Anda di halaman 1dari 19
D rama dalam P endidikan Definisi drama Sejarah drama Dunia Sejarah drama Malaysia Kategori drama

Drama dalam P endidikan

Definisi drama Sejarah drama Dunia Sejarah drama Malaysia Kategori drama Drama Realisme dan bukan Realisme
Definisi drama
Sejarah drama Dunia
Sejarah drama Malaysia
Kategori drama
Drama Realisme dan bukan Realisme
Konsep drama dalam Pendidikan
Sejarah perkembangan drama kanak - kanak

Disediakan oleh :

Dunstan Geraman anak Gerigih Nurliyana binti Rusli Pavitra A/P Gunentharan Vaishaanee A/P Fenisan

DEFINISI DRAMA

Berasal dari bahasa Yunani Draomai” yang bermaksud buat, gerak, aksi dan sebagainya.

Perkataan drama dapat diertikan sebagai sesuatu pergerakan, tindakan

atau aksi.

Pengertian drama secara umum adalah sebuah karya sastera dalam bentuk dialog yang dipentaskan oleh pelakon.

Pementasan drama pula dikenal sebagai pertunjukan teater.

Drama merupakan bentuk kisahan yang menggambarkan kehidupan dan

watak manusia melalui tingkah laku (lakonan) yang dipentaskan. Kisah- kisah di dalamnya tidak mempunyai banyak perbezaan dari kehidupan

nyata yang terjadi dalam persekitaran masyarakat.

Drama merupakan karangan yang menggambarkan suatu kehidupan serta watak manusia dalam berperilaku yang dipentaskan dalam beberapa babak.

Kamus Dewan Edisi Keempat (2013) drama bermaksud karya yang dipersembahkan oleh pelakon di pentas, radio atau televisyen, sandiwara

Lilian Herlands Honstein (1961) - drama adalah sebuah karya sastera yang ditulis dalam bentuk dialog dan digunakan untuk

pertunjukan oleh para pelakon

Moulton - Drama adalah kisah hidup digambarkan dalam bentuk

pergerakan (disajikan langsung dalam tindakan).

Balthazar Vallhagen - Drama adalah seni yang menggambarkan

alam dan sifat manusia dalam gerakan.

SEJARAH DRAMA DUNIA SECARA UMUM.

SEJARAH DRAMA DUNIA SECARA UMUM.

Pada 400 masihi, drama menjadi kurang popular.

900 1500 masihi, drama Medieval muncul.

Drama ini tidak ada pengaruh daripada jenis drama yang ada

sebelumnya ( drama Gereja).

Tujuannya hanya untuk mengajar agama Kristian. ( drama

keajaiban, moral dan misteri)

Drama Renaisasance 1642, William Shakespeare.

Drama Victorian / Moden abad ke-18, Oscar Wild, George

Bernard Shaw

Drama Moden realism (tragedy, comedy, melodrama)

Sejarah Drama di Malaysia

Wayang kulit merupakan jenis drama yang disampaikan dan

wujud sekitar abad ke-13 dan ke-14, berasal dari tanah Jawa.

Terdapat juga wayang kulit yang berasal dari Thailand, iaitu

wayang kuit Siam.

Menerima sambutan serta menghiburkan.

Pada abad ke-18, muncul drama dari Thailand iaitu Makyung (

dlakonkan oleh pelakon)

Drama ini berkisar tentang masyarakat Melayu.

Munculnya drama Bangsawan dari India pada 1870, dan tema mereka pula berkisar tentang cerita fantasi dan dunia khayalan.

Pada awalnya hanya tertumpu kepada nyanyian dan tarian,

kemudiannya berubah kepada bentuk kumpulan drama.

Drama bangsawan mengandungi 15 hingga 20 babak dan

dilangsungkan pada beberapa malam.

Sambutan penonton menjadi penentu untuk panjang atau pendeknya sesuatu drama bangsawan itu.

JENIS DRAMA

Berdasarkan

penyajian kisah

drama

Berdasarkan

sarana

Berdasarkan keberadaan naskhah drama

JENIS DRAMA BERDASARKAN PENYAJIAN KISAH

1.

Tragedi: drama yang bercerita tentang kesedihan.

2.

Komedi: drama yang bercerita tentang komedi yang penuh dengan kelucuan.

3.

Tragekomedi: perpaduan antara kisah drama tragedi dan komedi.

4.

Opera: drama yang dialognya dengan cara dinyanyikan dan diiringi muzik.

5.

Melodrama: drama yang dialognya diucapkan dan dengan diiringi muzik.

6.

Pantomin :drama yang ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh atau bahasa

isyarat tanpa pembicaraan

7.

Sendratari: gabungan antara seni drama serta seni tari.

JENIS DRAMA BERDASARKAN SARANA

1.

Drama Panggung: drama yang sepenuhnya dimainkan di panggung.

2.

Drama Radio: drama ini tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat didengarkan

oleh pendengarnya saja dengan melalui radio.

3.

Drama Televisyen : hampir sama dengan drama panggung, namun drama televisyen tidak dapat disentuh.

4.

Drama Film: menggunakan media layar lebar serta biasanya dipertunjukkan

di bioskop.

5.

Drama Wayang: drama yang diiringi dengan pagelaran wayang.

6.

Drama Boneka: para tokoh drama tidak dimainkan oleh aktor manusia sebenar, tetapi digambarkan dengan boneka yang dimainkan beberapa orang.

JENIS DRAMA BERDASARKAN KEBERADAAN NASKHAH

Drama Tradisional ialah drama khayalan yang umumnya menceritakan tentang

kesaktian, kehidupan istana atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi, kejadian tak

masuk akal, dan sebagainya. Drama tradisional tidak menggunakan naskhah.

Drama Moden ialah drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang umumnya bertemakan kehidupan manusia seharian. Drama moden menggunakan naskhah.

Realisme • Dua buah drama iaitu Tamu di Bukit Kenny karya Usman Awang dan Sirih
Realisme
• Dua buah drama iaitu Tamu di Bukit Kenny karya Usman Awang dan Sirih Bertepuk
Pinang Menari karya Noordin Hassan menjadi drama kajian di peringkat STPM bagi
Kesusasteraan Melayu Moden.
• Tamu di Bukit Kenny merupakan drama realisme yang terkenal pada dekad 1960-an
manakala Sirih Bertepuk Pinang Menari merupakan drama non-realisme yang dihasilkan
pada dekad 1990-an.
• Dekad 1960-an drama-drama realisme menjadi amat popular dan diterima oleh
masyarakat kerana keupayaan drama berkenaan mengutarakan permasalahan
masyarakat, pemikiran, dan zaman drama tersebut dihasilkan.
• Drama yang tidak lagi terlalu bergantung kepada unsur-unsur realistik dengan ruang
tamu dan perabot yang pelbagai, dan cerita-cerita tentang kemiskinan dan protes
sosial yang semakin klise sifatnya.
• Drama yang digubah berdasarkan komposisi visual, ruang, imbangan, bentuk, warna
dan bayang-bayang.
• Kecenderungan drama realisme ialah pemaparan eskpresi terhadap permasalahan
semasa yang tampak dan bersifat fizikal.
• Apa yang dihasilkan oleh pengarang adalah sesuatu yang sezaman atau berkaitan
dengan zaman penulis itu sendiri.
• Realisme menjadi sebuah representasi yang peka kepada sesuatu yang konkrit dan kontekstual sifatnya. •
• Realisme menjadi sebuah representasi yang peka kepada sesuatu yang konkrit dan
kontekstual sifatnya.
• Realisme akan menyalurkan segala protes atau kritikan terhadap realiti masyarakat.
• Drama realisme turut dikenali sebagai drama protes sosial, drama realisme sosial dan drama
masyarakat.
• Sebagai sebuah alat komunikasi langsung dengan audiens drama realisme gemar
menggunakan bahasa pertuturan sehari-hari
• Latar drama realisme sudah pastinya bersifat realistik dengan suasana ruang pentas yang
biasa oleh penonton seperti sebuah ruang tamu dengan perabot rumah yang biasa dan
natural sifatnya.
• Watak-watak yang dikemukakan adalah watak-watak manusia biasa dengan bahasa
pertururan bersifat sehari-hari.
• Persoalan-persoalan yang dikemukakan juga bersifat realistik iaitu sesuatu yang berkaitan
dengan masyarakatnya.
• Sebagai sebuah drama yang mengutamakan aspek realistik, unsur-unsur natural dalam
drama turut diperlihatkan dalam aspek lakonan dan penghayatan watak-wataknya,
penyusunan ruang pentas yang realistik, serta penggunaan lampu, kostum, dan tatarias
yang lebih realistik dan natural.
• Kehebatan sebuah drama realisme terletak pada keupayaan pengarahnya membawa realiti
ke pentas.
• Kepentingan terhadap keupayaan sebuah drama realisme menggarap aspirasi dan konflik
masyarakatnya didedahkan melalui plot yang mudah.
Bukan Realisme • Sebuah drama non-realisme lebih bersifat konsep drama tanpa logika, anticerita, antiplot, dan
Bukan Realisme
• Sebuah drama non-realisme lebih bersifat konsep drama tanpa logika, anticerita,
antiplot, dan menyimpang dari konvensi drama.
• Drama non-realisme tidak mempunyai struktur plot yang khusus.
• Apa yang diutamakan dalam non-realisme bukan lagi isi ceritanya tetapi pemikiran,
falsafah atau makna yang cuba dipaparkan oleh pengarang dalam drama.
• Dalam non-realisme kerap ditemui pertembungan di antara tradisi dan moden.
• Unsur mitos, legenda atau imej tradisi dibawakan ke dalam non-realisme sebagai
pemaparan isi drama.
• Stail pementasan turut menggabungkan unsur tradisi dan moden serperti
membawakan unsur-unsur nyanyian, pantun, syair, seloka, mak yong, boria dan
sebagainya ke dalam drama.
• Drama non-realisme kerap dipenuhi dengan lambang, simbol dan citra tertentu yang
dipaparkan menerusi watak, peristiwa atau isi drama.
• Non-realisme turut dihiasi dengan penggunaan bahasa yang puitis untuk melahirkan
keindahan pengucapan dan variasi dalam drama.
• Stail pementasan turut mempunyai variasi tersendiri antara seorang pengarah atau
penulis dengan yang lain.
Konsep Drama Dalam Pendidikan Dran – Melakukan dan Karangan berbentuk melakonkan. prosa dan puisi
Konsep Drama Dalam Pendidikan
Dran – Melakukan dan
Karangan berbentuk
melakonkan.
prosa dan puisi
Hidup yang ditampilkan dengan gerak.
Hidup yang
ditampilkan dengan
gerak.
Cerminan realiti hidup.
Cerminan realiti
hidup.
Pendapat Aristotle
Pendapat Aristotle

Drama satu peniruan, sebuah cerminan budaya,

suatu bayangan kebenaran.

Plot merupakan penggerak utama.

Drama terbina daripada 3 kesatuan:

- Aksi

- Tempat

- Masa