Anda di halaman 1dari 9

magnet kekal menghasilkan medan

lastik dan
PELAJARAN 9 sepasang daya bertentangan arah.
MOTOR DAN PENJANA Arah daya ditentukan oleh Hukum
ELEKTRIK Tangan Kiri
Fleming.
Akibatnya angker berputar.
(a)Motor Elektrik: Apabila angker dalam keadaan
menegak,tiada arus
Motor elektrik berfungsi menukarkan mengalir melalui angker,walau
tenaga elektrik kepada tenaga bagaimanapun
mekanikal. kerana momentum atau inersia
Motor elektrik bekerja berdasarkan angker
prinsip medan lastik dan membolehkannya berputar terus.
menggunakan Hukum Tangan Kiri Apabila angker dalam keadaan
Fleming. mengufuk
Motor elektrik terbahagi kepada dua semula,sisi angker bertukar
jenis iaitu motor a.t dan motor a.u. tempat.Walau
bagaimana pun dengan bantuan
(i)Stuktur motor a.t: komutator arah
arus dalam angker disongsangkan
menyebabkan
angker masih berputar dalam arah
yang sama.

Komutator: Menukar arah arus


dalam angker supaya
putaran angker dalam
satu arah sahaja.
Berus karbon: Untuk membuat
sentuhan dengan
komutator semasa
komutator dan angker
berputar bersama-
sama.
Spring: Untuk menolak berus
supaya sentiasa (iii)Struktur motor a.u:
menyentuh komutator

(ii)Prinsip operasi motor a.t.

Apabila a.t. mengalir melalui angker


yang berada
Dalam keadaan mengufuk,medan
magnet terhasil
di sekelilingnya.
Medan magnet ini bersaling tindak
dengan medan
Akibatnya angker berputar.

Apabila angker dalam keadaan


menegak,tiada arus
mengalir melalui angker,walau
bagaimanapun
kerana momentum atau inersia
angker membolehkannya berputar
terus.
Apabila angker dalam keadaan
mengufuk
semula,arah pengaliran a.u.berubah,
tetapi sentuhan antara hujung
angker dan berus
bertukar tempat. Oleh itu arah
putaran
angker masih pada arah yang sama.

Gelang gelincir: Menukarkan


kedudukan sentuhan
antara berus dan
hujung angker serentak
dengan perubahan arah
pengaliran a.u. dengan
itu angker berputar
dalam satu arah sahaja

Berus karbon: Untuk membuat


sentuhan dengan
komutator semasa
komutator dan angker
berputar bersama-
sama.
Spring: Untuk menolak berus
supaya sentiasa
menyentuh komutator

(iv)Prinsip operasi motor a.u.

Apabila a.u. mengalir melalui angker


yang berada
dalam keadaan mengufuk,medan (v)Faktor-faktor mempengaruhi
magnet terhasil di kelajuan motor
sekelilingnya.
Medan magnet ini bersaling tindak (a) Magnitud arus :Jika magnitud arus
dengan medan bertambah
magnet kekal menghasilkan medan kelajuan bertambah
lastik dan (b) Bilangan lilitan gegelung:Jika
sepasang daya bertentangan arah. bilangan lilitan
Arah daya ditentukan oleh Hukum gegelung bertambah kelajuan
Tangan Kiri bertambah
Fleming.
(c) Kekuatan magnet kekal:Jika (i)Struktur penjana a.t:
kekuatan magnet
kekal bertambah kelajuan
bertambah
(d) Jenis teras gegelung:Teras besi
lembut akan
menghasilkan kelajuan yang
tinggi

(vi)Perbandingan Prinsip operasi


motor a.t. dan a.u.
(ii)Prinsip operasi penjana a.t.
Motor a.t. Motor a.u. Apabila angker berputar pada
1 Menggunakan Menggunakan keadaan mengufuk(0o) , sisi-sisi
bekalan a.t. bekalan a.u. angker memotong garis-garis
2 Menggunakan Menggunakan magnet.Perubahan fluks menjadi
komutator dua gelang maksimum dan d.g.e aruhan
gelang gelincir terhasil.Arah arus terhasil dalam
terbelah angker dientukan oleh Hukum
3 Komutator a.u. sendiri Tangan Kanan Fleming.
menukarkan yang bertukar Semasa angker dalam keadaan
arah arah dalam menegak(90o),sisi angker selari
pengaliran angker dengan urat daya magnet.Perubahan
arus dalam fluks magnet tidak berlaku dan arus
angker aruhan sifar.
4 Laju Frekuensi Semasa angker dalam keadaan
bergantung putarannya menegak semula(180o)
kepada sama dengan Perubahan fluks magnet maksimum
bilangan frekuensi semula dan arus aruhan adalah
lilitan,kekuata bekalan a.u. maksimum.Dengan bantuan
n medan komutator arah arus yang mengalir
magnet,luas dalam galvanometer masih sama.
angker dan Semasa angker dalam keadaan
magnitud menegak semula(270o),perubahan
arus fluks magnet tidak berlaku dan arus
5 Kurang cekap Lebih cekap aruhan adalah sifar.
kerana kerana tiada Jika graf arus @ d.g.e lawan sudut
geseran geseran antara putaran angker bagi penjana a.u.
antara gelang gelincir bentuknya adalah seperti berikut:-
komutator dan berus
dan berus

(b) Penjana Elektrik:


Penjana elektrik berfungsi
menukarkan tenaga mekanikal
kepada tenaga elektrik.
Penjana elektrik bekerja berdasarkan
prinsip aruhan elektromagnet dan
menggunakan Hukum Tangan Kanan
Fleming.
Penjana elektrik terbahagi kepada
dua jenis iaitu Penjana a.t dan
Penjana a.u.
fluks magnet tidak berlaku dan arus
aruhan sifar.
Semasa angker dalam keadaan
menegak semula(180o)
Perubahan fluks magnet maksimum
semula dan arus aruhan adalah
maksimum.Disebabkan sentuhan
antara berus dan hujung angker
bertukar kedudukan arah arus yang
mengalir dalam galvanometer pada
arah yang bertentangan.
Semasa angker dalam keadaan
menegak semula(270o),perubahan
fluks magnet tidak berlaku dan arus
aruhan adalah sifar.
Jika graf arus @ d.g.e lawan sudut
putaran angker bagi penjana a.u.
bentuknya adalah seperti berikut:-

(iii)Struktur penjana a.u.

(ii)Prinsip operasi penjana a.u.

Apabila angker berputar pada


keadaan mengufuk(0o) , sisi-sisi
angker memotong garis-garis
magnet.Perubahan fluks menjadi
maksimum dan d.g.e aruhan
terhasil.Arah arus terhasil dalam
angker dientukan oleh Hukum
Tangan Kanan Fleming.
Semasa angker dalam keadaan
menegak(90o),sisi angker selari
dengan urat daya magnet.Perubahan
TUTORIAL
9 3 Rajah menunjukkan sebuah
penjana arus terus.Bahagian XY
1 Motor elektrik ialah alat untuk angker berputar mengikut arah
menukarkan jam.Antara rajah berikut yang
manakah kedudukan XY,gegelung
A tenaga mekanikal kepada tidak menghasilkan arus aruhan?
tenaga elektrik
B tenaga elektrik kepada
tenaga mekanikal
C arus ulangalik kepada arus
terus
D arus terus kepada arus
ulangalik

4 Fungsi komutator dalam sebuah


penjana elektrik a.t. adalah

A menambahkan kecekapan
penjana
B menguatkan medan magnet
yang terhasil
C menyongsangkan pengaliran
arus dalam angker
2 Rajah di atas menunjukkan D mengurangkan arus pusar
sebuah motor arus yang terhasil
terus.Pernyataaan yang manakah
adalah benar kecuali

A Angker berputar pada arah


lawan pusingan jam
B Tiada arus mengalir ketika
angker berada pada satah
menegak
C Tenaga mekanikal bertukar
menjadi tenaga elektrik
D Menggunakan prinsip medan
lastik
Fleming Kanan
Fleming
Berdasarkan Berdasarka
D prinsip n prinsip
medan aruhan
lastik elektromag
net

7 Prinsip kerja sebuah penjana


elektrik adalah sama dengan

A transformer
B motor elektrik
5 Rajah di atas menunjukkan C loceng elektrik
sebuah penjana elektrik.Graf d.g.e D meter gegelung bergerak
lawan masa bagi penjana
di atas adalah,

8 Gegelung angker pejana elektrik


pada rajah di atas diputar ikut arah
jam.Terminal-terminal penjana
disambung kepada sebuah
galvanometer.Antara pernyataan
berikut yang manakah benar
6 Berdasarkan jadual di mengenai arus aruhan yang
bawah,pernyataan yang terhasil?
manakah benar?
Penjana a.t. Penjana A Arus aruhan bertambah
a.u. apabila laju putaran
Menggunak Menggunak bertambah
A an 2 gelang an 1 B Arus aruhan dalam gegelung
gelincir komutator angker bertukar arah setiap
terbelah satu putaran
dua C Arus aruhan yang mengalir
Menghasilka Menghasilk dalam galvanometer sentiasa
B n arus yang an arus dalam arah yang sama
tetap yang D Arus aruhan adalah minimum
arahnya sentiasa ketika satah gegelung angker
bertukar dalam keadaan mengufuk
arah
Menggunak Menggunak
C anan Hukum an Hukum
Tangan Kiri Tangan
…………………………………………
…………

(b) Apakah fungsi motor ini.

…………………………………………
…………

(c) Berdasarkan rajah di atas


nyatakan arah putaran
gegelung angker dan Hukum
yang terlibat untuk
9 Di antara pernyataan berikut
menentukan arah putaran
yang manakah benar tentang alat
itu.
yang ditunjukkan dalam rajah di
atas?
…………………………………………
…………..
A Ia adalah motor arus terus
(d) Nyatakan dua kaedah untuk
B Ia bekerja berdasarkan
menambahkan laju putaran
prinsip medan lastik
motor itu
C Alat ini mempunyai prinsip
kerja sama dengan dinamo
…………………………………………
basikal
…………
D Jika mentol digantikan
dengan bateri ia berfungsi
…………………………………………
sebagai penjana arus terus
…………
(e) Nyatakan perubahan yang
perlu dilakukan untuk
10 Rajah menunjukkan sebuah
mengubahsuai motor ini
motor arus terus.
menjadi
(a) Pada rajah label dan
(i) motor arus ulang alik
nyatakan fungsi
(i) Berus karbon
…………………………………………
…………
…………………………………………
…………
…………………………………………
…………
…………………………………………
…………
…………………………………………
(ii) komutator
…………
…………………………………………
(ii) penjana aru terus
…………
…………………………………………
…………

…………………………………………
…………
(f) Nyatakan satu alat yang lain
berfungsi dengan
menggunakan prinsip yang
sama dengan motor ini.
………………………………………… …………………………………………
………… …………

………………………………………… …………………………………………
………… …………
(d) Lakarkan graf arus lawan
sudut putaran angker
11 sehingga angker kembali
kepada kedudukan asal.

Rajah di atas menunjukkan


struktur sebuah penjana arus (e) Nyatakan dua perubahan
ulangalik.Sisi AB angker yang terjadi jika kelajuan
disesarkan ke bawah. putaran angker ditambah.

…………………………………………
…………
(a) (i) Tandakan arah pengaliran
arus dalam dawai AB dan …………………………………………
PQ …………
(ii) Nyatakan petua yang
dipakai semasa
menentukan arah arus
tersebut.

…………………………………………
…………

(b) Nyatakan prinsip yang


digunakan dalam penjana itu.

………………………………………… 12 (a) Huraikan struktur dan prinsip


………… operasi
(c) Jika angker dalam satah sebuah motor arus terus.
menegak apakah yang
terjadi kepada bacaan (b) Berikan perbezaan antara
galvanometer dan jelaskan motor arus terus dan motor
jawapan anda arus ulangalik.

………………………………………… (c) Huraikan struktur dan


………… prinsip operasi sebuah
penjana arus ulangalik.
(d) Nyatakan perbezaan
antara sebuah penjana arus
ulangalik dengan sebuah
motor arus ulangalik.

Anda mungkin juga menyukai