Anda di halaman 1dari 27

1 01.

Pendahuluan

Pendekatan pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggungjawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendekatan yang lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang humanistik adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Pendekatan dialogis mengajak pelajar untuk berfikir bersama secara kritis dan kreatif. Pendidik tidak bertindak sebagai guru melainkan sebagai fasilitator dan partner dialog; pendekatan bertujuan untuk mengekspresikan reflektif mengajak guru untuk berdialog dengan dirinya sendiri; sedangkan pendekatan ekspresif diri dengan segala potensi yang ada. Dengan demikian pendidik tidak mengambil alih tangungjawab, melainkan sekadar membantu dan mendampingi pelajar dalam proses perkembangan diri, penentuan sikap dan pemilahan nilai-nilai yang akan diperjuangkannya. Sehubungan itu, persediaan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran pengurusan yang bilik berkesan merupakan sebahagian yang daripada da darjah dinamik. Persediaan merangkum

pelbagai alatan dan bahan untuk kegunaan guru dan murid.

kalanya murid tidak memberi perhatian atau berkelakuan di luar daripada nilai-nilai murni yang hendak digarap boleh dilihat berpunca daripada tidak terdapat kesinambungan dalam pelajaran disebabkan persediaan guru. Pedekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan murid-murid. !klim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah tersebut. "uru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan menghormati setiap murid dalam bilik darjah, memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu

2 boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada jangkaan-jangkaan yang positif.

02.

Pendekatan Humanistik

Pendekatan humanistik mencuba menunjukkan bahawa keinginan intrinsik seseorang itu adalah digerakkan oleh keperluan untuk mencapai self-actualization #Maslow, $%&', $%()*, +inborn actualizing tendency #,ogers - .reiberg, $%%/*, atau keperluan kepada self-determination #Deci, 0allerand, Pelletier, - ,yan, $%%$*. Pada dasarnya teori ini berpegang kepada kepercayaan bahawa manusia dilahirkan dengan keinginan untuk berusaha memenuhi potensi yang ada pada mereka. Dalam pendekatan ini, memoti1asikan pelajar adalah bermakna memberi ransangan kepada resos dalaman yang ada pada setiap orang, iaitu antaranya rasa kompeten diri, harga diri, autonomi, dan fi2ikal tetapi sebaliknya berdasarkan interpretasi ke atas situasi dan kejadian ini. Dalam pendekatan ini manusia dilihat sebagai aktif dan tinggi rasa ingin tahu, dan sentiasa mendapatkan maklumat untuk menyelesaikan persoalan personal yang rele1an. Manusia bekerja keras kerana mereka suka bekerja dan kerana mereka ingin memahami apa yang berlaku di sekeliling mereka. Sasaran seseorang indi1idu adalah untuk mencapai potensi yang sedia ada wujud dan juga mencapai konsep kendiri inidi1idu. !ni dipanggil penyempurnaan kendiri. 3ontohnya seorang indi1idu yang menanggap dirinya sebagai seorang yang bijak, dia akan mencuba mencapai konsep kendirinya itu. Menurut ,ogers #$%((*, manusia semuanya baik dan mulia. Mereka sentiasa bergerak ke hadapan, iaitu ke arah kesempurnaan kendiri. Mereka mempunyai kecenderungan untuk menyempurna, mengekal, dan menambah pengalamannya.

3 4alau bagaimanapun, pergerakan indi1idu ke arah kesempurnaan kendiri ini tidak selalunya berjalan lancar dan seperti yang diharapkan.

2.1

Teori Humanistik Mengikut Pandangan Abraham Maslow Maslow melihat indi1idu sebagai sesuatu yang berintergrasi dan

penyusuan keseluruhan. 3ontohnya, seorang insan yang lapar, ianya bukan sebahagian daripada diri indi1idu tersebut, sebaliknya keseluruhan diri indi1idu menunjukkan rasa lapar. 5eori Maslow ini ada berkaitan dengan personaliti, dan menitikberatkan beberapa andaian yang berkaitan dengan moti1asi. 6eliau menekankan keseluruhan diri indi1idu bergerak, bukan hanya sebahagian daripada indi1idu. Maslow menganggap moti1asi sebagai sesuatu yang kompleks, dimana tingkah laku luaran yan diperlihatkan oleh manusia. 6eliau juga menganggap, indi1idu akan terus bermoti1asi oleh kerana sesuatu matlamat. Matlamat ini dianggap sebagai keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira budaya, persekitaran dan perbe2aan generasi. Personaliti keperluan yang dibincangkan Maslow sering oleh Maslow lebih kepada

indi1idu.

mengaitkan

perkembangan

personaliti dengan moti1asi. Moti1asi lahir dari keperluan yang diperolehi oleh setiap indi1idu. Maslow berpendapat sebilangan keperluan dalaman yang menggerak serta mengarahkan perlakuan yang dipamerkan oleh indi1idu. 7eperluan yang ditunjukkan oleh Maslow boleh dilihat dalam bentuk hieraki. Menurut beliau keperluan di tahap yang paling bawah8keperluan fisiologi harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang indi1idu

4 memikirkan tahap kedua. Dengan kata lain keperluan di peringkat kedua tidak akan wujud jika keperluan diperingkat pertama tidak mencapai tahap kesempurnaan.

2.1.1 i.

Hieraki Keperluan Maslow Keperluan Fisiologi 7eperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup.

Manusia perlukan udara, air, makanan dan tempat tinggal bagi memenuhkan kehendak pertama dan utama ini. Pada masa ini, keperluan lain tidak sama sekali menjadi tumpuan selagi kehendak asas ini dipenuhi. ii. Keperluan Keselamatan Setelah keperluan ini dicapai, manusia akan mencari

keselamatan hidup, kestabilan kerja, jagaan masyarakat, undang 9 undang serta membebaskan diri daripada ancaman luaran mahupun dalaman. 5ahap keselamatan ini amat diperlukan bagi menjamin kesejahteraan hidup. iii. Keperluan Kasih Sayang dan Kepunyaan Dalam memenuhkan keperluan kasih sayang pula, manusia

perlukan hubungan dengan insan lain. 7ita semua pada asasnya ialah haiwan yang bersosial, iaitu kita perlukan kasih sayang daripada orang lain. :leh itu manusia ini sememangnya tidak boleh wujud bersendirian. iv. Keperluan Penghargaan Kendiri

5 5ahap seterusnya adalah kehendak untuk penghargaan kendiri. 7ita mahu berkuasa, sekurang 9 kurangnya ke atas diri kita sendiri. Pada masa yang sama, kita juga perlukan kekuatan, kebolehan, kepakaran serta kebebasan. Seterusnya manusia ingin dihormati, disanjungi dan kehendak status dalam hidup. V. Keperluan Kesempurnaan Kendiri khir sekali usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Semua tahap kehendak sebelum ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang itu inginkan kesempurnaan kendiri. 2.1.2 CiriCiri ndi!idu "ang Telah Men#apai

Kesempurnaan Kendiri Mengikut Maslow manusia yang mempunyai kesempurnaan

kendiri merupakan manusia yang telah mencapai perkembangan personaliti tertinggi dan telah dapat menrealisasikan pontesinya. 3iri 9 ciri personaliti manusia yang telah mencapai tahap kesempurnaan kendiri ialah, antaranya ; i. Mencapai perkembangan moral yang tinggi iaitu lebih

mengutamakan kebajikan orang lain. ii. Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan. iii. Mempunyai popular. i1. 5idak berminat untuk menjadi pengikut kepada suasana semasa seperti fesyen, adat resam, dan seumpamanya. 1. Seronok bersama kawan 9 kawan tetapi tidak bergantung kepada mereka. pegangan hidup yang kukuh, jujur, bertindak berdasarkan kepada apa yang dipercayainya walaupun tidak

6 1i. Seronok dengan kehidupan yang mencabar dan yang baru. 2.2 Teori Humanistik Mengikut Pandangan Carl Rogers 3arl pandangan dimanipulasi ,ogers yang sama adalah melihat ada satu 9 satunya sebagai atau pakar objek luar. yang yang 6eliau amat boleh juga

mementingkan manusia sebagai manusia, dan menyangkal keras manusia dari dalam

mementingkan perkembangan manusia yang positif dan melihat semua manusia sebagai entiti 9 entiti yang baik dan mulia. Semua tingkah laku mereka didorong oleh pencapaian kesempurnaan kendiri. da beberapa suasana atau keadaan yang dapat membantu manusia untuk berkembang secara positif. tiga suasana tersebut, iaitu ; i. ii. iii. 7ejujuran, keikhlasan dan kebenaran. Penerimaan tanpa syarat dan perasaan ambil berat. 7efahaman yang mendalam. ,ogers menyatakan dalam setiap indi1idu wujud satu konsep yang digelar sebagai diri unggul, iaitu bentuk dan konsep 9 kendiri yang amat diingini oleh indi1idu berkenaan. Diri unggul mempunyai kompenan- kompenan seperti persepsi dan makna yang rele1en pada indi1idu tersebut serta sesuatu yang amat bernilai pada dirinya. 7onsep 9 kendiri yang disarankan oleh ,ogers adalah definisi diri yang indi1idu sendiri berikan kepada diri indi1idu secara sedar apabila menggunakan perkataan +saya< atau +aku<. antaranya ialah ; da beberapa fakta yang menarik berkenaan dengan konsep - kendiri ,ogers, mir wang #$%'(* mencatatkan

7 i. Pandangan ,ogers terhadap kendiri sama seperti kefahaman umum psikologi terhadap persepsi. ii. 7endiri mengandungi sifat configurational, gabungan 9 mewakili satu yang terurus dan konsisten secara keseluruhan. iii. 7endiri tidak homunculus. 7endiri tidak berbuat apa 9 apa. Seseorang indi1idu tidak mempunyai satu kendiri yang mengawasi tingkah lakunya, sebaliknya dia mempunyai satu gabungan pengalaman yang digambarkan sebagai kendiri. i1. "abungan pengalaman dan persepsi, dikenali sebagai kendiri, pola timbul dalam kesedaran. =ika definisi kendiri terlibat dengan ukuran yang tidak sedar, sukar dioperationaliskan untuk membut kajian. 4alau bagaimanapun, pergerakan indi1idu ke arah kesempurnaan kendiri tidaklah selalunya lancar seperti yang diharapkan oleh setiap indi1idu. Dimana manusia terpaksa melalui beberapa rintangan, terutama sekali yang berkaitan dengan hal konsistensi 9 kendiri dan kongruens untuk mencapai matlamat. Maksud konsistensi 9 kendiri adalah kecenderungan organisma mengekalkan struktur dirinya iaitu kesamaan persepsi diri yang dilihat dari luar, tidak pula dari dalam seperti yang ada pada konsep 9 kendiri. Manakala kongruens pula bermaksud suasana yang nyaman dan konsisten yang wujud diantara kendiri dengan pengalaman seseorang. 4alau bagaimanapun, seseorang sering mengalami keadaan tak kongruens, dimana kedaaan ini berlaku apabila wujud ketidaksamaan di antara kendiri yang dipersepsikan dengan kendiri yang sebenar. 7eadaan ini akan menimbulkan kebingungan, ketidakselesaan dan ketegangan dalam diri indi1idu. =ikalau keadaan ini berpanjangan, indi1idu akan mengalami an>ieti, iaitu hasil ketidaksamaan di antara

8 pengalaman dan persepsi kendiri. 5erdapat dua cara untuk mengatasi keadaan tak kongruens ; i. Dengan cara menafikan kewujudan pengalaman yang tidak

konsisten dan cara ini akan mengekalkan konsep dan struktur kendiri yang sedia ada pada indi1idu berkenaan. ii. Menggunakan kaedah pertahanan yang lebih kerap iaitu pengherotan. Pengherotan bermaksud indi1idu akan mengherot makna pengalaman yang dirasai dan indi1idu berkenaan akan hanya membenarkan sesuatu pengalaman yang konsisten dan tidak bercanggah dengan konsep 9 kendiri, iaitu ke dalam kesedaran. Pada masa yang sama, manusia juga memerlukan perhatian yang positif, iaitu keperluan disayangi, disukai, dihormati, disanjung, diterima dan dikasihi oleh orang lain. ?amun, manusia tidak sentiasa mendapat perhatian yang positif yang amat diperlukan. :leh itu, ,ogers menekankan kepentingan kongruens antara diri yang dipersepsi dengan diri yang dialami supaya seseorang dapat berkembang ke arah kesempurnaan kendiri. !ni bermakna indi1idu harus menerima diri dan pengalamannya dan menjadikan diri berfungsi sepenuhnya bagi mencapai kesempurnaan kendiri yang diidamkan. ,ogers #$%@$* juga menekankan bahawa kebanyakan tingkah laku yang ditunjukkan oleh indi1idu adalah tingkah laku yang selaras dengan konsep kendiri dapat dipenuhi. dakalanya keperluan yang tidak dapat diterima secara langsung kerana ia tidak selaras dengan konsep kendiri. Menurut ,ogers #$%((*, manusia juga perlukan perhatian positif, iaitu keperluan untuk disayangi, disukai, dihormati, disanjungi dan diterima oleh orang lain. kan tetapi manusia tidak sentiasa mendapat perhatian positif yang diperlukannya, malah

9 mereka juga menerima perhatian negatif yang boleh menyebabkan berlakunya ketegangan dan tekanan dalam diri. konsep kendirinya. !ni akan menyebabkan pabila menerima indi1idu perhatian atau pengalaman tersebut akan diintegrasikan dalam seseorang memperoleh sikap yang positif terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain #3oopersmith, $%&'*. :leh itu, berdasarkan teori ini seseorang indi1idu terpaksa menerima keadaan dirinya yang sebenar dengan keluarganya sebagai usaha untuk mengelak timbulnya A) masalah dan konsep kendiri yang negatif. Mereka perlukan sokongan orang lain seperti ibu bapa, guru, rakan sebaya dan sebagainya. pabila seseorang itu sering mengalami keadaan tidak kongruen dan kegagalan dalam kesempurnaan kendiri maka ia mudah terlibat dalam tingkah laku negatif iaitu melakukan gejala ponteng kelas dari sekolah, melepak, terlibat dalam gangsterisme dan dalam pergaduhan antara pelajar.

$.

Pendekatan Humanistik Teori

Penga%aran

dan

Pembela%aran

Teori

humanistik

,ogers

#$%'A*

dan

6andura

#$%'&*

mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses modeling atau meniru tingkah laku orang lain atau secara demonstrasi. 5eori ini digambarkan dengan pepatah berikut; teacher!s ma"or contribution sometimes is not the sub"ect taught but the model caught.

10

3arl ,ogers, menyatakan bahawa setiap indi1idu itu mempunyai cara belajar yang berbe2a dengan indi1idu yang lain. :leh itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan hendaklah dirancang dan disusun mengikut kehendak

perkembangan emosi pelajar itu. 6eliau juga menjelaskan bahawa setiap indi1idu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri. Maka, guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan ke tahap supaya potensi mereka dapat yang diperkembangkan optimum. Prinsip-prinsip

berlandaskan pelbagai pendekatan pendekatan Bumanistik ialah setiap indi1idu merupakan pusat kepada pengalaman perubahan dunia yang berterusan. Dengan pengetahuan teori humanistik, personaliti pelajar secara bertujuan guru dapat mengenali membantu guru

untuk

menjelaskan keadaan dalam kelas. Dengan berbekalkan pengetahuan teoritikal, ini dapat mempengaruhi cara penyampaian dan pertuturan guru menjadi penerapan unsur patriotisme lebih berkesan. Daripada itu, beberapa isu tentang patriotisme boleh dibawa ke kelas untuk perbincangan tanpa meninggalkan objektif pengajaran unsure-unsur patriotisme. Dengan berbekalkan pengetahuan ini, beberapa teori humanistik boleh membantu para guru mengenali sosiologi dalam kelas dan seterusnya merancang isi kandungan yang mengambil kira psikologi indi1idu pelajar. Pendekatan Pengajaran berdasarkan 5eori Bumanistik Pengajaran harus berpusatkan minat indi1idu Pengajaran harus berasaskan hirarki keperluan indi1idu Pertimbangan P-P harus berlandaskan perspektif potensi perkembangan indi1idu. Memberi peluang pembelajaran bebas kepada semua

11 7urang penghakiman terhadap kualiti dan ciri-ciri pengalaman pembelajaran 5iada penggredan8peperiksaan sebagai pengiktirafan8hukuman Menekankan pembelajaran kadar sendiri # self-paced* dan nilai pengalaman dalam proses pembelajaran. Peranan pendidik sebagai fasilitator8 pembimbing Pelajar dibenarkan belajar apa yang hendak dipelajari tanpa batasan dan piawaian luaran seperti had umur Membantu pelajar memikir secara mendalam apa yang hendak dipelajari dan bagaimana mempelajarinya Menyedia pelbagai pilihan, sumber - peluang pembelajaran untuk pelajar. 5eori Bumanisme ini amat enitikberatkan perkembangan persendirian indi1idu sosial yang sihat iaitu; i. ii. Programnya berorientasi penemuan dan tidak mementingkan pembelajran resepsi #penerimaan* Perasaan senatiasa iii. i1. 1. 1i. dan keinginan pelajar serta autonomi ialah indi1idu mencapai dihormati. Matlamat utamanya

sempurna kendiri bagi setiap indi1idu Penegasan terhadap perasaan dan pemikiran dan kurang kepada perolehan pengetahuan. Penggalakkan perkembangan konsep kendiri yang positif Penumpuan perhatian atas perkembangan perhubungan manusia yang positif dan komunikasi yang jujur. Pengiktirafan kepentingan nilai peribadi dan perkembangan nilai yang positif.

3.1

Pendekatan Humanistik dalam Pengurusan Bilik Darjah

12 Pengurusan bilik darjah pula merujuk kepada set tingkah laku guru yang meliputi pelbagai aspek di mana guru akan membentuk dan mengekalkan kehidupan di kondisi bilik pembelajaran darjah yang seperti diharapkan. Cemlech #$%''*, mengibaratkan pengurusan bilik darjah sebagai okestra dalam memerlukan pembentukan kurikulum,penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran. Ball #D)))*, pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan. !anya melibatkan aspek memoti1asikan pelajar untuk belajar,menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan menguruskan kerja pelajar. Menurut beliau juga,pengurusan bilik darjah yang efektif haruslah bersifat proaktif,responsi1e dan menyokong. 6erdasarkan keperluan sumbangan besar braham Maslow #$%()* telah memberi kajian mengenai perkembangan

menerusi

personaliti manusia. 6eliau menyatakan bahawa manusia mempunyai tujuh hierarki keperluan yang perlu disempurnakan. Empat keperluan peringkat bawah iaitu keperluan untuk hidup, keperluan untuk keselamatan daripada bahaya dan ancaman persekitaran, keperluan untuk pengumpulan harta dan kasih sayang dan keperluan pencapaian diri. 7eempat-empat keperluan ini disebut +deficiency needs. Manakala tiga peringkat di atas yang di panggil + being needs< terdiri daripada keperluan terhadap pengetahuan dan kefahaman, keperluan terhadap estetik dan yang paling atas adalah keperluan terhadap pencapaian $%');A/)*. Dalam konteks sekolah, jelaslah bahawa para pelajar mempunyai pelbagai keperluan dan akan cuba memenuhi keperluan-keperluan tersebut. pabila keperluan-keperluan ini disempurnakan maka para pelajar sedia mematuhi peraturan dan disiplin yang di tetapkan. hasrat diri iaitu potensi dan kebolehan #4oolfolk,

13 Sebaliknya jika keperluan tersebut gagal dipenuhi, akan berlakulah gangguan emosi. "angguan emosi inilah yang menyebabkan pelajar melakukan perbuatan salah laku dan melanggar peraturan institusi pengajian mereka. Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan dalah menjadi

pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna.

tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. "aya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan dianggap sebagai pemimpin demokratik hanya akan mengambil masa untuk mendapatkan buah fikiran bagi menyelesai sesuatu isu, dan kelihatan kumpulan-kumpulan yang wujud di bilik darjah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama.

5eori Bumanisme ini menegaskan kepentingan cara pengajaranpembelajaran yang dapat mematuhi kehendak indi1idu mengikut perkembangan emosinya. 3arl ,ogers dengan sarana pertamanya iaitu terapi tumpuan orang #terapi berpusatkan klien*. "uru membantu klien mengenalpasti masalahnya, bertindak terhadap masalah itu dan menuju ke arah penyelesaian. Sarana kedua yang melambangkan penaruhan perhatian terhadap dunia seperti yang diamati oleh indi1idu, bukan semata-mata mengikut anggapan yang difikirkan benar. .enomenologi ini mementingkan pandangan peribadi indi1idu terhadap persekitarannya. dalam bilik berdasarkan :leh darjah itu, memberi peluang murid sesuatu berinterakis dengan menyelesaikan

permasalahan

akti1iti

berkumpulan

merupakan

pendekatan humanistik.

14 Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan pelajar-pelajar. !klim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan pelajar bersama guru dalam bilik darjah tersebut. menerima "uru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia dan menghormati setiap pelajar dalam bilik darjah,

memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada jangkaanjangkaan yang positif. pabila keadaan ini berlaku guru sebagai pemimpin dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri pelajar-pelajar serta bersikap keterbukaan dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. 5eori Bumanistik menegaskan guru perlu membantu murid memikir secara mendalam apa yang hendak dipelajari dan bagaimana mempelajarinya serta menyedia pelbagai pilihan, sumber - peluang pembelajaran untuk murid. 7eperluan ini membolehkan murid dapat memoti1asikan diri dan meningkatkan pencapaiannya dalam bilik darjah selaras dengan kehendak iklim bilik darjah.

Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. Pelajar-pelajar diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta membantu dalam penyediaan bahan dan alatan, tugasan-tugasan yang diberikan kepada setiap pelajar pada awal tahun lagi dapat membantu mengembangkan budaya bertanggungjawab, berkerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga hubungan antara guru dengan pelajar, dan peranan guru sebagai pembantu penyelsaian masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar.

15

Secara

umumnya,

pengurusan

bilik

darjah

sebaik-baiknya

merangkumi ciri-ciri kesesuaian #rele1en* dengan pelajar, persediaan suasana pembelajaran yang berkesan, organisasi pengajaran dan sokongan-sokongan yang membantu peningkatan akti1iti-akti1iti perkembangan pembelajaran secara lebih aktif dan produktif, teknikteknik moti1asi dan penyelesaian konflik dan pergabungan semua elemen dalam satu sistem bagi menampakkan keberkesanannya. Peranan dan pengorbanan guru sebagai penggerak dan pengubah iklim yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai pelajar. Mengikut ,ogers, pembelajaran eksperiential ibarat perubahan dan perkembangan diri. ,ogers berpendapat manusia mempunyai kecenderungan semula jadi untuk belajar; peranan guru ialah untuk memudahcarakan pembelajaran tersebut. !ni termasuk; i. ii. iii. i1. Menubuhkan iklim positif untuk pembelajaran, Menjelaskan matlamat-matlamat pelajar, Mengorganisasi dan menyediakan resos pembelajaran, Menyeimbangkan emosi, dan 1. 6erkongsi perasaan dan pemikiran dengan pelajar tetapi menguasai pelajar. Pengurusan pendekatan hal ehwal murid dalam bilik oleh darjah guru, melalui dapat penyayang yang ditunjukkan bukan komponen pembelajaran dari segi jambatan utama susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan

intelek dan

menjinakkan mereka, bercakap dengan bahasa yang lembut dan

16 bersopan, menegur dan membetul kesilapan dengan cara yang berhemah, di samping menggunakan segala sifat mahmudah, akan mempercepatkan proses kecintaan dan kesetiaan murid terhadap gurunya, dan kemujaraban pemindahan maklumat daripada guru kepada muridnya. Menurut ,ogers, pembelajaran menjadi mudah apabila i. Pelajar arahnya. ii. Pembelajaran atau penyelidikan. iii. Penilaian kendiri merupakan kaedah taksiran yang utama tentang kejayaan atau kemajuan. ,ogers menegaskan kepentingan pembelajaran untuk belajar serta keterbukaan untuk berubah. 5eori pembelajaran ,ogers die1olusikan sebagai sebahagian daripada gerakan pendidikan humanistik #contoh,Patterson, $%(A; 0alett, $%((*. 3ogers menegaskan kepentingan pembelajaran untuk belajar serta keterbukaan untuk berubah. :leh itu, kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang, komunikasi berkesan dalam dijelmakan dalam cara bertutur, penggunaan bahasa badan, penulisan, juga melalui penggunaaan sebagainya. berkomunikasi alat-alat pabila terhadap tertentu seorang seperti guru komputer, telipon dan menggunakan dapat menghasil kemahiran suasana secara langsungnya berasaskan melibatkan serta sepenuhnya dapat mengawal dalam atas proses sifat dan

pembelajaran

konfrontatasi dengan masalah praktikal, sosial, peribadi

muridnya,

pembelajaran yang lebih dinamik, pembentukan akhlak, kemahirankemahiran tertentu dapat diterap dengan lebih mudah dan berkesan.

17 7omunikasi berkesan menghasilkan moti1asi yang berkesan, murid mudah menerima moti1asi yang disampaiakn secara berhemah dan berhikmah, nilai-nilai murni yang hendak ditanam dalam diri murid akan melalui laluan yang lebih mudah dan berkesan.

"uru yang berwibawa sentiasa melihat pembelajaran sosial sebagai satu aspek penting dalam bilik darjah. Setiap yang dipimpin perlukan penghargaan dan pengiktirafan, dan guru seharusnnya bijak menggunakan kebijaksanaan komunikasi serta pendekatan penyayang dengan menghadiahkan senyuman, memberikan penghargaan apabila mereka mempamerkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelum, misalnya, kelas yang lebih teratur, kemas yang bersih. Menghabiskan ayat hafa2an sebelum jangka masa yang ditentukan, markah yang semakin baik. Sekeping kertas berbentuk surat penghargaan, atau sebatang pen sebagai tanda penghargaan sudah menunjukkan keikhlaan guru bagi meningkatkan prestasi mereka. "uru menunjukkan teladan sebagai seorang professional,

membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid, dengan peraturan dan arahan yang jelas, bagi mengurang segala tingkahlaku negati1e. "uru sepatutnya mengelak diri daripada menggunakan pendekatan-pendekatan yang bertentangan dengan norma kemanusiaan yang menggalak murid menghargai pertumbuhan pengetahuanh dan kemahiran diri. 6udaya bilik darjah yang dinamis, mementingkan aspek nilainilai murni, hubungan yang mesra di antara sesama murid, dan murid dengan guru, budaya belajar yang ceria, meyeronokkan yang menyentuh emosi, meningkatkan kecergasan mental, kreatif dan eno1atif, penyertaan yang aktif, pembelajaran yang berobjektif dan

18 bermatlamat, yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru dan rakan sebaya, tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah, yang dibaluti dengan perasaan kasih dan sayang. 3.1.2 Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dan dan Teori Humanistik 5eori kehendak Bumanisme sikap dalam menekankan pembelajaran. perbe2aan 5eori ini indi1idu dan aitann!a

menegaskan

kepentingan cara pengajaran-pembelajaran yang dapat mematuhi kehendak indi1idu mengikut perkembangan emosinya. 3arl ,ogers dengan sarana pertamanya klien*. "uru iaitu terapi tumpuan orang #terapiberpusatkan penyelesaian membantu klien mengenalpasti seelok-eloknya

masalahnya, bertindak terhadap masalah itu dan menuju ke arah kefahaman tingkahlaku seseorang diperoleh daripada rujukan dalam indii1idu iaitu; i. Struktur kendiri terbentuk daripada interaksi dengan persekitaran dan penilaian pula diperoleh daripada interaksi dengan orang lain.

ii. 5ingkahlaku yang ditonjolkan oleh sesuatu organisma adalah selaras dengan konsep kendiri Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang

terpenting dalam bilik darjah, merupakan tugas utama yang perlu diberi perhatian yang serius, pemba2iran waktu akan berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran sekiranya objektif pembelajaran tidak tercapai. Pelan 5indakan Strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan oleh guru. 7ajian dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan yang disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa

19 selaras mencorak dengan kualiti perancangan pengajaran, staregik kebolehan sekolah. menyusun Peningkatan organisasi

profesionalisma guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah, kebolehan mencorak perkembangan murid termasuk perkembangan akademik, perlakuan, sosial, emosi, rohani, intelek dan jasmani. "uru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami perasaan dan kehendak hati nurani muridmurid, guru perlu cekap mencorak iklim yang memberansangkan, kecekapan dan kemahiran pengajaran, pengurusan masa, produkti1iti dan tugas pengajaran dan pembelajaran, mencorakkan tingkahlaku dan pengawalan disiplin murid. :leh itu guru berperanan sebagai pendidik, pemudah cara, pemimpin, pembimbing, penilai, perancang, perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid. 6agi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran maka perlukan kebijaksanaan perancangan pelaksanaan, penyeliaan, dan penelitian dalam penilaian dan refleksi.

Merancang kurikululum, sukatan, huraian sukatan, buku teks, bahan rujukan tambahan dan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber termasuk laman web. Perkara-perkara yang melibatkan inno1asi dan kreati1iti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya kelas tidak menjadi beku dan kaku diikuti dengan perancangan kemajuan pelajar, merangka rancangan kerja tahunan, termasuk ujian, penilaian dan pentaksiran. Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya. 6iasanya tingkahlaku dan minat murid akan berubah apabila bertukar guru, ada guru yang digemari murid dan sebalik ada yang tidak digemari murid.

20 Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses memahami,

berfikir, berbincang, membuat pertimbangan, menganalisis, kognitif, bagi mengembangkan minda murid. Diperluaskan kepada kemahiran komunikasi, menyesuaikan diri, kemahiran sosial, dan perkembangan tingkahlaku. Prinsip umum pembelajaran, iaitu meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan, meluaskan tahap keintlektualan, kerohanian, kekuatan emosi, dan keteguhan jasmani, merangsang minat dan menghasilkan keseronokan, memberi ruang dan peluang untuk mengatasi kelemahan, tidak menakut-nakutkan dan mengungut murid, sebaliknya memberi peluang kepada mereka memperbaiki kelemahan, tidak membiarkan kegagalan berterusan, pembelajaran perlu realistik dan boleh dilakukan, mengambil kira kemampuan murid, pembelajaran perlu dapat menentukan objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid, dan pembelajaran juga mampu mencabar kebolehan murid bagi mengembangkan potensi mereka.

"uru perlu kemahiran

memiliki beberapa kemahiran penting, menjadi instrumen untuk kejayaan

kerana dalam

mengajar

mengurus bilik darjah,

antara kemahiran dalam pelbagai kaedah

pengajaran dan pembelajaran yang boleh diambil dari modul, model, kaedah dan teknik yang sedia ada atau menggunakan daya inno1asi dan kreati1iti membina model-model tersendiri, kemahiran berkomunikasi, kemahiran interpersonal, kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling, kemahiran dalam menawan emosi atau kesedaran emosi juga menjadi pemangkin dalam pengajaran dan pembelajaran. 7omunikasi adalah medan pemindahan pengetahuan, penyampaian pengajaran, mendapat mengembangkan maklumat. kemahiran berkomunikasi, komunikasi dan Mengamalkan berkesan,

penggunaan bahasa, kesediaan mendengar, meningkatkan proses

21 intraksi, komunikasi terbuka, kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan, berhujah dan berdailog, "uru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran

komunikasi, lebih kreatif dan hubungan yang lebih dinamik kesannya, penyelesaian konflik yang berrlaku, memberi ruang untuk murid melahirkan pandangan, guru mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan, serta mendapat maklum balas yang benar. "uru berjaya menghasilkan kreati1iti dalam pengajaran dan pembelajaran, dengan membina pelbagai kemahiran, yang boleh meningkatkan kecekapan, dan meluaskan skop pembelajaran, yang bermatlamat bagi meningkatkan pengajaran guru. =usteru itu guru seharusnya mengelakkan masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan, salahtafsir, bahasa yang kasar, suara yang tidak jelas, bahasa badan yang tidak sesuai, memberi tekanan emosi murid, komunikasi tertutup, tidak memberi perhatian dan tumpuan tentang pengajaran dan pembelajaran. 7ehebatan pengajaran guru bergantung kepada kejelasan suara, gaya pengajaran yang menarik, flesibiliti iaitu tidak sehingga membosankan, ino1asi, kreatif, pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid, penglibatan murid dalam akti1iti kelas, dan pengurusan masa yang berkesan. Meransang minat, memenuhi keperluan diri, sosial, dan psikologi, dorongan dan sokongan, mengembangkan potensi, kebolehan, minat, bakat dan keyakinan diri murid.7epakaran guru diukur dari aspek inisiatif, dedikasi, perancangan, kerjasama, kepimpinan, kepakaran, integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mengujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan bagi menjayakan wawasan,

22 keaktifan, dan pengurusan masa. Pembelajaran murid terhasil melalui proses pendengaran,pemerhatian, peniruan, membuat, ekplorasi iaitu pembelajaran yang aktif yang merangsangkan minat murid, melalui latihan, percubaan, penglibatan dalam akti1iti pembelajaran. 5eori pendekatan Bumanistik memberi tumpuan kepada apa yang berlaku dalam diri seorang indi1idu seperti perasaan atau emosinya. 5eori ini menyatakan bahawa indi1idu terdorong bertindak melakukan sesuatu kerana mempunyai satu kemahuan atau keperluan dan bertanggungjawab ini, kuasa untuk di atas segala tindakkannya. indi1idu mencapai. Menurut adalah 7ejayaan dan pendekatan moti1asi seseorang dan

kecenderungannya dinilai daripada

berkembang kemahiran dan

seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata aspek teknik pengajaran pembelajaran semata-mata, tetapi kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid. Pada amnya guru yang disukai murid antaranya ialah yang sentiasa berwajah periang, pandai berjenaka, bersangka baik, berperasaan yang matang, jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas, berfikiran positif, tenang menghadapi sebarang krisis, pendengar yang aktif, berjaya menyelesaikan konflik, dan tidak mudah menyalahkan orang lain.

04

Penutup

,ogers #$%@&* mengatakan bahawa manusia sentiasa berusaha memahami diri sendiri, mempengaruhi dan mengawal perlakuan dirinya dan orang lain. =elas di sini bahawa pendekatan ini lebih memberi tumpuan kepada kemahuan seseorang dan menekankan keunikan manusia serta kebebasan mereka untuk memilih matlamat hidup. Pelajaran perlu disusun agar murid-murid tersebut mempelajari

23 sesuatu yang bermakna. hasrat untuk belajar, pabila ini berlaku, murid akan mempunyai berkembang, meneroka dan mencipta.

Pembelajaran huministik menitikberatkan perkembangan secara bebas dan bertujuan untuk membantu mereka menangani tekanan keluarga dan masyarakat. hli-ahli pembelajaran humanistik berpendapat bahawa pada akhirnya, pencapaian akademik murid akan menjadi lebih baik berbanding dengan sistem pembelajaran tradisional. !ni berlaku kerana dalam pengajaran humanistik, pembelajaran arah kendiri amat ditekankan. =elaslah aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada keinginan moti1asi dalam proses pembelajaran yang mewarnai kaedah-kaedah pembelajaran yang diterapkan. Peranan guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para pelajar sedangkan guru memberikan moti1asi kesedaran mengenai makna belajar dalam kehidupan pelajar. "uru memudahkan pengalaman belajar kepada pelajar dan mendampingi pelajar untuk memperoleh tujuan pembelajaran.

24 &ibliogra'i tan Cong #$%%%*. Psikologi Pendidikan. 7uala Cumpur; Dewan 6ahasa dan Pustaka. Mok Soon Sang. #D))@*. !lmu Pendidikan untuk 7PC! #Sekolah

,endah*;7ompenan $ - D. Psikologi Pendidikan dan Pedagogi. 7uala Cumpur;7umpulan 6udiman Sdn 6hd. ,amlah =antan. #D))/*. Psikologi Pendidikan Pendekatan 7otemporari. Edisi ,e1isi. 5anjong Malim; Fni1ersiti Pendidikan Sultan !dris. Modul !lmu Pendidikan. 6ahagian Pendidikan "uru. 7ementerian Pendidikan Malaysia. Edward C. 5horndike #$%$)*, 5he 3ontribution :f Psychology 5o Education, 3olumbia Fni1ersity. tas talian http;88psychclassics.yorku.ca85horndike8 education.htm $ :gos D))@. "eorge 6oeree 3.#he $istory of Psychology, Pennsyl1ania; talian $ :gos

Shippensburg D))@.

Fni1ersity. tas

http;88www.ship.edu8Gcgboeree8historyofpsych.html

7amarudin Bj. Busin #$%%'*. Pedagogi A. Penggunaan Psikologi dalam 6ilik Darjah. Petaling =aya. Congman Malaysia. 7hadijah ,ohani, Mahani ,a2ali, ,amlah =antan #D))@*. Psikologi Pendidikan. 7uala Cumpur; F?!5EM Sdn. 6hd.

25 Medline Plus. #rusted $elp %nformation For &ou F.S. ?ational Caibrary of Medicine tas talian http;88www.nlm.nih.go18medlineplus8prenatalcare. html $ :gos D))@. ,amlah =antan dan Mahani ,a2ali #D))$*. 7ontemporari, 7uala Cumpur, Mc "raw Bill. Schonell, ..= #$%/%*. 6ackwardness in 6asic School Subjects. Psikologi Pendidikan

Edinburgh; :li1er and 6oyd. Shahbuddin Bashim, Mahani ,a2ali, ,amlah =antan #D))A*. Psikologi Pendidikan. 7uala Cumpur; P5S Publications - Distributor Sdn. 6hd. Siti Bawa Munji, MaHaruf ,ed2uan #$%%A*. Penghantar Psikologi. 7uala Cumpur; Penerbit .ajar 6akti Sdn. 6hd. Suradi Salim #$%%&*, 6imbingan dan 7aunseling. 7uala Cumpur; Ftusan Publications - Distrubutors Sdn. 6hd.

26 si Kandungan

Perkara )$. )D. Pendahuluan Pendekatan Bumanistik D.$ 5eori Bumanistik Mengikut Pandangan D.$.$ Birerki 7eperluan Maslow / D.$.D 3iri93iri !ndi1idu Iang 5elah Mencapai 7esempurnaan 7endiri D.D @ A. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran 5eori Bumanistik A.$ Pendekatan Bumanistik dalam Pengurusan 6ilik Darjah $$ A.$.D $& )/ Penutup

Muka Surat $ D braham Maslow

5eori Bumanistik Mengikut Pandangan 3arl ,ogers

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dan 7aitannya dan 5eori Bumanistik

D$

6ibliografi

27