Anda di halaman 1dari 12

KESAN DAN PENGARUH

ISLAM DALAM TAMADUN


MELAYU
Agama dan kepercayaan

Meninggalkan ajaran agama HinduBuddha dan kepercayaan


animisme
Cara hidup berubah kepada cara hidup beragama dengan
mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan
Islam mengubah world view masyarakat Melayu (Tuhan Yang
Maha Esa)
Amal ibadat (sembayang, puasa, megeluarkan zakat dan
menunaikan rukun haji)
sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu
telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan
yang berteraskan tauhid
merupakan perubahan menyeluruh berteraskan asas
tauhid
kegiatan kemasyarakatan(muzakarah,kuliah dan ceramah)
telah berubah dan menggambarkan penerimaan dan
penghayatan mereka terhadap ajaran Islam
Pendidikan

golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti


golongan atasan
Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke
beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan
madrasah.
dalam bidang intelektual dan keilmuan, Islam memberi
kedudukan yang begitu tinggi dengan memperkenalkan metod
ilmu berteraskan ilmiah dan rasional sejajar dengan tuntutan
Islam
aktiviti pendidikan berlangsung di istana yang juga
berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan
dan terjemahan.
tempat-tempat lain yang digunakan sebagai tempat
pengajian ialah rumah-rumah ulama, masjid, madrasah
dan surau. Kebanyakan guru-guru agama pula terdiri dari
bangsa Arab
Bahasa dan kesusasteraan

tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam,


diubahsuai sebagai tulisan Jawi
Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar
persuratan dan alat penyebaran dan penyampaian agama
Islam di seluruh Alam Melayu
menaikkan taraf, kecekapan dan kewibawaannya
sebagai bahasa komunikasi di Tanah Melayu, bahasa Melayu
merupakan aspek terawal menerima pengaruh Islam
pemindahan ilmu berupa ajaran Islam daripada al-Quran
dan al-Hadith yang kedua-duanya dalam bahasa Arab
berlaku dalam gerakan dakwah secara langsung yang
dijalankan oleh pendakwah-pendakwah dari negara Arab,
India dan China
warisan kesusasteraan Melayu
pelbagai hasil kesusasteraan telah dipengaruhi oleh ajaran
Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu
sendiri
Perundangan

Tercatat dalam Hukum Kilnun Melaka, Adat Pepatih dan Adat


Temenggung(sistem adat dan Islam)
Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai
urusan negeri.
di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang
telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran
Islam, jenayah Islam dan lain-lain lagi
Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka pada
dasamya berasaskan Undang-undang Islam di samping
berpegang kepada hukum akal dan hukum adat.
Politik dan pemerintahan

agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka


beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu
mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam
gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan
khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam.
suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan
sistem beraja(Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-
syarat dilanggar oleh raja)
Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan
kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang
sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam
urusan pentadbiran negara.
Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam
agama Islam dan ketua negara
Sultan juga bertanggungjawab mempastikan
pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan
berkesan
Sistem kekeluargaan

Dalam masyarakat Melayu, pembentukan jati diri dan peribadi


Melayu yang baik, beragama, berakhlak dan berbudi menjadi
keutamaan.
berteraskan Islam dan adat
dalam sistem perkahwinan, didapati hukum syarak
mempunyai pengaruh yang besar menyusun institusi
kekeluargaan masyarakat Melayu dengan lebih teratur.
Islam telah menentukan garis panduan dalam membina
keluarga berasaskan ajaran Islam
Adat dan cara hidup

Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup
Islam
Masyarakat Melayu menganggap adat sebagai undangundang hidup
Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa
melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan
akibatnya akan merosakkan diri dan sekaligus mencemarkan kesejahteraan
hidup masyarakat
Islam juga telah mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan
akidah dan kepercayaan Islam.
Islam telah mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan yang dilalui itu
berlangsung dalam suasana aman dan harmoni.