Anda di halaman 1dari 8

KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG

LORONG BATU LANCHANG


PULAU PINANG

LAPORAN AMALI 1 (15%)


KURSUS USM 2112 – MATERIAL SCIENCE

SEMESTER 2 / DVM (2020/2021)

4.1 Mechanical Properties of Metal


4.2 Understanding of concepts mechanical properties of
MODUL metallic material
4.3 Understanding The Elastic & Plastic Deformation
4.4 Understanding the Engineering Stress – Strain
Diagram
4.5 Explain Mechanical Testing

CLO 1
Menerangkan sifat – sifat bahan secara bertulis dengan jelas.
(C2,PLO1)
CLO 2
HASIL PEMBELAJARAN Menggunakan kemahiran manipulatif semasa menjalankan
amali dengan baik. (P2, PLO3)
CLO 3
Mempamerkan sikap dan etika nilai murni secara
kerja berkumpulan.(A2,PLO6)

NAMA PELAJAR MARKAH

NO. KAD PENGENALAN

PROGRAM TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI /


TEKNOLOGI KIMPALAN

DISEDIAKAN OLEH : DISEMAK OLEH : DISAHKAN OLEH :

………………………………… …………………………………………. …………………………………


(PN. NUR FARIZAN AYOOB) ( PN. NORLIZA SUDIN ) (EN. ASRULNISHAH WAHAB)
Pensyarah Kursus Ketua Program Ketua Jabatan

TARIKH : TARIKH: TARIKH:


PEMARKAHAN LAPORAN AMALI 1 (15%)

Bil. Aspek Dinilai Wajaran Skor Markah

1. CLO 1 Menerangkan sifat – sifat bahan secara bertulis 35%


dengan jelas. (C2,PLO1)
(a) Penulisan laporan mengikut format yang telah ditetapkan. 3
%
(b) Pengisian laporan berkaitan dengan menghubung kaitkan
dan mengubah suai isi kandungan video dengan Ujian 16
Tensile yang dirancang. (Tajuk, objektif ujian, pengenalan)
(c) Hasil ujian direkodkan serta dibincangkan di dalam laporan. 16

Jumlah

2. CLO 2 Menggunakan kemahiran manipulatif semasa 35%


menjalankan amali dengan baik. (P2, PLO3)
(a) Perancangan menjalankan ujian Tensile Test. (penggunaan
10
peralatan)
%
(b) menghubung kaitkan dan mengubah suai isi kandungan
video dengan Ujian Tensile yang dirancang. (Menerangkan 15
objektif ujian dan menunjukkan prosedur kerja yang betul,)
(c) Merekod hasil ujian. (mengenalpasti tindakbalas ujian dan
10
memindahkan data ke dalam jadual)
Jumlah

3. CLO 3 Mempamerkan sikap dan etika nilai murni secara 30%


kerja berkumpulan.(A2,PLO6)
(a) Perancangan menjalankan ujian Tensile Test (kepimpinan
10
dalam pembahagian tugas)
%
(b) menghubung kaitkan dan mengubah suai isi kandungan video
dengan Ujian Tensile yang dirancang. (mengamalkan aspek 10
keselamatan semasa mengendalikan kerja).
(c) Merekod hasil ujian. (menulis data dan melaporkan hasil
10
dapatan).
Jumlah

Jumlah Markah Keseluruhan (1+2+3) /15%


SKEMA PEMARKAHAN LAPORAN AMALI 1
CLO 1
Menerangkan sifat – sifat bahan secara bertulis dengan jelas. (C2,PLO1)
BIL ASPEK DI NILAI WAJARAN PEMBERAT SKOR
0 1 2 3 4
1 Penulisan laporan mengikut 1 3
format yang telah ditetapkan
2 Pengisian laporan berkaitan 4 16
dengan menghubung kaitkan
dan mengubah suai isi
kandungan video dengan Ujian
Tensile yang dijalankan.
(Tajuk, objektif ujian,
pengenalan)
3 Hasil ujian direkodkan serta 4 16
dibincangkan di dalam laporan.
Jumlah 35

CLO 2
Menggunakan kemahiran manipulatif semasa menjalankan amali dengan baik. (P2, PLO3)

BIL ASPEK DI NILAI WAJARAN PEMBERAT SKOR


0 1 2 3 4
1 Perancangan menjalankan Ujian 5 10
Tensile (penggunaan peralatan)
2 menghubung kaitkan dan 5 15
mengubah suai isi kandungan
video dengan Ujian Tensile.
(Menerangkan objektif ujian dan
menunjukkan prosedur kerja yang
betul,)
3 Merekod hasil ujian. 5 10
(mengenalpasti tindakbalas ujian
dan memindahkan data ke dalam
jadual)
Jumlah 35

CLO 3
Mempamerkan sikap dan etika nilai murni secara kerja berkumpulan.(A2,PLO6)

BIL ASPEK DI NILAI WAJARAN PEMBERAT SKOR


0 1 2 3 4
1 Perancangan menjalankan Ujian 5 10
Tensile (kepimpinan dalam
pembahagian tugas)
2 menghubung kaitkan dan 5 10
mengubah suai isi kandungan
video dengan Ujian Tensile.
(mengamalkan aspek keselamatan
semasa mengendalikan kerja).
3 Merekod hasil Ujian Tensile 5 10
(menulis data dan melaporkan
hasil dapatan).
Jumlah 30
RUBRIK PEMARKAHAN LAPORAN AMALI 1 (15%)

CLO 1
Menerangkan sifat – sifat bahan secara bertulis dengan jelas. (C2,PLO1)

BIL ASPEK DI NILAI WAJARAN

0 1 2 3 4

1 Penulisan laporan mengikut Pengenalan Pengenalan Pengenalan


Tidak memberi maklumat penulisan maklumat penulisan maklumat penulisan
format yang telah ditetapkan sebarang bentuk laporan terlalu laporan sederhana laporan yang tepat
maklumat / data ringkas dan tidak mengikut format
menyatakan yang ditetapkan

2 Pengisian laporan berkaitan Tidak menyatakan Huraian kriteria Huraian kriteria Huraian kriteria Huraian dan
maklumat / data pengisian maklumat maklumat / data maklumat / data pernyataan kriteria
dengan menghubung kaitkan dan mengikut / data adalah terlalu yang sederhana secara terperinci maklumat / data
mengubah suai isi kandungan keperluan ringkas dan tidak dan kurang dan disertakan yang terperinci dan
video dengan Ujian Tensile yang menyentuh perkara menyentuh perkara dengan butiran lengkap mengenai
dijalankan. (Tajuk, objektif yang dibangunkan. yang dibangunkan. pengujian yang pengujian yang
ujian, pengenalan) dilakukan. dilaksanakan.

3 Hasil ujian direkodkan serta Tidak merekodkan Data direkodkan. Data direkodkan. Data direkodkan Data direkodkan
maklumat / data Huraian kriteria dan Huraian kriteria dan Huraian kriteria dan Huraian kriteria dan
dibincangkan di dalam laporan. mengikut perbincangan yang perbincangan perbincangan data perbincangan data
keperluan dilakukan adalah adalah sederhana serta pengisian serta pengisian
ringkas dan dan maklumat yang maklumat adalah maklumat adalah
maklumat yang diberikan kurang terperinci serta terperinci dan
diberikan kurang berkait rapat lengkap serta
memuaskan. dengan ujian yang berkait rapat
dilakukan. dengan ujian yang
dilakukan.
CLO 2
Menggunakan kemahiran manipulatif semasa menjalankan amali dengan baik. (P2, PLO3)

BIL ASPEK DI NILAI WAJARAN

0 1 2 3 4
Memberi respon Memberi respon
1 Perancangan menjalankan Ujian Tidak memberi dalam yang baik dengan
Tensile (penggunaan peralatan) sebarang respon mengendalikan menggunakan
dalam Ujian Tensile peralatan dengan
mengendalikan tetapi kurang baik.
Ujian Tensile mahir dalam
penggunaan
peralatan.

2 Menghubung kaitkan dan Tidak memberi Menghubung Menghubung Menghubung


mengubah suai isi kandungan sebarang respon kaitkan dan kaitkan dan kaitkan dan
video dengan Ujian Tinsile. dalam mengubah suai isi mengubah suai isi mengubah suai isi
(Menerangkan objektif ujian dan mengendalikan kandungan video kandungan video kandungan video
menunjukkan prosedur kerja yang Ujian Tensile dengan Ujian dengan Ujian dengan Ujian
betul,) Tinsele tidak Tinsile yang Tinsile yang
mengikut prosedur dirancang dirancang
kerja yang betul. mengikut prosedur mengikut prosedur
kerja yang betul kerja yang betul
tetapi dengan tanpa bantuan
bantuan tenaga tenaga pengajar.
pengajar

3 Merekod hasil ujian. Tidak memberi Data direkodkan Data direkodkan


(mengenalpasti tindakbalas ujian sebarang respon dengan bantuan tanpa bantuan
dan memindahkan data ke dalam
jadual) dalam tenaga pengajar. tenaga pengajar.
mengendalikan
Ujian Tensile

CLO 3
Mempamerkan sikap dan etika nilai murni secara kerja berkumpulan.(A2,PLO6)

BIL ASPEK DI NILAI WAJARAN

0 1 2 3 4
Tidak memberi
1 Perancangan menjalankan Ujian Membentuk Membentuk
Tensile (kepimpinan dalam sebarang respon
dalam kumpulan dengan kumpulan tanpa
pembahagian tugas) bantuan guru bantuan guru
melaksanakan
ujian

2 Menghubung kaitkan dan Tidak dapat Dapat Dapat


mengubah suai isi kandungan menghubung Menghubung menghubung
video dengan Ujian Tinsile kaitkan dan kaitkan dan kaitkan dan
yang dirancang (mengamalkan mengubah suai isi mengubah suai isi mengubah suai isi
aspek keselamatan semasa kandungan video kandungan video kandungan video
mengendalikan kerja). dengan Ujian dengan Ujian dengan Ujian
Tinsile yang Tinsile yang Tinsile yang
dirancang dirancang dirancang dengan
lengkap

3 Merekod hasil Ujian Tensile Tidak memberi Data direkodkan Data direkodkan
(menulis data dan melaporkan
hasil dapatan). sebarang respon dengan bantuan secara teliti dan
dalam tenaga pengajar tertib tanpa
melaksanakan bantuan tenaga
ujian pengajar