Anda di halaman 1dari 27

ⓣⓔⓞⓡⓘ

ⓟⓢⓘⓚⓞⓢⓞⓢⓘⓐⓛ
ⓔⓡⓘⓚ
ⓔⓡⓘⓚⓢⓞⓝ
• Menekankan kepentingan
hubungan sosial dengan individu
di persekitaran.
• Perkembangan psikososial ini
membentuk personaliti kanak-
kanak.
• Terdapat 8 peringkat
perkembangan psikososial dalam
teori ini yang saling berkait antara
satu sama lain.
• Terdapat matlamat yang perlu dicapai
dalam setiap peringkat.

• Individu perlu berhadapan dengan krisis


perkembangan di dalam setiap peringkat.

• Kejayaan atau kegagalan mencapai


matlamat atau menyelesaikan krisis
perkembangan akan membawa akibat
kepada imej kendiri individu.
Peringkat Tahap Huraian
umur
1. Asas kepercayaan Dari lahir Cabaran pertama
lawan asas hingga 1 –membina asas
ketidakpercayaan tahun kepercayaan
dengan
persekitaran
•Asas kepercayaan timbul jika mendapat jagaan yang
sempurna secara tetap oleh penjaganya.
•Mengikut kepercayaan Erikson, jika tidak diberi penjagaan
yang sepatutnya seperti penyusuan tidak dijaga atau
lampin tidak bertukar, ketidakpercayaan kepada orang lain
timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan ketakutan
dan berprasangka.
2. Autonomi 1 - 3 Perkembangan tertumpu kepada
lawan tahun. perkembangan fizikal. Rasa
keraguan percaya kepada keupayaan diri
timbul jika berjaya dan menerima
sokongan. Jika gagal mereka akan
ragu-ragu terhadap keupayaan diri.
•Kanak-kanak cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa
bantuan-mereka ingin mempunyai autonomi terhadap diri
sendiri. –cuba makan minum, membuang air, pakai kasut
sendiri.
•Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk berdikari dan
meneroka perlakuan fizikal akan merasa mempunyai
autonomi.
•Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan merasa ragu-
ragu terhadap keupayaan sendiri.
3. Inisiatif 4-5 Kanak2 cuba berdikari, ada inisiatif
lawan rasa tahun melakukan sesuatu sendiri - jika
bersalah. gagal akan rasa bersalah.
•Kanak-kanak akan cuba untuk menjadi lebih berdikari.
Mereka meneroka persekitaran dan mencuba kemahiran-
kemahiran baru.
•Mereka suka bertanya dan meminta penjelasan untuk
peristiwa dan situasi yang dilalui.
•Inisiatif dalam diri kanak-kanak digalakkan dengan
sokongan dan peluang oleh orang dewasa manakala
galakan kanak-kanak lain menghargai hasil kerja rakan.
•Rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila
kanak-kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa
mencuba kemahiran..
4. Industri 6 – 11 Kanak-kanak perlu menguasai
lawan rasa tahun kemahiran-kemahiran tertentu di alam
rendah diri persekolahan. Kegagalan akan
memberi impak merendah diri dan
tiada keupayaan.
•Tugasan utama-timbulkan rasa kompetensi dan industri.
•Industri-kejayaan dalam melaksanakan sesuatu
kemahiran dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan
hati kanak-kanak.
•Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan.
•Kanak-kanak yang gagal dalam peringkat ini akan merasa
rendah diri dan tiada keupayaan bukan sahaja terhadap
pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial
dengan individu di persekitaran mereka.
5. Identiti lawan 12 - 18 Golongan remaja mencari
kekeliruan identiti tahun identiti -pekerjaan, kemahiran,
jantina dan bersosial.
•Remaja mencari identiti dan membina personaliti diri.
•Ingin memahami diri sendiri dan bagaimana mereka
berbeza dengan orang lain.
•Harus menyeimbangi kehendak diri sendiri dengan
kehendak orang di persekitaran-ibubapa, guru, rakan.
•Mencari-mereka meniru identiti orang lain di persekitaran.
•Erikson percaya bahawa remaja yang berjaya melepasi
krisis ini akan berjaya membina identiti diri.
•Gagal-kecelaruan identiti, rasa tidak selamat, ragu-ragu
dan akan mengalami pelbagai masalah di peringkat
seterusnya.
6. Keintiman Awal Mebentuk keintiman dalam
lawan dewasa. hubungan, menuju perkahwinan
keasingan 18 – 35 dan membina kerjaya. Gagal-
tahun. berasa terasing dan tersisih.
•Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui
perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga.

•Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan


melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa
hilang identiti diri..

•Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa


terasing dan akan menghindari perhubungan dengan
orang lain.
7. Generativiti Pertengaha
Kehidupan berkeluarga dan
lawan n dewasa kerjaya yang baik.
kekakuan 35 - 65 Kegagalan membawa
tahun. kepada perasaan
mementingkan dri sendiri.
•Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui
perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga.

•Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan


melindungi individu lain(suami/isteri dan anak) tanpa
hilang identiti diri..

•Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa


terasing dan akan menghindari perhubungan dengan
orang lain.
8. Integriti Lanjut Kejayaan di dalam hidup
lawan usia. berkeluarga dan karier.
kekecewaan 65 tahun Kegagalan membawa kepada
ke atas. kesedihan dan kekecewaan.

•Pada peringkat ini seseorang individu telah melalui


pelbagai pengalaman dan cabaran di dalam hidupnya.

•Individu yang berjaya melepasi segala krisis


perkembangan akan bangga dengan segala pencapaian
dan kejayaan yang diperolehi.

•Kegagalan melepasi krisis-krisis perkembangan akan


membawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua.
ⓘⓜⓟⓛⓘⓚⓐⓢⓘ
ⓣⓔⓡⓗⓐⓓⓐⓟ
ⓟⓡⓞⓢⓔⓢ
ⓟⓔⓝⓖⓐⓙⓐⓡⓐⓝ
ⓓⓐⓝ
ⓟⓔⓜⓑⓔⓛⓐⓙⓐⓡⓐⓝ
PERINGKAT 1 : ASAS KEPERCAYAAN LAWAN
KETIDAKPERCAYAAN

• Apabila berdepan dengan kanak-kanak yang


mempunyai masalah ketidakpercayaan guru harus
menetapkan rutin bilik darjah yang berkala dan
tetap.

• Kanak-kanak ini perlu dilayan dengan mesra dan


guru harus mengambil berat terhadap kanak-kanak
ini.

• Kanak-kanak ini boleh diletakkan dalam sistem


rakan sebaya di mana seorang rakan yang sesuai
bertindak membantu kanak-kanak ini semasa
aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
PERINGKAT 2 : AUTONOMI LAWAN KERAGUAN

• Beri peluang dan sokongan kepada kanak-kanak


untuk mencuba kemahiran-kemahiran baru.
• Pastikan persekitaran selamat untuk kanak-kanak
mencuba kemahiran.
• Jangan menghukum kanak-kanak apabila tersalah
langkah di dalam proses ini. Hukuman dan dendaan
akan membawa kepada pengurangan rasa autonomi
dan menimbulkan keraguan.
• Tetapkan peraturan yang ringkas dan boleh difahami
dengan konsisten. Ini adalah untuk membentuk
disiplin kendiri kanak-kanak.
PERINGKAT 3 : INISIATIF LAWAN RASA BERSALAH

• Beri pujian kepada kanak-kanak yang menunjukkan


inisiatif mencuba kemahiran baru.
• Laksanakan kurikulum pembelajaran yang boleh
membentuk kanak-kanak untuk mencapai kemahiran-
kemahiran ini. Contoh: latihan koordinasi otot dan
deria.
• Beri peluang kanak-kanak mencuba kemahiran-
kemahiran baru melalui kaedah bermain.
• Galakkan mereka bertanya soalan tentang perkara-
perkara yang baru dipelajari. Beri maklum balas yang
ringkas dan mudah difahami kanak-kanak.
PERINGKAT 4 : INDUSTRI LAWAN RASA RENDAH DIRI

• Berikan kanak-kanak aktiviti yang mencabar tetapi


sesuai dengan kebolehan kanak-kanak.

• Beri pujian dan penghargaan kepada setiap usaha


yang dilakukan atau kejayaan yang diperolehi
walaupun kecil. Maklumbalas boleh secara verbal
atau bertulis.

• Beri peluang kepada kanak-kanak untuk berkongsi


kejayaan yang mereka lakukan. Pembentangan
tentang usaha untuk menghasilkan sesuatu boleh
dibuat.
• Mengenalpasti pelbagai kebolehan kanak-
kanak dan jenis kecerdasan mereka.
Menurut Howard Gardner, kecerdasan
bukan hanya dalam akademik, ia boleh
merangkumi bidang lain seperti muzik,
spatial, kinestetik, interpersonal dan
intrapersonal.
• Galakkan mereka bersaing dengan
keupayaan diri mereka sendiri dan bukan
orang lain.
PERINGKAT 5 : IDENTITI LWN KEKELIRUAN IDENTITI

• Beri peluang kepada remaja untuk meneroka


kebolehan diri sendiri dengan mencuba pelbagai
aktiviti yang sesuai dengan minat remaja tersebut.
• Dedahkan pelbagai jenis peluang pekerjaan yang
sesuai dengan minat dan kebolehan remaja.
• Mengadakan ceramah dengan menjemput
personaliti-personaliti yang berjaya dalam bidang
mereka dan mempunyai latar belakang sama dengan
remaja.
• Gerak kerja berkumpulan mendorong remaja
bekerjasama dan berkongsi minat.
• Kemahiran berkomunikasi dan mendengar perlu
didedahkan kepada remaja.
Satu perasaan Bentuk emosi –
afektif seseorang gembira,
individu dalam sedih, takut,
keadaan yang marah, dll.
memberi makna
kepadanya.

EMOSI
Luahan emosi
memberi gambaran
tentang perasaan
seseorang & memberi Tahap emosi-
impak kepada • +ve-gembira
perhubungan individu
dengan orang lain • -ve-marah
• Permulaan hubungan emosi antara ibu bapa dengan
bayinya adalah melaui intonasi suara.

Intonasi suara ibu bapa dapat menenangkan


bayi yang sedang menangis.
• Pada akhir tahun pertama bayi, ekspresi muka ibu boleh
mempengaruhi perkembangan emosi bayi.
• Ibu bapa yang menunjukkan emosi positif menghasilkan
anak yang tenang dan patuh.
• Terdapat 2 konsep utama dalam perkembangan emosi
kanak-kanak-konsep regulasi emosi dan kompetensi
emosi.
REGULASI EMOSI

• Melibatkan cara berkesan untuk mengawal ledakan


emosi supaya individu boleh mengawal diri.
• Cara meregulasi emosi:

Bermula punca luaran punca dalaman

Bayi bergantung kepada punca luaran(ibu bapa)


untuk menenangkan emosi. Latihan harus
diberikan supaya mereka mampu meregulasi
emosi sendiri tanpa bantuan orang lain tetapi
secara dalaman.
strategi kognetif

Anggap cabaran sebagai sesuatu yang positif atau


jangan fokuskan fikiran ke arah situasi yang
membangkitkan emosi negatif

Ledakan emosi

Dengan kematangan dan sokongan daripada


ibu bapa dan guru kanak-kanak akan dapat
mengawal ledakan emosi
Memilih dan mengawal situasi dan perhubungan

Semakin meningkat usia kanak-kanak, mereka


sepatutnya berupaya memilih situasi dan hubungan
yang boleh mengurangkan emosi negatif.

Menangani tekanan.

Kanak-kanak patut didedahkan dengan strategi


mengawal dan menangani tekanan.
KOMPETENSI EMOSI

• Menurut Carolyn Saarnu (Santrock, 2007) untuk


menghasilkan individu yang mempunyai kompetensi
emosi,beberapa kemahiran personal dan sosial harus
dipraktikkan

KEMAHIRAN CONTOH

Kesedaran Boleh membezakan


emosi diri emosi diri dalam
sendiri pelbagai keadaan.
Mengenalpasti Memahami
emosi orang lain keadaan
emosi
orang lain.

Menggunakan Menggunakan
perkataan yang perkataan yang
menggambarkan menggambarkan
emosi yang emosi dalam situasi
relevan dengan tertentu dengan
situasi yang tepat dan sesuai.
dihadapi
Berempati dan
simpati dengan Sensitif terhadap
keadaan yang perasaan orang
dialami oleh lain yang sedang
orang lain. duka atau kecewa.

Seseorang yang
Menyedari bahawa sedang marah tidak
emosi dalaman tidak semestinya
semestinya diluah menunjukkan
secara luaran kemarahan secara
fizikal
Mengawal marah
Mengawal emosi dengan
negatif dengan meninggalkan situasi
meregulasikan yang menyebabkan
emosi tersebut emosi tersebut atau
fikirkan perkara yang
boleh meredakan
perasaan marah.

Sedar tentang Menunjukkan


keupayaan emosi kemarahan kepada
yang dapat seseorang rakan
mempengaruhi mungkin boleh
sesuatu hubungan menjejaskan
persahabatan

Anda mungkin juga menyukai