Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN

KELAS

TARIKH/ HARI

MASA

TEMA

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
(PdP)

BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB)

KECERDASAN
PELBAGAI

ELEMEN
MERENTASI
KURIKULUM (EMK)
KEMAHIRAN
BERFIKIR

Buku teks

Internet

Radio / TV

Spesimen

Modul

Projektor

Radas

Gambar / Cerita

Powerpoint

Model

Buku Cerita

Lain-lain : ______________________

Interpersonal
Intrapersonal

Muzikal
Verbal Linguistik

Kreativiti & Inovasi


Pendidikan Alam Sekit
ar
Membanding beza
Mengkategori
Menjana Idea

Bahasa
Patriotisme

Menghubungkait
Menginterpretasi
Mencipta Analogi

NILAI MURNI
PENILAIAN
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

Kinestatik
Logik Matematik

Sains & Teknologi


TMK

Membuat Inferens
Membuat Ramalan
Mentafsir

Naturalis
Visual Ruang

Keusahawanan
Nilai Murni

Membuat Keputusan
Membuat Rumusan
Menilai

PETA ITHINK
Lembaran Kerja
Hasil Kerja

Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama

Tugasan
Projek

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pengajaran & pembelajaran


ditangguhkan kerana .

Aktiviti PdP dibawa ke

Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid
Keluar
Aktiviti Luar

_____________________________________________________

Cuti Rehat / Cuti Sakit


Cuti Bencana / Cuti
Khas
Cuti Peristiwa / Cuti
Umum