Anda di halaman 1dari 12

FAKULTI BAHASA DAN PENDIDIKAN

SEMESTER 2 / 2015
HPEF7063
ACADEMIC WRITING FOR POSTGRADUATES

3 Artikel
Pilihan

NO. MATRIKULASI
:
CGS01156731
NO. KAD PENGNEALAN :
810319105600
NO. TELEFON
:
0105387798
E-MEL
:
Fatiyayusof@gmail.com
PUSAT PEMBELAJARAN :
OUM CAWANGAN TERENGGANU

Jurnal 1: KEJADIAN POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER (PTSD)


KEJADIAN GEMPA DAN TSUNAMI ACHEH

Kajian ini adalah kajian kuantitatif.


Metodologi yang digunakan adalah
melalui kaedah deskriptif eksploratif.
Kaedah ini adalah kaedah kajian
yang digunakan untuk mengetahui
gambaran tentang suatu keadaan
atau fenomena (Arikunto, 2002).
Variabel dalam kajian ini adalah
Kejadian Post Traumatic Syndrome
Disorder (PTSD).

Fokus Kajian
kajian ini bertujuan untuk mengkaji
bagaimana gangguan PTSD kesan daripada
gempa bumi dan tsunami pada masyarakat
yang mengalami musibah tersebut?
Tujuan khusus adalah untuk mengkaji
secara detail tentang gangguan PTSD yang
ditimbulkan oleh gempa dan tsunami
terhadap aspek fizikal, askpek kognitif,
aspek emosi, aspek behaviour dan aspek
sosial.

Instrumen kajian adalah 17 soal selidik yang


berkaitan dengan kriteria diagnosis PTSD,
dengan pilihan jawapan menggunakan Skala
Likert, iaitu: tidak pernah, sesekali, agak
sering, sering dan sangat sering.
Kajian rintis terhadap soalan telah
dilaksanakan. Masalah yang dihadapi pengkaji
ialag tahap atau bahasa yang tinggi digunakan
dlm penyoalan. Maka pembetulan dan ubah
suai dilakukan mengikut aras kefahaman
mangsa

Kajian ini meningkatkan


pengetahuan saya
Pentingnya rawatan awal bagi
mangsa bencana
Mangsa PTSD memerlukan masa
yang agak lama untuk pulih dan
kembali normal

RAKAN BUKU: KAEDAH TERAPI BIBLIO (BIBLIOTHERAPY)


DENGAN PESAKIT
PEDIATRIK HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Metodologi yang digunakan adalah kajian kualitatif


(Social Impact Assessment)
Merupakan sebahagian dari Analisis Kesan Alam Sekitar
(EIA) yang seringkali diperlukan untuk menaksir kesan
social yang akan timbul atau menganalisis kesan social
yang terjadi kerana adanya suatu projek atau
penerapan suatu dasar tertentu.

pemerhatian- penglibatan dan penyertaan klien


temubual secara langsung dengan klien
penglibatan dalam aktiviti yang dijalankan- turut
serta menjalankn terapi

Kerangka Konseptual
pesakit
Terapi
Biblio

penema
n
Pemerhati
an,
Temubual,
Penglibata
n aktif

Kesa
n

Kajian ini meningkatkan


pengetahuan saya
Terapi biblio bukan hanya terapi
membaca
Ia juga boleh disesuaikan mengikut
keadaan klien
Cth : - video interaktif
cerita
Read aloud

Jurnal 3: RELIABILITY OF TRAUMA AND MENTAL HEALTH


COUNSELLING MODULE

Kajian ini menggunakan reka bentuk Eksperimen yang


akan menentukan kesan perubahan pembolehubah
bebas (Modul KKMT)ke atas pembolehubah bersandar
yang merupakan (kompetensi kaunseling). Dengan
kata lain, subjek penyelidikan itu akan terlebih dahulu
dirawat mengikut modul KKMT; dan kemudian mereka
akan menjawab soal selidik kebolehpercayaan untuk
mengetahui nilai pekali kebolehpercayaan modul
KKMT itu. Jika nilai pekali kebolehpercayaan adalah
tinggi, maka modul KKMT boleh menentukan kesan
pembolehubah bebas terhadap pembolehubah
bersandar. (Mohd MajidKonting, 1998)

Hasil kajian mengesahkan bahawa


modul KKMT memiliki nilai pekali
kebolehpercayaan yang tinggi. Iaitu
kesemua komponen modul melebihi
0.80 , Ini adalah selari dengan kajian
oleh Edward dan Richard (1979) di
mana nilai pekali kebolehpercayaan
minimum alat pengukuran adalah
0,80

Kajian ini meningkatkan


pengetahuan saya
Sesuatu modul yang di bangunkan
mestilah di uji terlebih dahulu
Nilai kebolehpercayaan yang baik
mestilah melebihi 8.0