Anda di halaman 1dari 6

KITARAN MAKRO FASA PERSEDIAAN UMUM

Periodisasi
Fasa Persediaan Umum
5
Minggu 1 2 3 4 6

Hari
I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A

REHAT

REHAT

REHAT

REHAT

REHAT
Latihan Pengena-
Mental lan latihan
(5%) mental
Penetapan

REHAT
matlamat
Latihan
mental baru
Persekita-
ran positif
Fizikal Menghubungkait kekuatan fizikal dengan kekuatan mental untuk meningkatkan kemahiran larian.
(70 %)
Teknik Mengaplikasi teknik dan kemahiran larian yang betul untuk mencapai prestasi terbaik
(25 %)
Taktik
(0 %)
Pemulihan
(0 %)

21
KITARAN MIKRO FASA PERSEDIAAN UMUM

FASA Persediaan Umum


BULAN Januari dan Februari
MAKRO 6 Minggu
MIKRO Minggu 1
TUJUAN • Mempelajari kemahiran-kemahiran asas dalam tenteram dan tenang
• Menetapkan matlamat yang ingin dicapai
• Menilai setiap kemahiran mental
HARI JENIS AKTIVITI KAEDAH PELAKSANAAN
LATIHAN

22
ISNIN PENGENA- Makluman awal 1. Jurulatih memberi makluman awal kepada atlet tentang latihan-latihan
LAN LATIHAN kepada atlet mental yang akan dijalankan sebelum, semasa dan selepas kejohanan.
MENTAL tentang latihan- 2. Antaranya:-
latihan yang akan - Motivasi
dijalankan. - Pengurusan tenaga
- Latihan asas mental
- Memantapkan kemahiran mental
- Membina persekitaran positif dan mengekalkannya
- Latihan visualisasi
- Pengawalan gangguan
- Latihan PMR
- Melakukan khayalan
- Raptai mental
- Menggunakan tenaga dalaman
- Melakukan self talk
- Latihan mental baru
- Merancang fokus
- Penguasaan strategi
- Latihan simulasi
- Latihan imageri
- Perancangan pertandingan
- Pengurusan stress
- Relaksasi
- Penetapan Matlamat
PENETAPAN Tetapkan 1. Matlamat ditetapkan berdasarkan ciri berikut:-
MATLAMAT matlamat- - Sasaran rekod
”Sasaran saya - Aktiviti latihan
adalah - Rekod tahun lepas
melakukan larian 2. Mengenalpasti kelemahan dan cuba mengatasinya manakala kekuatan pula
100m dalam ditingkat serta dikekalkan
masa 12.00 saat
sahaja.”
MEMBINA Teknik Jacobson 1. Menenangkan fikiran atlet dengan cara mengurangkan kepentingan
PERSEKITAR dan Schultz. kejohanan yang akan berlangsung dan mengurangkan ancaman hukuman
AN POSITIF sekiranya atlet gagal.
2. Contoh: Penyertaan dalam kejohanan ini untuk mencari pengalaman
berharga untuk tahun hadapan
23
SELASA MEMBINA Teknik Jacobson 1. Menenangkan fikiran atlet dengan cara mengurangkan kepentingan
PERSEKITAR dan Schultz. kejohanan yang akan berlangsung dan mengurangkan ancaman hukuman
AN POSITIF sekiranya atlet gagal.
2. Contoh: Penyertaan dalam kejohanan ini untuk mencari pengalaman
berharga untuk tahun hadapan.
RABU MEMBINA Teknik Cratty 1. Susun urutan anxiety yang dialami oleh atlet, dari yang paling ditakuti
DAN PERSEKITAR hingga yang kurang ditakuti.
KHAMIS AN POSITIF 2. Pada permulaan, atlet dihadapkan pada situasi yang paling kurang
membangkitkan anxiety.
3. Setelah atlet terbiasa dan tidak takut lagi dengan situasi tersebut, dia
kemudiannya dilibatkan dalam situasi anxiety yang lebih berat.
JUMAAT MEMBINA Berfikiran positif 1. Galakkan atlet berfikiran positif.
PERSEKITAR 2. Contohnya: Saya pasti boleh!
AN POSITIF
SABTU REHAT AKTIF
DAN
AHAD

KITARAN MIKRO FASA PERSEDIAAN UMUM

FASA Persediaan Umum


BULAN Januari dan Februari
MAKRO 6 Minggu
MIKRO Minggu ke-2 hingga Minggu ke-6
TUJUAN • Menilai setiap kemahiran mental
• Belajar kemahiran-kemahiran asas dalam suasana yang senyap.
HARI JENIS AKTIVITI KAEDAH PELAKSANAAN
LATIHAN

24
ISNIN LATIHAN Pengenalan 1. Jurulatih mengambil sedikit masa untuk menjelaskan beberapa kemahiran
MENTAL kepada latihan mental baru yang akan diserapkan kepada atlet.
BARU baru untuk fasa 2. Ia hanya merangkumi bagaiman cara untuk melakukan dan faedahnya.
persediaan 3. Setiap minggu, satu kemahiran mental baru diterapkan seperti berikut:-
khusus a) Latihan PMR
b) Latihan visualisasi
c) Latihan imageri
d) Pengurusan tenaga.
4. Contohnya: Pada persediaan khusus nanti, kamu akan didedahkan dengan
latihan visualisasi. Visualisasi merupakan teknik digunakan untuk
membayangkan bagaimana persembahan kamu dalam pertandingan
seperti mana keinginan kamu.

MEMBINA Teknik Jacobson 1. Menenangkan fikiran atlet dengan cara mengurangkan kepentingan
PERSEKITAR dan Schultz. kejohanan yang akan berlangsung dan mengurangkan ancaman hukuman
AN POSITIF sekiranya atlet gagal.
2. Contoh: Penyertaan dalam kejohanan ini untuk mencari pengalaman
berharga untuk tahun hadapan.
SELASA MEMBINA Teknik Jacobson 1. Menenangkan fikiran atlet dengan cara mengurangkan kepentingan
PERSEKITAR dan Schultz. kejohanan yang akan berlangsung dan mengurangkan ancaman hukuman
AN POSITIF sekiranya atlet gagal.
2. Contoh: Penyertaan dalam kejohanan ini untuk mencari pengalaman
berharga untuk tahun hadapan.

25
RABU MEMBINA Teknik Cratty 1. Menyusun urutan kebimbangan yang dialami oleh atlet, dari yang paling
PERSEKITAR ditakuti hingga yang kurang ditakuti.
AN POSITIF 2. Atlet dihadapkan pada situasi yang paling kurang membangkitkan
kebimbangan dan setelah terbiasa dan tidak takut lagi dengan situasi
tersebut, dia kemudiannya dilibatkan dalam situasi kebimbangan yang
lebih tinggi.
PENETAPAN Tetapkan 1. Mengenalpasti kelemahan dan cuba mengatasinya manakala kekuatan pula
MATLAMAT matlamat- ditingkat serta dikekalkan Kelemahan dan kekuatan dikenalpasti
” Sasaran saya 2. Kelemahan diatasi manakala kekuatan ditingkatkan serta dikekalkan.
adalah 3. Matlamat ditetapkan berdasarkan ciri berikut:-
melakukan larian - Sasaran rekod
100m dalam - Aktiviti latihan
masa 12.20 saat - Rekod tahun lepas
sahaja.”
KHAMIS MEMBINA Teknik Cratty 1. Menyusun urutan kebimbangan yang dialami oleh atlet, dari yang paling
PERSEKITAR ditakuti hingga yang kurang ditakuti.
AN POSITIF 2. Atlet dihadapkan pada situasi yang paling kurang membangkitkan
kebimbangan dan setelah terbiasa dan tidak takut lagi dengan situasi
tersebut, dia kemudiannya dilibatkan dalam situasi kebimbangan yang
lebih tinggi.
JUMAAT MEMBINA Berfikiran positif 1. Menerapkan elemen pemikiran positif
PERSEKITAR 2. Contohnya: Saya mampu mencipta rekod yang disasarkan.
AN POSITIF
SABTU REHAT AKTIF
DAN
AHAD

26