Anda di halaman 1dari 5

BAB 7 ISU-ISU & ETIKA DALAM PENGGUNAAN UJIAN-UJIAN PSIKOLOGI

Isu isu Profesional


Isu-isu sosial

Ketepatan Keputusan Ujian Berbanding Kegunaan Alat Ujian


Ramalan Klinikal alat ukuran tidak sempurna
Ketepatan sesuatu ujian psikologi yang
teratur, sistematik Bias
dan standard berat sebelah terhadap kumpulan minoriti

Isu Teoretikal
Persekitaran & Perubahan Persekitaran Dehumanization
mengubah tingkah laku scr langsung & tidak Cara computer menginterpretasikan profil
langsung. ujian kurang baik

Keupayaan menggunakan perkhidmatan ujian


Isu Kecukupan psikologi
Prinsip asas ujian psikolog banyak belanja = neurologi
Norma = psikiatrik
Kesahan
Kebolehpercayaan
Keseragaman
Objektiviti
Reka bentuk ujian

Etika Dalam Penggunaan Ujian Psikologi


Isu-isu Moral

Hak manusia Kebolehan dan Kecekapan


Tdk boleh dipaksa dan hak menolak. Prinsip kedua APA =Bertanggungjawab
mengetahui skor ujian mengendalikan ujian.

Melebel Prinsip kelapan APA =Teknik penilaian


Menerima label dlm bidang perubatan spt
sakit kepala& sakit jantung Pembahagian Kesetiaan
Label penyakit psikiatri atau psikologi adalah Melindungi kebajikan dan privasi klien
sangat memalukan. serta pengguna ujian atau majikan.

Pelanggaran Rahsia Peribadi Tanggungjawab Pengguna dan Pencipta Ujian


Berhak tdk menjawab sebarang ujian jika 1. memiliki pengetahuan mencukupi.
merasa hak peribadinya diganggu. 2. Mengetahui kualiti psikometrik alat2
ukuran yg digunakan .
3. Menentukan interpretasi yg berdasarkan
ujian yg dijustifikasikan & digunakan
secara betul.
4. Mempunyai kelayakan yg diperlukan utk
mentadbirkan alat ukuran @ujian-ujian.
ETIKA PERKAMA ( BAHAGIAN H )

1. Memberi penerangan yang lengkap tentang ujian

2. berhati-hati menggunakan ujian

3. Tujuan dan kegunaan keputusan diberitahu kepada klien sebelum ujian.

4. Memberi keterangan yang tepat apabila membuat kenyataan.

5. Kaunselor hendaklah mengawasi supaya keputusan ujian.

6. Mengajar atau memberitahu bahan-bahan ujian sebelum.

7. Ujian-ujian mesti dijalankan dalam keadaan-keadaan yang sama dengan norma.

8. Ahli-ahli mestilah berhati-hati apabila menginterpretasi sesuatu keputusan daripada bahan


atau alat ujian yang tidak lengkap.

9. Kebajikan calon mestilah diambil kira sebagai kriteria penting dalam apa-apa
pertimbangan.

10. Ahli mestilah berhati-berhati apabila membuat penilaian dan menginterpretasi prestasi
calon.
11. Ahli mestilah berhati-berhati apabila membuat penilaian dan menginterpretasi prestasi
calon.

ETIKA ACA (12 KOMPONEN )

1. Umum
o Teknik pentaksiran - menyediakan pengukuran yang objektif dan boleh ditafsirkn
sama ada secara komparatif atau secara mutlak.

o Kebajikan Klien -keutamaan klien untuk pembangunan, penerbitan dan


penggunaan tekni-teknik penilaian pendidikan dan psikologikal

2. Kelayakan Untuk Mengguna Dan Menginterprestasi Ujian

Had-had kelayakan menjalankan ujian setelah mendapat latihan

Kesesuaian penggunaan pemarkatan,interpretasi& penggunaan alat

Memberi keputusan berasaskan keputusan ujian kefahaman menyeluruh

Maklumat yang tepat maklumat tepat & elak tuntutan palsu


3. Pemberitahuan Persetujuan

Pemberitahuan kepada klien - sifat kegunaan penilaian,tujuan khusus keputusan


ujian menggunakkan bahasa yang boleh difahami

Penerimaan keputusan -memberikan interprestasi yang tepat dan betul mana-mana


keputusan ujian yang dilaksanakan. (individu/ kumpulan )

4. Pelepasan maklumat kepada profesional berkelayakan

Salah guna keputusan -tidak menyalah guna keputusan penilaian, dan mengambil
langkah-langkah untuk menghalang penyalahgunaan oleh
individu lain.

Pelepasan data mentah - melepaskan data klien yang telah dikenal pasti setelah
mendapat kebenaran klien

5. Diagnosis betuk kecelaruan Mental

Diagnosis yang betul - langkah khusus untuk memberi diagnosis yang betul
tentang kecelaruan mental

Sensitiviti budaya -Taraf sosioekonomi dan pengalaman budaya klien hendaklah


diambil kira apabila mendiagnosis kecelaruan mental.

6. Pemilihan Ujian

Kesesuaian alat ukuran -menimbang secara hati-hati kesahan, kebolehpercayaan,


limitasi psikometrik, dan kesesuaian alat ukuran apabila
memilih ujian

Populasi pelbagai budaya -berhati-hati apabila memilih ujian untul populasi


pelbagai budaya bagi mengelak ketidaksesuaian ujian

7. Suasana Pentadbiran Ujian

Suasana Pentadbiran - suasana yang dimana ujian itu dipiawaikan

Pentadbiran menggunakkan komputer- komputer atau kaedah elektronik


digunakkan untuk pentadbiran ujian
Mengambil ujian tanpa penyeliaan -tidak dibenar menggunakkan ujian tanpa
seliaan

Pemberitahuan suasana yang menguntungkan -keputusan ujian paling


menguntungkan hendaklah diberitahu kepada individu yang mengambil ujian.

8. Kepelbagaian dalam pengujian


Berhati-hati dalam menggunakkan teknik penaksiran, membuat penilaian dan
menginterprestasi pencapaian yang tidak diwakili dalam kumpulan norma dimana
alat ukuran dipiawaikan.
Menyedari kesan umur, warna kulit, budaya, kerencatan, kumpulan etnik, gender,
ras, dan agama.

9. Pemarkatan dan pentafsiran ujian

Had melaporkan -menyatakan had / batasan, tentang kesahan/ kebolehpercayaan


disebabkan keadaan penilaian atau norma yang tidak bersesuaian untuk individu
yang diuji.

Instrumen penyelidikan-Berhati-hati apabila mentafsirkan keputusan instrumen


penyelidikan yang mempunyai data teknikal yang tidak mencukupi untuk
menyokong keputusan respondan

Perkhidmatan ujian - Menyediakan perkhidmatan pemarkatan dan interpertasi


ujian bagi menyokong

10. Keselamatan Ujian

Kaunselor hendaklah mengekalkan integeriti dan keselamatan ujian serta teknik


penilaian lain konsisten dengan tanggungjawab perundangan dan kontrak.

Kaunselor tidak boleh mengambil dan menggunakkan sebagai hak sendiri,


menghasilkan semula atau menggubah suai ujian-ujian yang diterbitkan atau
sebahagian daripadanya tanpa memberi penghargaan dan memperolehan
daripada penerbit.
11. Ujian Yang Lama Dan Keputusan Ujian Luput Tarikh.

kaunselor hendaklah tidak menggunakkan data atau keputusan ujian yang sudah
lama atau luput tarikh untuk kegunaan semasa.

Kaunselor hendaklah berusaha sedaya usaha bagi mengelak penyalahgunaan


pengukuran dan data ujian yang lama oleh individu lain

12. Pembinaan Ujian

kaunselor hendaklah menggunakkan prosedur saintifik yang kukuh, piawaian yang


releven dan pengetahuan profesional terkini untuk pembinaan, penerbitan dan
penggunaan teknik penilaian pendidikan dan psikologikal.