Anda di halaman 1dari 10

Meneroka peluang-peluang pembangunan dan kerjaya

guru

Guru

Pegawai
PPD Perkhidmatan KPM
Pendidikan

JPN
a. Mobiliti Laluan Kerjaya PPP

PPP boleh memilih aktiviti Permohonan jawatan


Pertukaran jawatan ke
PPB yang sesuai dengan pengetua atau guru besar
bahagian, jabatan dan
laluan kerjaya yang – kursus kepimpinan yang
institusi perlu melepasi
diminati dan sesuai dikendalikan Institut
syarat dan kriteria
dengan kepakaran mereka Aminuddin Baki (IAB)

Pengurusan dan
Guru yang ingin menjadi pentadbiran kementerian Pegawai KPM – boleh
pensyarah IPG – Kursus
- pegawai di bahagian memohon ke laluan PdP.
Induksi Pensyarah Baharu
tertentu KPM
Laluan PdP di
sekolah/IPG/Matrikulasi
• Bermula dari DG41 – guru, jurulatih
sukan/seni dan guru bimbingan dan
Laluan Kepakaran Pendidikan kaunseling
• Pengetahuan mendalam, kemahiran • Boleh meneruskan kerjaya di sekolah
tinggi dan berpengalaman luas dalam atau IAB, IPG & Martikulasi (gred
bidang kepakaran khusus dan yang lebih tinggi – gred khas)
Laluan kepimpinan mengamalkan nilai professional • Boleh memohon utk bertukar ke laluan
Pendidikan dalam tugas kepimpinan dan kepakaran pendidikan
• Bidang pengurusan dan pentadbiran
• Menjadi sumber inspirasi, sumber
pendidikan
rujukan, penasihat dan pembimbing
• Memegang jawatan hakiki kepimpinan kepada rakan sejawat
di bahagian PPD,sekolah dan institusi
• Kecemerlangan keberhasilan diperakui
pendidikan seperti
oleh organisasi.
IAB/IPG/Matrikulasi
Pelan Pembangunan Profesionalisme Peribadi
Strategi pembangunan profesionalisme untuk
membangunkan kompetensi PPP
1. Setiap PPP
bertanggungjawab terhadap Tanggungjawab PPP –
Memerlukan pengetahuan
tugas utama mereka – merangka, merancang,
dan kemahiran yang mantap
memastikan sistem melaksanakan dan menilai
dalam bidang masing-masing
Pendidikan negara diurus sistem Pendidikan.
dengan cemerlang

PPB yang dibangunkan –


tahap keilmuan dan
kepakaran (PdP/ Kepimpinan
& pentadbiran/ kepakaran
bidang khusus Pendidikan)

Dokumen Awal PIPPK (KPM, 2016)


2. PPP – semangat 3. PPP – merancang
dan dorongan untuk kemajuan kendiri
terus membangunkan mengikut laluan
profesionalisme kerjaya yang dipilih

Dokumen Awal PIPPK (KPM, 2016)


Program Pembangunan melalui 3 strategi
Strategi Kumpulan Sasaran dan Gred Kategori dan Kandungan PPB

Penerokaan bakat PPP kurang lima tahun - Dasar penyelidikan


- Berasaskan tempat kerja perkhidmatan - Penyelidikan asas
- Kurikulum
- Kokurikulum
- Sahsiah
Pengekalan bakat PPP yang telah berkhidmat Pembangunan profesionalisme
sekurang-kurangnya lima tahun untuk mengembangkan kepakaran
dan dapat memilih laluan kerjaya

Pengukuhan bakat PPP yang telah dikenal pasti oleh Pembangunan kepimpinan dan
pihak atas (pengetua atau guru kepakaran.
besar, ketua jabatan, dan
pengarah) tentang keupayaan PPP
sebagai pelapis
• Dalam PPPM (2013-2025), KPM menekankan amalan berbelanja
secara berhemat dan pulangan nilai untuk setiap ringgit yang
dibelanjakan.
• Pelaksanaan PPB lebih menjimatkan sekiranya dilaksanakan
berasaskan berasaskan sekolah atau yang dilaksanakan KPM melalui
Latihan dalam Perkhidmatan (LADAP)
CONTOH UNTUK ANDA MEMBANGUNKAN PELAN
PEMBANGUNAN KENDIRI - Adaptasi daripada Career
Development Plan –Success Through People (2016)

d. Sejauh mana
a. Tugas dan c. Semak kedudukan
b. Matlamat kerjaya pencapaian anda
tanggungjawab semasa pencapaian anda
menepati sasaran

h. Fikirkan ciri kerjaya


g. Semak minat dan
e. Kompentensi dalam f. Rumuskan maklumat yang anda impikan dalam
keupayaan anda untuk
kepimpinan pencapaian masa terdekat dan pada
mencapai matlamat
masa akan datang
j. Matlamat kerjaya yang perlu
i. Matlamat kerjaya yang perlu k. Semak tugasan atau tindakan
dicapai selepas 3 taun dan
dicapai dalam tempoh 3 tahun yang lepas
seterusnya

m. Kenal pasti aspek


pengetahuan, kemahiran dan
l. Kenal pasti kekuatan dan kompetensi yang telah anda n. Mengenalpasti bidang latihan
kekurangan capai/belum capai sebagai yang anda perlukan
elemen kekuatan/kelemahan
anda

p. Memerlukan maklum balas


berupa penilaian daripada ketua
o. Kenalpasti aspek pengetahuan, jabatan, klien, pihak yang
q. Dapatan daripada maklum
kemahiran dan kompetensi yang berurusan, ibu bapa murid, rakan
balas
anda belum kuasai sekerja dan pihak pengurusan di
organisasi anda (kekuatan dan
kelemahan)
t. Perkara2x kritikal
r. Data s. Perkara yang lazim
yang perlu diberikan
diinterpretasikan yang diperoleh
perhatian

u. Individu yang boleh


w. Menentukan bidang
mengesahkan perkara
PPB yang diperlukan
tersebut

Anda mungkin juga menyukai