Anda di halaman 1dari 19

1.

0 TEKNIK IMPROVISASI
1.1 Pengenalan Improvisasi
Menurut Kamus Dewan ( edisi keempat) improvisasi bermaksud perihal
(perbuatan) melaksanakan atau membuat sesuatu tanpa persediaan
awal,secara spontan, atau dengan menggunakan bahanbahan !ang ada
saha"a.
Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. #eknik ini
digunakan dalam penga"aran dan pembela"aran di dalam bilik dar"ah,
khususn!a penga"aran bahasa. Melalui aktiviti improvisasi kanakkanak
diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi !ang
diwu"udkan oleh guru. Kanakkanak "uga digalakkan membina dialog sendiri
serta mencipta situasi !ang di$ikirkan sesuai dengan ransangan !ang
disediakan. Melalui improvisasi "uga, da!a imiginasi dan kreativiti kanak
kanak dicerna secara maksimum.
#eknik improvisasi ialah teknik lakonan spontan !ang dilakukan
dengan aksi dan dialog dibina sendiri oleh pelakon% murid. #eknik ini
memerlukan murid mencipta satu idea baru berdasarkan idea !ang sedia ada
melalui kreativiti tersendiri. Improvisasi memerlukan murid mempun!ai
imaginasi dan kreativiti !ang tinggi.
Menurut &om '". (or (1))*), Improvisasi membawa maksud bertindak
balas secara spontan terhadap situasi !ang tidak di"angka. Improvisasi boleh
di"alankan berdasarkan situasi, gambar, watak dan petun"uk.
#u"uan utama improvisasi adalah untuk melatih murid menggunakan
unsur bahasa, unsur paralinguistik ("eda, nada dan intonasi) dan bukan
linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam
sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Penggunaann!a dapat mendorong
dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaann!a dengan
matapela"aran !ang dipela"arin!a. Murid bebas meluahkan sesuatu, membuat
1
penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu. Improvisasi dapat menimbulkan
keseronokan dan keberkesanan pembela"aran kepada murid, di samping
dapat men!uburkan sahsiah murid.
1.2 PENDEKATAN IMPROVISASI
1.+.1 ,ersedia menghadapi ketidaksempurnaan
-uru perlu bersedia menghadapi ketidaksempurnaan bila mana murid
melakonkan sesuatu aksi !ang tidak lengkap, tidak tersusun dari a. dan
terhenti berlakon. /ika keadaan ini berlaku, maka guru perlu bi"ak men!usun
semula aksi dan dialog murid. 0pa !ang penting ialah bagaimana murid dapat
mengabungkan idea dengan arahan atau rangsangan !ang diberikan oleh
guru secara spontan.
1.+.+ #idak perlu pentas !ang sempurna
Improvisasi tidak memerlukan dilaksanakan dengan pentas !ang
sempurna atau keperluan teater !ang konvensional kerana kita bukan
meminta murid mementaskan sesebuah teater, tetapi sekadar mewu"udkan
idea.
1.+.1 Men!ediakan saranan
-uru selaku pembimbing perlu men!ediakan saranan atau rangsangan
untuk men"ana idea murid dalam improvisasi.
1.+.* #idak perlu penonton
Murid tidak perlu disedarkan tentang kehadiran penonton !ang $ormal.
2angkah ini demi membentuk ke!akinan murid. Ini kerana, murid !ang
belum biasa beraksi dihadapan kelas, mereka akan mudah gelabah "ika aksi
+
atau lakonan mereka dipertontonkan. &etelah murid benarbenar berasa
!akin, barulah dimulai dengan perbincangan atau pasca nilai. Komen atau
teguran !ang positi$ perlu diberikan. -uru "uga boleh meminta murid lain di
dalam kelas memberi komen berdasarkan aksi spontan rakan mereka.
1.+.3 0ktiviti berkumpulan
-uru hendaklak menggalakkan muridmurid berker"a secara kumpulan
dengan natural. 0hli kumpulan sebaikn!a ditukar ganti supa!a pergaulan
social murid lebih luas.
1.+.4 ,i"ak mela!ani permintaan
-uru perlu bi"ak dan bersedia mela!ani permintaan kumpulan murid
tanpa mematahkan minat mereka untuk beraksi secara spontan.
1.3 PERANAN IMPROVISASI
1.1.1 Meningkatkan da!a imaginasi
Da!a imaginasi murid dapat ditingkatkan kerana teknik ini dapat
mencerna atau mencampah da!a pemikiran murid ke tahap !ang optimum.
Improvisasi ini "uga dapat menggalakkan kemahiran ber$ikir murid dengan
lebih kreati$ dan kritis. meningkatkan da!a kreativiti mereka dan merangsang
otak mereka untuk lebih ber$ikir
1
1.1.+ Merangsang kemahiran berbahasa
-uru dapat menggalakkan murid untuk berkomunikasi dengan
berkesan di samping dapat membantu murid meningkatkan penguasaan
perbendaharaan kata dalam kalangan murid. #eknik improvisasi terbukti
dapat merangsang kemahiran berbahasa murid kerana teknik ini menuntut
murid berdialog secara spontan.
Dengan ini, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa terlebih
dahulu sebelum berupa!a menuturkan dialog mereka. Murid berupa!a
menggunakan bahasa secara pragmatik iaitu bahasa !ang bermakna
mengikut konteks. Murid "uga boleh menggunakan bahasa secara spontan
dengan lebih bermakna bersesuaian dengan situasi. 0ktiviti seperti ini,
walaupun ber"alan seperti dalam keadaan !ang tidak $ormal , pasti dapat
membantu menambahkan kemahiran berbahasa murid.
1.1.1 Mewu"udkan suasana men!eronokkan.
0ktiviti improvisasi terbukti dapat mewu"udkan sesi penga"aran dan
pembela"aran !ang men!eronokkan dan bersaha"a kerana melibatkan
watakwatak dalam kalangan murid. Murid berupa!a mengasah bakat
terpendam mereka dengan berkalaborasi sesama ahli kumpulan dalam
suasana !ang ceria dan terkawal.
,erlakon merupakan satu aktiviti !ang amat digemari oleh pela"ar
kerana ia di"alankan dalam bentuk bermain dan bersukaria. Mereka diberi
peranan untuk berkatakata secara bebas, melahirkan pandangan dan
pendapat , berga!a dan beraksi sesama sendiri, berhibur dengan telatah
dan ga!a rakanrakan seba!a, melibatkan diri , beker"a bersamasama dan
sebagain!a.
1.1.* Pembela"aran kolaborati$
*
Pengaplikasian teknik improvisasi boleh membentuk pembela"aran
murid secara kolaborati$ kerana selalun!a watak !ang diberikan perlu
dilakonkan bersama ahli dalam kumpulan masingmasing. 0pabila murid
membiasakan diri dengan cara beker"asama, saling bergantung antara satu
sama lain untuk memperoleh ilmu, mereka akan berkembang untuk men"adi
murid kolaborati$.
1.1.3 Pengurusan masa
Pengurusan masa !ang cekap dapat diterapkan melalui aktiviti
improvisasi. Murid diberikan masa !ang tertentu untuk mereka menun"ukkan
aksi secara spontan. Mereka perlu cekap bertindak men!usun strategi
berdasarkan watak atau situasi !ang diberikan dalam "angkamasa !ang telah
ditetapkan guru.
1.1.4 Meningkatkan ke!akinan diri
Improvisasi memerlukan murid beraksi di hadapan muridmurid lain. Ini
secara tidak langsung dapat meningkatkan ke!akinan murid semasa
melakonkan watak masingmasing. Ia "uga dapat memberi satu suntikan
motivasi untuk mereka terus beraksi dan ini akan membentuk pembinaan
sahsiah !ang positi$ ketika berhadapan dengan khala!ak penonton.
1.4 AKTIVITI IMPROVISASI
1.*.1 Improvisasi berdasarkan situasi
&atu situasi diberikan kepada murid secara individu, pasangan atau
kumpulan. Murid diminta melakonkan situasi !ang diberi secara spontan.
teknik ini boleh di"alankan untuk semua peringkat umur atau aras kebolehan
walaupun situasi !ang sama.
3
contoh 1 5 &ituasi di sebuah kedai mainan kanakkanak . &uatu malam semua
mainan (patung orang, arnab, beruang dan lainlain) bercakap sesama
mereka.
0rahan5 berbual sesama sendiri supa!a pela"ar lain dapat meneka siapakah
anda6
contoh + 5 seorang murid baru pindah ke sekolah anda dan ditempatkan di
kelas anda. Pada waktu rehat, semua pela"ar ke kantin dan tempat
permainan. ,agaimana anda semua mela!anin!a6
1.*.+ Improvisasi berdasarkan gambar
-ambar diberikan atau dipamerkan kepada muridmurid dengan
meminta murid men!ediakan skrip secara spontan. Murid dibenarkan
berbincang di dalam kumpulan atau secara individu.
1.*.1 Improvisasi berdasarkan petikan cerita
Petikan cerita atau insiden tertentu dalam cerita !akni aksi kaku di
mana murid dikehendaki melakonkan aksi berdasarkan plot. Matlamat
menggunakan petikan adalah untuk mengu"i ke$ahaman murid dengan
pengha!atan isi kandungann!a.
1.*.* Improvisasi berdasarkan ob"ek
#eknik menggunakan ob"ek tertentu bagi merangsang pela"ar
bertutur dan melakukan sesuatu. 7ontoh ob"ek !ang boleh diganakan adalah
seperti anak patung, surat khabar dan kostum.
1.*.3 Improvisasi berdasarkan tokoh%watak
8atak cerita binatang boleh digunakan seperti watak &ang Kancil atau
tokoh seperti 'ang #uah.
4
1.*.4 Improvisasi berdasarkan bun!i
,un!ibun!i seperti lagu instrumental untuk men"ana ba!angan minda,
lagu dengan lirik boleh diadaptasi melalui teknik ini.
1.5 JENIS-JENIS IMPROVISASI
Peter Moore ( 1))9 ) men!arankan enam "enis aktiviti improvisasi
untuk kanakkanak mengikut peringkat umur. 0ktiviti tersebut adalah seperti
!ang berikut5
1.3.1 Permainan ,ebas ( :ree Pla! )
Permainan bebas sesuai untuk kanakkanak prasekolah dan tahap 1.
-uru sediakan peralatan atau ob"ek, sediakan situasi% persekitaran !ang
tertentu dan galakkan kanakkanak bermain secara bebas dengan dipantau
oleh guru.
-uru bolehlah menciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan
tersebut. Peringkatkan permainan dengan ob"ek !ang lebih bermakna dan
berwatak seperti anak patung% boneka, dan kostum !ang dapat men!arankan
perwatakan tertentu.
1.3.+ Improvisasi &pontan ( &pontaneous Improvisation )
-uru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanakkanak memberikan
tindak balas secara spontan berdasarkan kesesuaian denagn situasi !ang
diberikan. Muridmurid dibantu dan digalakkan untuk men!elesaikan masalah,
membuat keputusan, mendengar serta mengamati pendapat orang lain.
;
-uru "uga harus membantu dan menggalakkan kanakkanak melakukan
tugas secara kolaborati$, ber$ikir secara kreati$ dan imaginati$ serta
melahirkan idea, dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain.
(amun begitu perlu dingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertu"uan
untuk membuat persembahan. Perkara utama ialah menggalakkan
perkongsian idea, melibatkan luahan perasaan, interaksi antara watak serta
prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi !ang dihadapi.
1.3.1 Improvisasi <erbal ( <erbal Improvisation )
Kanakkanak digalakkan untuk mencipta monolog ( solilo=uise ) dan
dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita. Murid "uga boleh
men!ambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi !ang
di$ikirkan sesuai seperti memu"uk, mera!u, mengarahkan, memohon
sesuatu, dan seumpaman!a dengan ekspresi dan ga!a pengucapan !ang
sesuai. 0ktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog % solilo=uise ),
berpasangan atau berkumpulan.
1.3.* Main Peranan ( >ole Pla! )
Dalam aktiviti ini, murid hendaklah berpurapura men"adi seseorang
!ang lain dan berlainan dengan dirin!a. Mereka diberikan peranan tertentu
dan meminta kanakkanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan
memberikan respons terhadap sesuatu situasi.
?ntuk mengha!ati watak !ang diberikan, murid perlu dilatih untuk
melakukan "usti$ikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa
soalan seperti nama penuh watak, umur ,latar belakang keluarga, peker"aan,
sikap dan tingkah laku, hobi atau minat, keadaan kesihatan, dan pelbagai
kemungkinan tentang peribadi watak !ang di lakonkan. Disamping itu murid
perlu digalakkan untuk, menulis diskripsi watak, melukis potret, dan
membuat kostum dan memilih props !ang sesuai untuk kegunaan watak.
9
-uru boleh memiilih peranan berdasarkan watak daripada orang
persekitaran murid, cerita rak!at, cerita !ang pernah dibaca di dalam kelas,
drama atau $ilem !ang pernah ditonton serta berdasarkan gambar.
1.3.3 Improvisasi #erlatih ( >ehearsed Improvisation )
Improvisasi ini berbe.a dengan !ang lain kerana improvisasi ini
menggalakkan kanakkanak membuat persembahan. Kanakkanak diberi
ta"uk, tema, atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan
sesuatu persembahan.
Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan
selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan
tersebut.
1.3.4 Improvisasi &elari ( Parallel Improvisation )
Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau !ang telah benarbenar
diketahui untuk meneroka isuisu baru.
7ontohn!a menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk
bercuti seperti men!ediakan pakaian dan sebagain!a dan menggunakan
pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis !ang hendak
mengadakan ekspedisi.
1.6 PENGEMBANGAN IDEA IMPROVISASI
0le@ Asborn (1)41) telah men!arankan tu"uh cara mengembangkan
ideaB
1.4.1 Diubah
)
Mengubah senario dalam cerita seperti dalam cerita &i #anggang,
andai "ika #anggang tidak derhaka kepada ibun!a, adakah dia dan ibun!a
akan hidup bersamasama hingga akhir ha!at. ,egitu "uga seperti mengubah
serita ,atu ,elah ,atu ,ertangkup, Melor dan Pekan telah menge"ar ibun!a
hingga ke gua ,atu ,elah. 0ndaikan Melor dan Pekan dapat masuk ke dalam
gua tersebut, adakah mereka ,er"a!a bertemu dengan ibu mereka6
1.4.+ Dikecilkan
8atak boleh dikecilkan seperti watak manusia men"adi kecil, hidup
dalam habitat serangga seperti kar!a C 'one!D I &hrunk #he KidsE dan C>ama
>amaE kar!a &!ed 0li &!ed 'assan.
1.4.1 Dibesarkan
-ambaran atau situasi diberikan seperti murid berada dalam dunia
.aman d!nasour. 0pakah !ang akan murid lakukan untuk m,enghadapi
ancaman d!nasour tersebut6
1.4.* Digantikan
8atakwatak dalam cerita teladan kanakkanak boleh digantikan seperti
menggantikan watak &ang Kancil digantikan dengan watak baru !ang
di$ikirkan lebih cerdik.
1.4.3 Disusun semula
&esebuah kar!a disusun semula mengikut kesesuaian pada era
sekarang seperti cerita 0nak ,uluh ,etong diganti dengan 7ucu ,luh ,etong.
1.4.4 Diterbalikkan
7erita atau watak cerita diterbalikkan seperti contoh5
i ,agaimanakah kalau Pak Pandir cerdik6
ii Ibu ,awang Putih tidak men"adi ikan kaloi6
1F
iii Mat /enin mencapai citacitan!a6
1.4.; Digabungkan
Menggabungkan beberapa idea atau senario atau cerita men"adi
sebuah cerita baru.
2.0 PENGAPLIKASIAN TEKNIK IMPROVISASI DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
+.1 >ancangan Pela"aran 'arian #ahun *
11
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
#arikh 5 1/ulai +F1F
Masa 5 11.FF pagi G 1+.FF tengahari ( 4F minit )
#ahun 5 * ,estari ( 1F murid 5 19 lelaki dan 1+ perempuan)
#ema 5 7erita #eladan
#a"uk 5 Mon!et Hang Pintar
Pake"% Modul 5 Kemahiran Mendengar dan ,ertutur, Membaca dan Menulis.
'P? 5 +.F ,ercerita dan melaporkan sesuatu perkara !ang
didengar, ditonton,dibaca atau dialami
3.F Membaca kuat dengan kelancaransebutan, intonasi
dan ga!a pembacaan !ang sesuai
11.F Membuat ulasan tentang bahan !angdidengar, ditonton
atau dibaca
'PK 5 +.1 ,ercerita dengan menggunakan kata, $rasa,
a!atserta sebutan dan intonasi !ang baik, "elas
dan teratur.
3.+ Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi !ang betul dan lancar serta
memahami perkara !ang dibaca.
11.1 Mengulas kar!a bukan sastera !ang mudah secara
umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan
perwatakan, nilai dan penga"aran dan ga!a bahasa.
''P 5 0ras 1 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan,intonasi
dan pengha!atan !ang sesuai.
1+
0ras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera
dengan sebutan dan intonasi !ang betul.
0ras 1 (ii) Mengenal pasti perwatakan dalam teks.
Ab"ekti$ 5 Pada akhir pembela"aran murid dapatB
1. Mempersembahkan improvisasi di hadapan kelas dengan
ga!a, sebutan dan intonasi !ang sesuai.
+. Membaca petikan !ang diberikan dengan sebutan dan
intonasi !ang betul.
1. Menulis 3 watak dan perwatakan dalam borang gra$ik !ang
diberikan.
Pengisian Kurikulum 5
&istem ,ahasa 5
i) &ebutan dan intonasi 5ganas, mempersembahkan,
a!at pen!ata
ii) #atabahasa 5 &impulan ,ahasa
iii) Kosa Kata 5 ganas, sampuk, men!erah, herdik
Kemahiran ,ernilai #ambah
i) Kecerdasan Pelbagai 5 Kecerdasan 2inguistik, Kecerdasan
Interpersonal, Kecerdasan Kinestetik ,adan,
ii) Kemahiran ,er$ikir 5Men!atakan sebab dan alasan
iii) Ka"ian Masa Depan
iv) Pembela"aran Konstruktivisme
&trategi Penga"aran dan Pembela"aran 5 Pendekatan ,erpusatkan Murid
11
Kemahiran generik 5 Kemahiran ,ela"ar
Penekanan Konsep 3P
i) Penggabung"alinan 5 kemahiran bertutur, membaca, menulis
ii) Pen!erapan ilmu 5 &ainsB (ilai murni 5 baik hati, ker"asama
iii) Pemulihan 5 Membaca petikan dialog dengan sebutan
dan
intonasi !ang betul
iv) Penga!aan 5 Mengecam dan menulis simpulan bahasa
berserta maksud !ang terdapat dalam petikan.
v) Penilaian 5 Mengisi borang gra$ik
,ahan &umber Penga"aran dan Pembela"aran 5
i) ,ahan Multimedia 527D, 7D
ii) ,ahan ,ercetak 52irik 2agu, petikan, lembaran ker"a
iii) ,ahan Mau"ud 5 buah pisang, topeng binatang

Pengetahuan Perlu 0da 5
i) Murid pernah membaca kisah haiwan teladan.
ii) Murid boleh menulis a!at ma"muk.
1*
0K#I<I#I PI(-0/0>0( D0( PIM,I20/0>0(
2angkah
dan Masa
Isi Kandungan 0ktiviti Penga"aran dan
Pembela"aran
7atatan
&et Induksi
(3 minit)
1. Kotak 0"aib
+. #ekatekiB
rasan!a manis sedap sekali,
berkulit kuning ban!ak
khasiat,
tumbuh subur di tepi kali,
dibuat kuih dibuat lepat.
-uru membacakan
tekateki kepada
murid.
,ersoal "awab dengan
murid. /awapan ada
dalam kotak a"aib
tersebut.
-uru memberikan
"awapan dan
menun"ukkan buah
pisang seterusn!a
mengaitkan dengan isi
pela"aran pada hari ini.
Kemahiran
bela"ar(menta$sir
maklumat)
2angkah 1
(9 minit)
Petikan ceritaB
Mon!et Hang Pintar
(2ampiran 0)
Murid diberikan
petikan.
Murid membaca
petikan dengan ga!a
dan intonasi !ang
betul.
-uru meminta
&P5Koperati$
13
beberapa orang murid
membaca petikan
dengan kuat.
Murid lain mendengar
dan member komen
mengenai intonasi dan
nada.
PP(,erpusatkan
murid)
2angkah +
(1F minit)
Pengembangan idea
ImprovisasiB
1. Improvisasi <erbal
( <erbal
Improvisation )
&ambung
dialog
+. Improvisasi Main
Peranan ( >ole Pla! )
8atak
binatang dalam
petikan
Murid Gmurid
dibahagikan dalam
kumpulan 3 orang.
Murid
dikehendaki
berbincang dan
menetapkan setiap
seorang satu watak
binatang tersebut.
Murid dibenarkan
mereka sendiri dialog
dengan meramalkan
cerita atau
menambahkan watak
dalam cerita tersebut.
-uru memberi
bimbingan mengenai
struktur a!at (dialog)
!ang dicipta murid.
PP(,erpusatkan
murid)
&P5Koperati$ dan
Kolaborati$
K,#
<erbal linguistik
&P5Kontek luar
(ilai5 ker"asama
2angkah 1
(+3 minit)
Persembahan improvisasi
&etiap ahli dalam
kumpulan dikehendaki
membuat
persembahan dengan
setiap seorang
K,
(mempersembah
kan maklumat)
14
mewakili watak
binatang.
Murid dalam kumpulan
lain dikehendaki
memerhati setiap
watak dalam
improvisasi murid tadi.
-uru memberi komen
dan meminta murid
lain "uga memberi
pandangan mereka
mengenai watak dan
perwatakan.
2angkah *
( ; minit)
2atihan 1
Melengkapkan borang gra$ik
(2ampiran ,)
Menulis watak dan
perwatakan
Penga!aan
mengecam dan
menulis simpulan
bahasa

-uru mengedarkan
borang gra$ik.
Murid diminta mengisi
borang gra$ik tersebut
berdasarkan watak
dan perwatakan !ang
terdapat dalam teks
dan "uga dari
improvisasi kumpulan.
-uru berbincang
dengan murid "awapan
!ang tepat.
K,(men!atakan
sebab dan
alasan)
Penutup
( 3 minit )
2agu Jpisang gorengK
(2ampiran 7)
Murid men!an!ikan
lagu pisang goring
-uru merumuskan
penga"aran dan
pembela"aran serta
menekankan kepada
aspek nilai !ang
terdapat semasa
K-B#MK
1;
aktiviti hari ini.
3.0 PENUTUP
Improvisasi patut dilaksanakan pada penga"aran dan pembela"aran ,ahasa
Mela!u sekolah rendah kerana ia tern!ata membolehkan kita melatih muridmurid
mena"amkan sensitiviti mereka, meningkatkan ke$ahaman dan amalan terhadap nilai
murni mas!arakat dan buda!a mereka, mananamkan "ati diri bangsa, serta
memperkembangkan da!a imaginasi, kreativiti, konsentrasi, !akin diri serta
kemahiran berkomunikasi.
Dengan menggunakan teknik ini, selain memberikan peluang kepada murid
untuk berlakon secara spontan ia "uga dapat menggalakkan murid untuk
berkomunikasi dengan berkesan di samping dapat membantu meningkatkan
penguasaan perbendaharaan kata mereka
Dalam proses penglibatan mereka dalam teknik improvisasi, guru boleh "uga
memupuk nilainilai murni melalui pengha!atan cerita dan memperkembangkan
sikap positi$ terhadap pembacaan. (ilainilai murni !ang boleh dipupuk seharusn!a
berkaitan dengan cerita !ang mereka lakonkan di mana murid dengan sendirin!a
sedar akan akibat segala perbuatan !ang mereka lakukan. /adi mereka akan lebih
ber$ikr terlebih dahulu sebelum mula membuat sebarang keputusan.
19
1)

Anda mungkin juga menyukai