Anda di halaman 1dari 3

Ulumul Quraan PQS Tingkatan 4

AL-QURAAN SEBAGAI MUKJIZAT

TAKRIF MUKJIZAT
Bahasa: Berasal dari kata kerja ‫ أَعَجَزَ يَعَجَزَ إَعَجَازَا‬yang bermaksud Melemahkan.
Istilah : perkara luarbiasa yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada seseorang Rasul sebagai bukti
kebenaran risalah yang dibawa oleh mereka kepada Umat Manusia.

JENIS MUKJIZAT.
Mukjizat yangdapat dikesan dan dilihat oleh pancaindera seperti tongkat
MUKJIZAT HISSI
1. Nabi Musa bertukar menjadi Ular dan peristiwa terbelahnya bulan pada
‫حَسَي‬ zaman Nabi Muhammad SAW.
Mukjizat yangdapat dikesan dan dihayati melalui minda dan mata hati.
MUKJIZAT MA’NAWI
2. Dan al-Quraan ialah satu-satunya mukjizat maknawi yang kekal sehingga
‫معنوي‬ kiamat.

PERKARA LUAR BIASA YANG BERBEZA DENGAN MUKJIZAT.

BIL PERKARA TAKRIF CONTOH


SIHIR Perkara yang dilakukan oleh manusia dengan Tongkat ahli sihir firaun bertukar
1
‫سيحير‬ pertolongan syaitan untuk menyesatkan manusia menjadi ular
SILAP
Suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh manusia
2 MATA Mengeluarkan bunga drpd sapu tangan
melalui kepantasan tangan dan teknikal
‫سيلفَمات‬
Perolehan sesuatu idea oleh manusia samada
ILHAM
3 secara spontan, melalui mimpi atau proses Ijtihad seseorang mujtahid
‫الهام‬ berfikir
Peristiwa malaikat membelah dada
IRHAS Perkara luarbiasa yang berlaku kepada para nabi
4 nabi Muhammd SAW untuk
‫إرهاص‬ sebelum mereka dilantik menjadi Rasul
menyucikan hati nabi
Suatu kelebihan yang Allah berikan kepada
ISTIDRAJ Kekayaan dan kuasa yang diberikan
5 manusia biasa untuk menambahkan lagi
‫استدراج‬ kepada namrud dan firaun
kesesatan mereka
Pertolongan Allah kepada manusia biasa untuk
MAUNAH Terselamat drpd nahas kapal terbang,
6 menyelamatkan mereka dari sesuatu malapetaka
‫معونة‬ atau bencana
kapal karam dan rumah terbakar

KARAMAH Suatu kelebihan yang diberi oleh Allah Taala Memiliki kekuatan fizikal yang
7
‫كرامة‬ kepada hambaNya yangbertaqwa dan beriman. luarbiasa di medan jihad

ASPEK MUKJIZAT AL-QURAAN


1. Al-Quraan ialah mukjizat yg menjadi bukti kebenaran risalah nabi Muhammad SAW.
2. Kehebatan dan keagungan al-Quraan sebagai mukjizat maknawi dpt dilihat dr segi bahasa, isi kandungan
dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya.
3. Huraiannya adalah seperti berikut:

Bil Aspek Keterangan


1. Mempunyai bahasa yang tinggi dan indah.
2. Ketinggian bahasa al-Quraan dari segi kedudukan huruf, susunan kalimah dan struktur
ayat tidak dapat ditandingi oleh mana-mana manusia/ makhluk Allah yang lain.

1 Bahasa ٖ َۡ‫َهذاَ َۡٱلق ۡرءانَ ََل َيَ ۡأتون َبم ۡثلَۦهَ َول ۡو َكان َبعۡ ضه ۡم َلبع‬
َ‫ض َظه ٗيرا‬ َٰ ‫ٱجتمعتَ َ ۡٱۡلنسَ َوَ ۡٱلجنَ َعل َٰ ٰٓى َأنَي ۡأتوا َبم ۡثل‬
ۡ َ ‫قل َلَّئن‬
َ َ٨٨
Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini,
niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka
menjadi pembantu bagi sebagian yang lain" [al-Isra’ : 88]
Al-Quraan menceritakan sejarah dahulu kala yang berkaitan kisah para nabi dan rasul
seperti kisah kejadian Adam a.s, kisah banjir besar pd zaman nabi Nuh a.s, kisah Nabi
2 Isi Kandungan
Yusof a.s.
َ َ٣ََ‫َهذَاَ ۡٱلقَ ۡرءانََوَإنَكنتَمنَق ۡبلهَۦَلمنَ ۡٱل َٰغفلين‬
َٰ ‫ن ۡحنََنقصَعل ۡيكَأ ۡحسنَ ۡٱلقصصََبمآَٰأ ۡوح ۡينآَٰإل ۡيك‬
1
Ulumul Quraan PQS Tingkatan 4

Bil Aspek Keterangan


Maksud; Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini
kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukannya) adalah termasuk orang-orang
yang belum mengetahui [Yusuf : 3]

Juga menceritakan perkara ghaib seperti malaikat, jin, syurga, neraka dan perkara yg
akan berlaku pd masa depan spt hari kiamat, perhimpunan di padang mahsyar dan titian
sirat.
Menghuraikan secara umum dan terperinci syariat-syariat Islam spt solat, zakat, jual
beli dan perkahwinan.
Ilmu Dikatakan mukjizat [sememangnya mukjizat] kerana penemuan sains yang bertepatan
3
Pengetahuan dengan ayat-ayat al-Quraan.
i. Kejadian makhluk Allah secara berpasangan.
Manusia, tumbuhan, sel-sel, DNA, dll
َۡ ‫س ۡب َٰحنََٱلَّذيَخلقَ ۡٱۡل ۡز َٰوجََكلَّهاَم َّماَت ۢنبتَ ۡٱۡل ۡرضََوم‬
َ ٣٦َ‫نَأنفَسه ۡمَوَم َّماََلَيَعۡ لمون‬
Maksud; Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang
ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui [Yaasin :
36]

ii. Kejadian siang dan malam


Planet bumi berpusing atas paksinya dalam masa 24 jam, sambil beredar mengelilingi
matahari dengan kelajuan 66,600 batu sejam.

َٖ ‫ّلَفيَفل‬ٞ ‫ش ۡمسََوَ ۡٱلقمرََك‬


َ ٣٣َ‫كَي ۡسبَحون‬ َّ ‫وهوََٱلَّذيَخلقَٱلَّ ۡيلََوَٱلنَّهارََوَٱل‬
Maksud; Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing
dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya [al-Anbiya’ : 33]

iii. Kejadian dan Peranan Air.


Air ialah unsur terpenting bagi kehidupan semua makhluk. Allah jadikan air sebagai asas
kehidupan;
َ ٣٠َ‫وجع ۡلناَمنَ ۡٱلمآٰءََكلََّش ۡيءٍ َح ٍّۚي ٍَأفَلَي ۡؤمنون‬
…. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga
beriman [al-Anbiya’ : 30]

Allah juga menegaskan bahawa DIA lah yang menghantarkan angin yang membawa awan
hujan dan menurunkan hujan tersebut ke permukaan bumi:

ََ‫تَفأنز ۡلناَبهَ ۡٱلمآٰء‬


ٖ َ‫ىَإذَآَٰأقَلَّ ۡتَسحابٗ اَثَق ٗاَلَس ۡق َٰنهَلبلدٖ َ َّمي‬
َٰٓ َٰ َّ ‫وهوََٱلَّذيَي ۡرسلَٱلر َٰيحََب ۡش ۢراَب ۡينَيد ۡيَر ۡحمتهۦََحت‬
ََ‫طيبََي ۡخرجَنباتهَۥَبإ ۡذنَربهۦ‬ َّ ‫َو َۡٱلبلدََٱل‬٥٧َ‫ىَلعَلَّكَ َۡمَتذ ََّكرون‬ ََٰ ‫تَك َٰذلكَن ۡخرجَ ۡٱلم ۡوت‬ ٍَّۚ ‫فأ ۡخر ۡجناَبهَۦَمنَكلَٱلثَّم َٰر‬
ۡ َٰ ٍّۚ
َ َ٥٨َ‫وَٱلَّذيَخبثََلَي ۡخرجَإ ََّلَنك ٗداَكذلكَنصرفَٱۡليتََلَقوَۡ ٖمَيشكَرون‬
ۡ َٰ ٰٓ
57. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-
Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang
tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai
macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-
mudahan kamu mengambil pelajaran
58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang
tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda
kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur [al-Isra’ : 57-58]

DALIL-DALIL AQLI TENTANG MUKJIZAT AL-QURAAN


1. Ketinggian bhs al-Quraan sehingga mengalahkan pakar-pakar bahasa
2. Perkhabaran al-Quraan tentang perkara ghaib, peristiwa lampau, peristiwa akan datang dan syariat yang
tidak boleh difikir dan direka oleh akal fikiran.
3. Isyarat al-Quraan kepada beberapa fakta sains yang diperolehi melalui kajian sains.

Latihan:
1. Terangkan takrif mukjizat dan ciri-cirinya.
2. Jelaskan maksud Irhas, sihir, karomah, istidraj dan maunah.
3. Huraikan kemukjizatan alQuraan dari segi bahasa berserta dalil dan contohnya.
4. Huraikan kemukjizatan alQuraan dari segi isi kandungan berserta dalil dan contohnya.

2
Ulumul Quraan PQS Tingkatan 4

5. Huraikan kemukjizatan alQuraan dari segi ilmu pengetahuan berserta dalil dan contohnya.