Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tingkatan 2

Tarikh/Hari : 16 Nov 2015 (Isnin)

Kelas : 2 Ibnu Taimiyah

Masa : 8.40 – 9.50 pagi (70 minit)

Bilangan Pelajar : 16 Orang

Mata Pelajaran : Sains Tingkatan 2

Tema : Perkembangan Teknologi Industri Dalam Masyarakat

Tajuk : Stabiliti

Objektif Pembelajaran: Memahami bahawa ketinggian dan luas permukaan tapak adalah faktor
yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat:-

1. Menyenaraikan 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan objek dengan


dengan tepat berdasarkan ujikaji yang telah dijalankan.
Pengetahuan Sedia Ada :
1. Pelajar pernah berjalan dengan menggunakan sebelah kaki dan
dapat merasakan bahawa kestabilan badan menjadi kurang.
2. Pelajar pernah menaiki kereta dan bas.
Pendekatan : Konstruktivisme
Kaedah : Inkuiri Penemuan
Strategi : Simulasi, perbincangan, ujikaji, dan soal jawab,
Model Pengajaran : 5 Fasa Needham
Kemahiran Proses Sains : Memerhati, meramal, membuat inferens, mengeksperimen, dan
mengawal pemboleh ubah
Kemahiran Manipulatif: Mengendalikan peralatan dengan betul
Kemahiran Berfikir : Mengawal pemboleh ubah, mengeksperimen
Sikap Saintifik & Nilai Murni : Berani, sedia membantu, kerjasama, jujur, teliti, dan tekun.
Alat Bantu Mengajar : Slaid Power Point, lembaran tugasan, alat dan bahan ( papan nipis,
cawan plastik, silinder penyukat, bikar, dan kelalang kon)

[2]
Aktiviti/Kaedah
Langkah/Masa Isi Pelajaran Catatan
Penyampaian

Pengetahuan sedia ada 1. Guru memanggil Kaedah:


pelajar. dua orang pelajar Simulasi
untuk melakukan
sedikit aktiviti di
hadapan kelas. Teknik:
Soal jawab dan
Kestabilan-berdasarkan 2. Seorang pelajar perbincangan
keluasan tapak. dikehendaki berdiri
dengan sebelah kaki
dan seorang lagi BBM:
berdiri dengan dua 2 orang pelajar
Set Induksi belah kaki.
(±7 Minit) KPS:
3. Guru akan menolak
Memerhati
pelajar untuk
menguji kestabilan
Nilai:
pelajar tersebut.
Berani, sedia
Menyatakan maksud membantu,
4. Guru bersoal jawab
kestabilan-tidak mudah kerjasama.
dengan pelajar
tumbang apabila
tentang pemerhatian
dikenakan daya.
yang dibuat
berdasarkan aktiviti
rakan mereka tadi.

5. Guru mengaitkan
jawapan pelajar
dengan tajuk
pelajaran pada hari
ini dan menyatakan
maksud kestabilan.

[3]
Memerihalkan faktor yang 1. Guru memaparkan Kaedah:
mempengaruhi kestabilan: slaid gambar yang Perbincangan
berbeza dan
 Luas Tapak meminta pelajar
 Ketinggian menyatakan Teknik:
perbezaan di Soal Jawab
antaragambar
tersebut.
BBM:
2. Pelajar dikehendaki Slaid Power
meramal gambar Point
mana yang
mempunyai lebih
Pencetusan kestabilan dan KPS:
Idea menyatakan Meramal
(± 6 Minit) inferens bagi Membuat
jawapan yang inferens
diberikan.

3. Pelajar memilih
Nilai:
gambar yang
Berani mencuba.
terdapat pada slaid
yang dipaparkan
oleh guru.

4. Guru meminta
pelajar menyatakan
2 faktor yang
mempengaruhi
kestabilan
berdasarkan 2
situasi yang

[4]
diberikan.

5. Guru memberikan
bimbingan kepada
pelajar dan
menjelaskan
dengan lebih lanjut
berkaitan faktor
yang mempengaruhi
kestabilan.

Ujikaji: 1. Pelajar dibahagikan Kaedah:


kepada 4 kumpulan Ujikaji
Kestabilan dipengaruhi untuk menjalankan
oleh keluasan tapak. ujikaji.
Teknik:
2. Setiap kumpulan Soal Jawab,
diberikan Lembaran Pembentangan.
Tugasan dan ketua
setiap kumpulan
diminta untuk BBM:
mengambil Lembaran
bahan/objek yang Tugasan 1,
Penstrukturan telah disediakan Penutup kotak
Semula Idea oleh guru. A4,
(±20 minit) Cawan Plastik,
3. Pelajar menjalankan
Silinder
ujikaji dengan
Penyukat,
bimbingan guru
Bikar
untuk menguji
Kelalang Kon
kestabilan
berdasarkan faktor
keluasan tapak dan
KPS:
ketinggian.
Mengeksperimen

[5]
4. Pelajar dikehendaki Pemerhatian
mencatatkan
pemerhatian mereka KMS:
dalam lembaran Mengendalikan
yang disediakan. peralatan
dengan baik.
5. Setiap wakil
kumpulan akan
membuat
Nilai:
pembentangan
Jujur
tentang hasil
pemerhatian
mereka.

Mengenal pasti pemboleh 1. Guru memberikan Kaedah:


ubah: Lembaran Kerja 2 Soal Jawab
yang berkaitan
- Pemboleh ubah tentang faktor yang
dimanipulasikan mempengaruhi Teknik:
kestabilan. Perbincangan
- Pemboleh ubah
bergerak balas 2. Mencari jawapan
dengan membuat BBM:
- Pemboleh ubah perbincangan Lembaran Kerja
Aplikasi Idea dimalarkan bersama. Guru 2,3
(±30 Minit) memberikan
bimbingan untuk
mengenal pasti KPS:
pemboleh ubah Mengawal
dalam soalan yang Pemboleh ubah
Tayangan gambar dalam
diberikan.
slaid
3. Pelajar diminta
Nilai:
menyenaraikan
Berani mencuba

[6]
beberapa objek dan Kerjasama
situasi yang
menggunakan
aplikasi kestabilan.

Guru memaparkan gambar


di dalam slaid Power Point.

Contohnya:

a. Zirafah
b. Basikal

4. Guru mengedarkan
Lembaran Kerja 3
berkaitan dengan
aplikasi kestabilan.

5. Pelajar mencari
jawapan dengan
membuat
perbincangan.

6. Guru memungut
kembali lembaran
kerja yang telah
disiapkan oleh
pelajar.

Membuat rumusan 1. Guru meminta Kaedah:


Refleksi pelajar membuat Soal Jawab
(±2 Minit) kesimpulan tentang
pembelajaran pada

[7]
hari ini. Nilai:
Teliti
2. Pelajar membuat Berani
rumusan tentang
pelajaran pada hari
ini.

3. Pelajar menyatakan
2 faktor kestabilan.

[8]