat ini adalah berkaiatan lafaz dengan sebab terlalu ringkas dan jika dipanjangkan maknanya ialah “tidak ada kebaikan jika kamu mendatangiku (memasuki) rumah melalui pintu belakang ketika kamu berihram haji atau umrah. Kesamaran makna pula ialah nas dalam ayat ini dapat difahami setelah mengetahui adat bangsa arab ketika jahiliyyah. Dan makna ayat tak akan difahami jika tidak mengetahui adat tersebut.

9.4 MUTASYABIH DAN KATEGORINYA

Ulama membahagi mutasyabih kepada tiga bahagian:-

1. Semua manusia tidak mengetahui perkara yang berkaitan dengan zat Allah, haqiqat dan sifatnya, waktu kiamat dan seumpamanya tentang perkara ghaib, semuanya ini tersimpan di sisi Allah Swt.

Maksudnya: Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dia lah sahaja; dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut; dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan (semuanya) ada tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz) yang terang nyata 10 .

9 Surah al-Baqarah: 189. 10 Surah al-An’am: 59

132

OUM

OUM

TOPIK 9

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9 MUHKAM DAN MUTASYABIH Maksudnya: Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat.

Maksudnya: Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Dan Dia lah jua yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim (ibu yang mengandung). Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok (sama ada baik atau jahat); dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Amat Meliputi pengetahuanNya 11 .

2. Semua manusia mampu mencapai dan mengetahuinya melalui kajian dan pembelajaran. Ia seperti mutasyabih yang berlaku dengan sebab ijmak seperti yang telah diterangkan.

3. Hanya diketahui dikalangan ulamak, contoh dalam bahagian ini begitu banyak dimana Allah Swt melimpahkan ke dalam hati-hati hambanya yang bersedia dan berusaha untuk memahami kitabnya.

Al-Raghib berkata Mutasyabih terbahgi kepada tiga :-

(i)

Perkara yang tidak dapat diketahui seperti waktu qiamat, keluar Rabbah dan seumpamanya.

(ii)

Perkara yang manusia mengetahuinya seperti lafaz-lafaz yang pelik.

(iii)

Perkara yang hanya diketahui ulamak. Ini seperti doa Rasulullah Saw kepada Ibn Abbas:

Maksudnya: Ya Allah fahamkannya dengan kefahaman agama yang mendalam dan ajarkannya ilmu ta’wil.

9.5 HIKMAH-HIKMAH MUTASYABIH

Walaupun mutasyabih terbahagi kepada tiga tetapi terdapat juga mutasyabih yang diketahui ulamak. Dan ulamak telah mengkaji tentang hikmah di sebalik wujudnya mutasyabih dalam al-Quran mengikut pembahagian berikut :-

1. Perkara yang hanya diketahi Allah Swt

Antara hikmah dalam bahagian pertama ini ialah;

(i) Rahmat Allah Swt terhadap manusia yang daif dan lemah serta tidak mampu mengetahui semua perkara. Jika satu bukit hancur dengan sebab tajalli Allah Swt dan nabi Musa rebah pengsan maka bagaiman jika Allah Swt tajalli dengan zat dan hakikat sifatnya kepada manusia?. Untuk itu Allah Swt telah menyembunyikan dari

11 Surah Luqman: 34.

OUM

OUM

133

MUHKAM DAN MUTASYABIH TOPIK 9 manusia mengetahui waktu kiamat sebagai rahmat kepada mereka agar mereka

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9

manusia mengetahui waktu kiamat sebagai rahmat kepada mereka agar mereka sentiasa bersedia menghadapinya.

(ii)

Hikmah yang kedua ialah sebagai ujian adakah manusia beriman dengan perkara ghaib yang dibawa dengan khabar yang tepat? Orang-orang yang mendapat hidayah akan berkata kami beriman dengannya meskipun tidak mengetahui secara tepat. Manakala orang-orang yang mempunyai hati yang buruk kekal mengingkarinya.

(iii)

Dan hikmah yang ketiga ialah mutasyabih menjadi dalil dan bukti bahawa manusia itu lemah dan jahil meskipun mempunyai ilmu. Ia juga bukti keesaan kudrat Allah Swt dan dialah yang Esa yang mengetahui segala. Manakala manusia keseluruhannya tidak dapat menguasai ilmunya melainkan apa yang dikehendakinya dan di sana manusia akan tunduk patuh dengan khusyuk sambil berkata seperti malaikat berkata dalam surah al-Baqarah: 32.

 

 
 

Maksudnya: Malaikat itu menjawab: "Maha suci Engkau (Ya Allah)! Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau jualah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana".

Imam Fakhr al-Razi berkata jika sekiranya semua ayat al-Quran itu muhkam sudah tentu ianya untuk satu mazhab sahaja dan secara jelasnya ia membatalkan seluruh mazhab yang berlainan denganya. Dan ini menakutkan pendokong mazhab-mazhab untuk mengkajinya. Adapun dengan wujudnya al-Mutasyabih dan al-Muhkam bersama telah memberi ruang kepada setiap mazhab untuk berusaha dalam membenarkan mazhab masing-masing. Disini pengkaji yang ikhlas akan sampai kepada kebenaran.

2.

Manusia

mampu

mencapai

dan

mengetahui

Mutasyabih

melalui

kajian

dan

pembelajaran.

 

3.

Hanya diketahui dikalangan ulama’.

 

4.

Sebagai ujian dan cubaan terhadap kekuatan umat Islam. Firman Allah Taala pada ayat 7 surah Ali Imran yang bermaksud;

”Sesungguhnya orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutashabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencar-cari takwilnya”

Jadi orang yang tidak tahan dengan ujian mereka akan ingkar dengan ayat-ayat mutashabihat. Mereka enggan menuruti ajaran Al-Quran sehingga mereka bertindak mengikut sesuka hati.

134

OUM

OUM

TOPIK 9

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9 MUHKAM DAN MUTASYABIH 5. Menggambarkan kekurangan dan kedaifan manusia. Sebanyak dan sesungguh mana pun

5. Menggambarkan kekurangan dan kedaifan manusia. Sebanyak dan sesungguh mana pun usaha manusia masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Kekuasaan dan kebesaran Allah Allah melalui ilmu-ilmunya jelas kelihatan. Maha mengetahuinya merangkumi perkara-perkara yang samar, rahsia sehingga malaikat pun tidak mengetahuinya. Buktinya melalui ayat 32 surah Al-Baqarah yang bermaksud;

”Mereka menjawab” Maha suci Engkau tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana”.

6. Mendorong usaha-usaha mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Ayat-ayat mutashabihat yang mengandungi makna dan uslub yang pelbagai mendorong umat Islam mengkaji pelbagai disipilin ilmu. Ia merangkumi ilmu-ilmu bahasa, kimia, fizik, astronomi, ekonomi, teknik, geografi kedoktoran dan sebagainya.

7. Menggalakkan penggabungan dalil-dalil Naqli dan Aqli. Orang-orang yang mahu mengkaji ayat-ayat mutashabihat akan melengkapkan dirinya dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan ilmu-ilmu agama. Penggabungan begini akan melahirkan satu penafsiran yang lebih baik. Seandainya kesemua ayat Al-Quran Muhkamat tentunya orang tidak terdorong untuk mengakaji sesuatu melalui alat-alat ilmu pengetahun umum.

Antara hikmah mutasyabih dalam bentuk kedua dan ketiga sebagaimana di atas ialah membenarkan lagi I’jaz al-Quran. Ini bermaksud manusia akan terus membuat kajian dan pengamatan terhadap setiap kalimah yang bersifat mustasyabihat. Pada masa itu ia akan menjurusnya memasuki medan ilmu balaghah, iaitu ilmu yang membincangkan ketinggian sastera dan rahsia-rahsianya. Perbincanganya akan berkait dengan ijaz, itnab, musawah, taqdim, ta’khir, al-dhikr, al-hazf, haqiqah, majaz dan seumpamanya.

9.6 HIKMAH-HIKMAH MUHKAMAT

Secara ringkasnya ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quran berfungsi seperti berikut;

1. Menjadi rahmat kepada umat Islam. Kerahmatan ini jelas kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan bahasa Arab yang tinggi. Merekatidak perlu susah-susah mempelajari dan memahami sesuatu maksud dan erti bagi sesuatu ayat. Ayat-ayat ini mudah terang dan jelas difahami kehendaknya.

2. Mudah melaksanakan perintah. Susulan daripada faedah pertama mereka juga mudah melaksanakan apa saja kehendak melalui ayat yang sudah jelas maksudnya.

3. Mendorong manusia memahami dan menghayati perintah al-Quran. Dengn adanya ayat Muhkamat mendorong mereka untuk cuba memahami kenhendak- kehendak al-Quran dan terus mengamalkan kandungannya.

4. Memudahkan belajar isi al-Quran. Kerana ayatnya jelas dan terang dan lafaz- lafaznya mudash difaham, maka hilanglah kesusahan umat untuk mempelajari isi kandungan al-Quran seluruhnya.

OUM

OUM

135

MUHKAM DAN MUTASYABIH TOPIK 9 5. Memudahkan penafsiran. Kerana ayatnya yang terang maka mudahlah untuk

MUHKAM DAN MUTASYABIH

TOPIK 9

5. Memudahkan penafsiran. Kerana ayatnya yang terang maka mudahlah untuk menfasir atau memberi penjelasan terhadap maksud ayat-ayat al-Quran. Pentafsir tidaklalgi perlu untuk mencari-cari takwilan yang sesuai kerana semua lafaznya terang dan jelas.

6. Membantu para dae. Antara lain hikmah ayat muhkamah ialah membantu para daie atau pendakwa dan juga guru-guru untuk menerangkan isi kandungan kitab suci Al-Quran kerana ia telah pun jelas dan terang maknanya.

7. Mempercepat hafazan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang mudah difahami akan memudahkan penghafalan kerana kefahaman ayat sangat kuat membantu penghafalan ayat-ayat al-Quran.

136

OUM

OUM