Anda di halaman 1dari 46

ELM3101 PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS PENDIDIKAN MORAL

DISEDIAKAN OLEH: RAKINAH BINTI ROSELI NURUL FARAHIN BINTI IBRAHIM UMMI NOOR KHURSIAH BINTI KAMARUDDIN 3 PISMP PJK IPGKSM

TEORI PERKEMBANGAN MORAL KOGNITIF

TEORI PERKEMBANGAN MORAL KANAKKANAK

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK

TEORI PERKEMBANGAN SOSIAL

JEAN PIAGET

LAWRENCE KOHLBERG

Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa

meneroka dunia sekelilingnya Piaget: perkembangan kanak-kanak dan remaja mempunyai dua peringkat iaitu peringkat heteronomus (umur 4 hingga 7 tahun). Pada peringkat ini, beliau menganggap kanak-kanak memandang perundangan sebagai tidak dapat diubah. Peringkat kedua : autonomus iaitu perkembangan moral yang ditunjukkan oleh kanak-kanak berumur 10 tahun ke atas. Pada peringkat ini, mereka sedar peraturan yang dikenakan ke atas mereka dikuatkuasakan oleh manusia juga.

Teori ini menekankan perkembangan kognitif kanak-

kanak iaitu merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak adalah mengikut siri urutan yang berperingkat. Piaget membahagikan perkembangan itu kepada empat peringkat iaitu: 1. Sensori motor 2. Operasi 3. Operasi yang konkrit 4. Operasi formal

1. Sensori motor: 0 - 2 tahun.

Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dunia mereka. 2. Pra-operasi: 2 - 7 tahun. Penggunaan simbol dan bahasa. Kanak-kanak pra sekolah menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah, tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logik dan mudah diperdaya oleh pandangan yang berlainan.

3. Operasi konkrit: 7-11 tahun.

Zaman persekolahan, boleh membuat klasifikasi, reversibiliti, hukum keabadian. Berfikir secara logik dan konkrit. Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya. 4. Operasi Formal: 12 tahun ke atas. Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Boleh membuat penakulan abstrak, mengawal pembolehubah ,menguji hipotesis, menyelesaikan masalah.

sangat menjunjung tinggi kebebasan peribadi yang

berdasarkan filsafat liberal. Dalam proses pendidikan dan pengajaran, pendekatan ini juga tidak mementingkan kriteria benar salah untuk suatu perbuatan. Yang dipentingkan adalah alasan yang dikemukakan atau pertimbangan moralnya.

Kohlberg menyatakan bahawa asas utama

perkembangan moral adalah penaakulan moral dan penghuraiannya secara berperingkat. Tiga konsep utama perkembangan moral menurut Kohlberg adalah: Peringkat pertama: Pemikiran pra-konvensional. Peringkat bawah iaitu setiap individu menunjukkan tidak wujudnya internalisasi iaitu pemahaman dalaman pada nilai moral.

Tahap 1: Moraliti heteronomus Pada tahap ini, pemikiran moral selalu dikaitkan dengan denda. Misalnya, remaja patuh kepada arahan ibu bapa kerana ibu bapa menghendaki mereka patuh.

Tahap 2: Keindividuan, tujuan instrumental dan pertukaran. Pada peringkat ini, remaja dapat meneruskan kesukaan mereka dan rakan mereka juga dapat membuat perkara yang sama. Apabila mereka baik pada orang lain, orang lain juga baik pada mereka kelak.

Peringkat kedua: Pemikiran konvensional

Pada peringkat ini, internalisasi pemahaman adalah pada peringkat pertengahan. Tahap 3: Pengharapan bersama secara interpersonal, perhubungan dan keakuran interpersonal. Pada tahap ini, remaja menilai kepercayaan, penjagaan dan setia kepada orang lain sebagai asas pengadilan. Remaja berkehendakkan ibu bapa menganggap mereka sebagai anak yang baik dan sebagainya. Tahap 4: Sistem moraliti sosial Pada peringkat ini, keadilan moral berasas kefahaman individu pada perundangan sosial, undang-undang, keadilan dan tanggungjawab. Misalnya, sekiranya remaja bekerja, mereka perlu dilindungi oleh undang-undang.

Peringkat ketiga: Pemikiran pro-konvensional

Pada peringkat ini, moraliti didasarkan kepada piawaian dalaman dan tidak berdasarkan piawai luar. Remaja mengetahui alternatif yang diperlukan dalam membentuk moral, meneroka alternatif. Seterusnya, sendiri berupaya membuat keputusan berkenaan moral Tahap 5: Hubungan sosial dan hak individu, Pada tahap ini remaja mengakui kewujudan undangundang. Tahap 6: Prinsip etika sejagat Pada tahap ini, tertanam di dalam diri remaja, kepiawaian moral adalah berdasarkan hak kemanusiaan sejagat.

Pendekatan perkembangan kognitif piaget mudah

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, kerana pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berfikir. Pendekatan ini memberikan perhatian sepenuh kepada isu moral dan penyelesaian masalah yang berhubung dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat, penggunaan pendekatan ini menjadi menarik.

dinilai paling konsisten dengan teori ilmiah, peka

untuk mendedahkan kemampuan seseorang dalam membuat pemikiran atau pertimbangan moral, dan mendukung perkembangan moral.

Teori Kohlberg dikritik mengandungi seks, kerana

dilema yang dikemukakannya dan orientasi penilaian pada keadilan dan hak lebih tepat bagi kaum lelaki. Berdasarkan kepada hasil uji empiris, kaum wanita cenderung mendapat skor lebih rendah dari kaum lelaki. Selain itu, dalam pelaksanaan program-programnya, teori ini juga memberi penekanan pada proses dan struktur pertimbangan moral, mengabaikan nilai dan isi pertimbangnnya.

menurut Ryan dan Lickona, pendidikan moral dengan

penekanan kepada proses semata dan mengabaikan isi, tidak akan mencapai sepenuhnya apa yang diharapkan. Dari sisi lain, pengakuan Kohlberg bahawa teorinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dibantah juga oleh Liebert . Menurut Liebert, berbagai kajian dalam bidang antropologi tidak mendukung pandangan tentang adanya prinsip-prinsip moral yang universal seperti yang dikemukakan Kohlberg.

Realiti yang ditemukan adalah berbagai norma,

standard, dan nilai-nilai moral yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat pendukungnya. Walaupun pendekatan ini mengandungi kelemahankelemahan dalam segi tertentu, namun seperti dijelaskan juga oleh Ryan dan Lickona, teori ini juga telah memberi sumbangan berharga bagi perkembangan pendidikan moral.

ALBERT BANDURA EMILE DURKHEIM

Bandura mendapati bahawa dalam

kehidupan seharian terdapat banyak tingkah laku yang dipelajari melalui contoh, tauladan, tiruan dan penggunaan bahasa

PROSES PENIRUAN
INDENTIFIKASI SESEORANG SUPAYA MENIRU

TIRUAN MUDAH

PENIRUAN TERBAHAGI KEPADA 2

SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

3 BENTUK PENIRUAN
SEKATAN LAKUAN DAN TIDAK SEKATAN LALUAN

SECARA GABUNGAN

PENIRUAN SECARA LANGSUNG Melalui pemerhatian. Contoh : penonton meniru gaya penyanyi yang diminat PENIRUAN SECARA TIDAK LANGSUNG Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung Contoh : meniru watak-watak yang dibaca dalam buku

PENIRUAN SEKAT LAKUAN Peniruan yang hanya sesuai dalam situasi tertentu sahaja Contoh : percakapan yang kasar
PENIRUAN TIDAK SEKAT LAKUAN Tingkah laku yang ditiru boleh ditunjukkan dalam apa jua situasi Contoh : meniru gaya guru berbudi bahasa

PENIRUAN GABUNGAN Peniruan dengan gabungan tingkah laku model-model berlainan. Contoh : meniru gaya melukis dari pelukis terkenal kemudian menghasiljan lukisan sendiri

1.

Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan.

2.

3. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model.

4. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan.
5. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.

PEMERHATIAN

PENEGUHAN / MOTIVASI

PRINSIP PEMBELAJARAN

MENGINGATI

REPRODUKSI

Untuk belajar melalui pemerhatian, kita mesti

menumpukan perhatian. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap atau disanjungi.
Untuk kanak- kanak kecil ini mungkin merujuk kepada

ibu bapa, abang atau kakak atau guru-guru. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan.

Faktor- faktor yang mempengaruhi perhatian umur,

jantina, status dan perhubungan dengan pemerhatian. Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri penting pnp yang jelas dan menekankan isi-isi penting

Kita mesti menumpukan pemerhatian.

Biasanya pemerhatian akan dibuat jika ianya menarik,

popular, cekap atau disanjungi. Faktor yang mempengaruhi pemerhatian:


Umur, jantina, status perhubungan dengan pemerhati.

Apabila seseorang tahu bagaimana sesuatu tingkah

laku ditunjukkan dan mengingat ciri-ciri atau langkah-langkah dia mungkin belum boleh melakukannya dengan lancar. Sesorang itu memerlukan latihan yang banyak, mendapat maklum balas dan bimbingan tentang perkara penting sebelum boleh menghasilkan tingkah laku model.

Peneguhan penting supaya dapat melakukan tingkah

laku yang ditiru. Peneguhan dapat menjadikan seseorang bersemangat untuk meniru perlakuan tersebut atau sebaliknya. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkanya tanpa peneguhan.

Memberi tumpuan kepada apa yang berlaku dalam diri

seseorang individu seperti perasaan dan emosinya.


Menekankan cara pemikiran, pengamatan dan interpretasi

seseorang individu terhadap sesuatu tindakan dan tingkah laku moral.


Teori perkembangan moral dari segi humanis ini

melihatkan kecenderungan semula jadi bagi mencapai hasrat diri dan potensi individu.

Carl rogers(1950) mendefinisikan kendiri sebagai persepsi

diri sendiri tentang minat, sikap, nilai dan kebolehan melihat persepsi orang lain terhadap diri sendiri dengan persekitaran.
Kendiri adalah persepsi yang dibelajari dan penaakulan

moral yang mencukupi dari segi nilai-nilai, sikap dan nilai masyarakat.

POSITIF Percaya dan yakin kepada diri sendiri secara fizikal, mempunyai minat yang objektif dan tidak terlalu sensitif.

NEGATIF Mempunyai sifat-sifat yang terlalu sensitif, rendah diri dan sentiasa menjauhi diri dari orang lain.

Menurut Carl Rogers, pembentukan moral yang baik

adalah melalui model yang boleh dicontohi dan berpengalaman seperti ibu bapa atau rakan sebaya.
Alam sekitar dalam perkembangan moral adalah

melalui sebaran am, budaya dan penilaian masyarakat terhadap tingkah laku.
Akhirnya, penilaian individu terhadap keperluan

asasinya seperti keselamatan, fizikal, kasih sayang dan penghormatan diri akan mempengaruhi penaakulan(pandangan logik) moral.

Memberikan galakan, bantuan dan sokongan

kepada kanak-kanak.
Ibu bapa harus berpuas hati dengan hasil kanak-

kanak dan memberi pujian atau ganjaran.


Ibu bapa perlu memupuk nilai moral dan agama

yang baik di dalam jiwa kanak-kanak sejak mereka masih kecil.

JW berpendapat kanak-kanak perlu diberi

pengajaran, pengetahuan dan kemahiran dalam mengatasi masalah moral.


Bagi mengenal seseorang yang berpendidikan

moral, Wilson membahagikan kemoralan itu kepada 6 bahagian yang mempunyai nama Greek klasik.

1) PHIL : Percaya bahawa orang lain perlu dihormati, murah hati dengan orang lain. berupaya meletakkan diri ditempat org lain; cuba berfikir dan merasa seperti org lain. PHIL 1 : Sikap seseorang melayan dan hormat org lain secara adil dan memberi kebebasan yang sama. PHIL 2 : Murah hati dan menjadikan minat orang lain sebagai minat sendiri. 2) EMP : kebolehan seseorang mentafsir dan memahami perasaan emosi dan kemahuan orang lain dan berupaya menghurai perasaan itu dengan tepat. EMP 1 : menyedari perasan orang lain EMP 2 : menyedari perasaan diri sendiri

3) GIG : pengetahuan seseorang mengenai isu-isu moral dan cara-cara mengatasi, membantu dan menjauhi isu itu. Untuk membuat tindakan bermoral perlu ada pengetahuan mengenai kesan sesuatu tindakan. GIG 1: Pengetahuan mengenai isu-isu moral GIG 2 : Pengetahuan moral mengenai kesan tindakan bagi membantu orang lain. 4) KRAT : keupayaan seseorang mengetahui dan memahami sesuatu keadaan. KRAT 1 : berfikir dan bertindak ke arah apa yang patut. KRAT 2 : menyatakan keputusan dengan rasional.

5) DIK : kebolehan seseorang itu membuat kesimpulan mengenai kemahuan-kemahuan orang lain. 6) PHRON : kebijaksanaan dan idea-idea seseorang itu dapat membuat keputusan moral yang tepat dan tegas.

Dengan menggunakan 6 bahagian ini, Wilson membentuk formula mengenai pendidikan moral :
Formula A : (PHIL 1 & 2) + (EMP 1 & 2) + (GIG 1 & GIG 2) + KRAT 1= DIK/PHRON Formula B : (DIK + PHRON) + KRAT 2 = MORAL TINGGI

Wilson menjelaskan bahawa orang yang

berpendidikan moral akan mengambil kira kehendak orang lain, kebajikan dan peka terhadap perasaan orang lain.
Namun dirinya mempunyai keyakinan diri yang tinggi

dan tahu mengatasi isu-isu moral dengan menggunakan kemahiran dan tindakan yang betul.

Anda mungkin juga menyukai