Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Aktiviti Muzikal Dalam Bilik Darjah


Kursus/Modul Musical Activities In The Classroom

2. Kod Kursus MUZK3113

3. Nama Staf Patricia Nirmala Daniel


Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat pendedahan mengenai cara penyampaian
Kursus/Modul serta pelaksanaan konsep muzik melalui aktiviti muzikal yang kreatif di dalam bilik darjah.
dalam
Program

5. Semester dan
Tahun Semester 1 Tahun 2
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka Bersemuka dan Bukan
Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali
125
P= Pentaksiran
15 15 30 3.5 15 30 - 16.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika Tiada


ada)

9. Hasil Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Pembelajaran 1. Menghuraikan konsep muzik melalui aktiviti kreatif, repertoire nyanyian dan
Kursus apresiasi muzik serta langkah penyampaian pengajaran dan pembelajaran
(Course muzik dalam kelas pendidikan muzik berpandukan sumber rujukan terkini (C5,
Learning A1, PLO1, PLO6, LL1)
Outcomes,
CLO) 2. Mengaplikasikan kemahiran bermain rekoder soprano dan alto secara berduet
berdasarkan pelbagai repertoire yang diberi (C3, P3, A4, PLO2)

3. Memperincikan langkah pengajaran untuk menyampaikan pengajaran dan


pembelajaran pergerakan secara kreatif, nyanyian, apresiasi muzik, permainan
rekoder, dan alat perkusi dalam kelas pendidikan muzik (C4, P4, PLO3, CTPS2)

4. Mereka cipta aktiviti muzikal yang kreatif melalui penerokaan muzik bunyi-
bunyian untuk menunjukkan konsep muzik yang sesuai dilaksanakan dalam
kelas pendidikan muzik (C6, P6, PLO3, CTPS2)

5. Menghasilkan skrip lakonan dan iringan ensembel muzik untuk persembahan


boneka / pentomin dengan menggunakan alat muzik gitar / kibod / piano dan
alat perkusi berpic dan tidak berpic dalam kelas pendidikan muzik (C6, P6,
PLO3, PLO4, PLO5, CTPS4, CS1, TS4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Ketara

Memberi maklum

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Pengetahuan

Lakuan tulen
Pemahaman

Mekanisme

Kompleks

Menerima

CLO
berpandu
Mencipta

Adaptasi
Respons
Persepsi
Analisis
Aplikasi

Respon
Menilai

Menilai
balas
Set

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A1 A2 A3 A4 A5
1 X X
2 X X X
3 X X
4 X X
5 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016) 1
10. Kemahiran Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS4), Kemahiran kerja
Boleh Pindah berpasukan (TS4), Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1), Kemahiran
(Transferable Berkomunikasi (CS1)
Skills, TS):

11. Strategi Strategi pengajaran dan pembelajaran :


Pengajaran 1. Kuliah
dan 2. Tutorial (Pembentangan, Perbincangan)
Pembelajaran 3. Amali (Aktiviti berduet, Aktiviti Kumpulan)
serta
Pentaksiran Strategi pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
Kerja Kursus (60%) dan Peperiksaan Akhir Berpusat (40%).

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
Kuliah
PLO1 Pengetahuan Ujian Bertulis
Tutorial
Persembahan rekoder
PLO2 Kemahiran Praktikal Amali soprano dan alto
secara berduet
Penulisan skrip lakonan
Kuliah boneka/pentomin
PLO3 Kemahiran saintifik,
kemahiran berfikir dan Tutorial Persembahan
menyelesaikan masalah boneka/pentomin
Amali Penulisan Aktiviti P&P
Ujian Bertulis
Penulisan skrip lakonan
boneka/pentomin
PLO4 - Berkomunikasi Amali
Persembahan
boneka/pentomin
Penulisan skrip lakonan
PLO5 Kemahiran kerja boneka/pentomin
berpasukan
Amali
Persembahan
boneka/pentomin
PLO6- Kemahiran Pengurusan Kuliah
Maklumat
Ujian Bertulis
Tutorial

12. Sinopsis Kursus ini mendedahkan pelajar kepada peneguhan konsep muzik melalui aktiviti kreatif.
Pelajar juga diperkenalkan kepada tahap perkembangan suara kanak-kanak dan remaja,
perkembangan repertoire untuk meningkatkan apresiasi muzik serta langkah-langkah
pengajaran untuk nyanyian, permainan rekoder, apresiasi muzik dan permainan alat
perkusi. Melalui aktiviti amali, kursus ini juga meningkatkan kemahiran teknik bermain
rekoder soprano dan alto serta kemahiran teknik iringan menggunakan gitar/ kibod/ piano
dengan alat perkusi.

This course exposes students to the reinforcement of musical concepts through creative
activities. Students are also introduced to the development of childrens and adolescents
voices, the expansion of repertoire for music appreciation and also the steps for teaching
a singing, recorder, music appreciation and percussion playing lesson. Through practical
activities, this course helps to develop students technical skills of playing the soprano
and alto recorders. It also improves their skill of playing the guitar/keyboard/piano when
accompanying percussion instruments.

13. Mod Kuliah, Tutorial dan Amali


Penyampaian

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016) 2
14. Kaedah dan Kerja Kursus : 60%
Jenis Peperiksaan Akhir : 40%
Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 40


Persembahan rekoder soprano dan alto
20
secara berduet (ditaksir secara individu)
Penulisan Skrip lakonan boneka/pentomin
5
(ditaksir secara berkumpulan)
Tugasan Persembahan boneka/pentomin dengan alat
muzik dan alat perkusi berpic dan tidak 10
berpic (ditaksir secara berkumpulan)
Penulisan Aktiviti P&P
25
(ditaksir secara individu)

15. Pemetaan
Hasil
Pembelajaran PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Kursus
(Course CLO 1 X X X
Learning
CLO 2 X
Outcomes,
CLO) dengan CLO 3 X
Objektif
Pendidikan CLO 4 X
Program
(Programme CLO 5 X X X
Educational
Objectives, PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO) keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

CLO1 Menghuraikan konsep muzik melalui aktiviti kreatif, repertoire nyanyian dan
apresiasi muzik serta langkah penyampaian pengajaran dan
pembelajaran muzik dalam kelas pendidikan muzik berpandukan sumber
rujukan terkini (C5, A1, PLO1, PLO6, LL1)
Mengaplikasikan kemahiran bermain rekoder soprano dan alto secara
CLO2 berduet berdasarkan pelbagai repertoire yang diberi (C3, A4, PLO2)
Memperincikan langkah pengajaran untuk menyampaikan pengajaran dan
CLO3 pembelajaran pergerakan secara kreatif, nyanyian, apresiasi muzik,
permainan rekoder, dan alat perkusi dalam kelas pendidikan muzik (C4,
P4, PLO3, CTPS2)
Mereka cipta aktiviti muzikal yang kreatif melalui penerokaan muzik bunyi-
CLO4 bunyian untuk menunjukkan konsep muzik yang sesuai dilaksanakan
dalam kelas pendidikan muzik (C6, P6, PLO3, CTPS2)
Menghasilkan skrip lakonan dan iringan ensembel muzik untuk
CLO5 persembahan boneka / pentomin dengan menggunakan alat muzik gitar /
kibod / piano dan alat perkusi berpic dan tidak berpic dalam kelas
pendidikan muzik (C6, P6, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS4, CS1,TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016) 3
16. Pemetaan
Hasil PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Pembelajaran
Kursus CLO 1 X X
(Course
Learning CLO 2 X
Outcomes, CLO 3 X
CLO)
dengan Hasil CLO 4 X
Pembelajaran
Program CLO 5 X X X
(Programme
Learning
Outcomes, PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
PLO) dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
pendidikan muzik
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang pendidikan muzik bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Menghuraikan konsep muzik melalui aktiviti kreatif, repertoire nyanyian dan


CLO1 apresiasi muzik serta langkah penyampaian pengajaran dan pembelajaran
muzik dalam kelas pendidikan muzik berpandukan sumber rujukan terkini
(C5, A1, PLO1, PLO6, LL1)
Mengaplikasikan kemahiran bermain rekoder soprano dan alto secara
CLO2 berduet berdasarkan pelbagai repertoire yang diberi (C3, A4, PLO2)
Memperincikan langkah pengajaran untuk menyampaikan pengajaran dan
CLO3 pembelajaran pergerakan secara kreatif, nyanyian, apresiasi muzik,
permainan rekoder, dan alat perkusi dalam kelas pendidikan muzik (C4, P4,
PLO3, CTPS2)
Mereka cipta aktiviti muzikal yang kreatif melalui penerokaan muzik bunyi-
CLO4 bunyian untuk menunjukkan konsep muzik yang sesuai dilaksanakan dalam
kelas pendidikan muzik (C6, P6, PLO3, CTPS2)
Menghasilkan skrip lakonan dan iringan ensembel muzik untuk
CLO5 persembahan boneka / pentomin dengan menggunakan alat muzik gitar /
kibod / piano dan alat perkusi berpic dan tidak berpic dalam kelas
pendidikan muzik (C6, P6, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS4, CS1,TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016) 4
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,

Bersemuka

Bersemuka
SLT) setiap tajuk

Interaksi

Interaksi
Bukan

Jumlah SLT
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Konsep muzik dalam aktiviti kreatif
pergerakan secara kreatif
eksplorasi metodologi muzik berdasarkan
- bunyi-bunyian
- tema
- konsep muzik 3 3 3 6 15
improvisasi permainan alat muzik perkusi
berpic dan tidak berpic secara muzikal
pentomin / persembahan boneka
nyanyian (lagu beraksi dan lagu Finger Play)

2. Suara kanak-kanak dan remaja


Perkembangan vokal kanak-kanak dan
remaja
Latihan teknik vokal untuk kanak-kanak
dan remaja
Nyanyian mengikut pic yang tepat
3 3 3 6 15
Masalah nyanyian dalam kelas dan cara
mengatasinya
Koleksi repertoire nyanyian sesuara dan
berlapisan suara untuk sekolah rendah
Aplikasi teknik vokal dalam koleksi
repertoire lagu nyanyian
3. Perkembangan repertoire untuk
meningkatkan apresiasi muzik
Pendengaran aktif dan pasif
Integrasi aktiviti pendengaran secara aktif
dalam pengenalpastian konsep muzik
Koleksi repertoire untuk meningkatkan
apresiasi muzik
3 3 3 6 15
Pemilihan repertoire lagu rakyat, patriotik,
tradisional (rentak inang,masri,zapin) yang
sesuai untuk pelaksanaan apresiasi muzik
dalam kurikulum sekolah rendah
Aplikasi bahan-bahan dari internet ke
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran

4. Langkah penyampaian pengajaran dan


pembelajaran muzik dalam bilik darjah
melalui aktiviti:
pergerakan secara kreatif untuk
pembelajaran konsep muzik
6 6 6 12 30
nyanyian
apresiasi muzik
permainan
- rekoder
- alat perkusi

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016) 5
5. Kemahiran teknik bermain rekoder soprano
Bermain dengan intonasi yang baik 5
Repertoire rekoder soprano sehingga 3# 5
dan 3b (nada major)

6. Kemahiran teknik bermain rekoder alto


Bermain dengan intonasi yang baik
5 5
Repertoire rekoder alto 2# dan 2b (nada
major)

7. Kemahiran bermain rekoder soprano dan


alto secara berduet
Memainkan repertoire dalam nada major 5 5
gabungan rekoder soprano dan alto
8. Kemahiran Teknik Iringan Menggunakan
Gitar/Kibod/Piano dengan Alat Perkusi
Berpic dan Tidak berpic (indefinite pitch)
Penyesuaian stail iringan dengan repertoire
yang dikenal pasti
Penyesuaian iringan alat muzik dengan 8 8
pergerakan kreatif untuk pembelajaran
konsep muzik
Penyesuaian iringan alat muzik untuk
mengiringi lagu aksi dan finger play yang
dicipta
9. Persembahan boneka/pentomin
Skrip lakonan untuk persembahan
boneka/pentomin 7 7
Persembahan boneka/pentomin dengan alat
muzik yang dipelajari

Kerja Kursus 1.5 10.5 12


Amali
Ulang kaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 15 15 30 3.5 15 30 16.5 125

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN
Kuliah 15 15
BERSEMUKA
Tutorial 15 30

Amali 30 -

Persembahan rekoder
0.5 1.5
soprano dan alto secara berduet

Penulisan skrip lakonan untuk


persembahan boneka/pentomin - 3
(500 pp)

Satu persembahan boneka/pentomin


dengan alat muzik dan alat perkusi 1 3
berpic dan tidak berpic

Penulisan Aktiviti P&P


- 3
(500 pp)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 63.5 61.5

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016) 6
Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar
125
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Carley, I. M., & Carley, A. M. (2011). Recorder improvisation and technique: Book
rd
two intermediate for alto and soprano recorder (3 ed.). North Carolina:
Brasstown Press.
Stewart, J. (2012). Rhythmic kinesthetics: Fun, percussion-based activities and
games for the classroom. California: Alfred Music.
William, M. A., & Lawrence, J. E. (2013). Integrating music into the elementary
classroom (9th ed.). Boston: Schirmer Cengage Learning.

Rujukan Boughter, D. (2014). Fantastic lessons for classroom music. Placentia: Warming Sun
Tambahan Publishing.
Boyer, R., & Rozmajzi, M. (2011). Music fundamentals, methods,and materials for
th
the elementary classroom teacher (5 ed.). Ontario: Pearson Education
Canada.
th
Bueh, D. (2014). Classroom strategies for interactive learning (4 ed.). Newark DE:
International Reading Association
Campbell, P. (2010). Songs in their heads: Music and its meaning in childrens lives
nd
(2 ed.). New York: Oxford University Press.
Carley, I. M., & Carley, A. M. (2011). Recorder improvisation and technique: Book
one beginning with the soprano recorder (4th ed.). North Carolina: Brasstown
Press.
Minto, D. (2010). Classroom gems: Games, ideas and activities for primary music.
Ontario: Pearson Education Canada.
Newman, L. E. (2014). Fifty famous classical themes for recorder: Easy and
intermediate solos for the advancing recorder player. USA: CreateSpace
Independent Publishing Platform.

19. Maklumat Tiada


Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016) 7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
MUZK3113 AKTIVITI MUZIKAL DALAM BILIK DARJAH (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran
Menghuraikan konsep muzik
melalui aktiviti kreatif, repertoire
nyanyian dan apresiasi muzik
serta langkah penyampaian Kuliah
pengajaran dan pembelajaran X X Tutorial Ujian Bertulis
muzik dalam kelas pendidikan
muzik berpandukan sumber
rujukan terkini (C5, A1, PLO1,
PLO6, LL1)
Mengaplikasikan kemahiran
bermain rekoder soprano dan alto Persembahan rekoder
secara berduet berdasarkan X Amali soprano dan alto
pelbagai repertoire yang diberi secara berduet
(C3, A4, PLO2)
Memperincikan langkah
pengajaran untuk menyampaikan
pengajaran dan pembelajaran
pergerakan secara kreatif, Kuliah Penulisan Aktiviti P&P
X
nyanyian, apresiasi muzik, Tutorial Ujian Bertulis
permainan rekoder, dan alat
perkusi dalam kelas pendidikan
muzik (C4, P4, PLO3, CTPS2)
Mereka cipta dalam kumpulan
aktiviti muzikal yang kreatif
melalui penerokaan muzik bunyi-
bunyian untuk menunjukkan Kuliah
X Ujian Bertulis
konsep muzik yang sesuai Tutorial
dilaksanakan dalam kelas
pendidikan muzik (C6, P6, PLO3,
CTPS2)

Menghasilkan skrip lakonan dan Penulisan skrip


iringan ensembel muzik untuk lakonan
persembahan boneka / pentomin boneka/pentomin
dengan menggunakan alat muzik Persembahan
gitar / kibod / piano dan X X X Amali boneka/pentomin
alat perkusi berpic dan tidak dengan alat muzik dan
berpic dalam kelas pendidikan alat perkusi berpic
muzik (C6, P6, PLO3, PLO4, dan tidak berpic
PLO5, CTPS4, CS1,TS4)

Persembahan rekoder
soprano dan alto
secara berduet

Penulisan Aktiviti P&P

Penulisan skrip
Kuliah lakonan
KESELURUHAN X X X X X X Tutorial boneka/pentomin
Amali
Persembahan
boneka/pentomin
dengan alat muzik dan
alat perkusi berpic
dan tidak berpic

Ujian Bertulis
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini November 2016) 8
Nama Panel Penggubal :

Bil. Nama Kelayakan Akademik


M Sc (Pentadbiran Pendidikan)
1. Universiti Putra Malaysia, 2001
Edna Wellington
B Ed (Music)
University Of Otago,New Zealand, 1998
2. Juliet Monica Menezes B Ed (Music)
University Of Otago,New Zealand, 1996

Nama Pakar Rujuk:

Bil. NAMA JAWATAN UNIVERSITI/BAHAGIAN


1. Prof. Madya Zaharul Lailiddin Dekan Fakulti Muzik dan Seni Universiti Pendidikan Sultan Idris,
bin Saidon Persembahan Tanjong Malim

Ketua Unit Pendidikan Muzik,


Bahagian Pembangunan
Bahagian Pembangunan
2. Bakhtiar bin Mohd Salleh Kurikulum, KPM
Kurikulum

3. Mah Kok Heng Pensyarah Cemerlang IPG Kampus Ilmu Khas

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016) 9

Anda mungkin juga menyukai