Anda di halaman 1dari 27

PENGURUSAN

PEMBELAJARAN
(EDU3034)
Pendahuluan

 Apa dia pengurusan pembelajaran


 Mengapa penting
 Implikasi terhadap pelajar, guru, sekolah,
masyarakat dan negara
 Faktor mempengaruhi
 Langkah mengatasi
 Cabaran, kekangan dan halangan
Guru yang profesional haruslah mampu
menguasai dan mengurus 7 jenis pengetahuan
berikut :

 Pelajar
 Pedagogi
 Kurikulum
 Konten-pedagogi
 Kandungan mata pelajaran
 Konteks pendidikan di Malaysia
 Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia
(Pedagogical Content Knowledge – Shulman, L.S. )
Definisi Pengurusan
 Pengurusan ialah satu proses merancang, mengelola,
memimpin dan mengawal daya usaha ahli-ahli
organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain
untuk mencapai matlamat yang ditentukan
(Stoner,1984).
 Pengurusan merupakan satu proses mendapatkan
kerjasama kakitangan secara berkesan untuk mencapai
matlamat (Robbins,1984).
 Pengurusan mencakupi bagaimana sumber-sumber
seperti kewangan, manusia dan alat-alat digembleng
dan digunakan untuk mencapai matlamat organisasi
(Shukur,1988).
Pengurusan Sekolah

Menurut Sharpe (1989), sekolah merupakan


organisasi yang unik dan tidak terdapat pada
mana-mana organisasi di dunia.
Keunikan ini memerlukan pengurus yang
berpengetahuan dan berkemahiran yang tidak
dipunyai oleh pengurus organisasi lain.
Tiga ciri yang menjadikan organisasi sekolah
kini paling sukar ditadbir:
i) Sekolah dan sistemnya adalah organisasi manusia.
Klien dan bahan mentahnya manusia, sumbernya
manusia dan matlamatnya berkait dengan manusia
ii) Kumpulan sasaran manusia- kanak-kanak dan
remaja yang kompleks dalam period perkembangan
mental, fizikal, emosi dan sosial.
iii) Matlamat utama sekolah berkait dengan pendidikan.
Pendidikan berkait dengan pembelajaran,
perkembangan dan pembangunan diri manusia.
iv) Manusia adalah modal insan atau aset utama
sesebuah negara.
Menurut Abd Rahim Abd Rashid (2001),
pengurusan organisasi sekolah perlu kreatif dan
inovatif bagi membentuk sesebuah sekolah
organisasi yang dinamis- pengetahuan baru,
budaya saintifik, penyebaran teknologi maklumat
dan pembangunan potensi manusia.
Namun,menurut Senge (2000), sekolah
merupakan institusi yang paling lambat berubah,
masih konservatif dan mengekalkan amalan
tradisional yang tidak sesuai dengan kehendak
semasa.
Lantaran itu, pengurusan strategik di kalangan
pengurus di sekolah-sekolah amat penting
bagi wujudkan sekolah yang berkesan.
MATLAMAT
PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN
(education)

Belajar untuk keterampilan


Belajar untuk belajar
DIDIK LATIH
(educere) (educare)
Kem
u ahi
llm ra n
Te
an

rba
s

tas
ru
rt e
Be
Pendidikan ialah…….

i
NEGARA pol
itik
o m
kon
e
MASYARAKAT Potensi INDIVIDU
+
Warisan Sejahtera Pengembangan
Kebudayaan +
glo

Potensi
Warisan
bal

l
ia
isa

s
so
si

KELUARGA
alam sekitar keselamatan
Sejahtera

Keamanan Kebebasan

ilmu
iii. Pendidikan ialah sistem
“Pendidikan ialah satu sistem perkembangan
intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi.”
(Aristotle: 384 S.M. – 322
S.M.)

iv. Pendidikan ialah proses


“Pendidikan sebagai proses membentuk
kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan
dan perasaan terhadap alam sejagat dan
sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses
bagi mengatur dan menambah pengetahuan
yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih
selamat.” (John Dewey: 1933)
v. Pendidikan ialah penambahan ilmu
“Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu
untuk menghampirkan diri dengan
kesempurnaan fitrah dan memahami daya
usaha yang terdapat pada bakat dan watak
seseorang.” (Stuart Mill)

vi. Pendidikan ialah mendidik


“Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin
keluar. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar,
latihan dan indoktrinasi.” (Ducasse)
2.2.3 Konsep & Pengertian
Pendidikan Dalam Islam
Tarbiah
(Mengasuh/ Ta’dib
Memelihara/ (Mendidik/
membaiki) membentuk
adab & akhlak
MAKHLUK
Ta’lim
(Pengajaran)
Dalam Islam, tarbiah, ta’dib dan ta’lim
bergabung untuk melahirkan insan terdidik:
i. Berilmu
ii. Mempunyai kesedaran
iii.Menghayati
iv.Menginsafi
v. Beramal

“Hanya yang takut kepada Allah dari hamba-


hamba-Nya ialah ulama.” (Surah Fatir:28)
KESAN
PENDIDIKAN:
WARGANEGARA
M YANG BAIK
A Dimensi Dimensi
Interinksik Instrumental
L
 Percaya & patuh Berupaya memberi
kepada Tuhan
A sumbangan kepada
 Berilmu kesejahteraan &
Y kemakmuran
 Berketerampilan
 keluarga
S  Berakhlak
 masyarakat
 Bertanggungjawab
I  negara
 Sejahtera diri
A
Tahap Pengurusan Kurikulum
Bilik Darjah
TAHAP PERKARA

1. Perancangan 1. Analisis keperluan dan persiapan


dokumen kurikulum
2. Implementasi 2. Pelaksanaan sebenar kurikulum di bilik
darjah.
3. Penilaian 3. Penilaian bagi keperluan pembaikan
atau perubahan kurikulum
Theory Practice

Who will bridge the gap between theory and practice ?


TEACHERS !!
BUT HOW?????
KNOW IT UNDERSTAND IT APPRECIATE IT

BE SERIOUS ABOUT IT ACTIVELY INVOLVED


BE PROACTIVE
THINGS WILL CHANGE
Teachers Might FOR THE BETTER
Contribute And Influence
Policy Making !!!
Prinsip pengajaran
Merancang : pengajaran perlu dirancang
mengikut fasa dan turutan
Set induksi: aktiviti ringkas bagi menarik
minat dan perhatian
Penyampaian: Apakah langkah guru dan
pelajar (aktiviti) sesuai dengan masa, bahan,
aras pencapaian
Penutup: mengukuh isi, penilaian, merumus
 Kepelbagaian teknik:
-Memerlukan kreativiti guru.
-Mengekalkan tumpuan pelajar
-Unsur kepelbagaian
-(ambil kira faktor masa, jumlah murid,
bahan, kesukaran dll)

 Penglibatan pelajar:
-Bersifat dua hala, mesra, kondusif, aktif
-Semua terlibat/ tiada yang tersisih
-Interaksi lebih membina
-Ch. Menyoal, beri pandangan, pendapat,
masalah, melakun, berhujah,dll
 Ambil kira perbezaan Individu: Murid
mempunyai keupayaan, minat dan bakat
berbeza. Perhatian perlu diberi di atas
kewujudan uinsur kepelbagaian tersebut.
Langkah: beri perhatian, ulang-ulang isi, latih
tubi, darjah kesukaran kurikulum perlu diambil
kira.
Guru perlu peka kepada reaksi pelajar seperti
bising, resah, murung, tiada reaksi, lesu dll
keran ini mencerminkan reaksi terhadap
pengajaran guru
Guru perlu sentiasa muhasabah sepanjang
proses mengajar dengan kecerdikan akal
budinya.
 Pengalaman sedia:
kaitkan p&p dengan pengalaman sedia pelajar
contoh: ulang pelajaran lepas, soal jawab
pengalaman lalu, ceritakan pengalaman,
kata kunci ini penting sebelum guru memulakan
pengajaran kerana murid sukar menerima
pelajaran “secara mengejut” dalam keadaan
“vakum”
 Merangsang fikiran murid melalui soalan,
“cabar minda”, “ramalan”,”fikir bersama”
kata kunci: Jangan terus puas hati dengan
jawapan pertama pelajar. Berikan “provokasi”
 Gagne (1974) menyatakan pembelajaran
adalah:
 Perubahan pemikiran
 Perubahan kebolehan
 Perubahan tingkah laku
- Berkaitan dengan minat, sikap dan nilai
yang dipegang dan diamalkan
- Pembelajaran memerlukan rangsangan
supaya meninggalkan kesan lebih
bermakna
Prinsip Pembelajaran
 Latihan – murid dapat mengaplikasi apa
dipelajari dan dapat mengukuhkan
pengetahuan yang diterima dari guru
 Kondusif: suasa pembelajaran yang selesa
dari segi minda, fizikal, emosi, rohani
 Bermatlamat: pengajaran berfokus akan
memudahkan murid mengikuti secara
teratur dan sisitematik dari senang ke
susah, maujud ke abstrak dekat kepada
jauh dll
 Penglibatan aktif: pelajar perlu dilibatkan dalam
proses p&p. supaya pengajaran lebih hidup,
ceria dan bermakna
 Persediaan awal: Persediaan guru dari segi
memahami kandungan, persediaan bahan, latar
belakang murid
 Mengkaji murid: analisis terhadap minat,
kecenderungan, bakat, keperluan
 Unsur dorongan: Suasana pengajaran
berbentuk dorongan dan meyakinkan murid.
Elakkan merendahkan keupayaan. Banyakkan
pujian, sokongan, penghargaan guru.
Faktor mempengaruhi
kesediaan belajar
 Kematangan fizikal- berupaya dari segi kognitif,
afaktif dan kemahiran
 Mengekalkan perhatian – beri tumpuan pengajaran
guru, tumpuan mendengar, tumpuan minat
 Dorongan: penggerak untuk menimbul dan
mengekalkan minat
 Sosial dan persekitaran: ajar murid sedia menerima
orang lain, prihatin terhadap sekitar, tidak
egosentrik, sedia terima pendapat
 Pengalaman sedia: murid lebih sedia dan yakin
belajar sekiranya bahan pembelajaran berkaitan
dengan pengalaman mereka
refleksi
 Mengapa mengajar dikatakan sebagai
satu seni?
 Apakah matlamat pengajaran yang agak
sukar untuk dicapai:
menyampaikan maklumat?
menguasai kemahiran?
membentuk nilai dan sikap?
berfikir secara kritis dan kreatif?
menjadikan murid berdikari?