Anda di halaman 1dari 20

TAKSONOMI OBJEKTIF PENDIDIKAN DOMAIN KOGNITIF

TAKSONOMI BLOOM

Aras rendah
Terdiri daripada aras pengetahuan dan kefahaman

PENGETAHUAN (KNOWLEDGE)
Tahu: mengingat, memanggil semula (recall) fakta, istilah, corak, kaedah, yang telah dipelajari

KEFAHAMAN
merupakan aras yang paling rendah dalam penaakulan. Ia menunjukkan seseorang itu

memahami sesuatu.

pengetahuan
pengetahuan
CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Pengetahuan spesifik Namakan (knowledge of specifics) - Mengingat semula fakta yang berasingan Ceritakan (Recall of specific and isoable bits of information) Huraikan Pengetahuan tentang istilah (knowledge of terminology) - Mengetahui dan mengingat semula erti istilah, simbol (verbal and non-verbal symbols) Beri takrif

Senaraikan ciri-ciri Pengetahuan fakta spesifik (knowledge of specific facts). Tandakan tempat Tahu dan mengingat semula tarikh, nama orang, tempat, ukuran sesuatu, ciri-ciri sesuatu dsb. Mengingat Pengetahuan tentang kriteria Pengetahuan tentang criteria bagaimana fakta, Mengenal prinsip, pendapat, tingkah laku, dsb diuji dan dinilai. Menentukan

.....sambungan

pengetahuan Pengetahuan tentang cara atau kaedah membuat sesuatu (knowledge of ways and means of dealing with specifics) Pengetahuan tentang cara/kaedah menyusun dan menyelenggara sesuatu, mengurus sesuatu, mempelajari sesuatu, menilai sesuatu. Ini termasuk juga tahu kaedah-kaedah menyelidik, menyusun sesuatu mengikut kronologi, kriteria membuat penilaian.
Pengetahuan tentang trend dan turutan (knowledge of trends and sequences) Pengetahuan tentang proses, arah, hala tuju, gerakan atau perubahan sesuatu mengikut peredaran masa.

CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Namakan
Ceritakan Huraikan Beri takrif Senaraikan ciri-ciri Tandakan tempat Mengingat Mengenal

Menentukan

.....sambungan

pengetahuan Pengetahuan tentang kelaziman (conventions). Pengetahuan tentang cara-cara khusus untuk menjalankan sesuatu, menyampaikan idea, pendapat yang dianggap sesuai dalam sesuatu situasi (majlis, tempat, masa, dsb). Misalnya untuk melicinkan berurusan dalam pejabat pekerja tahu cara bertutur dengan sopan, berpakaian kemas, mengamalkan ketepatan masa dalam membuat kerja, yang semuanya diterima sebagai kelaziman yang sesuai di tempat kerja itu.
Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori (knowledge of classifications and categories) Pengetahuan tentang kelas, pembahagian, set, susunan yang dianggap penting dalam sesuatu bidang ilmu, aktiviti menyelesaikan masalah, gerakerja untuk mencapai sesuatu tujuan, dsb.

CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Namakan
Ceritakan Huraikan Beri takrif Senaraikan ciri-ciri Tandakan tempat Mengingat Mengenal

Menentukan

.....sambungan

pengetahuan Pegetahuan tentang kaedah (methodology). Pengetahuan tentang kaedah menyelidik, teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengkaji sesuatu perkara atau sesuatu bidang. Contohnya pengetahuan tentang kaedah saintifik dalam penyelidikan atau penyelesaian sesuatu masalah kesihatan bayi.
Pengetahuan tentang universals dan abstractions dalam sesuatu bidang. Pengetahuan tentang skema dan corak (schemes and patterns) bagaimana idea dan fenomena disusun. Ini termasuklah teori, generalisasi, prinsip yang digunakan dalam sesuatu bidang untuk memahami sesuatu masalah atau fenomena.

CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Namakan
Ceritakan Huraikan Beri takrif Senaraikan ciri-ciri Tandakan tempat Mengingat Mengenal

Menentukan

.....sambungan

pengetahuan Pegetahuan tentang kaedah (methodology). Pengetahuan tentang kaedah menyelidik, teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengkaji sesuatu perkara atau sesuatu bidang. Contohnya pengetahuan tentang kaedah saintifik dalam penyelidikan atau penyelesaian sesuatu masalah kesihatan bayi.
Pengetahuan tentang universals dan abstractions dalam sesuatu bidang. Pengetahuan tentang skema dan corak (schemes and patterns) bagaimana idea dan fenomena disusun. Ini termasuklah teori, generalisasi, prinsip yang digunakan dalam sesuatu bidang untuk memahami sesuatu masalah atau fenomena.

CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Namakan
Ceritakan Huraikan Beri takrif Senaraikan ciri-ciri Tandakan tempat Mengingat Mengenal

Menentukan

.....sambungan

pengetahuan Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi yang berguna untuk menerang, menghurai, meramal atau menentukan arah atau tindakan yang sesuai.
Pengetahuan tentang teori dan struktur pengetahuan Ini aras abstract formulations yang tinggi. Tahu dan dapat mengingat kembali teori dan struktur ilmu dalam bidang tertentu.

CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Namakan
Ceritakan Huraikan Beri takrif Senaraikan ciri-ciri Tandakan tempat Mengingat Mengenal

Menentukan

kefahaman
kefahaman Terjemahan Dapat menyatakan atau meringkaskan apa yang diketahui dalam bentuk lain yang tepat. Contohnya dapat menyatakan symbol matematik dalam bentuk perkataan atau sebaliknya; dapat memberi makna metafora, sindiran dsb. Pentafsiran Kebolehan memahami sesuatu idea secara menyeluruh. Kebolehan mentafsir berbagai jenis data, misalnya data dan maklumat tentang pendidikan. Dapat menghurai dan merumus sesuatu. Ekstrapolasi Kebolehan membuat perluasan (extension), kesimpulan, penelahan (prediction) daripada data atau maklumat yang diketahui untuk melihat implikasinya, kesannya, trendnya, dsb.
CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Jelaskan Lukis rajah Apakah sebab-sebab utama Menterjemah Menterjemah istilah dalam bahasa Inggeris ke dalam Bahasa Melayu Huraikan Buat rumusan Simpulkan Mengguna perkataan sendiri Menerang Menunjukkan

Aras sederhana
Terdiri daripada aras aplikasi dan analisis APLIKASI Penggunaan idea, teori, prinsip yang abstrak, tatacara atau kaedah am untuk situasi yang lebih konkrit. Contohnya mengguna sesuatu teori

pengajaran untuk merancang bahan dan kaedah pengajaran sesuatu topik. ANALISIS Kebolehan membuat analisis atau mencerakinkan sesuatu, misalnya idea, prinsip, kaedah atau maklumat kepada unsur-unsur atau bahagian yang lebih kecil.

aplikasi
aplikasi Terjemahan Penggunaan idea, teori, prinsip yang abstrak, tatacara atau kaedah am untuk situasi yang lebih konkrit. Contohnya mengguna sesuatu teori pengajaran untuk merancang bahan dan kaedah pengajaran sesuatu topik.
CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Mengguna teori X untuk menyelesaikan Menyusun Memindah Membentuk semula

analisis
analisis Analisis unsur-unsur Indentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu idea, prinsip, kaedah, maklumat, dsb. Kebolehan melihat atau mengenal andaianandaian (assumptions) yang tersirat, yang tidak dinyatakan. Kebolehan membezakan antara fakta dan hipotesis; antara contoh dan prinsip, dsb. Analisis hubungan-hubungan (relationships) Kebolehan melihat dan mencerakinkan hubungan antara variabel, bahagian-bahagian atau unsur dalam sesuatu idea, hubungan antara sesuatu idea dengan idea yang lain, hubungan antara bahagian dalam sesuatu kaedah, maklumat, dsb.
CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Mengkelaskan, membuat klasifikasi Mencerakin Menyatakan ciri-ciri utama Mengasingkan Membandingkan Membezakan

.....sambungan analisis Analisis prinsip-prinsip organisasi Kebolehan mencerakinkan bahagian-bahagian dalam struktur, susunan atau sistem yang menyatukan sesuatu idea, teori, hujah, kaedah dsb. Ini termasuk struktur yang eksplisit dan implisit, dan elemen-elemen di dalamnya yang menjadikannya satu unit. Misalnya kebolehan mengecam atau melihat bentuk (form) dan pola sesebuah novel, puisi, lukisan, teori, dsb.
CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Mengkelaskan, membuat klasifikasi Mencerakin Menyatakan ciri-ciri utama Mengasingkan Membandingkan Membezakan

Aras tinggi
Terdiri daripada aras sintesis dan penilaian SINTESIS Mengecam unsur-unsur atau bahagian-bahagian

supaya terbentuk satu keseluruhan. Kebolehan menggabungkan atau menyusun bahagianbahagian menjadikannya satu pola, struktur atau sistem yang baru, yang tidak wujud sebelum ini. PENILAIAN Membuat pertimbangan (judgement) nilai sesuatu bahan, idea atau kaedah, bagi sesuatu tujuan yang diberi. Membuat penilaian dan pertimbangan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah memenuhi sesuatu kriteria. Penggunaan sesuatu kriteria untuk menilai sesuatu: kriteria dari luar atau dari dalam.

sintesis
sintesis Penghasilan satu komunikasi yang unik Pembinaan suatu komunikasi di mana penulisnya atau penuturnya cuba menyampaikan sesuatu idea, perasaan, atau pengalaman kepada orang lain. Contohnya, kebolehan menulis dengan susunan dan gaya yang menarik untuk menyampaikan idea, maklumat, dsb Penghasilan satu rancangan atau pelan operasi Membina satu pelan tindakan atau cadangan satu rancangan operasi untuk sesuatu tujuan, mengikut keperluan tertentu. Contohnya, dapat memberi cadangan untuk menguji sesuatu hipotesis; dapat merancang satu rancangan pengajaran yang sesuai untuk sesuatu situasi.
CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Mengkelaskan, membuat klasifikasi Mencerakin Menyatakan ciri-ciri utama Mengasingkan Membandingkan Membezakan

.....sambungan sintesis Pemerolehan satu set hubungan yang abstrak Kebolehan membina atau membangunkan satu set hubungan yang abstrak, misalnya satu teori, hipotesis, yang sesuai untuk menghuraikan sesuatu fenomena, atau untuk membuat klasifikasi fakta. Kebolehan membuat deduksi berdasarkan data atau propositions yang diberi. Contohnya dapat membuat suatu teori daripada data atau faktor-faktor yang diberi; atau dapat memperbaiki teori yang sedia ada berdasarkan fakta baru. Kebolehan membuat penentuan atau generalisasi baru dalam bentuk symbol matematik.
CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Mengkelaskan, membuat klasifikasi Mencerakin Menyatakan ciri-ciri utama Mengasingkan Membandingkan Membezakan

penilaian
penilaian Penilaian dan pertimbangan berdasarkan bukti dalaman. Menilai dan membuat pertimbangan tentang sesuatu bahan atau kaedah untuk sesuatu tujuan. Menilai sesuatu kaedah sejauh mana ia memenuhi kriteria dalaman yang diberi. Penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria luaran. Membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria yang dipilih atau yang diingati kriteria luar. Contohnya membanding teori, prinsip, generalisasi atau fakta tentang beberapa budaya. Menilai sesuatu hasil seni atau kerja berdasarkan kriteria luar yang telah diterima sebagai terbaik.
CONTOH objektif dan soalan penilaian DALAM PENDIDIKAN

Buat penilaian Beri alasan Berpandukan kriteria ini, apakah pendapat kamu Mencadangkan Menghakimi Menentukan Memilih Menyokong

Mencabar

Ulasan
Perhatikan walau pun terdapat 6 aras utama dalam taksonomi kognitif Bloom, terdapat dua bahagian yang utama:

1. bahagian Pengetahuan (tahu fakta, istilah, kaedah, kriteria, prinsip, teori dsb) 2. bahagian memproses apa yang kita tahu, iaitu Kebolehan/kecekapan/kemahiran untuk menjalankan operasi atau proses intelek tentang apa yang kita tahu : ini termasuk memahami, mentafsir; membuat aplikasi; menganalisis, membuat sintesis, dan membuat penilaian.

rujukan
Bloom, B.S., et. al., (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive Domain, Longman.