Anda di halaman 1dari 14

BAB 3

ANALISIS KERJA DAN


PENGREKRUTAN/PEMILIHA
N

Objektif Pembelajaran
Selepas mengikuti bab ini, anda seharusnya dapat:
1. Mendedahkan proses-proses yang terlibat
dalam analisis kerja.
2. Menerangkan kegunaan analisis kerja serta
kaedah-kaedah
pengumpulan data analisis kerja.
3. Mengenal pasti sumber dan kaedah pemilihan
personel.
4. Menerangkan langkah-langkah yang terlibat
dalam pemilihan
personel.
5. Menjelaskan aspek-aspek temu duga dalam
pemilihan personel

Definisi
Analisis Kerja
Analisis kerja merupakan satu proses di
mana maklumat-maklumat mengenai
sesuatu tugas kerja dan keperluankeperluan kemahiran, pengetahuan dan
kemampuan diperolehi melalui kaedahkaedah pengumpulan data yang formal
(Dessler, 2000).
- sebagai satu proses terperinci yang
mengumpulkan data-data mengenai
sesuatu jenis pekerjaan.

Pengrekrutan
Pengrekrutan pula merujuk kepada proses
tersusun yang melibatkan penjanaan caloncalon yang layak untuk sesuatu jenis
pekerjaan/jawatan dan merupakan langkah
pertama dalam proses pemilihan (Gomez-Mejla,
Balkin dan Cardy, 2001).
Pengrekrutan melibatkan kaedah mendapatkan
maklumat serta tatacara mendapatkan data
mengenai sumber calon dalam pasaran serta
menarik calon-calon yang berkelayakan.

Pemilihan
Pemilihan merupakan satu proses membuat
keputusan sama ada mengambil atau
menolak calon bagi sesuatu pekerjaan dan
biasanya merupakan langkah kedua dalam
sesuatu proses pemilihan (Gomez- Mejla,
Balkin dan Cardy, 2001).
Ia juga satu proses yang sistematik untuk
menapis, memilih dan menempatkan
individu.

Proses Analisis Kerja


merupakan satu proses
pengumpulan data bagi
mendapatkan maklumat mengenai
jenis-jenis pekerjaan dari segi
deskripsi dan spesifikasi kerja untuk
kegunaan pemilihan personel.

Proses Analisis Kerja


Deskripsi Kerja
merupakan satu kenyataan bertulis yang
menghuraikan tugas, tanggungjawab, keadaan
kerja serta aktiviti bagaimana sesuatu kerja itu
dilakukan (Dessler, 2000).
Spesifikasi kerja
merupakan satu kenyataan bertulis yang
menerangkan tentang kelayakan yang perlu ada
pada seseorang pekerja seperti tahap pendidikan,
pengalaman, latihan, pengetahuan dan kriteriakriteria fizikal serta mental yang diperlukan untuk
melakukan sesuatu jenis pekerjaan (Dessler, 2000).

KAEDAH PENGUMPULAN DATA DALAM


ANALISIS
KERJA

Temu bual Analisis Kerja


Soal Selidik Analisis Kerja
Pemerhatian Analisis Kerja
Kumpulan Panel Pakar Analisis
Kerja

KEGUNAAN ANALISIS
KERJA
Untuk Perkembangan Sistem
Pemilihan Personel
Untuk Perkembangan Kriteria
Untuk Perkembangan Kerjaya
Pekerja
Pembentukan Borang Penilaian
Prestasi
Untuk Penentuan Gaji
Untuk Kegunaan Kesatuan Sekerja

SUMBER PENGREKRUTAN
Sumber Dalaman
Sumber Luaran
- Misalnya melalui berbagai saluran iaitu
(i) Iklan bercetak (surat khabar, majalah,
brosur, pamflet) serta iklan elektronik (tv,
radio, internet, dan sebagainya);

(ii) Pengrekrutan universiti/kolej;


(iii) Agensi pengambilan swasta; dan
(iv) Jabatan Tenaga Rakyat.

KAEDAH PENGAMBILAN
PEKERJA

Borang Permohonan
Temu Duga
Ujian-Ujian
Pusat Penilaian
Resume atau Curriculum Vitae
(CV)
Rujukan

PROSES PEMILIHAN PEKERJA


DI MALAYSIA

Borang Permohonan
Penapisan Awal
Ujian-Ujian Pekerjaan (Jika Ada)
Temu Duga
Ujian-Ujian Fizikal/Perubatan
Keputusan Pengambilan

TEMU DUGA
Bentuk-Bentuk Temu Duga
Temu Duga Berstruktur
Temu Duga Tidak Berstruktur
Temu Duga Separa Berstruktur

Untuk sesuatu temu duga itu menjadi lebih profesional dan


mempunyai kesahan (validity) dan kebolehpercayaan
(reliability) yang tinggi:
(i) Penemu duga mestilah seorang yang terlatih khusus dan
profesional;
(ii) Kandungan temu duga hendaklah berasaskan analisis kerja;
(iii) Soalan-soalan yang dikemukakan dalam temu duga
perlulah mempunyai kaitan dengan kerja yang dipohon;
(iv) Temu duga perlulah berstruktur atau separa berstruktur;
dan
(v) Sebuah panel temu duga perlulah dibentuk berbanding
dengan hanya bergantung kepada seorang penemu duga
sahaja.

RUMUSAN
Menerangkan proses-proses yang
terlibat dalam analisis kerja serta
kaedah-kaedah yang digunakan untuk
mengumpulkan data analisis kerja.
Selain itu, sumber dan kaedah
pemilihan personel juga telah
dibincangkan bersama langkahlangkah yang diperlukan dalam
mengendalikan pemilihan personel.