Anda di halaman 1dari 27

p 
y O  


 
 
y   
 
 
 
y   
  
 
 
y þ  


     
y     
   
 
  
y  

     
   
      
  
 
Peringkat Tahap Huraian
umur
1. Asas kepercayaan Dari lahir Cabaran pertama
lawan asas hingga 1 ±membina asas
ketidakpercayaan tahun kepercayaan
dengan
persekitaran
‡Asas kepercayaan timbul jika mendapat jagaan yang
sempurna secara tetap oleh penjaganya.
‡Mengikut kepercayaan Erikson, jika tidak diberi
penjagaan yang sepatutnya seperti penyusuan tidak dijaga
atau lampin tidak bertukar, ketidakpercayaan kepada
orang lain timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan
ketakutan dan berprasangka.
:. Autonomi 1 - 3 Perkembangan tertumpu kepada
lawan tahun. perkembangan fizikal. Rasa
keraguan percaya kepada keupayaan diri
timbul jika berjaya dan menerima
sokongan. Jika gagal mereka akan
ragu--ragu terhadap keupayaan diri.
ragu
‡Kanak
Kanak--kanak cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa
bantuan--mereka ingin mempunyai autonomi terhadap diri
bantuan
sendiri. ±cuba makan minum, membuang air, pakai kasut
sendiri.
‡Kanak
Kanak--kanak yang diberi sokongan untuk berdikari dan
meneroka perlakuan fizikal akan merasa mempunyai
autonomi.
‡Kanak
Kanak--kanak yang tidak diberi peluang akan merasa ragu-
ragu-
ragu terhadap keupayaan sendiri.
3. Inisiatif 4-5 Kanak: cuba berdikari, ada inisiatif
lawan rasa tahun melakukan sesuatu sendiri - jika
bersalah. gagal akan rasa bersalah.
‡Kanak
Kanak--kanak akan cuba untuk menjadi lebih berdikari.
Mereka meneroka persekitaran dan mencuba kemahiran-
kemahiran-
kemahiran baru.
‡Mereka suka bertanya dan meminta penjelasan untuk
peristiwa dan situasi yang dilalui.
‡Inisiatif dalam diri kanak
kanak--kanak digalakkan dengan
sokongan dan peluang oleh orang dewasa manakala
galakan kanak-
kanak-kanak lain menghargai hasil kerja rakan.
‡Rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila
kanak--kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa
kanak
mencuba kemahiran..
4. Industri 6 ± 11 Kanak-
Kanak-kanak perlu menguasai
lawan rasa tahun kemahiran
kemahiran--kemahiran tertentu di alam
rendah diri persekolahan. Kegagalan akan
memberi impak merendah diri dan
tiada keupayaan.
‡Tugasan utama
utama--timbulkan rasa kompetensi dan industri.
‡Industri
Industri--kejayaan dalam melaksanakan sesuatu
kemahiran dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan
hati kanak-
kanak-kanak.
‡Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan.
‡Kanak
Kanak--kanak yang gagal dalam peringkat ini akan merasa
rendah diri dan tiada keupayaan bukan sahaja terhadap
pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial
dengan individu di persekitaran mereka.
5. Identiti lawan 1: - 18 Golongan remaja mencari
kekeliruan identiti tahun identiti -pekerjaan
pekerjaan,, kemahiran
kemahiran,,
jantina dan bersosial
bersosial..
‡Remaja mencari identiti dan membina personaliti diri diri..
‡Ingin memahami diri sendiri dan bagaimana mereka
berbeza dengan orang lain.
‡Harus menyeimbangi kehendak diri sendiri dengan
kehendak orang di persekitaran
persekitaran--ibubapa
ibubapa,, guru, rakan.
rakan.
‡Mencari
Mencari--mereka meniru identiti orang lain di persekitaran
persekitaran..
‡Erikson percaya bahawa remaja yang berjaya melepasi
krisis ini akan berjaya membina identiti diridiri..
‡Gagal
Gagal--kecelaruan identiti
identiti,, rasa tidak selamat
selamat,, ragu-
ragu-ragu
dan akan mengalami pelbagai masalah di peringkat
seterusnya..
seterusnya
6. Keintiman Awal Mebentuk keintiman dalam
lawan dewasa. hubungan, menuju perkahwinan
keasingan 18 ± 35 dan membina kerjaya. Gagal-
Gagal-
tahun. berasa terasing dan tersisih.
‡Krisis utama
utama--membentuk hubungan intim melalui
perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga.

‡Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan


melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa
hilang identiti diri..

‡Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa


terasing dan akan menghindari perhubungan dengan
orang lain.
×. Generativiti PertengahaKehidupan berkeluarga dan
lawan n dewasa kerjaya yang baik.
kekakuan 35 - 65 Kegagalan membawa
tahun. kepada perasaan
mementingkan dri sendiri.
‡Krisis utama
utama--membentuk hubungan intim melalui
perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga.

‡Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan


melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa
hilang identiti diri..

‡Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa


terasing dan akan menghindari perhubungan dengan
orang lain.
8. Integriti Lanjut Kejayaan di dalam hidup
lawan usia. berkeluarga dan karier.
kekecewaan 65 tahun Kegagalan membawa kepada
ke atas. kesedihan dan kekecewaan.

‡Pada peringkat ini seseorang individu telah melalui


pelbagai pengalaman dan cabaran di dalam hidupnya.

‡Individu yang berjaya melepasi segala krisis


perkembangan akan bangga dengan segala pencapaian
dan kejayaan yang diperolehi.

‡Kegagalan melepasi krisis


krisis--krisis perkembangan akan
membawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua.


p  
 
 


 
 !""#$%&
'#$

y   


 

  (

 
 

)  

y 
 
   
 

y     
 
 

 
  )
 )
*!+,,O%&+

y - 
   (
 
  

y   
 (

 
y . 
   
 /

  0
 
 
  

 

y  
  1 
   

 
 
 

2!"3%&"-"%/

y - 
) 
 
)
 1
 (
  

y % 


 ) 
 
 ( 
 
 # !   
y - 


 (
 
  

 
  
y    
 
 
 )- 
  

 1 

 1 
4!'+"%&"'/'

y - 
 ( 

  


y - 
)  
 


 )  0

 (
O
   ( 
 
 

y - 
 


  
 ) 
  

 

  

 

y O
 
   
   
   O     
     
  
  
        
y   

     
  
 
5!'%&%+'

y - 
 )

   
  (
 

 ) 

y '  )  
 )

  )
y O (  ) 
 
 
  )  
 
  )
y  ) 

  ) ) 
  
y   
  

  )
Satu perasaan Bentuk emosi ±
afektif seseorang gembira,
individu dalam sedih, takut,
keadaan yang marah, dll.
memberi makna
kepadanya.

EMOSI
Luahan emosi
memberi gambaran
tentang perasaan
seseorang & memberi Tahap emosi-
impak kepada ‡ +ve-gembira
perhubungan individu
dengan orang lain ‡ -ve-marah
y   
   
  
   

Kntonasi suara ibu bapa dapat menenangkan


bayi yang sedang menangis.
y        
 
  
  
y  
    
  

 
 
y þ     
  
  
    
Š !"#$ O$

y O     
   
   
  
y % 
 &

Bermula punca luaran punca dalaman

Bayi bergantung kepada punca luaran(ibu bapa)


untuk menenangkan emosi. Latihan harus
diberikan supaya mereka mampu meregulasi
emosi sendiri tanpa bantuan orang lain tetapi
secara dalaman.


 

Anggap cabaran sebagai sesuatu yang positif atau


jangan fokuskan fikiran ke arah situasi yang
membangkitkan emosi negatif

Ledakan emosi

Dengan kematangan dan sokongan daripada


ibu bapa dan guru kanak-kanak akan dapat
mengawal ledakan emosi
Memilih dan mengawal situasi dan perhubungan

Semakin meningkat usia kanak-kanak, mereka


sepatutnya berupaya memilih situasi dan hubungan
yang boleh mengurangkan emosi negatif.

Menangani tekanan.

Kanak-kanak patut didedahkan dengan strategi


mengawal dan menangani tekanan.
O þ $ O$

y O  % $ '$ (()*  


 
  
      
     

_ HK TH

Kesedaran Boleh membezakan


emosi diri emosi diri dalam
sendiri pelbagai keadaan.
Mengenalpasti Memahami
emosi orang lain keadaan
emosi
orang lain.

Menggunakan Menggunakan
perkataan yang perkataan yang
menggambarkan menggambarkan
emosi yang emosi dalam situasi
relevan dengan tertentu dengan
situasi yang tepat dan sesuai.
dihadapi
Berempati dan
simpati dengan Sensitif terhadap
keadaan yang perasaan orang
dialami oleh lain yang sedang
orang lain. duka atau kecewa.

½eseorang yang
Menyedari bahawa sedang marah tidak
emosi dalaman tidak semestinya
semestinya diluah menunjukkan
secara luaran kemarahan secara
fizikal
Mengawal marah
Mengawal emosi dengan
negatif dengan meninggalkan situasi
meregulasikan yang menyebabkan
emosi tersebut emosi tersebut atau
fikirkan perkara yang
boleh meredakan
perasaan marah.

Sedar tentang Menunjukkan


keupayaan emosi kemarahan kepada
yang dapat seseorang rakan
mempengaruhi mungkin boleh
sesuatu hubungan menjejaskan
persahabatan