Anda di halaman 1dari 47

SSK 5003’ SEM 4.

CADANGAN PENYELIDIKAN

KECERDASAN EMOSI DAN RAKAN SEBAYA SERTA HUBUNGANNYA DENGAN

TINGKAHLAKU DELINKUEN PELAJAR.

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyebut ” Pendidikan di Malaysia adalah

satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang

dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah

bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan

diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara."

Menurut Mohd. Azhar Abdul Hamid ( 2004),” Manusia yang pintar dan bijaksana

pada dekat ini bukan sahaja memiliki IQ yang tinggi malah EQ juga tinggi.

Tanggapan ke atas kepintaran kognitif sebagai lambang kepintaran dan

kebijaksanaan seseorang sudah dianggap sebagai kurang relevan khususnya

pada zaman komunikasi maklumat ini.”

1
SSK 5003’ SEM 4.

Menurut Golemen (1995) juga, tahap kecerdasan emosi seseorang individu

adalah merupakan faktor utama kepada penentuan kejayaan seseorang individu,

terutamanya pelajar. Dalam bukunya, Emotional Intelligence, Golemen (1995)

berpendapat bahawa kecemerlangan seseorang individu adalah bergantung

kepada 20% daripada kecerdasan intelek dan 80% lagi adalah bergantung

kepada pengurusan emosi secara berkesan. Ini jelas menunjukkan bahawa

tahap “pengurusan emosi” yang baik adalah faktor yang amat dititkberatkan

dalam kehidupan seseorang individu yang berjaya (Zainuddin, 2000).

Emosi yang tidak stabil akhirnya akan menjadikan manusia itu gelisah, tertekan,

lalu tidak dapat berfikir dan bertindak secara rasional. Ini akan menyebabkan

seseorang itu tidak dapat memberi tumpuan dan tidak boleh melakukan kerja

dengan baik, sukar tidur, kurang selera makan sehingga menjejaskan produktiviti

individu itu sendiri, institusi atau tempat bekerja dan seterusnya produk negara.

Kadangkala seseorang individu itu boleh melakukan kesilapan dalam usaha

menghilangkan kegelisahan jiwa atau kesedihan emosinya dengan bertindak di

luar batasan seperti melepak, lari dari rumah, keganasan rumahtangga,

penderaan kanak-kanak, pengabaian orang tua, bermusuhan antara satu sama

lain, bergaduh, membunuh diri atau membunuh orang lain, mengambil dadah,

memperkosa dan terlibat dengan pelbagai lagi gejala salah laku.

2
SSK 5003’ SEM 4.

Tingkahlaku dan kegelisahan pelajar dapat dilihat berdasarkan ekspresi wajah,

tingkah laku ataupun kecenderungan gaya berfikir. Walau bagaimanapun orang

yang mengalami kegelisahan pada kebiasaannya masih lagi mampu meneruskan

hidupnya hanya yang membezakannya dengan orang lain adalah penderitaannya

yang tidak mampu hidup bergembira, riang, yakin, bersemangat dan bahagia.

Persoalannya di sini, adakah pelajar-pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan

emosi yang rendah turut dikaitkan dengan pelajar-pelajar yang mempunyai tahap

IQ yang rendah dan terlibat dengan tingkahlaku delinkuen?. Ini mungkin kerana

mereka mempunyai kurang daya ketahanan untuk mencapai matlamat hidup,

sentiasa berfikiran negatif, sukar menjalinkan persahabatan dengan orang lain

dan juga terdorong untuk melakukan kegiatan jenayah yang kian berleluasa di

negara ini. Sebagai bukti yang nyata, terpampang jelas didada-dada akhbar, yang

menunjukkan semakin ramai pelajar yang bertindak secara berani dengan

melakukan rompakan, perkosaan, dan pergaduhan semata-mata ingin

memberontak dan melepaskan perasaan amarah dan dendam serta

menunjukkan pergolakan emosi yang dialami, walhal untuk perkara yang kecil

sekalipun.

Akibatnya, bukan sahaja prestasi pembelajaran mereka merosot, bahkan turut

menjejaskan keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar. Salahlaku yang

berlaku seperti contoh di atas, mungkin disebabkan mereka terjebak dalam

pelbagai penyakit masyarakat seperti pengaruh rakan sebaya, masalah

3
SSK 5003’ SEM 4.

kekeluargaan, kewangan, pembelajaran, tempat tinggal, tahap kecerdasan

emosi yang terlalu rendah dan lain-lain lagi yang mencetuskan kepada beberapa

masalah tertentu, seterusnya menggugat kesempurnaan kehidupan pelajar

tersebut.

Seiring dengan itu kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji sejauhmana

kecerdasan emosi dan pengaruh rakan sebaya memainkan peranan dan

berhubung dengan tingkahlaku delinkuen pelajar masa kini.

1.2 Pemasalahan Kajian

Peranan golongan pelajar (remaja) tidak dinafikan kerana mereka merupakan

pewaris yang akan menentukan hala tuju masa depan negara. Mereka

mempunyai pengaruh besar terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi

negara. Merekalah yang akan memegang tampuk pentadbiran, penggerak

ekonomi dan pembangun generasi. Namun dalam pada itu kita tidak putus-putus

dibebani dengan masalah sosial remaja yang semakin hari semakin meruncing.

Masyarakat dikejutkan dengan pelbagai paparan secara terbuka baik di media

elektronik, media cetak mahupun di internet.

Menurut Dr Shahizan, Tsai Chen Chian (2003), Antara masalah yang dihadapi

oleh remaja ialah tingkahlaku devian, delinkuen, penyalahgunaan dadah, bunuh

diri, ponteng sekolah, black metal, pink metal, gengsterisme, vandalism dan seks

bebas.

4
SSK 5003’ SEM 4.

Di Kota Tinggi seorang guru di sebuah sekolah dibelasah dengan topi keledar

oleh dua orang pelajar lelaki sehingga beliau terperosok ke dalam longkang di

luar kawasan sekolah di Jalan Bukit Seri Lalang yang mengakibatkan

kecederaan di belakang kepala dan bengkak tangan kirinya (Mohd Ramzi Sonny

dan Ahmad Othman, 2001).

Selain itu gengsterisme juga telah menular dalam kalangan pelajar. Antara kes

yang berlaku ialah kematian Mohd Zulkarnain Rahim, yang berusia 14 tahun,

pelajar tingkatan dua, Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Abdul Rahman

Yassin, Johor Bahru. Beliau mati setelah dipukul oleh samseng sekolah.

Terdapat juga kes yang dilaporkan di mana seorang pelajar perempuan berusia

10 tahun di sebuah sekolah rendah telah membunuh seorang kanak-kanak yang

berusia tujuh tahun dan mencederakan seorang yang lain. Dalam kejadian yang

lain pula, seorang pelajar Sekolah Menengah Teknik telah menumbuk gurunya

sehingga pengsan. ( Naapie Mat. 1997).

Selain daripada itu, Hafizi Jumhari yang berusia 16 tahun dari Sekolah

Menengah Teknik Batu Pahat telah kehilangan buah pinggang kirinya setelah

dibelasah kira-kira 10 orang pelajar. Begitu juga seorang lagi pelajar, Mohamad

Al Hafiz Aziz, berusia 17 tahun dari Sekolah Perantis Putra Tentera Darat, Port

Dickson Negeri Sembilan yang dibelasah oleh kira-kira 30 orang pelajar

sehingga patah tulang rusuk kanan dan cedera paru-parunya (Ahmad Nazri,

2003).

5
SSK 5003’ SEM 4.

Berdasarkan pemasalahan di atas faktor kecerdasan emosi dan pengaruh rakan

sebaya dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi tingkahlaku delinkuen

seseorang pelajar. Walaupun pencapaian akademik yang cemerlang sering

dikaitkan dengan kecerdasan pelajar yang tinggi namun kecerdasan emosi

dilihat amat perlu untuk menjadikan sesebuah kehidupan lebih harmoni dan

bermakna. Walau bagaimanapun, ahli psikologi telah menyedari akan

kepentingan peranan kecerdasan emosi pelajar membawa kepada kemajuan

pelajar.terhadap kesempurnaan hidup. Oleh yang demikitan kajian ini dijalankan

untuk mengenal pasti faktor kecerdasan emosi dan pengaruh rakan sebaya

menyumbang kepada hubungan tingkah laku delinkuen pelajar.

Namun demikian kita maklum bahawa manusia dikurniakan keupayaan kognitif

yang sama tetapi penggunaannya tidak sama. persoalannya mengapa sekarang

ini pelajar kerap terlibat dengan tingkahlaku tidak sihat yang mengganggu gugat

keharmonian hidup mereka. Adakah ketidakpandaian mengurus emosi

menyebabkan berlakunya tindakan-tindakan tingkahlaku delenkuen pelajar?

Dalam aspek ini, kajian ini ingin mengenalpasti sudut kecerdasan emosi,

apakah ia menjadi faktor yang turut menyumbang kepada tahap peningkatan

tingkah laku delinkuen pelajar.

1.3 Persoalan Kajian

1.3.1 Apakah terdapat perbezaan faktor kecerdasan emosi dan pengaruh rakan

sebaya dalam kalangan pelajar dari segi demografi?

1.3.2 Apakah tahap kecerdasan emosi dan tahap tingkah laku delinkuen dalam

6
SSK 5003’ SEM 4.

kalangan pelajar?

1.3.3 Adakah tahap kecerdasan emosi dan pengaruh rakan sebaya berkatian

dengan tahap delinkuen pelajar?

1.3.4 Apakah hubungan antara faktor kecerdasan emosi dan pengaruh rakan

sebaya dengan delinkuen pelajar?

1.4 Objektif Kajian

Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk:

1.4. 1 Untuk mengetahui perbezaan antara tahapkecerdasan emosi dan

Pengaruh rakan sebaya dalam kalangan pelajar sekolah dari segi

demografi.

1.4.2 Untuk mengenalpasti tahap kecerdasan emosi dan tahap tingkah laku

delinkuen dalam kalangan pelajar.

1.4.3 Untuk mengkaji faktor kecerdasan emosi berkaitan dengan pengaruh

rakan sebaya

1.4.5 Untuk mengetahui hubungan antara faktor kecerdasan emosi dan

rakan sebaya dengan delinkuen pelajar.

1.5 Signifikan Kajian

Sekolah sebagai agen sosialisasi utama bertanggungjawab untuk membanteras

segala salahlaku pelajar. Iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif perlu

diwujudkan bagi merangsang perkembangan pelajar yang sempurna dari segi

7
SSK 5003’ SEM 4.

jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Maklumat dari kajian ini diharapkan dapat mengenal pasti punca sebenar

masalah salahlaku pelajar dan mencadangkan program yang sesuai untuk

meningkatkan potensi perkembangan pelajar. Maklumat ini penting bagi guru

dan pelajar khusunya untuk mengenal pasti punca sebenar masalah pelajar

sehingga mendorong mereka bertingkah laku delinkuen. Membantu guru untuk

memahami keadaan pelajar untuk membantu meningkatkan potensi pelajar

melalui pemantapan tahap kecerdasan emosi pelajar. Menjadi sumber input

kepada Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama Unit Disiplin sekolah

membuat penilaian dan merancang program menangani masalah disiplin secara

bersepadu di peringkat sekolah. Memberi maklumat kepada ibu bapa

berkenaan dengan keperluan anak-anak supaya semua ahli keluarga dapat

menambah baik hubungan sesama ahli. Menggunakan maklumat yang ada

untuk memantapkan program pembimbing rakan sebaya sebagai satu sistem

sokongan sosial dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah berkaitan dengan

program remaja di peringkat negeri dan kebangsaan di masa akan datang.

1.6 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini memerlukan definisi

yang terperinci. Definisi ini perlu kerana pengertian umum dengan pengertian

dalam kajian ini mungkin berbeza. Istilah-istilah tersebut adalah seperti berikut:

1.6.1 Definisi Konsep

8
SSK 5003’ SEM 4.

1.6.1.1 Emosi

Menurut Mohd. Azhar Abd. Hamid (2004), emosi berasal daripada

perkataan Latin emover yang bermaksud bergerak,

kegembiraan dan kegusaran. Pada hari ini perkataan emosi

digunakan bagi menggambarkan pengalaman subjektif seseorang

seperti cinta, marah, suka, resah, tertekan, malu, benci, duka,

gembira, tenang dan pelbagai lagi. Perkataan emosi berdasarkan

Kamus Bahasa Dewan (1994) mentakrifkan sebagai perasaan

pada jiwa yang kuat seperti sedih, marah dan lain-lain.

Selanjutnya Oxford Advanced Learners’ Dictionary (1995)

menyatakan emosi sebagai satu perasaan yang kuat dan

pelbagai jenis contohnya kasih sayang, keriangan, benci, takut,

cemburu, keseronokan, ataupun berlakunya gangguan pada

perasaan.

1.6.1.2 Kecerdasan:

Kecerdasan merujuk kepada kebolehan kognitif seseorang individu

yang dipelajari dari pengalaman untuk membolehkannya

membuat penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari.

Sebenarnya, istilah “kecerdasan” ini mula-mula diperkenalkan oleh

9
SSK 5003’ SEM 4.

Sir Francis Galton. Galton menyakini bahawa kebolehan intelek

seseorang adalah bersifat penurunan. Walaupun beliau gagal

membina sebuah ujian kecerdasan tetapi beliaulah yang

memperkenalkan konsep “kecerdasan”.

Pandangan Galton, kecerdasan merupakan faktor umum (g

factor) yang memberikan asas kepada kebolehan-kebolehan

spesifik yang lain. Dengan kata lain, sekiranya seseorang secara

umumnya adalah cerdas, ia juga berkemungkinan besar dapat

mengembangkan kebolehan-kebolehan muzik, kesenian dan

lain-lain lagi. Pandangan ini disokong oleh Charles Spearman

(1950) dan David Wechsler (!955). Pandangan ini mempercayai

bahawa seseorang individu dengan kecerdasan yang tinggi,

kebolehan dalam bidang-bidang lain, contohnya, menyelesaikan

soalan matematik, menganalisis sajak, menghayati muzik dan lain-

lain kebolehan juga tinggi.Terdapat banyak kajian telah

membuktikan perkaitan positif di antara kecerdasan dengan

kebolehan-kebolehan intelektual lain.

1.6.1.3 Kecerdasan Emosi

Menurut Daniel Goleman (1996), kecerdasan emosi adalah

kebolehan memahami perasaan sendiri dan menggunakannya

untuk membuat keputusan yang berkesan di dalam kehidupan.

10
SSK 5003’ SEM 4.

Dengan mempunyai kecerdasan emosi, seseorang dapat

mengawal rasa kecewa, sedih, kecewa dan lain-lain perasaan

yang negatif dengan baik. Seterusnya ia juga membolehkan

seseorang mengkontrol dorongan (impulses) diri.

Sekiranya seseorang menghadapi kesusahan, kecerdasan

emosinya dapat membantunya tetap bermotivasi dan optimistik

serta menaruh harapan untuk tetap mencapai matlamat yang

telah ditentukan. Ia juga berupa empati dan mengetahui

bagaimana perasaan orang lain di sekeliling anda. Ia juga

berupa kemahiran sosial yang membolehkan seseorang dapat

menyesuaikan diri dengan orang lain dan dapat mengurus

dengan baik perhubungan interpersonal serta dapat memujuk dan

memimpin orang lain. Menurut perkataan Goleman (1995),

kecerdasan emosi adalah ”the ability to monitor one’s own and

other’s emotions, to discriminate among them, and to use the

information to guide one’s thinking and actions.” Kecerdasan emosi

diperincikan kepada lima domains (komponen/kebolehan) oleh

Salovey seperti yang berikut:

(i) Mengetahui emosi sendiri (Self-awareness)

(ii) Dapat mengendalikan emosi (Managing Emotions)

(iii) Memotivasikan diri (Motivating oneself)

11
SSK 5003’ SEM 4.

(iv) Memahami emosi orang lain (Recognizing emotions in others)

(v) Mengendalikan perhubungan (Handling relationships)

1) Mengetahui Emosi Sendiri (Self-Awareness)


Mengetahui emosi sendiri atau sedar emosi kendiri bermakna

kebolehan mengawal diri (perasaan) dalam sesuatu situasi.

Kebolehan ini seterusnya dapat membantu individu untuk

membuat keputusan yang kongruen dengan pegangan atau nilai

dirinya. Secara tidak langsung ia juga membolehkan seseorang

individu itu membuat penilaian yang realistik. Individu yang

memiliki kelebihan ini bersikap terbuka apabila menerima

maklumbalas daripada orang lain.

ii) Dapat Mengendalikan Emosi (Managing Emotions)

Keupayaan untuk mengendalikan emosi diri sebenarnya terbina

atas sebab kesedaran terhadap diri, penglahiran emosi dan niat.

Individu yang dapat mengendalikan emosinya mampu

melaksanakan sesuatu tugas dengan mudah. Seseorang

individu itu harus sentiasa berhati-hati dan mengelakkan sikap

mudah berpuas hati dalam mengejar sesuatu matlamat.

Keupayaan mengendalikan emosi juga membantu individu

memulihkan kesedihan emosi dengan berkesan. Dengan itu


12
SSK 5003’ SEM 4.

individu yang berjaya mengurus emosi diri akan cepat bebas

daripada kitaran emosi yang kritikal.

iii) Memotivasikan Diri (Motivating Oneself)

Memotivasikan diri merujuk kepada kecenderungan emosi yang

menggerak dan memandu ke arah pencapaian matlamat.

Motivasi juga membantu kita mengambil inisiatif dan berusaha

untuk memajukan diri serta tabah dalam menghadapi kesedihan

dan kekecewaan. Individu yang tinggi tahap motivasinya lebih

mudah dalam membuat sesuatu penilaian yang realistik dan

tidak mudah berputus asa.

iv) Memahami Emosi Orang Lain (Recognizing Emotion in

Others)

Satu kebolehan memahami Emosi orang lain adalah faktor

yang memberi pertimbangan sewajarnya terhadap mereka yang

jarang mempamerkan. Selalunya ia dapat disedari melalui

isyarat-isyarat emosi seperti perubahan nada suara dan

ekspressi wajah.Kebolehan individu merasai situasi ini telah

membangkitkan kesedaran emosi diri dan keupayaan mereka

menguruskan emosi ini. Perasaan emperti ini membolehkan

seseorang menjalinkan hubungan dengan orang lain.

13
SSK 5003’ SEM 4.

v) Mengendalikan perhubungan (Handing R elationships)

Mengendalikan perhubungan melibatkan kebolehan mengurus

emosi orang lain dalam perhubungan dengan berkesan dan

sentiasa bersedia dengan situasi-situasi sosial serta interaksi

yang mesra dengan orang lain. Kemahiran ini juga memberi

kelebihan kepada seseorang itu dari segi memujuk, berunding

dan menyelesaikan pebalahan dengan individu lain supaya

kerjasama secara berpasukan dapat di wujudkan. Individu yang

dapat menguasai kemahiran ini akan mencapai kepuasan dalam

perhubungan sosialnya mencapai kejayaan.

Kajian ini menggunakan model kecerdasan emosi yang telah

dibina oleh Mohd. Najib (2003). Model ini terbahagi kepada dua

konstruk utama iaitu Intrapersonal dan Interpersonal. Konstruk

Intrapersonal mengandungi tiga elemen EQ, iaitu keupayaan

mengenal emosi kendiri, keupayaan mengurus emosi kendiri dan

motivasi kendiri. Sementara konstruk Interpersonal mengandungi

dua elemen EQ, iaitu keupayaan mengendalikan perhubungan

yang berkesan dan mengenal emosi orang lain.

Noriah (2005) berpendapat bahawa kecerdasan emosi merupakan

satu set kompetensi atau kemahiran berarahkan emosi yang

membolehkan seseorang menguruskan kehidupan mereka

dengan baik. Ia merangkumi kebolehan menyelami emosi

14
SSK 5003’ SEM 4.

sendiri untuk mengetahui dan menilai keadaan diri,

menggunakan kecenderungan emosi untuk membimbing atau

memudahkan seseorang mencapai sesuatu matlamat,

kebolehan menyedari perasaan, keperluan, kehendak dan

masalah atau kegusaran orang lain, kebolehan mencetus

respon yang sesuai daripada seseorang, sedar tentang

kepentingan nilai agama sebagai perintis kehidupan, serta

menggunakan pengalaman hidup (diri atau orang lain) sebagai

panduan dalam menyelesaikan masalah.

Kecerdasan emosi mencakupi pengendalian diri, semangat dan

ketekunan serta kemampuan untuk memotivasikan diri sendiri

dan bertahan menghadapi kegagalan, kesanggupan

mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak

melebihlebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan

menjaga supaya beban tekanan tidak melumpuhkan

kemampuan berfikir bagi membaca perasaan terdalam orang

lain dan berdoa untuk memelihara hubungan dengan

sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan

konflik serta untuk memimpin. Nilai-nilai yang lebih tinggi

dalam perasaan manusia, seperti kepercayaan,

harapan, pengabdian cinta, seluruhnya lenyap dalam

pandangan kognitif yang diingini. Kecerdasan emosi dapat

15
SSK 5003’ SEM 4.

menampung banyak sifat-sifat yang membuat kita menjadi lebih

manusiawi ( Mohd Azhar, 2004).

1.6.1.4 Pelajar:

Pelajar atau murid ialah orang atau anak yang sedang belajar atau

menuntut(Kamus Dewan, 1993). Pelajar juga dikategorikan

sebagai remaja di mana dalam perspektif undang-undang

umur remaja adalah antara 10 hingga 18 tahun serta belum

pernah berkahwin (Hairunnaja Najmuddin,2003).

1.6.1.5 Rakan Sebaya

Mengikut Kamus Dewan, rakan sebaya bererti anak-anak muda

yang sama umurnya dalam satu kumpulan. Golongan remaja

biasanya lebih mudah meniru, terikut dan terpengaruh

dengan rakan sebaya. Pada tahap peringkat umur yang muda ini,

remaja masih mentah, nalurinya kurang tabah dan sifat ingin

mencuba itu mudah berkobar-kobar. Jadi apabila dipujuk

atau dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya, mereka sudah tentu

tidak dapat mengawal perasaannya untuk turut terlibat

dalam gejala negatif. Remaja yang tidak dapat kasih sayang,

kawalan dan bimbingan yang sempurna daripada keluarga

lebih mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Dalam kajian ini

rakan sebaya merujuk kepada rakan pelajar yang berusia

antara 13 hingga 20 tahun sama ada masih bersekolah atau pun

16
SSK 5003’ SEM 4.

telah berhenti sekolah. Golongan ini biasanya suka

berdampindengan rakan sebaya dan cenderung untuk

membentuk identiti kumpulan sendiri.

Ab. Alim (1988) mengatakan bahawa pelajar setuju bahawa rakan

sebaya mempengaruhi tingkah laku mereka. Keadaan ini

menunjukkan pelajar telah sedar tentang pengaruh rakan

sebaya dalam hidup mereka. Satu persoalan yang perlu

diteliti ialah pelajar itu perlu dibimbing untuk mencari kawan

yang baik dan bermoral. Apabila keadaan ini dapat di atasi

masalah pelanggaran disiplin dan delinkuen dapat dikurangkan.

1.6.1.6 Tingkahlaku Delinkuen

Delinkuen berasal daripada perkataan Latin “delinquere” bererti

terabaikan, mengabaikan yang kemudiannya diperluaskan

ertinya menjadi jahat, antisosial, melakukan jenayah dan

melanggar peraturan (Kartini, 1986). Delinkuen juga bermaksud

perbuatan

dan aktiviti remaja (pelajar) yang berlawanan dengan normanorma

masyarakat, undang-undang negara dan agama. Kelakuan yang

dikatakan delinkuen adalah perbuatan seperti mencuri,

merompak,merogol, berzina, membunuh, menagih

dadah,menderhaka kepada ibu bapa, mencabar atau melawan

guru, ponteng sekolah,memeras ugut, memukul dan membuli dan

17
SSK 5003’ SEM 4.

lain-lain lagi (Hairunnaja Najmudin,2003).

Menurut William (1994) tingkah laku delinkuen bermaksud semua

tingkahlaku yang tidak boleh diterima terutamanya yang dilakukan

oleh remaja.

Kadangkala tingkah laku ini dianggap salah di sisi undang-undang

dan ada juga tingkah laku yang tidak menyalahi undang-undang

tetapi tidak diterima masyarakat. Pitts (2001) pula mendefinisikan

tingkah laku delinkuen sebagai tingkahlaku bermasalah dalam

kalangan remaja. Beliau menyebut sebagai tingkah laku disorder,

tingkah laku anti social dan tingkah laku nuisance sebagai tingkah

laku delinkuen. Kelakuan yang menyimpang secara signifikan

daripada norma-norma yang ditentukan untuk individu dalam status

sosial , ia tidak dapat dipelihara secara abstrak tetapi perlu

dikaitkan dengan norma-norma yang dianggap oleh masyarakat

sebagai munasabah dan morally binding bagi orang menduduki

status yang berlainan. Kelakuan yang melanggar jangkaan yang

diinstitusikan, iaitu jangkaan yang dikongsi dan diiktiraf sebagai sah

dalam sesuatu sistem sosial. Kelakuan mengikut arah yang tidak

dipersutujui, yang bertentangan dengan norma dan darjatnya

melebihi had toleransi sesuatu masyarakat (Ab. Alim, 1994) . Jelas

bahawa devians dan delinkuen rata-rata membawa maksud

tingkahlaku yang melanggar norma-norma masyarakat tertentu.

Devian lebih merujuk kepada tingkahlaku ini secara umum

18
SSK 5003’ SEM 4.

manakala delinkuen pula menumpukan sesuatu had umur yang

lebih menumpukan pelajar sekolah dan belia.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Kecerdasan Emosi

Dalam kajian ini kecerdasan Emosi boleh didefinisikan sejenis

kecerdasan sosial yang bertanggungjawab untuk mengawal

satu dan pelbagai emosi, mengdiskriminasi suatu emosi,

menggunakan maklumat berkaitan untuk mengawal pemikiran

dan tindakan seseorang..

Kecerdasan emosi boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu

intrapersonal dan interpersonal. Intra personal iaitu mengenal

emosi kendiri, mengurus emosi kendiri dan memotivasikan

emosi kendiri.Sementara interpersonal ialah mengendalikan

perhubungan yang berkesan dan mengurus emosi orang lain..

Kajian ini menggunakan model kecerdasan emosi yang telah

dibina oleh Mohd. Najib (2003). Model ini terbahagi kepada dua

konstruk utama iaitu Intrapersonal dan Interpersonal. Konstruk

Intrapersonal mengandungi tiga elemen EQ, iaitu keupayaan

mengenal emosi kendiri, keupayaan mengurus emosi kendiri dan

motivasi kendiri. Sementara konstruk Interpersonal mengandungi

dua elemen EQ, iaitu keupayaan mengendalikan perhubungan

19
SSK 5003’ SEM 4.

yang berkesan dan mengenal emosi orang lain.

Soalan soal selidik dari nombor 1 hingga 11 adalah berkaitan

dengan kecerdasan emosi kendiri, iaitu mengenai mengetahui

emosi sendiri, mengendalikan emosi, memotivasikan diri sendiri.

Sementara soalan 12 hingga 20 adalah berkaitan dengan

kecerdasan emosi interpersonal iaitu berkaitan dengan

memahami emosi orang lain dan mengendalikan perhubungan

dengan orang lain.

1.6.2.2 Rakan Sebaya

Dalam kajian ini rakan sebaya adalah anak-anak yang sama

umur di dalam satu kumpulan. Minsalnya satu kelas, yang

tinggal sekampung atau setaman sama tempat kediaman

ataupun rakan sepermainan. Jadi anak-anak yang tidak

mendapat kasih sayang di dalam keluarga akan mengambil

rakan sebaya sebagai idola mereka dan terpengaruh dengan

rakan sebaya mereka. Kerap kali membuat identiti kumpulan

masing-masing. Dalam soal selidik berkaitan dengan pengaruh

20
SSK 5003’ SEM 4.

rakan sebaya terdapat 10 item soalan yang menjurus kepada

perhubungan dengan rakan sebaya.

1.6.2.3 Tingkahlaku Delinkuen

Delinkuen berasal daripada perkataan Latin “delinquere” bererti

terabaikan, mengabaikan yang kemudiannya

diperluaskan ertinya menjadi jahat, antisosial melakukan

jenayah dan

melanggar peraturan.

Dalam kajian ini tingkahlaku delinkuen bermaksud perbuatan

dan aktiviti remaja (pelajar) yang berlawanan dengan norma-

norma masyarakat,undang-undang negara dan agama.

Kelakuan yang dikatakan delinkuen adalah perbuatan seperti

ponteng kelas, ponteng sekolah, merokok, salah guna dadah,

terlibat dengan gensterisme, bergaduh dengan rakan,

merosakkan harta benda awam, harta benda sekolah, melawan

gutu, melepak, berkhalwat, mencuri, melawan pengawas,

membawa senjata tajam, mengancam murid lain, menceroboh,

mengedar dadah, tunjuk perasaan dan bertaruh atau berjudi

1.7 Kerangka Kajian/ Teoritikal

Kerangka Teoritikal terbahagi kepada tiga pembolehubah utama iaitu

pembolehubah bebas dan pembolehubah terikat. Pemboleh ubah bebas

ialah kecerdasan Emosi dan Rakan Sebaya. Tingkahlaku delinkuen Pelajar

21
SSK 5003’ SEM 4.

adalah pembolehubah Terikat. Kecerdasan Emosi dan Rakan Sebaya di

jangka akan mempengaruhi Tingkahlaku Pelajar iaitu pembolehubah yang

dikaji. Kajian ini juga memasukkan aspek demografi sebagai pembolehubah

bebas untuk melihat perbezaan tahap kecerdasan emosi dan juga tahap

Tingkahlaku delinkuen pelajar.

PEMBOLEHUBAH BEBAS

PEMBOLEHUBAH

TERIKAT

KECERDASAN EMOSI
(1) Mengetahui emosi sendiri (Self-awareness)
(2) Dapat mengendalikan emosi (Managing Emotions)
(3) Memotivasikan diri (Motivating oneself)
(4) Memahami emosi orang lain (Recognizing emotions in
others)
(5) Mengendalikan perhubungan (Handling relationships)

22
SSK 5003’ SEM 4.

TINGKAHLAK
U DELINKUEN
PELAJAR
PENGARUH RAKAN SEBAYA – Menjadi
- persamaan tingkahlaku, sikap dan jahat,
identity – Anti Sosial
- konflik dengan ibubapa – Melakukan
- proses membebaskan diri daripada jenayah,
– Melanggar
DEMOGRAFI peraturan.
- umur
- jantina
- agama
- bangsa
Rajah 1.1: Kerangka Kajian

1.8 Hipotesis Kajian

Ho 1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kecerdasan emosi

dalam kalangan pelajar sekolah dari segi demografi (umur, jantina,

bangsa, dan agama ) pelajar.

Ho 2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap tingkahlaku delinkuen

dalam kalangan pelajar sekolah dari segi demografi (umur, jantina,

bangsa, dan agama ) pelajar.

Ho 3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kecerdasan

Emosi dengan tahap tingkah laku delinkuen dalam kalangan pelajar..

Ho 6: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahapkecerdasan emosi

dengan tingkahlaku delinkuen pelajar.

23
SSK 5003’ SEM 4.

Ho 7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh rakan sebaya

dengan tingkahlaku delinkuen pelajar.

Ho 8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh rakan sebaya

dengan tahap kecerdasan emosi pelajar.

1.9 Batasan Kajian

Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan diantara kecerdasan emosi

dan pengaruh rakan sebaya dengan tahap tingkahlaku delinkuen pelajar di

sekolah-sekolah menengah di Daerah Kuala Muda/ Yan. Skop kajian ini terbatas

kepada beberapa perkara iaitu:

1.9.1 Kajian yang akan dijalankan hanya melibatkan pelajar Tingkatan Empat di

lima buah sekolah menengah harian biasa di Daerah Kuala Muda/ Yan

sahaja. Terdapat 30 buah sekolah menengah harian yang merangkumi

sekolah dalam bandar, sekolah dalam bandar kecil dan sekolah di luar

bandar. Jumlah pelajar tingkatan empat di dalam Daerah KM/Yan ialah

8892 orang dan dan sempel adalah lebih kurang 368 orang. Oleh yang

demikian pemilihan 5 buah sekolah yang dipilih secara rawak mudah

adalah tepat. Sebuah sekolah adalah lebih kurang 75 orang responden.

Oleh yang demikian dalam kajian ini akan memilih 2 jenis kelas pelajar

yang pandai dan kelas pelajar yang lemah bagi tujuan kajian.

1.9.2 Skop dan tumpuan kajian hanya pada faktor kecerdasan emosi, rakan

24
SSK 5003’ SEM 4.

sebaya dan tahap tingkahlaku delinkuen pelajar. Ini adalah kerana

berdasarkan kajian lepas banyak menumpukan kajian mengenai latar

belakang keluarga dan pencapaian akademik. Oleh yang demikian kajian ini

memfokuskan kajian kepada kecerdasan emosi pelajar iaitu kebolehan

mengenali, mengawal dan mengurus emosi kendiri samada dari segi intra

personal dan interpersonal pelajar serta pengaruh rakan sebaya turut

mempengaruhi samada perkembangan sahsiah positif ataupun ke arah

negatif iaitu gejala delinkuen pelajar.

Penutup:

Peningkatan gejala sosial di Malaysia semakin membimbangkan kerana semakin

ramai pelajar terlibat dengan tingkah laku delinkuen. Kegagalan ibu bapa

memantau pergerakan anak. Ditambah lagi ibu bapa yang terlalu sibuk, dan

memandang ringan terhadap tanggungjawab untuk mendidik anak serta

menyediakan persekitaran yang kondusif bagi perkembangan mental dan fizikal

dan mental anaknya akan menyebabkan pelajar yang masih muda mentah ini

memperuntukkan masa terluang dengan rakan sebaya yang diragui

kesolehannya. Mereka lebih mendengar cakap-cakap rakan daripada cakap atau

nasihat ibubapa mereka sendiri. Kawan adalah idola masing-masing. Ditambah

lagi ada anak-anak yang tidak tahu dan tidak didedahkan dengan cara mengurus

emosi mereka dengan baik walaupun tahap IQ mereka adalah tinggi. Oleh yang

demikian ketidakpandaian mengurus emosi ini menyebabkan anak-anak mudah

25
SSK 5003’ SEM 4.

terjebak dengan salahlaku diluar yang merosakkan masa depan mereka sendiri.

Seiring dengan itu adalah wajar bagi kajian ini dijalankan untuk melihat

sejauhmana tahap kecerdasan emosi, dan pengaruh rakan sebaya berperanan

dan berhubung dengan dengan tingkah laku delinkuen pelajar masa kini.

………………………………………

BAB 2

ULASAN KARYA

2.1 Teori

2.1.1 Teori Biologi

Menurut AB. Alim (1994) teori ini merupakan teori terawal yang

membincangkan tentang tingkah laku delinkuen. Teori ini mengandaikan

26
SSK 5003’ SEM 4.

bahawa tingkah laku delinkuen dan antisosial dapat dikaji berdasarkan dua

aspek :

a. Kajian berasakan trait fizikal antisosial yang diwarisi dari satu

keturunan kepada satu keturunan.

b. Kajian yang berdasarkan penghubung di antara tingkah laku antisosial

dengan ciri-ciri bentuk badan seseorang individu Menurut Kartini

Kartono (1986), teori ini menerangkan bahawa tingkah laku delinkuen

yang dilakukan oleh pelajar muncul disebabkan faktor-faktor biologi

dan struktur jasmani seseorang, juga diperoleh melalui kecacatan

jasmani yang dibawa sejak lahir. Kejadian delinkuen ini disebabkan:

c. Genetik atau plasma pembawaan sifat dalam keturunan atau melalui

kombinasi genetik. Dapat juga disebabkan oleh tidak adanya genetic

tertentu, yang semuanya menyebabkan berlakunya tingkah laku

delinkuen.

d. Melalui keturunan yang abnormal atau luar biasa yang menyebabkan

mereka melakukan tingkah laku delinkuen.

c. Melalui keturunan dari segi kelemahan struktur jasmani yang

menyebabkan terjadinya tingkah laku delinkuen yang ada hubungannya

dengan sifat-sifat delinkuen dan penyakit mental. Pengkaji Itali

Lambroso (1840) dalam Othman dan rakan (1988)

telah membuat kajian terhadap banduan di penjara. Beliau telah

mengemukakan kesimpulan bahawa semua penjenayah mempunyai

ciri-ciri biologi primitif seperti dagu panjang, telinga dan bibir yang

terkeluar dan beberapa ciri fizikal yang tidak normal. Ahli psikologi

27
SSK 5003’ SEM 4.

Amerika, William (1949) telah mengemukakan suatu teori biologi.

Beliau telah mengemukakan tiga jenis bentuk badan yang mempunyai

perkaitan dengan tingkah laku delinkuen iaitu:

a. Jenis endomorf, (orang gemuk dan rendah). Individu ini suka makan

dan mempunyai falsafah hidup yang mudah.

b. Jenis ektomorf, (orang kurus) lemah lembut, bersifat sensitif,

mudah merajuk dan tidak begitu sosial.

C Jenis mesomorf, (orang yang bentuk badan tegap dan kuat).Individu

ini bersifat agresif, aktif, periang dan tidak bersifat sensitif. William

telah membuat kajian terhadap 200 orang kanak-kanak lelaki di

sebuah pusat pemulihan. Beliau mendapati kalangan kanak-kanak

itu yang melakukan kejahatan ialah individu yang berbadan

mesomorf.

Faktor kromosom merupakan satu teori biologi. Lazimnya lelaki

mempunyai satu kromosom X dan satu kromosom Y, perempuan

mempunyai dua kromosom X. Kadang kala terdapat individu yang

mempunyai kromosom X dan Y yang berlebihan iaitu XXY dan XYY.

Faktor genetik dikatakan mempunyai pengaruh yang kuat ke atas

tingkah laku agresif, antisosial dan delinkuen (Deater-Deckard &

Plomin, 1999). Faktor genetic juga mempunyai kaitan dengan masalah

dalaman remaja seperti risiko kepada percubaan membunuh diri dan

kemurungan (Jacobson & Rowe, 1999).

28
SSK 5003’ SEM 4.

2.1.2 Teori Psikologi

Teori Psikologi menyatakan bahawa tingkah laku delinkuen merupakan

hasil daripada fikiran yang tidak siuman, neurotik dan terganggu fikiran.

Teori personaliti menekankan pengalaman awal kanak-kanak memberi

kesan buruk kepada perkembangan personaliti seseorang. Teori

psikologi mengandaikan bahawa proses ini tidak dipengaruhi oleh

kebudayaan sekeliling. Kajian yang dijalankan telah menunjukkan

bahawa tingkah laku delinkuen bukanlah semata-mata disebabkan oleh

faktor psikologi. Ini kerana tiada trait tertentu seperti emosi yang tidak

matang dan tidak stabil yang dilihat pada semua penjenayah yang dikaji

(Ab. Alim, 1994). Menurut Abraham H. Maslow (1954), dalam konsep

hierarkinya menyatakan

bahawa dalam hidup manusia terdapat beberapa tahap yang ingin

dicapai dan dipenuhi termasuklah keperluan fisiologi, rasa ingin selamat,

kasih sayang, penghargaan kendiri dan kesempurnaan kendiri. Akan

tetapi tidak semua manusia dapat memenuhi keperluan mereka.

Menurut Blackham (1967), dalam Othman Johan (1995), kanak-kanak

yang tidak dapat memuaskan keperluan asas mereka, inteleknya tidak

dapat berfungsi dengan cekap dan tidak dapat menyesuaikan diri

dengan perubahanperubahan sosial, selalu mengalami konflik diri,

berasa bimbang, bersalah dan sukar menyesuaikan dengan keperluan-

keperluan alam sekitarnya.

29
SSK 5003’ SEM 4.

2.1.3 Teori Sosiologi

Ahli sosiologi mengkaji aspek tingkah laku delinkuen daripada perspektif

pemindahan budaya. Shaw dan McKay (1931) menjelaskan bahawa

perlakuan jenayah dipelajari melalui proses komunikasi dan interaksi

dengan orang lain. Perlakuan delinkuen dipindahkan dari satu kelompok

kepada kelompok yang lain atau satu generasi kepada generasi yang

lain. Ahli-ahli sosiologi berpendapat tingkah laku delinkuen pelajar

adalah disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang devian, tekanan

kumpulan, peranan sosial, status sosial, atau simbol dalaman yang

keliru (Kartini Kartono, 1986). Dalam pendekatan sosiologi juga

menyatakan bahawa

faktor budaya dan sosial mempengaruhi struktur institusi-institusi sosial,

peranan individu dalam masyarakat dan kumpulan sosialnya. Menurut

Suherland (Suherland & Cressey, 1960) dalam Kartini Kartono (1986),

pelajar yang delinkuen disebabkan oleh keterlibatan mereka di

tengahtengah persekitaran sosialnya, di mana idea dan teknik delinkuen

tertentu dijadikan wadah yang efektif untuk mengatasi kesulitan

hidupnya. Hubungan sosial yang sedang berlangsung itu, membesarkan

lagi kemungkinan pelajar melakukan delinkuen.

Merton (1959) mengaitkan teori ini dengan sebab-sebab berlakunya

jenayah daripada perspektif tingkah laku devian. Menurutnya devian

berlaku kerana wujudnya jurang antara matlamat seseorang dengan

30
SSK 5003’ SEM 4.

masyarakat. Misalnya semua orang inginkan kekayaan tetapi

persoalannya cara untuk mencapai hasrat itu berbeza-beza. Seorang

yang ingin menjadi kaya boleh mengikut jalan yang dihalalkan oleh

undang-undang dan agama atau sebaliknya seperti mencuri, merompak,

mengedar dadah, menipu dan sebagainya.

Howard (1963) dalam bukunya The Outsider telah mengemukakan Teori

Label. Beliau menyatakan bahawa label boleh menyebabkan seseorang

bertingkah laku delinkuen. Menurutnya perlakuan delinkuen berlaku

kerana terdapat kelompok tertentu dalam masyarakat yang boleh

memaksa peraturan kepada kelompok lain. Tindakan melabelkan

seseorang sebagai devian atau delinkuen akan membawa kenyataan

dan ramalan sempurna kendiri. Contohnya seorang yang dilabelkan

sebagai jahat dan ganas akan menyebabkan beliau akan mempercayai

label yang diberikan kepadanya.

Beliau seterusnya akan bertingkah laku seperti yang dilabelkan. Selain

itu, menurut Ibrahim Mamat (1997), tingkah laku buruk pelajar telah

dipupuk oleh keadaan sekitar yang tidak menyenangkan. Alam sekeliling

merupakan faktor utama menyebabkan berlakunya pelbagai salah laku

pelajar. Keadaan ini muncul kerana masyarakat mengalami perubahan

besar akibat daripada perkembangan dalam pelbagai aspek kehidupan

manusia yang menimbulkan pelbagai kesan sampingan.

31
SSK 5003’ SEM 4.

Berdasar kacamata teori tingkahlaku delinkuen adalah dipengaruhi oleh

baka atau keturunan. Ada juga dipengaruhi oleh bentuk badan

seseorang. Walau bagaimanapun tindakan delinkuen pelajar juga

adalah kerana beberapa faktor lain umpamanya kegagalan mencapai

tahap kesempurnaan kendiri, pelebelan ke atas seseorang yang

menyebabkan tingkahlaku ini subur dan diamalkan tanpa segan silu lagi.

Oleh demikian kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti adakah faktor

kecerdasan emosi juga berperanan mempengaruhi tingkahlaku

delinkuen pelajar.

2.2 Kajian- Kajian Tempatan

Kajian yang dibuat oleh Prof. Madya Dr. Azizi Hj. Yahaya Yusof Boon yang

bertajuk Kecerdasan Emosi dan Hubungannya Dengan Pencapaian

Akademik dan Tingkahlaku Pelajar yang bertujuan untuk mengenal pasti

jenis-jenis dimensi kecerdasan emosi pelajar serta hubungannya dengan

pencapaian akademik dan tingkah laku kenakalan pelajar. Kajian ini dilakukan

ke atas seramai 359 pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah di Batu Pahat

Johor. Dapatan kajian ini ialah menunjukkan kecerdasan emosi bukan faktor

terpenting terhadap tingkah laku kenakalan pelajar. Mungkin terdapat faktor lain

yang lebih penting seperti status sosio ekonomi keluarga, gangguan emosi atau

sikap pelajar yang memberi rangsangan terhadap tingkah laku kenakalan

pelajar.

32
SSK 5003’ SEM 4.

Norhayati Ahmad Zakaria (2003) telah membuat satu kajian mengenai

Kecerdasan Emosi dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik iaitu

untuk mengenal pasti tahap Kecerdasan Emosi pelajar KDPM semester 3 di

Institut Perguruan Darulaman. Ia juga bertujuan untuk melihat hubungan di

antara Kecerdasan Emosi dengan pencapaian akademik pelajar KDPM

semester 3 IPDA. Responden kajian terdiri darilpada 224 orang pelajar KDPM

semester 3 IPDA yang mengikuti kursus dalam pelbagai bidang pengkhususan.

Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara

Kecerd(asan Emosi dengan pencapaian akademik pelajar KDPM semester 3

IPDA. Berdasarkan kajian, wujud hubungan yang positif di antara domain

pengenalan emosi sendiri, pengurusan emosi sendiri dan pemotivaian emosi

dengan pencapaian akademik pelajar.

Mohamed Alfian Harris B. Omar dan Mohamed Sharif Mustaffa PhD (Universiti

Teknologi Malaysia), telah membuat satu kajian mengenai Tahap Kestabilan

Emosi Pelajar di Sebuah Kolej Kediaman Institusi Pengajian Tinggi Awam.

Seramai 360 orang pelajar di salah sebuah kolej kediaman di sebuah Institusi

Pengajian Tinggi Awam (IPTA) telah dipilih secara rawak mudah bagi kajian ini.

Secara umumnya, jenis masalah emosi yang kerap dialami oleh para pelajar

ialah kebimbangan iaitu di tahap sederhana. Manakala faktor pendapatan

keluarga yang sederhana merupakan penyumbang kepada punca

ketidakstabilan emosi ini. Bagi mengurangkan masalah ini, para pelajar kerap

menggunakan kaedah bertenang iaitu aktiviti riadah dan amalan keagamaan.

33
SSK 5003’ SEM 4.

Melalui program seperti ini, para pelajar akan dapat meningkatkan kestabilan

emosi disamping memantapkan lagi kesihatan fizikal, mental dan rohani.

Mohd. Razmi bin Mat Semat (2004) telah membuat kajian mengenai hubungan

antara persekitaran kerjasama, dan kecerdasan emosi dalam mempengaruhi

prestasi kerja. Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara

persekitaran kerjasama dan kecerdasan emosi dalam mempengaruhi prestasi

kerja. Dapatan kajian ini menunjukkan wujud hubungan di antara persekitaran

kerjasama dengan prestasi kerja, terdapat hubungan di antara persekitaran

kerjasama dengan kecerdasan emosi.

Kajian oleh Maizatul Akmam Bt Abu Bakar (2007) Iaitu Perkaitan Antara

Hubungan Keluarga, Pengaruh Rakan Sebaya Dan Kecerdasan Emosi

Dengan Tingkah Laku Delinkuen Pelajar. Dapatan kajian menunjukkan

hubungan yang signifikan di antara tahap hubungan keluarga dan tahap

kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen. Dapatan kajian menunjukkan

terdapat perkaitan di antara hubungan keluarga dengan tahap kecerdasan emosi

pelajar.

Kajian oleh Aznira binti Abdul Azib ( 2006) yang bertujuan untuk mengkaji

hubungan di antara kecerdasan emosi dan gelagat ‘deviant’ di tempat kerja, di

samping menentukan perbezaan factor-faktor demografi dengan kecerdasan

emosi dan gelagat ‘deviant’ di tempat kerja. Dapatan kajian juga telah

membuktikan bahawa wujudnya hubungan secara negatif dikalangan pensyarah

34
SSK 5003’ SEM 4.

di KUKUM. Manakala factor demografi didapati tidak mempunyai sebarang

perbezaan bagi kecerdasan emosi dan gelagat ‘deviant’ di organisasi.

Kajian tempatan banyak berkisar kepada kajian kecerdasan emosi berhubung

dengan prestasi akademik pelajar dan prestasi kerja seseorang. Oleh yang

demikian wajarnya kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kecerdasan

emosi dan rakan sebaya berhubungkait dengan tingkahlaku delinkuen seseorang

individu.

2.3 Kajian-kajian Luar Negara

Beberapa kajian yang dilakukan di negara lain yang menyentuh masalah disiplin

dan delinkuen dengan kawasan-kawasan tertentu. Di antaranya Johnstone

(1971) yang membuat kajian di Chicago, beliau mendapati bahawa delinkuen

remaja adalah mempunyai hubungan dengan persekitaran sosial dan latar

belakang kelas sosial sesuatu keluarga. Selalunya remaja daripada keluarga

status ekonomi sosial rendah lebih banyak melakukan kesalahan delinkuen.

Axentoth (1979) yang membuat kajian tentang remaja lelaki di Korea yang

berumur 17 – 18 tahun. Beliau menyatakan remaja dari keluarga status ekonomi

sosial rendah,lebih tinggi kadar kenakalannya. Beliau mendapati kesalahan yang

paling tinggi ialah berdusta, bertumbuk, lari dari rumah, mencuri harta sekolah,

35
SSK 5003’ SEM 4.

Menurut kajian Prof. Robert Priest, (1983) sekitar tahun 1960-an gejala

kebimbangan dan kemurungan menjadi bertambah serius sehingga boleh

mengancam nyawa manusia dari masa ke masa. Menurut beliau juga penyakit

emosi ini boleh dirawat dan individu itu masih boleh dibantu. Menurut beliau lagi,

hampir 10 peratus daripada populasi di negara Barat menghadapi masalah

serius berkaitan gangguan emosi yang memerlukan bantuan. Pakar berpendapat

masalah ini boleh meningkat dan menjangkau kepada 30 peratus. Kajiannya

menunjukkan hampir 2 juta penduduk negara Barat pada masa itu hidup di

dalam kesunyian. Selain itu, turut menyatakan bahawa semasa beliau sedang

membuat kajian tentang sebab dan cara mengubati gangguan emosi ini,

keadaan jumlah pesakit bertambah pada setiap tahun, di mana 80 peratus

individu ini mengalami kebimbingan atau kemurungan. Zimbardo (1977), ahli

psikologi yang mula-mula memberi tumpuan khas kepada topik malu pula

mengatakan ramai rakyat Amerika Syarikat mengalami rasa malu pada satu-satu

masa tertentu dalam kehidupannya, tidak kira sama ada mereka ini berstatus

tinggi atau rendah, bintang filem atau pelajar universiti.

Menurut Wan Abdul Kader (1994) kajian yang dilakukan terhadap pelajar di

Malaysia di luar negeri, seperti di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa

mereka juga menghadapi pelbagai masalah penyesuaian sosial dan akademik.

Kajian Abdul Halim Othman (1986) menunjukkan bahawa pelajar Malaysia yang

berketurunan Melayu di Amerika Syarikat yang mengalami masalah akademik,

personal dan sosial yang berbeza dan tidak terbatas kepada umur, tahap

36
SSK 5003’ SEM 4.

pengajian atau tempat asal.

Kajian Suradi Salim (1985) terhadap pelajar Malaysia di salah sebuah universiti

di Amerika Syarikat juga menunjukkan bahawa ramai pelajar mengalami

masalah penyesuaian sosial dan akademik.

2.4 Rumusan Kajian

Berdasarkan kajian tempatan dan luar negara mendapati bahawa kecerdasan

emosi amatlah penting untuk mewujudkan keharmonian dalam diri seseorang.

Tahap IQ yang tinggi tetapi pemilikan EQ yang rendah menyebabkan berlaku

ketidaksempurnaan di dalam kehidupan. “Oleh yang demikian bila dikaji dengan

lebih mendalam lagi, perasaan dan emosi adalah penting untuk kesejahteraan

dan kebahgiaan serta keselarasan ruang lingkup hidup. Oleh itu, kecenderungan

dalam mengawal emosi dengan baik adalah faktor penentu kecemerlangan

sesuatu urusan sama ada secara personal mahupun professional “(Goleman,

1995, dalam : Prakas Rao, 2001).

Semakin ramai pelajar yang bertindak secara berani dengan melakukan

rompakan, perkosaan, dan pergaduhan semata-mata ingin memberontak dan

melepaskan perasaan amarah dan dendam serta menunjukkan pergolakan

emosi yang dialami, walhal untuk perkara yang kecil sekalipun. Akibatnya,

bukan sahaja prestasi pembelajaran mereka merosot, bahkan turut menjejaskan

keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar. Salah perilaku yang berlaku

seperti contoh di atas, mungkin disebabkan mereka terjebak dalam pelbagai

penyakit masyarakat seperti pengaruh rakan sebaya, masalah kekeluargaan,


37
SSK 5003’ SEM 4.

kewangan, pembelajaran, tempat tinggal, tahap kecerdasan emosi yang terlalu

rendah dan lain-lain lagi yang mencetuskan kepada beberapa masalah tertentu,

seterusnya menggugat prestasi akademik pelajar berkenaan. Hasil daripada

pendapat dan kajian tersebut, penyelidik cuba untuk meninjau perkaitan

hubungan di antara kecerdasan emosi dan rakan sebaya dengan tingkahlaku

delinkuen pelajar.

……………………………..

38
SSK 5003’ SEM 4.

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0 Metodologi Kajian merujuk kepada kaedah penyelidikan bagaimana sesuatu

maklumat itu diperolehi. Perancangan yang teliti dapat membantu memudahkan

data serta maklumat penyelidikan dikumpulkan, dianalisa dan seterusnya dinilai.

Bab ini akan membincangkan dan menghuraikan secara terperinci tentang reka

bentuk penyelidikan, kerangka konseptual, pembolehubah bebas, pembolehubah

terikat, lokasi kajian, subjek kajian, instrumen kajian, prosedur mendapatkan

data pemprosesan data dan penganalisisan data.

3.1 Reka Bentuk Kajian

Reka bentuk kajian merupakan kaedah atau teknik yang digunakan untuk

mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah. Kajian

yang akan dijlankan ini merupakan kajian deskriptif dan berbentuk kuantitatif,

iaitu menggambarkan sesuatu fenomena yang berlaku. Kajian yang dijalankan ini

adalah berbentuk kajian lapangan. Di dalam kajian lapangan, penyelidikan

dilakukan dalam persekitaran semulajadi dan situasi yang realistik..

39
SSK 5003’ SEM 4.

Di dalam kajian ini tiga pembolehubah bebas iaitu kecerdasan emosi , pengaruh

rakan sebaya dan demografi pelajar di lihat mempengaruhi pemboleh ubah

terikat iaitu tingkahlaku delinkuen pelajar. Berdasarkan kerangka teoritikal, ia

dibuat untuk mengenalpasti sama ada wujud perbezaan yang signifikan tahap

kecerdasan emosi dan pengaruh rakan sebaya dengan demografi pelajar.

Seterusnya untuk melihat wujudnya korelasi yang signifikan antara

pembolehubah bebas seperti kecerdasan emosi dan pengaruh rakan sebaya

terhadap tingkah laku delinkuen pelajar. Seiring dengan itu kajian ini dijalankan

untuk melihat kekuatan hubungan antara pembolehubah bebas dengan

pembolehubah terikat.

3.2 Populasi dan Sampel Kajian

3.2.1 Populasi:

Kajian ini akan dijalankan ke atas pelajar-pelajar Tingkatan Empat di

Sekolah Menengah Harian di Daerah Kuala Muda/Yan. Keseluruhan

sekolah menengah harian di daerah KM/Y ialah sebanyak 30 buah

sekolah. Jumlah populasi ialah sebanyak 8892 iaitu jumlah pelajar

Tingkatan Empat yang merangkumi sekolah dalam bandar, sekolah

dalam bandar kecil dan sekolah di luar bandar daerah KM/Y. Oleh yang

demikian sebanyak 5 buah sekolah harian akan dipilih secara rawak bagi

40
SSK 5003’ SEM 4.

tujuan kajian ini. Berdasarkan jadual Penentuan Saiz Sampel yang

dikemukakan oleh Krejcie dan Morgan maka jumlah sempel yang sesuai

ialah 368 orang responden.

3.2.2 Persempelan:

Terdapat dua kriteria bagi menentukan sesuatu sampel yang baik iaitu

perwakilan dan kecukupan (Ary, 1985). Perwakilan bermakna sampel

yang dipilih mestilah mewakili populasi kajian. Bagi mendapatkan jumlah

bilangan sampel minimum yang digunakan dalam kajian ini, penyelidik

merujuk kepada Jadual Penentuan Saiz Sampel yang dikemukakan oleh

Krejcie dan Morgan (dalam Isaac & Michael, 1984) yang mempunyai 95%

aras keyakinan. Berdasarkan rumus tersebut sampel kajian ditentukan.

Berdasarkan jadual Penentuan Saiz Sampel yang dikemukakan oleh

Krejcie dan Morgan maka jumlah sempel yang sesuai ialah 368 orang

responden. Dalam kajian ini sebanyak 400 set soal selidik akan

disediakan dan diedarkan dalam lingkungan 5 buah sekolah yang

mewakili sekolah dalam daerah KM/Y. Pemilihan sekolah ini adalah untuk

melihat tahap pemasalahan delinkuen yang terdapat di sekolah

menengah harian biasa.

3.3 Instrumen dan Alat Kajian

Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan dan melibatkan kajian mengkaji

pengaruh antara satu faktor dengan faktor yang lain. Dalam kajian ini, penyelidik

41
SSK 5003’ SEM 4.

mengkaji hubungan antara kecerdasan emosi responden, pengaruh rakan

sebaya responden dan hubungan dengan tingkahlaku delinkuen pelajar.

Sampel kajian terdiri daripada pelajar Tingkatan Empat di lima buah di Daerah

Kuala Muda.

Instrumen kajian adalah satu set soal selidik yang didapati daripada kajian lepas

yang dibuat oleh Maizatul Akmam Bt Abu Bakar (2007) iaitu pada bahagian

kecerdasan emosi, pengaruh rakan sebaya dan tingkahlaku delinkuen. Kajian

rintis akan dibuat terhadap alat ujian yang akan dijalankan untuk menentukan

kebolehpercayaan, kesahan dan ketekalan dalaman soal selidik tersebut.

Kajian yang menggunakan soal selidik telah dibahagikan kepada 4 bahagian

iaitu:

i. Bahagian A : Mengandungi item-item berkaitan latar belakang responden.

Ini termasuklah umur, kedudukan dalam keluarga, jumlah adik beradik,

tinggal dengan siapa dan mengapa tidak tinggal dengan ibu bapa.

ii. Bahagian B : Mengandungi item-item mengenai faktor-faktor pengaruh

rakan sebaya sebanyak 10 soalan.

iii. Bahagian C : Mengandungi item-item mengenai faktor-faktor kecerdasan

emosi iaitu sebanyak 20 soalan

iv. Bahagian D : Mengandungi item-item mengenai tahap salah laku pelajar

iaitu sebanyak 28 soalan

Penyelidik akan mengikut prosedur untuk mendapatkan kebenaran

menjalankankan kajian dan mengedarkan soal selodik. . Penyelidik sendiri yang

akan memberi penerangan kepada pelajar-pelajar yang terlibat dengan kajian

42
SSK 5003’ SEM 4.

mengenai tatacara menjawab soal selidik yang akan diberikan dengan penuh

tanggungjawab dan jujur..

3.4 Prosedur Menjalan Kajian

Pengumpulan data kajian ini akan melibatkan beberapa prosedur rasmi yang

melibatkan pelajar-pelajar di sekolah menengah. Oleh itu sebelum menjalankan

kajian terlebih dahulu mendapatkan surat kebenaran melakukan penyelidikan

dari Kolej Pembangunan Sosial dan Manusia, Universiti Utara Malaysia untuk

membuat kajian. Kemudian membuat permohonan kepada Jabatan Pelajaran

Negeri Kedah untuk menjalankan kajian ke atas pelajar-pelajar di sekolah

menengah harian di Daerah Kuala Muda. Setelah itu surat kebenaran itu akan

dipanjangkan ke pada Pejabat Pelajaran di Daerah Kuala Muda/Yan untuk pergi

ke sekolah-sekolah terpilih bagi mengedarkan soal selidik dalam tempoh dua

minggu. Proses mengumpul data dilakukan sendiri untuk memastikan semua

soal selidik dijawab oleh responden dan mendapatkannya semula.

3.5 Analisa Data

Data yang diperolehi akan dikumpulkan dengan menggunakan progrm SPSS

(Statistic Package for Social Science)). Dua kaedah penganalisaan adalah

seperti berikut:

3.5.1 Analisis Deskreptif:

Analisis Deskriptif dilakukan untuk melihat taburan kekerapan dan

peratusan data. Ianya melibatkan penghuraian secara menyeluruh

43
SSK 5003’ SEM 4.

berkaitan dengan pembolehubah-pembolehubah yang dikaji (kecerdasan

emosi, pengaruh rakan sebaya dan tingkahlaku delinkuen pelajar).dalam

bentuk graf, histogram, carta pie dan sebagainya.

3.5.2 Analisis Inferensi:

Analisis inferensi digunakan untuk melihat perkaitan yang wujud di antara

pembolehubah yang dikaji iaitu pembolehubah bebas dan pembolehubah

terikat. Dalam kajian ini pemboleh ubah bebas ialah kecerdasan emosi

dan pengaruh rakan sebaya. Sementara pembolehubah terikat ialah

tingkahlaku delinkuen pelajar.

3.5.2.1 Ujian t akan digunakan bagi melihat perbezaan kelompok dua

kategori dan anova akan digunakan untuk melihat

perbezaan kelompok dua atau lebih kategori iaitu untuk

menjawab hipotesis berbentuk perbandingan.

3.5.2.2 Korelasi Pearson digunakan untuk melihat perhubungan atau

perkaitan antara dua pembolehubah iaitu kecerdasan

emosi dan pengaruh rakan sebaya dengan tahap tingkahlaku

delinkuen pelajar.

44
SSK 5003’ SEM 4.

Rumusan:

Bab ini telah dibincangkan mengenai sub topik dengan jelas. Perkara penting

dalam setiap topik yang terdiri daripada reka bentuk kajian, populasi & sampel

kajian, instrumen & alat kajian, prosedur menjalankan kajian serta analsis data

telah diterangkan dengan terperinci. Selain itu, kajian ini dijalankan, supaya

masalah yang berkaitan dengan pelajar dapat dikaji. Peringkat remaja dikatakan

sukar dan menimbulkan banyak masalah seperti tingkahlaku delinkuen di

kalangan pelajar. Begitu juga dengan faktor kecerdasan emosi, di mana faktor ini

sangat mempengaruhi pelajar ketika membuat keputusan. Kecerdasan emosi

yang tinggi akan membuatkan pelajar berfikir banyak kali sebelum melakukan

tingkah laku yang tidak diterima oleh norma masyarakat. Begitu juga sebaliknya,

sekiranya tahap kecerdasan emosi pelajar rendah mereka akan lebih mudah

terpengaruh dengan tingkahlaku delinkuen.Oleh yang demikian kajian ini penting

dijalankan untuk mengenalpasti tahap kecerdasan emosi dan rakan sebaya

berkaitan dengan tahap delinkuen pelajar.

…………………………………………….

45
SSK 5003’ SEM 4.

RUJUKAN

Ab Alim Abdul Rahim, (1994). Pengantar Psikologi Bilazim. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Nazri Hashim (3.9.2003). 76,300 Pelajar Terbabit dengan Masalah

Disiplin. Utusan Malaysia

Isaac, S., and Michael, W. B. (1984). Handbook in Research and Evaluation. San

Diego: Edits Publisher.

Kartini Kartono (1986). Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja. Jakarta : CV.


Rajawali.

Maizatul Akmam Bt Abu Bakar (2007) Perkaitan Antara Hubungan Keluarga,

Pengaruh Rakan Sebaya Dan Kecerdasan Emosi Dengan Tingkah Laku

Delinkuen Pelajar. Tesis Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Skudai :

Universiti Teknologi Malaysia.

46
SSK 5003’ SEM 4.

Mohd. Azhar Abd. Hamid (2004). EQ Panduan Meningkatkan Kecerdasan

Emosi.(Siri Pembangunan diri) .Bentong Pahang. PTS Publications. Ms.2

Mohd Ramzi Sanny dan Ahmad Othman (21.7.2001). Guru Cedera Dibelasah

Pelajar. Harian Metro,

Naapie Mat (Januari, 1997). Masalah Disiplin Pelajar Sekolah. Akademik, m.s.

20

Shahizan, Tsai Chen Chien dan Saw Hooi Chin (2003). Intrapersonal dan

Interpersonal. Bentong : PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Zainuddin Bin Haji Yusoff (2000). Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan

Kepimpinan: Tinjauan Di Kalangan Pemimpin-pemimpin Pelajar Universiti

Teknologi Malaysia, Skudai. Projek Sarjana Muda. UTM. Tidak Diterbitkan

………………………………..

47