Anda di halaman 1dari 9

Guru adalah jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus.

Pekerjaan
sebagai guru ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang tanpa mempunyai keahlian sebagai
guru. Menjadi seorang guru dibutuhkan syarat-syarat khusus. Apa lagi jika menjadi
seorang guru yang profesional maka harus menguasai seluk beluk pendidikan serta
mengajar dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang harus dikembangkan melalui
masa pendidikan tertentu.
Menurut Kamus Dewan, guru ialah orang yang mengajar, pendidik, pengajar dan
pengasuh. a juga boleh diertikan sebagai orang yang berpendidikan, berpengetahuan dan
jawatan sebagai guru itu sendiri menyebabkan seorang guru akan dihormati serta menjadi
perhatian masyarakat umum.
a dapat dilihat melalui peranan-peranan yang dipikul oleh seorang guru, sekiranya ia
melaksanakan tugasnya dengan !ara yang baik dan betul maka ia layak menjadi "role
model# atau ikutan bagi masyarakat dan muridnya.
Peranan guru sebagai "role model# sebenarnya bukan hanya tertumpu di sekolah tetapi
juga di luar sekolah. a dapat dibahagikan kepada dua iaitu$
%& Guru sebagai "role model# kepada murid 'di sekolah& , ada menyatakan bahawa
sebagai seorang pembimbing sayugia berusaha menjadikan dirinya 'guru& sebagai
seorang insan !ontoh yang berilmu, berhemah tinggi dan mempunyai integrasi kerana
tingkah laku dan pembawaannya sentiasa terdedah kepada pengamatan murid-murid yang
diajar.
(& Guru juga menjadi "role model# bagi masyarakat. ni ditegaskan oleh Profesor Dr.
Atan )ong dalam kertas kerja beliau iaitu$
"Guru diwujudkan oleh masyarakat untuk memberikan pendidikan se!ara formal dan
bersistematik kepada generasi muda di dalam masyarakat itu#.
*elas di sini bahawa peranan seorang guru bukan saja dilihat daripada ilmunya, tetapi
juga dilihat daripada keolahan dan perangainya sebagai model atau !ontoh kepada
masyarakat, terutama sekali kepada murid, pelajar dan generasi muda.
Peranan guru sebagai Role Model
Antara peranan dan sifat-sifat seorang guru yang melayakkan dirinya untuk menjadi "role
model# atau !ontoh tauladan yang baik kepada masyarakat dan pelajar itu ialah dapat
dilihat melalui pelbagai peranan yang dipikulnya sama ada se!ara langsung mahupun
tidak se!ara langsung, antaranya ialah$ ')ihat +ajah&.
Dari segi imej
,ntuk menjadi seorang role model yang baik, terlebih dahulu perkara yang perlu diberi
perhatian utama oleh guru ialah mempunyai kesihatan badan yang baik dan terjaga. ni
kerana seorang guru yang sihat dari segi mental dan jasmani akan dapat memberikannya
tenaga dan keupayaan untuk menjalankan serta melan!arkan tugasnya dengan sempurna.
-ekiranya seorang guru itu tidak sihat maka sudah tentulah ia tidak dapat menjalankan
tugasnya dengan baik dan tidak dapat men!apai objektif pembelajarannya dengan lebih
berkesan. -elain itu kesihatan yang baik juga perlulah memiliki jiwa yang tenteram dan
damai kerana melalui jiwa yang tenteram akan dapat menjalankan pengajaran dengan
perasaan senang hati.
mej juga dapat diperlihatkan melalui peribadi yang baik, ini termasuk !ara berbahasa,
!ara berhubung, tingkah laku, tatasusila yang tinggi, baik hati, ramah tamah, boleh
diper!ayai, berpendirian yang tetap, ikhlas dalam pengajaran, !ara bertindak yang
mengarah kepada sifat positif dan sebagainya. ni kerana golongan guru adalah golongan
yang menjadi perhatian dan ikutan murid serta masyarakat melalui imej positif yang
ditunjukkan oleh para guru itu sendiri.
-elain itu imej luaran bagi seseorang guru juga memainkan peranan yang penting untuk
membolehkannya dianggap sebagai "role model#, iaitu melalui !ara berpakaian yang
baik, sopan, berpatutan dan sentiasa kemas kerana !ara berpakaian ini juga
men!erminkan keperibadian bagi seorang guru.
Guru juga perlu menampilkan imej yang mudah bekerjasama, bertimbang rasa dan selalu
memberi galakan atau pujian kepada murid. Kerana tingkah laku yang baik, sedikit
sebanyak akan dapat mempengaruhi tingkah laku murid yang dididiknya sama ada se!ara
langsung mahupun sebaliknya. Guru bukan saja menyuruh muridnya berkelakuan baik,
tetapi turut mempraktikkannya, kerana kanak-kanak jarang sekali memulakan sesuatu
tanpa adanya dorongan atau !ontoh yang baik diperlihatkan oleh guru sebagai peniruan
awal bagi kanak-kanak itu seperti mana pepatah Melayu ada mengatakan bahawa .guru
ken!ing berdiri anak murid ken!ing berlari. atau .selangkah guru melangkah sejuta mata
memandang.. Pepatah ini amat sinonim dengan sifat guru itu yang sememangnya menjadi
tumpuan masyarakat dan menjadi pusat pemerhatian atau ikutan bagi murid-murid, di
mana sekiranya seorang guru itu berkelakuan tidak senonoh sudah semestinyalah ia akan
menjadi buah mulut orang ramai dan membawa kesan buruk pada sesebuah sekolah.
/ukan itu saja, seorang guru juga perlu memperlihatkan imej yang baik melalui tindak
balas atau respons yang positif apabila berhadapan dengan murid, misalnya melayan
setiap soalan murid dengan baik dan sentiasa dapat menerima apa jua bentuk kritikan
dengan hati yang !ekal. Malahan guru perlulah bersifat profesional dalam pengajarannya
tanpa mengira latar belakang murid yang diajar, dengan erti kata lain iaitu melayan semua
murid dalam situasi yang sama rata meskipun murid itu dari golongan elit.
Dari segi pengetahuan yang luas / mantap
-eorang guru yang baik dan patut menjadi !ontoh adalah guru yang mengetahui psikologi
kanak-kanak dan dapat menilai kekuatan murid dari segi badan dan jiwa serta tabiat dan
perkembangannya. Guru juga hendaklah mempunyai pengetahuan umum tentang hal
ehwal semasa sebagai persediaan apabila diajukan soalan yang mungkin di luar jangkaan
atau di luar teks sukatan pelajaran.
-eterusnya guru hendaklah memiliki banyak kebolehan dalam menghasilkan sesuatu
pengajaran kerana kebolehan dalam mem0ariasikan pengajaran akan dapat mengelakkan
kebosanan pada murid dan sekali gus menimbulkan kekaguman bagi muridnya apabila
melihat kesungguhan pada guru mereka dan ini tidak mustahil seorang murid itu akan
menjadikan gurunya sebagai idola dalam men!apai kejayaannya. -elain itu, penyampaian
guru juga mestilah mempunyai ke!enderungan-ke!enderungan yang memerlukan
perkembangan yang dinamik dan bukannya statik atau bersifat streotaip.
Dari sudut yang lain pula, seorang guru juga boleh mempertingkatkan pengetahuannya
dengan !ara bersikap kreatif dan mempunyai imaginasi yang tinggi serta pandai
menggunakan pelbagai kaedah sebagai strategi dalam pengajaran dan pembelajaran.
/ahkan guru yang bermoti0asi dan !intakan profesinya mampu membawa pandangan-
pandangan baru yang lebih ke hadapan dan dapat membawa pembaharuan serta kemajuan
'ejen perubahan&. -ekali gus ia dapat melengkapkan dirinya dengan pelbagai
pengetahuan serta bersedia melayani dan menggalakkan muridnya dalam apa jua
kemahiran sebagai sokongan dan dorongan dari seorang guru kepada muridnya. )ebih-
lebih lagi apabila seorang guru itu jarang menghampakan muridnya.
,ntuk memantapkan pengetahuan sedia ada, seorang guru itu juga perlulah sentiasa
berinisiatif untuk menambah pengetahuan dengan melakukan pelbagai kajian, per!ubaan,
pemba!aan, penyelidikan, men!ari maklumat dan sebagainya. Guru yang menjadi ikutan
bagi muridnya itu hendaklah sentiasa mempersiapkan dirinya mengikuti pembaharuan
dan kemajuan dalam pendidikan seperti menerima kemajuan teknologi dengan
mempelajari dan memahirkan lagi diri dalam teknologi yang dibawa oleh arus
kemodenan agar seorang guru itu tidak ketinggalan dan maju ke hadapan. ni se!ara
langsung dapat memainkan peranan seorang guru itu agar lebih terdedah dengan mutu
pengajaran yang lebih dinamik selaku pendidik yang mempunyai daya ingatan yang baik,
per!aya diri sendiri, berkeyakinan dan mempunyai tekad yang kuat dalam menghadapi
sebarang masalah yang mendatang.
Dari segi sifat kepimpinan
Dari segi kepimpinan, seorang guru itu bolehlah dijadikan sebagai "role model# yang
asas samada kepimpinan yang dimainkan oleh seorang guru itu se!ara langsung mahupun
se!ara tersirat. a dapat dilihat melalui peranan guru itu sebagai pemimpin di mata
masyarakat dan murid atau pelajar. Antara sifat-sifat kepimpinan seorang guru yang boleh
dikatakan sebagai "role model# ialah guru sebagai fasillator 'pemudah !ara&. 1egasnya di
sini guru itu akan sentiasa memata-matai anak muridnya untuk membimbing, mengajar
serta menggerakkan pelajar sama ada se!ara indi0idu mahupun berkumpulan. Peranan
guru sebagai penunjuk !ara jelas sekali memperlihatkan sifat kepimpinan seorang guru
itu se!ara tidak langsung.
Kepimpinan guru juga, bahkan dapat dilihat melalui asas ketamadunan yang dibawa oleh
guru, iaitu membawa budaya berfikir ke arah mewujudkan rakyat yang
bertanggungjawab dalam pengukuhan akidah kerana berfikir merupakan anak kun!i bagi
kemajuan dan keunggulan sesebuah negara. -ebagai seorang guru yang berwawasan juga
ia berkemampuan menanamkan adat dan perangai yang mulia dari segi bangsa dan agama
melalui bentuk pengajarannya. Guru bukan saja memimpin dan membimbing ilmu
pengetahuan bahkan pembimbing tingkah laku dan sahsiah murid 'termasuk !ara
menghormati, kepentingan hidup bersatu padu, per!aya-memper!ayai, kesihatan tubuh,
kemajuan murid dan sebagainya yang dapat membentuk sikap baik murid.
Kepimpinan seorang guru akan dapat dilaksanakannya dengan baik apabila ia
mempunyai pandangan dan inisiatif yang baik dalam memimpin murid. Guru sebagai
pemimpin mestilah terlebih dahulu dapat mengendalikan pekerjaan dengan baik, teratur,
bersistematik dan tegas dalam per!akapan dan pekerjaannya yang dapat menarik minat
murid dengan keadaan yang menyenangkan sebelum ia menjadi ikutan atau !ontoh
tauladan masyarakat dan murid. Aspek kepimpinan guru juga adalah apabila ia terus
menerus memberi nasihat dan tindakannya bijak serta memuaskan semua pihak. -esuai
dengan peranannya sebagai ejen dan penggerak utama dalam proses pendidikan yang
mana peranan ini amat strategik dalam menentukan masa depan negara dan pemangkin
utama dalam membentuk generasi !emerlang dan bertakwa. Dengan !ara ini baharulah
seorang guru itu layak dikatakan sebagai "role model# dalam aspek kepimpinannya.
Dari segi emosi yang stabil
-eorang guru semestinya akan atau sudah pernah mengalami kerenah dan masalah murid
atau pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran. Disebabkan itu persediaan emosi yang
stabil dan !ekal hati dalam menghadapi segala kerenah murid dan !abaran dalam
pembelajaran adalah amat penting dan harus ada dalam diri seorang guru. Guru perlu
tahu menyelesaikan setiap masalah murid dalam apa jua situasi dan ini memerlukan sikap
dedikasi seorang guru yang tidak pilih kasih serta bersabar dalam mengulangi isi
pelajaran yang lepas bagi murid yang lemah.
2mosi yang stabil bagi seorang guru amat penting kerana peranan guru itu meliputi
segala aspek bukan saja pendidikan tetapi pembentuk sahsiah murid. *adi di sini guru
memikul banyak tanggung jawab yang bukan saja mengajar malahan menjadi kaunselor
kepada murid yang bermasalah. a perlu memoti0asikan dirinya dahulu sebelum
memoti0asikan orang lain misalnya memberi moti0asi bagi kanak-kanak iaitu moti0asi
dalaman, !ontohnya sifat ingin belajar dari kanak-kanak itu sendiri perlu dipupuk dan
moti0asi luaran seperti keinginan belajar yang datang dari sekeliling yang membuatkan
kanak-kanak itu belajar. Dari sinilah emosi yang stabil itu memerlukan pemikiran guru
yang rasional dan sentiasa bersedia membantu pelajarnya apabila diperlukan.
Dari segi mencorak peribadi murid
-ebagai role model, guru adalah orang yang bertanggungjawab dalam men!orak murid
supaya menjadi manusia yang benar-benar berguna terhadap masyarakat dan negaranya.
ni termasuklah membentuk sikap, nilai dan akhlak manusia serta memberi !ontoh yang
menjadi ikutan seluruh lapisan masyarakat. Men!orak peribadi murid itu adalah bermula
dari mendidik kanak-kanak mentah menjadi manusia yang berguna. 3leh itu, guru adalah
merupakan orang yang terpenting dalam membangun dan membina sesebuah masyarakat,
lebih-lebih lagi masyarakat sekolah.
Di samping itu, peranan guru sebagai pen!orak peribadi murid juga ialah mampu
men!ipta suasana harmoni sesama murid agar bertolak ansur dan bertanggungjawab.
Malahan profesi guru ini juga merupakan pengasas kepada kejayaan murid disebabkan
peranan guru itu sendiri sebagai tulang belakang kepada sistem pendidikan yang dapat
merealisasikan transformasi pendidikan sepertimana yang di!ita-!itakan oleh kerajaan
dalam pen!orakan utama guru yang baik dan ikhlas mendidik anak muridnya.
Dari segi pembentukan watak murid
Di sebabkan pembelajaran bersangkutan dengan pembentukan watak yang erat. Maka
guru haruslah sedar bahawa sekolah adalah diharapkan dapat mempengaruhi
pembentukan watak, iaitu melalui empat faktor berikut$
i. Pengaruh dari keperibadian guru itu sendiri.
ii. Pengaruh rakan sebaya.
iii. Pengaruh pelajaran.
i0. Pengaruh kaedah mengajar.
*elaslah di sini bahawa melalui pengaruh keperibadian guru dan pengaruh kaedah
mengajar di atas adalah antara faktor utama yang dapat membentuk watak seseorang
murid, guru seharusnya mewujudkan tauladan yang baik dalam menjalankan tugas, suka
memaafkan, tolong-menolong, memerintah dengan jalan yang betul dan adil, melarang,
menghukum yang berpatutan, tidak melakukan sebarang bentuk kekerasan, memberi
hadiah serta mendorong murid ke arah kebaikan. -ekiranya seorang guru ingin berjaya, ia
seharusnya menunjukkan yang beliau mengambil berat dan peka tentang kemajuan
murid-muridnya. ni merangkumi pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani
murid, termasuklah tegas dalam mendidik murid yang mempunyai masalah sahsiah atau
disiplin yang teruk agar dapat membentuk murid yang bermasalah ini ke arah pemulihan
tingkah laku yang positif. -elain itu, guru juga menjadi pembentuk murid sepertimana
yang dikehendaki bagi kemajuan negara. -ebagaimana yang telah dikatakan oleh
Profesor Dr. Atan )ong iaitu$
"Guru-guru yang menjadi pemimpin patut mengubah cara berfikir mereka dengan
memberikan pertimbangan yang lebih kepada murid-murid, tidak menentukan apa corak
yang patut diterima oleh murid-murid, tetapi memperbaiki corak-corak yang telah sedia
ada pada murid-murid itu sendiri supaya menjadi manusia yang sebaik-baiknya".
Guru yang sentiasa berusaha dari masa ke semasa untuk memperbaiki dirinya dan
mengikuti dunia sekelilingnya bukan saja akan dapat menambahkan pengetahuannya
malahan juga akan menjadi !ontoh yang baik kepada murid agar lebih giat belajar.
-ebagai !ontoh tauladan kepada murid dan masyarakat guru juga perlu faham jiwa murid
dan berasa bertanggungjawab untuk membentuk insan yang berkualiti dan membina
insan yang kamil iaitu mentarbiah murid semasa di alam persekolahan, penggerak
pembangunan ummah yang sempurna dan pemegang amanah dalam menjalankan tugas.
Dari segi cara bersosial sebagai pengembang atau ejen sosial.
Perasaan bersosial dalam diri kanak-kanak sudah wujud sejak ke!il lagi dan ia hendaklah
disuburkan dengan !ara yang baik dan menggunakan pendekatan sosial se!ara psikologi
dan perpatutan dengan tahap perkembangan seseorang kanak-kanak itu. *adi asas bagi
pendidikan sosial ini adalah terdapat dalam lingkungan pendidikan sosial di sekolah.
-ekolah haruslah mengendalikan latihan praktikal yang didahului oleh guru, !ontohnya
seperti mengadakan permainan, sukan, hari perayaan bersama atau menyelesaikan dan
berbin!ang dengan guru dalam masalah pelajaran. ni se!ara tidak langsung boleh
mengajar seseorang kanak-kanak itu supaya berani bersosial dalam !ara yang baik.
Dalam erti kata yang lain, guru juga sebagai kawan dalam hubungannya dengan murid.
Guru juga sebagai orang tengah dan penghubung antara rakyat dan kerajaan dan dari
sinilah juga dapat diketahui bahawa peranan seorang guru bukan saja kepada muridnya
malahan juga kepada masyarakatnya iaitu sebagai pendamping rapat di luar sekolah,
penghidupan, siahsah kemasyarakatan, kesusasteraan dan kesenian. 3leh itu
setentunyalah seorang guru perlu mewujudkan hubungan yang mesra sesama guru yang
lain agar menjadi !ontoh yang baik bagi murid.
-ebenarnya ada banyak !ara bagi seorang guru mengajarkan !ara bersosial kepada murid-
muridnya iaitu antaranya ialah turut serta atau mengambil bahagian dalam akti0iti sukan
dengan murid sebagai !ontoh terdekat dalam bersosial, membawa reformasi untuk
kepentingan masyarakatnya dengan !ara mendampingi diri dengan akti0iti masyarakat,
!ara ini sedikit sebanyak akan mendapat pemerhatian oleh murid dalam melihat !ara
gurunya bertingkah laku dan bergaul dengan orang ramai yang sekali gus dapat menjadi
ikutan bagi murid-murid itu. Guru yang sentiasa bergabung diri dan ber!ampur ' pandai
bergaul dan menyesuaikan diri & dengan masyarakat sekeliling juga akan dapat
mewujudkan keselesaan yang sesuai dengan kebudayaan, bangsa dan undang-undang
bagi sesuatu tempat. 3leh itu, dalam dalam hal ini setentunyalah seorang guru itu dalam
bersosial perlulah mempunyai mental life yang terbuka.
esimpulan
-ebagai kesimpulan seorang guru yang dikatakan sebagai pendidik itu adalah .role model.
terbaik dalam pembentukan modal insan.3leh itu, bolehlah dikatakan bahawa masa
depan kanak-kanak dalam dunia moden kini sedikit sebanyak adalah hasil daripada
pengaruh guru yang telah banyak mendidik mereka dalam sistem formal yang telah
dilalui oleh kanak-kanak itu. 1idak dapat disangkalkan bahawa para pemimpin, juru bina,
ahli-ahli ekonomi dan setiap anggota masyarakat yang menghadapi !abaran hidup
masing-masing, semuanya telah menemui para guru terlebih dahulu semasa bersekolah
sebelum berjaya menduduki jawatan yang mereka jawat sekarang ini.
-elain itu, guru juga mempunyai pengaruh yang luas dan berkesan dikalangan muridnya,
oleh sebab itu jika kuasa seorang guru itu disalahgunakan sama ada dengan disedari atau
sebaliknya, maka akibatnya akan melembapkan dan menghan!urkan generasi masyarakat
akan datang. *adi di sini adalah menjadi tugas guru bagi menjaga taraf profession ini
dengan mengekalkan prestasi yang tinggi dan dipandang mulia oleh masyarakat, murid,
bangsa, agama dan negara, sepertimana sabda +asulullah -allallahu Alaihi 4asallam
iaitu$
"Sebaik-baik manusia berjalan di atas muka bumi ialah para guru".

Anda mungkin juga menyukai