Anda di halaman 1dari 224

KEMAHIRAN MENULIS 7.

1 Peringkat Perkembangan Menulis Tulisan dan bacaan mempunyai hubungan yang rapat dan saling melengkapi. Seseorang akan membaca hasil tulisan seseorang dan hasil tulisan seseorang pula adalah untuk dibaca oleh orang lain. Begitu juga apabila seseorang menulis, dia juga sedang membaca apa yang ditulisnya. Tulisan adalah lambang-lambang bunyi yang diwakili oleh perkataan-perkataan yang ditulis. Apabila lambang-lambang yang ditulis itu dibaca atau dibunyikan semula, maka barulah wujudnya bahasa melalui tulisan itu. Melalui tulisan manusia melahirkan perasaan, fikiran, dan juga kemahuan mereka. Melalui tulisan juga manusia dapat menikmati keindahan bahasa melalui penulisan yang indah dan penulisan yang banyak memberi maklumat. 7.1.1 Jenis Kemahiran Menulis Secara umumnya terdapat dua jenis kemahiran menulis yang diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pertamanya adalah kemahiran menulis secara mekanis dan keduanya kemahiran menulis mentalis. Kemahiran menulis secara mekanis menekankan kepada aspek tulisan yang betul, kemas, cantik, dan mudah dibaca. Kemahiran ini melibatkan koordinasi otot-otot tangan dan jari dengan aspek visual dalam menulis perkataan-perkataan. Kemahiran menulis secara mekanis diberi tumpuan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak iaitu di peringkat pra sekolah dan tahap satu sekolah rendah (Tahun 1 hingga tahun 3). Kanak-kanak berkeperluan khas bermasalah pembelajaran (PKBP) menunjukkan penguasaan kemahiran menulis secara mekanis yang sangat lemah. Mereka didapati sukar menulis huruf huruf dengan betul dan juga cara menulis huruf yang salah. Kemahiran menulis secara mentalis adalah kemahiran menulis untuk pelahiran idea, perasaan, memberi maklumat, bercerita, dan sebagainya. Kemahiran ini melibatkan proses kognitif dan perlu dipupuk melalui latihan-latihan yang berterusan sehingga kemahiran tersebut dikuasai dengan mantap. Kemahiran menulis secara mentalis ini hanya diperkenalkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah mereka menguasai kemahiran menulis secara mekanis. Dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah terutamanya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan

Bahasa Inggeris, penulisan secara mentalis diajar melalui aktiviti penulisan berkenaan dengan sesuatu aspek seperti menyatakan kehendak, menyatakan perasaan, menyatakan pendapat, bercerita, memberi maklumat seperti menulis berita, dan menulis puisi. 7.1.2 Peringkat Perkembangan Pengajaran Menulis Kemahiran menulis perlu dikuasai oleh kanak-kanak secara berperingkat-peringkat mengikut kesediaan dan keupayaan mereka. Sebelum mereka mula diajar menulis, ibu bapa dan guru perlu memastikan yang mereka sudah mempunyai kesediaan menulis. Kanak-kanak perlu bersedia dari segi kemahiran motor halus iaitu kemahiran mengawal otot-otot jari dan juga pergerakan jari. Oleh itu kanak-kanak perlu didedahkan dengan pengalaman-pengalaman menggunakan jari seperti menggenggam, meramas, melorek, mencubit, menggentel, memegang, dan sebagainya. Kesemua kemahiran ini diajar secara tidak langsung menggunakan berbagai alat dan permainan. Kanak-kanak juga perlu bersedia dari segi keupayaan pengamatan visual melalui latihan dan permainan tertentu. Selain itu kanak-kanak juga perlu menguasai kemahiran tatabahasa asas seperti boleh menggunakan pelbagai jenis pola dan struktur ayat mudah. Pengajaran kemahiran menulis di sekolah rendah dapatlah dibahagikan kepada tiga peringkat (Kamarudin Hj. Husin, 1988):

i.

peringkat pra menulis

ii.

peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis)

iii.

peringkat untuk pelahiran (mentalis)

Peringkat Pra menulis Kanak-kanak sudah boleh diajar kemahiran pra menulis sekiranya ia sudah mempunyai kesediaan menulis seperti pergerakan otot-otot tangan dan jari jemari serta sudah dapat membuat pengamatan visual iaitu sudah boleh membezakan dan mengecam benda-benda. Pada peringkat ini otot-otot tangan dan jari dilatih supaya lebih kemas dan teratur pergerakannya dan juga dapat memegang pensel dengan betul dan kemas. Selain itu latihan-latihan koordinasi mata dan tangan dilakukan dengan banyak supaya kanak-kanak dapat meniru bentuk-bentuk yang dilihat.

Pada peringkat pra menulis, aktiviti-aktiviti yang dilakukan adalah untuk melatih pergerakan tangan, koordinasi mata dan tangan, latihan-latihan pergerakan mata melalui lakaran-lakaran terkawal dan lakaran bebas yang dilakukan oleh kanak-kanak. Menurut Hughes, Mercer, Lenz, dan Hoffmann (1991) kanak-kanak sepatutnya sudah boleh melakukan perkara-perkara berikut sebelum mereka diajar menulis.

i.

Melakukan pergerakan tangan atas ke bawah, kiri ke kanan, dan depan ke belakang.

ii.

Menekap atau menyurih bentuk-bentuk geometri dan garisan putus.

iii.

Menyambungkan titik-titik di atas kertas.

iv.

Melukis garis lintang dari kiri ke kanan, melukis garis tegak dari atas ke bawah, dan

bawah ke atas.

v.

Melukis bulatan arah lawan jam, garis melengkung, dan bulatan arah jarum jam.

vi.

Melukis garis condong.

vii.

Menyalin corak mudah dan bentuk-bentuk, dan

viii.

Mengenal huruf-huruf dan dapat membezakan keserupaan dan perbezaan bentuk huruf-

huruf tersebut. KEMAHIRAN BERBAHASA - KEMAHIRAN MENULIS.

Definisi Menulis Secara umumnya, menulis merupakan perlakuan menggunakan pen, pensel atau sebarang alat tulis bagi menulis atau menaip sebarang idea mahupun pernyataan. Namun begitu, definisi ini begitu umum dan bersifat mekanikal. Definisi menulis menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (muka surat 1729), ialah mencatat katakata dengan huruf dan memakai pena seperti kalam,kapur , pensel dan lain-lain. Di samping itu, menulis juga bermaksud melahirkan perasaan (fikiran dan lain-lain) dengan catatan yang memakai huruf, membuat surat atau mengarang.

Menurut Paul Jennings pula dalam The Reading Bug, Menulis adalah keperluan peribadi bukan kerana tugas di dalamnya tetapi ada kesenangan dan ada manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ada nilai yang tak ternilai dalam kegiatan ini. Sebenarnya, menulis bermaksud kegiatan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan seterusnya disusun menjadi ayat-ayat. Tulisan pula merupakan bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi di samping sebagai alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan. Konsep Menulis. Konsep menulis secara khusus dikaitkan dengan proses penyaluran ilmu, idea atau maklumat secara bersistem yang mengambil kira aspek tujuan menulis, penggunaan bahasa, audiens dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan, alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh. Oleh yang demikian, kemahiran menulis bukan suatu yang bersifat tetap tetapi mampu membantu ke arah pemahaman pemikiran terhadap proses penulisan terutama dalam suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah contohnya keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, peranan tulisan sangat penting kerana tulisan bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang. Tulisan berhubung rapat dengan membaca di mana kedua-duanya mementingkan teknik dan akal. Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan begitu juga sebaliknya. Di sekolah-sekolah, pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa selari. Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi kadangkala kanak- kanak telah pandai menulis ketika masuk sekolah. Ini tidaklah merisaukan kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaca. Fungsi-fungsi Kemahiran Menulis.

Ann Raimes (1983 : 3) telah mengemukakan tiga fungsi kemahiran menulis melalui bukunya Techniques In Teaching Writing, iaitu : 1. Merangsang dan memahirkan tatabahasa, idea, perbendaharaan kata dan perasaan. 2. Memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai bidang bahasa. 3. Memperluaskan pengatahuan, melahirkan idea, dan mnggunakan seluruh anggota mekanis (mata, tangan, akal dan lain-lain) untuk merangsang pembelajaran. Tujuan Menulis. Walau bagaimanapun, fungsi kemahiran menulis akan lebih jelas peranannya, apabila fungsi itu dilihat melalui tujuan yang berikut : 1. Tujuan Serta-merta

a) Membina asas menulis yang kukuh untuk membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas. b) Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayatayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca. c) Membolehkan kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan cara membaca tulisan-tulisan yang tercatat atau membaca buku-buku luar untuk menambahkan isi bacaannya. d) Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. e) Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang dalam kalangan kanak-kanak. f) Menambah dan meluaskan pengetahuan kanak-kanak dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. g) Menyediakan kanak-kanak unuk menghadapi peperiksaan. 2. Tujuan Lanjut

h) Meluaskan pengetahuan pengalaman, perhubungan, dan matlamat menerusi penulisan.

i) Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman, dan perasaan. j) Menyediakan mereka dengan pengetahuan supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khususnya bagi kepentingan sendiri dan orang ramai umumnya. Menurut Down Bryne (1979) pula, kemahiran menulis amat penting untuk dipelajari kerana beberapa tujuan iaitu : i. Terdapat perbezaan kecenderungan individu atau pelajar yang menguasai kemahiran belajar. ii. Bagi memenuhi keperluan psikologi pelajar. iii. Dapat menyediakan pelbagai aktiviti dalam bilik darjah dan ia dapat mengelakkan rasa jemu dan bosan pelajar. iv. Aktiviti secara formal dan tidak formal dapat dijalankan secara serentak dalam bilik darjah. Namun, terdapat beberapa tujuan menulis secara yang diterangkan secara umum iaitu : a. Memberi Respons.

Menulis bertujuan untuk memberikan reaksi terhadap suatu perkara dengan menggunakan bahasa sebagai perantara. Apabila menulis, penulis sering berasakan dirinya dalam situasi terasing seperti perlakuan penulis dengan helaian kertas yang digunakan semasa menulis. Keadaan tersebut menggambarkan penulis melakukan tingkah laku sosial bagi memberikan respons kepada orang lain atau memaparkan persekitaran dan pengalaman yang dilaluinya. Hal ini disebabkan oleh aktiviti menulis sering dilaksanakan dalam situasi dan konteks yang spesifik contohnya penulis menggambarkan keindahan alam atau perwatakan manusia. Di samping itu, penulisan adalah proses menyampaikan buah fikiran, idea, atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan menggunakan bentu grafik. Bentuk grafik tersebut disusun sehingga melambangkan bunyi bahasa yang dapat dibaca dan difahami maksudnya . b. Komunikasi.

Proses komunikasi sememangnya memerlukan hubungan dua hala antara penulis dengan pembaca. Dalam hal ini, penulis akan menulis berita, memo, iklan atau kenyataan untuk dikongsikan bersama pembaca dengan berharap agar pembaca dapat memahami mesej yang disampaikan. Mesej tersebut dapat menimbulkan pelbagai reaksi. Komunikasi sehala yang wujud dapat membantu melahirkan idea konstruktif dalam kalangan penulis. Keadaan ini akan menimbulkan suasana perlunya saling memahami antara kedua belah pihak iaitu penulis dan pembaca, selepas masing-masing mentafsirkan tulisan yang ditulis dan dibaca dengan rasional. c. Ekspresi Kendiri.

Penulisan berbentuk naratif mahupun bukan naratif sebenarnya memberi peluang kepada penulis menyatakan idea, harapan, falsafah hidup atau gambaran imaginasi dalaman yang dapat memberikannya kepuasan serta menimbulkan pelbagai bentuk reaksi daripada pembaca. Dari segi pernyataan personaliti, penulisan yang dihasilkan oleh pelajar sering dapat ditafsirkan oleh guru bagi menggambarkan personalti pelajarnya. d. Sifat Sejagat.

Dalam penulisan, sifat umum dapat dilihat melalui prosedur penulisan tersebut manakala kesejagatan pula daripada segi bahan yang ditulis. Sifat umum dalam penulisan juga digambarkan dari segi kepentingan menggunakan bahasa yang baik untuk memudahkan pembaca memahami mesej yang disampaikan. Dalam penulisan berita umpamanya, mempunyai mesej yang sama yang dapat ditulis dalam gaya yang berlainan. Penulisan berbentuk fiksyen juga begitu, pengolahan cerita biasanya mempunyai sifat yang sejagat sama ada penghuraian plot, perkembangan watak mahupun peleraian konflik. e. Mengikut Peraturan.

Peraturan yang telah ditetapkan dalam proses menulis adalah bertujuan untuk mengawal penulis supaya dapat menyampaikan mesej dengan lebih tepat dan memberi makna kepada pembaca.

Selain itu, peraturan juga dapat menjamin penulisan tidak bersifat bebas sehingga boleh mengakibatkan salah faham terhadap maklumat yang disalurkan melalui tulisan. Keberkesanan peraturan tersebut jelas terdapat dalam penulisan berformat serta penulisan kreatif. Peraturan dan prosedur penulisan adalah penting supaya hasil tulisan itu dapat dipertanggungjawabkan. f. Proses Pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan, kemahiran menulis juga amat penting bagi pelajar untuk dikuasai menerusi pembelajaran secara formal. Kemahiran tersebut memerlukan penulisnya menguasai kaedah yang begitu berkesan supaya penyampaian maklumat dapat disampaikan tanpa sebarang halangan komunikasi. Oleh yang demikian, proses memberikan kefahaman kepada pembaca menjadi lebih baik apabila penulis menunjukkan penguasaan yang mendalam dalam bidang penulisan secara lebih sistematik. Jenis-jenis Kemahiran Menulis. Terdapat dua jenis kemahiran yang perlu dikuasai dalam menyampaikan pengajaran kemahiran menulis iaitu kemahiran menulis secara mekanis dan kemahiran menulis untuk pelahiran (mental). Kemahiran Menulis Secara Mekanis Kemahiran menulis secara mekanis merupakan kemahiran menulis secara peringkat awal yang perlu dikuasai agar para pelajar dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Aktiviti-aktiviti tulisan seperti membuat corak, menekap dan membentuk huruf adalah penting untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar pelajar-pelajar dapat menguasai kemahiran selanjutnya seperti menulis suku kata, rangkai kata dan sebagainya. Kebolehan menulis dalam kalangan kanak-kanak timbul daripada keinginan mereka untuk menyatakan sesuatu melalui perantaraan tulisan. Sebelum mereka dapat berbuat demikian dengan cara yang dapat difahami oleh orang lain, mereka perlu menguasai mekanik tulisan itu dahulu. Keinginan tersebut haruslah digunakan sebagai pemangkin semangat untuk belajar menulis.

Kematangan urat saraf dan urat daging adalah diperlukan bagi mengawal jari dan tangan, seterusnya kematangan tersebut perlu untuk penyelarasan antara mata dan tangan. Contengan merupakan asas bagi kebolehan menulis kerana semasa kanak-kanak mempelajari fungsi lambang huruf (tulisan) sebagai mewakili bunyi suara (bahasa), mereka dapat membezakan bentuk-bentuk huruf yang digunakan dalam bacaan. Kemudian, daripada latihan contengan tersebut mereka dapat meniru huruf yang dilihat dalam bacaan mereka. Aktiviti-aktiviti mekanikal yang perlu ditekankan supaya lebih mahir dalam kemahiran menulis adalah seperti : a) Latihan pergerakan tangan, otot, jari dan membentuk garisan-garisan, bulatan, segi-segi dan sebagainya. b) Tunjukkan cara pergerakan tangan, tulis di awangan, pasir, papan tulis dan sebagainya. c) Bermain dengan benda-benda seperti plastisin dan susun blok mainan serta melatih menulis unsur-unsur huruf dan perkataan. d) Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf, menulis perkataan dan ayat. e) Mengawasi tulisan murid tentang bentuk, saiz, jarak, kekemasan dan lain-lain. f) Melatih menulis cepat, jelas dan senang dibaca. g) Melatih menulis cantik dan kemas. Kemahiran Menulis Secara Mentalis (Pelahiran). Kemahiran menulis untuk pelahiran selalunya dikuasai oleh murid-murid setelah mereka mendapat kemahiran mekanis. Kemahiran ini banyak melibatkan mental. Aktiviti-aktiviti yang patut dijalankan untuk mendapatkan kemahiran menulis untuk pelahiran adalah seperti berikut : a) Latihan pernyataan fikiran atau pendapat. b) Latihan pernyataan perasaan. c) Latihan pernyataan kehendak.

d) Latihan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tulen dan asli lahir dari pemikiran sendiri. Peringkat-peringkat Kemahiran Menulis. Kemahiran menulis sememangnya perlu diajar kepada kanak-kanak mengikut peringkatperingkat tertentu supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif iaitu : 1. Peringkat Pramenulis (Persediaan)

Peringkat pramenulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Ketika tempoh ini, latihan otot-otot, tangan, dan jari serta koordinasi tangan dan mata diber pendedahan kepada muridmurid sejak dari awal lagi. Berdasarkan kajian Wilma dan Davidebbitt (1978), konsep peringkat pramenulis adalah berdasarkan aspek berikut : i. Melampiaskan otak isi atau idea sesuatu tajuk. ii. Perbincangan. iii. Membuat pembacaan dan rujukan. iv. Membuat rangka dasar. v. Mencari pendekatan yang sesuai. Bagi membolehkan murid-murid menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas, pelajaran tulisan yang dirancangkan mestilah sistematik, bertitik-tolak daripada aktiviti-aktiviti pramenulis yang berbentuk bebas. Latihan-latihan pramenulis menitikberatkan perkara-perkara berikut : a) Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan. b) Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. c) Melakukan latihan-latihan pergerakan mata.

d) Melakukan latihan-latihan koordinasi tangan dan mata. Aktiviti-aktiviti Latihan Pramenulis :

a. Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. Ini adalah latihan menulis dari kiri ke kanan.

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------b. Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. c.Latihan membentuk bulatan di udara, meja, lantai, atas pasir dan rumput tanpa menggunakan alat tulis. (bulatan besar bulatan kecil). d. Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari, menekan-nekankan jari, menggoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan sebagainya. e. Latihan-latihan membentuk garisan lurus. f. Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. Dilakukan secara bebas g. Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat. 2. Peringkat Asas Menulis (Mekanis).

Selepas murid-murid menjalankan latihan pramenulis, faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul, seterusnya mereka boleh dilatih membentuk lambanglambang tulisan. Peringkat ini dijalankan secara serentak dengan pengajaran bacaan murid-murid. Mereka diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf yang bersesuaian dengan gambar dan seterusnya menulis ayat pendek. Semasa menulis, pelajar digalakkan menyebut huruf dan membaca perkataan tersebut.

Pada peringkat awal, dicadangkan agar murid-murid membentuk huruf di atas kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Setelah didapati memuaskan, barulah mereka dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris, kawalan tulisan perlu dilakukan yang harus bermula daripada garisan yang lebar hingga kepada lembaran satu garis. Berikut adalah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis itu : i. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan yang terkawal. ii. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ iii. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu. ___________________________________________ ___________________________________________ iv. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapatkan keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam dan mudah dibaca. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Semasa menyampaikan kemahiran-kemahiran yang telah dinyatakan di atas, guru haruslah memberi perhatian terhadap beberapa perkara iaitu :

i. Kanak-kanak harus diperkenalkan kepada lambang-lambang huruf-huruf dengan menggunakan gambar. ii. Sebelum dilatih menulis, baik juga diberi latihan bebas untuk membetulkan urat-urat daging kanak-kanak. iii. Kanak-kanak menulis dengan mengeja dan menyebut nama-nama huruf. iv. Menggunakan kertas, mula-mula tidak bergaris kemudian barulah menggunakan buku yang bergaris. v. Setelah kanak-kanak dapat menggunakan alat-alat dengan baik, seterusnya mereka boleh dilatih menggunakan buku dan alat-alat lain yang sesuai. Aktiviti-aktiviti yang perlu ditekankan dalam melatih murid-murid semasa peringkat asas menulis adalah seperti : a. Menekap huruf mengikut urutan yang ditetapkan. b. Menulis huruf mengikut urutan yang ditetapkan. c. Memadan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. d. Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. e. Menyalin ayat-ayat mudah dan sebagainya. 3. Peringkat Menulis untuk Pelahiran.

Setelah peringkat asas menulis telah dikuasai oleh murid-murid, mereka seharusnya digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. Kaedah-kaedah yang dicadangkan adalah bermula daripada yang terkawal iaitu berpandukan gambar-gambar dan perkataan, megisi tempat kosong, melengkapkan ayat-ayat dan perenggan sehingga murid-murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan. Contoh-contoh aktiviti yang sesuai dijalankan adalah seperti berikut : i. Mengisi silang kata.

ii. Mengisi tempat kosong dalam ayat. iii. Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. iv. Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi. v. Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai. vi. Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita. vii. Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan. viii. Menulis jawapan-jawapan kefahaman. ix. Menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan. x. Menulis karangan daripada tajuk yang disediakan dan sebagainya. (rujuk sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah di bahagian lampiran). Kesalahan Biasa Dalam Penulisan. Pada peringkat awal murid-murid mempelajari kemahiran menulis, biasanya tidak sempurna dan sering berlaku kesilapan. Namun begitu, kesilapan-kesilapan tersebut boleh diperbaiki dari semasa ke semasa dengan memperbanyakkan latihan menulis serta memberi galakan. Kesalahan-kesalahan biasa dalam penulisan yang sering kali terjadi adalah dari segi bentuk huruf yang buruk, tidak sama besar atau kecil. Selain itu, jarak huruf atau perkataan yang tidak seimbang, begitu juga dengan kedudukan yang tegak dan condong. Di samping itu, rupa tulisan juga kadang kala kotor disebabkan oleh kerap membetulkan kesilapan menggunakan getah pemadam. Namun begitu, seperti yang telah dinyatakan di atas, masalah ini mampu diatasi dengan beberapa cara yang memerlukan bimbingan daripada guru iaitu : i. Beri latihan secukupnya pada peringkat permulaan dan peringkat mendirikan asas. ii. Berilah penerangan dan contoh-contoh yang betul dan sesuai supaya dapat diikuti oleh kanakkanak dengan mudah.

iii. Apa yang ditulis oleh guru sama ada sebagai contoh untuk disalin oleh murid atau sebagainya hendaklah dibuat dengan baik dan betul. iv. Sediakan kad-kad tulisan untuk melatih kanak-kanak menulis dengan sempurna. v. Jangan galakkan mereka menggunakan getah pemadam terlalu kerap kerana boleh mengotorkan tulisan. vi. Banyakkan latihan dan berikan bantuan perseorangan. vii. Dari segi kedudukan menulis dan cara menulis : a) Tunjukkan gaya duduk, cara memegang alat tulis, letak buku dan lain-lain dengan betul. b) Kedudukan bangku, meja, kerusi dan sebagainya biarlah memberi keselesaan. c) Pada masa menulis, biarlah kedua-dua tangan terletak di atas meja dan tangan kiri menyokong badan. d) Jarak mata dengan buku adalah lebih kurang antara 8 hingga 10 inci. e) Jangan memegang pen atau pensel terlalu kuat. f) Pen atau pensel mestilah dipegang dengan jari telunjuk, ibu jari dan jari hantu. g) Jangan duduk membongkok ketika menulis. Jenis-jenis Penulisan. 1. Terkawal dan Separa Terkawal.

Penulisan peringkat terkawal merupakan penulisan peringkat asas atau pertama yang harus dilalui oleh murid-murid dalam gerak kerja penulisan. Penulisan terkawal ialah segala isi dan bahasanya sedia terkawal oleh guru. (Salleh Akib, (1975:135). Susunan penulisan ini dkawal ketat dan sedikit-sedikit dipimpin ke arah penulisan bebas. Tujuan penulisan terkawal ini adalah untuk mengurangkan kesilapan berlaku dalam kalangan muridmurid. Kelancaran dalam penggunaan bahasa dan membolehkan murid-murid mengeluarkan fikiran mereka tanpa diganggu oleh soal bahasa.

Pada peringkat ini latihan penulisan yang diberi, dikawal sepenuhnya agar murid-murid tidak melakukan kesilapan. Pengawalan dilakukan terhadap murid-murid yang seratus-peratus baru sahaja mula belajar mengarang atau didapati lemah dalam mengarang. Selalunya, mereka menyalin apa sahaja yang ditulis oleh guru di papan hitam. Latihan-latihan haruslah terdiri daripada perenggan yang pendek-pendek yang bertujuan sebagai lathan mekanikal semata-mata. Walau bagaimanapun, guru masih boleh memasukkan variasi dan perhidangan dalam latihan yang diberi pada peringkat tersebut iaitu peringkat menyalin dan menghasilkan semula. Meraka misalnya, boleh diberi latihan menyalin ayat-ayat daripada rajah tukar ganti yang mudah. Walaupun latihan tersebut adalah menyalin, mereka diarahkan memilih satu item yang mereka suka daripada rajah tukar ganti tersebut. Pada peringkat ini, item yang mereka pilih itu adalah yang berhubung dengan leksikal, sedangkan struktur ayat adalah tepat dan sama. Peringkat penulisan terkawal adalah amat penting yang bertujuan untuk : i. Cara ini dapat mengurangkan kesilapan yang dibuat oleh kanak-kanak. ii. Menjadi asas kepada penulisan bebas. Murid-murid dipimpin dan dilatih sedikit demi sedikit kea rah penulisan bebas yang menitikberatkan soal-soal isi dan bahasa. iii. Supaya murid-murid dapat menggunakan bahasa dengan lancar dan mengeluarkan isi pemikirannya dengan tidak diganggu oleh kesulitan-kesulitan berbahasa. Pelbagai bentuk latihan yang boleh dilaksanakan kepada murid-murid berhubung dengan penulisan terkawal iaitu : i. Menjawab soalan-soalan yang telah disediakan terlebih dahulu yang berkaitan dengan sesuatu tajuk. ii. Menulis semula cerita yang dibaca, didengar atau diperdengarkan. iii. Menulis surat. Isi surat tersebut ditetapkan oleh guru supaya menyenangkan murid-murid menulisnya. iv. Mengisi tempat-tempat kosong dalam sebuah cerita atau karangan yang telah disediakan.

v. Menulis isi perbualan atau perbincangan yang berhubung dengan sesuatu tajuk, kejadian, peristiwa atau sebagainya. vi. Menulis ayat atau cerita daripada gambar-gambar yang disediakan. vii. Membuat ayat-ayat secara lisan atau tulisan daripada perkataan-perkataan yang diberi. Seterusnya, pada peringkat separa terkawal pula murid-murid masih diberikan kawalan walaupun tidak sepenuhnya. Mereka diberi peluang untuk menggunakan sedikit daya pemikiran untuk memilih perkataan dan disesuaikan dengan pengajaran guru. Contohnya, guru akan membacakan sebuah karangan pendek yang sedia ditulis di papan hitam dan kemudian muridmurid diminta menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadam dengan perkataanperkataaan lain yang disediakan. Latihan tersebut mungkin menimbulkan sedikit kesukaran dan murid-murid boleh melakukan kesalahan. 2. Berpandu.

Jenis penulisan berpandu pula ialah jenis penulisan yang diberi kawalan atau panduan ketika hendak membuat karangan. Pada peringkat ini, kemungkinan murid-murid akan melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih besar tetapi ada kekecualian bagi mereka yang telah menerima latihan-latihan yang banyak dan dapat memahami sepenuhnya cara tersebut pada peringkat karangan terkawal dan separa terkawal. Sebagai contoh, guru membaca sebuah karangan yang sudah disediakan. Kemudian murid-murid diminta menuliskan semula perenggan-perenggan tersebut berdasarkan garis panduan atau arahan yang diberi oleh guru. Pada peringkat ini guru masih memberi bimbingan kepada muridmurid. 3. Separa Berpandu.

Penulisan separa berpandu pula merupakan jenis penulisan yang tidak dikawal sepenuhnya. Walau pun diberi garis panduan tertentu, namun murid-murid diberi sedikit kebebasan untuk membuat karangan. Oleh yang demikian, kemungkinan peratusan kecil sahaja yang akan berlaku. Melalui cara ini mereka dapat meluahkan isi fikiran biarpun terdapat sedikit kawalan, namun sekurang-kurangnya kawalan tersebut dapat memberi cetusan idea.

4.

Bebas.

Penulisan bebas adalah penulisan yang hanya dapat dijalankan setelah murid-murid sudah mula boleh menguasai bahasa yang diajar itu dengan baik. Pada peringkat ini, mereka diberi tajuktajuk umum dan diminta untuk terus menumpukan perhatian kepada apa yang hendak ditulis dan bukan lagi bagaimana hendak menulisnya. Oleh sebab murid-murid ini telah mempunyai kemahiran tatabahasa dan kemahiran mekanikal yang mencukupi, guru hanya perlu menumpukan kepada isi dan kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Perkara penting yang diingatkan di sini adalah mengajar penulisan yang berbentuk bebas seharusnya dilewatkan oleh guru supaya murid-murid terlebih dahulu dapat menguasai perkara-perkara asas seperti penguasaan perbendaharaan kata (pemilihan perkataan) dan sruktur ayat bahasa tersebut. Pada peringkat yang lebih tinggi seperti peringkat sekolah menengah, jenis penulisan sebegini diperluaskan lagi kepada beberapa bentuk yang dibahagikan kepada lima bahagian iaitu penulisan berbentuk naratif, deskriptif, imaginatif, kreatif dan argumentatif. Penulisan bentuk naratif meliputi jenis-jenis cerita, berita, laporan, rencana dan ulasan. Penulisan jenis deskriptif pula merangkumi gambar suasana, peristiwa, benda dan perwatakan. Penulisan jenis imaginatif berkait rapat dengan pengalaman sementara yang berbentuk argumentatif pula terlibat dengan perbincangan, kritik dan perbahasan. Penulisan berbentuk kreatif meliputi puisi, cerpen, drama dan sebagainya yang merupakan ekspresi dan perasaan serta pengalaman seseorang melalui tulisan atau perkataan. Kecekapan Berbahasa bagi Kemahiran Menulis Dalam kemahiran menulis, pelajar harus berupaya menghasilkan pelbagai penulisan dengan tepat dan jelas tentang perasaan, pengalaman diri, dan ilmu pengetahuan yang ingin disampaikan. penekanan harus diberi pada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca, dan ejaan yang betul. Pelajar juga digalakkan menghasilkan karya yang kreatif berdasarkan pemikiran yang kritis dan analitis. Kecekapan berbahasa bagi kemahiran menulis adalah seperti berikut: a. Pelajar dapat melahirkan secara bertulis fikirannya, perasaan dan pengalaman dengan jelas, tersusun, logik, dan menggunakan tatabahasa yang betul.

b. Mengembangkan daya cipta untuk menulis sesuatu yang kreatif atau kritis seperti cerpen, cerita imaginasi, pandangan, perbincangan, perbahasan, dan syarahan. c. Menterjemahkan bahan prosa bahasa tertentu ke dalam bahasa Malaysia Baku dengan memelihara makna asalnya. d. Menghasilkan rumusan daripada pelbagai bahan prosa. e. Membolehkan pelajar berkomunikasi secara bertulis dalam urusan rasmi atau rakan sebaya untuk memenuhi pelbagai keperluan. Prinsip-prinsip Kemahiran Menulis. Kemahiran menulis seharusnya diajar dengan prinsip yang betul dan sesuai agar pengajaran untuk menguasai kemahiran tersebut lebih efektif. Prinsip-prinsip kemahiran menulis yang boleh dijadikan garis panduan melakukan latihan menulis adalah seperi berikut : i. Latihan imlak mestilah diberi penegasan wajar kerana ia memberi latihan bertulis yang berguna kepada pelajar dengan memerlukan mereka menyalin dengan tepat sesuatu yang telah dibaca oleh guru. ii. Latihan yang mencukupi perlu dijalankan untuk membolehkan pelajar membuat ayat-ayat yang betul untuk melahirkan fikiran dan perasaan tertentu. iii. Pelajar mesti diberi latihan yang memadai untuk menulis perenggan yang terdiri daripada urutan ayat yang teratur dan logik. iv. Penulisan karangan pada peringkat awal (menengah rendah) mestilah bersifat terpimpin atau terkawal dalam erti kata guru memberi bantuan dari segi perbendaharaan kata dan/atau kandungan. v. Guru mestilah menitikberatkan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar termasuk kesalahan ejaan, tanda bacaan dan imbuhan. vi. Untuk membolehkan pelajar mengenal hasil penulisan yang bermutu tinggi, guru patutlah mendedahkan mereka kepada karya penulisan yang baik daripada pelbagai sumber termasuk bahan yang ditulis oleh rakan sebaya.

Cara untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Peranan guru amat penting dalam membimbing murid-murid untuk menguasai kemahiran menulis. Kegiatan pembelajaran yang sesuai dijalankan oleh guru untuk meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan pelajar : b. Latihan imlak (dictation) di mana pelajar dikehendaki menyalin dengan betul ayat atau perenggan yang dipilih. c. Latihan menyempurnakan ayat atau urutan ayat dengan perkataan/frasa yang paling sesuai dan tepat. d. Latihan menyusun semula bahagian-bahagian ayat supaya menjadi ayat yang betul tatabahasanya. e. Latihan mengatur semula sebilangan ayat supaya menjadi satu perengan yang tersusun dan logik. f. Penulisan karangan bergambar sama ada berdasarkan sebuah gambar atau satu gambar bersiri. g. Penulisan surat biasa kepada ahli keluarga dan sahabat. h. Penulisan surat biasa kepada guru, jabatan kerajaan, dan syarikat untuk pelbagai tujuan. i. Penulisan notis, ucapan, mesej, kad jemputan, dan sebagainya. j. Latihan mengenal pasti dan membetulkan kesalahan (termasuk perbendaharaan kata, ejaan, tanda bacaan, imbuhan) dalam sebuah karangan. k. Menulis rangka karangan yang tajuknya telah diberi. l. Menulis karangan berformat (laporan, perbahasan, syarahan, ceramah, dan sebagainya) berdasarkan tugas yang diberi. m. Menilai suatu karangan dari segi kekuatan dan kelemahannya. n. Mengenal teknik-teknik untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik termasuk teknik membuat pendahuluan, huraian dan kesimpulan.

o. Membuat rumusan daripada pelbagai bahan prosa. p. Menterjemahkan petikan daripada bahasa tertentu ke bahasa Malaysia tanpa menjejaskan makna asalnya. PENDEKATAN PENGAJARAN MENULIS BAHASA MELAYU PENDEKATAN PENGAJARAN PENULISAN Terdapat beberapa pendekatan pengajaran penulisan (Raimes (1983)). Antaranya ialah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pendekatan Terkawal Pendekatan Bebas Pendekatan Pola- Perengganan Pendekatan Tatabahasa-Sintaksis-Organisasi Pendekatan Komunikatif Pendekatan Proses

PENDEKATAN TERKAWAL Ia digunakan pada tahun 50-an dan 60-an iaitu pada zaman pendekatan audio-lingual yang

mengutamakan bahasa lisan daripada penulisan malah mengutamakan ketepatan murid-murid menggunakan unsur-unsur bahasa dan sintaksis. Pengajaran penulisan dipandu atau dikawal lebih banyak pada peringkat awal supaya murid-

murid tidak melakukan kesalahan dan beransur kurang pada peringkat seterusnya. Murid-murid masih mempunyai kebebasan untuk memilih kosa kata atau struktur ayat

sendiri. Contohnya dalam kemahiran bahasa dan karangan berpandu. Antara bentuk kawalan yang dilakukan oleh guru ialah:

1. 2.

Murid-murid mengisi tempat kosong dengan perkataan-perkataan atau frasa. Guru menggunakan gambar atau bahan lain sebagai rangka karangan.Murid-murid

mengarang berpandukan bahan ini.

PENDEKATAN BEBAS Guru mengutamakan kuantiti berbanding kualiti penulisan. sesuatu tajuk dan guru hanya

- Murid-murid diberi kebebasan untuk menulis tentang melakukan sedikit pembetulan.

- Murid-murid pada peringkat pertengahan perlu memberi perhatian pada isi dan kelancaran penulisan tanpa memikirkan bentuk. - Apabila murid-murid dapat mencatat idea maka ketepatan bahasa dan penyusunan idea dapat dikuasai bersama. - Memberi peluang kepada murid-murid menggambarkan pendapat mereka secara bersendirian. Penulisan juga boleh menggunakan bahan-bahan yang terdapat di luar bilik darjah contohnya

makalah daripada akhbar. - Guru perlu menyimpul secara ringkas perkar-perkara yang perlu dimasukkan oleh muridmurid dalam karangan mereka. PENDEKATAN POLA-PERENGGANAN - Memberi keutamaan kepada pembentukan perengganan yang baik dalam karangan. - Prinsip asas ialah anggapan setiap masyarakat dalam sesuatu kebudayaan mempunyai cara berkomunikasi yang berbeza dengan masyarakat lain. - Maka murid-murid perlu dilatih untuk menyampaikan pendapat dalam perenggan yang kemas. Antara latihannya ialah:

1. 2.

Latihan mengkaji contoh-contoh perenggan yang baik. Latihan meyusun ayat-ayat yang diberi oleh guru supaya membentuk satu perenggan yang

kemas yakni perenggan yang mengandungi ayat-ayat yang saling berhubung dan melengkapi bagi membentuk satu kesatuan. PENDEKATAN TATABAHASA-SINTAKSIS-ORGANISASI - Guru menganggap bahawa murid-murid perlu menguasai beberapa kemahiran kecil secara sekaligus terlebih dahulu sebelum mereka dapat menulis sesuatu bentuk penulisan. - Guru merancang aktiviti penulisan yang memerlukan murid-murid memberi perhatian terhadap tatabahasa dan sintaksis yang perlu digunakan dalam penulisan tersebut. Murid-murid perlu menguasai struktur ayat yang sesuai dengan gaya penulisan tersebut

contohnya ayat perintah, unsur bahasa seperti kata hubung dan kata tunjuk jika diberi karangan jenis panduan atau petuaan. - Murid-murid juga dilatih untuk menyusun idea-idea mereka supaya menjadi satu kesatuan. - Pendekatan ini menunjukan perhubungan antara tujuan menulis sesuatu bentuk penulisan dengan bentuk-bentuk bahasa yang paling berkesan bagi menyampaikan tersebut. PENDEKATAN KOMUNIKATIF - Mengutamakan tujuan menulis sesuatu bentuk penulisan dan khalayak yang membaca penulisan tersebut. - Murid-murid digalakkan untuk menulis dalam situasi yang sama seperti yang terdapat dalam kehidupan seharian. - Sebagai contoh, Satu kemalangan jalan raya telah berlaku di Jalan Raja Alang pagi ini antara sebuah lori dengan sebuah kereta. Dalam kemalngan itu, empat orang penumpang kereta meninggal dunia di tempat kejadian sementara pemandunya cedera parah. Ketua pengarah

sebuah syarikat akhbar tempat anda bekerja mengarahkan anda pergi menyaksikan kejadian tersebut dan meminta anda menulis satu laporan untuk disiarkan esoknya. PENDEKATAN PROSES - Penekanan terhadap proses penulisan iaitu bagaimana memulakan karangan bagi menghasilkan penulisan yang sempurna. - Murid-murid diberi waktu untuk menulis dan guru membaca lalu memberi maklum balas terhadap bahan penulisan tersebut. - Pembacaan untuk sesuatu bahan penulisan murid-murid pada peringkat catatan awal juga boleh dilakukan oleh rakan mereka selain guru. Guru memulakan pengajaran dengan aktiviti prapenulisan iaitu murid-murid mengkaji

sesuatu tajuk karangan secara mendalam melalui pembacaan, perbincangan, sumbang saran dan perbahasan. - Selepas itu, murid-murid mencatatkan isi-isi yang dibincangkan, membuat catatan awal pertama karangan,guru atau rakan memberi maklum balas terhadap idea kemudian murid-murid menulis semula dengan memberi pertimbangan terhadap idea-idea baru yang diberi oleh rakan. Dalam pendekatan ini, guru memberi masa serta maklum balas kepada idea-idea yang

dihasilkan oleh murid-murid sebelum mereka menghasilkan sesuatu karangan.

KEMAHIRAN BERBAHASA

Kemahiran Berbahasa

1. Definisi

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan kemahiran bermaksud kepandaian atau kecekapan seseorang individu. Manakala berbahasa pula membawa maksud mempunyai bahasa , menggunakan bahasa, bercakap dalam sesuatu bahasa. Maka definisi Kemahiran Berbahasa boleh disimpulkan sebagai sesuatu kebolehan atau kepandaian seseorang individu itu berbahasa (bertutur) dalam suatu bahasa. Kemahiran berbahasa juga merupakan satu kemahiran atau kecekapan seseorang untuk menerima dan mentafsir maklumat melalu pendengaran, pertuturan, pembacaan dan penulisan. Lazimnya seseorang yang mahir berbahasa ialah orang yang pendengaran dan pertuturannya baik. Kemahiran mendengar pula bolehlah ditakrifkan sebagai satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran iaitu menerima dan membezakan bunyi dan memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan, frasa dan ayat. Pemahaman tentang bunyi bahasa itu bergantung kepada pengetahuan, pengalaman budaya dan sikap pendengar. Untuk memahami bahasa, seseorang itu perlu mempunyai tiga unsur iaitu pengatahuan sedia ada pada pendengar, pengetahuan tentang situasi berlaku pertuturan yang didengar dan pengetahuan tentang sistem bahasa. Apabila ketiga-tiga unsur ini ada, maka seseorang itu akan memahami bunyi bahasa yang didengar dengan lebih senang. Proses mendengar adalah satu proses yang aktif. Si pendengar mesti mengenal pasti dan mengetahui makna bunyi bahasa. Selain itu, pendengar juga memilih dan menyimpan apa yang difahami dalam ingatannya. Ini menunjukkan mendengar adalah suatu proses yang aktif kerana berlaku tindak balas selepas mendengar. kemahiran bertutur boleh ditakrif kan sebagai satu proses komunikasi yang kompleks yang melibatkan proses mental yang merangsang alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. bagi menguatkan maksud pertuturan, seseorang perlu menggunakan unsur linguistik seperti intonasi, nada, tekanan, sebutan dan jeda yang sesuai. Bertutur merupakan satu cara berkomunikasai yang paling tua, paling mudah dan murah serta cepat untuk dipelajari. Lazimnya kedua-dua kemahiran mendengar dan bertutur ini saling memerlukan. Jika salah satunya tidak dapat dikuasai seperti kecacatan alat pendengaran, maka seseorang itu tidak akan dapat bertutur.

Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak. Aktiviti membaca melibatkan dua proses iaitu menterjemah lambang bertulis atau bercetak kepada bunyi bahasa dan mendapatkan maklumat atau makna daripada bunyi-bunyi yang disuarakan. Membaca juga melibatkan proses mekanis dan mental. Untuk menjadi pembaca yang efektif, seseorang itu perlu dapat menyebut perkataan dengan betul dan lancar serta mengetahui makna perkataan yang dibaca. Walau bagaimanapun, dalam proses membaca, aspek penyebutan kurang penting berbanding dengan keupayaan berfikir, merasai dan membayangkan serta memahami apa yang dibaca. Melalui proses tersebut, pembaca dapat memahami isi maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan. Menulis boleh ditakrifkan sebagai satu proses pembentukan simbol-simbol tulisan dalam bahasa. Kemahiran menulis berkait rapat dengan kebolehan murid menulis dalam bentuk tulisan yang terang, jelas dan lengkap. Ia juga merangkumi kebolehan menggunakan ayat dan penggunaan tanda baca yang betul bagi menyampaikan sesuatu maksud.

2. Konsep

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi tadi, kemahiran berbahasa merujuk kepada kepandaian atau kebolehan seseorang berbahasa. Kemahiran berbahasa juga meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Konsep kemahiran berbahasa ini ialah keupayaan seseorang atau beberapa orang berkomunikasi atau berinteraksi bagi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan pertuturan. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar adalah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan maklumat, manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seseorang pendengar yang baik dapat

memahami dan memproses maklumat yang didengarnya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi itu. Konsep kemahiran membaca pula merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Konsep kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. N. Chomsky berpendapat bahawa manusia dilahirkan bersama peranti pemerolehan bahasa (Language Acquisition Device) LAD. Alat ini menyebabkan manusia mempunyai kebolehan semula jadi untuk menguasai bahasa. Beliau juga menggambarkan bagaimana kemahiran berbahasa itu berlaku melalui rajah perikalu Chomsky. Dalam rajah perilaku ini, menunjukkan konsep kemahiran berbahasa melalui pertuturan dan pendengaran. Rajah tersebut menunjukkan bagaimana seseorang yang bertutur dengan kecekapan bahasa yang baik menghantar ayat-ayat (data-data) kepada pendengar. Pendengar akan menerima dan mentafsir ayat-ayat untuk difahami. Seterusnya pendengar tadi pula yang akan bertutur yakni menyampaikan data-data atau ayat-ayat kepada penutur tadi. Perlakuan ini yang boleh digambarkan sebagai satu konsep kemahiran berbahasa melalui kemahiran bertutur dan mendengar. Dalam kemahiran bertutur, terdapat beberapa konsep pertuturan, antaranya, pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahaa yang dilafazkan. Pertuturan juga berlaku setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarnya. Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. aspek fizikal, kesihatan, kecerdasan otak, persekitaran, jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai

dengan memberi perhatian kepada akpek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan aspek bunyi yang lain. Kemahiran bertutur juga menekankan aspek-aspek sebutan, tekanan, mora (panjangpendek), jeda (persendian), intonasi, nada, tatabahasa, kelancaran, kefasihan dan laras bahasa yang sesuai. kemahiran bertutur juga membolehkan seseorang individu atau murid menyebut dengan jelas, menyampaikan pendapat peribadi, melaporkan peristiwa, menunjuk arah, bertemuramah, bertukar pendapat dan membina soalan untuk mencari maklumat. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran uatam yang perlu dikuasai oleh kanakkanak sebelum mereka boleh mengujarkan perkataan atau bunyi dalam proses awal untuk bercakap. Konsepnya, kanak-kanak lazimnya akan mengajuk atau mengikut percakap ahli keluarga seperti ibu atau bapa melalui proses mendengar. Mereka akan mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada oarang-orang sekeliling. Mereka akan mencuba mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang-ulang kali sebelum sesuatu perkataan itu kekal dalam ingatan. Ini bermakna kanak-kanak yang hiduo dalam kerangka model alam persekitaran yang baik cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa bertutur dan mendengar yang baik. Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu dapat memperoleh idea, mencari isi penting, bertindak balas, mengenal pasti perkara yang berkaitan atau tidak, mentafsir makna yang tersirat, mengenal pasti mood penutur dan dapat mengesan pengaruh sama ada menggunakan logik atau propaganda. Seseorang kanak-kanak yang telah menguasai kemahiran mendengar seharusnya dapat mendengar denga baik apa saja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya. Sehubungan dengan itu, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya,kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaikbaiknya diperingkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran lain diajar kepada mereka. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara iaitu gabungan bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingati, proses yang

berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi dan neurologi, berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat dan berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. konsep kemahiran membaca, bermakna seseorang itu dapat memahami apa yang dibaca. membaca dan memahami itu saling memerlukan dan untuk mengajar kedua-duanya perlulah mengikut peringkat-peringkat supaya penguasaannya dapat berkembang dengan baik. Ianya perlu diajar daripada yang mudah kepada yang sukar. Akhirnya, murid dapat membaca secara senyap dan memahami apa yang dibaca. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagai dan diajar dengan menggunakan strategi, kaedah, pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Kemahiran membaca dan memahami ini diajar kepada murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Daripada kemahiran ini mereka dapat memperluaskan ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan tulisan. Bacaan juga terbahagi kepada empat jenis iaitu bacaan mekanis, membaca secara bersuara, bacaan mentalis iaitu membaca secara dalam hati. Seterusnya bacaan intensif iaitu bacaan secara mendalam bagi tujuan memperkembangkan kebolehan meneliti, memahami dan mentafsir dan bacaan ekstensif iaitu bacaan secara meluas iaitu bacaan yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Membaca juga terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu yang pertamanya peringkat kesediaan membaca. Pada peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat menyediakan kanakkanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Seterusnya peringkat prabacaan. Peringkat ini meliputi kemahiran keamatan pendengaran, kemahiran pengamatan penglihatan, aktiviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. seterusnya mengenal abjad sehingga membaca ayat. Peringkat bacaan mekanis pula merupakan fasa murid menyebut hutuf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat-ayat mudah. mereka juga boleh membatangkan perkataan-perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutup. Peringkat bacaan dan kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca, perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Murid sepatutnya berupaya mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca pada peringkat ini. Menulis tidak dapat dipisahkan daripada membaca, malahan saling berhubungan antara satu sama lain. Di peringkat sekolah rendah, kedua-dua kemahiran ini bermula pada tapak yang

sama, iaitu mengenal huruf. Murid tidak dapat menbaca tanpa terlebih dahulu mengenal dan mengetahui huruf. Begitu juga dengan menulis. Terdapat enam peringkat dalam kemahiran menulis iaitu kemahiran mekanis, kemahiran mengeja, kemahiran memilih perkataan dan kemahiran tatabahasa, kemahiran mengumpul, memilih dan menyusun isi, kemahiran menggunakan gaya bahasa dan kemahiran membuat pertimbangan. Dalam KBSR dinyatakan bahawa objektif pengajaran kemahiran menulis ialah untuk membolehkan murid dapat menulis karangan dan surat kiriman yang menepati maksud dan tajuknya. Murid juga seharusnya boleh memahami dan mengisi borang-borang yang sesuai untuk keperluan seharian. Jika diteliti senarai kemahiran menulis, penekanan diberikan juga kepada tulisan yang jelas dengan menggunakan tanda baca dan ejaan yang betul. Kemahiran menulis dalam KBSR terbahagi kepada tiga peringkat iaitu pertamanya pratulisan. Peringkat ini melibatkan latihan pergerakan tangan, pergerakan mata serta kordinasi tangan dan mata. Peringkat yang kedua ialah tulisan mekanis iaitu kemahiran nenekap huruf, menulis huruf, menyalin perkataan dan ayat mudah. Setersunya peringkat Menulis dan mengarang yang dikategorikan kepada enam bahagian iaitu kemahiran menulis berkait dengan perbendaharaan kata dan ejaan, kemahiran menulis berkait dengan kefahaman, kemahiran menulis berkait dengan tanda baca, kemahiran menulis berkait dengan kemahiran belajar, kemahiran menulis berkait dengan tatabahasa dan kemahiran menulis karangan. Kejayaan murid dalam penulisan terletak di tangan guru, khususnya guru bahasa. Ajaran, asuhan, didikan dan dorongan guru akan dapat mendirikan asas yang kukuh dalam perkembangan kamahiran menulis murid-murid. Guru bahasa perlu menunjukkan kepada murid sahsiah yang boleh mendorong mereka untuk maju, umpamanya bersama-sama menunjukkan minat dalam bidang penulisan. Selain itu, guru perlu bertimbang rasa, sentiasa memberi galakan dan menghargai setiap hasil penulisan murid dan tidak sekali-kali menunjukkan reaksi yang negatif terhadap kelalaian dan kesilapan murid. Kejayaan kemahiran menulis juga bergantung pada kuantiti latihan yang dibuat. Jika murid merasakan hasil kerjanya memuaskan, ada ganjaran, sangat dihargai oleh guru dan

pembaca yang lain, minat mereka untuk menulis semakin meningkat. Seterusnya itu, latihan kerja rumah akan dibuat oleh murid atas dasar minat bukannya kerana paksa.

3. Pendekatan, Kaedah dan Teknik Pengajaran

Amat sukar untuk membezakan antara pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran. Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa serta

pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Antara pendekatan pembelajaran yang ada ialah seperti pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan elektif dan pendekatan Komunikatif. Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul maklumat-maklumat, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan. Pendekatan deduktif pula ialah suatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang khusus. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Pendekatan elektif pula merupakan gabungan antara pendekatan induktif dan deduktif. Seterusnya pendekatan komunikatif memberikan fokus kepada murid untuk berkomunikasi sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluannya. Antara lain manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi, mencipta imaginasi, memperoleh barangan dan perkhidmatan, bertukar pandangan dan menyampaikan maklumat. Kaedah pengajaran ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas, dan sistematik. Kaedah merupakan langkah-langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sistematik bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. Antara kaedah yang dicadangkan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru ialah kaedah natural, kaedah tatabahasa terjemahan, kaedah terus, kaedah ajuk hafaz, kaedah linguistik, kaedah kod-kognitif, kaedah bahasa kominikatif , kaedah oral-aural dan kaedah fonetik linguistik.

Teknik merupakan pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah yang digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Antara teknik yang dicadangkan adalah seperti teknik drama, teknik permainan bahasa, teknik perbincangan, teknik bercerita dan teknik latih tubi. Dalam mengajar kemahiran berbahasa, kita terlebih dahulu digalakkan mengajar kemahiran lisan iaitu kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kemahiran lisan mendengar dan bertutur ini perlu diajar serentak, berurutan dan menyaling dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar di dalam bilik darjah, merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar, guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Sehubungan dengannya, tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pe ngajaran mendengar dan bertutur itu, bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Antara pendekatan yang sesuai untuk mengajar kemahiran berbahasa mendengar dan bertutur ini ialah pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Pendekatan situasi ialah proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965), antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsurunsur bunyi bahasa yang betul dalam pola, nada dan intonasi tertentu. Pendekatan situasi yang berlandaskan teori bahasa struktural dan teori pembelajaran behaviouris beranggapan bahawa penguasaan kemahiran lisan memerlukan seseorang penutur menguasai beberapa kemahiran kecil bagi menangkap, mengingat serta menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa yang betul. Mackey(1965), salah seorang penganjur pendekatan situasi, berpendapat bahawa pernyataan lisan bukan sahaja merangkumi semua unsur kefahaman mendengar serta penggunaan unsurunsur bunyi bahasa yang betul dalam pola-pola nada dan intonasi yang betul tetapi juga

merangkumi pemilohan kata-kata dan unsur-unsur infleksi serta penyusunan unsur-unsur tersebut dengan betul supaya tergambar makna yang betul. Pendekatan situasi yang berlandaskan teori bahasa struktural dan teori pembelajaran behaviouris beranggapan bahawa penguasaan kemahiran lisan memerlukan seseorang penutur menguasai beberapa kemahiran kecil bagi menangkap, mengingat serta menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa yang betul. Pendekatan in berpendapat bahawa pengajaran kemahiran mestilah berlandaskan prinsip pengajaran yang memerlukan usaha guru yang banyak. Tiap-tiap gerak balas yang betul perlu diteguhkan supaya gerak balas itu diulangi lagi. Murid-murid tidak boleh bertutur dengan lancar kalau mereka hanya mendengar pertuturan orang lain sahaja. Jadi, beri mereka peluang mereka untuk bertutur. Pengajaran bertutur juga perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan, iaitusetelah murid menguasai bahasa yang betul akan terganggu. Hal ini kerana murid telah pun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. Guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sararan automatik. Sebaliknya, guru perlu memandu murid-murid secara sedar menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan bahasa yang baru mereka pelajari. Bagi penutur-penutur bahasa kedua, kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Oleh itu, guru perlu melatih tubi muridmurid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Penggunaan pita rakaman juga dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan pertuturan. Dalam pendekatan situasi, kita boleh menjalankan aktiviti pengajaran kemahiran bertutur seperti latih tubi bagi melatih murid menguasai bahasa, sebutan dan pola yang digunakan oleh guru. Mulakan dengan penyebutan guru, kemudian murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut. Sekiranya murid masih bermasalah dengan sebutan tersebut, murid harus ulanginya lagi.

Latih tubi meliputi penyebutan ayat, frasa, perkataan, suku kata dan bunyi-bunyi fonem yang diambil dibahagian dialog kemudian dibaca oleh murid.Pasangan perkataan yang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. Contohnya daki dengan laki, tari dengan lari, dan malu dengan balu. Dialog atau perbualan juga merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan.Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh murid meniru dan menghafal dialog. Aktiviti nyanyian juga dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak, nada yang betul. Aktiviti seterusnya ialah latihan pandang dan sebut. Dalam aktiviti ini, gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan.Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan.Sebagai contoh carta bergambar, bahagian filem dan slaid juga boleh digunakan sebagai alat peruturan. Semua alat digunakan supaya murid-murid dapat menghasilkan pertuturan yang baik. Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.Penglibatan murid dalam permainan telah memberi lebih peluang kepada mereka untuk memperolehi latihan intensif. Pembelajaran akan lebih bermakna Kebanyakan aktiviti yang dijalankan dalam permainan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Permainan bahasa dapat menimbulkan situasi pembelajaran yang menggembirakan murid. Guru dapat memupuk semangat bersaing di antara murid-murid. Dapat menanamkan semangat kerjasama antara ahli kumpulan. Guru juga dapat melatih murid-murid untuk mengaktifkan kecekapaan bahasa mereka serta mengembangkan penguasaan keempat-empat kemahiran bahasa. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu, merangsang interaksi verbal pelajar, menambah kefasihan dan keyakinan, menyediakan konteks

pembelajaran, bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan, bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan Tujuan teknik permainan bahasa dalam pendekatan pengajaran kemahiran berbahasa adalah untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran bahasa yang selesa dan menggembirakan. Membolehkan murid-murid menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan semasa bermain. Meneguhkan penggunaan unsur-unsur bahasa tertentu tanpa disedari oleh murid-murid. Mewujudkan situsi sosial yang sihat bagi membolehkan murid berinteraksi dengan rakan sebaya mereka. Mendorong minat murid untuk berkerjasama bagi menjayakan sesuatu tugas yang diberi. Antara permainan yang boleh dijalankan ialah, permainan yang berasaskan pemerhatian atau ingatan, permainan yang berasaskan huraian atau meneka, permainan yang berasaskan interaksi kumpulan atau individu, permainan kad dan permainan dam. Pendekatan komunikatif cuba m engatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Melalui pendekatan ini, penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap, mengingati, menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa, tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Ini bermakna, pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi, pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya Dengan demikian, kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur.

Prinsip kedua pendekatan komunikatif ialah, guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Justeru, komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Prinsip ketiga ialah pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif , sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dengan demikian, murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa, bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Prinsip keempat ialah, guru perlu membentuk hubungan yang positif antara kalangan murid dengan guru. Dengan ini, terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa, yakin dan berkesan. Prinsip seterusnya menggambarkan sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar, lawatan, keratan akhbar, bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Sebenarnya, terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur, guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Tanpa latihan daripada guru, murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran berbahasa iaitu bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan.

Kemahiran berbahasa mendengar dan bertutur dapat diajar melalui dua pendekatan yang sesuai iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi dan pendekatan komunikatif yang mengutamakan kecekapan komunikasi iaitu ketepatan penggunaan bahasa dalam interaksi pertuturan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunukatif. Pertamanya ialah kaedah terus iaitu murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka, iaitu dengan cara mendengar, meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam bahasa. Pengajaran mendengar dan bertutur melalui kaedah terus ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara, antaranya ialah murid digalakan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa yang sukar tersebut, guru akan menghuraikan makan dengan menggunakan bahasa sasaran, lukisan, lakoan, gerak laku dan lain-lain. Dalam kaedah ini, aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Kaedah ini juga melatih murid membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif dan guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Berdasarkan ciri-ciri kaedah terus yang dinyatakan di atas, guru bolehlah mengambil langkahlangkah pengajaran dengan memperdengarkan kepada murid perbualan mudah melalui media elektronik terbebih dahulu yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. kemudian melatih murid dengan teks atau dialog yang diberi. Guru boleh menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbualan tersebut. Kelebihan kaedah terus ini murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan

baik . Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kaedah ini dianggap berjaya, jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Bahan -bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. Kaedah fonetik atau linguistik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Sehubungan dengannya, guru terlebih dahulu, perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Justeru, ketika memilih perkataan, kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu seperti coffee dan kopi dan bicycle dan basikal. Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga seperti I go to school saya pergi ke sekolah. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran, murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut, memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa dan murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Seterusnya kaedah audio-lingual. Kaedah ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Bahasa juga merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Murid mestilah diajar untuk

menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Bahasa juga berbeza antara satu sama lain. Berdasarkan prinsip tersebut, kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Dengan demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Pun demikian, unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Murid meniru dan menghafal dialog yang diberi atau diperdengarkan. Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog. Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi rumus-rumus atau pun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Walau bagaimanapun, murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran, cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai, bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai.

Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu, seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Sebenarnya, terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih, lancar dan tepat. Antaranya ialah teknik latih tubi, bercerita, soal jawab, perbualan, dialog, perbincangan, perbahasan, main peranan dan simulasi, sumbangsaran, drama, melapor cerita, permainan bahasa, penyelesaian masalah dan tunjuk cara. Teknik pengajaran kemahiran berbahasa boleh dipraktik di dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Dalam teknik, pelbagai aktiviti yang boleh digunakan semasa proses mengajar kemahiran berbahasa dalam bilik darjah. Antara teknik yang boleh dijalankan ialah teknik latih tubi. Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa, sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog/perbualan yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan, dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza seperti daki dan laki. Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Misalnya, kelemahan menyebut fonem /p/ seperti ayat pandang pandan tepi pagar depan padang. Teknik nyanyian menggunakan seni kata lagu sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak dan nada yang tertentu. Teknik pandang dan sebut menggunakan gambar-gambar sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi

bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Di samping itu, kad imbasan bergambar, carta bergambar, bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Teknik interaksi sosial menfokuskan kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosiol/situasi tertentu. Ia dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan, perbincangan, simulasi dan lakonan. Sebaik-baiknya aktiviti ini di susun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Kesimpulannya antara pendekatan, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran berbahasa adalah sangat rapat dan saling berkaitan terutamanya kemahiran lisan mendengar dan bertutur. Kesemua unsur unsur yang dinyatakan tidak terpisah malah ia kelihatan berinteraksi, selaras dan menyaling. Oleh itu, perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Pendekatan Pengajaran Penulisan Oleh Raimes: Satu Penilaian Oleh Surani binti Hj. Abdullah (Universiti Terbuka Malaysia Cawangan Kelantan)

Pengenalan Dalam melaksanakan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik boleh digunakan. Dalam tugasan yang diberikan ini, penekanan diberikan kepada pendekatan,kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh seseorang guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran penulisan. Namun terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahawa tidak ada satu pun pendekatan, kaedah dan teknik yang paling sesuai digunakan di dalam bilik darjah, kecuali setiap pendekatan , kaedah dan teknik tersebut disesuaikan dengan tajuk penulisan yang akan diajar. Terdapat pendekatan yang boleh dijadikan garis panduan dalam proses pengajaran kemahiran menulis karangan iaitu pendekatan yang dikemukakan oleh Raimes. Raimes telah mengutarakan

empat pendekatan yang boleh digunakan iaitu pendekatan terkawal, pendekatan bebas, pendekatan pola perenggan dan pendekatan komunikatif. Kupasan setiap pandangan dikaitkan dengan dua pendekatan yang dikemukakan oleh Raimes.

Berdasarkan tajuk tugasan pertama, saya telah menyatakan definisi pendekatan, kaedah dan teknik berdasarkan sumber-sumber yang saya rujuki. Saya juga menyatakan pendekatan yang dikemukan oleh Raimes iaitu empat pendekatan yang boleh digunakan untuk mengajar kemahiran menulis. Ianya berdasarkan garis panduan yang telah diberikan oleh tutor. Seterusnya, saya akan mengemukakan pendapat dan pandangan saya tentang kesesuaian pendekatan pengajaran penulisan yang dikemukakan oleh Raimes dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung di dalam bilik darjah.

Definisi Pendekatan, Kaedah dan Teknik Menurut Kamus Dewan (2007), pendekatan dapat didefinisikan sebagaisatu kaedah atau cara, langkah-langkah yang boleh diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas. Kamarudin Hj. Husin (1988), mendefinisikan pendekatan sebagai satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Edward M. Anthony (1963), berpendapat bahawa pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik.

Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. Menurut Parera (1986), mengatakan bahawa pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian). Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teoriteori atau generalisasi yang tertentu.

Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran. Iaitu cara bagaimana suatu matapelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Jadi ia merupakan satu set teori yang sistematik.

Kaedah bermaksud cara atau peraturan membuat sesuatu . Ada dua perkataan yang hampirhampir sama maksudnya dengan kaedah dan ia memang tergolong dalam kaedah juga, iaitu teknik dan pendekatan. Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun (Mok Soon Seng 1992).

Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur.

Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara yang guru lakukan untuk memberi faham kepada murid bagi mencapai objektif pengajaran, maka itu adalah kaedah. Melihat kepada contohcontoh yang diutarakan oleh Sharifah Alwiah Alsagoff (1986), Mok Soon Seng (1992), Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1995), Atan Long (1980) dan Mahfudh Salahuddin (1987), nampaknya yang dikatakan kaedah itu ialah yang ada nama, seperti kaedah kuliah, demonstrasi, Socrates, simulasi, inkuiri penemuan, Forebel dan sebagainya.

Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Padanya, kaedah mengajar bukanlah tujuan utama pengajaran, tetapi ia merupakan wasilah, iaitu satu jalan untuk mencapai objektif pengajaran.

Demikian juga dengan Hasan Langgulung (1981) mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi apa sahaja cara tiandakan dan aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk memberi faham kepada murid bagi mencapai objektif pengajaran maka itu adalah kaedah, walau pun ia tidak mempunyai nama-nama khas, seperti yang dibawa oleh Sharifah Alwiah, Atan Long (1981) dan lain-lain.

Berdasarkan kepada ini bermakna tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua mata pelajaran bagi semua murid dalam semua keadaan. Kaedah harus berubah mengikut keadaan masa, tempat dan murid. Dengan demikian, guru harus pandai memilih kaedah yang baik, yang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan murid.

An-Nashmy (1980) mencadangkan supaya guru memilih kaedah yang boleh memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada kefahaman murid yang diajar, malah yang memberi kesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan murid. Dengan cara ini murid akan memberi tumpuan yang padu dan dapat mengingati pelajaran dengan lebih cepat dan bertahan lebih lama. Untuk mencapai hasrat ini guru haruslah pandai memilih pendekatan yang sesuai dan teknik yang menarik dan ditambah pula dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang canggih dan menarik.

Kaedah pengajaran yang baik ialah yang mempunyai langkah-langkah dan strategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. Di samping itu, matlamat yang hendak dituju juga mestilah terang dan jelas. Strategi pengajaran ialah satu yang sangat penting dalam setiap aktiviti pengajaran.

Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Teknik ialah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karangmengarang dan sebagainya (Kamus Dewan Edisi ketiga). Edward M. Anthony (1963), mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru

untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Beliau juga mengatakan bahawa teknik ialah kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Manakala teknik pula ialah kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Mengikut Azman Wan Chik (1987) teknik itu apa yang dilihat dalam bilik darjah. Kalau guru mengajar bahasa dengan menggunakan alat-alat komunikasi canggih dalam makmal bahasa, maka itu satu teknik. Sekiranya seorang guru Pendidikan Islam mengajar pelajar menghafaz AlQur`an dengan mendengar bacaan dalam pita kaset, maka ini dikatakan teknik.Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (1988), berpendapat bahawa teknik pengajaran ialah pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah dimana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.

Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.

Kesimpulannya, pendekatan adalah bersifat aksiomatik dan menggambarkan hakikat bahasa dan proses belajar bahasa yang dijadikan landasan untuk menyusun kaedah mengajar. Kaedah pula adalah bersifat prosedur dan teknik merupakan perlaksanaan kaedah dalam kelas. Hubungkait di antara tiga aspek ini memastikan kejayaan dan keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran yang dirancang.

Pendekatan pengajaran Penulisan Raimes

Pelbagai pendekatan, kaedah, dan teknik dapat digunakan dalam pengajaran aspek-aspek bahasa. Tidak ada satu pendekatan, kaedah dan teknik yang paling sesuai digunakan di dalam bilik darjah, melainkan masing-masing perlu disesuaikan dengan topik penulisan yang hendak diajar. Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting ialah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar. Pelajar perlu berperanan sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru hendaklah bertindak sebagai pemudah cara dalam membantu pelajar mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk yang akan diajar.

Menurut Raimes, terdapat empat pendekatan yang boleh digunakan untuk pengajaran penulisan wacana. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah pendekatan terkawal, pendekatan bebas, pendekatan pola perenggan dan pendekatan komunikatif. ( dalam Juriah Long dan rakan-rakan, 1990:214). a) Pendekatan terkawal. Melalui pendekatan ini, guru dapat memandu dan mengawal pelajar daripada melakukan kesalahan. Pada peringkat awal, guru mengawal secara menyeluruh. Namun begitu, pelajar masih diberikan kebebasan untuk memilih perbendaharaan kata atau struktur ayat mereka sendiri. Melalui pendekatan ini, murid-murid dielakkan daripada menlakukan kesalahan.

Sebagai contoh, bentuk-bentuk kawalan yang diberikan oleh guru adalah dengan menyediakan sebuah penulisan yang menghendaki pelajar mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang sesuai; guru memberikan senarai frasa yang berkaitan dengan sesuatu topik dan pelajar perlu membina ayat untuk melengkapkan frasa; guru mengambil satu petikan yang menggambarkan sesuatu kejadian atau peristiwa kemudian pelajar disuruh menggambarkan semula keseluruhan pengalaman berdasarkan kejadian itu.

b) Pendekatan bebas

Pendekatan ini memberi kebebasan kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka tentang sesuatu topik penulisan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini hanya sesuai digunakan bagi pelajar yang sudah dapat menguasai bahasa dengan baik.

Contohnya dalam pengajaran penulisan wacana yang ada hubung kait dengan masalah pencemaran alam sekitar, guru boleh keratan-keratan akhbar dan majalah untuk ditunjukkan kepada pelajar.Aktiviti perbincangan dan sumbang saran boleh dijalankan dimana murid dapat memberikan pendapat melalui aktiviti tersebut. Dengan cara ini pelajar akan lebih berminat, aktif dan dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri.

c) Pendekatan Komunikatif Dell Hymes yang merupakan pengasas pendekatan ini antara lain menyatakan bahawa kecekapan komunikatif merupakan penguasaan bahasa secara naluri yang dimiliki oleh seseorang pelajar, iaitu keupayaan pelajar mengguna dan memahami bahasa secara wajar dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain dan jalinannya dengan konteks sosial.

Pendekatan ini menegaskan tentang seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang struktur bahasa dan kebolehan membina ayat-ayat yang gramatis. Ini tidak bermakna dia sudah dapat berkomunikasi dengan baik dan berkesan memandangkan kecekapan berbahasa dan berkomunikasi itu juga menitikberatkan unsur-unsur lain yang boleh mempengaruhinya, seperti aspek-aspek sosiolinguistik dan psikolinguistik.

Sebagai contoh, penulisan tentang kemajuan teknologi perubatan mestilah memasukkan kata atau frasa yang ada hubung kait dengan teknologi tersebut, iaitu laras bahasa perubatan. Oleh itu, pendekatan ini membolehkan pelajar menggunakan bahasa yang sesuai untuk tujuan berkomunikasi termasuk dalam penulisan.

Berdasarkan pendekatan ini, dapat dikatakan bahawa pelajar menulis adalah untuk dibaca oleh

orang lain atau masyarakat. Justeru, guru perlu memastikan dan menggalakkan pelajar menulis sama seperti dalam situasi kehidupan seharian mereka. Dalam hal ini, guru harus menyatakan kepada pelajar bahawa penulisan yang dihasilkan adalah untuk dinikmati oleh pembaca termasuk penulisan pelajar lain di dalam bilik darjah.

d) Pendekatan pola-perenggan. Pendekatan ini mengutamakan ciri-ciri pembentukan perenggan yang baik. Ini dapat melatih pelajar supaya berkeupayaan untuk memberikan pendapat dalam perenggan dengan kemas dan teratur. Selain itu,pendekatan ini juga dapat membantu pelajar mengetahui cara-cara meringkaskan penulisan dengan baik. Pendekatan ini sesuai digunakan untuk murid yang sudah dapat menguasai kemahiran bahasa.

Antara latihan yang dapat diaplikasikan seperti latihan mengkaji contoh-contoh perenggan yang baik, menyusun ayat-ayat yang disediakan guru dalam satu perenggan yang kemas, pelajar mengenal pasti, memilih dan meninggalkan isi-isi untuk dimasukkan dalam satu perenggan dan pelajar mencari isi penting dan isi bantu dalam sesuatu perenggan.

Kesesuaian Pendekatan Pengajaran Penulisan Raimes Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting untuk memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. Penulisan wacana sekolah menengah juga mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik. Namun, pendapat mengatakan bahawa tidak ada satu pun pendekatan, kaedah, atau teknik yang paling sesuai digunakan dalam bilik darjah kecuali setiap pendekatan, kaedah dan teknik tersebut disesuaikan dengan tajuk penulisan yang hendak diajar.

Berdasarkan tajuk tugasan yang telah diberikan, saya telah membuat pembacaan dan penelitian tentang pendekatan-pendekatan yang telah diberikan oleh Raimes. Pendekatan-pendekatan

tersebut ialah pendekatan terkawal, pendekatan bebas, pendekatan komunikatif dan pendekatan pola-perenggan. Pendekatan-pendekatan ini sesuai untuk digunakan dalam pengajaran penulisan. Kepelbagaian pendekatan ini adalah untuk merangsang minat dan kebolehan murid. Ini kerana tidak ada satu pun pendekatan, kaedah dan teknik yang paling sesuai digunakan dalam bilik darjah kerana setiap guru mempunyai pendekatan yang berbeza untuk menyampaikan sesuatu pelajaran. Faktor pelajar juga mendorong seseorang guru untuk memilih dan menggunakan pendekatan yang berlainan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dapat diperhatikan kerana terdapat pelbagai tahap dan kemampuan serta pencapaian murid dalam sesuatu kemahiran berbahasa. Ini kerana murid yang berbezatahap penguasaannya memerlukan pendekatan yang berbeza.

Kemahiran menulis boleh diajar secara berperingkat-peringkat. Pada pendapat saya, pendekatan terkawal dan pendekatan bebas amat sesuai digunakan oleh seseorang guru dalam mengajar tentang aspek penulisan. Berdasarkan pendekatan Raimes, saya bersetuju dengan pendekatan terkawal untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana pendekatan ini boleh membantu golongan pelajar yang agak lemah dan masih belum menguasai kemahiran menulis karangan. Pendekatan terkawal merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi membantu murid-murid menimba pengalaman mengarang supaya mereka biasa dengan struktur karangan. Menerusi pendekatan ini juga, guru memandu dan mengawal pelajar daripada melakukan kesalahan. Selain itu, pendekatan ini dapat mengelakkan murid-murid daripada melakukan kesalahan. Contohnya, murid-murid menulis karangan dengan berpandukan sepenuhnya kepada bahan yang disediakan oleh guru iaitu mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah disediakan terlebih dahulu. Murid akan melengkapkan tempat-tempat kosong dengan menggunakan jawapan yang telah disediakan. Melalui pendekatan terkawal, karangan disediakan oleh guru. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam Karangan Terkawal ditentukan oleh guru, bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa.

Karangan jenis ini membantu murid memahami seterusnya menggalakkan murid supaya

bermotivasi untuk menulis sesebuah karangan. Contoh aktiviti-aktiviti bagi pendekatan terkawal ialah menulis karangan berdasarkan gambar bersiri, menyusun ayat sehingga membentuk sebuah karangan yang lengkap, menyusun bahagian pendahuluan, bahagian isi dan bahagian penutup untuk membentuk sebuah karangan yang lengkap berstruktur.

Pendekatan terkawal ini banyak membantu golongan pelajar yang agak lemah untuk menguasai kemahiran-kemahiran menulis. Ini kerana urutan proses menulis karangan iaitu daripada mudah kepada susah.Proses ini akan menggalakkan dan merangsang mereka untuk belajar. Seterusnya mereka akan terus bermotivasi untuk terus belajar kerana aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian dengan kebolehan mereka. Kesesuaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran kebolehan murid-murid akan merangsang minat dan semangat mereka untuk terus belajar. Oleh yang demikian, seseorang guru berperanan untuk memberi bimbingan kepada para pelajar supaya akan merasa gembira,berminat dan tidak mudah berasa jemu dalam menyiapkan sesuatu tugasan yang telah diamanahkan oleh guru mereka.

Melalui pendekatan ini juga, seseorang guru dapat menambahkan keyakinan diri muridmuridnya, dimana mereka akan diberi peluang dan kebebasan untuk memilih perbendaharan kata atau menggunakan struktur ayat mereka sendiri. Hal ini wujud selepas murid sudah dapat menguasai kemahiran menulis.Contohnya, guru mengambil satu petikan yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa kemudian murid disuruh menggambarkan semula keseluruhan pengalaman berdasarkan kejadian itu. Fenomena inia akan mencetuskan percambahan idea dan merangsang minat murid untuk menulis.

Saya juga bersetuju dengan pendekatan bebas yang dikemukan oleh Raimes untuk sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Ini kerana melalui pendekatan bebas ini, murid diberi kebebasan untuk menyuarakan idea dan pendapat berasaskan pengetahuan sedia ada mereka. Melalui pendekatan ini, murid dapat bergiat aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

Pendekatan ini juga sesuai digunakan untuk mengajar murid-murid yang menguasai kemahiran bahasa dengan baik dimana mereka diberi kebebasan untuk mengemukakan idea atau pendapat tentang isu-isu atau tajuk yang dibincangkan dengan menggunakan perkataan sendiri. Ianya kurang sesuai digunakan untuk mengajar murid yang agak lemah dalam kemahiran berbahasa. Pelajar juga akan dapat menggunakan pengetahuan sedia ada mereka untuk mengemukakan pendapat yang bernas atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Melalui pendekatan ini daya imaginasi dan pemikiran murid dapat ditingkatkan.Mereka boleh menggunakan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kemampuan pelajar mencari dan menyelesaikan masalah akan dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi para pelajar. Situasi ini akan menggalakkan muridmurid supaya rajin membaca dan berusaha untuk mencari maklumat melalui sumber-sumber yang ada, contohnya mendapatkan maklumat daripada internet. Murid bebas untuk mendapatkan pelbagai maklumat daripada pelbagai sumber.

Berdasarkan pendekatan bebas, murid-murid memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran berbahasa. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing murid dalam mendapatkan maklumat. Murid bertindak aktif untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat berdasarkan topik yang akan diajar oleh guru mereka pada hari tersebut. Contohnya, guru akan memberikan satu tajuk tentang Pencemaran Alam Sekitar. Murid akan membentuk kumpulan dan mengadakan sumbangsaran untuk mendapatkan maklumat-naklumat yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Setiap ahli kumpulan bebas untuk menyatakan idea dan pendapat masing-masing. Melalui teknik perbincangan ini, percambahan idea dapat dijana dengan sebaik mungkin di mana setiap ahli kumpulan berperanan mendapatkan sumber-sumber dengan menggunakan majalah-majalah, surat khabar atau pun dengan menggunakan komputer untuk melayari internet. Hasil perbincangan di dalam kumpulan kemudiannya di bentangkan kepada kelas. Proses ini dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri seseorang murid untuk bercakap di khalayak ramai.

Kesimpulan

Dalam merealisasikan matlamat untuk meningkatkan kemahiran menulis, terdapat faktor-faktor

yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhinya. Antaranya ialah faktor minat, jantina dan kaedah serta pendekatan yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Faktor-faktor ini merupakan penyumbang terpenting dalam mempengaruhi keputusan dan pencapaian murid. Semakin tinggi minat seseorang murid untuk belajar semakin tinggi kecemerlangan yang akan dicapai olehnya. Perasaan kurang yakin dan berasa rendah diri kerana kurang menguasai kemahiran menulis, akan menjadikan mereka kurang berminat untuk menulis. Fenomena ini seharusnya dihindari untuk mencapai kecemerlangan dalam sesuatu mata pelajaran. Kepelbagaian pendekatan yang digunakan oleh guru akan mempengaruhi hasil pencapaian objektif pengajaran. Pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai akan menjamin keberkesanan penyampaian sesuatu pengajaran serta pencapaian objektifnya secara optimum. Pemilihan kaedah dan teknik yang bersesuaian ini menyumbang kepada tahap penguasaan dan minat seseorang murid untuk belajar dengan lebih berkesan. PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENULISAN KARANGAN

Zamzuri Mohamed Open University Malaysia (Kelantan)

1. Pengenalan Tugasan ini memberi tumpuan kepada pendekatan, kaedah dan teknik yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Untuk menjawab tugasan ini, para pelajar diminta memberi pandangan berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa tidak ada satu pun pendekatan, kaedah dan teknik yang paling sesuai digunakan dalam bilik darjah, kecuali setiap pendekatan, kaedah dan teknik tersebut disesuaikan dengan tajuk penulisan yang hendak diajar. Para pelajar juga dikehendaki mengaitkan pandangan mereka dengan dua pendekatan pengajaran

penulisan yang dikemukakan oleh Raimes. Selain itu, para pelajar juga dikehendaki merangka satu model pengajaran berdasarkan kaedah bergambar dan carta.

Dalam tugasan ini, saya akan membincangkan perkara-perkara yang dikehendaki berdasarkan soalan yang dikemukakan dengan mengikut panduan yang telah diberikan oleh tutor. Perkara yang akan saya bincangkan dalam tugasan ini ialah tentang definisi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran secara umum. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengajaran penulisan yang dikemukakan oleh Raimes. Seterusnya, saya akan mengemukakan pendapat dan pandangan saya tentang kesesuaian pendekatan pengajaran penulisan yang dikemukakan oleh Raimes dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Untuk menjawab soalan kedua dalam tugasan ini, saya akan memilih gambar dan carta yang sesuai untuk membina model pengajaran sebagaimana kehendak soalan. Saya juga akan membuat rujukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dan berbincang dengan rakanrakan serta tutor untuk menghasilkan tugasan yang baik. Saya berharap agar tugasan yang akan saya jalankan akan menepati kehendak soalan.

2. Definisi Pendekatan, Kaedah dan Teknik Kebanyakan orang sukar untuk membezakan antara konsep pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran. Apa lagi terdapat orang yang menganggap bahawa semua istilah tersebut adalah sama dengan cara pengajaran sahaja. Ini adalah suatu perkara yang harus diberi perhatian yang serius kerana konsep-konsep tersebut adalah merupakan asas untuk membentuk sesuatu rancangan pelajaran harian yang sempurna oleh seseorang guru. Penjelasan tentang perhubungan di antara keempat-empat konsep adalah amat berguna bagi guru-guru supaya ilmu pedagogi yang dipelajari itu dapat diamalkan di dalam bilik darjah.

Berdasarkan beberapa sumber rujukan, saya akan memberi sedikit sebanyak penjelasan tentang pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran serta hubungan antara satu sama lain. Walau pun difikirkan bahawa konsep-konsep itu merupakan asas dalam perbincangan pedagogi tetapi kebanyakan pengarang buku pedagogi masih samar-samar tentang konsep-konsep tersebut.

Untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut, perbincangan akan bermula dengan kaedah pengajaran dan diikuti oleh teknik pengajaran. Selepas kita telah jelas mengenai kedua-kedua konsep tersebut maka kita akan meneliti konsep pendekatan pengajaran. Akhir sekali kita akan mengulas perhubungan kesemua konsep tersebut dalam situasi pengajaran.

Sebelum kita membincangkan konsep kaedah pengajaran adalah eloknya kita memikirkan secara umum pengertian kaedah. Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu), hukum atau prinsip. Justeru itu, sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat.

Lantaran itu, jika kita ingin memasak ikan maka kita perlu fikirkan apakah kaedah-kaedah memasak yang kita boleh gunakan. Sudah tentunya, kaedah-kaedah yang biasa kita gunakan ialah seperti menggoreng, merebus, memanggang atau mengukus. Begitu juga kalau kita diminta memberi kaedah-kaedah menyepak bola kita akan menyatakan kaedah-kaedahnya adalah seperti sepakan sering, sepakan tinggi, sepakan grounder, sepakan banana serta bermacam-macam lagi. Satu lagi contoh ialah jika kita ingin peri memburu harimau di dalam hutan, kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan adalah seperti menembak dengan senapang, memanah, menjerat, menikam atau menombak.

Andaikan kita ingin memasak ikan dengan kaedah menggoreng. Maka sudah tentu kita perlu memiliki kemahiran-kemahiran yang khusus dalam menjayakan kaedah tersebut. Kemahiran khusus tersebut adalah dimaksudkan sebagai teknik. Sebab itu, bolehlah kita menyatakan bahawa

semua kaedah mempunyai teknik-teknik tertentu yang disusun dengan sistematik. Umpamanya untuk menggoreng ikan, kita mesti memanaskan kuali terlebih dahulu sebelum mencurahkan minyak ke dalamnya. Untuk mengelakkan ikan melekat pada kuali, suatu lagi teknik ialah memasukkan sedikit garam ke dalam minyak yang telah panas di kuali. Api juga harus dikawal supaya tidak terlalu panas. Kesemua tindakan yang spesifik ini adalah disebut sebagai teknik menggoreng. Teknik-teknik untuk kaedah memasak ikan secara memanggang pula adalah amat berbeza.

Untuk menjelaskan lagi hubungan kaedah dengan teknik, kita boleh ambil contoh memburu harimau. Kalau kita hendak memburu harimau dengan kaedah memanah maka teknik-tekniknya adalah seperti meneliti arah angin, kemahiran memegang ibu panah, gerakan tangan untuk membuat sasaran, kedudukan kaki serta tindakan menarik nafas.

Dalam zaman atom ini, sudah tentu kaedah memburu harimau dengan kaedah memanah tidak begitu berkesan. Jadi, walaupun seorang pemanah itu betul-betul mahir dan telah menguasai segala teknik memanah dengan seratus peratus, maka kemungkinan besar ia dimakan oleh harimau. Itu sebabnya kaedah memburu yang dipilih adalah kurang sesuai walaupun teknikteknik kaedah itu adalah baik.

Oleh itu, untuk menjayakan sesuatu yang kita ingini kaedah yang dipilih mestilah disertai dengan teknik-teknik yang betul. Memilih kaedah yang tepat tanpa menguasai teknik-teknik yang baik menurut kaedah tersebut tidak akan menjaminkan tercapainya matlamat kaedah yang diingini.

Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Lantaran itu, kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main

peranan, menyelesaikan masalah, brain storming, perbahasan, kuiz, lakonan, projek, soalan atau Socratik dan lain-lain lagi.

Menurut Mangantar Simanjuntak (1982), kaedah ialah satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang digunakan.

Parera (1986), mendefinisikan kaedah sebagai satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tidak ada bahagian-bahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan pendekatan.

Selain itu, kaedah juga boleh didefinisikan sebagai satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran (Ishak Ramly, 2006).

Edward M. Anthony (1963), mengatakan bahawa kaedah ialah cara atau peraturan membuat sesuatu. Beliau juga mendefinisikan kaedah sebagai satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pengajaran spesifik dalam jangka masa pendek. Selain itu, beliau berpendapat bahawa kaedah ialah satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih.

Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Teknik ialah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karangmengarang dan sebagainya (Kamus Dewan Edisi ketiga). Edward M. Anthony (1963), mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa

tertentu. Beliau juga mengatakan bahawa teknik ialah kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktivitipengajaran dan pembelajaran.

Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (1988), berpendapat bahawa teknik pengajaran ialah pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah dimana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.

Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara, penggunaan alatan yang berkenaan, kemahiran mengekalkan minat murid, gerakan tangan "facial expression", serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung.

Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan, bahasa yang sesuai, penggunaan OHP, garis kasar kuliah yang disampaikan, menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi.

Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalanmaka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat, pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab, layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid, suara haruslah jelas, mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya.

Jadi jika kita hendak mengajar seseorang berenang kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Kaedah pengajaran seperti demostrasi adalah lebih sesuai. Meskipun demikian, untuk memastikan bahawa demostrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demostrasi.

Sebagai kesimpulan, apabila kita menyebut teknik pengajaran, kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu.

Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu.

Sebagai contoh, pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Bagi pendekatan Barat, kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori, nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang. Bagi pendekatan Timur pula, keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan.

Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensional (tradisional atau acquired) atau biasa. Bagi pendekatan profesional, semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Manakala bagi

pendekatan konvensional, kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman, perbincangan informal serta dengan pemerhatian.

Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. Parera (1986), mengatakan bahawa pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian).

Kamarudin Hj. Husin (1988), mendefinisikan pendekatan sebagai satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Selain itu, pendekatan juga dikatakan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti menyelesaikan masalah, Kamus Dewan (1988). Edward M. Anthony (1963), berpendapat bahawa pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik.

Pendekatan-pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. Sebab itu, ada kalanya pendekatan menyerupai klasifikasi pengajaran di mana jenis-jenis pendekatan wujud berdasarkan kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk meneliti proses pengajaran. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid, cara-cara fakta disampaikan, keaktifan pengajaran atau pelajar, pengajaran bahasa dan pengajaran mata pelajaran lain.

Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Pendekatan yang dimaksudkan di sini tidak menyentuh tentang kaedah yang boleh

digunakan dalam pengajaran. Guru adalah bebas memilih kaedah yang difikirkan wajar bagi setiap pendekatan tersebut.

Berdasarkan kriteria bagaimana isi pelajaran disampaikan maka terdapatlah pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan eklektik, pendekatan dari segi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke isi abstrak.

Pendekatan yang memberi tumpuan kepada pengajar disebut sebagai pendekatan memusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan memusatkan murid. Kaedah-kaedah yang seiring dengan pendekatan yang memusatkan guru adalah seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi manakala kaedah-kaedah pengajaran yang selari dengan pendekatan pengajaran yang memusatkan murid adalah seperti kaedah menyelesaikan masalah, kaedah bermain dan kaedah perbincangan kumpulan.

Terdapat juga pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengajar beberapa mata pelajaran mengikut tema-tema pelajaran. Contohnya pengajaran dalam Alam dan Manusia menggunakan pendekatan interdisiplin atau pendekatan bersepadu. Ini adalah kerana beberapa mata pelajaran seperti Sejarah, Geografi dan Kesihatan digabungkan menjadi suatu mata pelajaran yang baru. Pendekatan ini adalah sama dengan pengajaran Sains Panduan di mana Biologi, Fizik serta Kimia digabungkan dan diajar mengikut tema-tema tertentu.

Akhirnya, dalam pengajaran bahasa terdapat pendekatan-pendekatan seperti pendekatan komunikasi, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavioris. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu.

Bagi teori behavioris atau S-R maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.

Rumusan yang boleh dibuat ialah pendekatan merupakan sesuatu yang agak umum dan ia seolah-olahnya menunjukkan sesuatu haluan tetapi tidak menerangkan bagaimana caranya untuk menuju haluan itu. Cara-cara yang digunakan untuk menuju arah yang ditetapkan oleh sesuatu pendekatan pengajaran adalah kaedah-kaedah pengajaran.

Secara keseluruhannya, pendekatan adalah bersifat aksiomatik dan menggambarkan hakikat bahasa dan proses belajar bahasa yang dijadikan landasan untuk menyusun kaedah mengajar. Kaedah pula adalah bersifat prosedur dan teknik merupakan perlaksanaan kaedah dalam kelas.

3. Pendekatan Pengajaran Penulisan 3.1 Pendekatan pengajaran Penulisan Raimes Terdapat pelbagai pendekatan, kaedah, danteknik yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran aspek-aspek bahasa termasuk pengajaran penulisan wacana. Tidak ada satu pendekatan, kaedah dan teknik yang paling sesuai digunakan di dalam bilik darjah, melainkan masing-masing perlu disesuaikan dengan topik penulisan yang hendak diajar. Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting ialah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar. Guru hendaklah bertindak sebagai pemudah cara.

Raimes mengemukakan empat pendekatan pengajaran penulisan wacana iaitu Pendekatan Terkawal, Pendekatan Bebas, Pendekatan Pola-Perenggan, dan Pendekatan Komunikatif ( dalam Juriah Long dan rakan-rakan, 1990:214)

i.

Pendekatan Terkawal

Melalui pendekatan ini, guru dapat memandu danmengawal pelajar daripada melakukan kesalahan. Pada peringkat awal, guru mengawal secara menyeluruh. Namun begitu, pelajar masih diberikan kebebasan untuk memilih perbendaharaan kata atau struktur ayat mereka sendiri.

Sebagai contoh, bentuk-bentuk kawalan yang diberikan oleh guru adalah dengan menyediakan sebuah penulisan yang menghendaki pelajar mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang sesuai; guru memberikan senarai frasa yang berkaitan dengan sesuatu topik dan pelajar perlu membina ayat untuk melengkapkan frasa; guru mengambil satu petikan yang menggambarkan sesuatu kejadian atau peristiwa kemudian pelajar disuruh menggambarkan semula keseluruhan pengalaman berdasarkan kejadian itu.

ii.

Pendekatan Bebas

Pendekatan ini memberikebebasan kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka tentang sesuatu topik penulisan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini hanya sesuai digunakan bagi pelajar yang sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. Misalnya dalam pengajaran penulisan wacana yang ada hubung kait dengan masalah penggunaan dadah dalam kalangan remaja, guru boleh keratan-keratan akhbar untuk ditunjukkan kepada pelajar dan menyuruh mereka memberikan pendapat melalui aktiviti sumbang saran. Melalui cara ini pelajar akan lebih berminat, aktif dan dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan.

iii.

Pendekatan Komunikatif

Dell Hymes yang merupakan pengasas pendekatan ini antara lain menyatakan bahawa kecekapan komunikatif merupakan penguasaan bahasa secara naluri yang dimiliki oleh seseorang pelajar, iaitu keupayaan pelajar mengguna dan memahami bahasa secara wajar dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain dan jalinannya dengan konteks sosial.

Pendekatan ini menegaskan tentang seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang struktur bahasa dan kebolehan membina ayat-ayat yang gramatis. Ini tidak bermakna dia sudah dapat berkomunikasi dengan baik dan berkesan memandangkan kecekapan berbahasa dan berkomunikasi itu juga menitikberatkan unsur-unsur lain yang boleh mempengaruhinya, seperti aspek-aspek sosiolinguistik dan psikolinguistik.

Sebagai contoh, penulisan tentang kemajuan teknologi perubatan mestilah memasukkan kata atau frasa yang ada hubung kait dengan teknologi tersebut, iaitu laras bahasa perubatan. Oleh itu, pendekatan ini membolehkan pelajar menggunakan bahasa yang sesuai untuk tujuan berkomunikasi termasuk dalam penulisan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dikatakan bahawa pelajar menulis adalah untuk dibaca oleh orang lain atau masyarakat. Justeru, guru perlu memastikan dan menggalakkan pelajar menulis sama seperti dalam situasi kehidupan seharian mereka. Dalam hal ini, guru harus menyatakan kepada pelajar bahawa penulisan yang dihasilkan adalah untuk dinikmati oleh pembaca termasuk penulisan pelajar lain di dalam bilik darjah.

iv.

Pendekatan Pola-Perenggan

Pendekatan ini mengutamakan ciri-ciri pembentukan perenggan yang baik. Ini dapat melatih pelajar supaya berkeupayaan untuk memberikan pendapat dalam perenggan dengan kemas dan teratur. Selain itu,pendekatan ini juga dapat membantu pelajar mengetahui cara-cara meringkaskan penulisan dengan baik.

Antara latihan yang dapat diaplikasikan seperti latihan mengkaji contoh-contoh perenggan yang baik, menyusun ayat-ayat yang disediakan guru dalam satu perenggan yang kemas, pelajar

mengenal pasti, memilih dan meninggalkan isi-isi untuk dimasukkan dalam satu perenggan dan pelajar mencari isi penting dan isi bantu dalam sesuatu perenggan.

3.2 Kesesuaian Pendekatan Pengajaran Penulisan Raimes Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting untuk memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. Penulisan wacana sekolah menengah juga mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik. Namun, pendapat mengatakan bahawa tidak ada satu pun pendekatan, kaedah, atau teknik yang paling sesuai digunakan dalam bilik darjah kecuali setiap pendekatan, kaedah dan teknik tersebut disesuaikan dengan tajuk penulisan yang hendak diajar.

Raimes telah mengemukakan empat pendekatan pengajaran penulisan wacana iaitu Pendekatan Terkawal, Pendekatan Bebas, Pendekatan Komunikatif dan Pendekatan Pola-Perenggan. Terdapat dua pendekatan yang menarik perhatian saya iaitu Pendekatan Terkawal dan Pendekatan Bebas. Saya juga bersetuju dengan pendapat di atas yang mengatakan bahawa tidak ada satu pun pendekatan, kaedah dan teknik yang paling sesuai digunakan dalam bilik darjah kerana setiap guru mempunyai pendekatan yang berbeza untuk menyampaikan sesuatu pelajaran. Selain itu, faktor pelajar juga mendorong guru untuk menggunakan pendekatan yang berlainan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, murid yang berbeza memerlukan pendekatan yang berbeza.

Berdasarkan Pendekatan Terkawal yang diperkenalkan oleh Raimes, para pelajar melakukan aktiviti mengikut panduan yang diberikan oleh guru. Pada pendapat saya, pendekatan ini sesuai untuk diaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang lemah atau masih belum menguasai sesuatu kemahiran dengan baik. Ini kerana aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pendekatan ini adalah lebih mudah dan akan dapat dilakukan oleh murid-murid yang lemah. Sebagai contoh,

murid-murid hanya perlu mengisi tempat kosong dengan perkataan yang diberi untuk melengkapkan sebuah karangan.

Sekiranya murid-murid telah menguasai sesuatu kemahiran dengan lebih baik, kelonggaran akan diberikan kepada murid-murid tersebut untuk melakukan aktiviti yang lebih mencabar. Ini bermakna murid-murid tersebut mempunyai sedikit kebebasan untuk menjalankan aktiviti mengikut daya pemikiran atau kemampuan mereka tetapi masih dikawal oleh guru. Sebagai contoh, jika pada peringkat awal murid-murid hanya mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai untuk melengkapkan karangan, pada peringkat ini murid-murid akan melengkapkan ayat dengan menggunakan frasa yang diberi. Ini menunjukkan bahawa pada peringkat ini latihan yang diberi adalah lebih mencabar berbanding dengan peringkat awal.

Jelas kepada kita bahawa Pendekatan Terkawal memulakan proses pengajaran daripada mudah kepada perkara yang lebih susah atau daripada konkrit kepada abstrak. Pendekatan ini memang sesuai untuk murid-murid yang lemah seterusnya dapat memberi motivasi kepada mereka untuk terus belajar kerana aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian dengan kebolehan mereka. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang agak sukar dan tidak sesuai dengan kebolehan muridmurid akan mematahkan semangat mereka untuk terus belajar. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan untuk memberi bimbingan kepada para pelajar sama ada secara kelas, kumpulan atau individu agar mereka tidak mudah berasa jemu atau memudahkan mereka untuk menyiapkan sesuatu tugasan.

Dengan menggunakan Pendekatan Terkawal, para pelajar akan diberi panduan dan bimbingan sepenuhnya. Jadi, mereka akan dapat belajar tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahan-bahan yang diberi oleh guru sebagai contoh untuk melaksanakan tugasan yang baru. Misalnya, jika guru memberi lembaran kerja yang mengandungi format surat rasmi untuk dilengkapkan oleh murid-murid, mereka akan dapat menjadikan format surat rasmi tersebut sebagai contoh untuk menulis surat rasmi yang lain dengan tajuk yang berbeza. Jadi, mereka

akan dapat mempelajari sesuatu perkara berdasarkan contoh yang diberi tanpa melakukan banyak kesalahan.

Berdasarkan pengalaman, para pelajar yang lemah biasanya tidak mampu untuk berfikir secara mendalam tentang sesuatu perkara dan tidak dapat mengemukakan pendapat atau idea yang berkaitan dengan sesuatu tajuk tanpa bantuan atau bimbingan daripada guru. Mereka juga agak malas untuk berfikir. Kadangkala mereka akan mengemukakan pendapat atau pandangan yang tidak logik atau tidak berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan untuk menggalakkan para pelajar mengemukakan pendapat dengan memberi gambaran tentang sesuatu perkara atau tajuk yang dibincangkan. Dengan ini, mereka akan berasa lebih yakin untuk memberikan pendapat dan sudah pasti pendapat atau idea yang dikemukakan tidak akan terpesong.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah kepada kita bahawa Pendekatan Terkawal yang diperkenalkan oleh Raimes ini sesuai diaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang lemah. Ini kerana mereka agak pasif dan masih belum menguasai sesuatu kemahiran dengan baik. Dengan adanya bimbingan dan latihan yang berterusan, murid-murid pasti akan dapat menguasai sesuatu kemahiran itu sedikit demi sedikit. Pendekatan ini tentu sekali tidak sesuai untuk diaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang kerana mereka lebih aktif, berfikiran terbuka dan mampu mengemukakan pendapat mereka berdasarkan sesuatu tajuk yang dibincangkan. Jadi, pendekatan ini tidak sesuai untuk mereka kerana akan membataskan pemikiran mereka dan membuatkan mereka berasa terkongkong. Pendekatan yang lebih sesuai perlu digunakan untuk murid-murid yang aktif.

Satu lagi pendekatan pengajaran penulisan Raimes yang saya pilih ialah Pendekatan Bebas. Pendekatan Bebas sesuai digunakan untuk mengajar murid-murid yang aktif dan telah menguasai kemahiran bahasa dengan baik. Melalui pendekatan ini, murid-murid diberi kebebasan untuk mengemukakan idea atau pendapat tentang isu-isu atau tajuk yang dibincangkan. Pendekatan ini

dapat meningkatkan daya imaginasi dan pemikiran pelajar agar mereka berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Pelajar juga akan dapat menggunakan pengetahuan sedia ada mereka untuk mengemukakan pendapat yang bernas atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Ini akan mendorong murid-murid supaya rajin membaca dan mencari maklumat untuk menambahkan pengetahuan mereka.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk Pendekatan Terkawal dan Pendekatan Bebas adalah berbeza. Antara aktiviti yang sesuai untuk Pendekatan Bebas ialah perbincangan dan sumbang saran. Melalui aktiviti tersebut murid-murid bebas memberi pendapat dan pandangan mereka berdasarkan pengetahuan sedia ada. Mereka juga dapat bergerak aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Sebagai contoh, guru mengemukakan soalan atau isu yang perlu dibincangkan. Kemudian, murid-murid membentuk kumpulan dan berbincang tentang perkara tersebut. Selepas itu, wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan mereka. Aktiviti sebegini akan memberi peluang kepada murid-murid untuk bergerak aktif dan menghilangkan rasa bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.

Kesimpulannya, tidak ada pendekatan, kaedah atau teknik yang terbaik untuk diaplikasikan di dalam bilik darjah. Ini kerana setiap pelajar adalah berbeza. Jadi, guru perlu lebih kreatif untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar dengan menggunakan pendekatan, kaedah dan teknik yang difikirkan sesuai berdasarkan ilmu yang hendak disampaikan agar murid-murid dapat menerima ilmu tersebut dengan baik. Sebagai contoh, guru perlu menggunakan pendekatan, kaedah dan teknik yang berbeza untuk mengajar murid-murid yang pandai dan murid-murid yang lemah. Sekiranya guru menggunakan kaedah perbincangan atau sumbang saran untuk mengajar murid-murid yang lemah, sudah pasti aktiviti pengajaran dan pembelajaran tersebut tidak berkesan. Begitu juga jika guru menggunakan Pendekatan Terkawal untuk mengajar muridmurid yang pandai, sudah pasti murid-murid akan berasa bosan dan mengongkong kemahiran berfikir murid-murid. Oleh itu, guru perlu bijak memilih dan menentukan pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai untuk mengajar murid-murid agar pengajarannya menarik dan berkesan.

4. Model Pengajaran Penulisan 4.1 Model Pengajaran Penulisan Kaedah Bergambar dan Carta Penggunaan kaedah ini bermaksud penulisan yang dihasilkan adalah dengan berasaskan gambar yang dilihat dan ditunjukkan. Kebiasaannya, gambar bersiri akan digunakan sebagai bahan bantu mengajar dan peristiwa yang terdapat dalam gambar-gambar itu akan dijadikan bahan penulisan. Namun begitu, kaedah ini juga dapat dilaksanakan menerusi teknik penyampaian dengan menggunakan slaid.

Teknik slaid lebih menarik dan dapat menimbulkan minat pelajar kerana menyeronokkan, ditambah lagi dengan iringan irama muzik yang bersesuaian, umpamanya pertunjukan slaid tentang kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan. Namun, teknik slaid memerlukan peralatan yang tertentu. Jika menggunakan teknik ini, pelajar mesti mempunyai daya ingatan yang kuat untuk mengingati gambar-gambarslaid yang telah ditonton.

Dalam menggunakan kaedah bergambar, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti dalam menyampaikan pengajaran, iaitu: Gambar yang digunakan mestilah sesuai sebagai bahan bantu mengajar dan tahap peringkat pelajar, disamping tidak mengenepikan aspek kualiti gambar; Guru mengarahkan pelajar meneliti gambar yang disediakan dan memikirkan perkara-perkara yang dapat diperkatakan mengenainya;

Pelajar disuruh mencatat idea atau isi penting yang hendak diperkatakan berdasarkan gambar yang dilihat;

Aktiviti sumbang saran dapat dijalankan, iaitu pelajar diberikan peluang menyuarakan pendapat dan idea mereka secara lisan dan kemudian guru menulisnya pada papan tulis, sambil menyemak kegramatisan ayat-ayat yang diutarakan.

Guru mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar tentang isi-isi yang diberikan dan membuat rumusan tentang penyusunan isi-isi penting; dan

Pelajar menulis dengan berlandaskan perbincangan yang telah dilakukan.

Sementara itu, teknik carta aliran bermaksud guru mengedarkan atau

menunjukkan sebuah carta aliran berdasarkan proses-proses penghasilan sesuatu bahan atau produk. Teknik carta aliran agak bersistematik mengikut kronologi peristiwa. Teknik ini ada persamaan dengan teknik gambar bersiri, bahawasanya setiap proses itu digantikan dengan frasafrasa yang menceritakan secara ringkas apa-apa yang berlaku pada setiap peringkat yang dipaparkan dalam carta.

Prosedur-prosedur atau peringkat-peringkat itu boleh ditunjukkan dengan menggunakan penanda anak panah atau berbentuk paparan carta. Contohnya, carta aliran yang memperlihatkan pros es membuat produk makanan.

4.2 Cara Melaksanakan Model Pengajaran Penulisan Kaedah Bergambar Dan Carta

Pengajaran penulisan kaedah bergambar dan carta hampir sama. Oleh itu, saya menggunakan satu model pengajaran sahaja untuk pengajaran penulisan kaedah bergambar dan carta. Berikut ialah model pengajaran penulisan kaedah bergambar dan carta yang saya cadangkan.

Tajuk: Penternak Ayam Bahan Bantu Mengajar : Gambar Bersiri (Lampiran)

Langkah-langkah Pengajaran

Langkah 1 Guru mengedarkan gambar kepada murid-murid. Guru meminta murid-murid supaya meneliti aktiviti, peristiwa atau perkara-perkara penting yang dapat diperkatakan atau diceritakan berdasarkan gambar yang diberi. Guru boleh menetapkan jumlah aktiviti atau peristiwa yang dikehendaki bagi setiap gambar. Contohnya, guru ingin murid murid menyenaraikan dua aktiviti atau peristiwa penting bagi setiap gambar. Selain itu, guru juga boleh memberi kebebasan kepada murid-murid untuk mencari sebanyak mungkin aktiviti atau peristiwa daripada setiap gambar tersebut.

Langkah 2 Murid-murid diminta mencatat perkara-perkara penting, aktiviti atau peristiwa berdasarkan gambar yang diberi. Aktiviti ini boleh dilakukan secara individu atau kumpulan. Jika aktiviti ini dijalankan secara individu, guru hendaklah memainkan peranan supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi aktif. Sebagai contoh, guru perlu bersoal jawab dengan murid jika tidak ada pelajar yang ingin memberi pendapat secara suka rela. Bagi pelajar-pelajar yang lemah, guru hendaklah membimbing mereka agar mereka dapat menyatakan idea dengan lebih yakin.

Sekiranya guru ingin menjalankan aktiviti ini secara kumpulan, guru hendaklah mengarahkan para pelajar supaya berada dalam kumpulan masing-masing sebelum aktiviti ini dajalankan. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua dan seorang pencatat. Guru hendaklah mengarahkan murid-murid supaya berbincang dalam keadaan yang terkawal. Murid-murid perlu diingatkan supaya mengambil bahagian dalam sesi perbincangan. Setiap pelajar diwajibkan mengemukakan pendapat berdasarkan perkara yang dibincangkan. Guru juga boleh menerapkan nilai murni kepada murid-murid semasa aktiviti kumpulan dijalankan. Contohnya, nilai bekerjasama dan bertolak ansur.

Semasa aktiviti kumpulan dijalankan, guru perlu memainkan peranan sebagai fasilitator dengan memantau setiap kumpulan dan memberi bimbingan kepada kumpulan yang menghadapi masalah. Seelok-eloknya, setiap kumpulan dibekalkan dengan peralatan yang diperlukan untuk sesi pembentangan hasil kerja. Untuk peringatan, guru juga perlu menyatakan masa yang diperuntukkan untuk sesi perbincangan supaya murid-murid tidak terleka.

Langkah 3 Setelah selesai sesi perbincangan, setiap kumpulan dikehendaki menghantar wakil kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing. Semasa sesi pembentangan, seorang lagi ahli kumpulan dikehendaki mencatat idea atau isi penting yang dibentangkan oleh pembentang kumpulannya pada papan tulis. Murid-murid atau ahlikumpulan yang lain diminta mendengar pembentangan itu dengan teliti dan mencatat idea atau isi penting yang dibentangkan oleh kumpulan lain.

Apabila setiap kumpulan selesai membentangkan hasil perbincangan mereka, kumpulan lain diberi peluang untuk memberi komen tentang idea atau isi penting yang dikemukakan oleh kumpulan tersebut. Kumpulan lain juga perlu peka terhadap idea atau isi penting yang yang telah

dikemukakan oleh kumpulan terdahulu agar tidak berlaku pertindihan idea. Idea atau isi penting yang sama tidak perlu dibentangkan oleh kumpulan berikutnya. Selepas itu, murid-murid diminta membaca idea-idea yang tercatat pada papan tulis hasil perbincangan semua kumpulan. Guru juga boleh memilih murid-murid secara rawak untuk membina ayat secara lisan dengan menggunakan idea yang telah diperoleh. Kemudian, guru mengadakan perbincangan dengan para pelajar tentang isi-isi yang diberikan dan membuat rumusan tentang penyusunan isi-isi penting semasa menulis karangan. Di samping itu, guru juga boleh berbincang tentang sistem bahasa yang dirasakan perlu ada dalam karangan tersebut. Contohnya, penggunaan penanda wacana, penggunaan imbuhan, kata tugas dan lain-lain.

Langkah 4 Selepas itu, murid-murid diminta menulis karangan dengan menggunakan idea atau isi-isi penting yang telah dibincangkan atau dibentangkan oleh setiap kumpulan. Aktiviti ini boleh dilakukan secara individu atau kumpulan. Jika aktiviti ini dilakukan secara kumpulan, seorang ahli kumpulan perlu menulis karangan manakala ahli yang lain membantu membina ayat-ayat yang gramatis. Guru pula memainkan peranan sebagai fasilitator. Semasa aktiviti ini dijalankan, guru perlu sentiasa mengingatkan para pelajar tentang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh kebanyakan pelajar semasa menulis.

Setelah selesai menulis, murid perlu menyemak untuk memastikan sama ada terdapat tulisan yang kurang jelas, kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain.

Langkah 5 Seterusnya, beberapa kumpulan akan dipilih untuk membacakan karangan masing-masing. Semasa wakil kumpulan membaca karangan, murid-murid lain diminta mendengar dengan teliti dan memberi komen terhadap kesalahan yang terdapat dalam karangan tersebut, contohnya

kesalahan dari segi struktur ayat, penggunaan imbuhan dan sebagainya. Guru juga hendaklah membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh setiap kumpulan pada masa itu juga. Setiap kumpulan diminta membuat pembetulan terhadap kesalahan yang telah dilakukan sebelum menghantar karangan mereka kepada guru.

Langkah 6 Guru menyemak karangan tersebut dengan teliti dan membetulkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid. Selepas itu, karangan tersebut akan dipulangkan kepada muridmurid dan setiap ahli kumpulan dikehendaki menulis semula karangan tersebut dalam buku masing-masing. Setiap kumpulan juga diminta menyediakan satu salinan karangan yang telah dibaiki untuk ditampal di dalam kelas atau dijilid untuk dijadikan sebuah buku sebagai rujukan murid-murid.

5. Penutup Tugasan ini memberi penekanan kepada pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran khususnya dalam aspek pengajaran penulisan. Setelah melaksanakan tugasan ini, saya lebih memahami tentang pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sepatutnya diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengetahuan guru-guru tentang pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran sangat penting untuk membolehkannya melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan lebih menarik dan berkesan.

Semua guru sepatutnya mengenal pasti tahap pencapaian pelajar mereka untuk memudahkan mereka merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai untuk digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Sesungguhnya, pengetahuan tentang pendekatan, kaedah dan teknik serta pengaplikasiannya oleh guru-guru di dalam bilik darjah akan memberikan kesan yang positif kepada para pelajar seterusnya akan dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam bidang akademik.

Kesimpulannya, guru-guru perlu menggunakan pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran demi kebaikan dan kejayaan para pelajar. KEMAHIRAN BERBAHASA

Kemahiran Berbahasa

1. Definisi Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan kemahiran bermaksud kepandaian atau kecekapan seseorang individu. Manakala berbahasa pula membawa maksud mempunyai bahasa , menggunakan bahasa, bercakap dalam sesuatu bahasa. Maka definisi Kemahiran Berbahasa boleh disimpulkan sebagai sesuatu kebolehan atau kepandaian seseorang individu itu berbahasa (bertutur) dalam suatu bahasa. Kemahiran berbahasa juga merupakan satu kemahiran atau kecekapan seseorang untuk menerima dan mentafsir maklumat melalu pendengaran, pertuturan, pembacaan dan penulisan. Lazimnya seseorang yang mahir berbahasa ialah orang yang pendengaran dan pertuturannya baik. Kemahiran mendengar pula bolehlah ditakrifkan sebagai satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran iaitu menerima dan membezakan bunyi dan memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan, frasa dan ayat. Pemahaman tentang bunyi bahasa itu bergantung kepada pengetahuan, pengalaman budaya dan sikap pendengar. Untuk memahami bahasa, seseorang itu perlu mempunyai tiga unsur iaitu pengatahuan sedia ada pada pendengar, pengetahuan tentang situasi berlaku pertuturan yang didengar dan pengetahuan tentang sistem bahasa. Apabila ketiga-tiga unsur ini ada, maka seseorang itu akan memahami bunyi bahasa yang didengar dengan lebih senang. Proses mendengar adalah satu proses yang aktif. Si pendengar mesti mengenal pasti dan mengetahui makna bunyi bahasa. Selain itu, pendengar juga memilih

dan menyimpan apa yang difahami dalam ingatannya. Ini menunjukkan mendengar adalah suatu proses yang aktif kerana berlaku tindak balas selepas mendengar. kemahiran bertutur boleh ditakrif kan sebagai satu proses komunikasi yang kompleks yang melibatkan proses mental yang merangsang alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. bagi menguatkan maksud pertuturan, seseorang perlu menggunakan unsur linguistik seperti intonasi, nada, tekanan, sebutan dan jeda yang sesuai. Bertutur merupakan satu cara berkomunikasai yang paling tua, paling mudah dan murah serta cepat untuk dipelajari. Lazimnya kedua-dua kemahiran mendengar dan bertutur ini saling memerlukan. Jika salah satunya tidak dapat dikuasai seperti kecacatan alat pendengaran, maka seseorang itu tidak akan dapat bertutur. Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak. Aktiviti membaca melibatkan dua proses iaitu menterjemah lambang bertulis atau bercetak kepada bunyi bahasa dan mendapatkan maklumat atau makna daripada bunyi-bunyi yang disuarakan. Membaca juga melibatkan proses mekanis dan mental. Untuk menjadi pembaca yang efektif, seseorang itu perlu dapat menyebut perkataan dengan betul dan lancar serta mengetahui makna perkataan yang dibaca. Walau bagaimanapun, dalam proses membaca, aspek penyebutan kurang penting berbanding dengan keupayaan berfikir, merasai dan membayangkan serta memahami apa yang dibaca. Melalui proses tersebut, pembaca dapat memahami isi maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan. Menulis boleh ditakrifkan sebagai satu proses pembentukan simbol-simbol tulisan dalam bahasa. Kemahiran menulis berkait rapat dengan kebolehan murid menulis dalam bentuk tulisan yang terang, jelas dan lengkap. Ia juga merangkumi kebolehan menggunakan ayat dan penggunaan tanda baca yang betul bagi menyampaikan sesuatu maksud.

2. Konsep

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi tadi, kemahiran berbahasa merujuk kepada kepandaian atau kebolehan seseorang berbahasa. Kemahiran berbahasa juga meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Konsep kemahiran berbahasa ini ialah keupayaan seseorang atau beberapa orang berkomunikasi atau berinteraksi bagi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan pertuturan. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar adalah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan maklumat, manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seseorang pendengar yang baik dapat memahami dan memproses maklumat yang didengarnya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi itu. Konsep kemahiran membaca pula merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Konsep kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. N. Chomsky berpendapat bahawa manusia dilahirkan bersama peranti pemerolehan bahasa (Language Acquisition Device) LAD. Alat ini menyebabkan manusia mempunyai kebolehan semula jadi untuk menguasai bahasa. Beliau juga menggambarkan bagaimana kemahiran berbahasa itu berlaku melalui rajah perikalu Chomsky. Dalam rajah perilaku ini, menunjukkan konsep kemahiran berbahasa melalui pertuturan dan pendengaran. Rajah tersebut menunjukkan bagaimana seseorang yang bertutur dengan kecekapan bahasa yang baik menghantar ayat-ayat (data-data) kepada pendengar. Pendengar akan menerima

dan mentafsir ayat-ayat untuk difahami. Seterusnya pendengar tadi pula yang akan bertutur yakni menyampaikan data-data atau ayat-ayat kepada penutur tadi. Perlakuan ini yang boleh digambarkan sebagai satu konsep kemahiran berbahasa melalui kemahiran bertutur dan mendengar. Dalam kemahiran bertutur, terdapat beberapa konsep pertuturan, antaranya, pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahaa yang dilafazkan. Pertuturan juga berlaku setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarnya. Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. aspek fizikal, kesihatan, kecerdasan otak, persekitaran, jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada akpek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan aspek bunyi yang lain. Kemahiran bertutur juga menekankan aspek-aspek sebutan, tekanan, mora (panjangpendek), jeda (persendian), intonasi, nada, tatabahasa, kelancaran, kefasihan dan laras bahasa yang sesuai. kemahiran bertutur juga membolehkan seseorang individu atau murid menyebut dengan jelas, menyampaikan pendapat peribadi, melaporkan peristiwa, menunjuk arah, bertemuramah, bertukar pendapat dan membina soalan untuk mencari maklumat. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran uatam yang perlu dikuasai oleh kanakkanak sebelum mereka boleh mengujarkan perkataan atau bunyi dalam proses awal untuk bercakap. Konsepnya, kanak-kanak lazimnya akan mengajuk atau mengikut percakap ahli keluarga seperti ibu atau bapa melalui proses mendengar. Mereka akan mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada oarang-orang sekeliling. Mereka akan mencuba mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang-ulang kali sebelum sesuatu perkataan itu kekal dalam ingatan. Ini bermakna kanak-kanak yang hiduo dalam kerangka model alam persekitaran yang baik cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa bertutur dan mendengar yang baik. Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu dapat memperoleh idea, mencari isi penting, bertindak balas, mengenal pasti perkara yang berkaitan atau tidak, mentafsir makna

yang tersirat, mengenal pasti mood penutur dan dapat mengesan pengaruh sama ada menggunakan logik atau propaganda. Seseorang kanak-kanak yang telah menguasai kemahiran mendengar seharusnya dapat mendengar denga baik apa saja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya. Sehubungan dengan itu, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya,kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaikbaiknya diperingkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran lain diajar kepada mereka. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara iaitu gabungan bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingati, proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi dan neurologi, berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat dan berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. konsep kemahiran membaca, bermakna seseorang itu dapat memahami apa yang dibaca. membaca dan memahami itu saling memerlukan dan untuk mengajar kedua-duanya perlulah mengikut peringkat-peringkat supaya penguasaannya dapat berkembang dengan baik. Ianya perlu diajar daripada yang mudah kepada yang sukar. Akhirnya, murid dapat membaca secara senyap dan memahami apa yang dibaca. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagai dan diajar dengan menggunakan strategi, kaedah, pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Kemahiran membaca dan memahami ini diajar kepada murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Daripada kemahiran ini mereka dapat memperluaskan ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan tulisan. Bacaan juga terbahagi kepada empat jenis iaitu bacaan mekanis, membaca secara bersuara, bacaan mentalis iaitu membaca secara dalam hati. Seterusnya bacaan intensif iaitu bacaan secara mendalam bagi tujuan memperkembangkan kebolehan meneliti, memahami dan mentafsir dan bacaan ekstensif iaitu bacaan secara meluas iaitu bacaan yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Membaca juga terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu yang pertamanya peringkat kesediaan membaca. Pada peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat menyediakan kanakkanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Seterusnya peringkat prabacaan. Peringkat ini meliputi kemahiran keamatan pendengaran, kemahiran pengamatan penglihatan, aktiviti

koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. seterusnya mengenal abjad sehingga membaca ayat. Peringkat bacaan mekanis pula merupakan fasa murid menyebut hutuf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat-ayat mudah. mereka juga boleh membatangkan perkataan-perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutup. Peringkat bacaan dan kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca, perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Murid sepatutnya berupaya mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca pada peringkat ini. Menulis tidak dapat dipisahkan daripada membaca, malahan saling berhubungan antara satu sama lain. Di peringkat sekolah rendah, kedua-dua kemahiran ini bermula pada tapak yang sama, iaitu mengenal huruf. Murid tidak dapat menbaca tanpa terlebih dahulu mengenal dan mengetahui huruf. Begitu juga dengan menulis. Terdapat enam peringkat dalam kemahiran menulis iaitu kemahiran mekanis, kemahiran mengeja, kemahiran memilih perkataan dan kemahiran tatabahasa, kemahiran mengumpul, memilih dan menyusun isi, kemahiran menggunakan gaya bahasa dan kemahiran membuat pertimbangan. Dalam KBSR dinyatakan bahawa objektif pengajaran kemahiran menulis ialah untuk membolehkan murid dapat menulis karangan dan surat kiriman yang menepati maksud dan tajuknya. Murid juga seharusnya boleh memahami dan mengisi borang-borang yang sesuai untuk keperluan seharian. Jika diteliti senarai kemahiran menulis, penekanan diberikan juga kepada tulisan yang jelas dengan menggunakan tanda baca dan ejaan yang betul. Kemahiran menulis dalam KBSR terbahagi kepada tiga peringkat iaitu pertamanya pratulisan. Peringkat ini melibatkan latihan pergerakan tangan, pergerakan mata serta kordinasi tangan dan mata. Peringkat yang kedua ialah tulisan mekanis iaitu kemahiran nenekap huruf, menulis huruf, menyalin perkataan dan ayat mudah. Setersunya peringkat Menulis dan mengarang yang dikategorikan kepada enam bahagian iaitu kemahiran menulis berkait dengan perbendaharaan kata dan ejaan, kemahiran menulis berkait dengan kefahaman, kemahiran menulis berkait dengan tanda baca, kemahiran menulis berkait dengan kemahiran belajar, kemahiran menulis berkait dengan tatabahasa dan kemahiran menulis karangan.

Kejayaan murid dalam penulisan terletak di tangan guru, khususnya guru bahasa. Ajaran, asuhan, didikan dan dorongan guru akan dapat mendirikan asas yang kukuh dalam perkembangan kamahiran menulis murid-murid. Guru bahasa perlu menunjukkan kepada murid sahsiah yang boleh mendorong mereka untuk maju, umpamanya bersama-sama menunjukkan minat dalam bidang penulisan. Selain itu, guru perlu bertimbang rasa, sentiasa memberi galakan dan menghargai setiap hasil penulisan murid dan tidak sekali-kali menunjukkan reaksi yang negatif terhadap kelalaian dan kesilapan murid. Kejayaan kemahiran menulis juga bergantung pada kuantiti latihan yang dibuat. Jika murid merasakan hasil kerjanya memuaskan, ada ganjaran, sangat dihargai oleh guru dan pembaca yang lain, minat mereka untuk menulis semakin meningkat. Seterusnya itu, latihan kerja rumah akan dibuat oleh murid atas dasar minat bukannya kerana paksa.

3. Pendekatan, Kaedah dan Teknik Pengajaran

Amat sukar untuk membezakan antara pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran. Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa serta

pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Antara pendekatan pembelajaran yang ada ialah seperti pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan elektif dan pendekatan Komunikatif. Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul maklumat-maklumat, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan. Pendekatan deduktif pula ialah suatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang khusus. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Pendekatan elektif pula merupakan gabungan antara pendekatan induktif dan deduktif. Seterusnya pendekatan komunikatif memberikan fokus kepada murid untuk berkomunikasi sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluannya. Antara lain

manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi, mencipta imaginasi, memperoleh barangan dan perkhidmatan, bertukar pandangan dan menyampaikan maklumat. Kaedah pengajaran ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas, dan sistematik. Kaedah merupakan langkah-langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sistematik bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. Antara kaedah yang dicadangkan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru ialah kaedah natural, kaedah tatabahasa terjemahan, kaedah terus, kaedah ajuk hafaz, kaedah linguistik, kaedah kod-kognitif, kaedah bahasa kominikatif , kaedah oral-aural dan kaedah fonetik linguistik. Teknik merupakan pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah yang digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Antara teknik yang dicadangkan adalah seperti teknik drama, teknik permainan bahasa, teknik perbincangan, teknik bercerita dan teknik latih tubi. Dalam mengajar kemahiran berbahasa, kita terlebih dahulu digalakkan mengajar kemahiran lisan iaitu kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kemahiran lisan mendengar dan bertutur ini perlu diajar serentak, berurutan dan menyaling dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar di dalam bilik darjah, merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar, guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Sehubungan dengannya, tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pe ngajaran mendengar dan bertutur itu, bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Antara pendekatan yang sesuai untuk mengajar kemahiran berbahasa mendengar dan bertutur ini ialah pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Pendekatan situasi

ialah proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965), antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsurunsur bunyi bahasa yang betul dalam pola, nada dan intonasi tertentu. Pendekatan situasi yang berlandaskan teori bahasa struktural dan teori pembelajaran behaviouris beranggapan bahawa penguasaan kemahiran lisan memerlukan seseorang penutur menguasai beberapa kemahiran kecil bagi menangkap, mengingat serta menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa yang betul. Mackey(1965), salah seorang penganjur pendekatan situasi, berpendapat bahawa pernyataan lisan bukan sahaja merangkumi semua unsur kefahaman mendengar serta penggunaan unsurunsur bunyi bahasa yang betul dalam pola-pola nada dan intonasi yang betul tetapi juga merangkumi pemilohan kata-kata dan unsur-unsur infleksi serta penyusunan unsur-unsur tersebut dengan betul supaya tergambar makna yang betul. Pendekatan situasi yang berlandaskan teori bahasa struktural dan teori pembelajaran behaviouris beranggapan bahawa penguasaan kemahiran lisan memerlukan seseorang penutur menguasai beberapa kemahiran kecil bagi menangkap, mengingat serta menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa yang betul. Pendekatan in berpendapat bahawa pengajaran kemahiran mestilah berlandaskan prinsip pengajaran yang memerlukan usaha guru yang banyak. Tiap-tiap gerak balas yang betul perlu diteguhkan supaya gerak balas itu diulangi lagi. Murid-murid tidak boleh bertutur dengan lancar kalau mereka hanya mendengar pertuturan orang lain sahaja. Jadi, beri mereka peluang mereka untuk bertutur. Pengajaran bertutur juga perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan, iaitusetelah murid menguasai bahasa yang betul akan terganggu. Hal ini kerana murid telah pun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. Guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa

sararan automatik. Sebaliknya, guru perlu memandu murid-murid secara sedar menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan bahasa yang baru mereka pelajari. Bagi penutur-penutur bahasa kedua, kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Oleh itu, guru perlu melatih tubi muridmurid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Penggunaan pita rakaman juga dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan pertuturan. Dalam pendekatan situasi, kita boleh menjalankan aktiviti pengajaran kemahiran bertutur seperti latih tubi bagi melatih murid menguasai bahasa, sebutan dan pola yang digunakan oleh guru. Mulakan dengan penyebutan guru, kemudian murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut. Sekiranya murid masih bermasalah dengan sebutan tersebut, murid harus ulanginya lagi. Latih tubi meliputi penyebutan ayat, frasa, perkataan, suku kata dan bunyi-bunyi fonem yang diambil dibahagian dialog kemudian dibaca oleh murid.Pasangan perkataan yang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. Contohnya daki dengan laki, tari dengan lari, dan malu dengan balu. Dialog atau perbualan juga merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan.Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh murid meniru dan menghafal dialog. Aktiviti nyanyian juga dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak, nada yang betul. Aktiviti seterusnya ialah latihan pandang dan sebut. Dalam aktiviti ini, gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan.Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan.Sebagai contoh carta bergambar, bahagian filem dan slaid juga boleh digunakan sebagai alat peruturan. Semua alat digunakan supaya murid-murid dapat menghasilkan pertuturan yang baik. Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.Penglibatan murid dalam permainan telah memberi lebih peluang kepada mereka untuk memperolehi latihan intensif. Pembelajaran akan lebih bermakna

Kebanyakan aktiviti yang dijalankan dalam permainan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Permainan bahasa dapat menimbulkan situasi pembelajaran yang menggembirakan murid. Guru dapat memupuk semangat bersaing di antara murid-murid. Dapat menanamkan semangat kerjasama antara ahli kumpulan. Guru juga dapat melatih murid-murid untuk mengaktifkan kecekapaan bahasa mereka serta mengembangkan penguasaan keempat-empat kemahiran bahasa. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu, merangsang interaksi verbal pelajar, menambah kefasihan dan keyakinan, menyediakan konteks pembelajaran, bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan, bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan Tujuan teknik permainan bahasa dalam pendekatan pengajaran kemahiran berbahasa adalah untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran bahasa yang selesa dan menggembirakan. Membolehkan murid-murid menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan semasa bermain. Meneguhkan penggunaan unsur-unsur bahasa tertentu tanpa disedari oleh murid-murid. Mewujudkan situsi sosial yang sihat bagi membolehkan murid berinteraksi dengan rakan sebaya mereka. Mendorong minat murid untuk berkerjasama bagi menjayakan sesuatu tugas yang diberi. Antara permainan yang boleh dijalankan ialah, permainan yang berasaskan pemerhatian atau ingatan, permainan yang berasaskan huraian atau meneka, permainan yang berasaskan interaksi kumpulan atau individu, permainan kad dan permainan dam. Pendekatan komunikatif cuba m engatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Melalui pendekatan ini, penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap, mengingati, menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa, tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan

unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Ini bermakna, pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi, pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya Dengan demikian, kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Prinsip kedua pendekatan komunikatif ialah, guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Justeru, komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Prinsip ketiga ialah pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif , sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dengan demikian, murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa, bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Prinsip keempat ialah, guru perlu membentuk hubungan yang positif antara kalangan murid dengan guru. Dengan ini, terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa, yakin dan berkesan. Prinsip seterusnya menggambarkan sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan

pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar, lawatan, keratan akhbar, bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Sebenarnya, terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur, guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Tanpa latihan daripada guru, murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran berbahasa iaitu bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Kemahiran berbahasa mendengar dan bertutur dapat diajar melalui dua pendekatan yang sesuai iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi dan pendekatan komunikatif yang mengutamakan kecekapan komunikasi iaitu ketepatan penggunaan bahasa dalam interaksi pertuturan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunukatif. Pertamanya ialah kaedah terus iaitu murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka, iaitu dengan cara mendengar, meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam bahasa. Pengajaran mendengar dan bertutur melalui kaedah terus ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara, antaranya ialah murid digalakan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa yang sukar tersebut, guru akan menghuraikan makan dengan menggunakan bahasa sasaran, lukisan, lakoan, gerak laku dan lain-lain. Dalam kaedah ini, aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Kaedah ini juga melatih murid membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif dan guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul.

Berdasarkan ciri-ciri kaedah terus yang dinyatakan di atas, guru bolehlah mengambil langkahlangkah pengajaran dengan memperdengarkan kepada murid perbualan mudah melalui media elektronik terbebih dahulu yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. kemudian melatih murid dengan teks atau dialog yang diberi. Guru boleh menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbualan tersebut. Kelebihan kaedah terus ini murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kaedah ini dianggap berjaya, jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Bahan -bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. Kaedah fonetik atau linguistik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Sehubungan dengannya, guru terlebih dahulu, perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Justeru, ketika memilih perkataan, kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu seperti coffee dan kopi dan bicycle dan basikal. Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga seperti I go to school saya pergi ke sekolah. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran, murid dilatih

tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut, memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa dan murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Seterusnya kaedah audio-lingual. Kaedah ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Bahasa juga merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Bahasa juga berbeza antara satu sama lain. Berdasarkan prinsip tersebut, kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Dengan demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Pun demikian, unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Murid meniru dan menghafal dialog yang diberi atau diperdengarkan. Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog. Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi rumus-rumus atau pun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Walau bagaimanapun, murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz.

Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran, cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai, bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu, seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Sebenarnya, terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih, lancar dan tepat. Antaranya ialah teknik latih tubi, bercerita, soal jawab, perbualan, dialog, perbincangan, perbahasan, main peranan dan simulasi, sumbangsaran, drama, melapor cerita, permainan bahasa, penyelesaian masalah dan tunjuk cara. Teknik pengajaran kemahiran berbahasa boleh dipraktik di dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Dalam teknik, pelbagai aktiviti yang boleh digunakan semasa proses mengajar kemahiran berbahasa dalam bilik darjah. Antara teknik yang boleh dijalankan ialah teknik latih tubi. Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa, sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog/perbualan yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan, dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza seperti daki dan laki. Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Misalnya, kelemahan menyebut fonem /p/ seperti ayat pandang pandan tepi pagar depan padang.

Teknik nyanyian menggunakan seni kata lagu sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak dan nada yang tertentu. Teknik pandang dan sebut menggunakan gambar-gambar sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Di samping itu, kad imbasan bergambar, carta bergambar, bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Teknik interaksi sosial menfokuskan kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosiol/situasi tertentu. Ia dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan, perbincangan, simulasi dan lakonan. Sebaik-baiknya aktiviti ini di susun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Kesimpulannya antara pendekatan, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran berbahasa adalah sangat rapat dan saling berkaitan terutamanya kemahiran lisan mendengar dan bertutur. Kesemua unsur unsur yang dinyatakan tidak terpisah malah ia kelihatan berinteraksi, selaras dan menyaling. Oleh itu, perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. http://bahasamelayudnisenu.blogspot.com/2013/03/kemahiranmenulis.htmlhttp://dadwayne.blogspot.com/2010/03/pengajaran-kemahiran-bahasamelayu_2982.html KEMAHIRAN MENULIS Menulis ialah pembentukan symbol tulisan dalam bahasa. Sesuatu penulisan bertujuan untuk menyampaikan, menghubungkan sesuatu mesej, maklumat atau idea kepada pembaca. Don Bryne (1979) menyatakan bahawa symbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadap penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, di samping tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Hal ini meliputi beberapa aspek, iaitu; (a) menggunakan pelbagai jenis ayat (b) mencatat dan menyusun maklumat (c) menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif (d) membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton dan dibaca. Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Kemahiran Menulis) Definisi Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Peranan Tulisan Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea, fikiran serta perasaan dengan baik, pantas dan cekap. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata,perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan, perhubungan serta matlamat hidup. Untuk menyediakan, menyemai, mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca, menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini).

Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun, syair, sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri, bahkan juga seluruh insan umumnya.

Peringkat-peringkat Kemahiran Menulis Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot, tangan,jari serta kordinasi mata tangan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkaraperkara berikut: Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting, mengoyak, menganyam, menampal, menguli tepung dan lain-lain. Menguasai gerak tangan bebas, cara memegang alat tulis, cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah dan lain-lain. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. Tulisan Mekanis Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan , sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Sebagai permulaan untuk memberi

kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil /sempit.

Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : Kemahiran mengawal dan memegang pensel. Meneliti, mengenal, menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. Tulisan Kreatif Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk :

Membina ayat. Mengarang cerita. Mengarang pantun, sajak, teka-teki dll. Menulis surat kiriman. Lain-lain yang berkaitan.

Masalah Tulisan dalam kanangan Kanak-kanak Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong.

Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan, Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. Masalah pembalikan huruf atau perkataan. Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. Menulis dengan meninggalkan huruf, perkataan atau imbuhan. Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.

Cara-cara mengatasi masalah tulisan Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas. Memberikan penerangan, tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul, sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. Tulisan dan cara- cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul.

Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. 3.1 PRATULISAN 3.0 PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN MENULIS 3.1 PRATULISAN Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pratulisan, peringkat mekanis dan peringkat untuk pelahiran. Peringkat pertama iaitu pratulisan adalah tempoh masa muridmurid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid-murid dari awal-awal lagi. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas, pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah sistematik, bertitik-tolak daripada aktiviti-aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas. Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihan-latihan pergerakan tangan terebih dahulu seperti mengerakkan jari diatas garisan atau corak yang dilakarkan di atas kertas supaya murid-murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. Latihan seperti membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai, di atas pasir, di atas rumput tanpa mengunakan alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan. Di samping itu murid-murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari, menekan jari, mengoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan sebagainya. Setelah mahir aktiviti tersebut murid-murid boleh melakukan latihan-latihan pergerakan mata dan seterusnya melakukan latihan-latihan yang melbatkan koordinasi tangan dan mata. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan, latihan membentuk garisan lurus, latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dan seterusnya membentuk corak-corak gabungan antara bulatan dan garis lurus secara bebas.

3.2 PERINGKAT TULISAN MEKANIS Setelah murid-murid menjalankan latihan pratulisan, faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul, mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Pada peringkat awal, dicadangkan murid membentuk huruf di atas kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Setelah didapati memuaskan barulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. Apabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris, kawalan tulisan perlu dilakukan. Ia harus bermula daripada garisan lebar hingga kepada lembaran satu garis. Di bawah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis itu. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal, latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua, latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu dan latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam. Semasa menyampaikan kemahiran tersebut guru haruslah memberi perhatian kepada beberapa perkara iaitu kanak-kanak harus diperkenalkan kepada lambang-lambang huruf dengan menggunakan gambar. Sebelum melatih menulis, baik juga diberi latihan bebas untuk membetulkan urat-urat daging kanak-kanak. Selain itu guru haruslah memberi perhatian kepada kanak untuk menulis dengan mengeja dan menyebut nama-nama huruf. Latihan juga dilakukan dengan menggunakan kertas yang dimulakan dengan tidak bergaris dan selepas itu barulah menggunakan buku yang bergaris. Seterusnya apabila kanak-kanak dapat menggunakan alat-alat dengan baik , baruah dilatih menggunakan buku dan alat-alat lain yang sesuai. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti menekap dan barulah menulis mengikut urutan yang ditetapkan. Kemudian murid-murid disuruh memadan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. Seterusnya menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Latihan ini diteruskan dengan menyalin perkataan yang mudah dan menyalin ayat-ayat yang mudah dan sebagainya. 3.3 PERINGKAT MENULIS UNTUK PELAHIRAN Setelah menguasai menulis mekanis, murid-murid patut digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. Cara-cara yang dicadangkan ialah bermula daripada yang terkawal iaitu berpandukan gambar-gambar dan perkataan, mengisi tenpat kosong, melengkapkan ayat-ayat

dengan perenggan sehingga murid-murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan. Di antara aktiviti aktivit-aktiviti menulis yang boleh dijalankan adalah seperti mengisi silang kata, mengisi tempat kosong dalam ayat, melengkapkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai, menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi. Selain itu aktiviti seperti memanjangkan ayat dengan menambahkan rangka kata yang sesuai juga boleh dilakukan. Seterusnya adalah aktiviti seperti membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita, menulis ayat berdasarkan gambar yang disediakan, menulis jawapan-jawapn kefahaman, menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan dan menulis karangan daripada tajuk yang disediakan. Pelbagai aktiviti yang dapat dijalankan supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis.

3.4 AKTIVITI-AKTIVITI LATIHAN PRATULISAN a) Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. i. --------- . .. ...

c) Latihan membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai, di atas pasir, di rumput tanpa menggunakan alat tulis. BULATAN BESAR BULATAN KECIL

d) Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari, menekan-nekan jari, menggoyangkan tangan, ma=eramas-ramas jari dan sebagainya. e) Latihan membentuk garisan lurus.

f) Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. Dilakukan secara bebas.

g) Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.

3.5 AKTIVITI-AKTIVITI LATIHAN TULISAN MEKANIS i. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan yang terkawal.

ii. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua.

iii. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris.

iv. latihan membentuk lambing tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS. Kemahiran menulis merupakan keupayaan menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui berbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi.

Peringkat mekanis /mendirikan asas pada peringkat ini pelajar di ajar untuk menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf ,suku kata ,perkataan, dan ayat. -latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. -latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu. -latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. -latihan menekap huruf atau acuan perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. -latihan menulis huruf dalam suku kata. -latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar.

-latihan menamakan gambar-gambar -latihan menyalin frasa atau ayat. -latihan menyalin ayat daripada buku. Soalan 1 : Menjelaskan kemahiran menulis dan masalah tulisan.

1.0 Latar Belakang Kemahiran Menulis

Tulisan adalah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi. Jika tulisan itu dibunyikan semula, ia dikatakan bahasa. Tulisan adalah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan. Ia merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat. Seseorang individu akan dapat menikmati hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Oleh itu, menulis sangatlah penting kerana ia bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang itu.

Tulisan berhubung rapat dengan membaca. Kedua-duanya mementingkan teknik dan akal. Membaca tidak mungkin ada kalau ada tidak ada tulisan dan begitulah juga sebaliknya. Seseorang itu menulis karangannya kerana ada yang membacanya. Dan seseorang itu pula berpeluang membaca apabila ada hasil penulisan untuk dibaca.

Di sekolah-sekolah,aktiviti menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah ia seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa yang selari. Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi adakalanya kanak-kanak telahpun pandai menulis ketika masuk ke sekolah. Ini tidaklah merisaukan, kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaca. Bagaimanapun harus diingat, tidal elok kanak-kanak disuruh menulis sebelum dia tahu membaca.

Terdapat dua tujuan tulisan iaitu, tujuan serta-merta dan tujuan lanjut. Tujuan serta-merta bertujuan untuk mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas. Tujuan lanjut pula bertujuan untuk memperluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan, memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan seterusnya menyediakan mereka dengan pengetahuan ini supaya dapat memenuhi kehendakdan hasrat masyarakat moden khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai umumnya.

Ada dua jenis kemahiran yang perlu dicapai dalam menyampaikan pengajaran tulisan. Kemahiran pertama adalah kemahiran menulis secara mekanis dan kedua ialah kemahiran untuk pelahiran. Kemahiran menulis secara mekanis harus dikuasai pada peringkat awal supaya muridmurid dapat menghasil tulisan yang kemas dan mudah dibaca manakala kemahiran penulisan untuk pelahiran dikuasai setelah kanak-kanak mendapat kemahiran mekanis. Kemahiran penulisan untuk pelahiran banyak melibatkan mental.

Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pramenulis (persediaan), peringkat mendirikan asas (peringkat makanis) dan peringkat untuk pelahiran. Peringkat pramenulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini, latihan otototot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid-murid dari awalawal lagi. Setelah murid menjalankan latihan pramenulis, mampu memahami dan mengetahui cara memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul, mereka boleh dilatih membentuk lambing-lambang tulisan. Seterusnya, murid patut digalakkkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis pada peringkat menulis untuk pelahiran.

Jenis-jenis tulisan yang biasanya terdapat di sekolah-sekolah terbahagi kepada dua iaitu tulisan huruf cap dan tulisan sambung. Tulisan huruf cap mempunyai beberapa kelebihan iaitu lebih

mudah dibaca, mudah dipelajari, dapat mengurangkan kepenatan fizikal dan penglihatan,mudah dituliskan dan memudah kanak-kanak membaca bahan-bahan cetak. Kelebihan tulisan sambung pula adalah lebih cepat dituliskan, di samping sifat keindividualan dalam menulis mudah dilihat.

Jenis-jenis kemahiran yang diperlukan dalam tulisan adalah keseragaman, persambungan, irama dan pergerakan yang tetap. Dalam keseragaman, pergerakan tulisan biarlah sama. Galakkan murid membentuk huruf-huruf dan menulis dalam bentuk yang seragam. Bagi persambungan, perkataan hendaklah ditulis sebagai satu unit bukan dipisah-pisahkan di antara satu sama lain. Melalui irama, perkataan-perkataan hendaklah ditulis sebagai satu kesatuan dan bukan berasingan. Oleh itu,ia akan menampakkan satu irama yang sama apabila ditulis dengan banyak. Jenis kemahiran yang terakhir ialah pergerakan yang tetap. Pergerakan tulisan haruslah tetap, tidak ke atas atau ke bawah atau kelihatan lintang pukang. Apabila seseorang penulis menjadi matang dia akan menggunakan lengan untuk pergerakkan menulis. Semua kemahiran-kemahiran tersebut amat penting dalam Pendidikan Disleksia.

Pendidikan Disleksia mempunyai beberapa komponen yang harus diambil kira dalam mengajar murid-murid yang mempunyai masalah disleksia iaitu kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mengira, kemahiran lisan dan juga kemahiran ejaan (Monica McGuire, 2003). Kemahiran Menulis merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau makmal, dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan utama guru menyediakan rancangan pengajaran adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara berkesan, di samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea (Kamarudin Hj. Husin, 1988). Menulis pula adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan seseorang murid menulis perkataan dalam ayat serta mengeluarkan idea melalui tulisan yang memberi penekanan terhadap penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul di samping tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Kemahiran menulis sangat penting kerana ianya bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang (Kamarudin Hj. Husin, 1988). Kegagalan murid untuk menguasai kemahiran menulis akan menyebabkan mereka tidak dapat menerima pembelajaran bahasa pada tahap yang lebih tinggi (Monica McGuire, 2003).

1.1 Konsep Menulis.

Kemahiran menulis adalah satu bentuk kemahiran berbahasa dan berkomunikasi yang penting dalam kehidupan manusia pada hari ini. Mereka yang menghasilkan penulisan dalam bentuk teks disebut sebagai penulis atau pengarang. Namun demikian, terdapat istilah yang lebih khusus digunakan mengikut jenis penulisan atau teks yang dihasilkan seperti novelis, jurnalis, penyair, penterjemah dan sebagainya.

Perkataan menulis merupakan jenis kata kerja yang bermaksud perbuatan mencatatkan kata-kata dengan huruf dan menggunakan alat tulis, melahirkan perasaan atau fikiran melalui tulisan dan catatan yang memakai huruf. Menulis merujuk kepada aktiviti menzahirkan apa-apa yang ada dalam minda melalui media tulisan agar terhasil teks yang dapat dibaca dan seterusnya difahami oleh orang lain. Ia juga merujuk kepada penghasilan makna dan maklumat yang digabungjalinkan. Oleh itu, ahli linguistik membezakan antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan memandangkan terdapat ciri yang tidak sama antara kedua-duanya.

Konsep menulis di sekolah merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan untuk menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. Menulis merupakan gambaran medium sesuatu bahasa dalam bentuk teks melalui penggunaan satu set sistem tanda atau simbol yang dikenali sebagai sistem tulisan. Justeru, menulis berbeza daripada mengilustrasi seperti melukis atau merekodkan bahasa melalui medium bukan teks seperti pita audio.

1.2 Definisi kemahiran menulis

Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea (Kamarudin Hj. Husin, 1988). Menulis pula adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan seseorang murid menulis perkataan dalam ayat serta mengeluarkan idea melalui tulisan yang memberi penekanan terhadap penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul di samping tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Kemahiran menulis sangat penting kerana ianya bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang (Kamarudin Hj. Husin, 1988). Kegagalan murid untuk menguasai kemahiran menulis akan menyebabkan mereka tidak dapat menerima pembelajaran bahasa pada tahap yang lebih tinggi.

Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum, kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat dramatis, tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara dengan menggunakan perantaraan bahasa. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara,hal dengan menggunakan perantaraan bahasa.

Menurut Yahya Othman, kemahiran menulis adalah penyaluran ilmu, idea atau maklumat secara bersistem dan ia mengambil kira aspek tujuan penulis, penggunaan bahasa, audience dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh.

Menurut Don Byrne, menulis memerlukan usaha mental secara sedar. Ini kerana semasa menulis, proses mengekodkan berlaku dalam fikiran penulis iaitu menterjemahkan kandungan pemikiran ke dalam bahasa yang dapat di fahami.

Menurut Koh Boh Boon, menulis merupakan satu aspek yang penting. Sebahagian besar kegiatan belajar memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan secara bertulis.Penulisan merupakan kemahiran melahirkan idea dalam bentuk tulisan secara tersusun dan logik..

Menurut Ishak Haron, beliau berpendapat, penulisan berkaitan keupayaan intelek dan mental penulis dalam menggarap idea. Kemahiran pertama yang diperlukan bagi menulis ialah kemahiran penulisan secara mekanis.

1.3 Peranan Tulisan

Peranan tulisan adalah untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea, fikiran serta perasaan dengan baik, pantas dan cekap. Seterusnya, untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata, perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. Ketiga, untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan, perhubungan serta matlamat hidup. Keempat, untuk menyediakan, menyemai, mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden kerana membaca, menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini. Kelima, untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun, syair, sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri, bahkan juga seluruh insan umumnya.

Ada dua jenis kemahiran yang perlu dicapai dalam menyampaikan pengajaran tulisan. Kemahiran pertama adalah kemahiran menulis secara mekanis dan kedua ialah kemahiran untuk pelahiran. Menurut Marohaini Yusoff (1999), kemahiran menulis secara mekanis harus dikuasai pada peringkat awal supaya murid-murid dapat menghasil tulisan yang kemas dan mudah dibaca manakala kemahiran penulisan untuk pelahiran dikuasai setelah kanak-kanak mendapat kemahiran mekanis. Kemahiran penulisan untuk pelahiran banyak melibatkan mental.

1.4 Peringkat Pengajaran Kemahiran Menulis

Peringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pramenulis (persediaan), peringkat mendirikan asas (peringkat makanis) dan peringkat untuk pelahiran. Peringkat pramenulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini, latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid-murid dari awal-awal lagi. Setelah murid menjalankan latihan pramenulis, mampu memahami dan mengetahui cara memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul, mereka boleh

dilatih membentuk lambing-lambang tulisan. Seterusnya, murid patut digalakkkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis pada peringkat menulis untuk pelahiran.

Pra Tulisan

Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan bendabenda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut.

Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot, tangan, jari serta kordinasi mata tangan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkaraperkara berikut:

Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting, mengoyak, menganyam, menampal, menguli tepung dan lain-lain.

Menguasai gerak tangan bebas, cara memegang alat tulis, cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa.

Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah dan lain-lain.

Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.

Tulisan Mekanis

Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan, sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan.

Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. Bermula dengan ruang garisan yang lebar atau luas membawa kepada lembaran bergaris kecil atau sempit. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat :

Kemahiran mengawal dan memegang pensel.

Meneliti, mengenal, menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.

Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.

Tulisan Kreatif

Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk :

Membina ayat.

Mengarang cerita.

Mengarang pantun, sajak, teka-teki

Menulis surat kiriman.

Lain-lain yang berkaitan.

1.5 Masalah Tulisan Dalam Kalangan Murid Pemulihan

Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.

Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong.

Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan

Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul

Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan,

Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil.

Masalah pembalikan huruf atau perkataan.

Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya.

Menulis dengan meninggalkan huruf, perkataan atau imbuhan.

Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.

Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih.

Mengulang garis-garis huruf yang ditulis.

Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri.

Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah.

Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.

1.6 Tujuan Kemahiran Menulis

Gerak kerja dalam penulisan, dirancang dan dijalankan dalam bilik darjah untuk membolehkan pelajar melahirkan fikiran, perasaan dan membolehkan mereka membina kemahiran mengumpul, memilih dan menyusun idea-idea, hujah-hujah dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk karangan dengan jelas dan berkesan.

Kemahiran menulis juga bertujuan membolehkan pelajar menguasai teknik mengarang pelbagai bentuk karangan dan menggunakannya untuk pelbagai tujuan. Mereka juga berupaya mengembangkan daya cipta pemikiran dan keyakinan diri untuk menulis pelbagai karangan dengan struktur yang betul dan menarik. Beberapa fungsi kemahiran menulis yang perlu dicapai ialah :

Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas.

Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan dapat difahami oleh pembaca.

Membolehkan kanak-kanak mengulang kaji pelajarannya dengan cara membaca tulisantulisannya yang telah dicatat dan membaca buku-buku tambahan untuk menambah ilmu pengetahuan.

Menulis membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan.

Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang .

Meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan.

Menyediakankanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan

Melahirkan idea dan menggunakan seluruh anggota mekanis (mata,tangan dan lain-lain) untuk merangsang pembelajaran.

Secara umumnya, terdapat empat tujuan menulis yang berfokus kepada ciri-ciri komunkasi, iaitu :

Ekspresif

Penulis menulis untuk tujuan melahirkan perasaan, idea, hujah dan sebagainya. Tujuan menulis seperti ini tidak begitu mengambil kira aspek pembaca kerana ia hanya berfokus kepada perasaan, pengalaman dan keperluan penulis semata-mata. Hasil penulisan sedemikian adalah seperti sajak, novel, komentar dan penulisan bebas.

Pemujukan

Menulis untuk tujuan berfokus kepada pembaca. Ia khusus untuk memberikan kesan perasaan dan menarik perhatian pembaca. Tujuan sedemikian boleh ditulis dengan pelbagai gaya bagi memujuk dan menimbulkan keinginan serta emosi pembaca.

Informatif

Menulis untuk tujuan informatif merujuk kepada penulisan yang bersifat eksternal, iaitu untuk memberikan maklumat kepada pembaca.

Kesusasteraan

Menulis untuk tujuan kesusasteraan mempunyai ciri-ciri stilistik, iaitu gayabahasa penulisan. Ia menunjukkan cara elemen-elemen bahasa digunakan, termasuklah struktur dan pola pada peringkat frasa dan keseluruhan karangan. Sebagai contoh, fiksyen merupakan penulisan untuk tujuan kesusasteraan. Ada kalanya sesuatu penulisan mempunyai lebih daripada sesuatu tujuan. Sebagai contoh, pengkarya menulis puisi untuk tujuan membangkitkan perasaan sedih pembaca, menzahirkan perasaan dan menggunakan bahasa secara imaginatif.

Tujuan menulis atau mengarang di sekolah adalah lebih mudah dan antaranya adalah untuk menguji kefahaman murid mengenai tajuk karangan. Selanjutnya, menguji kebolehan, kemahiran dan keupayaan murid menarik minat pembaca. Selain itu, menguji fikiran, pendapat dan idea murid. Kemudian dapat menguji sejauh mana pembacaan dan sumber rujukan murid. Kemahiran ini juga dapat merangsang dan memahirkan kosa kata dan tatabahasa murid. Ia juga dapat memberi peluang kepada murid untuk menerokai penulisan bahasa.

1.7 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masalah Tulisan Dalam Kalangan Murid Pemulihan

Masalah tulisan mekanis yang disebabkan oleh masalah khusus agraphia dan dysgraphia adalah jelas. Manakala punca masalah tulisan mekanis yang lain dapat dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu:

1.

Aspek fizikal,

2.

Aspek pembelajaran,

3.

Aspek pengamatan.

Punca masalah tulisan daripada aspek fizikal adalah seperti kecacatan otak, kecacatan anggota, kesihatan yang sering terganggu, keadaan fizikal rumah yang kurang merangsang untuk belajar, keadaan tempat belajar yang tidak selesa, dan tiada dorongan daripada ibu bapa, keluarga serta guru.

Aspek pembelajaran dapat dilihat dari segi kurang pengalaman dalam menggunakan alat tulis dari masa pra sekolah hingga ke alam persekolahan; kurang latihan dan aktiviti penggalak ketika peringkat kesediaan menulis; tidak cukup latihan motor halus dan koordinasi mata-tangan; alat tulis tidak sesuai; pengajaran guru tidak sejajar dengan perkembangan murid terutama pada peringkat pra menulis; sikap negatif guru terhadap murid yang lemah dalam tulisan; tulisan guru kurangelok untuk dicontohi murid.

Punca masalah tulisan yang disebabkan oleh aspek pengamatan dapatdibahagikan kepada tiga iaitu:

(1) Pengamatan dan masalah pendengaran

(2) Pengamatan dan masalah penglihatan

(3) Kesukaran memahami konsep

(4) Kesukaran dalam koordinasi mata-tangan.

Masalah utama yang berpunca daripada pengamatan pendengaran adalah kelemahan dalam mendiskriminasi bunyi (huruf) seperti b dand. Masalah ini bukan disebabkan oleh kecacatan yang dialami oleh pelajar. Selain itu, masalah pendengaran yang dihadapi oleh pelajar boleh menyebabkan pelajar melakukan kesilapan menulis perkataan yang disebut atau didengar. Antara kerosakan alat pendengaran adalah:

a. Pekak konduktif tidak mendengar bunyi yang bernada rendah

b. Pekak perseptif tidak mendengar bunyi bernada tinggi

c. Pekak konduktif dan perseptif masalah bercampur aduk

d.Pekak rekrutmen mendengar bunyi yang kuat sahaja

e. Secretory otitis Media masalah pendengaran yang disebabkan oleh cecair yang menyekat getaran

Pengamatan dan masalah penglihatan

Jenis kesukaran yang disebabkan oleh pengamatan penglihatan adalah seperti kesukaran mendiskriminasi huruf yang mempunyai ciri-ciri persamaan bentuk, masalahpembalikan huruf, keliru dengan bentuk huruf atau angka yang bentuknya bertentangan ( contoh: n u,p q, 6 9 ). Manakala masalah penglihatan pula menyebabkan pelajar terpaksa mengagak tulisan yang kurang jelas terutamanya mereka yang mengalami rabun jauh. Antara masalah penglihatan adalah seperti:

a.Hypermetrophia atau rabun jauh

b.Myopi atau rabun dekat

c.Astigmatisma, iaitu kesukaran melihat objek dengan jelas

d.Strabismus, iaitu melihat dengan sebelah mata, dan

e.Juling

Kesukaran memahami kosep.

Masalah yang dihadapi adalah seperti keliru dengan huruf besar dan huruf kecil sehingga mencampur-adukkan huruf besar dan huruf kecil dalam perkataan, dan keliru dengan bentuk abjad atau nombor bercetak dengan tulisan tangan.

Kesukaran dalam koordinasi mata-tangan.

Masalah yang berpunca daripada koordinasi mata-tanganadalah seperti tidak dapat menulis atau menyalin huruf dengan betul, bermasalah memegang pensel dengan betul misalnya memegang dengan lima jari atau memegang pensel terlalu dekat dengan mata pensel, dan kesukaran menentukankedudukan buku/kertas ketika menulis. Sekiranya kedudukan buku terlalu jauh tangan akan meregang, manakala jika bukuterlalu dekat kedudukannya, pergelangan tangan akan membengkok ke belakang ketika menulis. KEMAHIRAN BERBAHASA

Kemahiran Berbahasa

1. Definisi Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan kemahiran bermaksud kepandaian atau kecekapan seseorang individu. Manakala berbahasa pula membawa maksud mempunyai bahasa , menggunakan bahasa, bercakap dalam sesuatu bahasa. Maka definisi Kemahiran Berbahasa boleh disimpulkan sebagai sesuatu kebolehan atau kepandaian seseorang individu itu berbahasa (bertutur) dalam suatu bahasa. Kemahiran berbahasa juga merupakan satu kemahiran atau kecekapan seseorang untuk menerima dan mentafsir maklumat melalu pendengaran, pertuturan, pembacaan dan penulisan. Lazimnya seseorang yang mahir berbahasa ialah orang yang pendengaran dan pertuturannya baik. Kemahiran mendengar pula bolehlah ditakrifkan sebagai satu proses yang melibatkan dua peringkat kemahiran iaitu menerima dan membezakan bunyi dan memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan, frasa dan ayat. Pemahaman tentang bunyi bahasa itu bergantung kepada pengetahuan, pengalaman budaya dan sikap pendengar. Untuk memahami bahasa, seseorang itu perlu mempunyai tiga unsur iaitu pengatahuan sedia ada pada pendengar, pengetahuan tentang situasi berlaku pertuturan yang didengar dan pengetahuan tentang sistem bahasa. Apabila ketiga-tiga unsur ini ada, maka seseorang itu akan memahami bunyi bahasa yang didengar dengan lebih senang. Proses mendengar adalah satu proses yang aktif. Si pendengar mesti mengenal pasti dan mengetahui makna bunyi bahasa. Selain itu, pendengar juga memilih dan menyimpan apa yang difahami dalam ingatannya. Ini menunjukkan mendengar adalah suatu proses yang aktif kerana berlaku tindak balas selepas mendengar. kemahiran bertutur boleh ditakrif kan sebagai satu proses komunikasi yang kompleks yang melibatkan proses mental yang merangsang alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. bagi menguatkan maksud pertuturan, seseorang perlu menggunakan unsur linguistik seperti intonasi, nada, tekanan, sebutan dan jeda yang sesuai.

Bertutur merupakan satu cara berkomunikasai yang paling tua, paling mudah dan murah serta cepat untuk dipelajari. Lazimnya kedua-dua kemahiran mendengar dan bertutur ini saling memerlukan. Jika salah satunya tidak dapat dikuasai seperti kecacatan alat pendengaran, maka seseorang itu tidak akan dapat bertutur. Membaca boleh diertikan sebagai satu perlakuan mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis atau bercetak. Aktiviti membaca melibatkan dua proses iaitu menterjemah lambang bertulis atau bercetak kepada bunyi bahasa dan mendapatkan maklumat atau makna daripada bunyi-bunyi yang disuarakan. Membaca juga melibatkan proses mekanis dan mental. Untuk menjadi pembaca yang efektif, seseorang itu perlu dapat menyebut perkataan dengan betul dan lancar serta mengetahui makna perkataan yang dibaca. Walau bagaimanapun, dalam proses membaca, aspek penyebutan kurang penting berbanding dengan keupayaan berfikir, merasai dan membayangkan serta memahami apa yang dibaca. Melalui proses tersebut, pembaca dapat memahami isi maklumat, penerangan atau mesej yang hendak disampaikan. Menulis boleh ditakrifkan sebagai satu proses pembentukan simbol-simbol tulisan dalam bahasa. Kemahiran menulis berkait rapat dengan kebolehan murid menulis dalam bentuk tulisan yang terang, jelas dan lengkap. Ia juga merangkumi kebolehan menggunakan ayat dan penggunaan tanda baca yang betul bagi menyampaikan sesuatu maksud.

2. Konsep

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi tadi, kemahiran berbahasa merujuk kepada kepandaian atau kebolehan seseorang berbahasa. Kemahiran berbahasa juga meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Konsep kemahiran berbahasa ini ialah keupayaan seseorang atau beberapa orang berkomunikasi atau berinteraksi bagi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan pertuturan.

Dalam konteks ini, kemahiran mendengar adalah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan maklumat, manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seseorang pendengar yang baik dapat memahami dan memproses maklumat yang didengarnya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi itu. Konsep kemahiran membaca pula merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Konsep kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. N. Chomsky berpendapat bahawa manusia dilahirkan bersama peranti pemerolehan bahasa (Language Acquisition Device) LAD. Alat ini menyebabkan manusia mempunyai kebolehan semula jadi untuk menguasai bahasa. Beliau juga menggambarkan bagaimana kemahiran berbahasa itu berlaku melalui rajah perikalu Chomsky. Dalam rajah perilaku ini, menunjukkan konsep kemahiran berbahasa melalui pertuturan dan pendengaran. Rajah tersebut menunjukkan bagaimana seseorang yang bertutur dengan kecekapan bahasa yang baik menghantar ayat-ayat (data-data) kepada pendengar. Pendengar akan menerima dan mentafsir ayat-ayat untuk difahami. Seterusnya pendengar tadi pula yang akan bertutur yakni menyampaikan data-data atau ayat-ayat kepada penutur tadi. Perlakuan ini yang boleh digambarkan sebagai satu konsep kemahiran berbahasa melalui kemahiran bertutur dan mendengar. Dalam kemahiran bertutur, terdapat beberapa konsep pertuturan, antaranya, pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahaa yang dilafazkan. Pertuturan juga berlaku setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarnya.

Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. aspek fizikal, kesihatan, kecerdasan otak, persekitaran, jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada akpek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan aspek bunyi yang lain. Kemahiran bertutur juga menekankan aspek-aspek sebutan, tekanan, mora (panjangpendek), jeda (persendian), intonasi, nada, tatabahasa, kelancaran, kefasihan dan laras bahasa yang sesuai. kemahiran bertutur juga membolehkan seseorang individu atau murid menyebut dengan jelas, menyampaikan pendapat peribadi, melaporkan peristiwa, menunjuk arah, bertemuramah, bertukar pendapat dan membina soalan untuk mencari maklumat. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran uatam yang perlu dikuasai oleh kanakkanak sebelum mereka boleh mengujarkan perkataan atau bunyi dalam proses awal untuk bercakap. Konsepnya, kanak-kanak lazimnya akan mengajuk atau mengikut percakap ahli keluarga seperti ibu atau bapa melalui proses mendengar. Mereka akan mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada oarang-orang sekeliling. Mereka akan mencuba mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang-ulang kali sebelum sesuatu perkataan itu kekal dalam ingatan. Ini bermakna kanak-kanak yang hiduo dalam kerangka model alam persekitaran yang baik cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa bertutur dan mendengar yang baik. Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu dapat memperoleh idea, mencari isi penting, bertindak balas, mengenal pasti perkara yang berkaitan atau tidak, mentafsir makna yang tersirat, mengenal pasti mood penutur dan dapat mengesan pengaruh sama ada menggunakan logik atau propaganda. Seseorang kanak-kanak yang telah menguasai kemahiran mendengar seharusnya dapat mendengar denga baik apa saja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya. Sehubungan dengan itu, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya,kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaikbaiknya diperingkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran lain diajar kepada mereka.

Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara iaitu gabungan bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingati, proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi dan neurologi, berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat dan berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. konsep kemahiran membaca, bermakna seseorang itu dapat memahami apa yang dibaca. membaca dan memahami itu saling memerlukan dan untuk mengajar kedua-duanya perlulah mengikut peringkat-peringkat supaya penguasaannya dapat berkembang dengan baik. Ianya perlu diajar daripada yang mudah kepada yang sukar. Akhirnya, murid dapat membaca secara senyap dan memahami apa yang dibaca. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagai dan diajar dengan menggunakan strategi, kaedah, pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Kemahiran membaca dan memahami ini diajar kepada murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Daripada kemahiran ini mereka dapat memperluaskan ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan tulisan. Bacaan juga terbahagi kepada empat jenis iaitu bacaan mekanis, membaca secara bersuara, bacaan mentalis iaitu membaca secara dalam hati. Seterusnya bacaan intensif iaitu bacaan secara mendalam bagi tujuan memperkembangkan kebolehan meneliti, memahami dan mentafsir dan bacaan ekstensif iaitu bacaan secara meluas iaitu bacaan yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Membaca juga terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu yang pertamanya peringkat kesediaan membaca. Pada peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat menyediakan kanakkanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Seterusnya peringkat prabacaan. Peringkat ini meliputi kemahiran keamatan pendengaran, kemahiran pengamatan penglihatan, aktiviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. seterusnya mengenal abjad sehingga membaca ayat. Peringkat bacaan mekanis pula merupakan fasa murid menyebut hutuf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat-ayat mudah. mereka juga boleh membatangkan perkataan-perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutup. Peringkat bacaan dan kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca, perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Murid sepatutnya berupaya mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca pada peringkat ini.

Menulis tidak dapat dipisahkan daripada membaca, malahan saling berhubungan antara satu sama lain. Di peringkat sekolah rendah, kedua-dua kemahiran ini bermula pada tapak yang sama, iaitu mengenal huruf. Murid tidak dapat menbaca tanpa terlebih dahulu mengenal dan mengetahui huruf. Begitu juga dengan menulis. Terdapat enam peringkat dalam kemahiran menulis iaitu kemahiran mekanis, kemahiran mengeja, kemahiran memilih perkataan dan kemahiran tatabahasa, kemahiran mengumpul, memilih dan menyusun isi, kemahiran menggunakan gaya bahasa dan kemahiran membuat pertimbangan. Dalam KBSR dinyatakan bahawa objektif pengajaran kemahiran menulis ialah untuk membolehkan murid dapat menulis karangan dan surat kiriman yang menepati maksud dan tajuknya. Murid juga seharusnya boleh memahami dan mengisi borang-borang yang sesuai untuk keperluan seharian. Jika diteliti senarai kemahiran menulis, penekanan diberikan juga kepada tulisan yang jelas dengan menggunakan tanda baca dan ejaan yang betul. Kemahiran menulis dalam KBSR terbahagi kepada tiga peringkat iaitu pertamanya pratulisan. Peringkat ini melibatkan latihan pergerakan tangan, pergerakan mata serta kordinasi tangan dan mata. Peringkat yang kedua ialah tulisan mekanis iaitu kemahiran nenekap huruf, menulis huruf, menyalin perkataan dan ayat mudah. Setersunya peringkat Menulis dan mengarang yang dikategorikan kepada enam bahagian iaitu kemahiran menulis berkait dengan perbendaharaan kata dan ejaan, kemahiran menulis berkait dengan kefahaman, kemahiran menulis berkait dengan tanda baca, kemahiran menulis berkait dengan kemahiran belajar, kemahiran menulis berkait dengan tatabahasa dan kemahiran menulis karangan. Kejayaan murid dalam penulisan terletak di tangan guru, khususnya guru bahasa. Ajaran, asuhan, didikan dan dorongan guru akan dapat mendirikan asas yang kukuh dalam perkembangan kamahiran menulis murid-murid. Guru bahasa perlu menunjukkan kepada murid sahsiah yang boleh mendorong mereka untuk maju, umpamanya bersama-sama menunjukkan minat dalam bidang penulisan. Selain itu, guru perlu bertimbang rasa, sentiasa memberi galakan dan menghargai setiap hasil penulisan murid dan tidak sekali-kali menunjukkan reaksi yang negatif terhadap kelalaian dan kesilapan murid.

Kejayaan kemahiran menulis juga bergantung pada kuantiti latihan yang dibuat. Jika murid merasakan hasil kerjanya memuaskan, ada ganjaran, sangat dihargai oleh guru dan pembaca yang lain, minat mereka untuk menulis semakin meningkat. Seterusnya itu, latihan kerja rumah akan dibuat oleh murid atas dasar minat bukannya kerana paksa.

3. Pendekatan, Kaedah dan Teknik Pengajaran

Amat sukar untuk membezakan antara pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran. Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa serta

pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Antara pendekatan pembelajaran yang ada ialah seperti pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan elektif dan pendekatan Komunikatif. Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul maklumat-maklumat, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan. Pendekatan deduktif pula ialah suatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang khusus. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Pendekatan elektif pula merupakan gabungan antara pendekatan induktif dan deduktif. Seterusnya pendekatan komunikatif memberikan fokus kepada murid untuk berkomunikasi sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluannya. Antara lain manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi, mencipta imaginasi, memperoleh barangan dan perkhidmatan, bertukar pandangan dan menyampaikan maklumat. Kaedah pengajaran ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas, dan sistematik. Kaedah merupakan langkah-langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sistematik bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. Antara kaedah yang dicadangkan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru ialah kaedah natural, kaedah tatabahasa terjemahan, kaedah

terus, kaedah ajuk hafaz, kaedah linguistik, kaedah kod-kognitif, kaedah bahasa kominikatif , kaedah oral-aural dan kaedah fonetik linguistik. Teknik merupakan pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah yang digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Antara teknik yang dicadangkan adalah seperti teknik drama, teknik permainan bahasa, teknik perbincangan, teknik bercerita dan teknik latih tubi. Dalam mengajar kemahiran berbahasa, kita terlebih dahulu digalakkan mengajar kemahiran lisan iaitu kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kemahiran lisan mendengar dan bertutur ini perlu diajar serentak, berurutan dan menyaling dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar di dalam bilik darjah, merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar, guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Sehubungan dengannya, tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pe ngajaran mendengar dan bertutur itu, bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Antara pendekatan yang sesuai untuk mengajar kemahiran berbahasa mendengar dan bertutur ini ialah pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Pendekatan situasi ialah proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965), antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsurunsur bunyi bahasa yang betul dalam pola, nada dan intonasi tertentu. Pendekatan situasi yang berlandaskan teori bahasa struktural dan teori pembelajaran behaviouris beranggapan bahawa penguasaan kemahiran lisan memerlukan seseorang penutur menguasai beberapa kemahiran kecil bagi menangkap, mengingat serta menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa yang betul.

Mackey(1965), salah seorang penganjur pendekatan situasi, berpendapat bahawa pernyataan lisan bukan sahaja merangkumi semua unsur kefahaman mendengar serta penggunaan unsurunsur bunyi bahasa yang betul dalam pola-pola nada dan intonasi yang betul tetapi juga merangkumi pemilohan kata-kata dan unsur-unsur infleksi serta penyusunan unsur-unsur tersebut dengan betul supaya tergambar makna yang betul. Pendekatan situasi yang berlandaskan teori bahasa struktural dan teori pembelajaran behaviouris beranggapan bahawa penguasaan kemahiran lisan memerlukan seseorang penutur menguasai beberapa kemahiran kecil bagi menangkap, mengingat serta menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa yang betul. Pendekatan in berpendapat bahawa pengajaran kemahiran mestilah berlandaskan prinsip pengajaran yang memerlukan usaha guru yang banyak. Tiap-tiap gerak balas yang betul perlu diteguhkan supaya gerak balas itu diulangi lagi. Murid-murid tidak boleh bertutur dengan lancar kalau mereka hanya mendengar pertuturan orang lain sahaja. Jadi, beri mereka peluang mereka untuk bertutur. Pengajaran bertutur juga perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan, iaitusetelah murid menguasai bahasa yang betul akan terganggu. Hal ini kerana murid telah pun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. Guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sararan automatik. Sebaliknya, guru perlu memandu murid-murid secara sedar menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan bahasa yang baru mereka pelajari. Bagi penutur-penutur bahasa kedua, kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Oleh itu, guru perlu melatih tubi muridmurid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Penggunaan pita rakaman juga dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan pertuturan. Dalam pendekatan situasi, kita boleh menjalankan aktiviti pengajaran kemahiran bertutur seperti latih tubi bagi melatih murid menguasai bahasa, sebutan dan pola yang digunakan oleh

guru. Mulakan dengan penyebutan guru, kemudian murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut. Sekiranya murid masih bermasalah dengan sebutan tersebut, murid harus ulanginya lagi. Latih tubi meliputi penyebutan ayat, frasa, perkataan, suku kata dan bunyi-bunyi fonem yang diambil dibahagian dialog kemudian dibaca oleh murid.Pasangan perkataan yang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. Contohnya daki dengan laki, tari dengan lari, dan malu dengan balu. Dialog atau perbualan juga merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan.Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh murid meniru dan menghafal dialog. Aktiviti nyanyian juga dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak, nada yang betul. Aktiviti seterusnya ialah latihan pandang dan sebut. Dalam aktiviti ini, gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan.Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan.Sebagai contoh carta bergambar, bahagian filem dan slaid juga boleh digunakan sebagai alat peruturan. Semua alat digunakan supaya murid-murid dapat menghasilkan pertuturan yang baik. Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.Penglibatan murid dalam permainan telah memberi lebih peluang kepada mereka untuk memperolehi latihan intensif. Pembelajaran akan lebih bermakna Kebanyakan aktiviti yang dijalankan dalam permainan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Permainan bahasa dapat menimbulkan situasi pembelajaran yang menggembirakan murid. Guru dapat memupuk semangat bersaing di antara murid-murid. Dapat menanamkan semangat kerjasama antara ahli kumpulan. Guru juga dapat melatih murid-murid untuk mengaktifkan kecekapaan bahasa mereka serta mengembangkan penguasaan keempat-empat kemahiran bahasa.

Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu, merangsang interaksi verbal pelajar, menambah kefasihan dan keyakinan, menyediakan konteks pembelajaran, bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan, bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan Tujuan teknik permainan bahasa dalam pendekatan pengajaran kemahiran berbahasa adalah untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran bahasa yang selesa dan menggembirakan. Membolehkan murid-murid menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan semasa bermain. Meneguhkan penggunaan unsur-unsur bahasa tertentu tanpa disedari oleh murid-murid. Mewujudkan situsi sosial yang sihat bagi membolehkan murid berinteraksi dengan rakan sebaya mereka. Mendorong minat murid untuk berkerjasama bagi menjayakan sesuatu tugas yang diberi. Antara permainan yang boleh dijalankan ialah, permainan yang berasaskan pemerhatian atau ingatan, permainan yang berasaskan huraian atau meneka, permainan yang berasaskan interaksi kumpulan atau individu, permainan kad dan permainan dam. Pendekatan komunikatif cuba m engatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. Melalui pendekatan ini, penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap, mengingati, menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa, tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Ini bermakna, pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi, pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur

mestilah berlandaskan prinsip kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya Dengan demikian, kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Prinsip kedua pendekatan komunikatif ialah, guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Justeru, komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Prinsip ketiga ialah pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif , sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dengan demikian, murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa, bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Prinsip keempat ialah, guru perlu membentuk hubungan yang positif antara kalangan murid dengan guru. Dengan ini, terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa, yakin dan berkesan. Prinsip seterusnya menggambarkan sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar, lawatan, keratan akhbar, bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Sebenarnya, terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur, guru perlu memberi latihan kepada muridmurid menggunakan unsur-bunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu

sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Tanpa latihan daripada guru, murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran berbahasa iaitu bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Kemahiran berbahasa mendengar dan bertutur dapat diajar melalui dua pendekatan yang sesuai iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi dan pendekatan komunikatif yang mengutamakan kecekapan komunikasi iaitu ketepatan penggunaan bahasa dalam interaksi pertuturan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunukatif. Pertamanya ialah kaedah terus iaitu murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda mereka, iaitu dengan cara mendengar, meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam bahasa. Pengajaran mendengar dan bertutur melalui kaedah terus ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara, antaranya ialah murid digalakan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa yang sukar tersebut, guru akan menghuraikan makan dengan menggunakan bahasa sasaran, lukisan, lakoan, gerak laku dan lain-lain. Dalam kaedah ini, aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Kaedah ini juga melatih murid membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif dan guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Berdasarkan ciri-ciri kaedah terus yang dinyatakan di atas, guru bolehlah mengambil langkahlangkah pengajaran dengan memperdengarkan kepada murid perbualan mudah melalui media elektronik terbebih dahulu yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. kemudian melatih murid dengan teks atau dialog yang diberi. Guru boleh menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbualan tersebut.

Kelebihan kaedah terus ini murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan baik . Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. Kaedah ini dianggap berjaya, jika murid dapat mempraktik atau menggunakan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Bahan -bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. Kaedah fonetik atau linguistik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. Sehubungan dengannya, guru terlebih dahulu, perlu memastikan penggunaan latih tubi unsurunsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Justeru, ketika memilih perkataan, kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu seperti coffee dan kopi dan bicycle dan basikal. Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga seperti I go to school saya pergi ke sekolah. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran, murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut, memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa dan murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Seterusnya kaedah audio-lingual. Kaedah ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya latihan bertutur secara intensif. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Bahasa juga merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Murid mestilah diajar untuk

menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Bahasa juga berbeza antara satu sama lain. Berdasarkan prinsip tersebut, kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Dengan demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Pun demikian, unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa, iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan, guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Murid meniru dan menghafal dialog yang diberi atau diperdengarkan. Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog. Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi rumus-rumus atau pun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Walau bagaimanapun, murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran, cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai, bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai.

Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu, seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Sebenarnya, terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih, lancar dan tepat. Antaranya ialah teknik latih tubi, bercerita, soal jawab, perbualan, dialog, perbincangan, perbahasan, main peranan dan simulasi, sumbangsaran, drama, melapor cerita, permainan bahasa, penyelesaian masalah dan tunjuk cara. Teknik pengajaran kemahiran berbahasa boleh dipraktik di dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Dalam teknik, pelbagai aktiviti yang boleh digunakan semasa proses mengajar kemahiran berbahasa dalam bilik darjah. Antara teknik yang boleh dijalankan ialah teknik latih tubi. Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa, sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog/perbualan yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan, dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza seperti daki dan laki. Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Misalnya, kelemahan menyebut fonem /p/ seperti ayat pandang pandan tepi pagar depan padang. Teknik nyanyian menggunakan seni kata lagu sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak dan nada yang tertentu. Teknik pandang dan sebut menggunakan gambar-gambar sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi

bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Di samping itu, kad imbasan bergambar, carta bergambar, bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Teknik interaksi sosial menfokuskan kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosiol/situasi tertentu. Ia dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan, perbincangan, simulasi dan lakonan. Sebaik-baiknya aktiviti ini di susun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Kesimpulannya antara pendekatan, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran berbahasa adalah sangat rapat dan saling berkaitan terutamanya kemahiran lisan mendengar dan bertutur. Kesemua unsur unsur yang dinyatakan tidak terpisah malah ia kelihatan berinteraksi, selaras dan menyaling. Oleh itu, perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Peringkat pengajian menulis:

Peringkat pengajian menulis terbahagi kepada 3 :

a) Peringkat pramenulis (persediaan)

b) Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis)

c) Peringkat untuk pelahiran

Peringkat Pramenulis Peringkat pramenulis ialah tempoh masa murid murid disediakan dengan aktiviti aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini latihan otot otot, tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata diberi kepada murid

murid dari awal awal lagi. Keadaan ini membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang lambang yang kemas, dan jelas. Pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah sistematik, bertitik tolak daripada aktiviti aktiiviti pramenulis yang berbentuk bebas. Latihan latihan pratulisan ini mementingkan perkara perkara berikut . Melakukan latihan latihan pergerakan tangan Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna Melakukan latihan latihan pergerakan mata Melakukan latihan latihan kordinasi tangan dan mata

Contoh latihan

1) Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri 2) Latihan mengikut garisan garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan 3) Latihan latihan membentuk garisan lurus

4) Latihan membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai, di atas pasir tanpa menggunakan alat tulis (lukis bulatan dari kecil ke besar) 5) Latihan melukis gambar gambar yang mengandungi garisan garisan lurus dan bulat, 6) Latihan membentuk corak corak campuran bulatan dan garisan lurus dan ia dilakukan dengan bebas

Peringkat mendirikan asas (peringkat tulisan mekanis) Setelah murid murid menjalankan latihan pratulisan, faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Mereka boleh dilatih membentuk lambang lambang tulisan. Pada peringkat awal, dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Setelah didapati memuaskan, barulah murid tersebut dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. Apabila murid mula membentuk huruf pada kertas bergaris, kawalan tulisan perlu dilakukan. Ia harus bermula daripada garisan yang lebar hingga kepada lembaran satu garis.

Contoh latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis

1) Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dlaam keadaan yang terkawal

2) Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua

3) Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris Saturday latihan membentuk lambing tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam dan mudah dibaca.

Semasa menyampaikan kemahiran tersebut, guru haruslah memberikan perhatian kepada beberapa perkara. a) Kanak kanak harusdiperkenalkan pada lambang lambang huruf dengan menggunakan gambar b) Sebelum dilatih menulis, latihan bebas perlu diberikan untuk membentulkan urat urat daging kanak kanak c) Kanak kanak menulis dengan mengeja dan menyebut nama nama huruf

d) Menggunakan kertas, mula mula tidak bergaris dan selepas itu barulah menggunakan buku yang bergaris e) Setelah kanak kanak dapat menggunakan alat alat dengan baik, barulah dilatih menggunakan buku dan alat alat lain yang sesuai

Contoh latihan

1) Menekap huruf mengikut urutan yang ditetapkan

2) Menulis huruf mengikut urutan yang ditetapkan

3) Memadankan dan menyalin dua suku kaata supaya menjadi perkataan yang bermakna

4) Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan

5) Menyalin perkataan yang mudah 6) Menyalin ayat ayat yang mudah

Peringkat Menulis untuk kelahiran

Setelah menguasai tulisan mekanis, murid- murid patut digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. Cara cara yang dicadangkan ialah bermula daripada yang terkawal iaitu berpandukan gambar gambar dan perkataan, mengisi tempat kosong, melengkapkan ayat ayat dan perenggan sehingga murid murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan.

Contoh latihan 1) Mengisi silang kata

2) Mengisi tempat kosong dalam ayat

3) Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai

4) Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberikan

5) Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai 6) Membentuk ayat ayat bagi menyudahkan ayat 7) Menulis ayat ayat berdasarkan gambar gambar yang disediakan 8) Menulis jawapan jawpaan kefahaman

9) Menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan

10) Menulis karangan daripada tajuk yang disediakan (rujuk sukatan pelajaran BM sekolah rendah) NOTA BMM 3104 KEMAHIRAN BM (KEMAHIRAN MENULIS) KEMAHIRAN MENULIS

Konsep Menulis

1)

Menulis ialah proses merakam atau menghasilkan bahan yang berbentuk idea, pendapat,

pengalaman, perasaan, maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau dengan diri sendiri.

2)

Kamarudin Hj. Hj. Husin (1988;178)

Tulisan ialah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi. Jika tulisan itu dibunyikan semua dikatakan bahasa. Tulisan ialah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan. Ia merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat.

3)

Asas menulis ialah pembentukan simbol-simbol tulisan dalam bahasa. Oleh itu kemahiran

asas dalam penulisan berkait rapat dengan kebolehan murid menulis dalam bentuk tulisan yang terang, jelas dan lengkap.

4)

Juriah Long dan rakan-rakan (1990)

Menulis adalah satu proses menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan menggunakan bentuk grafik

5)

Raminah Hj. Sabran (1985 : 183)

Penulisan ialah bentuk penglahiran perasaan, fikiran dan idea ke dalam bentuk grafik. Bentukbentuk grafik ini disusun hingga melambangkan bunyi bahasa yang dapat dibaca dan difahami maksudnya.

6)

Don Bryne (1979:1)

Kita menggunakan simbol-simbol grafik semasa menulis, iaitu penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang-lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap

7) Rumusan

TUJUAN KEMAHIRAN MENULIS

a) baik b)

Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan

Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat

dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca c) Membolehkan kanak-kanak mengulang kaji pelajarannya dengan cara membaca bahan-

bahan bacaan d) Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam

bentuk tulisan e) f) Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan

bahasa dan tulisan g) Menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan

Secara amnya terdapat dua tujuan kemahiran menulis

Tujuan serta merta

a)

Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan

baik, cekap dan pantas b) Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun

ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca c) Kanak-kanak dapat mengulangkaji pelajarannya dengan cara membaca tulisan-tulisan

yang tercatat atau membaca buku-buku luar untuk menambah lagi isi bacaannya d) Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam

bentuk penulisan e) f) Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang. Menambah dan meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata, perkembangan

bahasa dan tulisan g) Menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan

Tujuan Lanjut

a)

Meluaskan pengetahuan, pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan

b)

Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan. Misalnya

penulis melaporkan sesuatu yang telah berlaku, mendedahkan perkara-perkara semasa yang sedang berlaku, membuat ramalan-ramalan peristiwa masa depan c) Menyediakan mereka dengan pengetahuan ini supaya dapat memenuhi kehendak dan

hasrat masyarakat moden khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai umumnya.

Jenis-jenis kemahiran menulis

a) -

Kemahiran menulis secara mekanis Peringkat awal

Hasil tulisan yang kemas dan mudah dibaca Menekap, buat corak, bentuk huruf Bertujuan memberi latihan dan pengalaman asas sebelum tulis huruf Latihan mekanikal yang boleh dijalankan untuk mendapatkan kemahiran tersebut ialah :

1.

Latihan pergerakan tangan, otot, jari dan membentuk garisan, bulatan, segi-segi, bentuk

awan larat dan sebagainya. 2. 3. Tunjukkan cara pergerakan tangan, tulis di awangan, di pasir, di papan tulis dan sebagainya Bermain dengan benda-benda seperti plastisin dan melatih menulis unsur-unsur huruf dan

perkataan 4. 5. 6. 7. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf, menulis perkataan dan ayat. Mengawasi tulisan murid tentang bentuk, saiz, tegak atau condong, jarak Melatih menulis cepat, jelas dan senang dibaca Melatih menulis cantik

Kemahiran Menulis untuk Pelahiran (Mental)

Diajar setelah kanak-kanak menguasai kemahiran mekanis.

a) b) c)

Latihan pernyataan fikiran atau pendapat Latihan pernyataan perasaan Latihan pernyataan kehendak

d)

Latihan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tulen dan asli

Kemahiran Dalam Penulisan

Terdapat 6 peringkat dalam kemahiran menulis

a) b) c) d) -

Kemahiran mekanis kemahiran membentuk huruf dilatih guna tanda baca selepas latihan huruf cerai, murid diasah dengan kemahiran huruf sambung Kemahiran mengeja disepadukan dengan kemahiran membaca Proses pembinaan konsep Kemahiran menulis perkataan dan Kemahiran tatabahasa menggunakan tatabahasa dengan tepat dan berkesan dalam menulis menggunakan pelbagai jenis kata dalam pelbagai konteks membina frasa dan ayat dengan tepat, indah dan jelas dalam penulisan Kemahiran mengumpul, memilih da menyusun isi dapat menyusun fakta dengan berkesan dapat memilih dan mentusun pengalaman sendiri membuat rangka untuk tujuan penulisan

e) f) -

Kemahiran menggunakan gaya bahasa aspek pemilihan perkataan, kesesuaian dan kegunaan bahan yang ditulis kesesuaian bahasa yang digunakan dalam penulisan Kemahiran membuat pertimbangan kebolehan murid menentukan penggunaan laras bahasa yang sesuai untuk jenis-jenis

penulisan yang berlainan

Panduan merancang Kemahiran Menulis

Semasa merancang kemahiran menulis guru perlu memberi perhatian terhadap beberapa perkara :

a) b)

Murid menghasilkan penulisan yang lebih baik dalam persekitaran yang tidak formal Murid sekolah rendah lebih selesa menulis pengalaman sendiri, hal-hal keluarga dan

kawan-kawan c) d) e) Proses menulis dibahagi kepada tiga peringkat iaitu pramenulis, menulis dan menyemak Menulis dilakukan untuk beberapa tujuan Murid perlu memastikan pembaca mereka apabila menulis

f)

Kualiti penulisan murid akan meningkat melalui latihan yang kerap dan banyak

Peringkat-peringkat Pengajaran Kemahiran Menulis a) b) c) Peringkat Pramenulis Peringkat Mendirikan Asas Peringkat untuk Pelahiran

Peringkat Pramenulis

-Tempoh masa murid disediakan dengan aktiviti menulis -Latihan pergerakan tangan -Menguasai gerak tangan yang bebas -Latihan pergerakan mata -Latihan kordinasi tangan dan mata

Aktiviti-aktiviti Latihan Pramenulis

a)

Latihan mengikut garisan rajah dari kiri ke kanan

b) c) d) e) f) g)

Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya Latihan membentuk bulatan tanpa menggunakan alat tulis Latihan gerak jari Latihan membentuk garisan lurus Latihan membentuk corak campuran Latihan melukis gambar yang ada garisan lurus dan bulatan

Panduan Mengajar Peringkat Pramenulis

Guru mengajar tiga peringkat perkembangan menulis mengenal huruf dan bentuk-bentuk huruf peringkat model (peniruan) peringkat menghafal dan latih tubi (nama sendiri)

Guru mengajar cara kedudukan badan, kertas dan pensil duduk dengan selesa, siku di atas meja letakkan kertas di atas meja Pensil dipegang dengan mengambil kira keadaan jari

Guru mengajar teknik dan prinsip asas menulis huruf menyalin model huruf

menulis huruf di atas garis lurus huruf berbentuk lurus ditulis dari atas huruf bebentuk bulatan ditulis pusingan lawan jam semasa menulis, mulakan dari kiri ke kanan ruang huruf berbenuk bulat didekatkan ruang huruf yang lurus hendaklah dijauhkan ruang antara perkataan dijarakkan satu jari menulis di atas garisan

Guru menolong pelajar mengenal pasti kesalahan mereka semasa menulis Kesalahan dari segi bentuk huruf Kesalahan dari segi ruang, perlu jarak atau rapat Kesalahan dari segi saiz Kesalahan dari segi susunan

Guru perlu sedia pelbagai alat untuk memperkembangkan kemahiran menulis pelajar

Peringkat Mendirikan Asas

Setelah murid menjalankan latihan pramenulis, faham dan tahu memegang pensil, duduk dengan betul, mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan.

a) b) c) d) dibaca

Peringkat awal murid diajar membentuk huruf di atas kertas kosong. Jika guru berpuas hati, ajar menggunakan halaman bergaris Langkah berikut perlu diambil kira latihan membentuk bulatan dan garis lurus di atas garisan latihan menulis huruf di atas kertas garis tiga latihan menulis huruf di atas kertas garis dua latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul dan seragam serta mudah

Semasa menyampaikan kemahiran tersebut perkara berikut perlu diambil kira.

a) b) c) d) e)

Murid harus diperkenalkan dengan lambang huruf menggunakan gambar Sebelum latihan menulis , beri latihan bebas unuk membetulkan urat-urat daging Kanak-kanak menulis sambil mengeja atau menyebut nama huruf Menggunakan kertas dahulu, kemudian barulah guna buku yang bergaris Setelah murid boleh menggunakan alat dengan baik, barulah dilatih menggunakan buku

dan alat-alat lain yang sesuai

Aktivti-aktiviti yang dicadangkan

a) b) c) d) e) f)

Menekap huruf mengikut urutan yang ditetapkan Menulis huruf mengikut urutan Memadan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan Menyalin perkataan yang mudah Menyalin ayat-ayat yang mudah dan sebagainya.

Peringkat Latihan Menulis (Imlak)

a) -

Ejaan Guru perlu pilih perkataan yang sesuai Berlandaskan perbendaharaan kata mereka Perkataan yang pernah didengar Peringkatkan. Bermula yang mudah kepada yang lebih susah Jumlah perkataan jangan terlalu banyak Boleh gunakan aktiviti mengeja selepas aktiviti bacaan Harus dilakukan secara lisan , kemudian dilakukan secara bertulis Sebaik-baiknya guru dedahkan dahulu perkataan tersebut

Guru sebut dua kali barulah murid menulis Perkataan yang ditulis haruslah diperiksa oleh guru atau secara berpasangan

b) -

Rencana Satu cara untuk memperkukuh kemahiran membaca dan menulis Tujuan supaya murid mahir mendengar mengeja dan menulis Bahan-bahan rencana hendaklah berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa yang hendak

dipelajari Beri juga perhatian terhadap tanda baca

Aktiviti rencana 1. Guru edar bahan daripada buku teks,majalah, petikan dan sebagainya. Murid diminta

membaca, mengecam dan menulis semula 2. 3. meminta murid menulis sama ada daripada lisan atau rakaman menukar karangan pendek atau petikan bercetak dari tulisan jawi ke dalam tulisan rumi

Cara Menjalankan Murid diberi petikan dan diminta membaca Guru pilih bahagian-bahagian tertentu untuk direncanakan Guru sebut ayat-ayat sama ada secara lisan atau rakaman dan murid diminta menulis

Unsur yang dilihat dalam rencana ialah ketepatan ejaan, penggunaan perkataan, bentuk

huruf dan tanda baca Periksa kerja murid. Beri markah. Setiap kesalahan perlu dibincangkan Sebaik-baiknya dilakukan selepas aktiviti lisan atau bacaan

Peringkat Untuk Pelahiran

Setelah menguasai peringkat pramenulis dan mendirikan asas murid-murid hendaklah digalakkan melahirkan fikiran secara bertulis. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah ; a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Mengisi silang kata Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat Menulis ayat berdasarkan perkataan Memanjangkan ayat dengan menambah rangkai kata Membentuk ayat bagi menyudahkan cerita Menulis ayat berdasarkan gambar Menulis jawapan pemahaman Menulis rencana bagi bahan yang diperlihatkan Menulis karangan daripada tajuk yang disediakan Menulis cerita

l)

Mencipta puisi

Langkah-langkah dalam mengajar tulisan

a) b) c) d) e) f) lain

Motivasi- beri kesedaran kepada murid tentang tujuan penulisan Persediaan- Pastikan murid sudah bersedia untuk menulis, peralatan dan sebagainya Persembahan Tunjukkan peringkat atau langkah menulis kepada murid. Sila dapatkan perhatian murid Pelaksanaan-Guru perlu beri bimbingan semasa mereka menulis Penilaian- Pilih kerja terbaik dan beri peneguhan. Tunjukkan kepada rakan-rakan yang

JENIS-JENIS PENULISAN

Terbahagi kepada 5 jenis iaitu

a)

Terkawal

b) c) d) e)

Separa terkawal Berpandu Separa berpandu Bebas

Terkawal

Karangan peringkat asas. Isi dan bahasa dikawal oleh guru Susunan dikawal ketat Hampir menyerupai peringkat menyalin Tujuan untuk kurangkan kesilapan Kelancaran dalam penggunaan bahasa sangat penting - Peringkat meniru dan menyalin

betul. -

Murid diberi banyak latihan meniru dan menyalin tulisan daripada bahan ransangan Semasa murid menyalin mereka melihat perkataan dengan cermat dan menyalin dengan

Dapat mempelajari dan mengukuh ejaan dan struktur ayat Bahan untuk menyalin perlu dipilih untuk kesesuaian umur Contoh latihan peringkat ini

iiiiii-

menyalin ayat mudah dalam perenggan pendek atau rangkap puisi dan prosa meniru dan menyalin karangan dengan membuat pertukaran kecil menyalin karangan berformat dengan tujuan memberi pendedahan tentang format

Separa Terkawal Pada peringkat ini murid masih diberi kawalan walaupun tidak sepenuhnya Murid-murid diberi peluang menggunakan sedikit daya pemikiran mereka. Terdapat 2 peringkat iaitu : a) dilihat. Contoh latihan Peringkat mengingat kembali menggunakan daya ingatan untuk mengingat kembali apa yang ditulis, didengar dan

i) Guru perdengarkan sesuatu bahan, kemudian murid tulis semula. ii) guru padam bahan yang ditulis minta murid tulis semula iii)Guru perlihatkan gambar, minta murid tulis semula apa yang dilihat

b) -

Peringkat menggabung Pada peringkat ini, murid bukan sahaja menggunakan daya ingatan tetapi juga pemikiran Contoh latihan

i) Guru susun kad ikut urutan cerita di papan tulis. Murid baca cerita. Kad ditanggal dan dicampuradukkan. Murid susun semula kad kemudian menulis mengikut urutan. ii) Melengkapkan baris-baris puisi yang telah diberi pilihan jawapan

iii) Menyesuaikan ayat-ayat dengan gambar yang diberi lalu menyusun semula menjadi sebuah cerita lengkap iv) Menggabungkan rangkaikata supaya menjadi ayat yang lengkap.

Berpandu

Penulisan jenis ini memerlukan bahan ransangan untuk membantu murid menulis. Contohnya ntuk menulis ayat mereka diberi gambar-gambar yang berkaitan. Murid perlu menulis ayat berdasarkan gambar tersebut. Contoh bahan ransangan seperti bahan grafik, gambar tunggal, gambar bersiri, peta, iklan, rajah, jadual dan sebagainya.

Hasil penulisan murid hanya bergantung kepada bahan ransangan tersebut. Murid-murid akan membina ayat-ayat berdasarkan apa yang terdapat dalam bahan tersebut. Penulisan jenis ini paling sesuai untuk mengajar asas karangan.

Separa Berpandu

Penulisan jenis ini memerlukan bahan ransangan juga untuk membantu murid menulis. Namun tidak semua hasil penulisan murid begantung kepada bahan ransangan tersebut. Murid hanya menjadikan bahan tersebut sebagai panduan untuk atau gambaran untuk mendapatkan idea-idea untuk menulis.

Penulisan murid hanyalah berdasarkan tema atau tajuk yang diberi pada bahan ransangan tersebut. Maksud yang tersirat boleh diambil daripada bahan ransangan. Contoh bahan ransangan ialah gambar kemalangan : Murid-murid boleh membina ayat-ayat atau menulis karangan berkaitan Kesan-kesan kemalangan atau Punca-punca kemalangan

Bebas

Penulisan bebas atau karangan bebas hanya dapat dijalankan setelah murid-murid sudah mula boleh menguasai bahasa yang diajar dengan baik. Pada peringkat ini murid-murid diberi tajuktajuk umum dan mereka diminta untuk terus menumpukan perhatian kepada apa yang hendak ditulis dan bukan lagi bagaimana hendak menulis.

Oleh kerana murid-murid ini telah mempunyai kemahiran tatabahasa dan kemahiran mekanikal yang mencukupi, maka guru hanya perlu menumpukan kepada isi-isi dan kesilapan bahasa yang dilakukan.

Jenis-jenis penulisan bebas seperti bentuk cerita, laporan, rencana, surat, bahan puisi, karangan fakta dan sebagainya. Terdapat juga karangan jenis deskriptif iaitu merangkumi gambaran suasana, peristiwa, benda dan perwatakan

Pada peringkat awal mengajar penulisan bebas guru perlu membimbing murid untuk mendapatkan idea-idea untuk menulis. Contohnya bersoaljawab atau membuat rangka karangan 1.0 PENGENALAN Kemahiran berbahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berbahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Penguasaan kesemua

kemahiran ini amat penting dalam proses pengajaran dan pempelajaran supaya berjalan dengan lancar dan berkesan. Kemahiran bahasa yang berhubung dengan kemahiran lisan melibatkan dua komponen asas, iaitu mendengar dan bertutur. Kedua-dua komponen ini berkait rapat dan saling melengkapi. Kemahiran membaca dan menulis pula merupakan kemahiran bukan lisan. Penguasaan terhadap ketiga-tiga kemahiran berbahasa ini penting terhadap murid-murid dalam memastikan input yang diberikan kepada murid-murid adalah sejajar dengan apa yang dikehendaki dan termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Yang demikian, kita akan melihat keempat-empat jenis kemahiran berbahasa ini, perkaitan antara Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Selain itu, kita juga akan melihat apakah yang disebutkan dengan kemahiran bernilai tambah sebagai pengetahuan tambahan dalam menghasilkan kualiti pengajaran yang tinggi dan berkesan. Bagi memastikan pengetahuan terhadap kemahiran bernilai tambah ini benar-benar diperolehi dan dikuasai, pelaksanaan amali pengajaran menggunakan kemahiran ini akan dilaksanakan. Akhirnya pula, berdasarkan kepada pengetahuan terhadap ketiga-tiga kemahiran berbahasa yang kita bincangkan sebelumnya, kita akan memilih salah satu daripada kemahiran tersebut dalam mengajar murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran.

2.0 KEMAHIRAN BERBAHASA Seperti yang kita ketahui bahawa, kemahiran berbahasa itu merupakan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai dalam penguasaan bahasa yang mana meliputi tiga kemahiran iaitu kemahiran lisan mendengar dan bertutur, membaca dan menulis seperti yang dapat lihat dalam rajah 1 berikutnya. KEMAHIRAN BERBAHASA

Kemahiran Lisan ; mendengar dan bertutur

Kemahiran Menulis

Kemahiran Membaca

Rajah 1 : Kemahiran-kemahiran berbahasa

2.1 Kemahiran mendengar Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan, perbualan, soal jawab, laporan berita, dan perbincangan. Kemahiran mendengar ini adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku pada peringkat penerimaan (receptive level). Penguasaan terhadap kemahiran ini amat penting dalam aspek kemahiran berbahasa kerana merupakan kemahiran paling asas dalam kemahiran berbahasa. Justeru, kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran mendengar ini dan beberapa lagi aspek tentang kemahiran berbahasa.

2.1.1 Definisi kemahiran mendengar

Proses mendengar adalah satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan, kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang memahami apa yang didengar dan melakukan tindakbalas yang sesuai. Chuah (1987) menyatakan dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif, iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi. Dari segi kaunseling, mendengar yang terbaik adalah dengan mendengar secara empati, mendengar dengan menjiwai apa yang didengar kerana daripada situlah timbulnya celik akal. Apabila hal ini terhasil maka para pelajar akan mencapai tahap nirwana kendiri, yang akhirnya dapat merealisasi dan menggunakan keupayaan dan intelektual secara maksimum dalam proses pembelajaran. Mendengar adalah perbuatan yang menggunakan organ bersama- sama dengan saraf pendengaran di otak. Tetapi perbuatan ini mesti dilatih dengan betul supaya proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul.

2.1.2

Peringkat kemahiran mendengar

Terdapat tiga peringkat kemahiran mendengar iaitu kemahiran permulaan, kemahiran pertengahan dan kemahiran peringkat maju. Kemahiran-kemahiran permulaan peringkat kemahiran mendengar ialah mengecam bunyi, mengajuk bunyi, memilih bunyi yang kasar atau bunyi yang indah, mendengar dan menyebut perkataan, ayat, dan rangkai kata, mengecam makna perkataan, melakukan sesuatu yang diminta atau disuruh, menjalankan perintah dan permintaan, bertindak terhadap soalan yang mudah, memadankan perkataan dan ayat dan mengingati perkataan dan ayat yang mudah secara tepat. Kemahiran mendengar peringkat pertengahan meliputi kemahiran-kemahiran mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci, mengenal maklumat khusus, mengenal urutan,

mengenal sebab-sebab dan akibat, mengenal situasi ( perhubungan orang yang berinteraksi )dan mengenal sikap dan perasaan oang yang bercakap dan sebagainya. Kemahiran-kemahiran peringkat maju ialah mengenal isi-isi penting, mengetahui fungsi-fungsi tekanan, mencari jalan mengatasi masalah yang didengar, mengikuti aliran dalam dialog atau perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur dan menggunakan pelbagai struktur nahu.

2.1.3 Aktiviti kemahiran mendengar

Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh pelajar bersesuaian dengan Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang pertama iaitu setelah akhir pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu murid dapat mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan formal. Aktiviti pula ialah salah satu perkara yang penting untuk memastikan murid-murid telah dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa dengan baik. Dalam kemahiran mendengar juga terdapat beberapa aktiviti untuk menguji atau meningkatkan tahap kemahiran mendengar setiap pelajar. Antara contoh aktiviti yang dilakukan ialah mendengar dan menyebut perkataan. Pelajar mendengar guru menyebut perkataan. Seterusnya pelajar dikehendaki mengulangi perkataan yang disebut oleh guru berulang kali. Misalnya jika guru menyebut perkataan ladang, padang, lantai, pantai, lali, lori, galah atau kalah, pelajar juga perlu mengulang dan menyebut perkataan yang sama dengan guru. Hanya pelajar yang menguasai kemahiran mendengar dengan baik dapat mengulangi perkataan yang disebut oleh guru. Aktiviti latih tubi pemintal lidah juga boleh dilakukan kepada para pelajar. Pelajar diuji untuk menyebut perkataan yang hampir sama sebutannya berulang-ulang kali. Ayat yang dibentuk berasaskan perkataan tersebut mestilah bermakna untuk memaksimumkan kesannya. Contoh- contoh ayat pemintal lidah ialah pandang tandan depan padang, dari darah dan nanah yang hanyir tumpah ke tanah, berat beras dua belas kilo dan tulang temulang di atas belulang.

Aktiviti yang lain ialah memadankan perkataan dengan gambar. Murid diberi kertas edaran yang mengandungi beberapa set perkataan yang mempunyai sedikit perbezaan bunyi dalam suatu set perkataan. Guru menyebut perkataan itu dan murid diminta memadankannya dengan gambar berkenaan. Contoh aktiviti tersebut adalah seperti berikut : Arahan kepada murid : Bagi tiap-tiap soalan kamu akan mendengar tiga perkataan. Tuliskan huruf-huruf A, B atau C dalam ruangan di bawah gambar yang sesuai. Soalan 1 : A = buku, B = kuku, C = duku Rajah 2 : Gambar buku, kuku dan duku Disamping itu, aktiviti mendengar untuk memahami dan melakukan tindak balas juga boleh dilaksanakan. Pada peringkat ini, latihan diberi untuk menguji pemahaman murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan dengan , antaranya ialah :

I. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas. II. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama. III. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan

2.2 Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur pula merupakan kemahiran kedua dalam aspek kemahiran berbahasa. Kemahiran ini dikuasai dan dipelajari selepas seseorang kanak-kanak berjaya menguasai kemahiran mendengar. Kemahiran ini dikatakan sebagai dikuasai selepas menguasai kemahiran mendengar kerana kedua-dua kemahiran lisan ini mempunyai kolerasi antara satu dengan yang lain. Hal ini kerana, jika seseorang kanak-kanak itu tidak berjaya menguasai kemahiran

mendengar bermakna dia tidak dapat mengetahui tentang bahasa yang digunakan. Sekali imbas, dapat ditafsirkan kemahiran bertutur ini sebagai kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat sebutan (artikulator) manusia. Bagi mengetahui lebih lanjut tentang kemahiran ini, kita terus melihat aspek-aspek kemahiran bertutur ini. 2.2.1 Definisi kemahiran bertutur Menurut Nor aina dani (2007), satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara ), jeda serta helaan yang betul. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan suprapenggalan ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik, licin dan lancar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut Nor aina dani (2007), pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. la berlaku setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Kemahiran bertutur dipengaruhi aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, dan jantina. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain.

2.2.2 Objektif Bertutur

Dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, kemahiran bertutur diajarkan kepada murid-murid bagi membolehkan murid-murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan betul dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan. Dalam menguasai kemahiran tersebut, guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dengan

betul dari segi sebutan, intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid: Menyebut dengan jelas Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi Menunjukkan arah Bertemu ramah Memberikan penerangan dan memberi alasan Membina soalan untuk mencari maklumat Bertukar-tukar pendapat dan maklumat Melaporkan peristiwa dan member sesuatu huraian dengan tepat Bertutur secara bertatasusila Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertuturan

Faktor utama yang mempengaruhi pertuturan kanak-kanak ialah faktor kecerdasan yang mana kanak-kanak yang cacat otaknya selalu mempunyai pertuturan yang tidak sempurna. Kajiankajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang lembab bercakap didapati lebih lewat kecerdasannya berbanding dengan kanak-kanak yang cepat bercakap. Ini membuktikan bahawa kanak-kanak yang rendah tahap kecerdasannya akan mengalami kesukaran untuk bertutur dengan baik.

Faktor kedua ialah faktor kesihatan yang bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil, penguasaan bahasa mereka akan terganggu. Biasanya kanakkanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. Selain itu ialah faktor fizikal yang mana pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka sudah pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. Di samping itu ialah faktor taraf sosioekonomi iaitu kajian tentang penguasaan bahasa kanakkanak menunjukkan bahawa kanak-kanak daripada keluarga atasan dan pertengahan didapati boleh menguasai bahasa dengan lebih cepat dan lebih baik dariapda kanak-kanak keluarga bawahan. Semakin tinggi taraf ekonomi sesebuah keluarga, semakin tinggi pula taraf penguasaan bahasa ahli-ahli keluarganya. Seterusnya ialah faktor jantina yang mana melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanakkanak lelaki. Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanakkanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. Akhir sekali ialah faktor dwibahasa iaitu kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. Kanak-kanak yang mempelajari bahasa kedua sering menemui kesulitan. Ini kerana penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibunda selalu menggangu bahasa yang dipelajari itu. Sistem nahu dan sebutan bahasa ibunda iti tidak sama dengan sistem bahasa sasaran dan ini menyebabkan kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik dalam bahasa tersebut.

2.2.4 Aspek-aspek pertuturan

Terdapat beberapa aspek penting yang harus kita beri perhatian dalam kemahiran bertutur. Antaranya ialah sebutan, tekanan, mora, jeda, intonasi, nada, tatabahasa, kelancaran dan juga laras bahasa.

Dari segi sebutan, murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi, ejaan dan makna. Tekanan pula adalah cara menyebut perkataan, rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. Mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam Bahasa Melayu dan kalau ada pun ia tidak membezakan makna. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam Bahasa Inggeris dan Arab. Unsur ini disebut juga sebagai persendian. la digunakan untuk memisahkan elemenelemen linguistik seperti perkataan, rangkai kata, atau ayat-ayat. Dalam sesebuah ayat yang diucapkan, jeda digunakan sebagai hentian sebentar. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika ia digunakan. Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. la kadangkala disebut sebagai nada suara. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. la boleh menaik, menurun, boleh mendatar dan sebagainya. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun. Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. Dalam bidang muzik, kita dapati ada lapan nada iaitu Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, dan Do. Setiap nada ini mewakili satu suku kata. Dalam bahasa Melayu, nada tidak bersifat fonemik. Kewujudannya lebih ketara dalam Bahasa Cina. Tatabahasa adalah satu sistem, peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. La terdiri daripada aspek fonologi, morfologi dan sintaksis. Dalam bahasa pertuturan, walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan. Kelancaran bermaksud muridmurid boleh bertutur atau bercakap dengan baik, kemas dan teratur. Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung

Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas, teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayatayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar. Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks, suasana dan situasi yang sesuai. Tujuannya ialah supaya muridmurid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan.

2.2.5 Peringkat kemahiran bertutur v Melafazkan pengucapan bertatasusila. v Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. v Menyoal untuk mendapatkan maklumat . v Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. v Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. v Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. v Memberi arahan. v Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri, rakan, ibu bapa dan sebagainya. v Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar.

Peringkat Pertengahan

Peringkat Awal

v Membuat deskripsi tentang objek atau gambar v Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. v Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. v Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. v Membaca iklan dan peraturan-peraturan.

v Memberi ucapan pendek dan mudah. v Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. v Memberi komen secara mudah. v Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah.

Peringkat Maju

v Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya. v Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya.

v Mengambil bahagian dalam perbincangan, perbualan atau dialog. v Bertanya untuk mendapatkan maklumat. v Menerangkan proses, kejadian, prosedur dan peraturan. v Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. v Memberi ceramah dan syarahan (yang disediakan). v Mengambil bahagian dalam perbahasan, diskusi, forum, perbincangan, seminar dan lain-lain. v Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. v Mendeklamasi puisi.

Rajah 3 : Peringkat-peringkat kemahiran mendengar

2.2.6

Pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur

Dalam pemilihan bahan untuk mengajar kemahiran bertutur, seseorang guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kriteria seperti yang berikut iaitu bahan yang sedia ada, kesesuaian dengan objektif pengajaran dan keberkesanannya. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu yang pertama ialah guru, murid dan bilik darjah. Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran, misalnya ; guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan ; guru menunjukkan cara membunyikan sesuatu sebutan ; dan, guru menggunakan papan tulis untuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila berrtutur. Kedua ialah objek sebenar iaitu objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan, untuk membolehkan murid ; mengaitkan konsep dengan bunyi, contohnya, bunyi pelbagai kenderaan, mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman ; mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. Contohnya, pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. Contoh ini boleh dutunjukkan atau didengari melalui alat audio dan visual seperti television, vedio, filem dan transperansi ; dan, bahan sebenar seperti tiket bas, menu, butang baju pelbagai warna dan saiz, buku, majalah, kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. Akhir sekali ialah penggunaan gambar yang mana guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bertutur. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan ransangan untuk murid-

murid bercerita, berlakon, berpuisi dan berdialog. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segi saiz, terang dan jelas.

2.2.7 Aktiviti-aktiviti bertutur

Aktiviti lisan seperti perbualan, dialog, lakonan, wawancara, temuramah atau temu bual dan lainlain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehkan murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. Latihan sebutan, penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipratikkan. Aktiviti-aktiviti di atas bolelah dijadikan ransangan atau model aktiviti lisan sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas. Salah satu contoh aktiviti yang dipilih bagi kemahiran bertutur ini ialah aktiviti berbual. Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut, oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. Dalam masa perbincangan dengan guru, tidak semestinya murid itu sendiri yang menceeritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang telah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa yang telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Ketika murid bercerita, guru menyusun strategi. Antara strategi yang boleh guru laksanakan ialah pertama, guru boleh menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu dan yang kedua, pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. Sebaiknya guru merancang tajuk dan tajuk itu disebut oleh murid, guru bolehlah kemukakan soalan yang boleh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu Contohnya aktiviti perbualan tersebut ialah seperti berikut :

Tajuk : Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos

Langkah pelaksanaan adalah seperti berikut : i) Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan

dengannya. Misalnya, gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagian-bahagian tertentu seperti posman, kerani, penjual setem, juruwang, penerima bungkusan dan lain-lain lagi. ii) Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem,

bungkusan-bungkusan, surat, gam, buku simpanan wang, borang telegram dan sebagainya. iii) Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas misalnya ;

v Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan, seperti setem, telegram, bungkusan dan lain-lain. v Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter. v Tetapkan murid-murid yang akan memegang paranan sebagai pembeli, penghantar surat, penghantar bungkusan dan sebagainya. v Tetapkan perbualan-perbualan yang dikehendaki contohnya: Minta beli setem Bertanyakan harga setem Minta borang telegram. Hendak menyimpan wang

iv)

Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti setem dengan harga-

harganya( misalnya 5 sen, 10 sen, 20 sen, 75 sen, RM 1.00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. v) vi) Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang digunakan. Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan

dalam aktiviti yang akan dijalankan.

vii) itu. viii) ix)

Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak digunakan di dalam aktiviti

Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi. Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semual

apa yang telah dibuatnya di pejabat pos sebentar tadi. x) Guru boleh bersoal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang

apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. xi) Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai ransangan pelajaran lisan untuk

aktiviti selanjutnya.

2.3

Kemahiran membaca

Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui pembacaan, seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengalaman-pengalaman biasa yang lain. Selain itu, penguasaan kemahiran membaca juga akan dapat membantu dalam menguasai kemahiran menulis. Kita terus sahaja melihat kepada apa yang disebutkan sebagai kemahiran membaca ini. 2.3.1 Definisi kemahiran membaca Menurut Kamarudin Hj. Husin (1988) dalam Sri Pendidikan Longman Pedagogi Bahasa, membaca ialah memindahkan tulisan kepada suara.Membaca juga bermaksud menyuarakan tulisan,mengambil isi dan fikiran yang tertulis dan memahamkan kandungannya. Menurut Kamarudn Hj. Husin (1988) dalam Sri Pendidikan Longman Pedagogi Bahasa, konsep kemahiran membaca pula mengikut fahaman dahulu,membaca ialah semata-mata memindahkan tulisan kepada suara.Seseorang murid akan dianggap pandai membaca jika mereka boleh menyuarakan tulisan dengan walaupun tidak faham lagi isi yang dibacanya

Namun begitu,mengikut pendapat Pumfrey (1977) di dalam buku Pengajian Melayu 1:Ilmu Bahsa dan Kecekapan Berbahasa membaca bukanlah hanya setakat bersifat mekanik;iaitu membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang dibaca,tetapi ia adalah lebih daripada itu. Pumfrey menyatakan membaca ialah satu proses pemikiran yang membina. Ini bermaksud dengan membaca seseorang itu mesti dapat membina kebolehan menilai,mengulas dan mngkritik apa sahaja yang dibaca dengan tepat,memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekeliling,membina sikap dan cita-cita serta fikiran yang terbuka dan positif.Psikolinguistik kognitif menolak kefahaman dahulu yang menyatakan bahawa membaca adalah satu aktiviti mengenal kata-kata dengan cara menyembunyikan(dalam hati) dan kemudian menarik maksud kata-kata itu.

2.3.2

Tujuan Membaca

Menurut Kamarudin Hj. Husin (1988) dalam Sri Pendidikan Longman Pedagogi Bahasa, tujuan membaca mempunyai dua bahagian iaitu tujuan serta-merta dan tujuan lanjut. Tujuan serta-merta membolehkan murid-murid membaca dan memaham perkara yang dibaca.Boleh membaca bermaksud boleh membaca dengan cepat,tidak teragak-teragak,boleh membaca dengan serta-merta dan tidak payah mengambil masa yang amat panjang.Boleh memaham pula bereti boleh menangkap dengan pantas makna atau maksud yang dibaca.Ini bermaksud murid-murid memberi buah fikiran mereka sendiri,menggunakan perkataan-perkataan sendiri untuk menyatakan apa yang dibacanya. Manakala, tujuan lanjut pula sebagai alat penambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah.Ini bermaksud tanpa pembelajaran daripada guru murid-murid masih boleh menyambung pelajaran dengan banyak membaca. Boleh dikatakan tujuan lanjut ini bermaksud seseorang murid itu akan meneruskan amalan membaca untuk mendapat ilmu pengetahuan.

2.3.3 Peringkat-peringkat kemahiran membaca Menurut Kamarudin Hj. Husin (1988) dalam Sri Pendidikan Longman Pedagogi Bahasa, kemahiran membaca terdapat lima peringkat iaitu:

a) Peringkat menyediakan murid. b) Peringkat mendirikan asas. c) Peringkat melatih membaca dan memaham. d) Peringkat melatih membaca untuk menghiburkan hati dan juga untuk mencari pengetahuan. e) Peringkat membina dan meperkukuhkan sikap gemar membaca.

2.3.4

Jenis-jenis Kemahiran Membaca

Menurut Kamarudin Hj. Husin (1988) dalam Sri Pendidikan Longman Pedagogi Bahasa, terdapat dua jenis bacaan di dalam kemahiran membaca iaitu bacaan bersuara( bacaan mekanis) dan bacaan senyap (bacaan akaliah). Bacaan bersuara bermaksud bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang,dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.Selain itu,ia juga disebut sebagai membaca oral,membaca ulat dan membaca nyaring. Tujuan bacaan mekanis ini diperkenalkan untuk membolehkan murid-murid membaca dengan lancar,cekap dan pantas dengan diiringi sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Cara melaksanakannya guru haruslah memberi satu petikan dalam satu masa tertentu untuk bacaan,sesuai dengan kebolehan dan umur murid-murid. Bacaan akaliah/senyap iaitu bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengelurkan suara.Ia juga disebut sebagai membaca di dalam hati.Membaca senyap ialah kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual (visual memory) dan pengaktirafan mata dan ingatan. Tujuan bacaan senyap untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca sendiri dan memahami apa yang dibacanya.Ini juga untuk melatih mereka supaya dapat membaca secara senyap dan pantas. Cara melaksanakannya pula bahan-bahan yang disediakan haruslah berperingkat-peringkat daripada bahan-bahan yang sedikit dan senang kepada bahan-bahan yang banyak dan susah.

2.3.5 Aktiviti Kemahiran Membaca Aktiviti 1: Buat Seekor Ulat Buku Pelajar menulis ulasan buku mereka pada kad manila yang dipotong bulat. Kad-kad ini boleh disambung-sambung untuk membentuk segmen ulat buku.

Aktiviti 2: Rakan Membaca Pelajar memilih seorang rakan yang serasi dengannya sebagai rakan membaca. Kedua-duanya boleh saling membantu untuk berkongsi pengalaman membaca.

Aktiviti 3: Mendirikan Satu Program Membaca Pelajar menguruskan masa untuk membaca, menentukan apa yang hendak dibaca, dan di mana bahan dapat diperolehi.

Aktiviti 4: Menghayati Puisi Pelajar melahirkan respon mereka terhadap sebuah puisi yang dibaca dengan menulis apa yang dirasai dan sebab mereka berasa begitu.

Aktiviti 5: Khemah Membaca Pelajar didedahkan dengan teknik membaca, kemahiran pengendalian maklumat, ADD dan kerja projek. Pelajar akan mempamirkan hasilan projek dan persembahan di akhir kursus.

2.4 Kemahiran menulis

Selain berkomunikasi secara lisan atau pun melalui bacaan, manusia juga berkomunikasi melalui tulisan. Malah bahasa tulisan adalah satu bentuk komunkasi yang paling tinggi dan kompleks. Menulis adalah satu kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Kemahiran menulis menggabungkan aspek-aspek visual, motor, dan keupayaan membentuk konsep-konsep. Tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi. Sebelum seseorang dapat menggunakan tulisan sebagai media untuk berkomunikasi, ia perlu menguasai kemahiran menulis secara mekanis dahulu, dan selepas itu barulah ia dapat menulis untuk tujuan berkomunikasi dengan orang lain. Seseorang individu menulis untuk menyatakan idea dan perasaannya atau apa sahaja yang ingin disampaikannya supaya dapat dibaca dan difahami oleh orang lain. Di sini, kita akan melihat beberapa aspek tentang kemahiran menulis iaitu dari segi definisi, jenis, peringkat dan contoh aktiviti dalam kemahiran menulis.

2.4.1 Definisi Menurut Chomsky (1957), tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Hall (1968) pula menerangkan bahawa tulisan adalah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi dan merupakan alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan. Bahasa yang tersusun yang berupa rangkai kata dan ayat. Menulis berkait rapat dengan membaca. Marohaini Yusoff (2004) menjelaskan bahawa menulis ialah pembentukan simbol-simbol tulisan dalam bahasa dengan tujuan untuk menyampaikan, menghubungkan sesuatu mesej, maklumat atau idea kepada pembaca. Beliau menambah yang mana menulis juga ialah penggunaan hurufhuruf atau gabungan huruf yang berkaitan dengan lambang-lambang bunyi yang kita buat semasa bercakap. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahawa tulisan merupakan satu bentuk pelahiran perasaan yang kita hasilkan atau keluarkan. Dalam maksud lain, apabila kita menyatakan sesuatu melalui pertuturan ataupun perasaan serta pemikiran kita, pertuturan, perasaan dan pemikiran tersebut dizahirkan atau diungkapkan dalam bentuk lambang-lambang tulisan.

Kesimpulannya, tulisan merupakan lambang-lambang bunyi bahasa yang dipindahkan ke dalam bentuk grafik untuk melahirkan perasaan.

2.4.2 Jenis-jenis penulisan JENIS-JENIS PENULISAN

Penulisan Mentalis

Penulisan Mekanis

Rajah 4 : Jenis-jenis penulisan Chomsky (1957) menjelaskan bahawa kemahiran menulis secara kasarnya terbahagi kepada dua iaitu secara mekanis dan secara mental iaitu pelahiran seperti yang dapat kita lihat dalam rajah di atas. Harus dikuasai supaya murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Latihan-latihan mekanikal yang boleh dijalankan untuk mendapatkan kemahiran ini ialah latihan pergerakan tangan,otot dan jari atau membuat garisan,bulatan,segi-segi dan sebagainya, tunjukkan cara pergerakan tangan,menulis di pasir dan di papan tulis, bermain dengan bendabenda seperti plastisin, menyusun benda-benda dan melatih menulis huruf dan perkataan, mengawasi tulisan murid tentang bentuk,jarak,saiz,kekemasan dan kebersihan, melatih menulis cepat,jelas dan senang dibaca dan melatih menulis dengan cantik.

Menurut Chomsky (1957) lagi, jenis kemahiran ini biasanya dikuasai setelah kanak-kanak mendapat kemahiran mekanis yang mana banyak melibatkan mental. Latihan-latihan mental yang boleh dijalankan untuk mendapat kemahiran menulis ini ialah latihan pernyataan fikiran atau pendapat, latihan pernyataan perasaan, latihan pernyataan kehendak dan latihan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tulen dan asli.

2.4.3 Peringkat-peringkat kemahiran menulis Menurut Chomsky (1957), peringkat-peringkat kemahiran menulis dapat dibahagikan kepada tiga iaitu peringkat pra tulisan, tulisan mekanis dan tulisan kreatif. Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot, tangan,jari serta kordinasi mata tangan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut iaitu, melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting, mengoyak, menganyam, menampal, menguli tepung, menguasai gerak tangan bebas, cara memegang alat tulis, cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa, melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah dan, melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. Chomsky (1957) menambah, peringkat tulisan mekanis berlaku setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan , sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil atau sempit.

Akhir sekali ialah peringkat penulisan kreatif iaitu peringkat yang merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk membina ayat, mengarang cerita, mengarang pantun, sajak, teka-teki dan menulis surat kiriman.

2.4.4

Jenis-jenis kemahiran menulis

Jenis kemahiran menulis yang pertama ialah kemahiran menulis secara terkawal. Dalam jenis kemahiran menulis ini, karangan yang disediakan oleh guru. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam kemahiran menulis secara terkawal ditentukan oleh guru, bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. Contoh aktiviti bagi jenis penulisan ini ialah seperti berikut iaitu mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan dan menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap. Jenis kemahiran menulis yang kedua ialah kemahiran menulis secara separa terkawal yang mana karangan yang disediakan oleh guru, tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. Contoh aktiviti bagi jenis kemahiran menulis ini ialah menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan. Jenis kemahiran menulis berikut ialah kemahiran menulis secara berpandu iaitu satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. Contohnya ialah menulis semula cerita/petikan yang dibaca, menulis karangan berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk dan menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya. Seterusnya ialah kemahiran menulis secara separa berpandu iaitu penulisan yang mana merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. Contoh aktiviti ialah seperti menulis semula cerita yang diperdengarkan, menyudahkan cerita, menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal, menulis karangan daripada

perenggan atau isi-isi yang disediakan dan menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan. Akhir sekali ialah jenis kemahiran menulis bebas yang mana jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan perkataan sendiri. Bentuk karangan bebas seperti berikut iaitu naratif : cerita, berita, laporan, rencana, ulasan ; argumentative : bahas, perbincangan, kritikan ; deskriptif: gambaran, peristiwa, benda, perwatakan ; kreatif: puisi, cerpen, drama ; dan, imaginatif : pengalaman

3.0 PERKAITAN FALSAFAH PENDIDIKAN DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau juga dikenali sebagai FPK dan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah merupakan antara dua dokumen yang menjadi sumber rujukan dalam pendidikan negara kita. Dalam kata lain, kedua-dua dokumen ini menjadi asas kepada sebarang pelaksanaan program pendidikan dalam negara kita selain menentukan bentuk dan sistem pengajaran dan pembelajaran dalam sistem pendidikan negara kita. Kedua-dua dokumen yang merupakan menjadi sumber rujukan ini adalah dokumen yang sangat penting bagi sistem pendidikan negara kita. Dengan yang demikian, kita akan melihat kedua-dua dokumen ini dari segi konsep dan pernyataan yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, kita akan melihat perkaitan pernyataan yang terkandung di dalam kedua-dua dokumen ini.

3.1 Falsafah pendidikan kebangsaan

Kementerian Pendidikan Malaysia (2003) menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat , dan negara. Daripada apa yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini, kita dapat memahami bahawa pendidikan dianggap sebagai wahana dalam mempertingkat dan memperkembangkan potensi dalam kalangan murid-murid. Dalam memperkembangkan potensi tersebut, individu yang ingin dibentuk mestilah seimbang dari semua segi seperti jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Tunjang utama yang menjadi asas dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini ialah kepercayaan kepada tuhan. Kepercayaan kepada tuhan ini penting bagi memastikan seseorang individu dipandu dengan nilai-nilai dan etika yang baik dan murni. Dengan yang demikian, individu yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan tinggi akan dapat dibentuk dan memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

3.2 Objektif sukatan pelajaran

Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2003), dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah bahawa pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah murid dapat :

i. mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; ii. bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi; iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis; v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; vi. memperkembang kekuatan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, dan menulis; vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul; viii. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa, dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu; dan x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme , dan perasaan cinta akan negara.

3.3 Perkaitan Falsafah Pendidikan dan Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu

Kementerian Pendidikan Malaysia (2003), pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Falsafah Pendidikan Negara. Pada peringkat ini, Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, selaras dengan status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan, seperti kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, huraian sukatan pembelajaran telah digubal bertujuan untuk memberi panduan dan membantu para guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berkesan. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari tahun 1 hingga tahun 6. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan menulis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu.

4.0 KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Sebenarnya, kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan pelbagai kemahiran agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran. Hal ini berdasarkan kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah dan falsafah pendidikan kebangsaan. Salah satu jenis kemahiran yang ditekankan ialah kemahiran bernilai tambah yang mana merupakan aspek yang sangat utama dalam menjadikan pengajaran dan pembelajaran

berjalan lancar. Kemahiran bernilai tambah merujuk dunia sebenar seseorang pelajar. Kemahiran ini yang merangkumi pelbagai subkemahiran di bawahnya dapat membantu meningkatkan keupayaan atau potensi pelajar daripada segala aspek. Sungguhpun semua kemahiran ini wajar diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran, namun, guru masih tidak dapat menggunakan kemahiran ini sepenuhnya. Di sini, kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran bernilai tambah itu dan subkemahiran yang terdapat di bawah kemahiran bernilai tambah.

4.1 Definisi dan konsep Menurut Kamarudin Hj. Husin (1995), kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam suasana dunia sebenar murid dan dalam senario dunia yang global. Kemahiran bernilai ini tambah beliau melibatkan aktivitiaktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Berdasarkan kepada definisi yang diberikan oleh beliau ini, dapat kita fahami bahawa kemahiran bernilai tambah ini merupakan sebarang kemahiran yang boleh diajarkan kepada murid-murid dalam membantu meningkatkan keupayaan dan potensi individu seseorang murid. Pelaksanaan atau penerapan kemahiran bernilai tambah ini terhadap muridmurid seharusnya menjadi unsur atau nilai tambah terhadap diri murid-murid untuk diaplikasikan dalam suasana sebenar murid tersebut iaitu dalam kehidupan seharian murid. Tuan Jah Tuan Yusof (2011) bersependapat dengan Kamarudin Hj. Husin (1995) berkaitan takrifan kemahiran bernilai tambah ini. Beliau memberikan definisi yang sama seperti takrifan sebelumnya iaitu yang mana kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan kepada murid dan dapat diaplikasikan dalam keadaan dunia sebenar. Hanya, beliau menambah di sini bahawa kemahiran bernilai tambah ini adalah sama dengan kemahiran generik atau mengalami sedikit pengubahsuaian menjadi kemahiran yang dinamakan sebagai kemahiran bernilai tambah. Manakala, dari segi pelaksanaan pula, pendekatan dan teknik serta kaedah tertentu digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Di sini, dapat kita fahami juga yang mana kemahiran bernilai tambah merupakan kemahiran yang menjadi nilai tambah atau dapat digunakan oleh murid dalam meningkatkan pemahaman dan keupayaan diri

mereka. Sebenarnya, kemahiran bernilai tambah ini diadaptasi daripada kemahiran generik dengan sedikit pengubahsuaian berdasarkan kaedah dan teknik pengajaran yang bersesuaian. Dalam Kamus Dewan (1966), kemahiran dinyatakan sebagai kecekapan atau kepandaian tentang sesuatu perkara. Nilai pula ditakrifkan sebagai kualiti, kadar atau taraf yang dimiliki oleh sesuatu sama ada benda, manusia atau apa saja bentuk entiti dan tambah ditakrifkan sebagai sesuatu yang ditokok pada sesuatu yang lain supaya menjadi lebih banyak. Berdasarkan kepada definisi tentang ketiga-tiga istilah ini, dapat kita rangkumkan maknanya sebagai kecekapan atau kepandaian yang mempunyai kualiti atau kadar yang boleh ditokok pada kemahiran sedia ada agar menjadi semakin bertambah. Dalam erti kata lain, kemahirankemahiran yang diajar dan diterapkan mempunyai nilai yang tinggi dan berfaedah serta dapat membantu meningkatkan keupayaan dan potensi individu yang dimiliki oleh setiap dalam kalangan murid. Dalam literatur pendidikan, istilah kemahiran generik sering diutarakan bagi menggambarkan kemahiran bernilai tambah yang mana mempunyai pengertian yang arbitrari. Gagne mentakrifkan kemahiran generik sebagai strategi kognitif sepertimana yang dinyatakan oleh para sarjana kognitif yang merujuknya sebagai ilmu bebas domain. Stasz (1990)mentakrifkan kemahiran generik sebagai suatu literatur pendidikan umum tentang keupayaan kognitif seperti belajar cara belajar, menganalisis dan menyelasaikan masalah, inovasi dan komunikasi. Pengguna atau pekerja yang memiliki kemahiran generik dapat mempelajari aplikasi baru yang disampaikan kepadanya dengan mudah. Dalam hal ini kemahiran generik dilihat sebagai sangat penting namun masih kurang diberikan penekanan. Bagi definisi yang diberikan di sini pula, kita memahami bahawa kemahiran generik ini telah dikhususkan pemahamannya sebagai sebuah keupayaan kognitif iaitu melibatkan kemahiran belajar, penyelesaian masalah dan komunikasi. Berdasarkan kepada konsep-konsep dan definisi yang telah diberikan berkaitan kemahiran bernilai tambah ini, dapat kita simpulkan takrifan tersebut mengikut pemahaman kita iaitu kemahiran bernilai tambah merupakan sebarang kemahiran yang dapat diajarkan kepada murid-murid sebagai nilai tambah dalam memahirkan dan meningkatkan keupayaan dan potensi diri mereka.

4.2 Komponen-komponen kemahiran bernilai tambah Bagi menerapkan kemahiran bernilai tambah ini ke dalam diri setiap pelajar, terdapat beberapa komponen dalam kemahiran bernilai tambah menurutKementerian Pendidikan Malaysia (2003). Komponen-komponen inilah apa yang disebut sebagai kemahiran bernilai tambah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk diterapkan kepada pelajar melalui aplikasi teknik dan kaedah pengajaran tertentu. Komponen-komponen kemahiran bernilai tambah yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 2003 adalah seperti dalam rajah berikut. Terdapat lima komponen kemahiran bernilai tambah yang terdapat dalam bahasa Melayu. KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

Kemahiran Kecerdasan Pelbagai

Kemahiran Kajian Masa Depan

Kemahiran Belajar

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kemahiran Berfikir

Rajah 5 : Komponen-komponen kemahiran bernilai tambah 4.2.1 Kecerdasan Pelbagai

Dalam konteks kecerdasan pelbagai, Howard Gardner (1983) (dalam Haliza Hamzah et. al (2009) mendefinisikan kecerdasan sebagai kebolehan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk yang bernilai dalam satu lingkungan budaya. Kecerdasan pelbagai bukan sahaja diperluas keluarga kecergasan, malah menjana definisi dan konsep kecerdasan yang releven dalam pendidikan hari ini. Dalam hal ini, dapat kita fahami konsep kecerdasan pelbagai itu sebagai kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar, kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan dan kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Jenis-jenis kecergasan yang terkandung dalam kemahiran kecerdasan pelbagai ialah seperti dalam jadual di bawah berikut.

Jenis Kecerdasan Verbal Linguistik

Huraian Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan

dan penulisan, termasuklah kebolehan mengingat maklumat, menyakinkan orang lain, serta bercakap tentang bahasa itu sendiri. Logik matematik Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah, termasuklah memahami kelompok nombor asas, prinsip sebab dan akibat serta kebolehan menjangka. Visual-ruang Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan, termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. Kinestetik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan menyelesaikan masalah, termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi, keanjalan, kepantasan dan keseimbangan. Muzik Kebolehan mengesan irama dan lagu, termasuklah kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempoh dalam melodi dengan mudah. Interpersonal Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Kecerdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal, seperti menggalakkan murid menyertai sesuatu projek. Intrapersonal Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan, hasrat dan kehendak, termasuklah kemahiran bagaimana seseorang itu sama ada berbeza dengan orang lain. Kecerdasan ini juga membantu individu menangani perasaan, beradap sopan, serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri. Naturalis Kebolehan mengenali dan mengklasifikasikan tumbuhtumbuhan, galian, dan binatang, termasuk rumput dan batu-

batuan, serta pelbagai flora dan fauna. Kecerdasan ini juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi pekaian dan makanan. Jadual 1 : Jenis-jenis kecerdasan pelbagai

Berdasarkan kepada jadual di atas, kita dapat melihat bahawa terdapat lapan jenis kecerdasan pelbagai. Kecerdasan pelbagai ini perlu diaplikasikan dalam pengajaran kerana dapat menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid. Di samping itu, kemahiran ini dapat menghasilkan pelajar yang seimbang, model kecerdasan pelbagai membantu murid memperoleh apa yang perlu untuk hidup di abad akan datang. Kecerdasan pelbagai diaplikasikan dalam pengajaran kerana pelajar dapat menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan. Kecerdasan pelbagai membantu guru memahami motivasi murid dan kepentingan menggunakan pelbagai cara murid dapat belajar dan menunjukkan kefahaman mereka. Murid lebih bermotivasi untuk belajar dengan cara yang lebih selesa jika cara ini digunakan. Selain itu, kemahiran ini dapat meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas. Daripada kecerdasan pelbagai, murid dapat meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pmbelajaran yang menyeronokkan. Apabila guru menggunakan kemahiran ini, kecergasan pelbagai dapat meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Jika kemahiran ini digunakan dalam pengajaran di sekolah, suasana kolaboratif dapat diwujudkan di sekolah. Kecerdasan pelbagai dapat mewujudkan sekolah yang menerima dan menghargai perbezaan dalam kelangan murid dan juga guru. Guru dapat merancang secara kolaboratif dengan menggunakan kerangka kecergasan pelbagai untuk menyediakan kurikulum yang diperkayakan dan penuh dengan rangsangan.

4.2.2 Kemahiran berfikir

Menurut Tuan Jah Tuan Yusof (2011), beliau menyatakan kemahiran berfikir adalah apa sahaja proses kognitif yang diperincikan dalam satu set langkah-langkah yang jelas yang kemudiannya digunakan untuk memandu pemikiran. Contohnya, membuat inferens atau andaian adalah proses kognitif yang terlibat dalam kebanyakan kurikulum yang standard. Daripada definisi ini, dapat difahami bahawa kemahiran berfikir merupakan sebarang bentuk atau proses mental atau pemikiran yang berlaku dalam minda kita. Pemikiran itu boleh menjadi apa sahaja jenis atau bentuk pemikiran yang dihasilkan dalam minda kita kerana perkara utama yang dilihat ialah berlakunya proses penjanaan atau pensintesisan tentang apa sahaja menggunaka minda kita. Kamarudin Hj. Husin (1995) melihat pemikiran sebagai penggunaan simbol, gambar, perkataan, pengamatan dan konsep. Melalui pemikiran, rangsangan luar yang diterima oleh deria akan ditafsir dengan penggunaan perkataan atau simbol untuk membentuk konsep terhadap rangsangan tersebut. Pendedahan yang berterusan dan sistematik diperlukan agar guru dapat memperluaskan pelaksanaan kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran semua mata pelajaran. Penerapan kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Edward de Bono (1976) menyatakan berfikir ini melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah. Beliau menambah bahawa berfikir ini merupakan pembentukan idea, pembetukan semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu. kurikulum kemahiran berfikir secara kreatif dan kritif, kemahiran berfikir dibahagikan kepada dua komponen yang penting iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran berfikir secara kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis banyak digunakan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan merujuk kepada keberkesanan seseorang dalam menggunakan minda dalam menilai keesahan atau kebaikan satu-satu idea, buah fikiran, pandangan dan boleh memberi respons berdasarkan kepada bukti dan sebab musabab.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diberikan ini, dapat kita fahami bahawa kemahiran berfikir ialah sebarang proses kognitif atau mental yang berlaku dalam minda dan pemikiran kita. Tuan Jah Tuan Yusof (2011) menjelaskan bahawa kepentingan-kepentingan kemahiran berfikir adalah seperti berikut.

Mengelakkan kesipalan berfikir, iaitu berfikir secara terburu-buru dan berfikir secara

sempit Mengelakkan kesilapan membuat keputusan Meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif Memperkembangkan daya intelek Meningkatkan daya fikir dan kreativiti Berfikir di luar kotak pemikiran Merealisasikan Wawasan 2020 bagi mencapai status negara maju

4.2.3 Kajian masa depan

Menurut Mok Soon Sang (2004), pengajaran berasaskan kajian masa depan diperkenalkan bertujuan untuk mendidik generasi baru yang bersedia menghadapi cabaran dan perubahan. Kajian masa depan akan membantu generasi ini menyedari bahawa masa depan pasti berubah dan penuh dengan cabaran dan dugaan. Mereka juga boleh merancang masa depan sesuai dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia berwawasan, rasional, kreatif, dinamik, boleh

menerima serta boleh menangani perubahan. Pengajaran masa depan membolehkan murid menangani cabaran sebagai ahli masyarakat global yang berperanan aktif pada masa depan. Mengikut Umar Alkhatab (dalam Mok Soon Sang (2004)),mengatakan Berilah pendidikan kepada anak-anak kamu yang dilahirkan untuk zaman lain daripada zaman kamu. Dalam dunia sekarang, terdapat banyak perubahan yang pesat dan mendadak dalam bidang teknologi, industri, ekonomi dan sebagainya berdasarkan asas untuk membuat keputusan dan merancang. Era globalisasi telah menyebabkan perhubungan fizikal dan sosial di dunia semakin dekat. Kajian yang berlaku di sesuatu tempat akan memberi kesan pada orang dan tempat yang lain. Kemahiran berpandangan jauh ini memberi perlindungan daripada kesan-kesan tersebut. Selain itu, berpandangan jauh membolehkan seseorang mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum krisis berlaku. Sekiranya krisis itu masih berlaku, seseorang masih berupaya menangani perubahan dan kesan daripada krisis tersebut. Pengajaran masa depan membolehkan murid menghadapi kekangan-kekangan pada masa depan. Mereka diperkenalkan dengan prinsip perancangan strategik. Bayangan dan andaian tentang masa depan boleh membentuk dan mempengaruhi tindakan kita pada masa ini. Oleh itu, bayangan dan andaian tersebut boleh digunakan dalam perancangan secara strategik untuk mencapai masa depan yang diingini. Selain itu, remaja selalunya menunjukkan keprihatinan dan kebimbangan tentang masa depan mereka. Mereka perlu dibekalkan dengan kemahiran perancangan strategik, cara menangani masalah serta cara penyelesaian masalah kendiri agar mereka tidak dilanda kebimbangan dalam menghadapi perubahan atau sesuatu yang tidak dijangka.

Kamarudin Hj. Husin (1995) menyatakan penjelasan nilai dan masa depan melibatkan murid mengkaji tanggungjawab masyarakat dan sekolah tentang hak dan keperluan generasi akan datang. Proses mengajar murid berfikir dan mengamalkan nilai-nilai murni yang boleh memandu tindakan atau pilihan masa sekarang supaya meninggalkan kesan positif pada generasi akan datang. Murid akan memilih nilai-nilai yang akan memberi keyakinan kepada mereka untuk memilih masa depan yang diingini. Teknik penjelasan nilai dan masa depan membolehkan murid berfikir tentang nilai-nilai murni yang diamalkan pada masa sekarang. Ini boleh memberi kesan positif terhadap masyarakat akan datang.

Secara totalnya, dapatlah kita simpulkan tentang kajian masa depan itu sebagai kemahiran berfikir tentang sesuatu yang akan atau mungkin berlaku pada masa depan yang akan membantu kita memandu tindakan kita pada masa sekarang untuk menghasilkan kesan yang baik pada masa depan.

4.2.4 Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi

Kamarudin Hj. Husin (1995) menyatakan teknologi maklumat dan komunikasi dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks, grafik, audio, video atau kombinasi pelbagai mod. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ini dapat digunakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat pembelajaran dan pengajaran. Hal ini bermaksud bahawa murid perlu terlibat dalam penggunaan dan bukan sekadar mengikuti pembelajaran tersebut menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi sahaja. Dengan yang demikian, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajar kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk bertujuan komunikasi seperti menghantar e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan hariandan mengakses maklumat melalui internet. Kemahiran ini akan dapat melatih murid-murid supaya cerdas dalam menggunakan teknologi komputer terkini dalam aktivitiaktiviti pembelajaran. Berdasarkan pendapat Mok Soon Sang (2004), kemahiran ini perlu dikuasai sejajar dengan perkembangan konsep world class education. Tujuan guru mengajar kemahiran ini ialah untuk menghasilkan tenaga kerja yang berilmu pengetahuan dan mahir dalam bidang sains dan teknologi. Guru yang hendak mengajar kemahiran ini perlu memastikan sekolah mempunyai kemudahan makmal komputer, bilik media, bilik Internet, dan bilik studio (video conferencing).

Dalam mengajar kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, guru mesti menggunakan cara penilaian on-going dan on-line. Hal ini kan dapat membantu murid saling mempelajari dan membantu sesama mereka membangunkan kemahiran kognitif, metakognitif, bertutur dan bekerjasama. Penggunaan ICT sebagai alat aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membolehkan murid memberikan tumpuan kepada melakukan aktiviti pembelajaran autentik serta guru boleh mengemukakan masalah yang lebih mencabar minda murid. Selain itu, murid juga dapat meningkat kecekapan dan ketepatan hasil pembelajaran. Dalam kelas, guru dikehendaki membantu murid mengurangkan beban mereka akibat tugasan yang tidak seberapa penting. Untuk murid yang mahir menggunakan perisian pemproses perkataan dapat menampilkan kerja kursus atau tugasan dengan lebih menarik dan lebih efisen. Dr. Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (dalam Mok Soon Sang (2004)) menyatakan teknologi maklumat dan komunikasi sesuai digunakan untuk pembelajaran penerokaan dalam situasi seperti pembelajaran yang berbentuk inkuiri penemuan , pembelajaran yang menjurus kepada penyelesaian masalah kehidupan sebenar, aktiviti yang berkaitan dengan kajian masa depan dan aktiviti pembelajaran yang berbentuk simulasi. Dalam hal ini, terdapat beberapa kelebihan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran penerokaan iaitu memberi peluang kepada murid untuk menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran masingmasing. Selain itu, teknologi maklumat dan komunikasi dapat mendorong murid terlibat secara lebih aktif dalam pembelajaran serta dapat memberi peluang kepada murid untuk menangani masalah sebenar di dalam kelas. Selain itu, teknologi maklumat dan komunikasi dapat memberi peluang kepada guru menerapkan teori pembelajaran moden seperti konstruktivisme, kecerdasan pelbagai dan lain-lain. Antara manfaat yang boleh diperolehi daripada penggunaan teknologi maklumat menurut Tuan Jah Tuan Yusof (2011) dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran terhadap murid adalah seperti berikut :

Mengakses maklumat yang sukar diperoleh terutama berkaitan isu semasa dan global.

Mengumpul maklumat yang memerlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk

diperoleh. Meningkatkan kreativiti, keyakinan diri dan imaginasi murid melalui tugas projek dan

aktiviti kumpulan. Memberi peluang kepada murid belajar dengan berkesan dengan bimbingan yang

minimum daripada guru. Meningkatkan kemahiran TMK melalui penggunaan secara professional.

4.2.5 Kemahiran Belajar Kamarudin Hj. Husin (1995) menjelaskan bahawa belajar adalah satu proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan tingkahlaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan persekitarannya. Dalam hal ini, belajar dilihat sebagai perubahan dari segi pengetahuan dan tingkahlaku secara tekal. Kemahiran belajar cara belajar diajarkan supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Kemahiran belajar yang perlu dikuasai ialah menentukan bahan yang optimum, pemerolehan maklumat dan memproses maklumat. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kamus Dewan (1966) pula mengatakan bahawa perkataan belajar bermaksud memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran. Belajar ialah satu proses tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu tingkah laku baru secara keseluruhan. Perubahan yang berlaku dalam diri yang dimaksudkan ialah perubahan yang berlaku akibat dari proses pembelajaran tadi. Selain itu, belajar juga bermaksud satu proses yang melibatkan seseorang itu memproses maklumat yang diperolehi yang membawa kepada perubahan pengetahuan, kebolehan dan kemahiran. Mok Soon Sang (2004) menjelaskan bahawa belajar berlaku apabila berubahnya pengetahuan dan tingkah laku seseorang secara tekal. Perubahan ini biasanya disedari oleh diri sendiri atau kadang kala juga disedari oleh orang yang berada di sekeliling. Perubahan ini adalah berlaku

secara sengaja ataupun tidak sengaja. Perubahan tersebut boleh juga mempengaruhi dan mengubah hidup seseorang ataupun ianya hanya sesuatu yang boleh dilupakan. Ada sesetengah individu merasakan bahawa proses pembelajaran dan pengajaran merupakan sesuatu yang memberatkan pemikiran. Antara aspek kemahiran belajar cara belajar ialah: Kemahiran mendengar iaitu mendengar secara aktif dan intensif. Kemahiran merujuk termasuk kemahiran perpustakaan. Kemahiran membaca untuk pemahaman dan membaca pantas. Kemahiran mencatat dan menulis pantas. Kemahiran menghasilkan laporan. Kemahiran mengorganisasian termasuk membina peta konsep, struktur senarai jadual,

carta alir dan hierarki. Pengurusan masa dan gaya pembelajaran termasuk penetapan matlamat diri,

rancangan pembelajaran, pengawalan tingkah laku belajar dan senarai semak. Persediaan menghadapi peperiksaan. Peperiksaan, teknik menjawab soalan pelbagai pilihan dan soalan esei. Strategi belajar termasuk kaedah mengingat jangka panjang. Strategi belajar dalam kumpulan.

Dengan pengajian dalam bidang kemahiran belajar ini, setiap individu dapat memperolehi pelbagai manfaat yang berguna untuk mempertingkatkan lagi kemahiran dan strategi belajar. Pada masa yang sama, penguasaan dalam kemahiran ini dapat membantu dalam meningkatkan tahap kognitif dan pengetahuan seseorang murid dan manusia umumnya. Antara manfaat yang dapat diperolehi ialah :

Meningkatkan kesediaan terhadap apa yang dipelajari. Menggunakan sumber-sumber persekitaran untuk melakukan pembelajaran dan

meningkatkan ilmu pengetahuan. Dapat meningkatkan naluri ingin tahu dalam semua bidang melalui pelbagai kaedah

pembelajaran. Dapat menggunakan pemikiran yang cerdik dan secara bijaksana untuk menyelesaikan

masalah-masalah yang wujud. Dapat mengaitkan pengalaman dahulu dengan pembelajaran yang baru. Melatih individu menggunakan persepsi yang betul untuk membina aliran pemikiran yang

rasional. Hal-hal yang dipelajari akan berkembang mengikut :

Tahap-tahap aliran pemikiran kognitif. Konkrit kepada abstrak. Pengalaman yang sedia ada kepada pengalaman yang baru. Memupuk motivasi dan menggalakkan individu melibatkan diri secara aktif dalam cara belajar. Individu itu akan terbimbing untuk mengenalpasti ciri-ciri khusus untuk membina konsep

dan hukum. Dapat mengukuhkan ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang melalui kaedah

menyusun, mengedit, mengklasifikasikan, menghubungkait dan cara-cara lain yang sesuai.

4.3 Amali pengajaran kemahiran bernilai tambah

Rancangan Pengajaran Amali Tugasan BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Tarikh/ Hari Hari Tahun Mata pelajaran Tajuk Hasil Pembelajaran 1.

: 22 Februari 2011 : Selasa :4 : Bahasa Melayu : Mengajar Kata Nama : Fokus utama :

Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang

dikemukakan. 2. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera

dengan sebutan dan intonasi yang betul. Objektif i) ii) iii) : Pada akhir pembelajaran murid dapat : Membaca dengan lancar dan sebutan dengan intonasi yang betul. Mengenal pasti jenis-jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. Memberikan contoh kata nama berdasarkan jenis-jenis kata nama yang terdapat dalam

bahasa Melayu. iv) Menulis contoh-contoh kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu dengan betul. : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

Kemahiran Bahasa

KBT

: Kemahiran berfikir Kemahiran belajar Kecerdasan pelbagai

Prosedur Pelaksanaan Set Induksi (5 minit) 1. Guru menayangkan video nyanyian lagu Bangau Oh Bangau. 2. Guru bersoal jawab dengan murid Adakah murid berasa seronok menyanyi lagu

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Belajar : 1. Menyoal Kemahiran Berfikir : 2. Menghubung kait Kemahiran Kecerdasan Pelbagai : 1. Muzik. 2. Kinestetik.

tersebut? Apakah yang dapat dilihat di dalam video nyanyian

tersebut? 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran hari ini. Langkah 1 (10-15 minit) 1. Guru menjelaskan kepada pelajar tentang definisi dan maksud kata nama. 2. Guru menerangkan jenis-jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. 3. Guru memberikan contoh-contoh daripada jenis-jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. 4. Guru bertanya kepada murid untuk memberikan contoh-contoh lain jenis-jenis kata nama yang terdapat

Kemahiran Belajar : 1. Menyoal. 2. Mendengar aktif. Kemahiran Berfikir : 1. Pemikiran Kreatif. 2. Pemikiran konstruktif.

dalam bahasa Melayu.

Langkah 2 (5-10 minit) 1. Guru memulakan aktiviti menggunakan alat bantu mengajar yang telah disediakan. Langkah aktiviti adalah seperti berikut : Menyediakan jadual pada papan tulis dengan

Kemahiran Belajar : 1. Menyoal. 2. Mendengar aktif. Kemahiran Kecerdasan Pelbagai

menyediakan dua ruang kepada kata nama am dan khas. Cth : Kata Nama Am Kata Nama Khas

: .1. Visual Ruang

Guru menunjukkan beberapa keping gambar contoh

bagi setiap jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. Guru bertanya kepada murid apakah yang dapat

dilihat di dalam gambar dan mengelaskan kepada jenis kata nama yang tepat. Guru meminta murid menulis kata nama tersebut

pada jadual yang telah disediakan pada papan tulis. Guru memberi ulasan tentang hasil kerja yang

diberikan oleh murid.

Penutup (5 minit) 1. Guru meminta murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran dengan bantuan guru. 2. Guru memberikan rumusan pengajaran dan pembelajaran yang telah berlangsung pada hari ini. 3. Sebelum mengakhiri sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, guru sekali lagi membawa pelajar menyanyi berpandukan video lagu Bangau Oh Bangau pada awal pengajaran.

Murid dibimbing merumuskan kemahiran yang di ajar hari ini. Murid digalakkan mengumpul maklumat tambahan yang terdapat dalam beberapa contoh lain.

5.0 PENGAJARAN MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN Dalam era teknologi maklumat serta zaman siber dunia tanpa sempadan, setiap individu dalam masyarakat berusaha dan berlumba-lumba untuk mengguna dan mengaplikasikan kemudahan dan peralatan canggih yang ada dalam persekitaran mereka. Namun begitu, kemudahan ini besar kemungkinannya kurang bermanfaat kepada individu yang menghadapi masalah pembelajaran khususnya masalah kemahiran berbahasa seperti mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Secara ringkasnya, dapatlah dikatakan bahawa kemahiran berbahasa adalah sangat penting biarpun betapa canggihnya sesuatu zaman itu. Oleh yang demikian, dalam konteks pendidikan, kemahiran-kemahiran asas berbahasa seperti mendengar dan bertutur, membaca dan menulis adalah penting untuk dikuasai oleh setiap individu pelajar bagi membolehkan mereka mendapat kebaikan daripada setiap komponen dalam kurikulum pembelajaran di sekolah yang disediakan untuk mereka. Sekiranya kemahiran asas berbahasa ini masih belum berkembang sepenuhnya dalam diri pelajar, satu bentuk program pemulihan adalah amat perlu disediakan untuk membantu setiap pelajar yang mempunyai masalah ini. Justeru, kita akan melihat apakah yang

dimaksudkan dengan murid-murid bermasalah pembelajaran itu dan bagaimanakah pula bentuk atau cara pengajaran yang boleh digunakan bagi mengajar pelajar jenis ini.

5.1 Takrif murid bermasalah pembelajaran

Maklumat Pendidikan Khas (2006), murid-murid bermasalah pembelajaran merupakan muridmurid yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian murid-murid dalam kebolehan-kebolehan seperti kebolehan kognitif, tingkahlaku sosial, penguasaan bahasa lisan, penguasaan membaca, kemahiran perkembangan dan kemahiran matematik. Daripada definisi yang diberikan, dapat kita fahami bahawa muridmurid bermasalah pembelajaran ini merupakan murid-murid yang mempunyai kekurangan dari pelbagai aspek keupayaan murid yang boleh menyebabkan sesuatu proses pembelajaran menjadi kurang lancar dan mengalami gangguan. Kesannya, perkembangan bagi seseorang murid menjadi lambat dan kurang. Murid-murid bermasalah pembelajaran ialah murid-murid yang dari segi intelek, fizikal, sosial dan emosi tidak mencapai pertumbuhan-pertumbuhan biasa hingga mereka tidak dapat faedah sepenuhnya dari rancangan sekolah biasa Hornsby B. (1995). Beliau menambah bahawa muridmurid ini berbeza dari murid-murid sederhana atau biasa dalam ciri-ciri mental keupayaankeupayaan deria dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal dalam tingkahlaku sosial atau emosi dalam keupayaan komunikasi atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai, atau perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan khas , supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum.

Berdasarkan kepada kedua-dua definisi, dapat kita rangkumkan pemahaman kita berkaitan murid bermasalah pembelajaran sebagai murid-murid yang mengalami gangguan, masalah atau kekurangan dalam pembelajaran menerusi beberapa aspek tertentu.

5.2 Ciri-ciri murid bermasalah pembelajaran

Terdapat banyak ciri murid-murid bermasalah pembelajaran. Antara ciri yang mungkin dapat menolong pakar-pakar diagnostik dan guru-guru dalam mengenalpasti dan mengajar muridmurid yang bermasalah pembelajaran adalah seperti dalam rajah di bawah berikut. CIRI-CIRI MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN

Ciri intelek

Ciri sosial dan peribadi

Ciri fizikal

Rajah 6 : Ciri-ciri murid bermasalah pembelajaran

Berdasarkan kepada rajah di atas, terdapat tiga ciri murid bermasalah pembelajaran iaitu ciri fizikal, ciri intelek dan ciri sosial. Ciri murid bermasalah pembelajaran yang pertama ialah ciri fizikal iaitu yang mana bentuk badan dan koordinasi motor kanak-kanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal. Walaubagaimanapun, kanak-kanak yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor-faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanak-kanak biasa. Ciri kedua ialah ciri intelek iaitu terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. Sebagai contohnya, mereka mempunyai rendah daya ingatan, kebolehan dalam bidang pengamatan dan perkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran tidak sama dengan kanak-kanak biasa. Contohnya, mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari oleh kanak-kanak biasa berumur enam tahun pada peringkat umur lapan tahun atau lebih. Ciri terakhir ialah ciri sosial dan peribadi yang mana kanak-kanak mempunyai bidang perhatian yang singkat atau kurang tumpuan terhadap sesuatu. Mudah kecewa disebabkan pengalaman kegagalan yang berulang-ulang hasil daripada pengharapan masyarakat supaya mereka berfungsi

sesuai dengan umur kronologi mereka. Sikap dan nilai mereka tidak selaras dengan tingkahlaku kanak-kanak biasa. Minat mereka adalah selaras dengan kanak-kanak yang mempunyai mental yang sama dengan mereka.

5.3 Pengajaran murid bermasalah pembelajaran

Dalam pengajaran bahasa Melayu, masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid bermasalah pembelajaran ialah dalam mempelajari ketiga-tiga kemahiran berbahasa yang telah kita bincangkan pada soalan satu sebelum ini iaitu kemahiran lisan mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Bagi lebih memahami tentang bagaimana masalah pembelajaran berkaitan ketiga-tiga kemahiran ini berlaku, kita akan memilih dan melihat salah satu kemahiran tersebut. Di sini, saya telah memilih masalah pembelajaran murid-murid dari aspek kemahiran menulis yang mana masalah tulisan merupakan salah satu jenis masalah pembelajaran yang berlaku dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran dalam kemahiran menulis. Bagi masalah tulisan dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran ini, masalah yang mereka hadapi ialah kesukaran untuk membina suku kata atau perkataan iaitu tidak tahu mengeja sesuatu suku kata atau perkataan tersebut. Bagi murid-murid yang mengalami masalah tulisan jenis ini, mereka mempunyai kekuatan dan kebolehan dalam mendengar bunyi huruf selain cekap memilih perkataan bagi huruf awal yang ditentukan. Dalam erti kata lain, mereka dapat mengenal bunyi huruf tersebut dan menggambarkannya melalui contoh perkataan.Contoh dapat kita lihat seperti dalam jadual di bawah.

Bunyi huruf [m]

Perkataan mata

[b] [t] [i] [s]

bola tangga ikan sudu

Jadual 2 : Bunyi huruf dan perkataan yang menggambarkan huruf tersebut

Perkataan-perkataan yang dipilih selalunya terdiri daripada perkataan yang mudah untuk dilukis atau dilakar olehnya. Daripada lakaran gambar-gambar dia tafsirkan kepada huruf-huruf awal. Huruf-huruf tersebut dicantumkan, maka terbinalah perkataan yang ingin dieja. Penjelasan di atas mungkin dirasakan begitu rumit atau mengelirukan bagi kita, tapi hakikatnya, itulah cara yang digunakan oleh murid ini di peringkat permulaan beliau belajar mengeja, setelah gagal mengeja dengan cara biasa yang digunakan oleh murid-murid lain. Contoh cara ini digunakan ialah, seseorang murid bermasalah pembelajaran ingin mengeja perkataan matahari. Kemudian, bunyi bagi setiap huruf dalam perkataan matahari itu diwakili atau digambarkan melalui objek atau perkataan lain setiap satunya seperti dalam jadual di bawah.

Huruf awal [m] [a] [t] [a] [h] [a]

Perkataan mata api tangga api hujan api

[r] [i]

rambutan ikan

Jadual 3 : Bunyi huruf dan perkataan yang mewakili huruf awal

Rajah 7 : Gambar-gambar berdasarkan bunyi huruf awal perkataan

Murid ini akan melukis gambar-gambar berdasarkan bunyi huruf-huruf dalam perkataan yang perlu dieja; mata, api, tangga, api, hujan, api, rambutan, ikan. Dicantumkan huruf-huruf awal bagi gambar-gambar yang dilukis, maka terbinalah perkataannya, m a t a h a r I. Dengan menggunakan kaedah ini, murid akan dapat mengeja selepas latihan yang berterusan dilakukan dalam tempoh beberapa lama. Setelah mahir, dengan sendirinya, murid-murid ini tidak perlu melukis lagi bagi menggambarkan bunyi huruf awal setiap perkataan yang ingin dieja, tetapi seharusnya telah mampu menulis huruf yang dibunyikan. Kunci kejayaan di sini ialah memberi fokus kepada kemajuan jangka pendek dalam sesi latihan dan ini mengekalkan motivasi dan membolehkan murid jenis ini membina cara pembelajarannya sendiri. Akhirnya mereka boleh mengeja dan menulis seperti mana murid-murid lain yang tidak mengalami masalah pembelajaran, dengan penuh rasa yakin pada diri sendiri.

6.0 RUMUSAN

Izharnya, setelah mengupas dan membincangkan beberapa tajuk dalam kemahiran berbahasa ini, kita telah dapat memahami dan menimba beberapa pengetahuan yang baru dan cukup bermakna. Kita dapat melihat bagaimana kepentingan setiap kemahiran berbahasa tersebut dalam

memperkembangkan potensi dan keupayaan setiap individu terutamanya dalam kanak-kanak yang merupakan sebagai pelajar. Kita juga dapat melihat dalam hal ini bagaimana penekanan sangat diberikan seperti yang termaktub di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Hal ini menunjukkan bahawa penguasaan dan pengetahuan dalam kemahiran-kemahiran berbahasa ini sangat penting bagi mencapai pernyataan yang termaktub dalam kedua-dua dokumen tersebut iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Tidak cukup dengan hanya pengetahuan tersebut, kita juga telah melihat bagaimana pelaksanaan amali dalam menggunakan dan mengaplikasikan kemahiran berbahasa tersebut telah membantu meningkatkan dan mengukuhkan lagi pengetahuan dalam hal tersebut. Sesungguhnya, pengetahuan dan penguasaan dalam aspek kemahiran berbahasa ini amat berguna dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam meningkatkan lagi kemahiran-kemahiran dalam diri kita sebagai bakal pendidik kelak.

REFLEKSI Syukur kehadrat ALLAH S.W.T kerana dengan izin-Nya saya telah diberikan ruang dan peluang untuk menyiapkan kerja kursus ini. Tajuk bagi tugasan kerja kursus ini ialah Kemahiran berbahasa yang terdiri daripada kemahiran lisan, membaca dan menulis. Sepanjang menjalankan kerja kursus ini, pelbagai cabaran dan halangan telah saya hadapi. Pertama sekali menerima tugasan ini persoalan utama yang berlegar-legar dan muncul di kotak minda saya ialah dapatkah saya menyiapkan kerja kursus ini memandangkan pada masa yang sama terdapat beberapa kerja kursus yang lain yang perlu disiapkan dalam tempoh yang sama. Keadaan ini sedikit sebanyak memberi tekanan dan menguji daya tahan saya untuk melaksanakan tugasan tersebut. Walau bagaimanapun, saya tidak mengambil mudah untuk memberi alasan dan helah untuk tidak menyiapkan tugasan ini dalam tempoh yang telah diberikan. Sebaliknya, saya menyahut cabaran ini dengan melaksanakan tugasan ini mengikut arahan yang telah diberikan. Hal ini kerana, saya memikirkan bahawa soalan tugasan yang diberikan tidaklah begitu sukar memandangkan tajuk-tajuk yang dibincangkan adalah tajuk-tajuk yang sudah kami pelajari. Sepanjang melaksanakan tugasan ini, pelbagai inisiatif telah saya ambil bagi mengatasi masalahmasalah yang telah saya hadapi tersebut. Antaranya termasuklah mencari bahan rujukan buku yang terdapat di perpustakaan IPKS untuk mencari dan mengumpul maklumat berkaitan tajuk tugasan yang telah diberikan. Bagi mempelbagaikan sumber dan bahan rujukan yang digunakan,

saya juga telah meminjam dan menggunakan bahan rujukan buku daripada rakan-rakan saya. Dalam memastikan bahan rujukan yang saya gunakan adalah bersesuaian dan menepati kehendak serta dapat menjawab soalan, saya telah melakukan kolaborasi atau perbincangan dengan para pensyarah dan rakan-rakan dalam penulisan tugasan ini terutamanya bagi soalan yang sedikit sukar untuk difahami. Selepas berjaya menyiapkan tugasan ini sepenuhnya, saya telah berjaya mempelajari dan mengetahui beberapa pengetahuan yang baru berkaitan tajuk tugasan. Walaupun tajuk tugasan sudah pun dipelajari dalam sesi kuliah oleh pensyarah yang mengajar kami, namun, pelaksanaan tugasan ini telah membantu meningkatkan dan menambahkan lagi pengetahuan yang sedia ada yang telah saya perolehi tersebut. Dalam erti kata lain, pelaksanaan tugasan ini dapatlah dikatakan sebagai sesi ulangkaji secara tidak langsung kerana, dalam penulisan tugasan sebenarnya saya melakukan bacaan terhadap rujukan yang saya gunakan. Melalui bacaan inilah saya dapat menambahkan lagi pengetahuan saya berkaitan tajuk soalan yang dibincangkan. Manakala, dari segi nilai-nilai murni yang dapat saya pelajari sepanjang pelaksanaan tugasan ini, saya belajar untuk lebih menghargai masa yang ada dalam melaksanakan penulisan tugasan ini. Maksudnya di sini ialah, apabila sudah mendapat soalan tugasan daripada pensyarah, saya haruslah bertindak lebih proaktif dengan melaksanakan penulisan tugasan seberapa langsung. Hal ini kerana, jika saya dapat melaksanakan tugasan ini lebih awal lagi, saya dapat mengelakkan untuk melaksanakan tugasan pada saat-saat akhir bagi memastikan tugasan yang saya hasilkan adalah benar-benar berkualiti dan menepati standard atau piawai yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama juga, saya akan dapat menguruskan masa dengan baik dan berkesan seterusnya mengelakkan budaya kurang sihat seperti tidur lambat hanya semata-mata untuk menyiapkan tugasan ini. Sebagai penambahbaikan, saya melihat aspek pengurusan masa ini sebagai kelemahan saya yang paling ketara sekali. Dalam hal ini, saya mengambil sedikit pengajaran untuk lebih proaktif apabila menerima tugasan daripada pensyarah agar saya dapat menguruskan masa yang saya ada dengan sebaiknya dan berkesan. Dengan yang demikian, saya akan dapat menghasilkan tugasan yang berkualiti selain menggunakan masa yang lebih tersebut untuk tujuan lain yang berfaedah.

Akhir sekali, saya bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurnanya dan berharap hasil yang saya berikan menepati kehendak yang diperlukan.

JADUAL PELAKSANAAN TUGASAN Langkah Aktiviti/ tindakan Tempoh Penglibatan/ Tanggungjawab 1 a) Menerima kerja tugasan serta sedikit penerangan tentang tugasan. b) Cuba memahami kehendak tugasan dengan berbincang bersama rakan-rakan. 2 a) Berkolaborasi dengan pensyarah bagi matapelajaran ini untuk memahami kehendak soalan. b) Berbincang dengan pensyarah tentang perkara-perkara yang diperlukan bagi melaksanakan soalan 1 (b). c) Menetapkan tarikh bagi pelaksanaan soalan 1 (b). Selepas perbincangan, tarikh yang telah ditetapkan ialah pada hari khamis (22.01.2011). Pelatih dan pensyarah. 25.01.11 Minggu 1 Pelatih dan Pensyarah. 25.01.11 Tarikh

a) Berbincang dengan rakanrakan bagi pelaksanaan soalan 1 (b). b) Pembahagian kumpulan dijalankan bagi pelaksanaan soalan kedua iaitu 4 orang dalam satu kumpulan. c) Ahli-ahli dalam kumpulan selepas pembahagian kumpulan : Hastei Doimi Md. Hadi Bin Baba Nazri Bin Muara Rahul Bin Matius

Minggu 2

Ketua Kelas dan rakan-rakan pelatih.

07.02.11

a) Mula berbincang dengan rakan-rakan dalam kumpulan masing-masing tentang pelaksanaan amali iaitu soalan 1 (b). b) Membahagi-bahagikan tugasan dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing.

Minggu 2

Pelatih

08.02.11

a) Mula mencari maklumat berkaitan dengan tugasan bersama ahli dalam kumpulan masingmasing bagi soalan 1 (a). b) Selepas pembahagian, setiap ahli mencari tugasan seperti berikut : Hastei (kemahiran

Minggu 2

Pelatih

09.02.11

mendengar) Md. Hadi (kemahiran

membaca) 6 Nazri (kemahiran menulis) Rahul (kemahiran bertutur) Minggu 3 Minggu 3 Pelatih 16.02.11 Pelatih 14.02.11

a) Mencari bahan dan maklumat bagi soalan 2 iaitu soalan individu.

a) Mengumpul bahan dan maklumat daripada rakan-rakan untuk difailkan. b) Membuat semakan dan pembetulan terhadap maklumat yang telah dikumpulkan.

a) Melaksanakan tugasan amali di kelas dengan pemerhatian daripada pensyarah bersama-sama rakan-rakan. b) Memastikan segala bahan

Minggu 3

Pelatih

22.02.11

yang digunakan untuk amali telah disediakan. c) Melengkapkan tugasan yang hampir siap dan membuat semakan terakhir bagi sebarang pembetulan atau penambahbaikan. 9 a) Menghantar hasil tugasan Minggu 4 Pelatih 25.02.11

BORANG KOLABORASI Bil Tarikh Perkara Penglibatan Nama, cop &

tandtangan

Disediakan oleh, _______________________ Nama Pelatih : Opsyen RUJUKAN :

Disahkan oleh, ________________________ Nama Pensyarah : Jabatan :

Chomsky, 1957. On Human Communication. Cambridge, Mass.

Edward de Bono, 1976. CoRT 1 Thinking Skills Programme On Students. New York : Academic Press. Hall, 1968. An essay on language. New York, Chilton Books. Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel, 2009. Perkembangan Kanak-kanak. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Hornsby B., 1995. Overcoming Dyslexia. London: Vermillon. Kamarudin Hj. Husin, 1995. Pedagogi Bahasa. Petaling Jaya : Siri Pendidikan Longman. Kamus Dewan Edisi Ketiga, 1966. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan Kurikulum. Maklumat Pendidikan Khas. (2006). Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pelajaran Malaysia. Marohaini Yusoff, 2004. Perlakuan dan Proses Menulis Karangan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. Mok Soon Sang, 2004. Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Nor aina dani, 2007. Penghantar psikolinguistik.sasbad. Pertaling jaya : UG Press Sdn. Bhd. Tuan Jah Tuan Yusof, 2011. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Peringkat Kemahiran Menulis

Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman

peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas.

Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. Peringkat-peringkat kemahiran menulis terdiri daripada;

Peringkat Pramenulis

Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. Berikut ialah contoh aktiviti pramenulis:

Menulis dari kiri ke kanan Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. Latihan membentuk bulatan di udara, di atas meja, pasir, lantai tanpa menggunakan alat tulis. Menyambung titik Latihan membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. Latihan membentuk garisan lurus Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. Membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk Melukis gambar

Peringkat Mekanis

Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis, mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. Pada peringkat ini, murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat.

Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini, anda boleh menjalankan aktivitiaktiviti yang berikut:

Latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. Latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu. Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Latihan menulis huruf dalam suku kata. Latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Latihan menamakan gambar-gambar. Latihan menyalin frasa atau ayat.

Latihan menyalin ayat daripada buku.

Peringkat Pelahiran

Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan mengeja. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan.

Anda boleh memulakan pengajaran menulis pada peringkat ini dengan jenis-jenis penulisan terkawal, berpandu, separa terkawal, dan separa berpandu. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. Pada peringkat ini, murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari.

Contoh aktiviti :

KEMAHIRAN MENULIS

Menulis jawapan pemahaman Menulis karangan

Menulis ayat berdasarkan gambar Membina ayat Memanjangkan ayat Menulis rencana Mengisi silang kata Melengkapkan ayat.