Anda di halaman 1dari 8

KAEDAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN JAWI

HUSAINI HISHAM SYAFIQ AZAMI ZAHIER ZAMAHSHARI RIHAZ RAZAK ZUL AIMAN ZULHISHAM

KAEDAH PENGAJARAN JAWI


Teknik-teknikpembelajaranyangbaikmerupakansatukaedahdalam usahakitamenghadapipelajaranyangterbaiksebagailangkahuntuk memperolehikejayaanyangcemerlangdidalambidangpembelajaran. Pelajarperlumemahamibahawatidakadasatuformulayangmestidan tepatbagimerumuskansatukaedahyangpalingbaikuntukmenghadapi pelajaranmelainkaniabanyakbergantungkepadadiripelajaritusendiri.

1. KAEDAH PERMAINAN DAN NYANYIAN

PermainanadalahsatukaedahpengajaranyangakandapatmengembangkandayakreativitidanmemupukminatterhadapJawi. Penggunaan aktiviti permainan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalamdanluarbilik darjah adalah berlandaskan prinsipbermainsambilbelajar.Tidakdinafikan,pengajaranpemulihanjawiakanmenjadilebihberkesansekiranyadilaksanakan denganinovasipembelajaranyangmenggunakankaedahpermainan. Inovasiinimemberisuntikansemangatuntukpelajar-pelajarmempelajarijawidenganlebihintensifdanmenarik.

2. KAEDAH PANDANG SEBUT

Melahirkan kepimpinan murid dan menambah minatmembacaAl-Quran. Mengasah potensi di kalangan pelajar muridsemakin

murid.Keyakinan

diri

bertambahdanmuridberanimencuba. Semua murid terlibat.Mendapat bimbingan secaralangsungdaripadaguru.

3.KAEDAH LATIH TUBI


Tekniklatihtubiadalahaktivitipengulanganfakta-faktaataukecekapanyang dipelajari.Teknikinidikenalijugadenganteknikmenghafaz. Penglibatansemuamurid.Mengasahpotensimurid-murid. Keyakinan diri murid juga bertambah serta mendapat bimbingan secara langsungdaripadaguru. Mengingatayat atau mengingat fakta-fakta penting.Mencapai taraf penguasaankemahirandisampingmenjaminkekekalannya.

4. KAEDAH IMLAK
Imlak (dictate) bermaksud pembacaan dengan suara yanglantangsesuatu sumber (perkataan, frasa, ayat) untukditulisolehoranglain. Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran menulis secara mekanis. Menulis secara mekanis dalam imlak ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf, suku kata, perkataan,ayatatauwacana.

5. KAEDAH PENGAYAAN
Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid-murid meningkatkan pencapaian mereka. Biasanya aktiviti ini diberikan kepada murid yang telah berjaya menguasaisatuataubeberapakemahiranasastertentu. Biasanya aktiviti ini diberikan kepada murid yang telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu.

SEKIAN