Anda di halaman 1dari 28

Salia Dumai

e
Sicphanic Maihon
0lIlNll 8KKK
Eric Lenneberg(1967)
'Daya yang berfungsi secara semula jadi sama ada
dalam bentuk tingkah laku bahasa meskipun belum ada
perkembangan bahasa.'
!,9 He,94n & !,9rick Win9ers4n (1996)
'Ekspresi dari sifat keunikan manusia tanpa
dipengaruhi oleh mana-mana makhluk.'
ASHA Committee on Language (1982)
' Sistem simbol yang dikawal oleh peraturan yang
kompleks dan digunakan untuk berkomunikasi
mengikut budaya masing-masing.'
0lIlNll k0N0NlkKl
erasal daripada perkataan 'Latin', iaitu
"Communiatus" bermaksud berkongsi sesuatu.
en (2001)
'Suatu proses penukaran idea, informasi,
keperluan, dan kehendak.'
Lue (2001)
'Keperluan asas manusia bagi proses
pertukaran informasi dan pengetahuan
dalam kalangan penutur.'
k0NlI
P ,b,9,n !endidik,n Kh,s (!K),(2004),
'murid disleksia merupakan murid yang
mempunyai kecerdasan mental yang
searas atau melebihi murid biasa tetapi
mempunyai kesukaran atau kelemahan
yang tinggi dalam kemahiran mengeja,
membaca, dan menulis.
P Lerner (1987), disleksia masih boleh
dirawat dengan menggunakan kaedah
belajar membaca.
Noso|ob 8oboso 4oa kemea|kos|
koaok-koaok 0|s|eks|o
P Kesukaran belajar
bahasa
P Kosa kata
P Tulisan tidak
seimbang dengan
kosa kata lisan
P Lemah dalam
menyusun isi
P Kurang kemahiran
mengeja pada
tahap yang
sepatutnya.
P Tidak tepat dalam
bacaan
P Ketidaklancaran
ketika membaca
bahan bercetak
Kanak Kanak--kanak kanak
DisIcksia DisIcksia
isIeksi,
HiperIeksi,
isIeksi,
isgr,1i,
isIeksi,
ispr,ksi,
0|s|eks|o 0|sotoks|o
P asalah yang signifikan dari aspek
perkembangan motor. Hal ini berkaitan
dengan masalah bahasa, persepsi, dan
pemikiran (%0 Dyspraxia Foundation,
2000).
P asalah motor- kecacatan dan
ketidakmatangan dalam pengelolaan
pergerakan.
FAKTOR
PraIahir:
enetik, pemakanan, ketidakseimbangan hormon, ketagihan
arak, jangkitan penyakit seperti rubella, HV, dan beguk
Semasa Iahir:
skemia kepada bayi, trauma semasa dilahirkan, dan lahir
melalui pembedahan.
SeIepas Iahir:
Kekurangan zat dan kelambatan dalam proses perkembangan.
|t|-t|t|.
P !ersepsi- sukar menilai
ketinggian dan jarak.
P Li9er,Ii9i- masalah
pergerakan dari sisi
kanan ke sisi kiri.
P Kerj, 9,ng,n- motor
tangan.
P %uIis,n 9,ng,n- susah
menulis.
P ,h,s,- sukar menyebut
perkataan dan gagap.
P K4nsen9r,si- ambil
masa yang lama.
P ng,9,n- jangka pendek
dan jangka panjang.
P rg,nis,si d,n
pemikir,n- kelam kabut,
tidak peka, lewat, dan
sukar mengatur kerja.
P #esp4ns kep,d,
s9imuI,si Iu,r- terlebih
atau kurang sensitif
kepada bunyi,
sentuhan,cahaya, dan
deria rasa.
0|s|eks|o 0|sqtoI|o
P Kesukaran dalam menyatakan apa yang
ada dalam pemikiran ke dalam bentuk
graf, iaitu merujuk pada tulisan yang
buruk.
P erpunca daripada demam panas atau
kelahiran pramatang.
|t|-t|t|.
WTidak konsisten dalam pembentukan tulisan.
WHuruf besar dan huruf kecil bercampur.
W&kuran dan bentuk huruf yang tidak sama.
Wercakap-cakap ketika sedang menulis.
WSukar menulis walaupun hanya menyalin.
Wenulis huruf secara terbalik (p-q dan b-d).
Wasalah menyusun, mengatur, dan memproses maklumat.
WEjaan salah (tutup dieja tutub, sabtu dieja saptu).
Wemegang alat tulis terlalu dekat dengan kertas dan menekan
pada kertas.
0|s|eks|o |oet|eks|o
P asalah dalam bahasa, iaitu membaca.
P Dapat mempelajari visual(simbol dan nombor)
dengan lebih baik tetapi bermasalah dalam
interaksi sosial, iaitu komunikasi dan sosial.
P Kanak-kanak dapat menginterpretasi bahasa
bertulis pada awalnya tetapi tidak faham
maknanya.
Masalah bahasa
Masalah ruang visual
pcmbclajaran
Masalah Masalah bahasa bahasa: :
Masalah Masalah cksprcsi cksprcsi
bahasa bahasa kcrana kcrana tidak tidak
faham faham kcbanyakan kcbanyakan
pcrkataan pcrkataan
Masalah Masalah ruang ruang visual visual
pcmbclajaran pcmbclajaran: :
Nampak nnrmal Nampak nnrmal tctapi tctapi
mcmpunyai mcmpunyai masalah masalah dalam dalam
mcngintcrprctasi mcngintcrprctasi bahasa bahasa dan dan
cksprcsi cksprcsi apa apa yang yang didcngar didcngar
atau atau dilihat dilihat. .
Masalah Masalah ruang ruang visual visual
pcmbclajaran pcmbclajaran: :
Nampak nnrmal Nampak nnrmal tctapi tctapi
mcmpunyai mcmpunyai masalah masalah dalam dalam
mcngintcrprctasi mcngintcrprctasi bahasa bahasa dan dan
cksprcsi cksprcsi apa apa yang yang didcngar didcngar
atau atau dilihat dilihat. .
|t|-t|t| 0|s|eks|o |oet|eks|o
Iby||s keooetmoa, o||y 8||qb, 8 kbotby 8oteesk|
(200Tlmeayotokoa
!elajari bahasa dengan cara tertentu tanpa
memahami maksud struktur ayat.
Jarang memulakan perbualan.
Sukar menerima perubahan terhadap perkara yang
telah menjadi amalan.
!endengaran, deria bau, dan sentuh yang sensitif.
Tingkah laku merangsang kendiri.
Ketakutan yang luar biasa.
!erkembangan normal antara 12-24 bulan, kemudian
terbantut.
ngatan yang kuat dari segi penglihatan &
pendengaran.
Sistem visual dan auditori yang baik.
Sukar menjawab pertanyaan.
Sukar faham konsep abstrak.
Hampir pekak (mendengar perkara tertentu sahaja).
lndlvldu vana dapaL mellhaL
denaan balk LeLapl Lldak dapaL
membuaL perbezaan
lnLerpresLasl aLau menalnaaL
perkaLaan vana dlllhaL
lndlvldu vana dapaL mellhaL
denaan balk LeLapl Lldak dapaL
membuaL perbezaan
lnLerpresLasl aLau menalnaaL
perkaLaan vana dlllhaL
Lenner kepavahan seseorana
khususnva dalam Luaasan
unLuk membezakan ab[ad
perkaLaan serLa menaecam
anaka nombor benLuk
aeomeLrl dan aambar
Lenner kepavahan seseorana
khususnva dalam Luaasan
unLuk membezakan ab[ad
perkaLaan serLa menaecam
anaka nombor benLuk
aeomeLrl dan aambar
lskrlmlnasl vlsual kellru menaenal perkaLaan/huruf va hamplr
sama
(cLh bas pas [am [em)
kadar penaamaLan lambaL
Cenderuna menaaunakan suku kaLa Lerballk (pasu supa)
MuLu Lullsan rendah
kesukaran membuaL anallsls dan slnLaksls vlsual pada ker[a pada
bahaalan LerLenLu
ava kebolehan sanaaL Llnaal akLlvlLl audlLorl
MenauLamakan akLlvlLl audlLorl
1ldak bermlnaL denaan sukan mencabar
lskrlmlnasl vlsual kellru menaenal perkaLaan/huruf va hamplr
sama
(cLh bas pas [am [em)
kadar penaamaLan lambaL
Cenderuna menaaunakan suku kaLa Lerballk (pasu supa)
MuLu Lullsan rendah
kesukaran membuaL anallsls dan slnLaksls vlsual pada ker[a pada
bahaalan LerLenLu
ava kebolehan sanaaL Llnaal akLlvlLl audlLorl
MenauLamakan akLlvlLl audlLorl
1ldak bermlnaL denaan sukan mencabar
keupavaan menaesan
aLau menaenalpasLl apa
vana dldenaar dalam
proses pembela[aran
keupavaan menaesan
aLau menaenalpasLl apa
vana dldenaar dalam
proses pembela[aran
Caaal membezakan bunvl menaenalpasLl bunvl
dalam perkaLaan menaadun bunvl unLuk dl[adlkan
perkaLaan dan membahaalkan perkaLaan dalam suku
kaLa
Caaal membezakan bunvl menaenalpasLl bunvl
dalam perkaLaan menaadun bunvl unLuk dl[adlkan
perkaLaan dan membahaalkan perkaLaan dalam suku
kaLa
kanakkanak mellhaL
persamaan anLara
perkaLaan dan bermasalah
dalam men[alankan akLlvlLl
vana berkalLan denaan
funasl audlLorl
kanakkanak mellhaL
persamaan anLara
perkaLaan dan bermasalah
dalam men[alankan akLlvlLl
vana berkalLan denaan
funasl audlLorl
C|r| C|r| c|r| c|r| |nd|v|du |nd|v|du d|s|eks|a d|s|eks|a aud|tor| aud|tor| C|r| C|r| c|r| c|r| |nd|v|du |nd|v|du d|s|eks|a d|s|eks|a aud|tor| aud|tor|
kecelaruan penaamaLan dan dlskrlmlnasl audlLorl
menvebabkan sukar bela[ar menaaunakan kaedah foneLlk
keLldakupavaan membahaalkan perkaLaan kepada suku
kaLa aLau bunvl
1ldak dapaL membunvlkan semula dan menalnaaLl huruf
dalam perkaLaan serLa Lldak boleh menvebuL perkaLaan
bermakna
kesukaran memahaml bunvl beruruLan dan menaubah
uruLan huruf semasa menulls
Cenderuna memlllh akLlvlLl vana memerlukan kemahlran
vlsual
kecelaruan penaamaLan dan dlskrlmlnasl audlLorl
menvebabkan sukar bela[ar menaaunakan kaedah foneLlk
keLldakupavaan membahaalkan perkaLaan kepada suku
kaLa aLau bunvl
1ldak dapaL membunvlkan semula dan menalnaaLl huruf
dalam perkaLaan serLa Lldak boleh menvebuL perkaLaan
bermakna
kesukaran memahaml bunvl beruruLan dan menaubah
uruLan huruf semasa menulls
Cenderuna memlllh akLlvlLl vana memerlukan kemahlran
vlsual
kanakkanak
menaaunakan koordlnasl
maLaLanaan aerak ker[a
denaan menaaunakan
peraerakan badan dan
oLoL
kanakkanak
menaaunakan koordlnasl
maLaLanaan aerak ker[a
denaan menaaunakan
peraerakan badan dan
oLoL
MellbaLkan keduadua
slsLem (LakLll
klnesLeLlk) unLuk
mendapaLkan maklumaL
MellbaLkan keduadua
slsLem (LakLll
klnesLeLlk) unLuk
mendapaLkan maklumaL
C|r| C|r| c|r| c|r| |nd|v|du |nd|v|du d|s|eks|a d|s|eks|a v|sua| v|sua| aud|tor| aud|tor| C|r| C|r| c|r| c|r| |nd|v|du |nd|v|du d|s|eks|a d|s|eks|a v|sua| v|sua| aud|tor| aud|tor|
kesukaran dalam menvusun uruLan menalmbas persepsl masa
dan ruana
Lemah penaaunaan koordlnasl maLaLanaan
Apa vana dlllhaL Lldak dapaL dlapllkasl kepada Lullsan / aerak
ker[a vana mellbaLkan penullsan
kesukaran dalam menvusun uruLan menalmbas persepsl masa
dan ruana
Lemah penaaunaan koordlnasl maLaLanaan
Apa vana dlllhaL Lldak dapaL dlapllkasl kepada Lullsan / aerak
ker[a vana mellbaLkan penullsan
Memperbanvak LaLabahasa Memperbanvak LaLabahasa
Memperluas benLuk maklumaL Memperluas benLuk maklumaL
MemanLapkan kemahlran mendenaar dan
berLuLur
MemanLapkan kemahlran mendenaar dan
berLuLur
Menaaalakkan pemblnaan bahasa melalul akLlvlLl
berLuLur mendenaar dan menaambll bahaalan
Menaaalakkan pemblnaan bahasa melalul akLlvlLl
berLuLur mendenaar dan menaambll bahaalan
kemahlran men[awab soalan berbenLuk akademlk kemahlran men[awab soalan berbenLuk akademlk
1erapl bahasa dan perLuLuran vana lnLenslf 1erapl bahasa dan perLuLuran vana lnLenslf
8erl peluana berlnLeraksl unLuk kemahlran soslal 8erl peluana berlnLeraksl unLuk kemahlran soslal
Membunvlkan fonem dan sebuL
(a b s m r L dan sba )
Membunvlkan fonem dan sebuL
(a b s m r L dan sba )
Membunvlkan suku kaLa
(bu bu a bu ka kl sa bun ru mah)
Membunvlkan suku kaLa
(bu bu a bu ka kl sa bun ru mah)
Memblna perkaLaan dan
membacanva
( abu buka buku abu baca buku )
Memblna perkaLaan dan
membacanva
( abu buka buku abu baca buku )
Memblna perkaLaan vana
menaandunal lmbuhan
( [alan berl laku f
[ava f)
Memblna perkaLaan vana
menaandunal lmbuhan
( [alan berl laku f
[ava f)
Memblna perkaLaan vana mempunval
Llaa suku kaLa
( se ko lah se pa Lu se pu luh )
Memblna perkaLaan vana mempunval
Llaa suku kaLa
( se ko lah se pa Lu se pu luh )
A[ar menaaunakan semua pancalndera
LaLlh Lubl vana mencukupl
enaa[aran secara Lerus dan [elas
enaa[aran secara slsLemaLlk dan kumulaLlf
Menaaunakan penaaabunaan bunvl men[adl suku
kaLa dan suku kaLa men[adl perkaLaan
Anallsls perkaLaan kepada suku kaLa dan huruf
(ceraklnan)
kLSlMuLAn
W Semua plhak perlu memahaml leblh dekaL
permasalahan lnl aaar usaha membanLu
kanakkanak dlsleksla berbahasa dan
berkomunlkasl denaan beLul dan LeraLur dapaL
dllaksanakan denaan berkesan
W Semua plhak perlu memahaml leblh dekaL
permasalahan lnl aaar usaha membanLu
kanakkanak dlsleksla berbahasa dan
berkomunlkasl denaan beLul dan LeraLur dapaL
dllaksanakan denaan berkesan