Anda di halaman 1dari 21

Reka Bentuk Dan Model Kurikulum

Pendidikan Multibudaya Oleh


Byram 1997
Disediakan oleh:
Lailatulzamzam bt Abdullah Suhami
M 20122001712
Nageswary Shanmugham M20122001768
Sanjay Vengatravana M20122001723
Disediakan untuk:
Dr Abdul Talib bin Hashim

Model Micheal Byram 1997
Mengutarakan perubahan bagi memberi kesan
efektif dan kognitif apabila berlaku
pertembungan budaya.
Mendefinisikan secara terperinci keupayaan
antara budaya,peranan pengajaran bahasa
kedua
Bertujuan utk mendalami isu yg timbul apabila
penilaian terhadap kebolehan seseorang utk
berhubung dan berkomunikasi dgn orang yg
berbeza bahasa dan budaya.
Hubungan antara kumpulan berbeza budaya dan
bahasa amat penting dalam aspek diplomasi.


Pendekatan untuk mengembangkan
silibus dan kurikulum dengan mod yang
sesuai antara budaya.
Isu berkaitan guru bagi
mengembangkan konteks pembelajaran
bahasaPola dan prinsip reka bentuk
kurikulum
4 aspek interaksi merentasi sempadan
negara ini:
1. Sikap
2. Pengetahuan
3. Kemahiran pemahaman dan
perhubungan
4. Kemahiran penemuan dan interaksi
*secara prinsipnya dikuasai melalui
pengalaman dan refleksi tanpa
campur tangan dan institusi
pendidikan
Skema Faktor komunikasi antara
budayaKemahiran
Mentafsir dan
mengait
Sikap
mengenali diri
sendiri
Menilai orang
lain
Pendidikan
pendidikan
politik
Kesedaran
budaya kritikal
Pengetahuan
tentang diri
sendiri dan
orang lain:
individu dan
masyarakat
Kemahiran
Menemui /
berinteraksi
Sikap
Sikap yg diperlukan ialah perasaan ingin
tahu dan terbuka, bersedia menangani
ketidakpercayaan dan menilai sesuatu
dengan mengambil kira makna,
kepercayaan dan tingkah laku orang lain.
Hubungan antara sikap dan
pengetahuan tidaklah semudah hubungan
sebab dan akibat, iaitu peningkatan
pengetahuan membawa kepada sikap
positif(Byram ,Morgan et,al., 1994)

Pengetahuan
Dibahagi kepada 2 bahagian:
1. Pengetahuan tentang kumpulan
sosial dan budaya mereka di negara
sendiri
2. Pengetahuan serupa tentang negara
penutur;dan pengetahuan tentang
proses interaksi pada tahap
individu dan sosial.
Kemahiran
Kebolehan untuk mentafsir sesuatu dokumen
dari negara luar untuk seseorang atau
mengenal pasti hubungan antara dokumen
dari pelbagai negara, bergantung pada
pengetahuan tentang persekitaran sendiri
dan persekitaran orang lain.
Kemahiran mentafsir dan mengaitkan
sesuatu terhasil daripada pengetahuan sedia
ada.
Isu sebanyak mana dan jenis pengetahuan
yang boleh dikuasai melalui pendidikan
formal,terutamanya dalam kelas bahasa
asing


BYRAM ICC MODEL


Tiga ciri utama model ICC
1. Model itu mencadangkan satu ideal yang dapat
dicapai , iaitu penutur antara budaya,dan menolak
tanggapan yang penutur asal sebagai model bagi
pelajar bahasa asing.
2. Model itu menjadi model untuk pemerolehan ICC
dalam konteks pendidikan dan termasuklah
objektif pendidikan;
3. Oleh sebab model itu mempunyai dimensi
pengajaran,spesifikasi tentang lokasi
pembelajaran dan peranan guru serta pelajar
turut disertakan


Model pengurusan kurikulum
bilik darjah
Bilik darjah ialah tempat pelajar
mencari pengetahuan tentang proses
komunikasi antara budaya
Peluang bagi pengajaran kemahiran
mentafsir dan mengaitkan dokumen
dan peristiwa
Memberi ruang untuk penyampaian
pngetahuan yang sistematik dan
berstruktur bagi pengajaran bahasa.
Kelebihan bilik darjah
Pelajar memperoleh kemahiran
mencungkil makna dan meneliti
kelancaran
Potensi membuat refleksi dengan
bimbingan guru
Wujud peluang untuk
latihan,kemahiran linguistik,simulasi
komunikasi dan persembahan
(hawkins,1987)
Aplikasi reka bentuk dan model
kurikulum di bilik darjah
Bilik darjah memberikan ruang untuk
penyampaian pengetahuan yg sistematik dan
berstruktur dlm meneruskan tradisi
pengajaran bahasa.
Bilik darjah juga menyediakan peluang untuk
memperoleh kemahiran melalui bimbingan
guru.
Proses pembelajaran diintergrasikan dan
boleh distrukturkan justeru,isu yg penting
adalah untuk menentukan jenis hubungan yg
sepatutnya wujud antara pembelajaran di
dalam dan di luar bilik darjah.
Ciri ketepatan kurikulum bergantung pada keperluan
pelajar.
Dalam kes pelajar kanak-kanak,guru bahasa asing (FL)
mungkin perlu bekerjasama dengan guru lain.
Guru yg mengajar pelajar dewasa pula boleh
menganggar tentang kebiasaan pelajar terhadap
kebudayaan mereka sendiri dan kebudayaan orang
lain.
Pengetahuan dan kemahiran saling berkait dan bilik
darjah membolehkan guru dan pelajar berlatih dan
memikirkan tentang kemahiran membaca dokumen
,ataupun peristiwa dalam sebuah dokumen seperti
rakaman video dlm satu dimensi masa
Model Byram, mencadangkan 6 peringkat
perkembangan kurikulum
Peringkat 1- Konteks Geopolitik satu
analisis tentang perkara yg dimaksudkan
oleh ICC dlm situasi yg berkaitan.
Peringkat 2- Konteks Pembelajaran satu
analisis tentang lokasi pembelajaran dan
parameter yg lain.
Peringkat 3- Faktor Perkembangan- satu
analisis tentang perkembangan kognitif
dan afektif pelajar


Peringkat 4- Mengenal pasti Objektif
keputusan tentang objektif yg mana perlu
ditetapkan sebagai garis panduan bagi kurikulum
telah dibuat menurut peringkat analsis sebelum
ini.
Peringkat 5- titik Mula ICC
Konteks geopolitik
lokasi dan perimeter situasi pengajaran dan
pembelajaran
Situasi apabila para pelajar dilihat menentukan
sendiri ICC mereka
Peringkat 6- Urutan dalam kurikulum

Peranan guru dalam pelaksanaan
kurikulum di bilik darjah

Peranan guru dalam bilik darjah adalah
berperanan sebagai pembimbing,
penyelaras atau fasilitator.
Menurut Jere Brophy,pengurusan bilik
darjah yang berkesan ialah keupayaan
guru untuk membentuk, memelihara dan
memperbaharui bilik darjah bagi
mewujudkan persekitaran yang efektif
untuk pengajaran dan pembelajaran(p&p).

Guru berperanan menghapuskan sifat
perkauman dalam bilik darjah
Menerapkan pendidikan pelbagai budaya
dalam struktur pengajaran
Kurikulum , bahan pembelajaran serta
suasana pengajaran mengandungi
pendidikan pelbagai budaya
Guru perlu memahami,mendalami dan
menghargai serta memberi pertimbangan
dalam kumpulan etnik dan faktor budaya

Konsep pendidikan budaya berkait rapat
dengan hubungan murid dan guru, ibu bapa
dan guru serta guru dan komuniti.
Guru perlu memahami keseluruhan
kemajmukan etnik dan memberi sokongan
positif terhadap latar belakang individu
Bagi mengelakkan ketidakseimbangan
prestasi akademik pelajar, guru harus
mengharapkan semua pelajar untuk
berjaya tanpa mengira kepada kelas,
jantina, bahasa,status sosial, ekonomi dan
bangsa pelajar
Rumusan

Pendidikan merupakan struktur yang
menyumbang kepada keberlangsungan
sesebuah masyarakat.
Untuk mencapai kesejahteraan,
pendidikan perlu mempunyai unsur-
unsur yang menyokong kepada
matlamat keseluruhan masyarakat.
Justeru pendidikan diharapkan
menjalankan fungsi-fungsi yang
dikehendaki

Sekian,
Terima kasih