Anda di halaman 1dari 7

IBSE_RPH_B02

____________________________________________________________________________________________________
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

Mata Pelajaran Sains
Tingkatan 2
Tempoh 2 waktu (80 minit)
Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup
Bidang Pembelajaran Dunia melalui Deria Kita
Pendekatan Inkuiri terbimbing
Objektif Pembelajaran Memahami cahaya dan penglihatan
Hasil Pembelajaran A. Menguasai isi pembelajaran
1. memerihalkan sifat-sifat cahaya (pembiasan)
B. Menguasai kemahiran saintifik / KBAT
1. menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan
C. Menunjukkan sikap saintifik dan nilai murni
1. melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan,
2. Menghargai masa dengan cara melaksanakan tugasan dengan
cekap, pantas dan jujur, dan
3. Menghargai fenomena pembiasan.
Konsep sains 1. Pembiasan cahaya ialah pembengkokan cahaya apabila
cahaya merambat dari suatu sudut dari satu medium ke
medium yang lain yang berlainan ketumpatan.

2. Fenomena pembiasan dalam kehidupan seharian ialah
seperti pembentukan pelangi dan kolam kelihatan lebih
cetek daripada kedalaman sebenar.
Bahan dan Peralatan Akuarium, jangka sudut, lampu picit, bekas plastik, bongkah kaca,
kotak sinar, kertas A4, pensel, pembaris
Aspek keselamatan Tiada
Pengetahuan sedia ada Murid telah mempelajari sifat-sifat cahaya iaitu pantulan

IBSE_RPH_B02

____________________________________________________________________________________________________
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

Garis normal
Fasa / Masa

Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Komunikasi
KBAT/ Catatan Aktiviti guru Aktiviti pelajar
Orientasi
(10 minit)

Cahaya boleh
dibiaskan
apabila
merambat
pada satu
sudut dari
satu medium
ke medium
yang lain
yang
berlainan
ketumpatan.
Guru membuat
demonstrasi:

I. Sediakan
bekas
akuarium
yang berisi
air sehingga
separuh
penuh.
II. Masukkan
beberapa titik
pewarna
putih
sehingga air
menjadi
keruh.
III. Tujukan
cahaya lampu
suluh ke
dalam air.

1. Memerhati
demonstrasi
guru

2. Memberi respon
kepada soalan
guru


1. Berdasarkan
pemerhatian,
apakah yang
berlaku
kepada sinar
cahaya lampu
suluh apabila
merambat dari
udara ke air?


Jangkaan jawapan:

1. Cahaya terbias
/ terpesong/
bengkok


2. Perhatikan
dimanakah
cahaya mula
terbias/terpeso
ng?

Jangkaan jawapan:

2. Dari
permukaan air
Cetusan Idea
(15 minit)
Udara kurang
tumpat daripada
air.

Sinar cahaya
terbias
menghampiri
normal apabila
merambat dari
medium kurang
1. Menyoal pelajar
tentang
perbezaan
ketumpatan udara
dan air.
2. Meminta dan
membimbing
wakil pelajar
melukis garis
1. Wakil murid
melukis garis
normal pada
dinding luar
akuarium.
1. Bandingkan
ketumpatan
udara dan air.

Jangkaan jawapan:

1. Udara kurang
tumpat
berbanding

IBSE_RPH_B02

____________________________________________________________________________________________________
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013
tumpat ke
medium yang
lebih tumpat.
normal pada
dinding luar
akuarium.
1. Meminta dan
membimbing
wakil pelajar
melukis sinar
tuju dan sinar
biasan pada
dinding luar
akuarium.

2. Meminta wakil
pelajar
menentukan
sudut tuju dan
sudut biasan
dengan
menggunakan
jangka sudut.1. Melukis sinar
tuju dan sinar
pantulan pada
dinding luar
akuarium

2. Menentukan
sudut tuju dan
sudut biasan
dengan
menggunakan
jangka sudut.

3. Melabel sinar
tuju, sinar
biasan, sudut
tuju dan sudut
biasan pada
dinding luar
akuarium.

4. Membuat
kesimpulan
tentang
pembiasan
cahaya dari
medium kurang
tumpat ke
medium yang
lebih tumpat.

air


2. Apakah yang
menyebabkan
pembiasan
cahaya

Jangkaan
jawapan:

2. Perubahan
halaju cahaya
apabila sinar
cahaya
merambat dari
satu medium
ke satu
medium yang
berlainan.

3. Apakah yang
boleh kamu
katakan
tentang sudut
tuju dan sudut
biasan cahaya
yang
merambat dari
udara ke air?

Jangkaan
jawapan:

3. Sudut tuju
lebih besar
daripada sudut
biasan.

4. Apabila
cahaya
bergerak dari
udara
memasuki air,
ke arah
manakah sinar
cahaya
IBSE_RPH_B02

____________________________________________________________________________________________________
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013
terbias?

Jangkaan
jawapan:

4. Cahaya terbias
menghampiri
garis normal
Pensrukturan
Idea
(30 minit)
Sinar cahaya
terbias
menjauhi
normal apabila
merambat dari
medium lebih
tumpat ke
medium yang
kurang tumpat
1. Meminta pelajar
melakukan
aktiviti untuk
menentukan
pembiasan
cahaya antara
dua medium
yang berlainan
ketumpatan.

1. Merancang
aktiviti untuk
menentukan
pembiasan
cahaya antara
dua medium
yang berlainan
ketumpatan.
2. Menjalankan
aktiviti
berkumpulan
untuk
menentukan
sinar tuju, sinar
biasan, sudut
tuju dan sudut
biasan apabila
cahaya
merambat
dalam dua
medium
berlainan
ketumpatan.
3. Menyediakan
laporan aktiviti


Murid menjalankan
aktiviti seperti yang
ditunjukkan dalam
lampiran I.
Aplikasi Idea
(15 minit)
Fenomena
pembiasan
udara dalam
kehidupan
seharian.
1. Guru
menghubungkait
kan fenomena
pembiasan
cahaya dalam
kehidupan
seharian.
1. Murid
mengenalpasti
fenomena
pembiasan
dalam
kehidupan
seharian.
1. Antara rajah
berikut, yang
manakah
berkaitan
dengan
pembiasan
cahaya?
(Rujuk Lampiran I)
IBSE_RPH_B02

____________________________________________________________________________________________________
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

Jangkaan jawapan:

1. A,B,D
(Rujuk
Lampiran I)

Refleksi
(10 minit)
Pembiasan
cahaya adalah
pembengkokan
cahaya apabila
cahaya
merambat
dalam dua
medium
berlainan
ketumpatan.
1. Mengajukan
soalan lisan
untuk untuk
menguji hasil
pembelajaran.
1. Murid
menjawab
soalan guru
secara lisan.
1. Nyatakan
maksud
pembiasan
cahaya.

Jangkaan
jawapan:

1. Pembiasan
cahaya adalah
pembengkoka
n cahaya
apabila cahaya
merambat
dalam dua
medium
berlainan
ketumpatan.

2. Bandingkan
pembiasan
apabila cahaya
merambat dari
medium
kurang tumpat
ke medium
yang lebih
tumpat dan
sebaliknya.

Jangkaan
jawapan:

2. Cahaya
membias
mendekati
normal
apabila
merambat dari
medium
IBSE_RPH_B02

____________________________________________________________________________________________________
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013
kurang tumpat
ke medium
yang lebih
tumpat.
Cahaya
membias
menjauhi
normal
apabila
merambat dari
satu medium
lebih tumpat
ke medium
yang kurang
tumpat.

Lampiran I

LEMBARAN AKTIVITI

1. Letakkan satu bongkah kaca pada sehelai kertas putih A4.
2. Tujukan sinar cahaya dari kotak sinar ke bongkah kaca.
3. Perhatikan sinar cahaya yang masuk ke dalam bongkah kaca dan sinar cahaya yang keluar dari bongkah
kaca. Lukiskan pemerhatian anda dan ukur sudut tuju dan biasan yang diperolehi.
4. Ulang aktiviti dengan melukis lintasan sinar cahaya apabila bergerak merentasi bongkah pada sudut tuju
20, 40dan 60. Ukur sudut biasan yang terhasil bagi setiap sudut.
5. Tuliskan satu laporan tentang aktiviti ini.

Jangkaan jawapan murid :
IBSE_RPH_B02

____________________________________________________________________________________________________
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013
i sudut tuju

r sudut biasan
Sinar tuju
Sinar
biasan
i
r