Anda di halaman 1dari 12

ii

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN MOTOR HALUS KANAK-KANAK TADIKA DALAM MENGGUNTING DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

NORYUSMANIA BINTI JUNAIDI

Laporan projek ini dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Universiti Pendidikan Sultan Idris FEBRUARI 2013

ii

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak.

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: : :

DR. ABDUL RAHIM RAZALLI FEBRUARI 2013

iii

PENGAKUAN

Saya mengakui Laporan Akhir Penyelidikan ini adalah hasil kajian saya kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Pelajar Tarikh

: : :

.. NORYUSMANIA BINTI JUNAIDI FEBRUARI 2013

iv

DEDIKASI

Satu Penghargaan Khusus Kepada Semua Pensyarah-Pensyarah Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris, Penyelia-Penyelia Latihan Mengajar, Guru-Guru Pembimbing, Pihak Pentadbiran Dan Kanak-Kanak Tadika Al-Hannah Serta Semua Pihak Yang Terlibat.

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah dengan limpah dan kurnia-Nya diberikan kesihatan dan kewarasan yang baik dapat saya Noryusmania binti Junaidi untuk menyempurnakan kajian ilmiah ini dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Abdul Rahim bin Razalli selaku pensyarah serta penyelia yang telah banyak membantu serta memberikan tunjuk ajar yang amat berguna dalam proses pemnyempurnaan dan pelaksanaan Projek Penyelidikan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak.

Ucapan penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat terutamanya Tadika Al-Hannah di Bandar Mahkota Cheras, pihak pentadbir, tenaga pengajar serta tenaga pengasuh dan kanak-kanak yang terlibat atas kerjasama yang diberikan sepanjang saya menjalankan kajian di Tadika Al-Hannah.

Tidak lupa juga saya tujukan ribuan terima kasih saya kepada keluarga tercinta yang banyak memberikan semangat dan dorongan. Dengan doa dan restu mereka menjadi kekuatan kepada diri saya untuk berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah.

Seterusnya, tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan lain yang turut memberi pendapat untuk menyelesaikan penyelidikan ini. Hanya Allah S.W.T dapat membalas jasa dan budi baik mereka semua.

Akhir kata, semoga segala kerjasama, tunjuk ajar dan sokongan yang diberikan oleh semua pihak diberkati oleh Allah S.W.T. hendaknya. Insya-Allah.

vi

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan bagi membantu meningkatkan pengguasaan kemahiran mengunting bagi kanak-kanak berumur 5 dan juga 6 tahun di Tadika Al-Hannah, Bandar Mahkota Cheras, Kajang, Selangor. Kanak-kanak yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 4 orang kanak-kanak di tadika tersebut. Penyelidik turut menggunakan kaedah triangulasi dalam pengumpulan data dengan menggunakan tiga instrumen iaitu pemerhatian, soal selidik serta ujian. Tujuan dan objektif kajian ini dijalankan adalah untuk membantu kanakkanak meningkatkan kemahiran menggunting mereka. Di samping itu, kajian ini juga adalah untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan kemahiran menggunting kanak-kanak terbatas dan seterusnya mencadangkan cara untuk membperbaiki dan mempertingkatkan kemahiran kanak-kanak dalam menggunting. Pemerhatian dan analisis dokumen digunakan sebagai instrumen kajian. Instrumen ini digunakan bagi mengenalpasti kemahiran dan kemampuan kanak-kanak untuk menggunting. Data telah dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif (peratus). Refleksi kajian menunjukkan bahawa masalah dalam kemahiran menggunting berpunca daripada faktor persekitaran kanak-kanak itu sendiri yang tidak begitu memberangsangkan. Tambahan pula kemahiran psikomotor halus kanak-kanak ini belum mencapai tahap kematangan. Kajian ini diharapkan dapat membantu kanak-kanak, guru seterusnya pihak tadika dalam mengatasi permasalahan kemahiran menggunting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

vii

ABSTRACT

This research aims to help improve the the proficiency of cutting for children aged 5 and 6 years in Kindergarten Al-Hannah, Bandar Mahkota Cheras, Kajang, Selangor. Children involved in the study consisted of four children in the kindergarten. Researchers also used a triangulation of data collection using three instruments, which is observation, interviews and tests. The purpose and objective of this study is to help children improve the their cutting skills. In addition, this study is also to identify the factors that cause limited cutting skills and to propose ways to improve and enhance the skills of children in clipping. Observation and analysis of documents used in this study. These instruments are used to identify the skills and abilities of children to cutting. Data were analyzed using descriptive analysis (percent). Reflection studies show that problems in cutting skill caused by environmental factors of the child itself are not so robust. Furthermore fine psychomotor skills these children have not reached the level of maturity. This study is expected to help the children, the kindergarten teacher next in cutting skills to overcome problems in teaching and learning.

viii

KANDUNGAN MUKA SURAT PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Pengenalan Latar Belakang Kajian Penyataan Kajian Tujuan Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Operasional Kesimpulan 1 3 4 5 5 6 7 8 9 ii iii iv v vi vii viii xi xii

ix

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 2.2 2.3 Pengenalan Definisi Perkembangan Perkembangan Fizikal 4.4.1 Kemahiran Motor a) b) 2.4 Kemahiran Motor Kasar Kemahiran Motor Halus 13 14 16 10 11

Batu Tanda (Milestones) Perkembangan Kemahiran Motor Halus 4.4.1 Kemahiran Motor Halus Bayi Dan Petatih (0 2 Tahun) 4.4.2 Kemahiran Motor Halus Awal Kanak-Kanak (2 6 Tahun) 4.4.3 Kemahiran Motor Halus Pertengahan Dan Akhir KanakKanak (6 11 Tahun) 21 21 22

2.5 2.6 2.7 2.8

Kemahiran Menggunting Kajian-Kajian Dalam Negara Kajian-Kajian Luar Negara Kesimpulan

23 25 25 26

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 3.2 3.3 3.4 Pengenalan Reka Bentuk Kajian Lokasi Kajian Sample Kajian 27 28 29 29

3.5 3.6 3.7

Instrumen Kajian Prosedur Kajian Kesimpulan

30 31 32

BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.1 4.2 Pengenalan Konsep Dan Asas Memegang Gunting Yang Betul Dalam Kalangan Kanak-Kanak 4.3 4.4 Kemahiran Kanak-Kanak Dalam Menggunting Faktor Yang Mempengaruhi Kemahiran Menggunting Dalam Kalangan Kanak-Kank 4.5 Kesimpulan 45 36 39 33 34

BAB 5 PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.1 5.2 5.3 5.4 Pengenalan Perbincangan Hasil Dapatan Kajian Cadangan Dan Saranan Kepada Guru, Ibu Bapa Dan Penyelidik Kesimpulan 46 47 49 53

RUJUKAN LAMPIRAN

55

11

SENARAI JADUAL

JADUAL 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 Perkembangan Motor Kasar Kanak-Kanak Perkembangan Motor Halus Kanak-Kanak Pada Peringkat Awal Perkembangan Koordinasi Mata-Tangan Kanak-Kanak Bilangan Kanak-Kanak Di Tadika Al-Hannah Responden Yang Terlibat Faktor yang Membataskan Kemahiran Menggunting KanakKanak 4.2 4.3 4.4 Soalan Borang Soal Selidik Kepada Kanak-Kanak Bahagian A Soalan Borang Soal Selidik Kepada Kanak-Kanak Bahagian B Soalan Borang Soal Selidik Kepada Guru

MUKA SURAT 15 17 18 30 30

42

42 43 44

12

SENARAI RAJAH

RAJAH 3.1 4.1 4.2 4.3 Peta Lokasi Carta Pemerhatian Kanak-Kanak Memegang Gunting Carta Responden Berumur 6 Tahun Memegang Gunting Cara Responden B (5 Tahun) Memegang Gunting Dalam Pemerhatian Pertama 4.4 Cara Responden B (5 Tahun) Memegang Gunting Setelah Dibimbing 4.5 4.6 4.7 4.8 Cara Responden A (5 Tahun) Memegang Gunting Perbezaan Skor Responden Dalam Ujian Menggunting Garisan Perbezaan Skor Responden Dalam Menggunting Bentuk Kesukaran Responden Dalam Mengawal Pergerakan Tangan Semasa Menggunting 4.9 Responden Tidak Dapat Menggunting Dengan Baik Akibat Postur Badan Yang Salah 4.10 Tangan Dominan Dan Tangan Bukan Dominan Digunakan Dengan Betul

MUKA SURAT 29 34 34

35

35

36 37 38

39

40

41