Anda di halaman 1dari 15

1.

0 Pengenalan

Guru cemerlang ialah guru yang mempunyai sahsiah yang terpuji, benar-benar cemrlang
dan menyerlah dalam mata pelajaran yang diajar serta peka dan prihatin terhadap keperluan
pelajar yang boleh menjadi role model kepada warga pendidikan. Guru cemerlang ialah guru
yang berupaya meningkatkan hasil pembelanjaran dan membangunkan potensi pelajar
dalam suata mata pelajaran. Jika saya ialah seorang guru cemerlang pada tahun 2020, saya
akan berusaha dalam pendidikan.

2.0 Essei

Jika saya ialah seorang guru yang cemerlang, saya mestilah cemerlang dalam peribadi
saya. Saya mesti da nilai kendiri yang selalu berpositif terhadap semua orang. Saya tidak
berat sebelah kepada semua pelajar-pelajar, saya akan selalu adil dan membantu semua
pelajar walaupun sanga lemah. Sebagai contoh, walaupun saya akan mengadakan kelas
tambahan dengan membayar yuran, saya akan mengajar dan menghantar semua ilmu
pengetahuan yang sama sahaja kepada semua pelajar sama ada di kelas atau kelas
tambahan. Selain itu, saya akan menjadi lebih bertangungjawab kerana saya mesti
mempunyai kerja yang lebih banyak berbanding dengan guru-guru lain. Saya mestil selalu
bimbang dengan pembelajaran pelajar-pelajar, kerana mereka mesti meminta bantuan dari
saya. Biarpun kerja di sekolah atau aktiviti saya akan melaksanakan dengan sepenuh hati.

Selain itu, sebagai guru cermlang saya mestilah selalu kreatif dan inovatif dalam
mengajar pelajar-prlajar. Saya mesti selalu menaiktarafkan diri sendiri, seperti mencari
teknik mengajar yang lebih efektif agar dapat melahirkan pelajar-pelajar cemerlang. Sebagai
conoth cara yang boleh menarik perhatin pelajar semasa mengajar, bukan semacam guru
yang lain. Selain itu, saya akan selalu berkongsi teknik-teknik mengajar atau menjadi
seorang guru cemerlang kepada guru-guru yang lain, supaya mereka boleh menjadi gutu
cemrelang juga. Saya juga berkongsi dengan guru lain dengan masalah yang saya pernah
menghadapi.

Jika saya seorang guru cemerlang, saya akan membuat satu blog untuk berkongsi ilmu
pengetahuan saya atau cabaran-cabaran dengan orang yang melayari blog saya. Pada
masa ini, semua orang akan melayari internet untuk membuat kerja kursus. Oleh itu, mereka
boleh melayari blog saya untuk mendapatkan informasi tentang subjek tersebut. Saya akan
selalu mengemaskinikan informasi-informasi yang terbaru. Saya tidak akan luki dengan apa
yang saya memahami, sebab mereka memerlukan bantuan.
Disamping itu, sebagai guru cemerlang, sekolah lain mungkin akan meninta bantuan
daripada saya untuk mengadakan ceramah kepada pelajar-pelajar di sekolah seperti teknik
menjawab peperiksaan untuk mendapat markah yang tinggi. Sepanjang ceramah itu, saya
akan memberi sebanyak maklumat yang saya dapat kepada semua pelajar. Saya
mengetahui jika pelajar hanya duduk di sana akan berasa bosan. Oleh itu, saya hendak
menyediakan bermain sambil belajar. Mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan
cara yang menarik. Dalam bermainan itu, mereka boleh memahami dan mengingati dengan
cepat dan senang. Bukan itu sahaja, saya boleh mengadakan ceramah kepada guru-guru
yang hendak menjadi guru cemerlang pada masa hadapan. Saya boleh berkongsi dengan
mereka, oleh itu mereka boleh mencapai dengan lebih senang.

Saya akan menjadi role model kepada semua guru dan juga pelajar. Saya akan
mencapai kecemerlangan dalam komunikasi, potensi dan pengetahuan. Saya hendaklah
mengamalkan budaya ilmu, supaya saya sentiasa boleh mendapatkan informasi pendidikan
yang terbaru. Selain itu, dalam komunikasi saya mencapai kecekapan berinteraksi dan
meyampaikan idea dan mesej secara berkesan. Saya hendak selalu mengadakan interaksi
dengan guru-guru, bukan sahaja guru yang satu sekolah dengan saya tetapi guru yang
berada di sekolah lain. jika saya memulakan dan merintis sesuatu seperti kerja-kerja saya,
saya hendak berusaha sehingga berjaya walaupun sangat sukar, kerana saya tidak boleh
memutus asas dengan cepat.

Selain itu, saya akan berkeupayaan memelihara hubungan mesra dengan sesiapa
sahaja terutama guru-guru yang berada dengan saya. sebagai guru cemerlang, saya mesti
mempunyai masalah yang banyak untuk diselesaikan. Bukan senang untuk mengatasi
masalah jika saya satu orang. Oleh itu, kita boleh berkerjasama untuk menyelesaikan
masalah seperti masalah pelajar dan pendidikan. Saya mesti menghormati semua ahli
masyarakat sekolah walaupun saya seorang guru cemerlang. Saya akan menjalin hubungan
yang lebih erat dengan mereka.

Keberkesanan sumbangan terhadap kejayaan sekolah dalam kurikulum dan kokurikulum


salah satu cara yang saya akan meningkatkan kecemerlangan potensi saya sebagai guru
cemerlang. Saya akan selalu menglibatkan diri dalam aktiviti-aktitviti ilmu seperti kursus-
kursus profesinal untuk mengemaskan kini. Saya juga sentiasa berusaha meningkatkan ilmu
dan kemahiran melalui akademik dan penyelidikan. Saya akan berusaha dalam apa-apa
sahaja jika saya ialah seorang guru cemerlang.
3.0 Kesimpulan

Untuk menjadi seorang guru cemerlang pada tahun 2020, saya hendaklah berusaha pada
masa sekarang, kerana itu bukan satu perkara yang senang untuk dicapai. Saya akan selalu
meminta bantuan dengan guru-guru yang lain untuk mencapaikan penyampaian saya. Saya
akan lebih Gelaran Guru Cemerlang bukan satu lesen untuk kita duduk selesa tanpa perlu
berusaha apa-apa lagi. Kita mestilah lebih bertanggungjawab dan membuat dengan terbaik.
1.0 Pendahuluan
Falsafah menurut Dewan Bahasa dan Pustaka bererti pengetahuan tentang ilmu yang
tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Falsafah adalah arah seluruhan proses
pendidikan, semua orang mempunyai hak untuk dididik dan mendapat ilmu pengetahuan.
Falsafah pendidikan merupakan satu sistem prinsip am yang membincangkan perkara yang
berkaitan tentang pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah. Falsafah
pendidikan menjadi panduan dan pemimpin bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia
dekenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Guru memainkan peranan penting
sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan dalam mentransformasikan kandungan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2.0 Esei

2.1 Memperkembang potensi individu

Individu memiliki pelbagai keupayaan, bakat dan potensi seperti intelek, jasmani, emosi dan
rohani sejak lahirnya. Kebanyakkan potensi adalah terpendam dalam jiwa kendiri.

Untuk memperkembangkan intelek pelajar, falsafah tersebut memberi tumpuan kepada


beberapa ciri daya berfikir. Menurut Dato Asiah bte Abu Samah, telah meperkenalkan
Kurikulum Baru Sekolah Rendah yang memberi fokus keada 3M, iaitu membaca, menulis
dan mengira. Sebagai contoh, guru-guru boleh mengajar pelajar mengira melalui subjeck
matematik. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan program-program untuk
mepertingkatan kemahira membaca pelajar seperti Program KIA2M untuk murid Tahun 1
yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. Selain itu, menururt Kementerian Pendidikan
Malaysia (1990), penelitian melalui inovasi kurikulum ini memperlihatkan penegasan dalam
aspek pembangunan kognitif yang mencakupi penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis
dan Kreatif seperti menjawab peperiksaan PT3.

2.1.1 gambar rajah menunjukkan peratus lulus pt3 antara tahun 2004 dan 2005
Perkembangan unsur jasmani memberi tumpuan kepada kesihatan tubuh badan, seperti
memperkembangkan kepada tahap keupayaan. Pelajar bukan sahaja sihat dan potensinya
dapat dicungkilkan melalui sukan. Mereka juga boleh mencapai keputasan yang cemerlang
dalam kokurikulum. Sebagai contoh, pelajar boleh meyertai satu murid satu sukan yang
dilaksaana pada tahun 2011 yang telah disampaikan oleh Dato abd Ghafar Bin Mahmud,
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Dengan ini, guru-guru boleh mengetahui tentang
potensi pelajar dan membantu mereka.

Perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat.
Jika seorang yang tidak dapat mengawalkan emosi sendiri, mereka akan senang melakukan
perkara yang negaif. Oleh itu, pelajar dididikan supaya memperolehi perasaan tenaga dan
tingkah laku yang terkawal. Selalu itu, mereka meperlajari nilai-nilai yang baik seperti
kerjasama. Sebagai contoh, mereka boleh berkerjasama untuk meyelesai masalah dalam
satu kempen dan tidak cepat marah.

Perkembangan unsur rohani memberi tumpuan kepada sifat kejiwaan dan kebatinan. Pelajar
dapat membentuk akhlak yang mulia, menghormati agama sendiri dan orang lain. Sebagai
contoh, guru-guru boleh mengajar pelajar melaui pendidikan moral atau pendidikan islam,
supaya pelajar lebih mengetaui tentang agama sendiri dan juga unsur rohaninya boleh
diperkembangan. Menurut Baharom Mohamad, peranan Pendidikan Moral dan Pendidikan
Islam dalam membina sahsiah pelajar berkualiti.

Oleh itu, saya berasa kita hendaklah meneruskan menggunakan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan kerana ia memperkembangan potensi pelajar. Tetapi boleh diperbaiki, seperti
menambahkan satu unsur lagi iaitu sosial. Kerana sosial penting kepada pelajar, supaya
mereka boleh berkomunikasi dengan orang lain pada masa hadapan. Pelajar yang
mempunyai unsur sosial mudah merapatkan diri dengan orang lain dan juga situasi itu
seperti berkhemahan. Dengan ini, pontensi individu akan lebih sempurna.

2.2 melahirkan rakyat yang bertanggungjawab

Bertanggungajwab adalah nilai yang penting yang boleh mengamalkan dalam harian
penduduk. Pendudukan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Mereka
akan amanah terhadap Tuhan, masyarakat dan diri sendiri.

Sebauh negara mempunyai undang-undangnya, sebuah sekolah juga mempunyai undang-


undang. Semua orang wajib mematuhi undang-undang supaya kehidupan dan negara akan
selamat dan bahagia. Sebagai contoh, kebanyakkan rakyat yang tidak bertanggungjawab
telah terlibat dalam kemalangan jalan raya disebabkan tidak mematuhi undang-undang jalan
raya. Ini akan menyebabkan bilangan kemalangan semakin meningkat. Disebabkan rakyat
yang tidak bertanggungjawab, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan
Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang
dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya telah membuatkan undang-undang Akta
Pengangkutan Jalan 1987 untuk mendenda rakyat tersebut. Oleh itu, Falsafah Pendidikan
Kebangsaan mesti diteruskan supaya mendidik rakyat menjadi bertanggungjawab seperti
mematuhi segenap undang-undang. Negara damai, keselamatan mereka dijaminkan.

2.2.1 gambar rajah menunjukkan jumlah kenderaan dan kemalangan antara tahun 1997-
2007

Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah mengajar untuk melahirkan rakyat yang
bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa negara dan agama. Sebagai
contoh menyayangi diri sendir adalah salah satu bertanggungjawab terhadap sendiri.
Mereka berusaha dan merancangkan masa hadapan mereka. Ketidakmampun manusia
harus dapat diatasi oleh dirinya sendiri sehingga menjadi mampu menggembangkan tugas
kerana telah menerima tugas tersebut. Rakyat yang tidak bertanggungjawab terhadap
sendiri seperti pelajar-pelajar membunuhkan diri kerana tekanan pembelajaran. Mereka
tidak pernah fikir tentang perasaan keluarganya. Oleh itu, kita hendaklah meneruskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya rakyat akan menjadi lebih bertanggungjwab dan
tidak menjatuhkan maruah terhadap sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa negera dan
agama, seperti guru-guru di sekolah boleh selalu mendorang dan membantu pelajar.
2.2.3 gambar rajah menunjukkan kes pembunuhan diri pada tahun 1990-2000.

Oleh itu, ini tidak boleh diubahkan kerana bantu melahirkan rakyat yang bertanggungjawab.
Rakyat yang bertanggungjawab akan berususahan untuk kebaikan negaranya. Tetapi
proses pendidikan ini perlu diperbaiki seperti melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan
boleh memenuhi kewajipannya sebagai seorang warganegara. Kerana sebahagian rakyat
hanya mementingkan diri sendiri dan telah lupa dengan kewajipannya.

2.3 melahirkan rakyat yang dapat memberi sumbangan

Melalui pendidikan dan latihan boleh membentuk sikap rakyat, serta set minda seperti selalu
bersedia untuk menerima dan mengatasi cabaran. Rakyat boleh menggunkkan tenaga yang
mahir, produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran untuk
membangunkan negara dan mencapaikan wawasan 2020.

Falsafah melahirkan rakyat yang menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun


Negara dan semangat patriotik. Menurut Tun Abdul Razak, membeikan jamin cita-cita
negara ini akan tercapai apabila semua rakyat mengamalkan prinsip-prinsip yang
terkandungan di dalam Rukun Negara. Ini boleh melahirkan masyarakat progresif yang
mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi yang terkini serta dunia tanpa sempadan
dan era globorisasi dan juga memajukan Malaysia. Tetapi boleh dipertingkatkan dengan
melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan
bersikap toleransi demi mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum. Sebagai contoh, kita
boleh memperkenalkan konsep satu Malaysia untuk memperkukuhkan hubungan antara
satu sama lain.

Salah satu rakayt Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara ialah rakyat yang boleh menguasai
kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara. Menurut Tun
Dato’ Seri Dr Mahathir bin Mohamad (1991), untuk mencapai objektif menjadikan Malaysia
sebagai negara maju pada tahun 2020, penggunaan sains dan teknologi secara pesat amat
perlu. Pendidikan seperti Falsafah Pendidikan Kebangsaan memainkan peranan yang
penting dalam penyediaan tenaga kerja pakar, teknikal dan professional. Sains dan
teknologi adalah penting dalam mempertingkatkan ekonomi negara dan menjadi penggerak
kemajuan sesebuah negara. Sebagai contoh, negara kita mengeluarkan kenderaan seperti
myvi dan ini boleh membantu untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Bukan itu sahaja,
negara kita melahirkan beberapa saintis seperti Jafri Malin Abdullah. Beliau telah
memperkenalkan dan mempertingkatkan bidang neurosians di antarabangsa. Oleh itu,
falsafah tersebut hendak diteruskan supaya melahirkan rakyat yang memberi sumbangan
kepada negara. Tetapi saya berasa ini boleh ditambah baiki seperti berinteraksi dan belajar
dengan negara barat, kerana mereka mempunyai teknologi yang lebih canggih dan
pendapat yang selain daripada kita.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu digunakan supaya rakyat Malaysia dapat


menyumbang untuk memacu kemajuan negara kerana mempunyai hala tuju yang jelas dan
bersifat objektif. Justeru itu, mereka akan lebih bersemangat untuk mencapai kejayaan.

2.4 rakyat Malaysia kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

Kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan merupakan prinsip yang menjadi teras kepada
pembangunan insan, masyarakat, dan negara. Ini menjadi pendorong kuat kepada kejayaan
dan kecemelangan manusia dalam kehidupannya.

Kepercayaan kepada Tuhan diletakkan di tempat yang pertama di dalam susunan Rukun
Negara kita. Ahli Mageren telah membuat satu kajian. Mereka serda rakyat menempatkan
Tuhan di tempat pertama boleh mempengaruhi dan membentuk keperibadian seseorang itu.
Menurut Zern (1989), agamalah yang dapat membentuk pembangunan rohani dan jasmani
yang seimbang sempurna. Pendidikan yang boleh membantu untuk lahirkan rakyat
kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai contoh, sekolah boleh mengadakan tempat
sembayang bukan sahaja untuk pelajar agama Islam tetapi pelajar agama lain seperti
agama Buddha.

Menurut Zern (1989), tanpa agama manusia akan hidup di dalam keadaan haru hara.
Semua orang mempunyai agama masing-masing, walaupun agama berlainan tetapi mereka
telah mengajar perkara yang sama iaitu tidak boleh membuat jahat. Rakyat Malaysia yang
mengamalkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan selalukan melakukan kebaikan
dan menghindari perbuatan kejahatan. Sebagai contoh, jika mengadakan, mereka akan
mengadakan derma untuk menolong orang lain. Mereka juga menghindari perbuatan
kejahatan seperti pembungan bayi, kerana mereka selalu menempatka Tuhan di tempat
yang betul. Falsafah ini perlu diteruskan supaya semua rakyat mempunyai hati yang baik
dan selalu melaukan kebaikan dan dunia boleh menjadi aman damai.

Pembangunan insan yang kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan adalah bermulanya
dari pendidikan awal yang diterima sejak kecil. Oleh itu, Falsafah Pendidikan Kebangsaan
sangat berguna untuk semua rakyat, tetapi harap supaya melahirkan rakyat bukan sahaja
kepercayaan kepada Tuhan tetapi juga cintai dan taat kepada Raja dan negara.

2.5 rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan

Bidang pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membangunkan rakyat yang
berilmu pengetahuan dan manjadi Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun
2020.

Rakyat yang berilmu pengetahuan akan selalu berusaha untuk mendapatkan keputusan
yang cemerlang. Jika pelajar mendapat keputusan yang cemerlang, grad sekolah akan
meningkat dan boleh menyebabkan sekolah mereka menjadi sekolah terbaik. Selain itu,
rakyat yang berilmu pengetahuan dalam pembelajran dapat meningkatkan mutu pendidikan
negara. Sebagai contoh, keputusan sebuah sekolah menengah telah meningkatkat dari
tahun ke tahun. Ini membuktikan rakyat sangat mementingkan ilmu pengetahuan.

2.5.1 Gambar rajah menunjukkan keputusan pelajar semakin meningkat.


Rakyat yang berilmu pengetahuan akan sentiasa berusaha menambah ilmu pemgetahuan
seperti belajar di luar negara. Rakyat Malaysia ditawarkan pekerjaan di luar negara kerana
memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Kerajaan setiap tahun akan menghantar beberapa
pelajar yang mendapatkan keputusan yang cemerlang ke luar negara untuk belajar. Selain
itu, kerajaan telah menghantar seorang angkasawan negara ke angkasa, dan ini telah
memberikan imej positif tentang taraf pendidikan rakyat Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah bawa banyak kebaikan kepada rakyat dan juga
negara, oleh itu saya rasa kita hendaklah meneruskan falsafah tersebut untuk melahirkan
rakyat yang cemerlang. Tetapi boleh ditambah baikan supaya mengurangkan perbezaan di
antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada
golongan yang kurang berada. Pada beberapa tahun yang lepas, selalu mempunyai berita
pelajar cemerlang mendapat keputusan yang ‘straight A’ tetapi tidak dilayakkan untuk
memasuki universiti yang terkenal atau mendapat biasiswan. Selain itu, ada juga
sebahagian sekolah yang berada di pendalaman tidak mempunyai kemudahan yang cukup.

3.0 Kesimpulan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjadi landasan kepada sistem pendidikan. Melalui


system pendidikan ini, kita boleh melihat usaha dan perjuangan rakyat negara seperti
program-program dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Guru-guru mempunyai
tanggungjawab yang berat untuk menerapkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan kepada
peljar-pelajar kerana system ini tidak akan berfungsi jika tidak difahami oleh mereka. Guru-
guru memainkan peranan yang penting untuk membentukkan kejayaan dan kegagalan
dalam falsafah tersebut. Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu disokong dan digalakkan
daripada pihak pengurusan pendidikan.
PENGENALAN

Pengantaran pengajian profesional bertujuan membantu kami semua bakat guru untuk
menyediakan diri dengan konsep, idea, kemahiran dan budi pekerti mulia sebagai guru yang
berwawasan dan mantap dalam kerjaya sebagai seseorang pendidk. Guru-guru mempunyai
tanggungjawab dan visi misi mereka untuk menyumbangkan khidmat bakti dalam membantu
generasi muda iaitu pelajar-pelajar untuk mengembangkan potensi dan mengajar mereka.
Subject ini untuk memberitahu kami tentang bidang pengajian professional,
menggembangkan keguruan melalui falsafah-falsafah. Ia membantu guru menjadi lebih
profesional dalam bidang pendidikan. Oleh itu, ia sangat penting kepada semua guru.
Refleksi
Semasa saya menerima tugasan ini, persoalan utama yang muncul pada minda saya ialah
mampukah saya menyiapkan kerja kursus ini pada masa yang ditetapkan. Ini disebabkan
pada masa yang sama terdapat juga beberapa kerja kursus yang lain perlu disiapkan dalam
tempoh masa yang sama. Keadaan ini sedikit sebanyak memberi tekanan kepada saya.
Walau bagaimanapun, saya pun berfikiran positif untuk menyahut cabaran ini dengan
melaksanakan tugasan ini mengikut arahan yang telah diberikan. Ini disebabkan saya
memikirkan bahawa soalan tugasan yang diberi oleh pensyarah tidaklah begitu sukar kerana
tajuk-tajuk tugasan telah diajar oleh Dr Hjh Rosmidah Binti Hashim semasa kuliah.

Sebaliknya, saya menyahut cabaran ini dengan melaksanakan tugasan ini


mengikutarahan yang telah diberikan. Hal ini demikian kerana, saya memikirkan bahawa
soalah tugasanyang diberikan tidaklah begitu sukar memandangkan tajuk yang dibinbangkan
bukanlah suatutajuk yang asing bagi saya. Malah, terdapat pelbagai medium untuk saya
mencari maklumatyang berkaitan dengan tugasan yang diberikan iaitu melalui internet,
buku&buku di pusatsumber, dan sebagainya. Kemudahan internet yang disediakan oleh pihak
institut juga sedikitsebanyak memudahkan saya mencari bahan&bahan yang berkenaan tajuk
tugasan di laman sesawang.

Tambahan pula, pengalaman berinteraksi dengan pensyarah dan rakan-rakan


semasa menjalankan tugasan ini membolehkan saya meningkatkan cara komunikasi dengan
berkesan. Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik serta
membuat persediaan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti dan berprofesional. Ini
disebabkab saya perlu berinteraksi dengan ibubapa, rakan sekerja dan pihak atasan pada
masa akan datang. Secara tidak langsung, saya telah berkemampuan untuk meningkatkan
imej profesion keguruan. Apabila tugasan ini disiapkan, saya telah berjaya mempelajari
beberapa pengetahuan baharu yang berkaitan dengan Pengantar Pengajian Profesional.

Kesimpulannya, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima


kasih kepada pensyarah saya atas kesudian beliau untuk meluangkan masa memberi tunjuk
ajar dan membimbing saya dalam menyempurnakan tugasan ini. Selain itu, beliau juga
mempunyai kesabaran yang tinggi untuk menerangkan dengan jelas dan terperinci tentang
tugasan ini danakhirnya saya mampu menyempurnakan tugasan yang diarah oleh beliau
tepat pada masayang telah ditetapkan. Saya berasa teruja untuk belajar tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan Pengantar Pengajian Profesional.
Rumusan

Dalam membuat kerja kursus ini, saya lebih memahami tentang falsafah yang sangat
penting kepada seluruh rakyat Malaysia iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia terdapat
11 elemen yang harus kita memperlajari, dan elemen-elemen tertentu sangat berfaedah
kepada rakyat tidak mengira sesiapa dalam memperibadi diri sendiri, dan membantukita
untuk melakukan yang baik dalam kehidupan. Selain itu, melalui falsafah tersebut, negara
kita juga melahirkan rakyat yang baik seperti memberi sumbangan untuk negara untuk
membangun dan memajukan negara. Walaubagaimanpun, falsafah ini juga mempunyai
sedikit kekurangan yang hendak kita menambahkan supaya menjagi falsafah yang lebih
baik untuk rakyat. Saya beharap falsafah ini boleh diteruskan selama-lamanya, kerana ia
sangat bagus.

Selain itu, saya telah menceritakan beberapa perkara yang saya akan melakukan
jika saya seorang guru cemerlang pada tahun 2025 nanti. Sebagai guru cemerlang, saya
hendaklah lebih rajin dan berusaha dalam bidang pendidikan, kerana saya mempunyai
kerja-kerja yang lebih banyak. Melalui ini, saya telah megetahui untuk menjadi seorang guru
cemerlang adalah satu perkara yang sukar, oleh itu saya akan lebih berusaha bermula
sekarang.
Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membangunkan rakyat-rakyat negara
untuk menjadi lebih maju, ia memperkembangkan potensi individu ke tahap yang cemerlang.
Pedidikan boleh melahirkan individu berilmu pengetahuan , berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri untuk negara. Proses
mendidik pelajar bukan perkara yang senang, ia mestilah mempunyai sistem yang
terancang kerana tanpa ciri tersebut proses ini akan mengalami banyak masalah dan
halangan sehingga tidak dapat menghasilkan apa yang diingin. Oleh itu, untuk mendapatkan
sistem yang terancang, ia memerlukan falsafah pendidikan yang kukuh. Falsafah pendidikan
sebagai langkah permulaan dalm pendidikan, ia memainkan peranan yang penting bagi
menumpu segala idea tentang pendidikan. Falsafah pendidikan memberi tumpuan dalam
kurikulum dan kokurikulum.

Pada pendapat saya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah peranan yang


penting dalam memajukan pendidikan negara saya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988
melahirkan warganegara yang mempunyai ciri kepercayaan dan patuh kepada tuhan,
berilmu pengetahuan, berfikiran kreatif dan rasional, berakhlak mulia, berketrampilan,
leupayaan memberi sumbangan ke arah menambahkan kemakmuran masyarakat dan
negara, setia kepada negara, bertanggungjawab untuk menjaga hubungan baik di antara
insan dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia. Dengan mempunyai ciri-ciri tersebut,
saya percaya pendidikan negara kita akan menjadi lebih maju. Raktay-rakyat yang belajar
daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, negara akan menjadi lebih maju dan aman
damai.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang digubal pada tahun 1988 telah menjangkau
usia 28 tahun. Kenapa ia boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang? Kerana ia
sangat berkesan dan berguna dalam pembangunan negara dan melahirkan rakyat yang
cemerlang untuk negara. Semua rakyat berkuasa untuk mendapatkan ilmu pengatahuan,
dan mengembangkan dalam potensi secara meyeluruh dan bersepadu seperti Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang telah mengatakan. Potensi dalam aspek-aspek intelek,
rohani, emosi dan jasmani rakyat perlu di perkembang melalui pendidikan. Melalui
pendidikan rakayt akan menambah ilmu pengatahuan.

Selain itu, ia mengatakan insan hormonis yang seimbang, manusia yang baik dan
sempurna ialah insan yang memiliki kediaman jiwa, personaliti yang baik, akal, rohani dan
jasmani yang baik serta boleh menyimbang secara serentak, sentiasa kepercayaan kepada
Tuhan. Semua orang mempunyai agama masing-masing, agama mengajar kita melakukan
sesuata yang baik, oleh itu orang yang mempelajari tentang Falsafah Pendidikan
Kebangsaan akan selalu taat dan percaya akan Tuhan. Selain itu, unsur intelek, rohani,
emosi dan jasmani adalah penting kepada segenap rakyat seperti dikatakan di Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Rrakyat yang dididik, minda mereka akan lebih cerdas, daya
pemikiran yang meningkat menjadi lebih kreatif dan inovatif serta ilmu pengetahuan yang
benar. Aspek ini boleh melahirkan rakyat yang kepercayan kepada Tuhan, taat kepada raja
dan negara serta sanggup berkorban untuk keselamatan negara. Kecergasan fizikal,
kesihatan diri sendiri adalah sangat penting kedapa segenap rakyat.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988 sangat berguna kepada rakyat Malaysia. Ia


terdapat pelbagai tujuan untuk melahirkan rakyat yang cemerlang. Salah satu adalah
bermakna pendudukan Malaysia memiliki ilmu yang berguna untuk manafaat diri dan orang
lain. Selain itu, rakyat Malaysia yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran boleh
memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan negara. Dengan ini, rakya dan negara
akan menjadi lebih maju dan boleh berbanding dengan negara-negara lain. Disamping itu,
penduduk yang mempunyai tingkah laku dan baik boleh dihasiklkan dalam jiwa. Keyakinan
pendudukan adalah penting dalam membangunkan akhlak yang mulia.

Bertanggungajwab adalah nilai yang penting yang boleh mengamalkan dalam harian
penduduk dan ini juga adalah dicatatkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Pendudukan akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Mereka akan
amanah terhadap Tuhan, masyarakat dan diri sendiri. Selain itu, Falsafah Pendidikan
Kebangsaan hendaklah melahirkan pendudukan yang berkeupayaan menikmati
kesejahteraan diri yang boleh menghasilkan individu yang berupaya dalam kerhormonian
diri. Selain itu, ia juga bermakna pendudukan Malaysia patut rela berkorban diri sendiri untuk
kebaikan negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengatakan keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara. Ia bermakna pendidikan adalah sangat penting
kepada segenap masyarakat untuk meweujudkan rakyat yang sejahtera hasil daripada
hubungan harmonis di antara penduduk, tuhan dan juga alam.