Anda di halaman 1dari 3

KELEMAHAN CIPP

Mendukung tanggapan yang unggul tentang apa yang proses


perlu buat berbanding kenyataannya.

Menggunakan pendekatan pengurusan, bergantung pada idea


yang rasional berbanding mengenal pasti kecelaruan di alam
nyata.

Sebagai contoh, hubungan antara penilaian dan membuat


keputusan telah dibuktikan sukar untuk dicapai dan mungkin ia
tidak mengambil kira politik dalam membuat keputusan dan
antara organisasi.
KESIMPULAN
CIPP Model mempunyai empat komponen yang saling berhubung kait iaitu Konte
Input, Proses dan Produk.

Penilaian konteks adalah proses membuat rancangan. Semua aspek perlu diamb
kira dari aspek kakitangan, peserta, sumber dan juga persekitaran dalam proses
membentuk objektif program.

Penilaian Input pula berkaitan dengan keputusan menstruktur program.


Pada peringkat ini program akan direka bentuk dengan mengambil kira semua
aspek yang telah dianalisis dan diteliti supaya program yang dihasilkan sesuai,
fleksibel dan ekonomi.
Penilaian proses pula memfokuskan membuat keputusan pelaksanaan.
Di sini program akan dinilai adakah ia berjalan seperti yang dirancang atau tidak
dan mencari kelemahan untuk ditambah baik.

Penilaian produk adalah penilaian akhir sesuatu program. Ia menilai sama ada
program yang dilaksanakan itu berjalan seperti yang diharapkan.

Semua data perlu didokumenkan dan penilai perlu membuat keputusan sama ada
program itu perlu diteruskan, ditambah baik ataupun diberhentikan.