Anda di halaman 1dari 56

PERSEKITARAN KEWANGAN DI MALAYSIA

Kandungan : 18.1 Institusi kewangan a) Sistem Kewangan b) Jenis-Jenis Institusi Kewangan Dan Fungsinya c) Perkhidmatan Yang Ditawarkan 18.2 Kos pembiayaan dan sumber kewangan a) Sumber Kewangan Jangka Pendek b) Sumber Kewangan Jangka Panjang c) Kos Pembiayaan d) Kebaikan Dan Kelemahan Sumber-Sumber Pembiayaan. 18.3 Pengurusan kredit a) Pengertian Pengurusan Kredit Dan Termaterma Kredit b) Mengaplikasi Prinsip-Prinsip 5C

Hasil Pembelajaran 18.1 a) Memahami sistem kewangan merangkumi Institusi, Instrumen, Pasaran, dan Badan Kawal Selia. b) Memahami jenis-jenis institusi kewangan dan fungsinya. Meliputi institusi perbankan (konvensional dan perbankan islamik), institusi kewangan bukan bank dan pasaran kewangan (pasaran modal, pasaran wang, dan pasaran pertukaran wang) c) Memahami perkhidmatan yang ditawarkan meliputi pembiayaan, deposit dan perkhidmatan lain.

18.2 a) Memahami sumber kewangan jangka pendek merangkumi pinjaman peribadi, pinjaman jangka pendek, nota janji, kredit perdagangan, overdraf dan lain-lain. b) Memahami sumber kewangan jangka panjang meliputi saham biasa, saham keutamaan, bon bercagar dan tidak bercagar, hutang jangka panjang dan pinjaman berjangka. c) Memahami kos pembiayaan meliputi kadar faedah, kos pengapungan dan duti setem. d) Menganalisis kebaikan dan kelemahan sumbersumber pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang dari aspek risiko, kos dan kecairan. 18.3 a) Memahami pengertian pengurusan kredit dan terma- terma kredit. b) Mengaplikasi prinsip-prinsip 5C

18.1 INSTITUSI KEWANGAN


a) Sistem Kewangan
Sistem kewangan merangkumi : 1. Institusi kewangan (Bank Negara, bank perdagangan, bank saudagar, syarikat kewangan, bank islamik, rumah diskaun, bank luar pesisir, bank-bank asing) 2. Instrumen kewangan (Bil perbendaharaan, bon dan sekuriti hutang) 3. Pasaran kewangan (Pasaran Modal, Pasaran Wang dan Pasaran Pertukaran Wang) 4. Badan kawalselia (Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Malaysia)

Institusi kewangan

b) Jenis-jenis Institusi kewangan dan fungsinya Institusi Perbankan


1. Institusi perbankan di Malaysia beroperasi secara konvensional dan islamik.
2. Institusi perbankan di Malaysia mengandungi

Bank pusat (Bank Negara Malaysia),


Bank perdagangan (Maybank Berhad, BCB Berhad, RHB Bank Berhad) Bank Islamik (Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Berhad, RHB Islamic Bank Berhad.)

Institusi kewangan

b) Jenis-jenis Institusi kewangan dan fungsinya Institusi Perbankan


2.

Institusi perbankan di Malaysia mengandungi


Syarikat kewangan (Maybank Finance Bhd, Hong Leong Finance Bhd.) Bank saudagar / Bank Pelaburan(Commerce International Merchant Bankers Berhad, Utama Merchant Bank Berhad, Affin Merchant Bank Bhd.) Rumah diskaun (Abrar Discounts Berhad, Affin Discount Berhad,) Institusi kewangan luar pesisir (Labuan Offshore Bank-bank luar negara (HSBC, Citibank)

Institusi Perbankan
Institusi perbankan terdiri daripada:
Bank Perdagangan Syarikat Kewangan

Bank Saudagar

Bank Negara Malaysia

Institusi Perbankan

Bank pusat Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1959 dengan matlamat berikut: Mengeluarkan mata wang dan menyimpan rizab yang menjaga nilai mata wang tersebut Bertindak sebagai jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan Menggalakkan kestabilan kewangan dan struktur kewangan yang kukuh Mempengaruhi kedudukan kredit demi kepentingan negara Bagi mencapai matlamat ini, BNM telah diberi kuasa perundangan yang menyeluruh untuk mengatur dan menyelia sistem kewangan

Institusi Perbankan

Bank Perdagangan
Terbesar dan terpenting dalam sistem perbankan dengan fungsi dan perkhidmatan berikut: Mengumpul tabungan Memberi kredit kepada yang wajar menerima Melicinkan mekanisme pembayaran Memudahkan kaedah pembayaran dan pembiayaan perdagangan antarabangsa Membolehkan pengiriman wang dengan pelbagai faedah Menyediakan peti keselamatan peribadi Contoh bank : Maybank Berhad, BCB Berhad, RHB Bank Berhad

Institusi Perbankan

Bank Saudagar Memperlengkap dan memenuhi keperluan perkhidmatan perbankan khususnya bagi sektor korporat. Penerimaan deposit adalah dengan jumlah yang besar manakala pinjaman biasanya terdiri daripada pinjaman bersindiket. Perkhidmatan lebih banyak berasaskan yuran seperti khidmat penasihatan korporat, penyusunan semula dan penajajaminan terbitan sekuriti. Contoh bank: Commerce International Merchant Bankers Berhad, Utama Merchant Bank Berhad, Affin Merchant Bank Bhd.

Institusi Perbankan

Syarikat Kewangan
Institusi kewangan kedua terbesar Melengkapkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank perdagangan Jenis tabungan tertumpu kepada akaun simpanan dan deposit tetap Jenis pembiayaan lebih ditumpukan kepada sewa beli dan pinjaman peribadi, pinjaman perumahan. Contoh : Maybank Finance Bhd, Hong Leong Finance Bhd

Institusi Perbankan

Perbankan Islamik

Institusi perbankan yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bank yang berlandaskan hukum syarak. Bank Islam merupakan sebuah bank perdagangan yang ditubuhkan di bawah Akta Bank Islam 1983. Diperbadankan di bawah Akta Syarikat dan lesen untuk menjalankan urusan perbankan dikeluarkan di bawah Akta Bank Islam.

Institusi Perbankan

Perbankan Islamik Antara prinsip syarak yang digunakan: Mudarabah, Musyarakah, Murabahah Bai Bithaman Ajil Al-Ijarah, Al-Tajiri Al-Wakalah, Al-Kafalah Al-Wadiah Qardul Hasan Contoh bank; Bank Muamalat , Bank Islam Malaysia Berhad, Hong Leong Islamik Bank dan RHB Islamik Bank.

Rumah Diskaun
Syarikat diskaun di Malaysia yang berniaga khusus dalam operasi pasaran kewangan jangka pendek dan pengerahan deposit daripada institusi-institusi kewangan dan korporat. Mereka dibenarkan melabur dana dalam bil-bil perbendaharaan, sekuriti-sekuriti kerajaan, persetujuan juru bank, sijil deposit bolehniaga dan sekuriti hutang swasta, dan menerima dana-dana jangka pendek. Contoh rumah diskaun : Abrar Discounts Berhad, Affin Discount Berhad.

Syarikat Insurans (Kurnia Insurans, MNI Insurans, Takaful Malaysia) Institusi Kewangan Pembangunan (Exim Bank, Bank Pertanian) Institusi Tabungan Bank simpanan Nasional Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Dana Pekerja dan Pencen (KWSP, KWSG dan Tabung Angkatan Tentera)) Pengantara kewangan bukan bank lain Amanah saham, Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) Syarikat-syarikat pajakan, pemfaktoran,

Institusi Kewangan Bukan Bank

Syarikat Insurans
Syarikat Insurans merupakan perusahaan swasta yang menghasilkan keuntungan dengan menawarkan perlindungan terhadap risiko kepada pelanggan. Sebagai balasan pelanggan dikenakan bayaran dalam bentuk premium. Syarikat insurans aktif dalam pasaran modal dengan melaburkan sebahagian daripada kumpulan wangnya dalam sekuriti syarikat atau kerajaan. Contoh syarikat insurans, MNI Insurans, Kurnia InsuransBerhad dll. Penyediaan rancangan insurans berdasarkan hukum syariah dikenali sebagai Skim Takaful.

Bank Pembangunan
Malaysia mempunyai beberapa institusi kewangan pembangunan yang ditubuhkan khas untuk menggalakkan sektor-sektor ekonomi strategik tertentu. Institusi-institusi ini mengkhusus dalam penyediaan pinjaman jangka sederhana dan panjang, modal ekuiti dan jaminan untuk pinjaman-pinjaman. Mereka juga menyediakan perkhidmatanperkhidmatan perunding dan nasihat dalam pengenalpastian dan pembangunan projek-projek baru, di samping nasihat dan bantuan kewangan, teknikal dan pengurusan. Institusi-institusi ini menjadi pelengkap kepada institusi-institusi perbankan dalam menyediakan pembiayaan kewangan untuk sektor-sektor strategik seperti pertanian, infrastruktur, perkapalan, perkilangan dan eksport, dan Perusahaan-perusahaan Kecil dan Sederhana.

Bank Pembangunan

Export-Import Bank of Malaysia Berhad (Bank Exim) membiayai dan memudahkan perdagangan dan pelaburan asing Malaysia, menumpukan usaha bagi menyediakan kredit jangka sederhana dan panjang kepada pengekspot-pengeksport dan pelabur-pelabur Malaysia serta pembeli-pembeli barangbarang buatan Malaysia. Contoh bank yang lain : Bank Industri dan Teknologi Bank Pembangunan dan Infrastruktur Bank Pertanian Malaysia Malaysian Ind. Development Finance

Institusi kewangan bukan bank yang lain Syarikat Amanah Saham Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) Malaysian Building Society Bhd (MBSB) Cagamas Bhd Credit Guarantee Corporation (CGC) Firma-firma pajakan, pemfaktoran, modal teroka

Pasaran Kewangan
Pasaran Saham (Modal) Instrumen kewangan yang diniagakan di pasaran modal mempunyai tempoh kematangan lebih dari setahun Antara instrumen kewangan yang diniagakan di pasaran wang: Saham biasa Sekuriti hutang Peserta pasaran melibatkan pelabur institusi dan pelabur runcit Menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi institusi perniagaan dan merupakan alternatif pelaburan bagi pelabur

Pasaran Wang Pasaran wang melibatkan urusniaga bagi instrumen kewangan jangka pendek. Jangka pendek di sini bermakna tempoh kematangannya adalah kurang dari setahun. Ia terdiri daripada pasaran wang antara bank dan pasaran wang kumpulan wang jangka pendek yang melibatkan gedung diskaun, broker wang, dan pengantara kewangan yang lain. Para peserta pasaran wang ialah bank perdagangan, syarikat kewangan dan bank saudagar.

Pasaran Pertukaran wang

Pasaran ini melibatkan urusniaga bagi instrumen kewangan jangka pendek yang dinyatakan dalam mata wang asing. Hanya bank perdagangan yang dibenarkan menjalankan perniagaan pertukaran matawang asing. Urusan dilakukan sesama mereka sendiri secara langsung atau melalui broker wang dan broker pertukaran mata wang asing.

c) Perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi kewangan

Pembiayaan (pinjaman) Deposit Perkhidmatan lain

1. Pinjaman /pembiayaan
Terbahagi kepada 2 iaitu pinjaman jangkapendek dan pinjaman jangkapanjang Tujuan pinjaman untuk pembelian sesuatu aset , mengurus perniagaan, mengusaha pertanian dan pinjaman peribadi Setiap pinjaman dikenakan faedah dan kadangkala memerlukan cagaran. Contoh : Pinjaman Peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman pelajaran dll.

2. Deposit dan tabungan


Terdapat 3 jenis tabungan iaitu: a. Akaun simpanan Biasa contohnya akaun remaja dan akaun simpanan bersama dimana kemasukan wang ke bank boleh dibuat oleh sesiapa tetapi untuk pengeluaran hanya dibuat oleh orang yang terlibat sahaja. b. Akauan simpanan Tetap menyimpan sejumlah wang yang tidak digunakan dalam jangkamasa yang panjang dan kadar faedahnya lebih tinggi (mempunyai tempoh jangka masa tertentu: Contohnya 3 bulan, 6 bulan dan setahun ) c. Akaun Simpanan Semasa Pelanggan menyimpan dalam akaun simpanan tidak akan menerima faedah tetapi dikenakan caj bank Kerana boleh mengeluarkan wangnya menggunakan cek Hanya bank perdagangan yang menawarkan kemudahan ini.

3.Perkhidmatan lain
a. kemudahan kredit cawangan pelanggan yang mempunyai akaun dalam bank berkenaan boleh masuk dan mengeluarkan wang dari mana-mana cawangan bank berkenaan.
b. Dispenser wang tunai penggunaan kad ETC (kad elektronik juruwang) yang boleh mengeluarkan wang dari mesin ATM c. Peti simpanan keselamatan peti untuk disewa kepada pelanggan untuk menyimpan sijil-sijil penting, surat wasiat dan barang kemas d. Peti simpanan malam untuk menyimpan barang kemas dan wang ke dalam bank selepas waktu urusan bank.

3.Perkhidmatan lain e. Nasihat pelaburan kepada orangramai yang memerlukan f. Perkhidmatan wasi atau bank dijadikan pemegang amanah menjaga dan mengurus sejumlah wang dengan memastikan penggunaan dan pelaksaan mengikut syarat2 yang telah diamanahkan kepada bank g. Mendiskaunkan bil perintah dokumenyang disediakan oleh pemiutang kepada penghutang dengan mengarahkan membayar dengan jumlah pada tarikh yang telah ditetapkan. h. Pertukaran wang asing g. Referi

Perkhidmatan Bank Islam Kemudahan yang disediakan adalah sama dengan bank konvensional lain kecuali perkhidmatannya berlandaskan prinsip syarak

Akaun semasa, simpanan al-Wadiah Deposit tetap Mudarabah Pembiayaan projek Mudarabah, Musyarakah Pajakan al-Ijarah, al-Tajiri Sewa beli Bai Bithaman Ajil Pembiayaan perdagangan - Mudarabah, Musyarakah, alWakalah Jaminan al-Kafalah Pinjaman Khas/Kebajikan Qardul Hasan

18.2 KOS PEMBIAYAAN DAN SUMBER KEWANGAN


a) Sumber Kewangan Jangka Pendek
DISEDIAKAN KEPADA PELANGGAN YANG MEMERLUKAN PEMBIAYAAN BAGI SUATU TEMPOH SINGKAT YANG DAPAT DITENTUKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pinjaman peribadi Pinjaman jangka pendek Nota janji Kredit perdagangan Overdraf Lain-lain

1.Pinjaman Peribadi

Pinjaman daripada institusi kewangan dan ditanggung secara peribadi/individu. Tujuan pinjaman adalah untuk kegunaan peribadi.

2. Pinjaman Jangka Pendek (Bank/Institusi Kewangan) Terbahagi kepada dua iaitu samada bercagar atau tidak bercagar. Bercagar Tidak Bercagar

Perniagaan perlu mencagar aset bernilai kepada bank untuk tempoh setahun atau kurang.

Berpenjamin iaitu individu yang memberi jaminan bahawa peminjam akan membayar balik.

3.Nota Janji Pinjaman dari perniagaan bukan badan kewangan. Perniagaan yang mempunyai lebihan dana tunai akan mengeluarkan nota janji. -Satu penyata yang dikeluarkan beserta sejumlah wang seperti yang dicatatkan di dalam penyata sebagai pinjaman dengan pulangan tertentu kepada peminjam.

4. Kredit Perdagangan oKemudahan kredit yang disediakan oleh pembekal kepada peniaga atau membeli secara hutang. oKemudahan kredit ini akan mudah diperolehi apabila hubungan peniaga dengan pembekal telah lama terjalin serta yakin dengan prestasi peniaga. oPeniaga tidak perlu membayar serta-merta sehingga akhir tempoh kredit. Contoh : 2/10 net 30, sekiranya firma membayar dalam tempoh kurang dari 10 hari layak untuk mendapat diskaun 2%, dan perlu menjelaskan bil dalam tempoh 30 hari dari tarikh invois.

5. Overdraf Kemudahan kredit yang diberikan oleh bank perdagangan bagi tempoh setahun dengan kadar faedah tertentu kepada pemegang akaun semasa di mana pelanggan dibenarkan mengeluarkan wang melebihi baki yang terdapat dalam akaunnya setakat had yang telah ditetapkan. Lain-lain sumber kewangan 6. Surat Kredit 7. Pemfaktoran 8. Leasing.

b) Sumber Kewangan Jangka Panjang


1. Saham Biasa Saham yang menunjukkan pemilikan dalam syarikat. i. Modal dibenarkan dikenali sebagai modal nominal atau modal Berdaftar. ii. Modal diterbitkan ia mewakili sebahagian daripada modal dibenarkan yang ditawarkan kepada orang ramai. iii. Nilai tara nilai tara dinyatakan pada sijil syer dan sama seperti didalam tata urusan dan memorandum syarikat.

2. Saham Keutamaan
Saham yang diberi keutamaan melebihi saham biasa dalam pemberian dividen. Ia gabungan antara ciri-ciri hutang/pinjaman dan saham biasa Saham keutamaan sama seperti bon di mana bayaran dividen adalah tetap. Persamaan antara saham keutamaan dan saham biasa pula kedua-duanya tidak mempunyai tempoh matang,mempunyai nilai tara, dividen tidak dikira sebagai perbelanjaan yang boleh mengurangkan cukai dan kegagalan membayar dividen tidak menyebabkan syarikat menjadi bankrap.

3. Bon
Satu penyata yang memiliki nilai muka. ialah nota janji jangkapanjang yang dikeluarkan oleh syarikat di mana syarikat berjanji akan membayar faedah dan prinsipal pada waktu yang telah ditetapkan kepada pemegang-pemegang bon. Contoh bon : Bon kerajaan, bon korporat Pemegang-pemegang bon ialah pemberi pinjaman kepada syarikat.

Bon bercagar Pembayaran hutang bagi bon bercagar dijamin oleh cagaran aset biasanya saham, bangunan atau tanah.
Bon tidak bercagar Tidak bersandarkan mana-mana cagaran. Jika pihak penerbit gagal membayar, pemegang bon boleh hanya membuat tuntutan biasa. Bon tidak bercagar menawarkan kadar kupon yang tinggi berbanding bon bercagar kerana faktor risiko yang tinggi.

4. Hutang jangka panjang


Pinjaman yang mempunyai tempoh matang melebihi satu tahun. Pinjaman dalam jumlah yang besar. Pinjaman jangkapanjang mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi jika dibandingkan pinjaman jangkapendek.

5. Pinjaman berjangka Pinjaman tetap atau pinjaman bertempoh didapati daripada bank atau agensi kerajaan Adalah perjanjian atau kontrak di antara peminjam dan pemberi pinjam Peminjam berjanji untuk membuat beberapa siri bayaran yang terdiri dari bayaran faedah dan prinsipal pada tarikh-tarikh yang ditetapkan. Tempoh kematangan bagi pinjaman berjangka ini adalah di antara dua hingga 30 tahun bergantung kepada perjanjian tertentu. Kebiasaannya di antara 3 hingga 15 tahun

c) Kos Pembiayaan dan Sumber Kewangan


Kadar faedah i. Nisbah pembayaran untuk kegunaan modal pinjaman. ii. Kadar pulangan kepada pemberi hutang.
Kos pengapungan kos yang terlibat dalam sesuatu terbitan sekuriti baharu.

Duti setem cukai yang dikenakan dalam bentuk setem

terhadap sesuatu dokumen perjanjian atau


pindah hak milik.

KEBAIKAN PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK


Mudah diperolehi dari pelbagai institusi kewangan Tidak mempunyai risiko yang tinggi (kadar faedah rendah) Kebolehubahan dari segi pembayaran balik hutang. Ini bermakna hutang tersebut boleh dibayar sebelum cukup tempoh (kecairan) Pemberi kredit tidak mempunyai kuasa terhadap kawalan pengurusan syarikat (risiko rendah)

KELEMAHAN PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK


Meningkatkan kos mentadbir kerana terpaksa diperbaharui selalu (kos) Sekatan kredit dikenakan jika terlalu bergantung kepada pembiayaan jangka pendek. (kos) Ketidakstabilan kadar faedah menyukarkan proses perancangan dan peramalan (kos / risiko)

KEBAIKAN PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG


Dapat mengurangkan kos mentadbir (kos) Kadar faedah yang lebih stabil (kos / risiko rendah) Memberi keuntungan yang berterusan kepada pemilik dan pelabur sekiranya perniagaan berjaya. (risiko rendah) Sesuai digunakan semasa ekonomi tidak menentu

KELEMAHAN PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG


Denda biasanya dikenakan sekiranya hutang dibayar lebih awal dari tempoh. (kos / kecairan) Kadar faedah tinggi kerana kreditor terpaksa menunggu lama untuk mendapat balik modal mereka. (kos / risiko tinggi) Mengurangkan kuasa kawalan terhadap pengurusan syarikat (risiko tinggi)

KEBAIKAN EKUITI
Kos rendah Modal tidak perlu dibayar semula seperti pinjaman II. Tidak perlu sandaran / cagaran I.
I. Risiko rendah Jaminan kepada pelabur (hak bersuara dan peratusan pendapatan)

KELEMAHAN EKUITI
Risiko tinggi I. Syarikat terpaksa memberi sebahagian pemilikan kepada orang luar. II. Pemberian hak mengurangkan kuasa dan kawalan. III. Pengurangan dalam perolehan

KEBAIKAN HUTANG Risiko rendah I. Tidak berkongsi lebihan perolehan II. Tiada hak mengundi (tiada kawalan ke atas syarikat)
KELEMAHAN HUTANG Risiko tinggi I. Terdedah kepada kemungkinan bankrap II. Batasan ke atas pinjaman masa depan Peningkatan dalam leveraj kewangan syarikat (kos meningkat)

18.3 PENGURUSAN KREDIT


a) Pengertian Pengurusan Kredit Dan Terma-terma kredit
a) Pengertian pengurusan kredit merupakan komponen polisi kredit firma yang meliputi syarat-syarat jualan, analisis kredit dan polisi kutipan. Terma kredit akan mengenalpasti sebarang diskaun yang boleh ditawarkan bagi menggalakkan pembayaran awal dalam tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh diskaun dan mengenalpasti jumlah tempoh kredit yang layak diberikan kepada pelanggan.

18.3 PENGURUSAN KREDIT


a) Pengertian Pengurusan Kredit Dan Terma-terma kredit
b) Terma kredit Syarat-syarat bayaran yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Contoh terma kredit : 2/10 net 30 2 (diskaun 2% daripada amaun kredit) 10 (tempoh diskaun iaitu 10 hari) 30 (tempoh akhir bayaran kredit iaitu 30 hari)

Modal/ capital Kewibawaan/ credibility

Keupayaan/ capability Suasana/ condition Cagaran/ collateral

Modal kedudukan kewangan pelanggan berpandukan analisis penyata kewangan pelanggan. Penekanan kepada kedudukan ekuiti dan nisbah-nisbah risiko seperti nisbah semasa, nisbah hutang dan nisbah perlindungan faedah.

Keupayaan keupayaan untuk membayar berdasarkan rekod-rekod kewangan terdahulu. Keupayaan akan juga dilihat dari daya maju projek dalam menjana aliran tunai positif.

Kewibawaan keperibadian pelanggan dalam menunaikan janji untuk membayar. Faktor moral pelanggan diambilkira seperti laporan kredit pelanggan akan cuba didapati daripada pihak bank pelanggan, pembekal kredit lain dan pesaing-pesaing mengenai maklumat pelanggan tersebut

Suasana keadaan ekonomi dan persekitaran atau sebarang aktiviti pembangunan baru. Cagaran cagaran aset tetap yang mungkin disandarkan oleh pelanggan sebagai jaminan. Jaminan aset tetap yang disandarkan ini selalunya dapat menolong memudahkan pelanggan mendapatkan kredit pada kadar yang lebih rendah. Bagi pelanggan yang tidak dapat menyediakan aset sebagai cagaran, penjamin yang mempunyai pendapatan yang kukuh diperlukan.

Anda mungkin juga menyukai