Anda di halaman 1dari 35

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS BAHASA MELAYU

(LAWRENCE KOHLBERG)
PISMP SEMESTER 1/2011
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

HAK CIPTA:
MOHAMAD TAUFIQ BIN JAMAL
MUHAMMAD AMIRUDDIN BIN MUSA
BIODATA

PERINGKAT PERKEMBANGAN

FAKTOR MEMPENGARUHI

IMPLIKASI TERHADAP P&P


Biodata
• Dilahirkan :25 Oktober 1927 di Bronxville, New
York.
• Berasal dari sebuah keluarga kaya
• Belajar di Akademi Philips, sebuah pusat pengajian
yang terkenal.
• Mendaftar ke Universiti Chicago pada 1948. Dan ia
memperoleh gelaran sarjana dalam psikologi dalam
waktu hanya satu tahun
• Pada 1968, dalam usia 40 tahun, ia menjadi
profesor pendidikan dan psikologi sosial di Universiti
Harvard
 Kematian : 19 Januari 1987
 Umur: 59 tahun (Bunuh diri dengan
menenggelamkan dirinya di Lautan Atlantik akibat
tekanan dan penderitaan penyakit yang merebak
pada masa itu.)
• Berpendapat penaakulan moral berkait rapat dengan
perkembangan kognitif walaupun ada masanya
tahap pemikiran seseorang tidak menjamin
peningkatan tahap penaakulan moral seseorang.
• Kajian beliau merangkumi pendidikan moral dan
perkembangan individu.
• Telah mencadangkan peringkat perkembangan moral
individu
Peringkat
Perkembangan Moral
CIRI-CIRI PERINGKAT PERKEMBANGAN MORAL

Apabila seseorang individu didapati berada di satu peringkat yangHierarki.
lebih tinggi, ini bermakna bahawa ia telah pun melalui peringkat
moral yang lebih rendah. Seseorang individu biasanya bertindak
atau memilih peringkat yang lebih tinggi dari peringkat semasanya.

Sistematik dan Merupakan sistem pemikiran yang berterusan. Cara seseorangmenganalisa dan menginterprestasikan data serta membuat keputusan

berstruktur.
mengenai masalah moral dan peribadi merupakan perkara yang sangat
penting dalam perkembangan moral secara keseluruhannya.

Ini bermakna dalam semua keadaan kecuali dalam keadaan


Urutan tidak

trauma yang serius, pergerakan dalam peringkat


berbalik penaakulan moral selalunya adalah ke depan dan tidak
pernah mundur.
Contoh-contoh Kajian:
Teori Lawrence Kohlberg

dijalankan selama 20 tahun dalam kalangan budak-budak
lelaki dari latar belakang kelas pertengahan dan golongan
pekerja di Chicago.

Temubual awal bermula ketika subjek tersebut berumur di
antara 10-16 tahun,

kemudian mereka ditemubual semula selepas selang tiga
tahun

Chicago


Satu kajian jangka panjang dengan budak-budak lelaki dari
kawasan bandar dan luar bandar di Turki, yang berada
dalam lingkungan umur yang sama seperti di Chicago
Amerika Syarikat.

Hasil kajian mendapati keputusanny sama seperti di
Chicago.

Bermakna, ia bersifat sejagat.

Turki


Beberapa kajian merentas budaya seperti di
Kanada, Britain, Yukata,Honduras dan India

Hasilnya juga menunjukkan teori
perkembangan moralnya bersifat sejagat
dan rentas budaya
Berdasarkan kepada kajian-kajiannya, Kohlberg (1975)
mendakwa bahawa teori perkembangan moralnya itu adalah
sejagat dan merentas budaya. Beliau mengatakan:

“All individuals in all cultures use the same thirty basic moral
categories, concepts or principles, and all individuals in all
cultures go through the same order or sequence of gross stage
development, though they vary in rate and terminal point of
development”

• Beliau membuat dakwaan tersebut berdasarkan dapatan


empirikal daripada penyelidikan yang telah dijalankannya dalam
kalangan pelajar dari latar belakang budaya yang berlainan
seperti di Amerika Syarikat, Taiwan, Turki, Mexico dan Yukata.
TAHAP

TAHAP 3: POS
KONVENSIO
NAL

TAHAP 2: TAHAP 1: PRA-


KONVENSIO KONVENSION
NAL AL
A P 1:
TAH -
A
PRA NSI
NVE
KO NAL
O
Pre Conventional Level
Paling bawah dalam penaakulan moral.
Perlakuan dinilai berdasarkan ganjaran dan
hukuman yang akan diterima akibat perlakuan
tersebut.
Orientasi Kepatuhan dan Hukuman:
Pemikiran moral kanak-kanak – egosentrik
Mementingkan kesan fizikal
Mematuhi peraturan untuk mengelakkan hukuman

Orientasi Ganjaran Peribadi:


Mematuhi peraturan atau sesuatu untuk mendapatkan
ganjaran, atau perkongsian untuk mendapatkan balasan.
Apa yang saya akan dapat sekiranya saya buat apa yang
disuruh?
Tingkahlaku didorong untuk memuaskan kehendak
sendiri.
P 2:
A
TAH E N SI
O V
N L
K A
ON
Tahap pertengahan teori perkembangan
moral.
Individu mula mengaplikasi peraturan
mengikut kebenaran dan persetujuan ibu
bapa, guru dan komuniti.
Orientasi Perlakuan Baik:

• Mengaplikasikan ukuran moral yang telah ditetapkan oleh ibu bapa,


guru atau orang sekeliling.
• Menghargai nilai kepercayaan dan kepatuhan terhadap peraturan
yang ditetapkan.
• Ingin dilihat sebagai ‘anak yang baik’ dan mengikut arahan.
(the good boy-good girl attitude)

Akur kepada Sistem Sosial dan Etika Peraturan:


Percaya kepada keutuhan undang-undang.
Peraturan dan undang-undang perlu dipatuhi untuk menjaga
kesejahteraan komuniti.
Mematuhi sebulat-bulatnya peraturan dan undang-undang
masyarakat untuk mengelakkan hukuman atau denda.
: POS
A P 3 ONA
TAH ENSI
O NV L
K

• Tahap penaakulan moral yang paling tinggi.


• Individu sudah mula meneroka pilihan dan
alternatif lain dalam penaakulan moral.
• Mula mempunyai kod moral dan etika yang
tersendiri.
Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu:
• Berhujah menggunakan nilai, hak dan prinsip.
• Menilai undang-undang berdasarkan hak individu
• Menganggap undang-undang sebagai sesuatu yang fleksibel dan
mempunyai alternatif.
• Mematuhi undang-undang jika menepati hak-hak individu.

Etika Prinsip Sejagat:


• Falsafah tentang moral seseorang.
• Mementingkan kesamaan hak kepada semua individu dan
menghormati maruah dan prinsip individu lain.
• Individu mempunyai kod-kod moral dan etika yang tersendiri yang
menepati hak-hak individu sejagat.
• Mungkin melanggar peraturan masyarakat jika berkonflik dengan kod
etika peribadinya.
Kritikan Terhadap Teori
Lawrence Kohlberg
• Salah satu kritikan terhadap teori Kohlberg adalah
bahawa teori tersebut terlalu menekankan pada keadilan
dan mengabaikan norma yang lainnya.
• Kesannya, teori itu tidak akan menilai secara adekuat
orang yang menggunakan aspek moral lainnya untuk
bertindak
• Carol Gilligan mempertikaikan bahawa teori Kohlberg
terlalu androsentrik. 
• Teori Kohlberg dinyatakan berdasarkan penelitian
empirikal yang menggunakan hanya responden lelaki;
Gilligan menyatakan bahawa hal tersebut membuat tidak
adekuatnya teori itu dalam menggambarkan pandangan
seorang perempuan.
• Walaupun penelitian secara umum telah menyatakan
bahawa tidak wujudnya perbezaan pola yang signifikan
antara jenis jantina, teori perkembangan moral dari
Gilligan tidak memusatkan perhatiannya pada norma
keadilan (value of justice). Ia mengembangkan teori
perkembangan moral alternatif berdasarkan norma
perhatian (ethics of caring).
• Pengkritik seperti Christina Hoff Sommers pula
membangkang kajian Gilligan kerana ketiadaan bukti
untuk menyokong teori atau kesimpulannya.
Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Institusi
Kekeluargaan.

Sekolah
Peringkat permulaan :kanak-kanak cuba memahami konsep moral.
dibantu oleh orang dewasa(ibu bapa dsb) supaya kanak-kanak
dapat menunjukkan dan menaakul perlakuan moral yang
seimbang.

TANGGUNGJAWAB

beri asuhan yang baik dan bimbing anak-


Ibu bapa anak utk jd individu yang harmonis.

mematuhi nilai-nilai baik yang diajar oleh ibu bapa dan


Kanak-kanak menjalin hubungan yg positif dgn ibu bapa.

menyatakan rasa tidak suka terhadap perbuatan anaknya.

Menjarakkan kasih sayang

Teknik-teknik Mendidik Anak.


Namun teknik menjarakkan kasih sayangdan menggunakan
kuasa akan:
• Membangkitkan ketegangan emosi kanak-kanak.
Menjarakkan kasih sayang boleh menimbulkan
keresahan kepada kanak-kanak dan penggunaan kuasa
akan membangkitkan rasa benci dan permusuhan
dengan ibu bapa.

Penggunaan teknik dorongan digalakkan kerana:


Kurang membangkitkan ketegangan emosi kanak-kanak.
Teknik ini menggalakkan kanak-kanak menaakul dan
berfikir tentang perlakuannya.
Membawa kepada perkembangan moral yang positif.
Ciri-ciri Ibu Bapa Yang Baik

Tegas
mesra bertempat

Teknik dorongan Contoh


yang betul. terbaik

Beri peluang
Beri Sokongan
untuk anak
dan galakan. belajar.

Melibatkan aank
Mengembangkan
ketika membuat
kesedaran moral
keputusan.

Elak bertindak
Modal
insan
kurikulu
m

persekitar
an

FAKTOR SEKOLAH
KURIKULUM
Penerapan nilai-nilai murni merentasi kurikulum melalui
Kurikulum persekolahan kebangsaan, KBSR dan KBSM dalam
setiap mata pelajaran.
Penerapan dilakukan secara implisit dalam strategi dan isi
kandungan pengajaran dan pembelajaran (P&P)

KURIKULUM
•Antara agenda utama bagi mencapai hasrat membina insan yang
harmonis berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).
•Pelbagai aktiviti dijalankan di sekolah seperti aktiviti
kokurikulum, bengkel kemahiran berfikir, kursus motivasi, bulan
moral dan nilai-nilai murni dan sebagainya.
PERSEKITARAN

Penerapan budaya sekolah penyayang.


Melayan semua murid secara sama rata.
Guru mengambil peranan sebagai pendidik dan ibu bapa
serta memberi teguran, bimbingan dan nasihat.
• Murid akan merasakan bahawa sekolah merupakan
tempat yang selamat sekiranya para guru tidak
mengamalkan budaya ugutan.
• Mengamalkan sistem demokrasi yang mengambil kira
pandangan murid.
• Memberi ruang kepada murid untuk membela diri dalam
salah laku.
Implikasi Terhadap
Proses P&P
Bantu pelajar menilai permasalahan yang mereka
sedang dan akan hadapi.


Contoh: bincang secara terbuka dengan pelajar tentang masalah emosi
seperti perasaan cemburu, prejudis dan lain-lain.

Bantu pelajar menilai berdasarkan perspektif orang


lain.


Minta pelajar terangkan perasaan atau pandangan orang lain terhadap sesuatu isu.

Buat simulasi atau main peranan agar pelajar dapat membawa watak yang lain dari
dirinya supaya pelajar dapat menilai perasaan orang lain.
Bantu pelajar membuat hubungkait antara nilai yang
dinyatakan dengan tingkahlaku yang dibuat.


Beri kesedaran kepada pelajar tentang ketidakselarasan antara tingkahlaku mereka
dengan nilai yang mereka sebut.

Pastikan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran


pelajar saling mendengar antara satu sama lain.


Dalam aktiviti, samada semasa pembentangan atau dalam kumpulan, pelajar
mendengar hujah yang dinyatakan oleh rakan mereka.

Beri peneguhan kepada mereka yang menjadi pendengar yang baik
Rumusan Teori
• Teori ini terbahagi kepada 3 tahap iaitu
Tahap Pra Konvensional
Tahap Konvensional
Tahap Pro Konvensional
• Setiap tahap terbahagi kepada dua bahagian. Justeru, dalam teori
ini terdapat 6 bahagian(Tahap yang berbeza)
• Menurut pengasas teori ini, terdapat dua faktor dominan yang
mempengaruhi aspek moral iaitu
Keluarga
Sekolah
• Namun, terdapat juga beberapa kelemahan yang terdapat dalam
teori ini antaranya, ia lebih cenderung kepada lelaki sahaja,
kerana, responden yang digunakan kesemuanya ialah lelaki.
Sekian

Anda mungkin juga menyukai