Anda di halaman 1dari 17

Panduan

PEGAWAI PENILAI
2
Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Lantikan dan Agihan Tugas

Prinsip Asas Penilaian Sebar luas Kefahaman Instrumen


kepada warga Penilaian
1. Adil dan telus berasaskan kepada
kompetensi, potensi dan
keberhasilan dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawab Kehadiran Kuasai Bidang
Taklimat PYD
2. Menggalakkan persaingan positif
dalam meningkatkan kualiti dan
produktiviti ke arah pencapaian
objektif organisasi Tahu Username Penilaian dan
dan Password Pelaporan
3. Fokus kepada tanggungjawab dan
tugasan mengikut bidang tugas.
KONSEP PENILAIAN
3

Pengupayaan (empowerment) kepada pegawai


penilai untuk merealisasikan penilaian

Ke Masa
ses
berasaskan tugas dan tempat bertugas

ua
ian
ah an
Ka ba gai
Fleksibiliti

ed
Job Based Workplace
Individu

l
pe
Ke
5 Standard Utama Kesesuaian
 Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT); Tempat
 Kriteria Kecemerlangan (KC) – time based berdasarkan kecemerlangan;
 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) - Standard 4 (Keguruan);
 Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) yang menggantikan
PTK tetapi telah ditangguhkan mengikut SPP Bil 4/2011; dan
 Penilaian Guru Cemerlang.
4

D 01 02 03

D3 kemahiran E2 Pengurusan E3 Interaksi


E1 Kepimpinan
E1 Kepimpinan
A1.1 Berwawasan dan A 2.1 Pengurusan Strategik
E2 Pengurusan A3.1 Komunikasi Berkesan
Mempunyai Visi dan Misi A2.2 Pengurusan Sumber
E3 Interaksi A3.2 Perkongsian Pintar
A1.2 Kepimpinan Organisasi A2.3 Pengurusan Program
ARAS PENILAIAN
5

CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH


Merancang pada tahap Merancang pada tahap Kurang merancang, Tidak merancang,
cemerlang baik
Mengawal pada tahap Mengawal pada tahap
Berkongsi pada tahap Berkongsi pada tahap sederhana lemah
cemerlang baik
Kurang Memahami Tidak Memahami
Mengambil Tindak Susul Mengambil Tindak Susul
dan melepasi sasaran Kurang berkongsi Tidak berkongsi
dan memenuhi sasaran
PANDUAN
6
7
E1 KEPIMPINAN 8

Kaedah
A1.1 BERWAWASAN DAN MEMPUNYAI VISI DAN MISI
Semakan Bahan/ Temu bual
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1

Memahami, menterjemahkan, Memahami, menterjemahkan, Memahami, menterjemahkan, Memahami, menterjemahkan,


menyebarluaskan visi dan misi menyebarluaskan visi dan misi menyebarluaskan visi dan misi menyebarluaskan visi dan misi
organisasi serta melaksanakan organisasi serta melaksanakan organisasi serta melaksanakan organisasi serta melaksanakan
program yang menyokong hala program yang menyokong hala program yang menyokong hala program yang menyokong hala
tuju organisasi pada tahap tuju organisasi pada tahap baik tuju organisasi pada tahap tuju organisasi pada tahap lemah
cemerlang sederhana

Pemahaman dan pelaksanaan Pemahaman dan pelaksanaan Pemahaman dan pelaksanaan Pemahaman dan pelaksanaan
fungsi organisasi ke arah fungsi organisasi ke arah fungsi organisasi ke arah fungsi organisasi ke arah
pencapaian visi dan misi pencapaian visi dan misi pencapaian visi dan misi pencapaian visi dan misi
organisasi berdasarkan MPK, FM, organisasi berdasarkan MPK, FM, organisasi berdasarkan MPK, FM, organisasi pada tahap minimum
Pelan Strategik Organisasi dan Pelan Strategik Organisasi dan Pelan Strategik Organisasi dan
SKT pada tahap cemerlang SKT pada tahap baik SKT pada tahap sederhana
E1 KEPIMPINAN 9
Kaedah A1.2 Kepimpinan Organisasi
Semakan Bahan/ pemerhatian
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1

Menterjemah dan melaksanakan Menterjemah dan melaksanakan Menterjemah dan melaksanakan Menterjemah dan melaksanakan
dasar dan trend perubahan, dasar dan trend perubahan, dasar dan trend perubahan, dasar dan trend perubahan,
menyelia dan menyelia dan menyelia dan menyelia dan
memantau program/ aktiviti/ memantau program/ aktiviti/ memantau program/ aktiviti/ memantau program/ aktiviti/
operasi organisasi dan operasi organisasi dan operasi organisasi dan operasi organisasi dan
memberikan khidmat nasihat memberikan khidmat nasihat memberikan khidmat nasihat memberikan khidmat nasihat
profesional mengikut bidang tugas profesional mengikut bidang tugas profesional mengikut bidang tugas profesional mengikut bidang tugas
pada tahap cemerlang pada tahap baik pada tahap sederhana pada tahap lemah

Memahami dengan jelas Memahami kehendak dasar dan Kurang memahami kehendak Memahami kehendak dasar dan
kehendak dasar dan trend trend perubahan. Melaksana, dasar dan trend perubahan. trend perubahan pada tahap
perubahan. Melaksana, menyelia menyelia dan memantau serta Kurang berkesan melaksanakan, minimum. Melaksana, menyelia
dan memantau serta memberi memberi khidmat nasihat menyelia dan memantau serta dan memantau serta memberi
khidmat nasihat profesional profesional memberi khidmat nasihat khidmat nasihat profesional
secara berkesan profesional secara minimum
10
E2 PENGURUSAN 11

Kaedah A2.1 Pengurusan Strategik


Semakan Bahan/ Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1
       
Merancang, melaksanakan, Merancang, melaksanakan, Kurang merancang, Tidak merancang, melaksanakan,
menyelia dan menilai strategi menyelia dan menilai strategi melaksanakan, menyelia dan menyelia dan menilai strategi
untuk mencapai matlamat untuk mencapai matlamat menilai strategi untuk mencapai untuk mencapai matlamat
organisasi pada tahap cemerlang organisasi pada tahap baik matlamat organisasi organisasi

Perancangan, pelaksanaan, Perancangan, pelaksanaan, Perancangan, pelaksanaan, Perancangan, penyeliaan,


penyeliaan dan penilaian strategi penyeliaan, dan penilaian strategi penyeliaan, dan penilaian strategi pelaksanaan dan penilaian
serta mengambil tindak susul serta mengambil tindak susul dilaksanakan secara minimum strategi tidak menepati matlamat
secara sangat berkesan secara berkesan dan kurang berkesan organisasi
E2 PENGURUSAN
12
Kaedah A2.2 Pengurusan Sumber
Semakan Bahan/ Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1

Merancang, menguruskan, Merancang, menguruskan, Kurang merancang, menguruskan, Tidak merancang, menguruskan,
mengawal sumber dan mengawal sumber dan mengawal sumber dan mengawal sumber dan
membangunkan kompetensi dan membangunkan kompetensi dan membangunkan kompetensi dan membangunkan kompetensi dan
potensi sumber manusia bagi potensi sumber manusia bagi potensi sumber manusia bagi potensi sumber manusia bagi
menyokong matlamat organisasi menyokong matlamat organisasi menyokong matlamat organisasi menyokong matlamat organisasi
pada tahap cemerlang pada tahap baik  pada tahap lemah

Penggunaan sumber secara Penggunaan sumber dengan baik Penggunaan sumber kurang Perancangan, pengurusan,
optimum dalam mencapai dalam mencapai matlamat berkesan dalam mencapai pengawalan sumber dan
matlamat organisasi. organisasi. Pembangunan matlamat organisasi. pembangunan kompetensi dan
Pembangunan kompetensi dan kompetensi dan potensi sumber Pembangunan kompetensi dan potensi sumber manusia secara
potensi sumber manusia bagi manusia bagi menyokong potensi sumber manusia bagi minimum bagi menyokong
menyokong matlamat organisasi matlamat organisasi menyokong matlamat organisasi matlamat organisasi
secara sangat berkesan secara berkesan secara kurang berkesan
E2 PENGURUSAN
13
Kaedah A2.3 Pengurusan Program
Semakan Bahan dan Pencerapan
14
15
E3 INTERAKSI
Kaedah
Semakan Bahan/ Temu bual
A3.1 Komunikasi Berkesan
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1
       
Menerima, memahami dan Menerima, memahami dan Kurang memahami maklumat Tidak memahami dan tidak
menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat serta dan kurang berkebolehan dapat menyampaikan maklumat
mengambil tindakan untuk untuk menyampaikannya
serta mengambil tindakan
meningkatkan sistem dengan jelas
untuk meningkatkan sistem penyampaian pada tahap baik
penyampaian pada tahap
cemerlang
Penerimaan, pemahaman dan Penerimaan, pemahaman dan Penerimaan, pemahaman dan Penerimaan, pemahaman dan
penyampaian maklumat serta penyampaian maklumat serta penyampaian maklumat pada penyampaian maklumat secara
tindakan diambil untuk tindakan diambil untuk tahap sederhana serta tiada minimum serta tiada tindakan
meningkatkan sistem meningkatkan sistem tindakan diambil untuk diambil untuk meningkatkan
penyampaian secara sangat penyampaian dengan berkesan meningkatkan sistem sistem penyampaian
berkesan penyampaian
E3 INTERAKSI 16

Kaedah A3.2 Perkongsian Pintar


Semakan Bahan/ Temu bual

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1
   
Berkongsi ilmu pengetahuan dan Berkongsi ilmu pengetahuan dan Kurang berkongsi ilmu Tidak berkongsi ilmu
pengalaman serta mengamalkan pengalaman serta mengamalkan pengetahuan dan pengalaman pengetahuan dan pengalaman
perkongsian pintar untuk perkongsian pintar untuk
bagi menambah baik kualiti kerja bagi menambah baik kualiti kerja
menambah baik kualiti kerja pada menambah baik kualiti kerja pada
tahap cemerlang tahap baik

Perkongsian ilmu pengetahuan Perkongsian ilmu pengetahuan Perkongsian ilmu pengetahuan Perkongsian ilmu dan perkongsian
dan pengalaman serta amalan dan pengalaman serta amalan dan pengalaman serta amalan pintar tidak diamalkan
perkongsian pintar untuk perkongsian pintar untuk perkongsian pintar untuk
menambah baik kualiti kerja menambah baik kualiti kerja menambah baik kualiti kerja
secara sangat berkesan secara berkesan kurang berkesan
17