Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK

GURU

Nama Guru : _____________________

NO

MAKLUMAT

1.

Adakah sekolah ini mempunyai kemudahan prasarana yang


mencukupi?

2.

Adakah guru menggunakan aplikasi ICT dalam pengajaran


dan pembelajaran?

3.

Adakah guru menggunakan Bahan Bantu Mengajar(BBM)


ketika proses pengajaran dan pembelajaran?

4.

Adakah pencapaian murid sekolah ini dalam bidang


kurikulum berada pada tahap yang memuaskan?

5.

Adakah murid aktif dalam memberi respons sewaktu proses


pembelajaran dan pengajaran dijalankan?

6.

Adakah disiplin pelajar di sekolah ini dalam keadaan


terkawal?

7.

Adakah aktiviti kokurikulum dilaksanakan setiap minggu


sekali seperti yang diwajibkan?

YA

TIDAK