Anda di halaman 1dari 32

T T ooppiikk

88

Undang-

undang

Keterangan

Islam

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan definisi tentang undang-undang keterangan
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1. Menerangkan definisi tentang undang-undang keterangan Islam;
2. Menjelaskan matlamat undang-undang keterangan Islam serta
hikmah dan kepentingannya;
3. Menjelaskan peranan hakim dalam memberi penghakiman
berdasarkan keterangan-keterangan yang dibawa ke mahkamah; dan
4. Menghuraikan pelbagai kategori atau jenis undang-undang
keterangan Islam dan pendapat fuqaha berkenaan dengannya.

PENGENALAN

Topik ini akan membincangkan berkaitan dengan undang-undang keterangan Islam. Kita akan mulakan perbincangan dengan mendefinisikan apakah yang dikatakan undang-undang keterangan Islam. Topik ini juga akan menjelaskan pelbagai bentuk keterangan yang ada dalam undang-undang keterangan Islam yang antara lain meliputi keterangan lisan, keterangan bertulis, keterangan berdasarkan situasi, keterangan hakiki dan sebagainya.

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

189

AKTIVITI 8.1 1. mengapakah Huraikan keterangan dan pembuktian sangat penting dalam mana-mana pertuduhan yang
AKTIVITI 8.1
1. mengapakah
Huraikan
keterangan
dan
pembuktian
sangat
penting
dalam
mana-mana
pertuduhan
yang
dibawa
ke
mahkamah.
2. Bincangkan dengan rakan anda apakah proses keterangan dan
pembuktian yang berlaku di mahkamah Malaysia hari ini adil,
telus dan saksama berdasarkan pengamatan anda.
3. Jelaskan mengikut pemahaman anda, ciri-ciri penting yang
sepatutnya ada dalam proses keterangan dan pembuktian.
8.1
8.1

ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KETERANGAN

Bagi membuktikan sesuatu pertuduhan yang dikenakan oleh seseorang ke atas seseorang yang lain, maka Islam mewajibkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengemukakan bukti-bukti ke mahkamah. Hakim pula hendaklah melihat setiap pembuktian dan keterangan yang dikemukakan oleh penuduh dan yang kena tuduh. Keterangan memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan sesuatu keputusan yang bakal dibuat oleh seorang hakim.

Oleh itu, keterangan yang tidak lengkap, sudah pasti akan mencacatkan sesuatu kes. Lebih malang lagi, keterangan yang tidak sempurna akan menyebabkan penghakiman yang silap dan tidak adil. Keadilan merupakan teras utama dalam mana-mana penghakiman yang baik. Oleh itu, penghakiman yang baik, mestilah didahului oleh keterangan dan pembuktian yang tepat. Berhubung dengan konsep keadilan ini, Allah S.W.T telah berfirman:

190

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

Maksudnya: „Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu

kerjakan‰. (al-NisaaÊ 4:135)

Dalam hadis, Nabi s.a.w telah bersabda:

.

Bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian musnah tidak lain kerana mengenakan hukuman hudud ke atas orang yang miskin dan mengecualikan orang yang mulia. Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad, yakni anak baginda sendiri, melakukan kesalahan sedemikian (mencuri), pasti akan ku potong tangannya jua". (HR Bukhari)

Oleh itu dalam proses penghakiman, undang-undang keterangan dan pembuktian adalah penting. Keadilan tidak dapat ditegakkan, hukuman yang tepat tidak dapat diberikan tanpa adanya keterangan dan pembuktian yang kuat dan menyeluruh. Keterangan adalah asas kepada kelicinan perbicaraan. Allah S.W.T telah memerintah agar kita menegakkan keadilan seperti yang dituntut.

Seperti yang dimaklumi, keadilan Islam ini hanya akan dapat ditegakkan dengan adanya keterangan yang jelas dan sempurna. Ini kerana keterangan dalam perbicaraan adalah penting dan merupakan ibadat kepada Allah S.W.T, maka Islam menganggap bahawa orang yang mengemukakan bukti dan memberi

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

191

keterangan bererti dianya menjadi saksi kepada Allah S.W.T yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui dan juga menjadi saksi kepada mahkamah tanpa mengira sama ada dianya dipanggil oleh yang mendakwa atau yang didakwa.

Ini bermakna seorang saksi memberikan keterangan untuk mendapat keredaan Allah S.W.T, dan tidak sekali-kali terikat dengan kepentingan orang yang memanggilnya. Menurut Islam, memberikan keterangan di mahkamah bererti taat dan patuh kepada Allah S.W.T dan tanda takwa dan tunduk kepada-Nya. (Yaacob, 1995)

8.1.1 Kepentingan Undang-undang Keterangan

Dalam proses penghakiman, bukti merupakan sesuatu yang amat penting. Ianya bertujuan untuk memastikan sesuatu pendakwaan dapat dihakimi dengan adil lagi saksama. Tanpa bukti, keadilan tidak dapat ditegakkan walau sebaik mana sekalipun undang-undang tersebut. Dalam hal ini, Allah telah berfirman yang berbunyi:

Maksudnya: „Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya), sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan‰. (al-Hujurat 49:6)

Oleh itu, apabila terdapat pendakwaan yang dikemukakan oleh seseorang ke mahkamah, maka mahkamah akan menetapkan tarikh untuk perbicaraan supaya keterangan dapat diberikan. Mahkamah biasanya akan bertanya apakah bentuk keterangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak terbabit. Ini bertujuan memastikan tempoh masa yang sesuai akan diperuntukkan oleh mahkamah bagi mendengar keterangan tersebut. Biasanya bentuk-bentuk keterangan yang hendak diberikan oleh pihak-pihak terbabit hendaklah mematuhi apa yang diperuntukkan dalam undang- undang keterangan Islam dan juga undang-undang acara. (Buang, 2007)

Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi dalam membincangkan pelbagai aspek dalam perbahasan undang-undang keterangan Islam, ada baiknya untuk kita

192

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

mulakan perbincangan kita ini dengan mendefinisikan apakah yang dikatakan dengan "keterangan" mengikut perspektif Islam. Seperti yang kita telah nyatakan sebelum ini, keterangan dalam sesuatu perbicaraan adalah teramat penting. Tanpa keterangan, maka hukuman tidak dapat dilaksanakan dengan adil dan saksama. Dalam undang-undang keterangan Islam, perkataan keterangan sering kali disebut dengan istilah bayyinah.

8.1.2 Pengertian Keterangan (Bayyinah) Mengikut Pendapat Fuqaha

Dari segi bahasa bayyinah bermakna jelas, terang dan nyata. Sehubungan dengan ini, Ibn Qayyim al-Jawziyyah telah menyebut dalam kitabnya al-Turuq al- Hukmiyyah seperti berikut:

"Dalam undang-undang Islam, keterangan dikenali sebagai al-bayyinah yang bermaksud sesuatu yang menjelaskan atau menerangkan sesuatu hak, tanggungan atau kepentingan". (al-Jawziyyah 1995)

Dalam al-QurÊan, Allah S.W.T kerap kali menyebut perkataan bayyinah. Antaranya firman Allah:

Maksudnya: Nabi Nuh berkata: „Wahai kaumku! Jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata daripada Tuhanku, serta Ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisi-Nya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu (disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati), maka adakah kamu nampak ada gunanya Kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya‰. (Hud 11:28)

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

193

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman:

Maksudnya: „Katakanlah wahai Muhammad: "Sesungguhnya aku tetap berada di atas (kebenaran yang berdasarkan) bukti-bukti yang nyata (al-QurÊan) dari Tuhanku; sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan (daripada azab seksa); hanya Allah jualah yang menetapkan hukum; Dialah yang menerangkan kebenaran, dan Dialah sebaik-baik yang memberi keputusan‰. (al-AnÂam 6:57)

Berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas, perkataan bayyinah dalam al- QurÊan juga membawa makna bukti atau keterangan yang nyata. Walau bagaimanapun seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Fathi Bahnasi bahawa perkataan bayyinah mengikut makna yang digambarkan oleh al-QurÊan dan hadis dan ucapan para sahabat memberi makna yang umum kepada setiap perkara yang boleh menjelaskan sesuatu yang benar. Oleh itu tambahnya, perkataan bayyinah yang disebut dalam al-QurÊan, hadis dan ucapan sahabat lebih umum jika dibandingkan dengan makna bayyinah mengikut pengertian ulama hukum, di mana perkataan ini dikhususkan kepada penyaksian dan sumpah. (Bahnasi, 1989)

Mengikut sarjana hukum moden, Prof. Dr. Mahmud Saedon, istilah bayyinah dalam undang-undang keterangan Islam merujuk kepada nama bagi setiap sesuatu yang menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang hak atau kepentingan. Oleh yang demikian, beliau berpendapat, sesiapa yang mengkhususkannya kepada kesaksian dua orang saksi atau empat atau seorang saksi lelaki, bererti telah tidak menepati pengertian yang sebenar. (A.Othman, 1990)

Abu Mazaya al-Hafiz telah menyebut dalam kitabnya fiqh jenayah Islam seperti berikut: " Al-bayyinah atau keterangan ini bukan semata-mata keterangan saksi, tetapi merujuk kepada bentuk keterangan yang luas yang merangkumi segala bentuk usaha untuk menunjukkan, menerangkan atau membuktikan sesuatu kedudukan, hak, kepentingan atau fakta di dalam mahkamah. Ini bermakna semua keterangan yang diterima pakai oleh Islam termasuk iqrar atau pengakuan, sumpah, penyaksian, qarinah dan lain-lain boleh digunakan di dalam mahkamah". (Al-Hafiz, 2004)

194

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

Oleh itu, berdasarkan prinsip am dalam undang-undang keterangan, semua fakta yang relevan secara prima facie boleh diterima masuk oleh mahkamah sebagai keterangan. Pihak-pihak yan bertikai akan mengemukakan seberapa banyak keterangan di mahkamah untuk mewujudkan kes mereka. (Mohd Yusuf, 2003)

Prof. Dr. Ahmad Hidayat Buang dalam tulisannya telah menyebut bahawa secara umumnya terdapat dua bentuk keterangan: secara dokumen dan lisan. Dokumen rasmi seperti sijil kelahiran, kematian dan seumpamanya adalah secara prima facie satu bentuk keterangan yang diterima tanpa perlu dibuktikan. Bentuk- bentuk lain keterangan dokumen perlu dibuktikan atau disokong. Afidavit juga perlu disokong dengan keterangan lain terutama keterangan lisan atau saksi. (Buang 2007)

8.1.3 Perbezaan antara Bayyinah dan Syahadah

Sarjana hukum yang terkenal almarhum Tan Sri Prof. Dr. Ahmad Ibrahim telah menjelaskan dalam tulisannya berkenaan dengan perbezaan antara bayyinah dan syahadah. Beliau menyebut dalam tulisannya seperti berikut:

"Such are then the views of the ulama about bayyinah and syahadah, there are some who say that both are the same although their names are not the same, there are some who say that bayyinah is broader and includes syahadah and the knowledge of the qadi. This means that all the kinds of proof are bayyinnah, including iqrar, syahadah, syahadah ala syahadah, syahadah bi al-tasamuÊ, khabar mutawatir, khabah istifadah, khabar ahad, yamin, nukul al-yamin, yamin al-mardudah, al-qiyafah, al-kitabah, al-qarinah, raÊyu al-khabir, al-firasah, al- qasamah and al-liÂan". (Ibrahim 2000)

Bermaksud: Demikianlah pendapat fuqaha tentang makna bayyinah dan syahadah. Sebahagian fuqaha berpendapat bahawa bayyinah dan syahadah membawa makna yang sama, walaupun perkataannya berbeza. Manakala sebahagian yang lain berpendapat bahawa istilah bayyinah adalah lebih luas. Istilah bayyinah termasuklah juga syahadah dan ilmu yang ada bagi seorang qadi. Ini bermakna kesemua bukti terangkum dalam istilah bayyinah

termasuklah iqrar, syahadah, syahadah ala syahadah, syahadah bi al-tasamuÊ, khabar mutawatir, khabah istifadah, khabar ahad, yamin, nukul al-yamin, yamin al-mardudah, al-qiyafah, al-kitabah, al-qarinah, raÊyu al-khabir, al-firasah, al- qasamah dan al-liÂan.

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

195

Dalam hal ini, Haji Saleh Haji Ahmad misalnya telah menyebut dalam bukunya bahawa terdapat tiga pendapat fuqaha mengenai al-bayyinah menurut istilah,:

(a)

Al-bayyinah bermaksud syahadah (kesaksian) dan syuhud (saksi-saksi). Disebabkan merekalah, maka ternyatalah hak yang didakwa, atau kerana ghalib (biasanya) pada al-bayyinah itu adalah syahadah. Disebabkan berlakunya keterangan dengan kata-kata saksi, maka hilanglah kesamaran. Ini adalah pendapat jumhur fuqahaÊ yang terdiri daripada Hanafiyyah, Malikiyyah, SyafiÊiyyah dan Hanabilah.

(b)

Al-bayyinah bermaksud nama bagi setiap sesuatu yang menerang dan menyatakan yang hak. Maka setiap dalil, hujah atau wasilah yang boleh membuktikan hak-hak dan dizahirkan di hadapan hakim, maka ia dianggap sebagai al-bayyinah. Takrif ini selari dengan makna al-bayyinah dari segi bahasa dan muradif (sama) dengan makna al-ithbat. Ini merupakan pendapat Ibn Farhun, Ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim, Hasan Siddiq Khan dan lain-lain lagi.

(c)

Al-bayyinah merangkumi saksi-saksi dan maklumat hakim, kerana yang sebenarnya hak itu ternyata dengan kedua-dua ini sahaja. Ini pendapat Ibn Hazm. (Ahmad 2003)

Jika kita amati, maka kita boleh menyimpulkan bahawa khilaf atau perselisihan pendapat yang berlaku ini hanyalah dari aspek istilah sahaja. Tidak terdapat sebarang dalil ke atas setiap pendapat sama ada daripada al-kitab ataupun al- sunnah, maka perselisihan faham tidak perlu terbangkit dalam soal istilah. Namun begitu, adalah lebih afdal dan rajih sekiranya maksud al-bayyinah itu lebih umum daripada syahadah bila dilihat dari aspek bahasa dan amalannya.

Justeru, al-bayyinah dengan pengertiaan yang umum adalah diterima pakai dalam keadaan ia terikat dengan syarat-syarat dan sifat-sifat yang dinaskan oleh syarak, seperti bilangan para saksi, sifat adil dan lelaki dalam kes-kes tertentu. Maka dalam aspek kesaksian, tidak harus diterima seorang saksi sahaja bagi pembuktian kerana ini bertentangan dengan beberapa ayat al-QurÊan di mana bilangan saksi telah ditentukan. Ini seperti firman Allah yang bermaksud:

„Dan hendaklah kamu mempersaksikan dengan dua orang yang adil dari kalangan kamu,‰ (Surah al-Talaq 65: 2)

Peristiwa ini bukan sahaja untuk jaminan dan pemeliharan hak, bahkan ia bagi tujuan pembuktian dan penghakiman.

Begitu juga pembuktian dalam kehakiman Islam memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan. Sebarang ketidaksempurnaan dalam pembuktian akan menyebabkan ketidaktepatan dalam menjatuhkan hukuman. Qadi akan bergantung sepenuhnya kepada pembuktian tanpa memandang kepada hak

196

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

yang tidak dikemukakan di dalam mahkamah. Sehubungan dengan ini, perlu diingatkan bagaimana bentuk pembuktian di dalam mahkamah, begitulah hukuman yang bakal diputuskan nanti. (Ahmad, 2003)

Dalam hal ini, Nabi s.a.w bersabda:

.

Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Jika kalian membawa kepada aku kes masing-masing, boleh jadi salah seorang daripada kalian dapat membela diri dengan cara yang lebih meyakinkan berbanding yang lain sehingga aku memberi keputusan berdasarkan apa yang aku dengar. Sesiapa yang aku tersilap dalam memberi keputusan sehingga memberi kepadanya apa yang sebenarnya milik saudaranya, maka janganlah mengambilnya kerana yang diambil itu hanyalah sebahagian daripada api neraka. (HR Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, pembuktian dalam Islam adalah adalah sesuatu yang amat penting. Ianya bertujuan supaya seseorang hakim dapat memutuskan satu keputusan yang tepat dan tidak meninggalkan apa-apa perkara dalam syak atau kepada budi bicara hakim itu semata-mata.

Pada masa yang sama, harus diingat bahawa pihak-pihak yang bertikai juga perlu ikhlas dan tidak mengada-adakan cerita demi memenangkan kes masing- masing. Pembuktian perlu berdasarkan kebenaran dan bukti yang sebenar, bukan bukti yang direka cipta dan palsu.

Lantaran itu, Rasulullah s.a.w berdasarkan hadis di atas telah bersabda kepada mereka yang telah memberikan tuntutan palsu bahawa mungkin sebahagian daripada mereka lebih pandai berhujah berbanding dengan sebahagian yang lain. Walaupun begitu, ingat! Jika seseorang hakim memberikan keputusan menyebelahi sesuatu pihak, kerana kepandaian berhujah yang ada padanya, sedangkan dia mengetahui bahawa pihak yang satu lagi adalah pihak yang benar, bererti hakim tersebut telah memberinya Âcebisan api nerakaÊ! Oleh itu, janganlah dia menerimanya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah.

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

197

SEMAK KENDIRI 8.1 1. Huraikan mengikut pandangan anda bagaimanakah langkah terbaik bagi memastikan setiap pihak
SEMAK KENDIRI 8.1
1. Huraikan mengikut pandangan anda bagaimanakah langkah
terbaik bagi memastikan setiap pihak yang bertelagah
mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya.
2. Nyatakan apakah pandangan anda tentang perjalanan
mahkamah yang ada di negara kita sekarang. Adakah ia benar-
benar memberi keadilan yang sejati kepada pihak-pihak yang
bertelagah?
3. Bincangkan dengan rakan sekelas anda mengapa Nabi s.a.w
menjelaskan bahawa sesiapa yang diberikan keputusan bagi
pihaknya, kerana kepandaian hujah dan kefasihan berkata-kata
walaupun hujahnya palsu dan kata-katanya dusta, seolah-oleh
diberikan kepadanya cebisan dari api neraka.
8.2
8.2

CARA PEMBUKTIAN DALAM UNDANG- UNDANG KETERANGAN ISLAM (WASAIL AL-ITHBAT)

Pembuktian atau dalam bahasa Arab disebut sebagai ithbat bermaksud menegakkan hujah atau mengemukakan bukti. Sementara dalam istilah kehakiman ithbat dimaksudkan sebagai "mengemukakan bukti kepada mahkamah melalui cara-cara yang ditentukan oleh syarak, ke atas sesuatu hak, peristiwa atau kes, yang akan berlaku ke atasnya kesan-kesan hukum syarak".

Berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh fuqaha, terdapat pelbagai cara untuk membuktikan sesuatu pertuduhan yang dikemukan oleh seseorang kepada mahkamah. Biasanya setelah sesuatu keterangan diterima masuk ke dalam mahkamah, maka hakim yang mengadili sesuatu kes tersebut harus menentukan apakah nilai yang boleh diberikan kepada keterangan yang dikemukakan oleh saksi berkenaan. Nilai sesuatu keterangan itu bergantung kepada hakim untuk menentukan berdasarkan kepada kebenaran, kebolehpercayaan dan keyakinan kepada keterangan berkenaan. Dalam perbincangan ini, kita akan memperkatakan bentuk-bentuk keterangan dan pembuktian dalam undang-undang keterangan Islam atau biasanya disebut

sebagai wasail al-ithbat.

Dalam sesuatu kes tuntutan yang dibuat oleh orang yang menuntut di mahkamah, hakim hendaklah memintanya menyatakan dengan jelas tentang tuntutannya terhadap orang yang kena tuntut. Kemudian hakim mengemukakan

198

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

tuntutan itu kepada orang yang kena tuntut untuk mendapatkan jawapannya. Sekiranya orang yang kena tuntut berikrar yakni mengaku atas segala tuntutan, maka sabitlah hukuman ke atasnya. Jika sekiranya beliau ingkar di atas segala dakwaan itu, hakim bolehlah meminta pihak yang menuntut mengemukakan segala keterangan untuk menyokong dakwaan tersebut. (Abdullah, 1998)

Berdasarkan pandangan fuqaha Islam, antara cara-cara yang penting dalam proses keterangan dan pembuktian dalam Islam adalah pembuktian melalui keterangan saksi atau yang disebut sebagai syahadah, pengakuan atau yang disebut sebagai iqrar daripada yang tertuduh, sumpah atau disebut sebagai al-

yamin.

8.2.1 Kesaksian atau Syahadah

Bagi membuktikan dakwaan yang diangkat ke mahkamah dapat disempurnakan, maka pelbagai cara perlu digunakan. Di sini kita akan mulakan dengan huraian ringkas berkenaan dengan kesaksian atau syahadah.

Syahadah atau kesaksian dari segi bahasanya bermaksud hadir atau naik saksi. Dari segi istilah syahadah bermaksud satu perkhabaran yang benar yang diberikan dalam majlis kehakiman dengan menggunakan lafaz "asyhadu" atau aku naik saksi untuk mensabitkan hak, atau kepentingan bagi orang lain. Manakala Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Perseketuan 1997 mentakrifkan syahadah sebagai apa-apa keterangan yang diberikan di mahkamah dengan menggunakan lafaz asyhadu untuk membuktikan suatu hak dan kepentingan. (Abas, 2007).

Ada ulama yang berpendapat kesaksian berasal daripada persaksian yang bermakna kepastian. Ada juga yang mengatakan kesaksian bermakna kehadiran. Ada juga ulama yang memberikan pengertian kesaksian sebagai pengetahuan. Ini kerana kesaksian itu diambil daripada perkataan ÂmemberitahuÊ. (Anwarullah

1999).

Ulama telah mentakrifkan kesaksian dari segi istilah dengan pelbagai takrifan. Dalam mendefinisikan makna kesaksian atau syahadah, Prof. Dr. Mahmud Saedon A. Othman telah menyebut pelbagai takrifan fuqaha. Misalnya menurut Ibn Human, seorang ulama mazhab Hanafi, kesaksian ialah pemberitahuan yang bersifat benar untuk mensabitkan sesuatu atau kepentingan dengan menggunakan lafaz kesaksian dalam majlis kehakiman.

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

199

Menurut Sheikh Shihabuddin, seorang ulama mazhab ShafiÊe, kesaksian ialah pemberitahuan tentang sesuatu hak atau kepentingan bagi orang lain dengan menggunakan lafaz seperti katanya "aku naik saksi".

Menurut Abdul Salam Madkur, kesaksian ialah pemberitahuan yang benar-benar di majlis kehakiman dengan menggunakan lafaz kesaksian mensabitkan hak atau kepentingan ke atas orang lain. (A. Othman, 1990)

Berhubung dengan syarat-syarat saksi, para ulama telah menetapkan beberapa syarat yang perlu ada, iaitu:

(a)

SSaksi tersebut hendaklah seorang yang mukallaf, Muslim dan merdeka Iaitu orang yang berakal dan telah dewasa mengikut perhitungan syarak. Oleh itu orang yang tidak mukallaf seperti kanak-kanak dan orang gila tidak layak untuk menjadi saksi. Muslim dan merdeka juga antara syarat yang perlu ada bagi seorang saksi. Walaupun begitu, ada riwayat yang menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan saksi itu mesti seorang yang Muslim. (Bahnasi. 1989)

(b)

SSaksi hendaklah seorang yang bermaruah Orang-orang yang sah dan boleh diterima menjadi saksi dalam sesuatu kes ialah mereka yang mempunyai maruah dan sentiasa menjaga kehormatan diri sendiri. Ini kerana saksi itu penting untuk membuktikan sesuatu pertuduhan. Oleh yang demikian, bagaimana boleh kita menerima penyaksian daripada seseorang yang tidak mempunyai maruah dan harga diri.

(c)

SSaksi hendaklah seorang yang adil Seandainya saksi seorang yang tidak adil dan suka bertindak membelakangkan keadilan, maka penyaksiannya tidak mempunyai nilai dan harga. Bahnasi menyebut dalam kitabnya Nazariyyah al-Ithbat bahawa yang dimaksudkan dengan fasid ialah sesiapa yang keluar daripada ketaatan Allah dengan mengerjakan larangan-larangan-Nya dan menegah orang lain daripada melakukan suruhan-suruhan-Nya. (Bahnasi. 1989)

(d)

SSaksi hendaklah seorang yang tidak ada tohmahan ke atas dirinya Tidak sah dan tidak boleh diterima penyaksian orang yang ada tohmahan tidak baik ke atas diri orang yang akan menjadi saksi itu. Misalnya, saksi tersebut akan diberi wang atau sebagainya jika dia bersetuju untuk menjadi saksi, atau dia akan dilepaskan daripada hutang dan sebagainya.

200

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

(e) SSaksi hendaklah seorang yang tidak menjadi musuh terhadap orang yang didakwa Oleh itu jika saksi tersebut memang terbukti telah bermusuh dengan orang yang didakwa, maka tidak diterima kesaksiannya kerana wujudnya unsur- unsur kebencian sebelum daripada penyaksian tersebut. (Ibrahim, 1996)

Dalam hal ini, pembuktian kesalahan berdasarkan kesaksian atau syahadah dalam Islam terbahagi kepada berbagai bentuk kesalahan, dan setiap bentuk kesalahan terdapat bilangan saksi khusus yang diperlukan.

(a)

KKeterangan Empat Orang Saksi Semua mazhab dalam Islam telah berittifaq (bersepakat) bahawa bilangan saksi dalam kes-kes yang melibatkan qazaf dan zina mesti empat orang lelaki. Ini ditegaskan dalam al-QurÊan seperti ayat-ayat berikut:

 

Maksudnya: ‰Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik‰.

(al-Nur 24: 4)

(b)

TTiga Orang Saksi Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa mereka yang dianggap sebagai orang yang kaya mendakwa dirinya sebagai orang miskin, tidak diterima dakwaannya melainkan dibuktikan dengan tiga orang saksi.

(c)

DDua Orang Saksi Lelaki atau Seorang Lelaki dan Dua Orang Wanita Ittifaq semua mazhab menerima keterangan daripada mereka ini dalam kes-kes melibatkan harta. Mazhab Hanafi turut menerima kesaksian ini (seorang lelaki dan dua orang wanita) dalam semua perkara sivil termasuk nikah dan cerai, tetapi tidak menerima kesaksian ini dalam perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah (jenayah hudud). Sementara mazhab

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

201

Zahiri pula menerima kesaksian jenis ini bagi semua kes yang berkaitan manusia dan juga hudud kecuali zina. (Mustafa, 1988)

Dalam hal ini, Allah berfirman:

   

 

Maksudnya: Dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setuju menjadi saksi‰. (al-Baqarah 2: 282)

(d)

KKesaksian Seorang Lelaki dan Sumpah Pendakwa Jumhur fuqaha menerima keterangan ini pada perkara yang berhubung dengan harta seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Kesaksian jenis ini tidak diterima dalam mazhab Hanafi. Imam Malik, ShafiÊe dan Ahmad Ibn Hanbal menerimanya berdasarkan sebuah hadis yang bermaksud: "Rasulullah s.a.w telah menentukan hukuman berdasarkan kepada seorang saksi dan sumpah daripada orang yang mendakwa". (HR Abu Daud)

(e)

KKesaksian Wanita Sahaja Ulama bersependapat keterangan ini diterima bagi kes-kes yang ada kebiasaannya tidak dapat dilihat oleh lelaki. Walaupun demikian, mereka berbeza pendapat tentang bilangan saksi wanita ini sama ada satu, dua, tiga atau empat orang wanita. Imam Malik dan satu pendapat daripada Ahmad bin Hanbal berpendapat, boleh diterima keterangan saksi dua orang wanita bersama sumpah pendakwa dalam kes mal (harta).

(f)

202

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

8.2.2 Iqrar iaitu Pengakuan yang Kena Dakwa

Al-Iqrar lahir daripada perkataan qaraa dan sabata, yang secara bahasa bermaksud menstabilkan atau menyesuaikan sesuatu yang berubah-ubah antara pengakuan dan penafian. Dari segi istilah pula, ulama daripada pelbagai mazhab memberi takrifan mengikut versi mereka sendiri seperti berikut:

(a)

MMazhab Hanafi Pemberitahuan atau pengakuan hak orang lain ke atas diri sendiri. Atau pemberitahuan tentang pensabitan sesuatu hak atau kepentingan (Thubut al-Haq) untuk kepentingan orang lain ke atas diri orang yang menuntut pengakuan melalui lafaz yang tertentu. Atau pemberitahuan seseorang tentang sesuatu hak yang dikenakan atas dirinya untuk orang lain Atau kenyataan seseorang tentang sesuatu hak orang lain ke atasnya yang dibuat secara lisan, tulisan atau syarat dan yang dibuat oleh mana-mana orang dan dalam mana-mana keadaan yang disebutkan. (A. Othman, 1990)

Secara amnya, al-Iqrar dalam mazhab Hanafi ditakrifkan sebagai memberi testimoni ke atas diri sendiri sebagai bukti kebenaran untuk menyangkal kenyataan yang dibuat oleh orang lain terhadap dirinya. Namun, ulama- ulama mazhab Hanafi zaman kini pula mentakrifkan sebagai pengakuan hak orang lain ke atas diri seseorang walaupun hak itu untuk masa yang akan datang. (Shah Haneef, 2003)

(b)

MMazhab SyafiÊe Mengikut mazhab SyafiÊe, iqrar bererti pemberitahuan sesuatu hak yang sabit ke atas orang yang memberitahu. Atau pemberitahuan oleh seseorang tentang sesuatu hak ke atas dirinya. Atau iqrar juga ditakrifkan sebagai iktiraf. Dengan kata lain al-Iqrar ditakrifkan oleh mazhab ini sebagai pengakuan dan penghindaran penafian. Dengan terma yang lebih komprehensif, ia ditakrifkan sebagai memberi testimoni berhubung dengan hak atau tuntutan terhadap orang memberi keterangan (saksi), dan ini dikenali sebagai pengakuan. (A. Othman, 1990)

(c)

MMazhab Maliki Menurut Mazhab Maliki, iqrar ditakrifkan sebagai memberi penerangan, yang isi kandungannya mengikat orang yang memberi keterangan atau wakilnya hanya dengan mengucapkan penerangan itu. (Al-Samrut, 2007)

(d)

MMazhab Hanbali

Menurut

pengakuan salah.

mazhab

ini

pengakuan

bermaksud

sesuatu

pengakuan

atau

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

203

(e) MMazhab Syiah JaÊfariah Al-Iqrar bagi mazhab ini pula merupakan pengakuan ke atas kewujudan hak sedia ada terhadap seseorang.

Dalam hal ini, Sayyid Sabit beranggapan bahawa pengakuan ialah jenis keterangan yang terbaik. Ia juga dikenali sebagai Sayyid al-Adillah atau penghulu kepada semua bukti-bukti. Imam al-ShafiÊe pula beranggapan bahawa kedudukannya sampai ke tahap kepastian dan bukannya hanya sekadar ghalaba

al-Zann.

Imam al-Suyuti pula menyatakan bahawa pengakuan ialah bukti yang amat penting kerana terdapat beberapa hak dan tuntutan yang tidak mudah dibuktikan kecuali melalui pengakuan, umpamanya dalam bunuh yang menggunakan ilmu hitam dan sebagainya.

Oleh itu, berdasarkan pendapat fuqaha, pengakuan atau iqrar mempunyai nilai keterangan yang tinggi, tetapi hakimlah yang perlu meneliti dan mengkaji untuk mengesahkan iqrar tersebut dalam menegakkan kebenaran. (Shah Haneef 2003)

Diriwayatkan daripada Sahl bin Saad bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah s.a.w dan menyatakan bahawa dia telah berzina dengan seorang wanita. Baginda pun menghantar utusan kepada wanita tersebut untuk bertanya kepadanya tentang apa-apa yang diikrarkan oleh lelaki itu. Wanita tersebut menafikannya, maka Rasulullah s.a.w tidak mengenakan hukuman ke atas wanita yang didakwanya melakukan zina bersamanya. (HR Ahmad dan Abu Daud)

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah dan dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahawa pengakuan (iqrar) seseorang yang mengaku telah berzina misalnya hendaklah dibuat sebanyak empat kali. Bilangan ini adalah dikiaskan dengan bilangan saksi yang disyaratkan dalam kes zina. Namun demikian, Imam Malik dan Imam al-ShafiÊe berpendapat pengakuan (iqrar) seseorang yang mengaku telah berzina adalah memadai dengan sekali pengakuan sahaja, kerana mereka berpendapat bahawa pengakuan itu adalah memberitahu bahawa dia benar-benar telah melakukan zina, di mana menurut Imam Malik dan al-ShafiÊe pemberitahuan itu tidak semestinya berulang-ulang kali. (Ibrahim, 1996)

204

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

AKTIVITI 8.2 1. Huraikan apakah ciri-ciri penting untuk memastikan sesuatu iqrar itu adalah benar dan
AKTIVITI 8.2
1. Huraikan apakah ciri-ciri penting untuk memastikan sesuatu iqrar
itu adalah benar dan tidak palsu.
2. Nyatakan cara yang terbaik untuk memastikan bahawa seorang
saksi itu akan bercakap benar dalam penyaksiannya.
3. Bincangkan dengan rakan sekelas anda apakah hukuman yang
terdapat dalam undang-undang Malaysia apabila terbukti
seseorang saksi itu menipu dan berbohong dalam penyaksiannya.

8.2.3 Al-Yamin atau Sumpah

Al-Yamin dari segi bahasa bererti kanan atau pihak kanan. Ia juga boleh diertikan sebagai sumpah. Ini kerana semasa bersumpah orang akan menggunakan tangan kanan. Sumpah atau al-Yamin juga terkenal dengan nama al-halaf, al-istihlaf dan juga al-qasam, tapi kata yamin lebih umum dan lebih luas digunakan. (A. Rasyid, 1995).

Dari segi istilah, sumpah ialah suatu perkataan yang disertakan dengannya nama Allah, digunakan untuk menyatakan kesungguhan atau disebut tahqiq terhadap sesuatu perkara yang tidak akan sabit tanpa bersumpah. Ini termasuklah perkara yang telah berlalu, atau yang akan datang.

Dalam definisi yang lain pula, sumpah bererti menyatakan dengan penuh kesungguhan berhubung dengan perkara yang mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku dan mengukuhkannya dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-sifat zat-Nya. (A.Othman, 1990)

Sumpah ini boleh dilakukan di dalam mahkamah atau di luar mahkamah. Namun begitu, hanya sumpah yang dibuat di mahkamah di atas permintaan hakim sahaja yang boleh menjadi keterangan yang sah dalam mana-mana pertuduhan.

Pada umumnya, setiap sumpah perlu memenuhi syarat-syarat seperti berikut, iaitu:

Orang yang membuat sumpah itu mestilah mukallaf iaitu siuman, baligh, tidak dipaksa dan tidak tidur

Sumpah itu dibuat dengan niat bukan kerana gurauan atau tersilap sebut

Sumpah dibuat di atas nama Allah S.W.T

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

205

Wajib ke atas orang didakwa yang menafikan tuntutan yang didakwa ke atasnya, jika dia mengaku, maka tidak wajib sumpah ke atasnya

Pendakwa meminta mahkamah mengeluarkan arahan supaya yang kena dakwa bersumpah, tetapi hakim juga boleh mengeluarkan arahan tanpa permintaan pendakwa

Sumpah dilakukan sendiri iaitu tidak mewakilkan kepada orang lain (al- Hafiz, 2004)

Hukum Bersumpah Para fuqaha Islam telah membahaskan berkenaan dengan hukum bersumpah. Walaupun pada dasarnya sumpah diterima oleh syarak sebagai salah satu cara pembuktian, sumpah boleh dibahagikan kepada empat bahagian iaitu wajib, harus, makruh dan haram.

(a)

WWajib Sumpah yang wajib ialah sumpah untuk menjaga keselamatan manusia dan sebagainya. Umpamanya seseorang yang telah dituduh membunuh, sedangkan tidak ada saksi yang terang untuk disabitkan, maka wajiblah dia bersumpah.

(b)

HHarus Sumpah yang harus ialah sumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang harus.Umpamanya bersumpah untuk makan makanan yang sedap. Oleh kerana makan sedap itu harus, maka bersumpah kerananya juga harus.

(c)

MMakruh Sumpah yang makruh, ialah sumpah untuk mengerjakan sesuatu perkara yang makruh atau hendak meninggalkan perkara sunnah. Umpamanya, bersumpah tidak akan memberi sedekah. Oleh kerana perbuatan ini meninggalkan sunnah, maka bersumpah seperti itu adalah makruh.

(d)

HHaram Sumpah yang haram ialah sumpah yang dusta, atau sumpah untuk melakukan perkara yang haram.Umpamanya, dia bersumpah untuk mensabitkan bahawa si-polan itu belum membayar hutang kepadanya, sedangkan si-polan itu telah pun membayarnya. Sumpah seperti ini adalah haram dan berdosa. (A. Othman, 1990)

206

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

8.2.4 Nukul (Keengganan) yang Kena Dakwa Bersumpah

Keengganan bersumpah (al-nukul Âan al-yamin) bermaksud orang yang kena dakwa enggan bersumpah, sedangkan mengikut proses dia mesti melakukan sumpah tersebut. Para ulama sependapat bahawa apabila yang mendakwa telah berjaya mengemukakan keterangan atas dakwaannya, maka hukuman hendaklah diberikan baginya kerana kejayaan keterangannya itu. Sebaliknya, jika yang mendakwa gagal untuk mengemukakan saksi atau keterangan, atau keterangannya lemah dan tidak menyakinkan hakim bagi memperkukuhkan tuntutan itu, maka yang mendakwa bolehlah memohon supaya yang kena dakwa bersumpah.

Namun jika yang kena dakwa enggan bersumpah, adakah sabit kesalahannya dan adakah hakim boleh menghukumnya? Dalam hal ini, ulama berselisih pendapat kepada tiga pendapat yang utama, iaitu:

Golongan pertama berpendapat, tidak boleh dihukum ke atas yang kena dakwa semata-mata kerana dia enggan bersumpah, bahkan hendaklah dikembalikan sumpah itu kepada yang mendakwa. Ini adalah pendapat sebahagian besar sahabat seperti Umar al-Khattab, Ali Ibn Abi Talib, Miqdad bin Aswad, dan disetujui oleh Ibn Sirin, golongan ShafiÊe, Maliki dan menurut salah satu riwayat Imam Ahmad juga menyetujuinya.

Golongan kedua berpendapat, dihukum ke atas yang didakwa kerana keengganannya bersumpah, dan tidak dikembalikan sumpah kepada yang mendakwa. Pendapat ini dipersetujui oleh Saidina Usman, Syuraih, golongan Hanafi dan salah satu daripada pendapat Imam Ahmad.

Golongan ketiga berpendapat, tidak dihukum pihak yang didakwa kerana sebab keengganannya bersumpah, dan tidak dikembalikan sumpah itu, bahkan hendaklah ditahan sehingga pihak yang didakwa mengaku atau bersumpah. Ini adalah pendapat Ibn Hazm al-Zahiri.

Daripada ketiga-tiga golongan ini, pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan kerana tidak wajar dijatuhkan hukuman ke atas seseorang yang didakwa semata-mata kerana kegagalan yang mendakwa membuktikan kebenaran dakwaannya. Juga tidak wajar dijatuhkan hukuman hanya kerana keengganan yang kena dakwa untuk bersumpah, sedangkan pada prinsip asal, yang menanggung beban pembuktian adalah pihak yang mendakwa. Keengganan bersumpah oleh yang didakwa tidak semestinya menunjukkan dia bersalah, tetapi mungkin kerana dia ingin menjaga maruah dan kehormatannya. (A. Othman, 1990)

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

207

Dalam perbicaraan Islam ada sekurang-kurangnya dua pihak yang berbalah iaitu pihak yang menuntut dan pihak yang kena tuntut. Dalam kehakiman Islam pula samalah juga prinsipnya dengan undang-undang keterangan Malaysia di mana orang yang menuntut adalah orang yang akan menanggung beban pembuktian atau ditanggung oleh pihak pendakwa dalam kes-kes jenayah.

Ini telah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w dalam hadisnya yang bermaksud:

Keterangan

(bayyinah)

adalah

ditanggung

oleh

pendakwa

dan

sumpah

ditanggung oleh pihak yang ingkar". (HR Baihaqi)

Ini dihuraikan kerana apa yang zahir itu adalah dianggap berada dalam keadaan asal. Oleh itu, sesiapa yang menuntut sebaliknya hendaklah membuktikan tuntutan tersebut.

Hak dan kes-kes yang boleh dan tidak boleh dilakukan sumpah adalah seperti berikut:

Ulama sependapat menyatakan tidak boleh dilakukan sumpah dalam hak-

hak Allah semata-mata, sama ada berkaitan dengan hudud atau ibadat, kecuali apabila berkaitan dengan hak mal (harta) manusia. Mereka juga sependapat menyatakan bahawa harus dilakukan sumpah dalam kes-kes mal dan yang akan berakhir dengan mal juga.

Demikian juga mereka sependapat menyatakan boleh dilakukan sumpah dalam kes-kes bukan berkaitan dengan mal seperti hukum-hukum qisas,

kecederaan, wasiat, syarikah dan ahwal syakhsiyyah.

Namun begitu terdapat khilaf pada beberapa masalah tentang harus atau tidak bersumpah, tetapi jumhur ulama berpendapat harus tanpa kecuali.

Terdapat beberapa keadaan di mana sumpah boleh dikembalikan kepada pendakwa. Mazhab SyafiÊe berpendapat sah dipulangkan al-yamin dalam semua hak yang dibicarakan (selain hudud dan ibadat) seperti kes mal, nikah, talaq, nasab, akad/kontrak dan lain-lain. Maka boleh disabitkan kes-kes ini dengan yamin mardudah. Mazhab Maliki pula berpendapat yamin mardudah, hanya sah pada kes-kes harta dan yang berakhir dengan harta. (Ahmad 2003)

208

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

AKTIVITI 8.3 1. Nyatakan mengikut pendapat kamu apakah langkah terbaik yang harus dilakukan oleh seorang
AKTIVITI 8.3
1. Nyatakan mengikut pendapat kamu apakah langkah terbaik yang
harus dilakukan oleh seorang hakim bagi memastikan seorang
yang bersumpah itu benar-benar bersumpah di atas kebenaran
dan bukannya sumpah secara palsu dan bohong.
2. Huraikan apakah sebab utama Islam mensyaratkan beban
pembuktian ke atas pihak pendakwa dan bukan pihak yang kena
tuduh.
8.3
8.3

BAHAGIAN KEDUA KEPADA WASAIL AL- ITHBAT

Sebelum ini kita telah menjelaskan wasail al-istbat yang terdiri daripada syahadah, pengakuan atau yang disebut sebagai iqrar daripada yang tertuduh, sumpah atau disebut sebagai al-yamin. Di bahagian ini pula kita akan memperkatakan wasail al-ithbat seperti qarinah, maklumat hakim, tulisan dan keterangan pakar. Keempat-empat jenis atau cara untuk mengithbatkan satu-satu pertuduhan juga digunakan dalam undang-undang keterangan Islam. Oleh itu amat mustahak untuk kita menjelaskan serba sedikit berkenaan dengan keempat- empat cara pembuktian ini.

8.3.1

Qarinah

Perkataan qarinah dari sudut bahasa berasal daripada kata kerja qarana yang bermaksud perkaitan, atau hubungan, atau pertalian antara satu perkara dengan perkara yang lain. (Bahnasi, 1989).

Dalam bahasa perundangan, qarinah boleh diertikan juga sebagai andaian atau anggapan. Dari sudut istilahnya pula qarinah merangkum sebarang tanda yang dihasilkan melalui pertuturan atau percakapan yang dalam bahasa Arab dirujuk sebagai al-amarat ataupun qaraÊin maqaliyyah dan juga sebarang tanda berdasarkan persekitaran atau suasana keadaan sekeliling yang dalam bahasa Arab dirujuk sebagai al-amarat atau qaraÊin al-ahwal. Secara ringkasnya qarinah bermaksud tanda atau petunjuk yang dijadikan keterangan mengesahkan wujudnya atau menafikan wujudnya sesuatu. (al-Hafiz, 2004)

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, qarinah ialah perkara yang menunjukkan maksud yang dikehendaki. Dari segi istilah undang-undang, ia bererti tanda-

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

209

tanda zahir yang berkait dengan sesuatu yang tersembunyi yang menyatakan maksudnya. (Abdullah 1998)

Qarinah ini sangat luas maknanya, sehinggakan Ibnu Qayyim menyamakan

qarinah dengan al-alamat, al-amarat dan juga dalaÊil al-ahwal yakni setiap

perkara yang ada kaitan dan hubungan dengan sesuatu kes yang terjadi.

Mustafa al-Zarqa mendefinisikan qarinah dengan makna „sesuatu tanda yang zahir yang berkaitan rapat dengan satu fakta tersembunyi yang padanya didasarkan sesuatu hujah‰.

Takrifan terkini yang lebih menyeluruh diberikan oleh Abdul Karim Zaidan, iaitu „sebarang tanda sama ada al-amarat atau al-alamat yang menunjukkan kewujudan sesuatu atau ketidak wujudan sesuatu‰. Dengan takrifan yang luas ini segala fakta yang dapat dilihat, didengar, dipegang, dirasa dan dihidu boleh dijadikan qarinah. Sebagai contoh, asap hitam yang tebal boleh dijadikan hujah tentang berlakunya kebakaran, walaupun kita belum melihatnya lagi. (Ramlee, 2007)

Dalam satu hadis, nabi menceritakan yang bermaksud:

"Terdapat dua orang perempuan (bersaudara) yang sedang duduk bersama-sama dua orang anak mereka, tiba-tiba datang seekor serigala lalu melarikan salah seorang anak itu, maka berkatalah salah seorang perempuan tersebut: „Serigala itu telah melarikan anak kamu‰ dan berkata seorang lagi: „(Tidak) bahkan anak kamu telah dilarikannya‰. Lantas mereka berhakim kepada Nabi Allah Daud lalu diputuskan bahawa anak yang selamat itu adalah milik saudara perempuan yang tua. Saudara perempuan yang muda tidak puas hati dengan keputusan tersebut lalu berjumpa dengan Nabi Allah Sulaiman, mereka menceritakan peristiwa yang berlaku. Lalu Nabi Sulaiman berkata: „Beri aku pisau untuk aku belah dua anak ini (dibahagikan sama banyak)‰. Dengan segera saudara perempuan muda berkata: „Jangan kamu melakukannya, semoga Allah merahmati kamu wahai nabi Allah, budak ini adalah anak dia (saudara tua)‰. Melihat keadaan ini, lalu Nabi Allah Sulaiman membuat penghakiman bahawa anak itu adalah milik saudara muda". (HR Bukhari)

Dr. Abdul Karim Zaidan telah merumuskan bahawa maksud qarinah yang menjadi salah satu cara pembuktian ialah sesuatu perkara yang menjadi dalil ada sesuatu atau dalil tiada sesuatu.

Rumusan yang diberikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ini memberi pengertian yang luas dan menyeluruh mencakupi setiap sesuatu yang boleh dijadikan bukti atau keterangan bagi mensabitkan tentang ada sesuatu atau tiada sesuatu.

210

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

Contohnya bila seseorang keluar dari rumah dalam keadaan ketakutan dan tergopoh-gapah sambil memegang sebilah pisau yang berlumuran darah. Apabila orang ramai masuk ke dalam rumah itu, mereka mendapati ada orang yang telah mati kerana disembelih. Berdasarkan keadaan yang sedemikian, boleh dijadikan bukti bahawa lelaki itu telah membunuh, walaupun mereka tidak melihat lelaki tersebut melakukannya. (Abdullah, 1998)

Perlu diingat, qarinah ada kalanya kuat dan ada kalanya lemah, ada kalanya merupakan cara pembuktian yang pasti dan menyakinkan dan ada kalanya merupakan satu kemungkinan yang jauh dan tipis. Yang demikian, tidak semua qarinah boleh diterima dengan mudah.

Menurut Abdul Muniem al-Bahai, qarinah yang diambil kira oleh fuqaha ialah qarinah yang kuat. Qarinah yang kuat ialah qarinah yang menyebabkan sesuatu perkara itu diputuskan dan disabitkan, atau tanda dan bukti yang menyakinkan. Dalam hubungan ini, Majallah al-Ahkam menegaskan bahawa qarinah yang dijadikan salah satu cara pembuktian ini hendaklah yang sampai ke tahap yakin. (A. Othman, 1990)

Dalam hal ini, menurut majoriti pendapat ulama daripada mazhab Abu Hanifah, SyafiÊe dan Hanbali, kehamilan misalnya bukanlah dikira sebagai qarinah yang nyata untuk disabitkan dengan had zina, kerana mereka berhujah bahawa kehamilan seseorang itu boleh berlaku dengan sebab watiÊ syubhat, atau kerana dirogol dan sebagainya. Ini bermakna kehamilan perempuan tadi menimbulkan keraguan. Oleh itu, tidak boleh dikenakan hukuman hudud ke atas perempuan tersebut, kerana hukuman hudud itu boleh diketepikan dengan sebab datang keraguan. (Ibrahim 1996)

Daripada apa yang dijelaskan tentang qarinah dalam undang-undang keterangan Islam di atas, adalah jelas sekali bahawa para fuqaha Islam amat menyedari bahawa dalam sesuatu perbicaraan itu pasti ada fakta yang menjadi soal yang saling berkaitan antara satu sama lain yang biasanya disebut sebagai qarinah. Oleh itu, penerimaan qarinah sebagai satu cara untuk menentukan satu-satu kes mengikut undang-undang keterangan Islam, jelas membuktikan bahawa fuqaha Islam amat memahami keperluan semasa yang bersandarkan kepada pelbagai perubahan situasi dan suasana yang dialami oleh bidang perundangan semasa. Oleh hal yang demikian, fuqaha merasakan adalah perlu sistem perundangan Islam juga dikembangkan dan diluaskan pemakaiannya agar ianya selari dengan sistem keterangan yang ada atau lebih baik daripada itu lagi, demi untuk menegakkan keadilan dalam satu-satu penghakiman. (Abdullah, 1998)

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

211

8.3.2 Maklumat Hakim

Maklumat hakim bererti pengetahuan hakim mengenai fakta kes dan sebab- sebab berlakunya di luar mahkamah. Apakah maklumat hakim ini boleh atau tidak boleh untuk dijadikan sebagai sebab atau alasan penghakiman? Dalam hal ini, ulama berbeza pendapat antaranya seperti berikut: (al-Hafiz, 2003)

(a)

Mazhab Zahiri membolehkan hakim menghukum dengan pengetahuannya yang diperoleh di luar mahkamah dalam semua kes tanpa kecuali, sama ada maklumat itu diperoleh sebelum atau selepas dilantik menjadi hakim.

(b)

Alasan mereka ialah bayyinah bentuk ini adalah bayyinah yang paling kuat kerana ia diyakini sendiri oleh hakim yang mendengar kes itu. Pendapat ini juga disandarkan kepada Abu Thur, Imam Muzni, salah satu pendapat dalam aliran ShafiÊe dan Hanbali. (Al-Suwailim, 1987)

(c)

Mazhab SyafiÊe ada dua pendapat. Pertama: tidak mengharuskan, manakala kedua: mengharuskan. Pendapat yang kuat ialah harus bagi hakim membuat keputusan kehakiman dalam kes-kes yang berkaitan dengan hak manusia. Sementara dalam kes yang berkaitan dengan hak-hak Allah, pendapat yang kuat tidak mengharuskan hakim berbuat demikian.

(d)

Satu aliran dalam mazhab Hanbali juga tidak mengharuskan hakim menghukum dengan maklumatnya sahaja dalam semua kes, sama ada maklumatnya itu diperoleh sebelum atau selepas dilantik menjadi hakim. Pendapat ini juga disandarkan kepada Syuraih al-Qadi, Muhammad bin Hasan dan pendapat sebahagian kecil daripada fuqaha Hanafi yang terkemudian. (Al-Suwailim, 1987)

(e)

Bagi Mazhab Hanafi, hakim hendaklah menghukum berdasarkan maklumat yang diperoleh setelah menjawat jawatan hakim dalam kes-kes yang berkaitan dengan hak manusia sahaja. Jikalau berkaitan dengan hak Allah, hakim tidak harus berbuat demikian kecuali dalam kes qisas, had qazaf dan mencuri harta yang hukumannya apabila sabit kesalahan tidak sehingga potong tangan. Namun demikian, Ibn ÂAbidin menyimpulkan dalam masalah ini „Asalnya mazhab Hanafi mengharuskan hakim mengamalkan dan menjatuhkan hukuman berdasarkan maklumatnya, tetapi fatwa pada zaman ini tidak membenarkan kerana kefasadan para hakim‰. (Ahmad 2003)

212

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

8.3.3 Bahan Bukti Bertulis

Undang-undang Islam mengiktiraf dokumen bertulis sebagai bahan bukti yang sah. Bukti bertulis boleh diterima sebagai sesuatu yang mensabitkan hak atau pengakuan terutamanya dalam kes taÂzir yang membabitkan harta benda. Begitu juga pengakuan bertulis seseorang yang telah meninggal atau hilang. (Al-hafiz, 2004).

Kepentingan dokumen bertulis ini disebut di dalam al-QurÊan yang mengarahkan perjanjian hutang dibuat secara bertulis. Allah berfirman:

Maksudnya: „Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun daripada hutang itu‰. (al-Baqarah 2: 282)

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

213

Allah berfirman lagi di dalam Surah al-Nur ayat 33 yang bermaksud:

Maksudnya: „Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberi kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya; dan hamba-hamba kamu (lelaki dan perempuan) yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (dengan jumlah bayaran yang tertentu), hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka (yang melayakkannya berbuat demikian); dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan

kepada kamu‰. (al-Nur 24:33)

Oleh itu bahan bertulis mencakupi segala sijil-sijil yang sah, geran, surat-surat perjanjian rasmi, nota perbicaraan, keputusan hakim dan apa jua tulisan yang diyakini kesahihannya. Lalu, semua tulisan ini boleh dijadikan sebagai hujah bagi membuktikan dakwaan jika terbukti tulisan-tulisan tersebut adalah benar.

8.3.4 Keterangan Pakar

Antara cara pembuktian yang diterima oleh Islam ialah pendapat pakar atau disebut sebagai raÊyu al-khabir yang bermaksud kesaksian orang yang berkeahlian tentang sesuatu bidang. Dalam hal ini, Prof. Dr. Anwarullah

misalnya telah menyebut: "Expert's evidence means the testimony which is given in relation to some scientific, technical or professional matters by experts i.e. persons qualified to speak authoritatively by reason of their special training, skill or familiarity with the subject".

Bermaksud: "Perdapat pakar bererti keterangan yang diberikan berkaitan dengan perkara saintifik, teknikal atau profesional yang diberi oleh seorang pakar iaitu mereka-mereka yang berhak untuk memberi pendapat sebagai pakar disebabkan latihan yang mereka jalani, atau kemahiran yang mereka ada, atau keterbiasaan mereka dalam sesuatu bidang tertentu". (Anwarullah, 1999)

214

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

Imam al-Jurjani misalnya mentakrifkan kepakaran sebagai "Pengetahuan yang melibatkan hal-hal yang tidak kelihatan secara zahir‰. Manakala Imam al- Ahwazi menyebut bahawa kepakaran bererti "Pengetahuan yang bersangkutan dengan hal-hal rumit dan tidak kelihatan secara pandangan kasar". Imam al- Manawi pula menyebut bahawa kepakaran bererti "Pengetahuan berhubung perkara-perkara yang tidak kelihatan dan di mana pandangan biasa tidak mampu melihatnya". Ala' al-Hasni ketika mentakrifkan kepakaran menjelaskan bahawa kepakaran merujuk kepada "mereka yang benar-benar pakar atau ahli kepakaran dalam sesuatu perkara sama ada dalam bidang perniagaan dan bidang pembuatan". Ulama terkenal al-Bahuti pula menyebut bahawa kepakaran itu merujuk kepada "Pengalaman (tajribah) yang diperolehi oleh seseorang dalam sesuatu perkara". (Shanyur, 2005)

Hal ini berlaku kerana ada kalanya sesuatu kes itu tidak akan dapat diselesaikan melainkan setelah mahkamah meminta pendapat daripada kalangan yang berkeahlian atau pakar dalam sesuatu bidang. Pendapat yang diberikan oleh pakar ini berdasarkan pengetahuan khusus yang perlu kepada satu tahap keilmuan yang tinggi.

Dalam keadaan seperti ini, mahkamah akan menggunakan pendapat pakar tersebut untuk membantunya memutuskan kes tersebut, setelah mahkamah berpuas hati. Walaupun keputusan itu adalah keputusan mahkamah dan mahkamahlah yang bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut, tetapi ia adalah berdasarkan pendapat pakar yang dipercayai kebenarannya oleh mahkamah. (A. Othman, 1990)

Dalam hal ini, al-QurÊan ada menjelaskan tentang penerimaan pendapat pakar atau ahli dalam sesuatu bidang, seperti firman Allah dalam al-QurÊan:

Maksudnya: „Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui‰.

(al-Nahl 16:43)

Para fuqaha misalnya sering menyebut beberapa hukum yang perlu dirujuk kepada golongan pakar dalam beberapa bidang tertentu seperti kes nasab, Âaib

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

215

pada barang jualan, dakwaaan tulisan palsu, kes gila dan nyanyuk, anggaran buah-buahan dan sebagainya. Oleh yang demikian jelas bahawa keterangan pakar merupakan salah satu cara untuk membuktikan sesuatu kes yang dibawa ke mahkamah. (Ahmad, 2003)

Sebagai kesimpulannya, Islam amat menitikberatkan keadilan dan paksi agama itu sendiri adalah keadilan. Keadilan wajib ditegakkan dalam seluruh kehidupan manusia. Kebencian kepada sesuatu puak atau kaum misalnya memungkinkan kita untuk berlaku zalim. Allah telah menjelaskan bahawa keadilan itu adalah sangat dekat dengan ketakwaan dan ketakwaan itu tempatnya di dalam syurga Allah S.W.T. Dalam hal ini, Allah berfirman:

Maksudnya: ‰Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang- orang yang benar-benar menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, sebab adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan‰. (Al-Maidah 5:8)

Oleh itu apa-apa sahaja bukti yang boleh membawa kepada keadilan dalam penghakiman seseorang hakim, perlu dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ingat! Matlamat utama pengadilan dan penghakiman adalah mencari dan mendapatkan kebenaran. Oleh itu apa juga jalan dan cara untuk membawa kepada kebenaran, seharusnya tidak dilarang atau ditegah.

216

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

SEMAK KENDIRI 8.2 1. Nyatakan tiga lagi cara-cara lain yang digunakan dalam undang keterangan Islam
SEMAK KENDIRI 8.2
1. Nyatakan tiga lagi cara-cara lain yang digunakan dalam undang
keterangan Islam dan undang-undang ciptaan manusia.
2. Bincangkan dengan teman sekelas anda apakah bentuk
pembuktian yang paling baik dan paling tinggi nilainya dalam
undang-undang jenayah sivil.
3. Huraikan apakah langkah-langkah yang terbaik yang boleh
digunakan bagi memastikan seseorang itu boleh dianggap pakar
dalam sesuatu bidang.
4. Pada pandangan anda, adakah golongan pakar di Malaysia
mencukupi bagi mengendalikan sesuatu kes jenayah dan apakah
kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi? Jelaskan.
apakah kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi? Jelaskan. Undang-undang keterangan Islam adalah suatu perbincangan

Undang-undang keterangan Islam adalah suatu perbincangan yang dikemukakan oleh para fuqaha dalam merumuskan kaedah-kaedah penting dalam pembuktian sesuatu jenayah yang dilakukan oleh pihak terbabit.

Nabi s.a.w telah menjelaskan bahawa pembuktian mesti dilakukan dengan benar tanpa rekaan cerita-cerita palsu. Oleh itu bagi sesiapa yang menang kesnya kerana penipuan dan pembohongan serta kemahiran berkata-kata, maka kesudahannya adalah neraka Allah S.W.T.

Umat Islam wajib beriman dan mengamalkan segala ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh itu umat Islam jangan sekali-kali menuduh seseorang yang lain melakukan jenayah tertentu, kecuali terlebih dahulu mestilah mempunyai bukti dan hujah.

Tanggungjawab seorang hakim adalah besar. Oleh itu ganjaran dan pahala daripada Allah juga besar sekiranya hakim itu menghukum berdasarkan ketetapan Allah S.W.T. Walau bagaimanpun jika seseorang hakim membuat keputusan tidak berdasarkan bukti-bukti yang dikemukan, tetapi berdasarkan sogokan, hawa nafsu dan sebagainya, maka tunggulah azab dan penghinaan dari Allah S.W.T.

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

217

Dalam sesuatu pembuktian, hakim seharusnya membenarkan apa-apa bukti sahaja, demi mendapatkan satu keputusan yang tepat. Oleh itu, hakim tidak seharusnya menghalang mana-mana bukti yang ingin dikemukakan oleh pihak-pihak yang bertelagah.

Saksi-saksi dalam satu-satu pertuduhan adalah amat mustahak. Oleh itu, perlu diingatkan kepada setiap saksi yang ingin membuat penyaksian bahawa azab Allah sangat hampir dengan mereka, jika mereka membuat cerita atau berbohong dalam penyaksian.

Islam amat menitikberatkan keadilan dan maruah seseorang. Oleh itu, Islam telah menetapkan bahawa beban pembuktian terpikul di bahu si-pendakwa yang memulakan pertuduhan. Oleh itu, setiap penuduh mesti memahami bahawa sesuatu tuduhan itu mempunyai kesan yang amat besar kepada yang kena tuduh. Lantas, tuduhan mestilah disertai dengan bukti-bukti yang kukuh.

Dalam mana-mana pertuduhan sekalipun, hakim mesti adil dan saksama. Dia jangan sesekali bersekongkol dengan pasukan pendakwa raya bagi mensabitkan kesalahan tertuduh. Ini adalah satu perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan si- pelakunya akan dikutuk Allah.

Islam telah menetapkan bahawa penjenayah hendaklah dihukum. Namun sesuatu jenayah itu hendaklah disertai dengan bukti-bukti kukuh tanpa sebarang keraguan. Oleh itu, jika timbulnya apa-apa keraguan, yang kena tuduh hendaklah dilepaskan.

Al-bayyinah Al-rajih Al-Iqrar Al-amarat Al-qarinah Wasail al-ithbat Al-syahadah Ghalaba al-Zann

Al-bayyinah

Al-rajih

Al-Iqrar

Al-amarat

Al-qarinah

Wasail al-ithbat

Al-syahadah

Ghalaba al-Zann

Al-yamin

Ra'yu al-khabir

Al-Ithbat

Al-tarjih

Al-khilaf

Thubut al-Haq

Al-afhdal

Al-Qasam

Al-Tajribah

Sayyid al-dalaÊil

218

TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

218 TOPIK 8 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM Abas, Afridah. Kebolehterimaan Keterangan Dengar Cakap sebagai Satu Cara

Abas, Afridah. Kebolehterimaan Keterangan Dengar Cakap sebagai Satu Cara Pembuktian di Mahkamah Syariah. (2007). (Ed. Nasimah Hussin, Undang- undang Islam: Jenayah, Keterangan dan Prosedur). Ampang: Dawama

Sdn. Bhd.

Ramlee, Zulfakar. (2007). Al-Qarinah: Pemakaiannya dalam Litigasi Mal dan Jenayah. (Ed. Nasimah Hussin, Undang-undang Islam: Jenayah, Keterangan

dan Prosedur). Ampang: Dawama Sdn. Bhd.

Al-Samrut, Wasam Ahmad. (2007). Al-Qarinah wa Atharuha fi Ithbat al-Jarimah:

Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah. Beirut: Al-Halabi Legal Publications.

Buang, Ahmad Hidayat. (2007). Prosedur Mal di Mahkamah Syariah. (Ed. Buang, Ahmad Hidayat). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Shanyur, ÂAbd Nasir Muhammad. (2005). Al-Ithbat bi al-KhibrahBayna al-QadaÊ al-Islami Wa al-Qanun al-Duwali Wa Tatbiqatuha al-MuÂasir: Dirasah

Muqaranah. Amman: Dar al-Nafais.

Al-Hafiz, Abu Mazaya dan al-Sahafi, Abu Izzat. (2004). Fiqh Jenayah Islam. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publishers.

Mohd Yusuff, Jal Zabdi. (2003). Pengenalan kepada Undang-undang Keterangan

di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Shah Haneef, Sayed Sikandar. (2003). Undang-undang Keterangan Islam, cetakan pertama. (Trans. Badariah Khalid) Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Ahmad, Md Saleh. (2003). Al-Bayyinah (Keterangan) dan Beban Pembuktian:

Teori dan Amalan di Mahkamah Syariah. (Ed. Abdul Monir Yaacob & Siti Shamsiah Md. Supi. Pendakwaan dan Penyiasatan Konsep dan Amalan).

Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Law.

Ibrahim,

Ahmad

Mohamed.

(2000).The

Administration

of

Islamic

Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Prof. Dr. Anwarullah. (1999). Principles of Evidence in Islam. Kuala Lumpur: A.S. Nordeen.

Abdullah, Sidi Ahmad. (1998). Pembuktian dan Keterangan: Rujukan Khusus

kepada Qarinah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ibrahim, SaÂid. (1996). Qanun Jinayah Shariyyah dan Sistem Kehakiman dalam

Perundangan

Islam

Dar al-MaÂrifah.

Berdasarkan

Quran

dan

Hadith.

Kuala

Lumpur:

TOPIK 8

UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

219

Yaacob,

Abdul

Monir.(1995).

Undang-undang

Keterangan

dan

Prosedur

di

Mahkamah. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Al-Jawziyyah,

Ibn

Qayyim.

(1995).

Al-Turuq

al-Hikmiyyah

fi

al-Siasah

al-SyarÂiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-ÂIlmiyyah.

A. Rasyid, H. Roihan. (1995). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

A. Othman, Mahmud Saedon.(1990). Undang-undang Keterangan Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bahnasi, Ahmad Fathi.(1989). Nazariyyah al-Ithbat fi al-Fiqh al-JinaÊi al-Islami:

Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah. Kaherah: Dar al-Shuruq.

Mustafa,

Abdul

Rahman.(1988).

Prinsip-prinsip

Undang-undang

Keterangan

Islam Satu Pendekatan Perbandingan. Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah.

Al-Suwailim,

Huququhu

Bandar

Ibn

fi

al-Fiqh

al-Amaniah Wa al-Tadrib.

Fahad.(1987). Al-Muttahim: MuÂamalatuhu Wa

al-Islami.

Riyard:

Dar

al-Nashri

Li

al-Dirasat