Anda di halaman 1dari 15

INSTITUT PENDIDIKAN

GURU
KAMPUS KOTA BHARU
Nama Kursus: Falsafah dan Pendidikan di Malaysia
Kod : EDUP3013
Nama : Jamency Lek Qiao Ying
: Liew Zhao Yu
: Chang Hui Yi
Pensyarah : En Halim B. Wan Ibrahim
• Analisis
• Aplikasi
Model Tyler
Dicadangkan oleh Ralph Tyler
• Beliau berpendapat kurikulum adalah pengalaman
pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelolakan
dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk
membawa perubahan signifikan dalam tingkah
laku murid-murid

• Penekanan dalam tingkah


laku murid-murid
Matlamat
Model Kurikulum Tyler
“Kurikulum  segala pengalaman yang diarah,
dirancang, dikelolakan dan dilaksnakan oleh pihak
sekolah untuk membawa perubahan signifikan dalam
tingkah laku murid-murid”.
Ralph Tyler
(1902-1994) 4 kompenen asas
kurikulum iaitu:
Kesan Model Tyler
Kelebihan Kelemahan

Bersistematik = menyediakan idea


yang jelas terhadap hasilan agar
kandungan dan tatacara dapat di
sepadukan serta dinilai Tidak memberikan perhatian kepada latar belakang
dan kebolehan pelajar yang sedia ada.

Logik dan diterima kerana


kesesuaiannya dalam penyusunan Kemungkinan objektif tidak tercapai
aras kurikulum yang di mulakan
dengan penetapan matlamat dan
objektif pengajaran. Murid tidak mempunyai pengetahuan atau
Model ini juga memerlukan pelajar
berinteraksi dan menyeuaikan diri
dalam pelbagai persekitaran luaran Kemahiran sedia ada
kerana model ini mementingkan
pengalaman pembelajaran oleh
pelajar sebagai asas untuk
Kurang jelas; hakikat belajar mengajar ;
menjayakan model ini. pembelajaran terjadi diluar tujuan.
Disini pelajar akan membina
kemahiran berfikir, membantu
mencari maklumat dan menanam Terlalu menekankan pada hasil pembelajaran yang
minat dan sikap pelajar sendiri. boleh mengkonkong kreativiti.
• Obektif sebagai panduan (ob yg hendak
dicapai digaris dengan jelas)
– mengikut objektif untuk pelaksanan , tidak akan
terpesong
• Mempunyai berpengalaman pembelajaran

• Guru terikat dengan dan terkongkong


dengandenan pendidikan tujuan yang diwujud
Model Taba
Diperkenalkan oleh Hilba Taba (1962)

Menekankan proses pembelajaran Induktif dalam P&P

Menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan


operasi kognitif ke atas bahan pengajaran

Bahan-bahan pengajaran disusun secara sistematik

Menggunakan pendekatan grass-root(guru) iaitu


perancangan pengajaran mesti direkabentuk oleh guru
Model Kurikulum Hilda Taba
Objektif memandu keputusan
Penekanan objektif kurikulum spt apa yang perlu
sbg platform utk disampaikan, apa yang perlu
aktiviti di sekolah- ditekankan, apa jenis isi kandungan
yang perlu dipilih dan apa jenis
kenali sbg kurikulum. penglalaman pembelajaran yang perlu
dititikberatkan
Juga dikenali sebagai
model pembangunan Merupakan kaedah yg
konsep & mengutamakan berkesan utk mengajar
penyusunan bahanb-bahan kandungan kurikulum dlm
pengajaran dalam proses bentuk generalisasi &
p&p. diskriminasi.

Terdapat 7 langkah
pengembangan kurikulum
berdasarkan model terbalik
(bottoms-up) drpd Taba ini.
4 Strategi pengajaran untuk menggalakan pemikiran kritis di
kalangan murid.

1. Menyusun data atau 2. Menggolong dan


fakta dengan memerhati mengelas fakta-fakta
ciri-ciri persamaan dan menjadi kategori dan
perbezaan. memberi label
kepadanya.

3. Membuat 4. Mengaplikasi
generalisasi atau generalisasi yg
kesimpulan atas diperoleh.
hubungan-hubungan
antara kategori itu.
KOMPENEN LANGKAH PELAKSANAAN
1) Diagnosis Keperluan Kenalpasti keperluan pelajar (kemahiran penyelesaian masalah)
pembelajaran

2) Pembentukan objektif Selaras dengan keperluan murid yg telah dikenalpasti


pembelajaran
3) Pemilihan Kandungan • Berpandukan dgn objektif
• Rekevan
• signifikan
4) Penyusunan isi • Urutan(senang kpd kompleks, konkrit kpd abstrak)
kandungan • Tahap kematangan pelajar
• Minat pelajar
• Kebolehan pelajar
• Tahap pencapaian pelajar
5) Pemilihan pengalaman • Bersesuaian dgn kandungan yg disampaikan
pembelajaran • Melibatkan murid scr menyeluruh
6)Penyusunan pengalaman • Dirancang dgn teliti
pembelajaran • Relevan
• Bersesuaian dgn pelajar
7) Penilaian Perhatian diberi kpd:
-tujuan (pemulihan, pengayaan, straming, pensijilan)
-Bentuk (formatif, sumatif)
-Jenis (ujian bertulis, ujian lisan, temubual, pemerhatian, penyemakan
portfolio)
Kesan Model Taba
• Kurikulum dan pengajaran adalah saling berkaitan dan
tidak wujud secara berasingan.
• Memberi guru peranan yang lebih besar
• Menggunakan kaedah induktif.
Kelebihan • Mampu meningkatkan pemikiran se!Ara produktif dan
kreatif apabila pelajar meneroka di sebalik data yang
diberikan.
• Kurikulum sebagai rancangan untuk pembelajaran

• Proses pelaksaannya memakan masa yang panjang.


• proses mengumpul dan memilih maklumat harus
dilakukan terus menerus sebelum dapat membina
Kelemahan idea)terutama kategori dan membina konsep.
• Sukar menentukan tujuan kerana perlu menilai latar
belakang pelajar yang berbeza-beza.
• Membebankan guru.
• Pelajar dapat berfikir kritis
o Pengunaan kaedah induktif
• Proses pelaksaannya memakan masa yang
panjang.
– Terlalu banyak ak dijalankan dalam kelas
• Pelajar semakin produktif dan kreatif
– Bagi pelajar menerokaan sendiri
MODEL MODEL OBJEKTIF
TYLER Ralph Tyler (1949) TABA Hilda Taba (1996)

ASPEK
Objektif Pelajaran 1. Aspek yang berkaitan : Ditentukan berdasarkan falsafah
2. Perkembangan tingkah laku pragmatism yang mengandungi
kendiri pelajar. logik penyelesaian masalah
3. Isi kandungan mata melalui aktiviti inkuiri-
pelajaran yang beroperasi penemuan.
dengan tingkah laku pelajar. Selaras dengan keperlun murid
yang telah dikenalpasti

Kandungan Pengalaman pendidikan Kandungan seelok-eloknya:


seharusnya bersifat: 1.Berpdankan dengan objektif
1. Spesifik 2.Bersifat relevan
2. Eksplisit 3.Mengutamakan penyusunan
3. Boleh diukur bahan-bahan pengajaran dalam
4. Berlandaskan falsafah proses P&P.
pendidikan
5. Berdasarkan pengetahuan
sedia ada murid.
Pengurusan • Melibatkan pemilihan isi Pertimbangan diberi kepada:
kandungan dan pengalaman • Berperingkat (senang kepada
pembelajaran (aktiviti) kompleks, daripada konkrit
sejajar dengan tujuan kepada abstrak).
pendidikan. • Tahap kematangan murid.
• Minat murid.
• Kebolehan murid
• Tahap pencapaian murid.
Penilaian Pertimbangan diberi kepada: Perhatian diberi kepada:
• Bentuk yang bersifat Tujuan (pemulihan dan
formatif & sumatif. pengayaan)
• Model penilaian yang Bentuk (Formatif dan Sumatif)
digunakan. Jenis instrumen ( ujian bertulis,
• Jenis instrumen untuk lisan, temubual, pemerhatian)
mengutip data ( Temubual,
pemerhatian,analisis
portfolio)
Kebaikan Bersifat sistematik
Objektif pengajaran yang ingin dicapai digariskan dengan jelas.