Anda di halaman 1dari 23

CERITA MITOS Definisi: Cerita mitos merupakan sekumpulan cerita yang benar-benar berlaku pada zaman silam.

Biasanya memperkatakan kisah dewa dewi dan manusia agung berhubung dengan asal usul raja, tempat, kedatangan Islam yang dianggap aneh dan menakjubkan. Cerita mitos merupakan kepercayaan kerana ianya dianggap benar-benar berlaku kerana mempunyai hubungan dengan kepercayaan sesuatu agama, misalnya cerita tentang Tuhan, dewa dan Nabi. FUNGSI CERITA MITOS apat menerangkan perasaan ingin tahu manusia terhadap sesuatu kejadian alam yang tidak terjawab melalui pemikiran biasa.

Ber!ungsi menghubungkan manusia dengan kuasa yang agung- yang diluar daripada batas-batas kehidupan manusia biasa. "ebagai alat kawalan sosial. "ebagai alat pendidikan, untuk pengajaran dan contoh teladan. #ndrew $ang- %eranan metos adalah untuk menerang sebab dan akibat sesuatu kejadian itu. #hli antropologi- &ntuk memberi pengesahan atau pendokongan terhadap sesuatu institusi sosial. 'emberikan hiburan kepada pendengar-pendengar tentang asal-usul kejadian sesuatu yang terdapat dalam kehidupan mereka.

CIRI-CIRI CERITA MITOS a. Cerita mitos dianggap sebagai cerita rekaan tetapi masyarakat tradisional mempercayai yang cerita metos itu benar-benar berlaku. Cerita mitos dari segi isi dan tema, adalah dihubungkan dengan asal usul bermulanya sesuatu kejadian, benda, binatang, manusia, asal usul nama tempat, asal usul keturunan raja dan lain-lain lagi. "etiap asal usul itu dikaitkan dengan pelbagai peristiwa dengan keadaan yang luar biasa tetapi dipercayai benar-benar berlaku. b. Bagi masyarakat 'elayu tradisional, cerita mitos adalah suci dan mulia serta berlawanan kepada si!at duniawi. Cerita mitos adalah certa tentang dewa (dewi dari kayangan dan dipercayai ada kaitan dengan unsur keagamaan, bersi!at suci dan kudus. Banyak pantang larang dikenakan

dalam hal mematuhi cerita mitos. )alau dipatuhi pantang larang itu mendapat kebaikan dan kekurniaan. *ikalau dilanggar maka mala petaka akan menimpa. c. $atar masa cerita mitos adalah pada zaman pra-sejarah iaitu zaman +animisme,. "emua masyarakat 'elayu lama percaya pada kepercayaan animisme. d. $atar tempat cerita mitos berlaku di dunia luar, di dunia kayangan dan di dasar laut. $atar trmpat sejarah juga terdapat dalam cerita mitos. 'isalnya, mitos asal usul negeri 'elaka sebagaiman yang digambarkan dalam "ejarah 'elayu mengambil latar tempat sejarah. $atar tempat di dasar laut pula melalui mitos dinasti seperti yang digambar dalam sejarah 'elayu iaitu seorang daripada anak cucu -aja Iskandar .ul-)arnain memasuki dan melawat negeri bawah laut bernama ika. Beliau berkahwin dan mendapat tiga orang anak di negeri bawah laut itu. #nak-anak bagindalah kemudiannya menjadi raja di %alembang, "ingapura dan akhirnya menjadi raja negeri 'elaka. e. /atak-watak dalam cerita mitos pula terdiri daripada Tuhan dan dewa-dewi sebagai watak-watak bukan manusia. alam cerita metos juga terdapat watak manusia dan binatang. Beberapa contoh dapat dilihat di dalam teks "ejarah 'elayu. &mpamanya nama "amudera-%asai berasal daripada semut besar. Nama ini diperoleh daripada peritiwa seekor anjing bernama "i %asai yang menyalak bukit kerana nampak semut sebesar kucing. "empena dengan peristiwa yang luar biasa ini maka "ultan 'alikul "alleh membuka sebuah negeri baru yang dinamakannya "amudera-%asai. 'elalui metos nama tempat ini, watak-watak yang terlibat melibatkan watak manusia dan bukan manusia iaitu watak 'alikul "alleh, anjing dan semut besar. PERANAN / FUNGSI CERITA MITOS Cerita mitos memainkan peranan yang tersendiri dalam masyarakat 'elayu lama. %ertama, ia berperanan menggambarkan serta memuliakan golongan raja. 0olongan raja dianggap memiliki kuasa yag luar biasa serta tara! mereka disamakan dengan golongan dewadewi. Contohnya asal usul raja-raja, pengislaman raja serta pembukaan negara kota. Cerita-cerita ini dapat dilihat dalam teks "ejarah 'elayu, 1ikayat "i 'iskin, 1ikayat 1ang Tuah dan 1ikayat 'erong 'ahawangsa. 'isalnya dalam teks "ejarah 'elayu, kemasukan agama Islam dapat dilihat melalui peristiwa -aja )ecil Besar diislamkan oleh Nabi 'uhammad s.a.w dalam mimpinya. Ia juga memainkan peranan sebagai mengeritik serta menyindir sikap golongan raja yang zalim dan buruk tingkah lakunya. &mpamanya melalui mitos alegori peristiwa "ingapura diserang ikan todak. %eristiwa itu sebenarnya menyindir kezaliaman raja "ingapura membunuh Tuan *ana )hatib yang telah dengan tidak sengaja menilik pohon pinang hingga terbelah dua di hadapan raja pemaisuri. 2koran sikap zalim itu, maka "ingapura menerima bala dan bencana serangan todak.

CERITA BINATANG e!inisi 3 "ejenis cerita rakyat dalam sastera lisan 4 sastera rakyat 'elayu isebut juga cerita 'ergastua

/atak binatang ini dapat bercakap, ber!ikir dan bertindak seperti manusia alam cerita binatang, watak manusia hanya sebagai pemburu atau orang yang bodoh, diperdayakan oleh binatang.

CI-I-CI-I C2-IT# BIN#T#N0 3 i. /atak-watak dalam cerita binatang ialah binatang. Contoh di dalam cerita 1ikayat "ang )ancil, wataknya ialah "ang )ancil dan binatang-binatang yang lain. ii. )isah yang ditimbulkan dalam cerita binatang tidak ada bezanya dengan kisah kehidupan manusia. Contoh dalam cerita 1ikayat "ang )ancil, "ang )ancil memainkan peranan tertentu, seperti menjadi hakim bagi menyelesaikan masalah manusia yang berhutang. iii. Binatang diberi jiwa dan tingkahlaku seperti manusia. Contohnya "ang )ancil berupaya menggunakan akalnya bagi menyelesaikan kaki kerbau yang digigit oleh buaya. i5. /atak manusia tidak dipentingkan, hanya berperanan sebagai pemburu atau manusia yang dapat diperdayakan oleh binatang.

*2NI" C2-IT# BIN#T#N0 3

a.

2pos Binatang.

Beast epik iaitu seekor binatang yang memegang watak utama sebagai hero. Contoh cerita 1ikayat %elanduk *enaka, watak uatamanya ialah seekor pelanduk yang memainkan perananperanan tertentu. 2pos binatang ialah sejenis cerita binatang yang bermoti! kebijaksanaan untuk memperdaya binatang yang lain. Cerita yang bercorak epos binatang selalunya berbingkai di sekeliling satu watak. alam sastera lisan 'elayu 2pos binatang ialah cerita-cerita mengenai "ang )ancil yang mengandungi unsur kelucuan dan kecerdikan memperdayakan binatang lain yang lebih besar daripadanya.

b.

Cerita #sal &sul Binatang

Cerita #sal usul mengenai binatang menerangkan asal usul kejadian sesuatu si!at yang dimiliki oleh binatang tertentu seperti mengapa anjing bermusuhan dengan kucing, kenapa kepala katak mendongak ke atas dan lain-lain lagi. Jenis asal-usul ciri atau sifat binatang , mengapa terjadi sesuatu kepada binatang tertentu. Contoh 3 kenapa kerbau tiada bergigi di atas, mengapa puyuh tiada berekor, kenapa ular sawa hilang bisanya. c. Cerita "ambut-bersambut

Cerita jenis ini berupa rangkaian cerita sebab dan akibat. Ia menerangkan kenapa sesuatu perkara itu berlaku. Cerita jenis ini mengandungi watak-watak binatang yang banyak,misalnya cerita mengapa bangau kurus. %enyempaian cerita diberikan dalam bentuk perulangan gaya bahasa yang melahirkan irama yang menarik. d. Cerita Binatang 6ables 4 teladan

alam kumpulan cerita-cerita binatang ini ada yang dikategorikan sebagai cerita !able,iaitu cerita yang bercorak memberikan teladan atau dinamakan juga cerita perumpamaan. Cerita jenis ini mengandungi amanat kritikan terhadap masyarakat dan sindiran terhadap tingkah laku manusia.Bercorak dongeng / fable iaitu watak binatang diberikan watak seperti manusia, contoh seperti kerbau dengan buaya, seperti anjing dengan bayang-bayang "ebagai kesimpulan cerita binatang ini banyak memberi pengajaran kepada manusia yang mempunyai akal !ikiran dan cuba menta!sirkan makna tersirat melalui cerita-cerita itu. 'elalui cerita binatang inilah perlakuan serta perangai manusia sama ada manusia besar7gajah,harimau,buaya,kerbau8manusiakecil7kura-kura,semut,agas-agas,arnab8 manusia cerdik7kancil,pelanduk8 dan manusia bodoh7lembu,anjing8 dapat dibentuk dan mendatagkan keinsa!an kepada keperibadian manusia itu sendiri. 6&N0"I C2-IT# BIN#T#N0 3 i. Sebagai hiburan 3 cerita yang melucukan seperti binatang yang kecil dapat memperdayakan binatang yang lebih besar. Contoh harimau diperdayakan oleh sang kancil dengan menyuruhnya menukul sarang tebuan yang dikatakan gong Nabi "ulaiman ii. Sebagai pengajaran (unsur didaktik) 3 %engajaran kepada manusia supaya menggunakan akal dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Contohnya sang kancil dapat menyeberangi sungai dengan

menyuruh buaya berbaris kerana diminta oleh Nabi "ulaiman untuk membilang jumlah buaya di dalam sungai. C9NT91-C9NT91 C2-IT# BIN#T#N0 3 a. 1ikayat %elanduk *enaka b. 1iakayat "ang )ancil

1I)#:#T "#N0 )#NCI$ 'enggambarkan kecerdikan atau kepntaran "ang )ancil melalui tiga peranan iaitu 3 a. memperdayakan atau mengalahkan binatang yang lebih besar dan kuat b. menjadi hakim dengan memberikan keputusan yang adil lagi bijaksana c. i samping itu, diperlihatkan juga bahawa "ang )ancil ada masanya tertipu atau dapat dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil atau lemah. i. Peranan Sang Kancil sebagai watak binatang yang cerdik digambarkan mengenai kejayaannya melepaskan atau menyelamatkan diri ketika menghadapi kesulitan seperti dalam cerita +"ang )ancil memperdayakan gajah,, +"ang )ancil memperdayakan harimau, dan + "ang )ancil memperdayakan buaya,. Contoh 3 "ang )ancil memperdaya harimau memukul sarang tebuan yang dikatakan gong Nabi "ulaiman. ii. Peranan Sang Kancil enjadi haki pula selalunya digambarkan dalam peristiwa menyelesaikan perselisihan !aham atau pergaduhan antara dua pihak seperti +"ang )ancil menghakimkan perselisihan peminjam dengan tuan punya beliung,, +"ang )ancil menghakimkan dakwaan seorang saudagar terhadap dua orang anak jirannya,, "ang )ancil menghakimkan seorang yang berhutang.

Contoh 3 "ang )ancil menyelesaikan perbalahan seorang peminjam yang tidak mahu mengembalikan beliung yang dipinjamkannya. ikatakan sudah habis dimakan bubuk. "ang )ancil telah melumurkan badannya dengan abu dan menyatakan kepada Nabi "ulaiman bahawa sewaktu hendak mandi, sungai telah terbakar, jadi badannya penuh dengan abu. Nabi "ulaiman tidak mempercayainya. "ang )ancil bertanya pula bagaimana Nabi "ulaiman dapat mempercayai kata-kata si peminjam tersebut yang mengatakan beliungnya dimakan bubuk. iii. Peranan Sang Kancil sebagai seekor binatang yang dapat diperdayakan oleh binatang yang lebih kecil atau binatang yang lain seperti dalam cerita "ang )ancil diklahkan oleh siput dalam satu perlumbaan dan "ang )ancil ditipu oleh bangau. Contoh 3 'elalui cerita "ang )ancil ditipu oleh bangau, digambarkan "ang )ancil berlawan dengan bangau menyeberangi sungai di atas kerak nasi. #pabila kerak nasi itu hancur, "ang )ancil tenggelam tetapi bangau dapat terbang. ; Tiga peranan "ang )ancil di atas, di samping dapat memberi hiburan, juga mempunyai ciri didaktik iaitu memberi pengajaran kepada manusia supaya menggunakan akal !ikiran dalam menghadapi hidup.

)&%#"#N C2-IT# BIN#T#N0. Contoh cerita untuk mengkritik orang yang bersikap tamak #njing dan bayang-bayang. 'elalui cerita ini,pada suatu hari watak utamanya,seekor anjing telah terjumpa seketul tulang. #njing itu menggongong tulang itu dan berjalan melalui sebatang sungai.Ia terlihat ada anjing lain di dalam sungai itu menggongong tulang juga,anjing itu berasa marah lalu membuka mulut hendak merampas tulang itu dari mulut anjing di dalm sungai itu sedangkan anjing itu re!leksi bayang-bayangnya sendiri. #pabila anjing itu membuka mulut,maka tulang yang ada di dalam mulut jatuh ke dalam sungai itu. #kibatnya anjing itu terlepas untuk merasai kenikmatan yang ada pada tulang yang digonggongnya,malahan memperolehi kerugian.

Contoh cerita untuk mengkritik orang yang tidak jujur31elang dengan #yam. 'elalui cerita ini, "i #yam dengan "i 1elang sebenarnya bersahabat baik tetapi kemudiannya bermusuhan apabila si #yam tidak mahu memulangkan jarum sakti kepunyaan "i

1elang. #kibatnya "i 1elang berasa marah dan menyimpan dendam terhadap "i #yam sampai ke hari ini. Itulah sebebnya "i 1elang suka menagkap dan makan ayam. 'elalui cerita ini,"i #yam diumpamakan sebagai manusia yang tidak jujur terhadap temannya. an "i 1elang pula diumpamakan sebagai manusia pedendam yang tidak mahu memaa!kan kesalahan temannya.

CERITA JENAKA e!inisi -"ejenis cerita rakyat di dalam sastera lisan 4 sastera rakyat -Cerita yang mengandungi unsur humor atau lucu -Cerita yang membawa kesan yang menggembirakan dan gelihati kerana kelucuan - &nsur lucu dibawa melalui si!at watak-watak geli lucu, gelihati seterusnya membawa rasa gembira dan terhibur.

JENIS-JENIS CERITA JENAKA &mumnya cerita jenaka terbahagi kepada < jenis3 a. Cerita *enaka Tempatan3 Iaitu cerita jenaka yang lebih berorientasikan soal-soal yang berkaitan dengan isu tempatan dari segi watak, latar, persoalan dan sebagainya. Contoh3 Cerita Pak Pandir, Cerita Lebai Malang, Cerita Pak Kaduk, Cerita Pak Belalang dan Cerita Si Luncai. b. Cerita *enaka %engaruh #sing 4 $uar3 Iaitu cerita yang mendapat pengaruh terutama 1indu dan Islam 7#rab %arsi8 kerana masyarakat 'elayu pernah menerima pengaruh-pengaruh tersebut. Contoh3 Cerita Mat Jenin ( Hindu ), Cerita Abu Nawas dan Cerita Musang Ber anggut (!sla" ) CIRI-CIRI CERITA JENAKA #ari segi watak dan $erwatakan% /atak utama dalam cerita jenaka adalah dari kalangan rakyat bawahan yang diberi peranan ysng boleh melahirkan kelucuan. Terdapat juga watak dari kalangan istana atau raja tetapi sebagai watak sampingan sahaja. "i!at-si!at watak lucu dalam cerita jenaka dibahagikan kepada = golongan iaitu3

7i8 /atak bodoh-sial ( cerita $ebai 'alang dan %ak )aduk 7ii8 /atak pintar-bodoh ( cerita %ak %andir 7iii8 /atak pintar ( cerita %ak Belalang dan "i $uncai )elucuan cerita jenaka dilahirkan dari si!at dan tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh watak itu sendiri. Nama watak melambangkan si!at-si!at watak. Contohnya watak bodoh-pintar seperti watak %ak %andir, watak bodoh-sial seperti $ebai 'alang dan %ak )aduk, serta watak pintar seperti "i $uncai dan %ak Belalang. Contoh3 7i8 "i!at terlalu bodoh hingga mendatangkan bencana melakukan kesilapan kerana kebodohan tetapi melucukan. Contohnya cerita $ebai 'alang, unsur lucu timbul daripada si!at bodohsialnya. Beliau tidak dapat memilih tempat majlis kenduri yang mana harus dihadiri terlebih dulu kerana ingin menghadiri ketiga-tiga tempat tersebut akibat si!at tamak dan haloba. )elucuan bertambah apabila lempengnya digonggong oleh anjing. 7ii8 "i!at terlalu pintar dan bijaksana. Tindakan watak itu tidak dapat kita jangkakan, mungkin secara sengaja tetapi amat melucukan. Contoh "i $uncai berjaya menipu saudagar )eling dengan mengatakan ia dimasukkan ke dalam guni sebab enggan berkahwin dengan puteri raja. #khirnya saudagar itu mengambil tempatnya di dalam guni. b. #ari segi $l&t cerita% %lot cerita jenaka bersi!at sederhana, mudah, lurus, kronologi dan tidak berbelit-belit. Cerita atau peristiwa lebih tertumpu kepada watak utama sahaja. alam satu-satu cerita jenaka terdapat episod-episod kecil dan berasingan tetapi dapat berdiri sendiri sebagai sebuah cerita. alam jalinan plotnya dimasukkan unsur-unsur ketegangan 4 kon!lik, klimaks serta penyelesaian cerita berakhir dengan >happy-ending? atau >tragic-ending?. c. #ari segi latar% $atar tempat cerita jenaka berlaku di alam nyata, tetapi tidak dapat dipastikan dimanakah tempat yang sebenar. Cerita berlaku di kawasan pedalaman 4 kampung di pinggir hutan dan sebagainya. $atar masyarakatnya menggambarkan corak hidup masyarakat 'elayu tradisional terutama masyarakat bawahan seperti petani, penternak dan nelayan. 'anakala latar masanya pula cerita berlaku pada zaman silam atau lampau iaitu suatu masa yang tidak dapat dipastikan bilakah berlakunya cerita tersebut.

d. #ari segi te"a% Tema cerita jenaka adalah mengenai watak 4 pelaku dalam cerita yang pintar dan bodoh yang boleh menimbulkan kelucuan yang mencuit hati khalayak. 'elalui watak pintar kita dapat lihat tipu muslihat watak apabila menghadapi kepayahan atau masalah. 'anakala melalui watak bodoh kita dapat lihat perlakuan yang lurus, bodoh serta jahil. /atak-watak pintar ialah %ak Belalang, "i $uncai dan kadang-kadang %ak %andir. 'anakala watak-watak bodoh terdiri daripada %ak %andir, %ak )aduk dan $ebai 'alang. e. #ari segi bentuk% Cerita jenaka berbentuk narati! 4 cerita yang memaparkan cerita tentang si!at dan peranan watak utama yang dapat menimbulkan kelucuan kepada khalayak. Cerita atau kelucuan tersebut lahir melalui watak bodoh-pintar seperti %ak %andir, watak bodoh-sial-malang seperti %ak )aduk dan $ebai 'alang serta watak pintar seperti %ak Belalang dan "i $uncai. !. #ari segi $enggunaan ga'a ba(asa% Cerita jenaka menggunakan gaya bahasa yang mudah di!ahami. %enggunaan bahasanya ialah bahasa 'elayu klasik atau bahasa pertuturan harian. Terdapat juga penggunaan bahasa #rab dan bahasa istana. Terdapat juga penggunaan bahasa berirama yang bertujuan menghiburkan khalayak, misalnya dalam cerita %ak %andir, $ebai 'alang dan %ak )aduk. g. #ari segi )ungsi% Ber!ungsi sebagai alat hiburan, alat pendidikan 7didaktik8 dan sebagai alat kritikan sosial.

FUNGSI CERITA JENAKA @. Sebagai (iburan ( berupaya memberi ketenangan !ikiran dan merehatkan. &nsur lucu pada si!at watak dan peristiwa lucu pada watak utama membawa kesan menggelikan hati dan gembira. Contoh 3 7a8 0ambaran !izikal watak dapat dilihat pada "i $uncai + %erutnya besar, punggungnya tonggek dan apabila berjalan menjemur dada, 7b8 0ambaran si!at-si!at watak yang melucukan ( %ak %andir membawa balik seekor kambing jantan kerana disuruh memanggil lebai untuk majlis kenduri. <. Sebagai alat Penga aran * Pendidikan

alam cerita-cerita jenaka terselit unsur pengajaran yang boleh dijadikan panduan oleh khalayak. &nsur nasihat dan pengajaran jelas tergambar dalam cerita jenaka seperti larangan berjudi, jangan suka berangan-angan, jangan percaya kepada ramalan nujum dan sebagainya. Contoh3 a. "eorang yang bodoh dan lurus selalu ditipu oleh orang lain . Contoh 3 %ak )aduk diajak bertukar ayam dengan raja b. *angan terlalu percaya kepada nujum. "etengah-tengahnya hanya tipu helah sahaja. Contoh, %ak Belalang menunjukkan kerbau yang hilang kepada orang kampong c. *angan terlalu mengikut hati yang marah. #khirnya kita juga yang menyesal. Contohnya, %ak )aduk yang marah isterinya menyindir, memukul isterinya hingga mati d. *angan terlalu tamak . Contohnya %ak )aduk dan $ebai 'alang yang menghadiri kenduri. e. *angan amalkan perbuatan berjudi atau bertaruh dengan harta benda, #malan ini akan membawa kepada kemusnahan dan kepapaan. Contohnya, dalam cerita %ak Belalang , nakhoda kehilangan kapal dan hartanya kerana dipertaruhkan dengan raja.

=. Sebagai alat kritikan s&sial ("engkritik $erkara+$erkara 'ang tidak baik dilakukan &le( "as'arakat) a. 'engkritik golongan yang tidak tetap pendirian kerana didorong oleh sikap tamak akan mengalami kerugian atau bernasib malang. Contoh3 0olongan lebai 7golongan agama8 yang tamak sehingga tidak tetap pendiriannya ( akan mengalami kerugian dan akan bernasib malang. Contohnya, $ebai 'alang dalam cerita $ebai 'alang, yang menerima jemputan di tiga tempat, kenduri kematian, kenduri khatam Auran dan kenduri maulud. #kibat tamak $ebai 'alang gagal menentukan tempat mana yang harus didahulukan yang akhirnya semua tempat telah selesai acaranya ketika dia sampai. b. 'engkritik golongan yang bergantung kepada kemujuran nasib dan secara kebetulan sematamata yanpa kebijaksanaan akal !ikiran dan ilmu pengetahuan tidak akan menjamin kebahagiaan hidup. Contoh3 alam cerita %ak Belalang, %ak Belalang pada mulanya mendapat hadiah dan kemewahan setelah berjaya menujum atau meneka jantan betina anak itik, hujung dan pangkal kayu dan meneka benda yang berada dalam genggaman raja. "emua kejayaan tersebut adalah secara

kebetulan atau kemujuran nasib dan melalui peranan anaknya Belalang. #khirnya %ak Belalang terpaksa membakar rumahnya sendiri, sebagai alasan kepada raja yang alat-alat tilikan dan nujumnya telah musnah. c. 'engkritik golongan pemerintah yang menggunakan kuasa dan kedudukan untuk melakukan penindasan dan penipuan terhadap rakyat bawahan yang miskin dan bodoh. Contoh3 alam cerita %ak )aduk. %ak )aduk menyabung ayam dengan ayam raja. "ebelum ayam disabungkan raja telah membuat muslihat dengan menukar ayam baginda dengan ayam %ak )aduk. %ak )aduk telah menggadaikan kampungnya kepada raja untuk meminjam wang sebanyak BC rial sebagai wang pertaruhan. #khirnya ayam raja menang melalui tipu muslihatnya dan %ak )aduk tergadai kampungnya akibat kekalahan tersebut. d 'engkritik golongan yang hanya berangan-angan tanpa berusaha tidak akan berjaya mencapai kejayaan. Contoh3 alam cerita 'at *enin. 'at *enin bekerja mengambil upah memetik buah kelapa. "emasa memanjat, 'at *enin berangan-angan hasil petikan kelapa akan dijual, wangnya akan dibelikan binatang ternakan seperti ayam, kambing, lembu dan kuda. #pabila banyak wang dan harta terkumpul, 'at *enin berangan-angan mengahwini anak raja. )etika berangan-angan itu, 'at *enin terjatuh dari pokok kelapa sebelum memetik buahnya dan mati. e. 'engkritik golongan pemerintah 4 atasan yang pada ketika tertentu akan dapat diatasi atau diperdayakan oleh rakyat bawahan. Contoh3 alam Cerita "i $uncai. "i $uncai menyindir dan mengkritik kezaliman raja. ikatakannya dia adalah malaikat "i $uncai yang dibunuh oleh raja. ia dapat menemui ayah bonda raja di akhirat yang marah terhadap tindakan raja tersebut. engan tipu muslihat "i $uncai, raja bersetuju menemui ayah bondanya. #khirnya "i $uncai menjadi raja dan berkahwin dengan puteri raja. !. 'engkritik golongan manusia yang suka melakukan kerja-kerja tidak ber!aedah , membuang masa, melalaikan dan merugikan serta membawa kepada keruntuhan moral. 'isalnya %ak )aduk hidup berjudi, menyabung ayam, akhirnya menang sorak, kampungnya tergadai. g. 'engkritik golongan yang jahil dan bodoh melampau. 'isalnya dalam cerita %ak %andir, %ak %andir tidak dapat membezakan antara kerbau dengan keri 4 sabit, tidak dapat membezakan antara air panas suam dengan air panas mendidih dan sebagainya akibat kejahilan dan kebodohan melampau.

CONTOH CERITA JENAKA MELAYU / TIGA JENIS GOLONGAN WATAK JENAKA MELAYU @8 B&d&(+Sial+Malang (PAK KA#,K) a. %ak )aduk menukar ayamnya Biring "i )unani dengan ayam raja kerana mempercayai katakata raja. +#yamnya, kalah dan ayam yang diberi kepada raja menang. 1asilnya, %ak )aduk menang sorak tetapi kampungnya tergadai. b. %ak )aduk pulang bertelanjang bulat kerana baju kertasnya koyak akibat terlalu gembira sebab disangka ayamnya menang. c. %ak )aduk terlalu tamak. Ia memilih jemputan yang disediakan dengan dua ekor lembu, tetapi terlambat sampai kerana terpaksa melawan arus d. "etibanya dirumah, isterinya menyindir, dipukulnya sampai mati. e. alam pelayaran ke rumah kawan, dia memasang layar perahu, tetapi angin berhenti meniup. %ak )aduk membiarkan perahu hanyut sahaja.

B&d&(+sial+Malang (L-BA! MALAN.) a. $ebai 'alang tidak dapat membuat keputusan yang betul bila beliau dijemput menghadiri = tempat kenduri iaitu kenduri orang mati, khatam Auran dan kenduri 'aulud b. ia terlewat sampai untuk dua kenduri. %ada kenduri ketiga dia diberi lempeng untuk bekalan pulang. alam perjalanan pulang dia teringatkan nira kabungnya. c. itinggalkan bungkus lempeng di bawah pokok dan terus memanjat sigai. $empeng dibawa lari oleh anjing. "emasa kejar mengejar dengan anjing, bajunya habis hilang dan dia pulang berbogel ke rumah.

<8 B&d&( / Pintar ( PAK PAN#!0 ) Contoh kepintaran %ak %andir 3 a. Ia dapat membunuh gergasi laki bini dengan menipu gergasi supaya mereka menyeberang sungai di dalam tempayan. Tempayan itu tenggelam dibawa arus. b. %ak %andir yang inginkan kuih menipu 'ak #ndeh mengatakan ia hendak belayar. 'ak #ndeh menyediakan kuih dan %ak %andir menghabiskan kuih itu di atas para rumah sahaja.

Contoh kebodohan %ak %andir a. 'ak #ndeh menyuruhnya memancing menggunakan belalang rusa, dia menggunakan rusa yang sebenar, masakan mendapat ikan. b. %ak %andir memandikan anaknya dengan air panas betul kerana 'ak #ndeh memesan memandikan anak itu dengan air suam kuku c. %ak %andir tidak dapat mengenal mayat anaknya yang terjatuh. 'ayat itu dikatakan mayat anak orang lain.

=8 1atak $intar / ( PAK B-LALAN. ) a. %ak Belalang dijadikan ahli nujum Negara b. %ak Belalang boleh meneka jantina dua ekor itik setelah mengetahui rahsia daripada nahkoda kapal bahawa yang menyelam dulu itulah itik betina c. %ak Belalang boleh meneka belalang di dalam genggaman raja secara kebetulan sahaja.

1atak Pintar (S! L2NCA!) a. "i $uncai berjaya melekakan pesuruh-pesuruh raja yang diberi tugas untuk membunuhnya. "edang mereka asyik menyanyi ia terjun ke dalam sungai dan berenang melepaskan dirinya b. "i $uncai berjaya menipu raja setelah memakai pakaian saudagar )eling. -aja amat hairan. "i $uncai mengatakan dia baharu sahaja pulang dari akhirat dan datuk nenek raja memberi pesan menyuruh raja datang ke sana. -aja terpedaya dan masuk ke dalam sebuah peti kaca yang dihulur ke dalam lubang. Bila raja mangkat, "i $uncai berkahwin dengan tuan puteri dan menduduki takhta kerajaan.

CERITA PENGLIPUR LARA Definisi: 'enurut r. Ismail 1amid dalam bukunya +%erkembangan )esusasteraan 'elayu $ama,, >%englipur? membawa maksud penghibur, manakala >$ara? pula bermaksud duka atau kesedihan hati. aripada cantuman dua kata >%englipur? dan >$ara? membawa pengertian cerita yang menghiburkan orang dalam kesedihan atau dukacita.

Cerita %englipur lara dikenali juga sebagai >!olklore?. -.9 /instedt menamakan penglipur $ara sebagai roman rakyat 7!lok ramances8. Cerita %englipur $ara ialah cerita-cerita roman yang mengandungi unsur +ad5enture,. Biasanya cerita berlegar di sekitar golongan istana atau golongan-golongan putera-puteri, cerita raja dengan segala gambaran keindahan, kemewahan, kesaktian serta kejadian-kejadian yang luar biasa 7+supernatural,8. Cerita %englipur $ara terkenal di kalangan masyarakat 'elayu kerana cerita-cerita ini mempunyai keunikan dan keistemewaan yang tersendiri. )eunikan itu jelas dilihat dari segi ceritanya, penutur atau tukang cerita dan cara persembahan cerita tersebut. alam masyarakat 'inangkabau, cerita %englipur $ara dikenali sebagai )aba. 'engikut kajian tukang-tukang cerita atau penutur cerita %englipur $ara ini terdapat dua golongan iaitu Tukang cerita +pro!esional, dan +amatur,. Cara penyampaian menggunakan +kepakaran, mereka tersendiri. Contohnya dengan gaya dan lagunya tersendiri serta diserikan lagi persembahan menggunakan alat-alat muzik yang serdahana seperti rebab, biola dan sebagainya. "elain itu ada juga tukang cerita yang menyampaikan cerita dalam bentuk prosa lirik.

CONTOH KARYA CERITA PENGLIPUR LARA o 1ikayat -aja onan o 1ikayat #nggun Cik Tunggal o 1ikayat -aja 'uda o 1ikayat 'alim eman o 1ikayat #wang "ulung 'erah 'uda o 1ikayat 'alim ewa

CIRI-CIRI CERITA PENGLIPUR LARA ! D "i Se#i Te$

alam keseluruhan cerita %englipur lara ini bertemakan percintaan antara wira dengan wirawati. %ercintaan mereka ini dikaitkan dengan pengembaraan sang wira dalam mencari pasangan mereka 7wirawati8 disebabkan oleh hal-hal yang tertentu. alam masa pengembaraan inilah pelbagai persoalan yang timbul untuk mengembangkan lagi suasana sesebuah cerita %englipur lara dan dalam masa yang sama menarik minat para pendengar untuk mengetahui kisah

selanjutnya. %ersoalan yang biasa diutarakan ialah mengenai persoalan peperangan, kesaktian, kehebatan, kemewahan dan kegagahan ditonjolkan dalam cerita %englipur lara. 1alangan dan rintangan yang dihadapi oleh sang wira akan dapat diatasi dengan mudah dengan pertolongan benda-benda sakti atau senjata sakti seperti yang berlaku di dalam cerita-cerita %englipur lara. "elain daripada itu juga para wira sendiri juga memiliki kesaktian dan kegagahan mereka tersendiri untuk mengatasi segala rintangan serta halangan untuk berjaya dan mencapai hajat wira. %enyelesaian cerita-cerita %englipur lara biasanya mereka hidup bahagia bersama wirawati 7happy ending8. %! D "i Se#i W & ' D n Pe"( & ' n

/atak dan perwatakan dalam cerita %englipur lara terbahagi kepada tiga golongan iaitu 3 !) "atak #ta a (Protagonis) /atak utama dalam cerita penglipur $ara terdiri dari kalangan putera puteri raja. /atak utama diwarnakan dengan warna putih iaitu watak baik dan mempunyai segala kelebihan, keistemewaan dan keberanian yang tidak terdapat di kalangan kebanyakan orang. %eranan watak utama iaitu wira akan mengembara dengan tujuan yang tertentu. i sini jelas diperlihatkan wira akan menghadapi berbagai-bagai halangan, rintangan, kesusahan dan sebagainya, tetapi semuanya akan berakhir dengan kejayaan di atas kepintaran, kebijaksanaan dan kegagahan yang mereka miliki. !i) "atak Pe bantu Biasanya watak ini terdiri dari kalangan rakyat biasa yang menjadi pembantu, pengasuh, pengiring pada watak utama samada pada watak utama sama ada pada watak wira atau watak wirawati seperti nenek kebayan, )embang Cina dan Bujang "elamat yang menjadi pembantu dalam tindak ( tanduk watak utama. !ii) "atak Jahat ($ntagonis) 0ambaran mengenai watak jahat ini terdiri dari watak yang menjadi penghalang kepada watak utama dalam mencapai sesuatu tujuan dan sering menimbulkan masalah kepada watak utama. /atak ini dianggap sebagai musuh jahat kerana sering menaruh niat buruk , sering menimbulkan pergaduhan dan peperangan. )! D "i Se#i S&"*'&*" Isi Ce"i& / P+,&

%lot atau struktur isi cerita Cerita %englipur $ara terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian awal atau permulaan, bahagian perkembangan atau pengembaraan dan bahagian akhir atau penyelesaian cerita. i) Bahagian awal%

%ada bahagian awal diceritakan tentang kisah sebelum pengembaraan wira. Bahagian awal dimulakan dengan latar belakang kelahiran wira, kehidupannya sewaktu kecil disertakan dngan latar belakang kehidupan keluarga wira. alam bahagian ini juga diceritakan tentang kejadian yang luar biasa berlaku semasa wira dilahirkan seperti kelahiran wira yang disertai dengan hujan, ribut, kilat, petir, serta suasana alam yang luar biasa. )adang-kadang digambarkan kelahiran wira juga akan disertai dengan benda atau senjata yang ajaib penuh kesaktian. !i) Bahagian Penge baraan% %ada bahagian perkembangan atau pengembaraan diterangkan sebab-sebab wira keluar dari istana untuk mengembara dengan tujuan-tujuan yang tertentu. alam pengembaraan tersebut wira akan menghadapi pelbagai halangan, rintangan dan penderitaan yang menguji kesabaran atau ketabahan dalam mengharunginya. %eperangan juga berlaku di antara watak wira dengan watak jahat yang cuba menghalang hasrat wira mencapai tujuan pengembaraannya. i samping itu disisipkan juga unsur-unsur percintaan dan perkahwinan wira dengan puteri-puteri raja negeri yang disinggahi atau dikalahkan. !ii) Bahagian $khir% "etelah berhempas pulas untuk mencapai apa yang dihajati, akhirnya wira pun mencapai kejayaan. "ebaik saja hajat dan tujuan yang diharapkan telah berjaya diperolehi wira pun kembali semula ke istana, membawa isteri atau isteri-isterinya dan hidup aman bahagia dengan segala kebesaran dan kemegahan memerintah kerajaan yang besar. -! D "i Se#i P*s & Ce"i&

Cerita berpusat di kalangan putera-puteri raja. %erkembangan cerita-cerita penglipur lara berkisar di sekitar istana yang mengisahkan tentang wira dan wirawati dari kalangan puteraputeri raja. $atar cerita meliputi dunia dan alam kayangan atau !antasi. #lam kayangan menjadi tempat tinggal dewa-dewi, mambang dan jin. alam cerita-cerita penglipur lara, keturunan raja-raja khasnya wira dan wirawati dikaitkan asal usulnya dari keturunan dewa-dewi dari kayangan. 'alah sering ditemui dalam cerita %englipur lara di mana wira sentiasa mendapat bantuan atau pertolongan dewa-dewi setiap kali menghadapi saat genting atau musuh. e! Ben&*' P",s Den# n Se+in# n P*isi

)eseluruhan cerita %englipur lara disampaikan dalam bentuk prosa iaitu karangan yang tidak berangkap, tetapi jika berhadapan dengan %englipur lara itu sendiri, ia didengar seperti puisi kerana pencerita akan melagukan agar sedap di dengar serta menarik minat pendengar. FUNGSI CERITA PENGLIPUR LARA ! Se% # i + & .i%*" n - n es) /is$ / /e+ "i n

Cerita-cerita %englipur $ara memainkan peranan penting sebagai >alat? hiburan dan >pelarian? bagi masyarakat 'elayu tradisional, khasnya di kalangan rakyat jelata kerana isi ceritanya dipenuhi dengan peristiwa !antasi, luar biasa, penuh gambaran kemewahan, kebesaran dan keindahan hidup golongan putera-puteri raja yang dapat memberi suatu kepuasan yang menghiburkan. Isi cerita %englipur lara juga dijadikan sebagai suatu >perlarian? bagi golongan rakyat jelata yang miskin dan hidup dikelilingi penderitaan kerana isi cerita %englipur lara amat menonjolkan unsur-unsur kemewahan yang indah. engan mendengar cerita yang indah dan hebat khalayak dapat melarikan diri seketika daripada kenyataan hidup atau masalah yang membelenggui mereka. $ebih menghiburkan ialah melalui gaya penyampaian tukang-tukang cerita yang unik dan tersendiri dalam menyampaikan cerita, yang diselang-selikan dengan ungkapan-ungkapan yang indah, disampaikan dengan iringan muzik dengan pelbagai lagu dan rentak sehingga dapat menimbulkan suasana nyaman, indah, gembira yang menyeronokkan dan menghiburkan khalayak atau pendengar. %! Se% # i + & /en# 0 " n - n /en-i-i' n $," +

Cerita-cerita %englipur $ara kaya dengan unsur-unsur moral dan etika yang dapat dicontohi oleh masyarakat. Nilai-nilai moral dan etika seperti taat kepada pemerintah, si!at berdikari menentukan untung nasib melalui pengembaraan, semangat berani dan tidak gentar dalam menegakkan kebenaran jelas tergambar pada watak-watak yang boleh dijadikan panduan dan iktibar. !) Sifat &or at Kepada !bu Bapa 'an (rang )ua* /ira dan wirawati tidak pernah menentang kehendak ayahanda bonda, walaupun adakalanya perintah tersebut begitu sukar dan membahayakan, malah mereka akan meminta izin terlebih dahulu daripada ayahanda bonda mereka sebelum keluar mengembara. !i) Sifat )anggungjawab Pe i pin (+aja) alam cerita %englipur lara ini jelas tergambar tentang raja yang mempunyai perasaan penuh tanggungjawab terhadap keluarga dan negerinya. !ii) Sifat-Sifat Patriotik 'an ,intakan )anah $ir "i!at ini jelas tergambar dalam episod peperangan. -aja, pembesar mahupun rakyat jelata masing-masing tidak akan mudah menyerah kalah, berganding bahu mempertahankan negeri mereka daripada serangan luar dan sanggup mengorbankan nyawa mereka dengan berlawan bermati-matian hingga ke titisan darah yang terakhir. !-) &ubungan &ar oni 'an .esra $ntara /olongan +aja 'an +akyat

)emesraan hubungan antara golongan istana dengan rakyat jelata jelas tergambar ketika upacara tertentu diadakan di istana, misalnya ketika malis perkahwinan dan kenduri kendara di istana. "emua golongan rakyat datang beramai-ramai dari berbagai lapisan masyarakat, kecil besar, tua dan muda. Ini jelas seperti yang tergambar melalui petikan puisi di bawahD +:ang capik datang bertongkat, :ang buta datang berpimpin, :ang pekak datang bertanya, E :ang kurap mengekor angin.,

0) Berbuat Baik Kepada !bu Bapa 'an Kepada .ereka 1ang )idak Bernasib Baik "i!at ini jelas nyata terdapat dalam watak "i )embang Cina atau Bujang "elamat. "elain itu kedua-dua watak ini melambangkan kesetiaan dan watak-watak +pekerja, yang bekerja dengan penuh dedikasi dan memberi sepenuh komitmen terhadap tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya. !-) Sifat Berdikari 'an .encari #ntung "i!at ini selalu saja terdapat dalam watak wira dan wirawati di mana mereka akan berdikari sehingga mereka berjaya mencapai apa yang dihajati. "elain itu wira dan wirawati sendiri juga pandai mencari untung dalam apa jua yang mereka lakukan. )! Se% # i Pen#e' + n N,"$ D n Sis&e$ E&i' M s1 " ' &

&nsur moral dan etika yang terkandung dalam cerita-cerita penglipur lara dapat diwariskan kepada generasi terkemudian -! Se% # i A+ & G $% " n M s1 " ' &

F Cerita-cerita menggambarkan corak kehidupan masyarakat 'elayu. 'isalnya dari segi sistem pemerintahan yang bersi!at !eudal itu F 0ambaran adap istiadat yang diamalkan di istana F "istem sosial yang diamalkan baik dari segi pendidikan, kepercayaan, amalan dan sebagainya.

CERITA PANJI e!inisi 3

Cerita %anji berasal dari *awa dan dicipta semasa keagungan empayar 'ajapahit. )esusasteraan %anji telah tersebar ke Tanah 'elayu. +Cerita %anji adalah....golongan cerita *awa-'elayu yang semuanya berpusatkan "ang %anji, putera )uripanD yang ada si!at sejarahnya tetapi tidak kurang si!at mitologinya. %okok utama cerita ialah %anji yang berkelana mencari kekasihnya atau pasangannya yang sering bernama Candera )irana, %uteri aha tetapi yang hilang atau menyamarkan diri dan menjelma sebagai orang lain. "elama ia berkelana, panji mengalami bermacam-macam perisiwa hingga ia bertemu semula dengan kekasihnya,. )esimpulannya kesusasteraan %anji ialah sekumpulan karya yang mengisahkan pengembaraan wiranya iaitu -aden Inu kartapati atau gelarannya %anji, putera )uripan dalam mencari kekasihnya 7tunangan atau isteri8 -aden 0aluh Cendera )irana, puteri aha atau )ediri. )isah ini penuh dengan percintaan, penyamaran, pengembaraan dan peperangan. CONTOH KARYA CERITA PANJI )arya ini dicipta dalam dua bentuk iaitu bentuk puisi dan prosa. Bentuk Prosa % i. 1ikayat %anji "emirang ii. 1ikayat Cekel /enang pati iii. 1ikayat Carang )ulina i5. 1ikayat 'isa Taman *ayeng )esuma Bentuk Puisi % i. "yair )en Tambuhan ii. %anji Narawangsa iii. "yair #ngreni CIRI-CIRI UMUM CERITA PANJI ! D "i se#i &e$ :

Tema cerita %anji mengenai pengembaraan %anji 7-aden Inu )ertapati8 mencari kekasihnya 4 tunangannya -aden 0aloh Candera )irana. Ia melibatkan kisah pengembaraan, penyamaran, percintaan dan peperangan dalam usaha menjalin semula hubungan mereka yang terhalang. 1alangan tersebut mungkin disebabkan oleh !itnah, irihati, tunangan dilarikan raksasa dan sebagainya. Cerita berakhir dengan pertemuan semula pasangan kekasih tersebut dan hidup bahagia memerintah kerajaan. %! D "i se#i S&"*'&*" isi )e"i& :

%lot atau struktur isi cerita %anji terbahagi kepada = bahagian i* Bahagian awal - kisah sebelum pengembaraan - mengenai latar Inu )ertapi dan Candera )irana - hubungan pertunangan - sebab-sebab keluar dari istana ii* Bahagian Pertengahan 2 berlaku penge baraan - tujuan mencari tunangan - wira dan wirawati menyamar dan mengembara - sewaktu pengembaraan hadapi berbagai kesulitan, penderitaan, derita !izikal dan dalaman akibat rindu dendam - pernah beremu tetapi tidak mengenali sebab menyamar iii* $khir ,erita % - kekasih bertemu semula -sering mengenali 4 rahsia terbongkar - berlangsungnya perkahwinan - kembali ke negeri asal-hidup bahagia - wira dan wirawati mencapai kemenangan )! D "i se#i W & ' - n /e"( & ' n

/atak dalam cerita panjG terbahagi kepada tiga golongan

i* "atak uta a iaitu wira dan wirawati* - /ira ialah putera )uripan iaitu -aden Inu )ertapati dan watak wirawati iaitu -aden 0aluh Cendera )irana, puteri aha. - %eranan penting dalam cerita, mengembara, menyamar, berperang, perkahwinan dan sebagainya ii* "atak pe bantu / pengiring - pengasuh 4 dayang kepada wira dan wirawati - sangat setia dan turut mengikut ke mana tuannya pergi - turut mengembara, menyamar dan berperang - mendapat ganjaran yang baik di akhir cerita iii* "atak dari kalangan dewa-dewi - peranan utama sebagai penyelamat kepada watak utama - melakukan penjelmaan4inkarnasi dewa -! Pe"&*' " n n $

-/atak utama, wira dan wirawati menukar nama dan berlaku beberapa kali dengan nama yang berlainan. T-ujuan menukar nama ialah - sesuai dengan peranan dan keadaan untuk nasib baik. - sebagai suatu tradisi *awa, mempunyai nama waktu lahir berbeza dengan nama ketika dewasa. - "esuai dengan peranan baru terutama waktu menyamar e! Uns*" /en1 $ " n

-'erupakan ciri yang terpenting dan dominan. Berlaku pada watak utama iaitu wira dan wirawati. -Tujuan penyamaran untuk keselamatan diri, tidak dikenali asal keturunan sebenarnya. 'engubah identiti masing-masing dari segi nama, rupa paras, cara berpakaian dan perwatakan. -'isalnya penyamaran -aden Inu )ertapati sebagai "ira %anji dan 'isa 2dan "ira %anji *ayeng )usuma dalam 1ikayat 'isa Taman *ayeng )usuma. "ementara -aden 0aloh Cendera )irana menyamar sebagai )en "egerba Ningrat dan 0usti 2ndang )usuma *iwa.

f!

N $ &e$/ & - n n $ ( & '

i. Berlatarkan alam *awa di empat buah negeri iaitu )uripan, 0egelang, aha dan "inggasari ii. Nama watak, memakai nama *awa yang mempunyai makna tertentu dalam bahasa *awa iii. Nama watak utama dan gelaran bersi!at identik. /atak wira anak ratu )uripan iaitu -aden Inu )ertapatiH /atakH wirawati iaitu %uteri -atu aha iaitu 0aluh Cendera )irana 0elaran-gelaranH yang biasa seperti 'isa, Carang, &ndakan, )elana, *ayeng dan lain-lain

H 0elaran pangkat dalam istana *awa seperti %atih, Bupati, emang, -angga, *aksa dan lain-lain. #! Men,n0,+' n *ns*" - n /e" n n -e(

%eranan para dewa dikaitkanD i. mengatur dan memilih watak-watak dalam cerita ii. mengadakan peristiwa-peristiwa iii. mengatur geraklaku watak-watak yang dipilih %eranan dewa amat berkesan, berkuasa dan terlibat dalam kehidupan manusia sehari-hari. .! Uns*" /en0e+$ n - n In' "n si

'erupakan ciri yang dominan 7utama8, berlaku pada watak-watak seperti i. /atak dewa-dewa 2 menjelma diri sebagai binatang, raksasa, bota dan garuda yang menjadi musuh watak utama ii. /atak-watak utama ( sebagai penjelmaan dan inkarnasi dari dewa-dewi. Berlaku pada watak -aden Inu )ertapati dan Candera )irana yang menjelma sebagai geruda, naga, api dan angin FUNGSI CERITA PANJI : ! Se% # i % . n .i%*" n Cerita panjG dapat menghiburkan khalayak. 'elalui cerita-cerita yang mengisahkan putera puteri raja yang memiliki pelbagai keistimewaan seperti kecantikan, kesaktian, keberanian, kemewahan, hidup penuh kebahagiaan dan sebagainya membuatkan khalayak akan merasa terhibur. %! Se% # i A+ & P",/ # n-

Cerita %anji dapat ber!ungsi sebagai alat untuk mengukuh dan memperkuatkan kepercayaan terhadap pemerintah atau sebagai alat propaganda. Cerita %anji dapat menggambarkan imej raja yang istimewa malah digambarkan memiliki pelbagai keistimewaan seperti kecantikan, keberanian, kesaktian dan sebagainya. )esemua keistimewaan tersebut dapat meningkatkan imej raja atau pemerintah dan mendorong rakyat untuk patuh dan taat kepada pemerintah.. $antaran itu kedudukan raja dapat dipertahankan atau sistem pemerintahan beraja dapat diperkukuhkan. )! Se% # i A+ & Pen# 0 " n - n Pen-i-i' n M," +

#ntara unsur pengajaran dan pendidkan moral yang terdapat dalam cerita panjG adalah sebagaimana berikut3 i. )ebaikan akan mencapai kemenangan manakala kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal ii. )epentingan menepati janji. #pabila berjanji, berusaha menepati janji dan akan menerima pembalasan buruk jika janji tidak ditepati. iii. e. 'emperlihatkan si!at-si!at dan moral baik patut dicontohi si!at ikhlas, baik hati, pemaa! dan merendah diri. -! Se% # i A+ & Pen1e% " n Pen# "*. Hin-*! )isah-kisah dalam cerita panji masih mengekalkan pengaruh dan budaya 1indu seperti dewa dewi, kesaktian, penjelmaan, penyamaran dan sebagainya.

Anda mungkin juga menyukai