Anda di halaman 1dari 56

TOPIK 1 :

KONSEP PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK

1.

Pengenalan

Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Kefahaman asas terhadap kanak-kanak adalah perlu diketahui oleh pendidik yang ingin menceburi dalam bidang awal usia ini. Amalan yang bersesuaian dengan perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak adalah meliputi berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Amalan yang bersesuaian perlu difahami oleh pendidik dan menjadi landasan kepada pelaksanaan program kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kefahaman dan kesedaran tentang pendidikan awal kanak-kanak akan meningkatkan kualiti pengajaran Konsep adalah pendapat atau tanggapan mengenai sesuatu. Konsep-konsep prasekolah bermaksud pendapat atau tanggapan berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yan berumur empat hingga enam tahun. Pengajaran ialah semua yang dipelajari oleh kanak-kanak. Terdapat banyak pendapat berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Antara konsep-konsep penting dalam pendidikan prasekolah dan menjadi prinsip atau hukum dalam mendidik kanak-kanak adalah: Belajar melalui bermain aluri ingin tahu Perkembangan menyeluruh Penerapan nilai murni Kreati!iti Kecerdasan pelbagai

2.

Belajar Melalu Ber!a n

"alam pendidikan prasekolah# proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal# iaitu belajar melalui bermain. Akti!iti-akti!iti perlu dirancang supaya kanak-kanak dapat merangsang naluri ingin tahu# mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus# menggunakan daya kreatif# memupuk semangat bergaul# sifat hormat menghormati dan berdisiplin. Belajar melalui bermain ini meninggalkan beberapa faedah:

menggalakkan perkembangan kognitif menggalakkan perkembangan fi$ikal menggalakkan kestabilan emosi menggalakkan perkembangan dan kemahiran sosial menggalakkan perkembangan bahasa menggalakkan kreati!iti memenuhi pelbagai keperluan kanak-kanak

".

Merang#ang Nalur Ing n Ta$u

%uru dapat merangsang naluri ingi tahu kanak-kanak dengan menarik perhatian mereka sebelum memulakan sesuatu pelajaran. Kanak-kanak tidak dapat berfikir secara abstrak. &ereka perlukan bahan konkrit dan pengalaman sbenar bagi memahami sesuatu perkara. Kanak-kanak belajar melalui pelbagai deria seperti melihat# mendengar# menyentuh merasa dan bau. %uru dapat merangsang naluri ingin tahu kanak-kanak dengan

&emerhati : tarik perhatian kepada pelbagai objek Kasifikasi : galakkan mengumpul dan menyusun objek mengikut kriteria. 'ksperimen : kemukakan soalan seperti (Apa akan jadi)* &enjangka : cuba atau teka hasil atau apakah yang akan berlaku. &enyoal : tanyakan soalan terbuka seperti (&engapa kamu fakir+..*

Penyelidikan : tunjuk bagaimana hendak dapatkan maklimat Komunikasi : jelaskan pengalaman

,elain itu# peranan guru membantu kanak-kanak menjelajah dan mencari sendiri sesuatu maklumat dengan cara berikut: &emberi moti!asi kepada kanak-kanak dengan menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan. &engenal pasti apa yang kanak-kanak tahu dan apa yang ingin tahu#kemudian pilih tajuk dan akti!iti yang sesuai. &elibatkan semua kanak-kanak dengan memilih akti!iti yang mereka dapat lakukan sendiri ataupun dalam kumpulan kecil. Berikan masa dan kebebasan yang diperlukan untuk kanak-kanak menjelajah -ormati perbe$aan indi!idu kanak-kanak. .ara kanak-kanak menyelesaikan masalah tidak sama dengan cara orang dewasa. Kanak-kanak belajar dengan kadar yang berbe$a-be$a. /leh itu mereka mungkin tidak faham sepenuhnya sesuatu konsep yang diajar. Tanyaka berbagai soalan terbuka dan terima pelbagai jawapan mereka Kerap berikan maklum balas dan peneguhan kepada kanak-kanak semasa proses pembelajaran. Kembangkan pelajaran dengan membuat lawatan# bercerita# melihat filem atau menjemput penceramah. Tunjukkan model sikap positif dan guru berkongsi minat ataupun semangat dan kekaguman bersama kanak-kanak berkaitan dunia di sekeliling mereka.

%.

Per&e!'angan Men(eluru$

Pembelajaran bukan terasing# tetapi perlu dihubungkan dan digabungkan dalam semua bidang kurikulum. Pembelajaran perlu difokuskan kepada kanak-kanak secara menyeluruh dengan memenuhi keperluan fi$ikal# sosial# emosi dan intelektual kanakkanak.

Perkembangan menyeluruh bermaksud perkembangan kanak-kanak daripada segi perkembangan jasmani# emosi# rohani dan intelek atau kognitif. "alam pengajaran dan pembelajaran# semua aspek ini adalah penting dan saling berkaitan. Tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada suatu aspek yang paling penting. .ontohnya# seseorang kanak-kanak yang membaca melibatkan fungsi jasmani# emosi# rohani dan intelektual di samping lima aspek lain seperti sosial dan kreatif. /leh itu# fokus guru adalah pada perkembangan kanak-kanak hendaklah secara menyeluruh. Pengajaran kanak-kanak yang menekankan semua aspek perkembangan sangat penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan tidak terpisah.

).

Penera*an N la Murn

,egala sikap# prinsip# moral dan etika yang baik adalah nilai-nilai murni. Terdapat 01 nilai-nilai untuk Pendidikan &oral dan Kerohanian telah dinyatak dalam Buku %aris Panduan Kurikulum Prasekolah 2Kementerian Pendidikan# 03345. Antaranya adalah ketuhanan# baik hati# berdikari# hemah tinggi kerjasama dan sebagainya. &elalui 6alsafah Pendidikan egara 26P 5 telah dijelaskan berkenaan pembentukan ialah pembentukan indi!idu berakhlak

insan seimbang dan harmonis daripada segi jasmani# emosi# rohani dan intelek. ,elain itu# aspek penting yang difokuskan dalam 6P mulia. &enurut ahli falsafah dan psikologi# masa yang paling baik bagi menerapkan nilainilai murni adalah di peringkat prasekolah kerana pada ketika ini kanak-kanak mudah menerima sesuatu yang diajar# dilhat dan didengar. Ada pendapat mengatakan nilai-nilai tidak dapat diajar kepada kanak-kanak. 7ni tidak bermakna nilai-nilai tidak dapat dipupuk dalam diri mereka. ilai-nilai dapat diperolehi oleh kanak-kanak secara tidak langsung melalui beberapa cara iaitu: melalui mata pelajaran tertentu# seperti Pendidikan &oral dan Kerohanian merentas kurikulum# dalam semua mata pelajaran secara tidak langsung ataupun dikaitkan dengan topik tertentu. melalui akti!iti-akti!iti harian di sekolah.

).

Krea+ , +

Kreati!iti ialah sesuatu yang dibuat dan dihasilkan dengan menggunakan daya imaginasi dan pemikiran bagi menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna kepada manusia. Terdapat beberapa aspek kreati!iti yang perlu diberikan penjelasan iaitu: -ubungan kreati!iti dengan seni kecerdasan a. kreati!iti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat buntuk merangsangkan kreati!iti ialah seni. b. kreati!iti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak# dapat dibina dan dilatih jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. .iri-ciri seseorang kreatif a. kebolehan menghadapi risiko b. berdikari c. berkeyakinan mencuba d. kesanggupan menahan ketegangan ).1 Peranan guru !e!' na &rea+ , +

%uru memainkan peranan penting bagi membuna kreati!iti kanak-kanak. &emberi moti!asi dan mencipta suasana tidak memadai tanpa disertai sikap guru. ,ikap guru adalah salah satu faktor yang amat diperlukan bagi merangsangkan kreati!iti. /leh itu guru perlulah bersikap positif seperti: &enghargai idea dan soalan kanak-kanak. &enggalakkan kanak-kanak bercakap dan bercerita. &emberikan komen yang ikhlas. &emahami kanak-kanak. &emberikan pandangan yang menggembirakan kepada hasil kerja mereka. &ewujudkan suasana menggalakkan.

).2

&erancang akti!iti yang berkualiti dengan menggunakan bahan yang mudah diperolehi dan selamat digunakan. &endisiplinkan kanak-kanak dengan memberi arahan yang jelas dan betul semasa hendak menggunakan alat-alat. &enggalakkan kanak-kanak bekerjasama antara satu sama lain. -u'ungan &rea+ , + .engan #en .an &e/er.a#an Kreati!iti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat untuk merangsangkan kreati!iti ialah seni. Kreati!iti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak# dapat dibina jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai.

)."

0 r -/ r #e1rang (ang &rea+ 2 Kebolehan menghadapi risiko Berdikari Berkeyakinan mencuba kesanggupan menahan ketegangan

3.

Ke/er.a#an Pel'aga

,etiap kanak-kanak mempunyai kecerdasan yang berbe$a-be$a. ,etiap kecerdasan perlu dinilai sama rata dan sama berat. Kecerdasan kanak-kanak dapat dipertingkatkan melalui peluang-peluang pendidikan seperti menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan dan akti!iti yang merangsangkan. Perlulah dikenalpasti kekuatan kanakkanak bagi mempertingkatkan pembelajaran kanak-kanak dalam semua bidang dengan lebih berjaya. ,esuatu kecerdasan yang kuat dalam diri kanak-kanak dapat digunakan bagi memperkukuhkan kecerdasan yang lemah. -oward %ardner 203845 melalui Theory of Multiple Intelligences menjelaskan# kecerdasan adalah kebolehan menyelesaikan masalah ataupun mencipta produk yang dihargai oleh sesuatu budaya. ,etiap indi!idu mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kebolehan mental yang berasingan atau bebas# iaitu kecerdasan.

Berikut dijelaskan pelbagai jenis kecerdasan bagi membantu guru-guru mengenal pasti kecerdasan yang ada pada diri kanak-kanak di dalam kelasnya :

3.1.

Ke/er.a#an 4er'al - L ngu #+ &

Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan# termasuk 9 keboleban memanipulasikan ayat# gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. .ontoh akti!iti: Perbahasan# perbendaharaan kata# ucapan formal# penulisan kreatif# bacaan# jurnal# diari# puisi# jenaka dan bercerita. 3.2 Ke/er.a#an L1g & - Ma+e!a+ &

Kebolehan menggunakan nombor# menaakul# mengenal pasti pola abstrak# perkaitan# sebab dan akibat 2logik5.&elibatkan pemikiran saintifik# termasuk pemikiran secara heuristik# induktif dan deduktif# membuat inferens# mengkategori# generalisasi# perhitungan dan pengujian hipotesis. .ontoh akti!iti: Penggunaan simbol# rumus# urutan nombor# pola abstrak# perkaitan sebab dan akibat 2logik5# penyelesaian masalah# pengurusan grafik dan pengiraan. 3." Ke/er.a#an 5 6 &al - K ne#+a+ &

Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fi$ikal seperti koordinasi# keseimbangan dan kelenturan badan. &enggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. .ontoh akti!iti: Tarian kreatif# drama# main peranan# akti!iti jasmani# latihan fi$ikal# pemain sukan dan seni pertahanan diri. 3.% Ke/er.a#an 4 #ual - S*a+ al

Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia !isual. Berkepekaan terhadap warna# garis# rentuk dan ruang. Berkebolehan men!isual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. .ontoh akti!iti: melukis# mengecat# skema warna# garis rentuk dan ruang# mencipta gambaran mental# imaginasi aktif# peta minda# men!isual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. 3.) Ke/er.a#an Mu6 &al-R +!a

Kemampuan untuk menggemari# mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui mu$ik. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma# melodi atau kelangsingan suatu hasil mu$ik. .ontoh akti!iti: Persembahan mu$ik# bunyi !okal# bunyi instrumental# nyanyian dan drama lagu.

3.3

Ke/er.a#an In+ra*er#1nal

Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. &empunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri# kesedaran terhadap mood dalaman# kehendak# moti!asi# kemarahan# dorongan dan kemampuan untuk mendisip7inkan diri dan jati diri. .ontoh akti!iti: Teknik metakognisi# strategi pemikinm# proses emosi# taakulan tahap tinggi# disiplin diri dan amalan pemusatan. 3.7 Ke/er.a#an In+er*er#1nal

Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut.

.ontoh akti!iti: komunikasi antara indi!idu# latilhan ernpati# latihan kolaboratif# rnernberi maklurn balas# strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama

3.8

Ke/er.a#an Na+ural #

&engenali# menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna. &elibatkan kebolehan memerhati# memahami dan mengatur contoh-contoh dalam persekitaran semulajadi.

".

Per&e!'angan Kana&-Kana& .an Pe!'elajaran

Perkembangan kanak-kanak meliputi aspek fi$ikal# kognitif dan sosial. ,etiap aspek perkembangan dilalui oleh kanak-kanak secara berperingkat-peringkat mengikut umur. Peringkat umur juga mempengaruhi kesediaan belajar kanak-kanak. Pendidik perlu mengenal pasti aspek perkembangan dengan peringkat umur sebagai garis panduan amalan yang bersesuaian untuk disesuaikan dengan perancangan kurikulum dan pengajaran. ,etiap peringkat perkembangan kanak-kanak memberi gambaran keupayaan kanakkanak dari aspek fi$ikal# bahasa# kognitif dan sosial. Keupayaan kanak-kanak adalah berbe$a mengikut peringkat umur. Perancangan kurikulum yang berkualiti perlu bersandarkan kesesuaian umur kanak-kanak sebagai garis panduan untuk menentukan matlamat kurikulum yang akan dicapai. :adual 0.0 berikut menunjukkan peringkat perkembangan kanak-kanak dari aspek fi$ikal# bahasa# kognitif dan sosial. Aspek yang disenaraikan adalah garis panduan secara umum mengikut peringkat umur.

Jadual 1.1: Peringkat Perkembangan Kanak-kanak

Perkembangan Fizikal Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran emegang! duduk! berdiri! berlari Pengimbangan dan ka"alan badan meningkat #ada m$t$r kasar! m$t$r halus dan as#ek keu#a%aan kendiri& enguasai #ergerakan asas se#erti memanjat! berbuai di buaian! mel$m#at $bjek! menggelak halangan semasa berlari! menunjuk keb$lehan 'izikal se#erti 'stunt'. 5 tahun 6 tahun (kti)iti m$t$r lebih me%akinkan& Pergerakan terka"al dan suka ke#ada akti)iti m$t$r halus& em#erlihatkan #erkembangan 'izikal %ang lengka#! kemahiran m$t$r %ang *eka#& P e rk e m b a n g a n+ a h a sa Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran +$leh memahami arahan mudah! menggabungkan tiga #atah #erkataan atau lebih& +ahasa b$leh di'ahami dan mengandungi a%at %ang #anjang& +ahasa sebagai alat untuk bers$sial dan ke#erluan k$ngniti'& enam#akkan ke*anggihan dan ke%akinan berbahasa&+ermain dengan bahasa dan sering menguji untuk latihan ke%akinan diri& 5 tahun 6 tahun en*i#ta #erkataan di luar bahasa k$munikasi&

Perbendaharaan kata bertambah ban%ak! k$m#lek! struktur a%at jelas dan tatabahasan%a betul dan sebutan %ang baik& enguasai bahasa dengan baik se#erti $rang de"asa dan suka menggunakan kemahiran bahasa& Perkembangan K$gniti'

Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun

Kesediaan Pembeiajaran enggunakan $bjek untuk me"akili $bjek lain ,*$nt$h kerusi untuk basem#un%ai #erasaan ingin tahu %ang tinggi dan selalu bertan%a& Kreati' dan bijak! tersentuh dengan deria hum$r +eru#a%a memahami keu#a%aann%a lebih jelas dan bertindakbalas mengikut kesesuaiann%a& +er'ikiran l$gik dan bersistematik! b$leh mengenal#asti dan menerima #enda#at $rang lain

Umur
2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun

Perkembangan .$sial Kesediaan Pembeiajaran


emulakan kemahiran s$sial! tidak melibatkan berk$ngsi dan bekerjasama enghada#i masalah bers$sial! belum memahami giliran dan berk$ngsi mainan& +$leh memahami t$lak ansur dan kebaikan bekerjasama& +$leh men%esuaikan #erk$ngsian alat mainan! bergilir dan main bersama& emerlukan rakan seba%a dan membina #ersahabatan %ang ra#at ,rakan seba%a jantina %ang sama-

1/

%.

Kele' $an9 M na+ .an Ke*erluan In. , .u

Kanak-kanak adalah indi!idu yang berbe$a antara satu sama lain. Perbe$aan itu dapat dilihat menerusi kelebihan# minat dan keperluannya. ,etiap kanak-kanak secara indi!idu mempunyai perbe$aan kelebihan# minat dan keperluannya yang tersendiri. Amalan yang bersesuaian menghormati perbe$aan kanak-kanak sebagai indi!idu yang berbe$a antara satu sama lain. Amalan yang bersesuaian hendaklah fleksibel atau anjal terhadap kanak- kanak sebagai indi!idu. Ketegasan berpegang kepada aturan kronologi mengikut umur dan kumpulan keupayaan kanak-kanak adalah tidak bersesuaian. Kanak-kanak mempunyai keupayaan yang berbe$a. Terdapat kanak-kanak yang kesediaan belajar. Amalan yang tidak membe$akan keupayaan kanakberusia 1 tahun mempunyai keupayaan seperti kanak-kanak yang berusia ; tahun dan 8 tahun dari segi kanak dan memberi masa untuk kanak-kanak meningkatkan keupayaan mengikut rentak dan keselesaannya adalah digalakkan. Kebanyakan kanak-kanak mempunyai minat dan keperluan secara indi!idu. &ereka belajar sepanjang masa walau pun pembelajarannya tidak mengikut seperti yang dinyatakan di dalam kurikulum yang diajar oleh guru. Kadangkala terdapat seseorang kanak-kanak belajar lebih cepat daripada kanak-kanak lain tentang sesuatu perkara yang diminatinya. &anakala kanak-kanak lain lebih cepat belajar secara berkumpulan. Apabila kanak-kanak meningkat usianya mereka sudah memahami batasan keupayaan dirinya. Keadaan ini perlu diberi perhatian oleh pendidik dalam melaksanakan kurikulum di kelas prasekolah.

).

Per&a +an S1# al .an Bu.a(a

,osial dan budaya merujuk kepada latar belakang keluarga kanak-kanak. <atar keluarga memainkan peranan dalam pendidikan awal yang diterima oleh kanak-kanak sebelum ke tadika. ,emasa di tadika guru hendaklah melihat kanak-kanak belajar dari dua sudut iaitu keadaan kanak-kanak dan pengaruh sosial dan budayanya. Kebanyakan kanak-kanak didorong untuk belajar oleh minat yang tinggi untuk menyatakan deria dunianya yang tersendiri dan meningkatkan kemahiran yang dikehendaki oleh sosial dan budaya. <atar belakang sosial dan budaya mempengaruhi gaya pembelajaran kanak-kanak. Pembelajarannya dan pembentukan keyakinan dirinya yang diperolehi menerusi pengalamannya bersama keluarga. Pengaruh keluarga dan keyakinan dirinya dibawa ke

11

dalam kelas prasekolah. Kanak-kanak merasakan satu penghargaan apabila guru atau pendidik menghormati nilai budaya keluarga# keyakinan dirinya yang dibentuk oleh keluarga dan kemahirannya. ,ikap terbuka pendidik terhadap gaya pembelajaran kanakkanak berdasarkan sosial dan budaya dapat membantu pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.

TOPIK 2 :

PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK

1.

Pengenalan

Prinsip adalah hokum atau asas yang menjadi dasar pemikiran ataupn tindakan sesuatu perkara. Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah bermaksud# hukum atau asas dalam mendidik kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Terdapat banyak prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Bagaimanapun prinsip-prinsip asas yang perlu diberi perhatian adalah: Prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak Prinsip-prinsip arah perkembangan pembelajaran kanak-kanak

2.

Pr n# *-Pr n# * Per&e!'angan Kana&-&ana&


guru perlu mengetahui aspek perkembangan kanak-kanak dan

,emestinya

menyesuaikan aspek ini dengan konten dan strategi yang digunakan dalam prasekolah. %uru perlu mendekati kanak-kanak sebagai indi!idu dan bukannya sebagai satu kumpulan. &ereka juga perlu dilayan dengan rasa saling hormat-menghormati# fahammemahami dan percaya pada kemampuan dan kebolehan kanak-kanak untuk berubah.

12

Antara prinsip perkembangan kanak-kanak adalah: Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh. Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan yang standard Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbe$a-be$a sama ada dalam dirinya sendiri 2intrapersonal5 ataupun antara kanak-kanak lain 2intrapersonal5. Peringkat prasekolah adalah masa yang terbaik bagi perkembangan kanakkanak. 2.1 Kana&-&ana& 'er&e!'ang #e/ara !en(eluru$

Perkembangan estetik# kognitif# bahasa# sosial dan fi$ikal adalah saling berkait. tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada satu aspek yang paling penting. /leh itu# dalam program prasekolah# fokus guru adalah kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Berdasarkan prinsip ini# masalah akan timbul jika satu aspek perkembangan sahaja diberi tumpuan dan mengetepikan perkembangan yang lain. .ontohnya# kanak-kanak yang mendapat penjagaan fi$ikal yang mencukupi di rumah tetapi tidak mendapat perhatian yang cukup aripada segi sosial dan emosi. /leh itu# pengajaran kanak-kanak secara menyeluruh ndalam program prasekolah adalah penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh tidak terpisah.

2.1.1

I!*l &a# *r n# * *a.a *e!'elajaran &ana&-&ana& Akti!iti dan jadual dibentuk supaya mengandungi semua aspek perkembangan kanak-kanak. %uru perlu memikirkan bagaimana mata pelajaran yang diajar dapat membantu perkembangan kanak-kanak.

Pengagihan masa dalam sehari perlu difikirkan dan melibatkan semua aspek kerana semua aspek perkembangan kanak-kanak adalah sama penting.

13

&enggabungkan pengalaman dan bukan memisahkannya adalah mustahak. -al ini melibatkan integrasi aspek perkembangan# mata pelajaran dan tanggungjawab.

2.2

Per&e!'angan &ana&-&ana& !eng &u+ uru+an #+an.ar.

Perkembangan adalah beruruta dalam perubahan berlaku daripada semasa ke semasa mengikut atruran tertentu. Kanak-kanak di seluruh dunia menhadapi corak perkembangan yang sama# iaitu meliputi semua aspek perkembangan. =rutan standard didapati berkait dengan pergerakan. .ontohnya# untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain# bayin bermula dengan mengakat kepala# kemudian duduk# berdiri dengan bantuan# diikuti dengan berjalan dan seterusnya berlari. Bagi kanak-kanak yang mula belajar memeang pensil dan menulis di atas kertas# sebelum dapat menulis mereka cuba membentuk cakaran. Kemudian beralih perlahanlahan kepada pengulangan pergerakan# membentuk saripada satu huruf kepada perkataan dan seterusnya. Perubahan sedemian tidak sama keadaannya. ,eseorang kanak-kanak memerlukan sama ada lebih ataupun kurang masa bagi mencapai sesuatu perubahan tingkah laku. Kanak-kanak mungkin bergerak ke depan atau ke belakang sedikit# dank e depan semula. Kanak-kanak yang lain pula mungkin tidak mengikut urutan sedemikian kerana tidak sesuai dengan keadaannya# 2.2.1 I!*l &a# *r n# * *a.a *e!'elajaran &ana&-&ana& &emerhati dan membaca berkenaan kanak-kanak membantu pendidik

mengenalpasti pelbagai urutan standard. Pengetahuan berkenaan urutan perkembangan kanak-kanak dapat digunakan bagi menentukan cara yang mencabar kanak-kanak dalam kelas dam ekspektasi yang sesuai untuk indi!idu. 'lakkan daripada terlalu mempercepatkan progress kanak-kanak melalui urutan standard tertentu seperti yang berkaitan dengan mengeja# mengenal nombor dan menulis.

14

kebolehan guru menjelaskan urutan standard dapat membantu mereka memahami dengan jelas berkenaan perkembangan kanak-kanak dan bagaimana amalan dan tujuan di dalam kelas dapat membantu pembelajaran kanak-kanak

2."

Per&e!'angan &ana&-&ana& !eng &u+ +a$a* (ang 'er'e6a-'e6a

,etiap kanak-kanak berkembang mengikut masa biologikalnya sendiri. ,etiap kanakkanak tidak sama antara satu sama lain. Perbe$aan ini dapat ditunjukkan daripada dua aspek# intrapersonal iaitu dalam dirinya sendiri dan interpersonal iaitu kanak-kanak lain. Pelbagai aspek perkembangan adalah penting pada masa yang berbe$a sepanjang peringkat awal kanak-kanak. ,ebagai contoh# peringkat bayi adalah peringkat pembesaran yang paling cepat. >alaupun perkembangan bahasa agak lambat# tetapi apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan# perkembangan fi$ikal agak lambat berbandingh dengan perkembangan penggunaan bahasa yang begitu pesat. -al ini adalah contoh kepada perkembangan intrapersonal.Kepelbagaian aspek intrapersonal dapat manggambarkan tentang ketidaksamaaan antara kanak-kanak. Bagaimanapun ketidaksamaan dalam perkembangan adalah dalam jangkaan. Kepelbagaian interpersonal juga berlaku. Kecepatan kanak-kanak mengikut urutan standard adalah berbe$a. /leh itu kanak-kanak yang sama tarikh lahir mempunyai tingkahlaku dan pemahaman yang berbe$a. Kepelbagaian ini adalah normal dan perbe$aan boleh didapati merentasi semua aspek perkembangan. 2.".1 I!*l &a# *r n# * *a.a *e!'elajaran &ana&-&ana& Kanak-kanak di adalam kelas prrasekolah mempunyai kebolehan yang jauh berbe$a-be$a. Pendidik perlu elakkan daripada memberi tumpuan kepada satu perkara sahaja sebagau ukuran pencapaian atau potensi kanak-kanak secara menyeluruh. Pemerhatian yang teliti ke atas kanak-kanak mendedahkan corak tingkah laku indi!idu daipada pelbagai aspek perkembangan. %uru atau pendidik menggunakan pengetahuan ini untuk pengajaran indi!idu dan bukan mengajar semua kanak-kanak perkara yang sama dengan menggunakan cara yang sama pada masa yang sama.

15

:adual harian yang memberi peluang kepada kanak-kanak menjalankan akti!iti mengikut kemampuannya sendiri dapat membantu kanak-kanak berbanding dengan jadual yang telah ditetapkan lebih awal ataupun kanak-kanak dikehendaki mengikut pusingan daripada datu akti!iti kepada akti!iti yang lain. ?ancangan boleh disesuaikan dan digubah bagi memenuhi keperluan indi!idu dalam kumpulan.

,tandard perkembangan dapa berubah-ubah. Kanak-kanak tidak boleh dilabel sebagai (cepat* ataupun (lambat* berbanding dengan kanak-kanak lain dalam kumpulan.

Akti!iti kelas yang meliputi pelbagai objektif pembelajaran berbanding satu objektif memberi banyak peluang kepada kanak-kanak untuk dicabar dan untuk mengalami kejayaan.

2.%

Per ng&a+ *ra#e&1la$ a.ala$ !a#a +er'a & un+u& *er&e!'angan &ana&&ana&

Peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah masa terbaik berlaku perubahanperubahan yang penting. Perubahan-perubahan ini adalah berkaitan dengan interaksi yang kompleks# iaitu antara struktur dalaman dan fikiran kanak-kanak# serta pengalaman mereka dengan persekitaran fi$ikal dan sosial. Pada ketika ini kanak-kanak lebih mudah menerima pengaruh persekitaran yang positif ataupun negatif berbanding dengan masa-masa lain. Kanak-kanak seharusnya diberi pengalaman yang menggalakkan perkembangan pada ketika ini# agar mereka kekal bermoti!asi dan berjaya mencapai potensi. ,ebagai contoh# kanak-kanak prasekolah secara biologi cenderung mengembangkan kemahiran motor asas seperti menangkap# membaling# melompat dan berlari. Kanakkanak ini akan menggabungkan kemahiran tersebut dengan kemahiran yang lebih kompleks. pada tahap ini# kebanyakan kanak-kanak dapat menerima pengajaran dan sanggup menghabiskan masa dengan akti!iti fi$ikal yang dapat meningkatkan kemahiran mereka. >alau bagaimanapun kanak-kanak yang tidak diberi peluang sedemikian menjadi kurang sanggup memulakan pembelajaran dan berlatih kemahiran motor asas pada

16

masa akan datang# iaitu di sekolah rendah. Pada pertengahan sekolah rendah# kanakkanak tersebut dikatakan tidak mempunyai bakat yang diperlukan untuk berjaya. Kekurangan kemahiran dan kesanggpan# membentuk satu halangan yang menyebabkan kanak-kanak menjauhkan diri daripada terlibat dengan akti!iti fi$ikal dan permainan. Tindakan ini berkumpul dan selalunya mempunyai kesan sepanjang hayat. -al ini membuatkan pendidikan peringkat awal kanak-kanak sebagai masa terbaik untuk kanak-kanak mencapai kecekapan motor# "engan itu# sikap dan kemahiran asas kanakkanak berkiaitan dengan fi$ikalnya perlu ditingkatkan. 2.%.1 I!*l &a# *r n# * *a.a *e!'elajaran &ana&-&ana& Prinsip berkenaan masa yang terbaik bagi perkembangan kanak-kanak menunjukkan program pengajaran mementingkan proses dan kemampuan yang meliputi cara-cara yang menggalakkan perkambangan kanak-kanak. %uru seharusnya berupaya menjelaskan sifat semula jadi yang kritikal untuk tahun-yahun awal kanak-kanak yang berkaitan dengan semua aspek perkembangan.

".

Pr n# *-*r n# * Pe!'elajaran Kana&-&ana&


Kanak-kanak adalah pelajar yang aktif Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh kesediaan dan kematangan. Kanak-kanak berbe$a latar belakang dan indi!idu. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Kanak-kanak belajar melalui semua deria. kanak-kanak belajar melalui pengalaman fi$ikal# interaksi# sosial dan refleksi. ,tail pembelajaran kanak-kanak berbe$a. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh sifat semula jadi dan pandangan di peringkat awal. Kecerdasan pelbagai perlu digalakkan.

%.

Pr n# *-*r n# * Ara$ Per&e!'angan Pe!'elajaran Kana&&ana&


17

Perkembangan pembelajaran kanak-kanak bergerak mengikut arah yang dijangka. Terdapat titik permulaan perkembangan dan kemajuan pembelajaran berlaku. Prinsipprinsip arah perkembangan kanak-kanak menunjukkan kemajuan kehadapan ataupun keluar. .ontohnya# proses pembesaran dan kematangan tubuh bayi bergerak daripada atas ke bawah iaitu kepala ke kaki dan daripada tengah ke luar. /leh itu apabila bayi dilahirkan# kepalanya adalah lebih besar daripada badan. Bahagian kepala mempunyai otak# iaitu tempat bergantungnya kehidupan dan bahagian yang lebih berkembang daripada bahagian-bahagian yang lain. Bayi dapat mengawal kepala dan otot leher lebih awal daripada menguasai otot kaki. Begitu juga dengan jantung dan organ-organ dalaman lain yang mempunyai koordinasi sepenuhnya# sedangkan koordinasi tangan dikuasai lebih lambat. Tanda arah perkembangan sedemikian adalah jelas dan hal ini penting diketahui oleh para pendidik. Perubahan ini mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak sepanjang berada di prasekolah dan sekolah rendah. Arah perkembangan pembelajaran bergerak daripada: mudah kepada susah tahu kepada tidak tahu diri sendiri kepada orang lain menyeluruh kepada bahagian konkrit kepada abstrak menyelidik atau menjelajah kepada mempunyai tujuan kurang tepat kepada lebih tepat. desakan kepada terkawal.

18

TOPIK " :

KONSEP AMALAN :ANG BERSES;AIAN DENGAN KANAK PERKEMBANGAN KANAK-

1.

PENGENALAN

Amalan Bersesuaian "engan Perkembangan Kanak-kanak 2ABP5 adalah satu amalan dan proses pembelajaran yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur# perkembangan diri# kebolehan# bakat dan minat murid.

2.

Pr n# * ABP
Perkembangan domain kognitif# afektif dan psikomotor saling berkait dan mempengaruhi antara satu samalian. Perkembangan berlaku mengikut urutan. Kadar perkembangan kanak-kanak berbe$a-be$a Perkembangan adalah berterusan Perkembangan adalah berperingkat-peringkat Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Kanak-kanak adalah pelajar aktif Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Proses perkembangan meningkat melalui akti!iti yang mencabar

19

2.1

Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan kanak-kanak Per&e!'angan .1!a n &1gn + 29 a2e&+ 2 .an *# &1!1+1 #al ng 'er&a + .an !e!*engaru$ an+ara #a+u #a!a la n. Kanak-kanak berkembang dalam domain fi$ikal# sosial# emosi dan kognitif yang saling berkitan antara satu sama lain. Perkembangan salah satu domain akan mempengaruhi perkembangan dalam domain lain. 7mplikasi %uru harus merancang pengalaman pembelajaran yang menggalakkan perkembangan murid secara optimum dan bermakna dalam semua domain.

2.2

Per&e!'angan 'erla&u !eng &u+ uru+an. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut urutan dengan diikuti oleh kemahiran# pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya. 7mplikasi %uru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk memupuk kemahiran# pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya.

2."

Ka.ar *er&e!'angan &ana&-&ana& 'er'e6a-'e6a Kanak-kanak adalah unik dan berbe$a antara satu sama lain dari segi minat# keperluan# kekuatan# personaliti# emosi# gaya pembelajaran# pengalaman dan latar belakang keluarga. %uru harus menerima keadaan murid ini dan menyediakan akti!iti yang sesuai sengan mereka. 7mplikasi %uru menerima keadaan murid ini dan menyediakan akti!iti yang sesuai dengan mereka.

2.%

Per&e!'angan a.ala$ 'er+eru#an

2/

Pengalaman di peringkat awal kanak-kanak akan memebri kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. 7mplikasi %uru harus peka akan pengalaman sedia aada murid# dan merancang akti!iti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran bermakna.

2.)

Per&e!'angan a.ala$ 'er*er ng&a+-*er ng&a+. Perkembangan kanak-kanak berlaku dalam konteks sosio budaya mengikut arah yang lebih komplek. 7mplikasi %uru harus menyediakan akti!iti untuk murid meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman sebenar menggunakan pelbagai media seperti membina# melkis# bermain peranan # berbual dan melakar.

2.3

Per&e!'angan . *engaru$ 1le$ 2a&+1r 'a&a .an *er#e& +aran Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran murid iaitu berlaku dalam kontek sosio budaya keluarga yang berbe$a# komuniti dan masyarakat setempat yang saling berkaitan antara satu sama lain. 7mplikasi %uru harus mempelajari dan memahami sosi budaya yang memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran muris tersebut serta menyediakan akti!iti yang dapat menyuburkan potensi kanak-kanak ini ke peringkat optima.

2.7

Kana&-&ana& a.ala$ *elajar a&+ 2 Kanak-kanak adalah pelajar aktif dan memahami perekitaran dunia mereka darpada pengalaman di rumah# di tadika dan dalam komuniti.

21

7mplikasi %uru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami dunia mereka. 2.8 K1n#e* !a n *en+ ng *a.a *er&e!'angan &ana&-&ana& Konsep bermain sambil belajar adalah penting sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial# emosi# rohani# dan kognitif seseorang kanak-kanak. 7mplikasi %uru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai akti!iti berasaskan konsep bermain sambil belajar untuk meningkatkan perkembangan ke peringkat yang optimum. 2.< Pr1#e# *er&e!'angan !en ng&a+ !elalu a&+ , + (ang !en/a'ar Proses perkambangan kanak-kanak akan menjadi lebih cepat apabila mereka diberi peluang untuk melatih kemahiran. Kemahiran-kemahiran yang baru atau menjalankan akti!iti yang kebih mencabar. 7mplikasi %uru harus menyediakan akti!iti-akti!iti yang mencabar dan merangsang minda murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. 2.1= Kana&-&ana& !e!*un(a *el'aga ga(a *e!'elajaran &urid boleh menunjukkan pelbagai cara mengenai apa yang mereka tahu daripada pengalaman pembelajaran mereka. &ereka menunjukkan pelbagai gaya pembelajaran seperti !isual# auditori atau kinestetik. 7mplikasi %uru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai.

22

2.11

Pengl 'a+an K1!un + *en+ ng .ala! *er&e!'angan *e!'elajaran &ana&&ana& Perkembangan dan pemgalaman pembelajaran murid berlaku dengan baik dalam kontek komuniti di mana mereka berasa selamat# dihargai dan keperluan dipenuhi. 7mplikasi %uru haris memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan# kesihatan dan keselamatan murid.

".

Penu+u*

Pelaksanaan ABP adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur# perkembangan diri# kebolehan# kekuatan# keperluan# bakat dan minat di kalangan murid-murid.

23

TOPIK % :

PENDEKATAN

PENGAJARAN

DAN

PEMBELAJARAN PRASEKOLA1. PENGENALAN

"alam pendidikan prasekolah# guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan diri# keperluan# kebolehan# bakat dan minat serta latar belakang murid. /leh sebab murid merupakan adalah pembelajar yang aktif# guru perlu menyediakan akti!iti dan bahan yang konkrit dan menarik supaya murid boleh melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. /leh itu# akti!iti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dikelolakan secara teliti an sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama dalam proses pengajaran dan pembelajaran# sama ada secara kelas# kummpulan ataupun secara indi!idu

2.

PENDEKATAN

Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah# empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diutamakan iaitu : Pendekatan Belajar &elalui Bermain

24

Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Penggunaan 7.T dalam pembelajaran

2.1

Belajar Melalu Ber!a n

Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam kn keupayaan kognitif# suasana yang mengembirakan dan bermakna. Pendekatan ini diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. &elalui bermain mereka dengan gembiran dan senang hati membuat penerokaan# penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung semulajadi. /leh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping meningkatkan kepupayaan kognitif# keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu# kemahiran motor kasar dan motor halus# serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan ino!atif. Pendekatan bermain sambil belajar menekankan ciri-ciri berikut: akti!iti yang menggembirakan penerokaan dan interaksi dengan persekitaran permainan bebas dan terancang kelonggaran masa percubaan idea sendiri peluang memberi tumpuan dan perhatian

,emasa melakukan akti!iti bermain# proses penerimaan sensori atau deria seperti pendengaran# penglihatan# bau# sentuhan dan rasa akan terangsang dan memberikan satu pengalaman pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akan terbina serta membantu perkembangan ke tahap optimum.

Tanggapan main pada kanak-kanak adalah belajar.

aluri kanak-kanak suka

bermain dan pada waktu yang sama mereka belajar menerusi main. Tanggapan main antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah berbe$a. &ain bagi

25

orang dewasa ialah untuk beriadah. Ada pula yang menjadikan main sebagai profesion seperti main bola sepak# badminton dan golf. &ain pula bagi kanakkanak dua perkara akan bertaku pada perkembangan kanak-kanak iaitu sosial dan kognitif. 2.1.2 Te1r -+e1r !a n Teori Tenaga Berlebihan Tenaga yang berlebihan perlu dikeluarkan. ,ekiranya tenaga ini tidk dikeluarkan boleh menyebabkan kanak-kanak berasa tidak selesaa dan boleh mengganggu kesihatan mereka. Teori ?ela@ation &anusia kehabisan tenaga jadi ianya perlu diganti. Kehidupan moden menyebabkan manusia mengalami tekanan. Permainan perlu untuk melegakan dan mengganti tenaga. Teori 7nstinct Alam kanak-kanak merupakan tempoh seseorang menyediakan diri ke arah kedewasaan. "alam tempoh ini pengalaman bermain dan lain-lain merupakan latihan membantu mencapai kematangan. Teori Psikodinamik Bermain akan dapay mengurangkan kebimbangan dan rasa takut dengan membawanya ke peringkat sedar. Teori Perkembangan Kognitif "ilihat dari sudut intelek# akti!itimain tidak terhad. &ain menjadi latihan berimaginasi dan menjadi alat untuk menguasai pengetahuan dari persekitaran serta membantu perkembangan kognitif.

2.1."

K1n#e* 'elajar !elalu 'er!a n

26

,esuatu akti!iti yang memberi kegembiraan serta peluang murid-murid melahirkan perasaan.

&urid dapat meneroka# mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatau kemahiran. Peluang untuk memberi tumpuan dan perhatian &embantu mengembangkan pertumbuhan darisegi kognitif dan psikomotor. Bebas# terancang dan selamat.

2.1.%

Ke*en+ ngan !a n .an *er!a nan

&ain melibatkan pemilihan akti!iti bebas yang datang daripada moti!asi sendiri# menyeronokkan dan berorientasikan proses. 7ni bermakna aspek di luar masa# penggunaan bahan dan peralatan# persekitaran# peraturan akti!iti bermain dan peranan yang mengambil bahagian yang dibuat semasa kanak-kanak bermain. ,emua berdasarkan deria realiti kanak-kanak. Pada masa yang sama main dapat memberi manfaat terhadap perkembangan kanak-kanak dari segi sosial dan kognitif. ,ebenarnya kanak-kanak bermain tidak memerlukan ganjaran pujian# wang atau makanan. &ereka bermain kerana sukakannya. "i sebaliknya kanak-kanak yang bertanding untuk membina kereta menggunakan bongkah dianggap tidak bermain. Kanakkanak yang disuruh menggunakan bongkah berwarna merah sahaja masih dianggap bukan bermain. Kanak-kanak yang disuruh untuk melabelkan warna pada lakarannya tidak dianggap bermain. Kanak-kanak bermain tanpa mengikut arahan orang dewasa. Proses pembelajaran akan berlaku secara tidak langsung semasa bermain. Kanak-kanak akan membina kefahaman sesuatu konsep menerusi bermain sama ada konsep sosial atau kognitif.

2.1.)

Per ng&a+ *er&e!'angan !a n

Kanak-kanak belajar menerusi main. -al ini mengundang ramai pendidik awal kanakkanak mengkaji peranan main kepada kanak-kanak. Terdapat dua pandangan tentang peringkat main kanak-kanak yang telah dikaji iaitu:

27

2a5

Kategori &ain ,osial mengikut &ildred Parten 2034A5 &ildred Parten 2034A5 telah mengkaji main dari aspek sosial. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanakkanak menerusi main. Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut:

perlakuan tidak menentu (unoccupied behavior) - kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermainC

main tidak

sendirian

(solitary play)

kanak-kanak

bermain

sendirian#

melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannyaC

main pemerhatian (onlooker play) - kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainanC

B B

main selari (parallel play) main asosiatif (associative play) - kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam akti!itimainC dan

main koperatif (cooperative play) - kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi akti!iti.

2b5

Kategori &ain Kognitif &engikut ,ara ,milansky 203185 &anakala ,ara ,milansky 203185 melihat main dari aspek kognitif. Beliau melihat aspek main dapat membina perkembangan kognitif kanak-kanak. &ain dapat meningkatkan keupayaan kognitif kanak-kanak iaitu diukur dari segi cara kanakkanak menggunakan bahan atau peralatan mainan itu sendiri. Pandangan ,milansky yang berbe$a dengan Parten dianggap sebagai pelengkap kepada pengkelasan yang telah dibuat oleh Parten.

28

Kategori main mengikut ,milansky:

B main berfungsi (functional play) - kanak-kanak ini bermain menggunakan


motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa yang boleh dibuat dengan objek berkenaanC

main konstruktif (constructive play) - kanak-kanak ini bermain melibatkan mencipta sesuatu objekC

main dramatika (dramatic play) - kanak-kanak ini menggunakan objek mainan untuk menggantikan sesuatu imaginasiC dan

main

dengan

peraturan

(games with rules) - kanak-kanak ini pandangan# mengubahsuai

bermain melibatkan

penerimaan

peraturan dalam permainan.

2c5 Permainan Bebas Permainan bebas atau informal melibatkan akti!iti main yang spontan# tidak formal dan tidak berstruktur dalam persekitaran yang kaya dengan bahan dan interaksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan di pusat pembelajaran. "engan itu kanak-kanak tersebut mempelajari dan mengalami banyak pembelajaran semasa menjalankan interaksi dengan rakan sebaya# orang dewasa dan bahan yang disediakan.

2d5 Permainan lakonan atau olok-olok Permainan ini melibatkan interaksi !erbal antara kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam permainan tersebut. Permainan ini melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. 7a juga melibatkan fantasi dan imaginasi kanak-kanak.

2d5 Permainan luar Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan terkawal. Alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir# bekas main air# terowong# jongkang jongkit# buaian# rangka besi dan gelungsur adalah untuk

29

membantu

perkembangan

fi$ikal

kanak-kanak

dalam

keadaan

riang

dan

menggembirakan. ,emasa bermain dengan alatan tersebut# kanak-kanak dapat mempelajari beberapa konsep seperti imbangan# berat dan ringan# tinggi dan rendah# tarikan gra!ity# ayunan serta konsep banyak dan sedikit. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar# mengikut giliran# bekerjasama# tolong-menolong# bersikap sederhana dan hormatmenghormati. Akti!iti permainan luar ini melibatkan perkembangan otot kecil# otot besar# koordinasi tubuh badan# perkembangan bahasa# interaksi sosial dan kreati!iti.

2.1.3

Ma n .ala! *e!'elajaran &ana&-&ana&

,ebagaimana yang telah dibincangkan sebelumnya main adalah proses pembelajaran kanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep. &elalui penerokaan dan membina semula konsep menerusi main dapat mengukuhkan kefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui. "i dalam kelas tadika untuk kanak-kanak berusia D dan 1 tahun kanak-kanak bermain untuk membina konsep. Akti!iti pengajaran dan pembelajaran perlu menyediakan main bercorak konstruktif selain dari bersosial. ?ajah 0.4 menunjukkan contoh bagaimana akti!iti pengajaran yang dikendalikan dapat membantu murid-murid membina konsep menerusi pemerhatian dan pengalaman. Kanak-kanak kerap berhadapan dengan masalah untuk mengenal pasti persamaan antara objek dan peristiwa# membanding dan membe$akan. .ontohnya untuk meletakkan sekeping jigsaw puzzle di atas papan jigsaw Kanak-kanak perlu membina persamaan antara sekeping jigsaw puzzle dan ruang jigsaw puzzle .ontoh yang lain seorang kanakkanak meletakkan segelas air sirap di atas meja kemudian bermain di sudut pembelajaran. Apabila dia datang semula di meja terdapat dua gelas air sirap. "ia tentunya akan tertanya-tanya yang manakah gelas miliknya. Keadaan ini menyebabkan dia perlu membina persamaan antara gelas kepunyaannya sebelum ini dan gelas yang baru dilihatnya. Terdapat dua jenis persamaan iaitu pengenalan (identity) dan kesetaraan (e!uivalence) Pengenalan melibatkan antara dua penglihatan terhadap objek yang sama. &anakala kesetaraan melibatkan persamaan dua atau lebih objek.

3/

Pengenalan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dengan gelas air minuman. "ia tidak dapat membe$akan gelas miliknya. &anakala kesetaraan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dan jigsaw puzzle Kanak-kanak terpaksa membanding be$a dua objek untuk disesuaikan. Kesimpulannya persamaan terbina sama ada antara dua penglihatan objek atau peristiwa# antara objek yang berbe$a atau peristiwa. -al ini penting untuk memahami penemuan oleh kanak-kanak sewaktu percubaannya menyelesaikan masalah. Perubahan adalah sesuatu yang kanak-kanak mahukan. ,etiap perubahan melibatkan tempat permulaan dan tempat berakhir. Perubahan berlaku di antara tempat permulaan dan tempat berakhir. ,ebagai contoh air 2rupa asal permulaan5 boleh diubah kepada warna merah 2rupa akhir5 dengan meletakkan sirap merah 2perubahan5. :ika kanak-kanak ingin mengubahnya ke rupa asal permulaan mereka perlu tahu sesuatu tentang cara air menjadi merah. &ungkin mereka boleh menggunakan kain menapis warna atau pun menambah air ke dalam bekas. Piaget telah mengenal pasti enam tahap keupayaan kanak-kanak memikirkan tentang perubahan dari usia 0 hingga ; tahun. ,ecara umum enam aras perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget adalah seperti berikut: 2a5 2b5 2c5 2d5 2e5 2f5 tahap berbe$a sepenuhnyaC tahap penolakan tahap darjah berhati-hatiC tahap kepelbagaianC tahap fungsiC dan tahap dapatan sebenar.

Berdasarkan pandangan teori yang dikemukakan oleh Piaget main konsruktif dianggap sesuai untuk akti!iti penerokaan dan penemuan. %uru menyediakan persekitaran dan bahanEperalatan pembelajaran. &anakala kanak-kanak menyesuaikan kemahiran dan konsep yang perlu dibina menerusi akti!iti main konstruktif. Peranan guru sebagai pendorong mencetuskan pembinaan pemikiran konstruktif kanak-kanak terhadap sesuatu konsep. &ain di kelas tadikaEprasekolah boleh dibahagikan kepada:

31

2a5

!a n * l $an #en. r - guru menyediakan peralatan permainan di sudut-

sudut tertentu untuk dipilih oleh murid. Biasanya akti!iti ini dijalankan semasa rutin atau sementara menunggu akti!iti pembelajaran bermulaC dan. 2b5 main !a n +eran/ang - guru merancang pembelajaran dengan memasukkan unsur dalam akti!iti pembelajaran. Bahan dan peralatan boleh digunakan sebagai

alat bantu yang mengukuhkan sesuatu konsep yang dilakukan menerusi main. Kesimpulannya main merupakan aspek penting dalam kehidupan kanak-kanak. Kanakkanak belajar menerusi main. %ermain juga merupakan suatu rangsangan untuk kanakkanak belajar. &ain dalam konteks pembelajaran kanak-kanak adalah suatu proses pembelajaran secara keseluruhan. Kenyataan yang mengatakan Fbermain sambil belajarF atau Fbelajar sambil bermainF bermaksud keseluruhan konsep pembelajaran kanak-kanak yang menekankan adanya unsur main dalam pembelajaran kanak-kanak. ,etiap program# model# pendekatan dan akti!iti melibatkan unsur main sebagai intipati keseluruhan pembelajaran kanak-kanak. 2.1.7 Pela&#anaan *en.e&a+an 'elajar !elalu 'er!a n

,ebelum mekasanakan pendekatan ini# guru perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: 2.1.8 -asil pembelajaran yang ingin dicapai perlu ditentukan. Bahan perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan murid Bahan konkrit# benar dan bermakna disediakan Bahan yang digunakan mengalakkan komunikasi dan imaginasi Permainan menarik minat dan menggembirakan murid 5ae.a$ *en.e&a+an 'elajar !elalu 'er!a n

&elalui main sambil belajar# murid-murid boleh: &engukuhkan penguasaan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spasifik. &eningkatkan keupayaan kognitif. Bersosialisasi dengan rakan sebaya dan orang dewasa &eningkatkan kemahian emosi

32

&engukuhkan perkembangan fi$ikal &enguasai kemahiran manipulatif &elahir dan menyatakan perasaan

2.2

Pen.e&a+an Ber+e!a

Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan masa# tempat# minat dan latar belakang murid. Tema yang dipilh dijadikan sebagai wahana untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur# membac# menulis# asas matematik# berfikir dan emosi serta sosial. ,elain itu# pendekatan ini memberi peluang kepada murid meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih. Pendekatan pengajaran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangka untuk menyusun akti!iti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum. Kanak-kanak dapat membina kemahiran dan mempelajari topic-topik tertentu dalam ruang lingkup yang lebih luas. ,elain itu# peluang lebih terbuka untuk kanak-kanak menerokai pelbagai bidan pengalaman melalui penglibatan yang aktif dalam akti!iti pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman guru dan juga pengalaman kanak-kanak perlu dititikberatkan sebelum memulakan pengajaran bertema. =nit-unit perlu dirancang berdasarkan minat kanakkanak dan sesuai dengan latar belakang pengalaman dan tahap perkembangan mereka. Pendekatan ini melibatkan bidang-bidang lain tetapi membincangkan perkaa yang sama# sebagai contoh haiwan sebagai tema. Pendekatan bertema melibatkan bidang yang luas tetapi tidak mendalami. Kemahiran yang berbe$a tetapi bukan tujuan untuk mendalami topik. Tema boleh diangap sebagai rangsangan kearah pembelajaran.

33

amakan Bunyi

&enyanyikan lagu (cicak*

-A7>A

&embilang haiwan di rumah

&elukis haiwan di ladang

2.2.1

5a&+1r-2a&+1r *e! l$an *en.e&a+an 'er+e!a

Pemilihan tema perlu menimbangkan aspek-aspek berikut: 2.2.2 Boleh merentas semua komponen Bersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan murid Bersesuaian dengan situasi# masa dan peristiwa Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran %uru berminat terhadap tema yang dipilih Pemeringkatan tema dari mudah kepada yang lebih mencabar Ke*en+ ngan *en.e&a+an 'er+e!a Tema yang dipilih dijadikan sebagai wahanan untuk menghubungjalinkan pengetahuan atau kemahiran daripada beberapa komponen yang berlainan.

34

Pendekatan bertema akan dapat membantu guru merancang# mengurus akti!iti dan menyediakan bahan pengajaan dan pembelajaran secara lebih berfokus dan menyeluruh.

2.2."

Pela&#anaan *en.e&a+an 'er+e!a

,ebelum melaksanakan pendekatan ini# guru perlu:

&engenalpasti tema yang hendak digunakan &enjana idea berkaitan tema &embina peta minda tema yang mengandungi komponen yang berkaitan dengan tema &enyediakan senarai akti!iti kepada setiap komponen yang berkaitan dengan tema merancang iklim dan menyusun persekitaran kelas dan ousat oembelajaran supaya mempunyai suasana yang berkaitan dengan tema.

2."

Pen.e&a+an Ber#e*a.u

Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. "alam kehidupan sebenar# sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. &ereka melihat pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dan tidak memisahkan pembelajaran kepada subjek yang berbe$a-be$a. /leh itu pendekatan bersepadu digunakan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu komponen dalam akti!iti pembeajaran. ,elain daripada kesepaduan antara komponen# pendekatan ini melibatkan juga kesepaduan antara: Beberapa kemahiran Kemahiran dan nilai murni Akti!iti dalam kelas dan luar kelas

35

Akti!iti berfokuskan guru dan berfokuskan murid Pelbagai kaedah dan teknik

Pembelajaran melalui pendekatan bersepadu menyediakan murid peluang : &emenuhi keperluan mereka yang berbe$a-be$a dari segi perkembangan# minat dan kebolehan serta perbe$aan dari segi latar belakang.

&eneroka sesuatu topik dengan cara yang lebih mendalam. <ebih banyak pilihan dan moti!asi untuk menimbulkan kepuasan belajar. &eningkatkan daya imaginasi dan kreati!iti &eningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi &eningkatkan nilai murni bersepadu boleh digunakan dalam akti!iti seharian. %uru perlu

Pendekatan

menggunakan pengalaman harian kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 7lmu pengetahuan yang dipelajari mesti diamalkan. Pengajaran dan pembelajaran adalah tidak formal. Kanak-kanak terlibat dalam akti!iti secara aktif. ,emua deria kanak-kanak terlibat secara langsung dalam pelbagai situasi yang dapat merangsang pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Kanak-kanak memperoleh ilmu# konsep# kemahiran dan nilai murni yang berkaitan antara satu sama lain. .ontohnya dalam permainan pasir# kanak-kanak dapat merasakan tekstur pasir seperti kasar# halus# konsep seperti kering dan basah# kemahiran membina timbunan pasir mengikut urutan menaik ataupun menurun# serta memupuk nilai murni seperti bekerjasama# bertolak ansur dan berdisipli. Pendekatan bersepadu boleh menggabungkan beberapa kemahiran mendengar# membaca# bertutur dan menulis atauoun menggabungkan aspek-aspek perkembangan kanak-kanak seperti jasmani# emosi# rohani dan intelek. Kaedah pendekatan ini menggabungkan sekurang-kurangnya dua kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. &erujuk jadual di bawah# hasil pembelajaran adalah kemahiran membaca dan hasil pembelajaran adalah menulis. Topik Komponen Kandungan -asil Pembelajaran Akti!itiEPeralatan

36

Abjad

Bahasa &elayu

4.0 &engenal bentuk huruf

4.A.4 &engenal bentuk huruf kecil dan huruf besar G.0.G &enulis huruf mengikut cara yang betul

&embaca abjad dan abjad. Poster besar huruf kecil dan huruf menulis

G.0 &embina kemahiran menulis 2.".1 2.% Pen.e&a+an 'er#e*a.u !el 'a+&an Kesepaduan antara komponen Kesepaduan kemahiran dan nilai murni

Kesepaduan akti!iti dalam kelas dan luar kelas Kesepaduan akti!iti berfokuskan guru dan murid Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik Penggunaan I0T .ala! *e!'elajaran

Komputer menyediakan peluang pembelajaran yang berkesan kepada murid kerana ianya memberi peluang pengalaman pembelajaran dalam cara dan kadar yang berbe$a-be$a untuk memenuhi keperluan setiap indi!idu. &urid boleh menggunakan computer secara berpasangan untuk menggalakkan mereka sama-sama meneroka dan memperolehi pembelajaran. Pendekatan ini digunakan untuk : 2.%.1 &embantu proses pengajaran dan pembelajaran &emperoleh maklumat Berinteraksi dengan bahan untuk bekajar sendiri dan bersama rakan sebaya &emperkayakan pengalaman pembelajaran Ke*en+ ngan *enggunaan I0T &embantu membentuk persepsi pemikiran murid. 7.T sebahagaina daripada kehidupan masa kini Boleh dijadikan bahan bantu mengajar

37

Boleh diprogramkan dengan perisian khas "apat merangsang minat murid dan memberi keseronokan. "apat merangsang kreati!iti dan pemikiran &embantu memudahkan murid memahami konsep sebab dan akibat

2.%.2

Pr n# *-*r n# * *enggunaan I0T Kesesuaian umur Kepentingan Kawalan kanak-kanak Arahan jelas Penggunaan berdikari Tanpa keganasan Berorientasikan proses model yang sebenar .iri-ciri teknikal Boleh ditranformasikan Kepelbagaian bahasa

38

TOPIK ) :

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLA-

1.

PENGENALAN

"i bawah konteks pendidikan# teknik pengajaran ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu akti!iti pengajaran dan pembelajaran. Tujuan menggunakan berbagai-bagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik minat murid# mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.

2.

Tunju& /ara

Tunjuk cara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu akti!iti di hadapan murid. /leh itu teknik tunjuk cra juga dikenali sebagai demonstrasi. 2.1 Pr n# *-*r n# * +unju& /ara

=ntuk menghasilkan akti!iti pengajaran melalui tunjuk cara sengan berkesan guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip melaksanakan tunjukcara berikut 2.1.1 Se'elu! .e!1n+ra# a5 %uru hendaklah menentukan topik# objektif dan kandungan tunjuk cara terlebih dahulu. b5 Alatan hendaklah disediakan dan disusun mengikut langkahlangkah demonstrasi yang ditentukan.

39

c5 Tempat demonstrasi hendaklah disediakan untuk memastikan semua murid dapat menyaksikannya dengan jelas. d5 Pastikan keselamatan sebelum mengunakan alat# atau bahan yang meungkin boleh menyebabkan kemalangan. e5 ,ebelum memulakan demonstrasi# guru hendaklah memberitahu murid tujuan demonstrasi dan akti!iti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya tanpa membuat sebarang kesilapan. 2.1.2 Se!a#a .e!1n#+ra#

a- %uru harus memandang ke arah murid semasa memberi


penerangan tentang akti!iti demonstrasi yang dijalankan. b5 ,ekiranya murid menunjukkan kerahuan# guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi.

*- %uru
murid.

menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian semua murid dapat melihat demonstrasi serta

d5 Pastikan

mendengar penerangan guru dengan jelas. e5 :ika masa mengi$inkan# guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya. 2.1." Sele*a# .e!1n#+ra# a5 Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demomonstrasi yang penting. 7ni akan memastikan bahawa muridmurid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul. b5 Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka membuat rumusan. c5 Akti!iti pengukuhan harus diadakan selepas demonstrasi. 7ni boleh dilakukan melalui akti!iti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota. 2.2 Lang&a$-lang&a$ *engajaran !elalu +unju& /ara

4/

Pengajaran mengunakan tunjuk cara melibatkan beberapa langkah utama seperti perancangan# pelaksanaan# latihan dan penutup. 2.2.1 Peran/angan a5 Penentuan topik dan objektif. b5 Perancangan langkah-langkah demonstrasi c5 Persediaan alatan. d5 Penyusunan tempat demonstrasi 2.2.2 Pela&#anaan a5 Penerangan tujuan demonstrasi. b5 Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup. c5 Penggunaan alat mengikut langkah-lankah yang disediakan. d5 Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian. 2.2." La+ $an a5 &urid mencontohi guru melaksanakan akti!iti kemahiran. b5 %uru membetulkan kesilapan murid. 2.2.% Penu+u* a5 Perbincangan dengan murid tentang akti!iti yang telah dijalankan. b5 &urid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan.

".

Pen(1alan

Teknik penyoalan merupakan suatu teknik yang biasa dan kadang-kadang menjadi dominant dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara penyoalan guru dengan pencapaian pelajar 2Turney et. al 3;45. &enyoal semasa pengajaran dan pembelajaran mempunyai beberapa tujuan# antaranya ialah: &enjadikan murid aktif &embangkitkan minat dan tumpuan murid. &eningkatkan perkembangan daya pemikiran murid. &enilai kefahaman murid berkenaan isi pelajaran serta kemajuan murid.

41

".1

Pr n# * !en(1al a5 darjah. Betul daripada tatabahasanya supaya maksudnya lebih jelas. Pendek# tidak berbelit-belit. ?ele!en dan berkaitan dengan topik yang dibincangkan. "ikhususkan supaya lebih jelas. Pelbagaikan aras dan jenis soalan. ,oalan ,esuai dengan peringkat umur dan kebolehan urid dalam bilik

b5

.ara menyoal Terbuka kepada semua murid dalam bilik darjah. <ibatkan murid yang diam atau tidak bersedia menjawab. Beri masa yang sesuai 24-D saat5 untuk murid memberi respons kepada Kemukakan soalan dahulu# kemudian menyebut nama murid. &elayan jawapan yang salah dengan baik. "orong dan cungkil jawapan daripada murid yang tidak mampu memberi 'lakkan mengulang-ulang soalan. 'lakkan daripada menjawab soalan sendiri atau menyusun semula 'lakkan daripada mengulang-ulang jawapan pelajar. 'lakkan daripada guru bercakap terlampau banyak.

soalan.

respons kepada soalan guru.

jawapan pelajar seolah-olah guru menjawab soalan sendiri.

".2

Tujuan !en(1al !eng &u+ *er ng&a+ .ala! *engajaran

Paintal 2038H5 menjelaskan tujuam sseorang guru menyoal mengikut langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut : Per ng&a+ a. Pengenalan Tujuan !en(1al: membantu set induksi guru mengetahui apa yang murid tahu mengulang pelajaran lepas

42

mengemukakan masalah yang berkaitan dengan topik pengajaran.

'. Pen(a!*a an

mengekalkan minat dan tumpuan murid menggalakkan penaakulan dan pemikiran logik mengetahui murid. setakat mana kefahaman

/. A*l &a#

fokus dan penjelasan menghilangkan kesukaran dan membantu indi!idu murid. memimpin murid membuat pemerhatian dan inferen

.. Penu+u*

mengulang isi utama menguji kefahaman murid mencadangkan masalah dan isu berkaitan

%.

Pe!u.a$/araan

Pemudahcaraan adalah teknik yang digunakan guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui akti!iti-akti!iti yang telah dirancang dan disusun. %uru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik# membimbing# memujuk# mengukuh# memberi bantuan dan menolong kanak-kanak mencapai matlamat yang dirancang melaluisatu proses yang panjang. ,ecara mudah# konsep fasilitator merujuk kepada usaha-usaha untuk: &enjadikan senang &enggalakkan &emudahkan &empercepatkan &embantu &emajukan &enolong

43

%.1

Te&n &-+e&n & *e!u.a$/araan 0. Penyoalan Bertujuan untuk memperluaskan idea Berfokus daripada soalan umum kepada khusus &engikut aras pengetahuan &enggalakka pemikiran semula :elas dari segi aras dan frasa &empunyai hentian untuk beri masa berfikir ,ebaran kepada semua murid-murid <ayanan jawapan sama ada memberi pujian atau galakkan

A. <ayan dan damping &emberi perhatian dengan komunikasi mesra &enggunakan bahasa yang memujuk# tidak menyergah atau mengancam. ,entuhan kepala# bahu atau bahagian belakang. <ibatkan lisan seperti IyaJ# IhaJ# sebutan IbaikJ# IbagusJ# ulang dan kembangkan jawapan murid. %erak isyarat seperti senyum# angguk# melihat ke depan dan belakang# tepuk tangan# tulis jawapan di papan hitam atau mengangkat ibu jari. "apat meninggalkan kesan semangat ingin belajar# murid-murid menjadi lebih positif# disiplin kelas terkawal# hubungan mesra dan yakin kerana dihargai. Tidak menghukum salah dan betulE

4. ?enung kembali

&enggalakkan murid merenung# imbas kembali pengalaman. %abungan pengetahuan dan pengalaman murid. ,esuai digunakan apabila melakukan tajuk baru# memahami sesuatu konsep dan pengukuhan. &emberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid lalui.

44

G. Pensrukturan kognitif &embantu murid memahami konsep dan menggunakan potensi kognitif yang ada. &elibatkan struktur pemikiran# tindakan dan kepercayaan indi!idu. &elibatkan pengalaman sedia ada dan penerokaan idea. &erangkumi alam fantasi murid-murid menjelaskan sesuatu konsep yang sesuai dengan pengalaman mereka. "apat mendfinisikan sesuatu. &elibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pada sesuatu konsep atau idea. Penyoalan perlu terancang dan mengikut aras.

D. Kongsi dan bina bersama Berkongsi bersama guru dan murid dalam mencapai objektif ssuatu akt!iti. Berkongsi untuk menyelesaikan masalah. &emperkukuhkan idea murid. &emberi pembayang. %uru sebagai pemangkin dalam kumpulan. Berkongsi selesaikan masalah. %uru mencadangkan ideaEpetunjuk dan murid buat keputusan.

1. ,caffolding

,caffolding adalah ciri yang dikemukakan oleh Kigotsky dam "on of #ro$imal %evelopment 2LP"5. Pembelajaran berlaku dengan sangat efektif apabila berlakunya interaksi antara kanak-kanak dengan orang dewasa yang kebih kompeten.

LP"

merupakan

lingkungan

di

mana

kanak-kanak

dapat

berfikir

melebihijangkaan usianya hasil daripada interaksi degan orang dewasa yang kebih kompeten. %uru memberi galakan berinteraksi# memberi moto!asi dan memberi dorongan. &emberi bantuan dan solongan dalam bentuk !erbal. &enyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalahEtugasan.

45

;. Pengembangan bahasa dan idea Teknik memperkembangkan bahasa dan perbendaharaan kata murid seta meningkatkan kemahiran berfikir. &eningkatkan kemahiran bertutur. &emperluaskan perbendaharaan kata. &emupuk keyakinan diri. &emupuk kemahiran bahasa kanak-kanak denga bertutur# berbual# bercerita# bersoal jawab dan galakan bertanya. 8. &endengar %uru sebagai pendengar yang aktif. Apabila guru mendengar apa yang ingin disampaikan oleh muridnya# beliau telah mewujudkan situasi penerimaan terhadap kanak-kanak dan idea yang disarankan. %uru perlu memahami apa yang ingin disampaikan oleh murid dan melayani setiap soalan dan pandangan yang diberikan oleh murid dengan adil. &urid berasa diri mereka dihargai dan diterima apabila idea mereka didengar oleh orang lain. %uru dapat menilai dan mengesan kelemahan murid.

3. %alak dan saran %uru lebih banyak membuat pengesyoran sebagai alternatif. Banyak memberi pemujukan . Banyak memberi pandu arah supaya sesuatu akti!iti lebih jelas dan tersusun. ,atu siri layanan guru untuk mencapai matlamat dan objektif yang dikehendaki. %.2 Ke*en+ ngan &e!a$ ran +e&n & *e!u.a$/araan a5 b5 c5 &emoti!asikan murid supaya sentiasa mempunyai dorongan yang kuat &embantu murid-murid mencari penyelesaian yang dihadapi dalam &embimbing murid-murid dalam menjalankan akti!iti bilik darjah dengan

untuk belajar dan bercita-cita memperolehi pencapaian yang baik. pembelajaran. baik dan berkesan.

46

d5 e5 f5 g5 h5 i5

&eneguhkan pembelajaran murid-murid dengan menggunakan ganjaran &enyediakan bahan-bahan pembelajaran yang lebih mencabar dan &enggunakan pelbagai strategi dan teknik pembelajaran yang berkesan &enyediakan murid-murid untuk mencari dan menambahkan

dan pujian. menyeronokkan. dan menyeronokkan bagi mencapai akti!iti pengajaran. pengetahuan. &eneguhkan tingkah laku positif. &enghindarkan tingkah laku negatif secara terbuka# tidak terancam# tidak

menghukum dan mesra.

).

Men.engar

Kemahiran mendengar merupakan suatu proses akti!iti komunikasi yang penting dan berkesan. &endengar juga adalah suatu pengiktirafan# penumpuan perhatian# dan sentiasa membiarkan seseorang menghabiskan percakapan sebelum kita pula yang bercakap. ).1 5ung# !en.engar a5 &endengar untuk belajar memahami orang lain# diri sendiri dan alam. b5 &endengar untuk menjalin hubungan dan seterusnya boleh mencipta kasih sayang. c5 &endengar untuk mempengaruhi agar dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku.

d- &endengar untuk berseronok. Akti!iti seperti gurau senda. Bagaimanapun mesti


dapat membandingkan antara bergurau dengan serius. e5 &endengar untuk menolong. &elaluinya dapat dorasakan apa yang dirasakan oleh orang lain 2empati5. ).2 Lang&a$ !en.engar a5 &enerima &emberi tumpuan kepada kata dan gerak geri badan. &endengar apa yang dikatakan dan tidak dikatakan. &enumpukan perhatian . :angan suka mencelah

47

:angan memperdlikan gangguan semasa mendengar.

b5 &emahami &engaitkan apa yang dikata demngan apa yang kita ketahui. &emahami apa yang diperkatakan dari sudut pandangan indi!idu yang bertutur. &enunggu sehngga habis percakapan# baru membuat penilaian. &eminta lebih banyak pengalaman. &engukangi apa yang dikatakan oleh indi!idu berkenaan dengan menggunakan perkataan sendiri. c5 &engingat &engenalpasti pekara penting. &eringkaskan apa yang telah diucapkan. &engulang nama dan perkara penting

d5 &enilai 'lakkan daripada menilai sebelum seseorang itu habis bercakapE Perlu mengandaokan seseorang itu berniat baik. Apabila tidak setuju# minta penjelasan yang lebih lanjut. Kenalpasti sama ada ucapan itu adalah fakta# pendapat peribadi atau andaian sahaja. Kenalpasti sebarang prasangka

e5 &emberi respons )." Tunjukkan sikap dukungan dan gerak geri mengangguk. ,entiasa bersikap jujur. %unakan ayat-ayat (saya setuju* dan (saya fakir+.*

Lang&a$ &e!a$ ran !en.engar (ang 'er&e#an a5 %unakan lebih masa untuk mendengar daripada bercakap. b5 .ari sesuatu yang lebih baik atau menarik. :angan mengganggu orang yang sedang bercakap# tunggu sehingga mereka menghabiskan percakapan.

48

c5 :angan mengganggu orang yang seang bercakap. d5 "engar dengan teliti kerana kadang-kadang apa yang dicakapkan bukan apa yang dimaksudkan. e5 Ambil catatan tentang apa yang didengar apabila perlu dan sesuai. f5 Ambil kedudukan yang sesuai apabila sedang mendengar. kesimpulan. ).% Pen.engar (ang 'er&e#an

g- Berhati-hati# tapis dan timbang setiap pendengaran. :angan terus membuat

Thomas %ordon 203;H5 menjelaskan bahawa pendengaran yang aktif merupakan kemahiran komunikasi yang dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah. Pendengar akan terlibat dengan kehendak penghantar maklumat semasa berkomunikasi. Apabila wujudnya suasana komunikasi yang terbuka# ia akan membantu untuk menghasilkan sesuatu keputusan. ,elain itu# adalah penting untuk mewujudkan penerimaan dan meningkatkan rasa saling mempercayai serta menghargai. ).) Pen.engar (ang a&+ 2 a5 .ari perkara yang menarik minat pendengar. b5 &enilai kandungan ucapan # bukannya cara penyampaian. c5 &endenar pendapat-pendapat yang dikemukakan dan menjiwai apa yang diperkatakan oleh seseorang. d5 &eredakan perasaan diri. e5 Bersikap fleksibel f5 &enyedari maklumat bukan lisan. g5 Bekerja dan memberi tumuan semasa mendengar. h5 ,entiasa menolak gangguan ).3 Pen.engar (ang *a# 2 a5 Beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik. b5 &engkritik percakapan indi!idu lain. c5 &edengar secara memilih. d5 &encelah atau manyampuk e5 6ikiran yang merewang f5 Tertidur

49

).7

-alangan !en.engar a5 -anya mahukan maklumat yang boleh digunakan untuk mengkritik indi!idu itu semula. b5 Pura-pura mendengar. c5 &embuat penilaian. d5 ,ibuk memikirkan apa yang ada dalam fikiran sendiri. e5 ,ibuk bercakap# dan bukannya sibuk mendengar. f5 Tidak minat mendengar.

3.

M1.ell ng

&odelling merupakan suatu proses demonstrasi bagi menggambarkan sessuatu dengan berkesan. %uru yang mempunyai kemahiran modeling dapat menarik minat murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang. Kemahiran modeling perlu ada pada setiap guru kerana ianya dapat menarik minat murid terhadap isi pelajaran dan membina kemahiran berkomunikasi sesame pelajar dan guru. 3.1 5a&+1r-2a&+1r *enggunaan !1.el ng

a- &embimbing murid membina identiti.


b5 &urid akan mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian. c5 &enggalakkan murid berfikiran kritis. d5 &urid berani mengemukakan pendapat. e5 &urid dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik. 3.2 0 r -/ r !1.el ng (ang 'a & a5 "emonstrasi cara menyelesaikan masalah. b5 &enunjukkan rasa menghargai murid. c5 Bersedia untuk membetulkan kesalahan murid. d5 &enggunakan bahasa yang mudah dan difahami oleh murid. e5 &enyebut setiap perkataan denga jelas.

5/

f5

&elibatkan semua murid dalam akti!iti dengan menggunakan arahan yang jelas. terbuka dengan murid.

g5 &asalah-masalah yang timbul ketika membuat tugasan dibincangkan secara h5 Tidak mengganggu murid ketika mereka menunjukkan pemikiran yang rasional. 3." 01n+1$ a&+ , + *engajaran .an *e!'elajaran a5 %uru memperdengarkan rakaman berita. b5 &urid membaca berita yang sama dan membuat rumusan berita tersebut dalam kumpulan. c5 Ketua kumpulan membacakan rumusan yang dibuat dan guru membimbing murid mengenai ciri-ciri berita yang baik. d5 %uru menunjukkan cara menulis berita menggunakan transparensi. e5 %uru meminta pendapat murid tentang isi-isi berita yang diperlukan. f5 &urid menulis karangan jenis berita di dalam buku masing-masing. semasa. g5 %uru akan memberi reespon sekiranya ada masalah yang timbuk dari masa ke

7.

Ber/er +a

Bercerita merupakan satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui penggunaan teknik bercerita. &elalui kaedah bercerita# guru dapat menjalankan sesuatu akti!iti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 7.1 Pr n# *-*r n# * *an.uan *engua#aan &e!a$ ran 'er/er +a

=ntuk menguasai kemahiran bercerita# guru harus memahami dan mematuhi prinsipprinsip panduan berikut: a5 %uru harus memilih cerita yang sesuai dengan minat# kebolehan# umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya. b5 ,ebelum sesi bercerita# guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita itu.

*- Alat bantu mengajar seperti kad-kad perkataan# kad-kad gambar# patung atau
topeng yang boleh menarik minat dan perhatian murid harus disediakan sebelum sesi bercerita dimulakan. ,oalan-soalan untuk akti!iti susulan juga harus disediakan.

51

d5 ,ebelum memulakan sesi bercerita# pastikan semua murid telah bersedia untuk mendengar cerita. e5 %uru boleh duduk atau berdiri semasa bercerita# selagi semua murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru. f5 &ulakan cerita dengan suara yang menarik dengan penuh emosi. untuk melibatkan murid dalam cerita yang disampaikan. h5 Pastikan suara jelas dan lantang. Kemahiran !ariasi rangsangan harus digunakan untuk mengubah-ubah nada suara dan intonasi guru mengikut watakwatak dan suasana cerita. i5 j5 Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas. ,emasa sesi bercerita# guru boleh mengemukakan soalan untuk menggalakkan murid meramal perkembangan cerita selanjutnya. .ara ini bukan sahaja dapat menarik perhatian murid tetapi juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka. k5 Pastikan perkataan dan ayat yang digunakan untuk bercerita boleh difahami oleh murid. Tujuan bercerita adalah untuk menyampaikan isinya dan bukan mengajar murid perkataan-perkataan yang sukar. l5 7si cerita harus disampaikan kepada murid dengan gerak-geri secara semulajadi. Akti!iti lakonan guru harus dielakkan. m5 ,elepas bercerita# akti!iti susulan harus diadakan# misalnya akti!iti soal jawab tentang tema dan nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. %uru juga boleh memberikan topeng-topeng yang disediakan kepada murid untuk menjalankan akti!iti lakonan. 7.2 Peran/angan .an *er#e. aan g5 Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir. .ara ini sangat berkesan

Pada peringkat ini guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai. Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni. 7si cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan oengalaman murid. Panjang atau pendek crita hendaklah sepada dengan peruntukan masa. ,elepas cerita dipilih# guru hendaklah cuba menghafa$ dan bercerita secara sendiri# sekorang-kurangnya sekali. "i samping itu# guru perlu menyediakan alat bantu engajar seperti kad perkataan# kad gambar atau topenhg-topeng yang perlu digunakan untuk

52

murid-murid berlakon selepas bercerita. Beberapa soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid selepas bercerita. ,ebelum mula bercerita# guru hendaklah menyusun tempat duduk murid supaya memastikan setiap murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru. Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita supaya membawa murid-murid ke dalam situasi yang seakan-akan alam cerita itu. 7." Se# 'er/er +a

<angkah pelaksanaan sesi bercerita ini hendaklah dimulakan dengan set induksi yang menarik serta ada kaitan dengan cerita yang hendak disampaikan. ,emasa bercerita# guru boleh menggunakan suara# gaya dan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian serta membantu murid-murid memahami isi cerita yang disampaikan. Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya semasa guru bercerita. %uru juga boleh melibatkan murid dalam sesi bercerita dengan menggunakan soalansoalan membimbing nereka mengikut perkembangan cerita dari peringkat permulaan sehingga peringkat penutup. 7.% Penu+u*

Tujuan penutup sesi bercerita ialah membantu murid-murid mengukuhkan nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita. Terdapat pelbagai akti!iti penutup boleh digunakan dalam sesi penutup bercerita ini. "i antaranya ialah : a5 &enyoal murid-murid tentang isi cerita yang disampaikan. b5 &enyuruh murid-murid mengulang isi cerita dengan mengunakan perkataan sendiri. c5 Berbincang dengan nurid-murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. d5 &embimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan.

53

Main Sosial- Teori Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari segi aspek sosial. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak menerusi main. Kajiann a tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. Pemeringkatan main ang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut!
Perlakuan tidak menentu (unoccupied behaviour) " kanak-kanak bergerak di dalam kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain# Main sendirian (solitary play) " kanak-kanak bermain sendirian$ tidak melibatkan kanak-kanak lain ang duduk berhampiran dengann a# Main pemerhatian (onlooker play) " kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak permainan# Main selari (parallel play) " kanak-kanak bermain permainan ang sama tetapi tidak bermain bersama-sama dan tidak berkongsi alat permainan ang sama# Main asosiati% (associative play) " kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam akti&iti main# dan Main koperati% (cooperative play) " kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi akti&iti. lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam

54

'ean Piaget men arankan baha(a pembelajaran bermakna memerlukan masa )untuk memainkannya dengan *ara membuat sesuatu menerusi berbagai alternati%. +leh itu kanak-kanak memerlukan masa matlamatn a. ang %leksibel dalam akti&iti main untuk men*apai

2.1 Kegunaan permainan tersebut dari segi sosioemosi dan juga kogniti kanak-kanak ,e*ara umumn a$ belajar melalui bermain dapat men umbang kepada pelbagai aspek perkembangan seperti da a kreati%$ %i-ikal$ bahasa$ sosioemosi dan moral. Melalui permainan ini$ kanak-kanak dapat merasai pengalaman jual beli ang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kanakkanak akan mendapat pengetahuan baru mengenai *ara penggunaan (ang$ nilai (ang$ dan urusan jual beli di pasar atau pun pasar ra a. Berikut adalah kegunaan permainan ini dari segi sosioemosi dan juga kogniti% kanak-kanak# .ari segi perkembangan sosioemosi kanak-kanak$
(a) Kanak-kanak belajar bagaimana mengadakan per!ubungan sosial. /ontohn a dalam permainan ini$ kanak-kanak belajar untuk berurus niaga dengan rakan-rakann a dalam permainan berkomunikasi dengan rakan-rakann a dalam ang berkonsepkan *ara ang dapat main peranan. 0ntuk bermain dengan ja an a$ kanak-kanak perlu di%ahami di samping memahami apa bersoal Mereka ja(ab juga ang se*ara tidak ang *uba disampaikan oleh langsung ahli dapat merangsang mereka

mereka kepadan a. Komunikasi ini melibatkan akti&iti bertutur dan perkembangan komunikasi dan bahasa kanak-kanak. bersama-sama dengan kumpulan berkolaborasi untuk men elesaikan sesuatu masalah mereka tidak mempun ai (ang barangan ang berkaitan

dengan nilai (ang dan urusan membeli barangan. /ontohn a$ apabila ang men*ukupi untuk mendapatkan ang mereka inginkan$ mereka bersama-sama berbin*ang

55

untuk men*ari jalan pen elesaian. Mungkin mereka akan mengambil keputusan untuk membeli barangan ang lebih murah hargan a atau pun melakukan ta(ar-mena(ar dengan pihak penjual. .alam permainan ini$ kumpulan kanak-kanak ini dengan sendiri mereka melantik ketua bagi kumpulan mereka. 1pabila permainan berlangsung$ masing-masing menjalankan peranan masing-masing dengan memainkan (atak sebagai penjual dan pembeli. (d) Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur. Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur apabila melakukan urusan jual beli dengan ahli kumpulan mereka. Perkara ini berlaku apabila mereka perlu berkongsi (ang mendapatkan sesuatu barangan ang diperolehi untuk ang hendak dibeli. +leh itu$ setiap

kanak-kanak perlu bertolak ansur untuk mengeluarkan (ang masingmasing untuk mendapatkan barangan ang telah dipersetujui. (e) Kanak-kanak belajar untuk berjimat "ermat dan nasi!at menasi!ati. .alam permainan ini$ kanak-kanak akan belajar berjimat *ermat menggunakan (ang baikn a. ,etiap ang ada tanpa sebarang pemba-iran berlaku. kumpulan akan memberi nasihat dan Kanak-kanak akan menggunakan (ang ang diperolehi dengan sebaikahli mengingatkan rakan-rakan sekumpulann a untuk berjimat *ermat dalam penggunaan (ang.

56

Anda mungkin juga menyukai