Anda di halaman 1dari 22

X PENGENALAN

Sudahkah anda berusaha menjawab beberapa soalan kuiz dalam talian yang
dicadangkan dalam topik sebelum ini? Jika belum, cubalah sebentar. Semoga ia
memberi sedikit motivasi untuk anda terus membaca topik seterusnya.

Pelajar yang sedang membuat persediaan untuk profesion di mana
tanggungjawab utama mereka melibatkan pengajaran kemahiran motor, sering
mempersoalkan keperluan untuk mengkaji teori kawalan motor. Dalam bidang
sains tingkah laku, termasuk kajian kawalan motor dan pembelajaran, teori
memberi tumpuan kepada penjelasan tingkah laku manusia. Apabila tingkah
laku manusia menjadi penting terhadap prestasi dan pembelajaran kemahiran
motor, kita melihat kepada teori untuk menyediakan kita dengan penjelasan
tentang mengapa orang melakukan kemahiran seperti yang mereka lakukan,
yang bermaksud mengenal pasti pemboleh ubah yang mencakupi ciri-ciri
prestasi yang kita perhatikan.

Sebagai contoh, kita tahu daripada pemerhatian, orang yang melakukan
kemahiran adalah seseorang yang boleh melakukan kemahiran yang sama dalam
pelbagai situasi yang berlainan, seperti pemain bola keranjang yang mahir boleh
melakukan jaringan lompat dengan sebelah tangan dari pelbagai sudut
T
T
o
o
p
p
i
i
k
k

7
7

X
Teori Kawalan
dan Pembelajaran
Motor
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1. Menghuraikan komponen penting dalam teori tertutup Adam, teori
skema dan teori ekologi secara ringkas;
2. Mengaitkan teori pembelajaran motor dengan kemahiran motor; dan
3. Mengaplikasikan teori pembelajaran motor dalam situasi perlakuan
motor.
HASIL PEMBELAJARAN
X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
180
gelanggang dan dalam pelbagai situasi permainan. Teori kawalan motor yang
baik akan dapat menjelaskan mengapa keupayaan seperti ini boleh berlaku.

Satu manfaat pemahaman asas teori kawalan motor adalah menyediakan jurulatih
atau guru dengan asas sokongan di mana dia boleh membangunkan pengajaran
kemahiran yang berkesan dan persekitaran latihan. Rajah 7.1 menunjukkan hubungan
antara teori dan amalan dengan menunjukkan pelbagai aplikasi yang akan
dipertingkatkan apabila jurulatih atau guru mempunyai pengetahuan mengenai
pemboleh ubah yang mempengaruhi prestasi kemahiran motor.


Rajah 7.1: Teori kawalan motor menyediakan asas di mana jurulatih atau guru boleh
menjadikan asas kepada tugas dan tanggungjawab
Sumber: Magill (2011)
TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
181
Teori dalam pembelajaran motor dapat membantu anda memahami proses yang
terlibat dalam pembelajaran sesuatu kemahiran motor. Pemahaman teori ini
dapat membantu anda menjana idea bagaimana untuk mewujudkan
persekitaran pembelajaran yang kondusif serta berkesan. Kewujudan
persekitaran pembelajaran yang kondusif ini dapat meningkatkan keberkesanan
pembelajaran sesuatu kemahiran motor. Seperti yang anda ketahui,
pembelajaran sesuatu kemahiran motor melibatkan pelbagai proses dalaman
yang menyebabkan perubahan pergerakan yang kekal melalui latihan.

Schmidt (1991), Magill (1993), Rose (1997), dan Bower dan Hilgard (1973) telah
mencadangkan tiga andaian yang menjadi dasar teori pembelajaran motor
seperti berikut (rujuk Rajah 7.2):
(a) Pembelajaran motor adalah proses dalaman individu yang menyebabkan
perubahan kekal untuk meningkatkan prestasi lakuan motornya;
(b) Proses berkenaan tidak dapat diperhatikan secara langsung; dan
(c) Peningkatan prestasi lakuan motor adalah kesan daripada latihan dan
pengalaman. Ia bukannya akibat kematangan, keadaan sementara atau
naluri.


Rajah 7.2: Tiga dasar teori pembelajaran motor
Sumber: Kluka (1999)


AKTIVITI 7.1
Kenapakah teori-teori pembelajaran motor penting dalam pembelajaran
kemahiran motor? Jelaskan.
X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
182
TEORI LINGKARAN TERTUTUP ADAM
Teori lingkaran tertutup (closed-loop) dipelopori oleh Adam (1971). Teori
tertutup pembelajaran motor adalah berdasarkan:
(a) Kelambatan respons; dan
(b) Kedudukan linear.

Teori lingkaran tertutup Adam ini adalah teori yang memfokus kepada proses
perolehan kemahiran motor yang berlandaskan pengukuhan tingkah laku
menerusi maklum balas luaran. Fokus pembelajaran motor adalah di sekitar isu
mengenai pengesanan atau penentuan dan pembetulan ralat dalam prestasi.
Pembetulan ralat dibolehkan menerusi penyampaian maklum balas hasil lakuan
(knowledge of results KR).

Dalam konteks ini, pelajar bukan lagi merupakan organisma yang pasif,
sebaliknya pelajar dianggap sebagai komponen aktif dalam konteks mengawal,
memanipulasi dan menghasilkan lakuan atau pergerakan dalam proses
pembelajaran motor.

Mengikut teori ini, terdapat dua struktur memori yang terbentuk dalam
pembelajaran motor iaitu:
(a) Kesan memori (memory trace)
Kesan memori adalah mekanisme yang digunakan untuk memilih dan
memulakan sesuatu pergerakan.
(b) Kesan persepsi (perceptual trace)
Kesan persepsi pula yang dibina daripada praktis dan sensori maklum
balas adalah mekanisme yang digunakan untuk membandingkan
pergerakan yang sedang dilakukan dengan merujuk kepada maklumat
yang tersimpan dalam memori.

Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang kekal, dan keadaan ini dapat
dicapai menerusi praktis spesifik dan penyampaian maklum balas yang relevan,
di mana praktis yang spesifik boleh mengukuhkan kesan memori sementara
ulangan yang tinggi berserta penyampaian KR boleh mengukuhkan kesan
persepsi.


7.1
TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
183
7.1.1 Formasi Kesan Persepsi
Apabila seseorang pelajar melakukan satu pergerakan, rangsangan maklum
balas intrinsik adalah dihasilkan untuk menandakan lokasi tertentu anggota
tubuh badan dalam ruang. Rangsangan ini akan meninggalkan satu kesan dalam
sistem saraf pusat. Dengan tindak balas berulang, pelajar itu akan semakin
menghampiri sasaran melalui percubaannya dan dalam setiap percubaan, kesan
lain akan ditinggalkan. Dengan itu, satu pengumpulan koleksi kesan akan
berlaku.

Oleh kerana adanya KR, pelajar dapat bertindak balas menghampiri sasaran
selepas beberapa percubaan di mana dalam setiap percubaan, satu rangsangan
maklum balas akan menunjukkan pergerakan yang betul. Begitu juga dengan
adanya koleksi kesan persepsi, ia akan memberikan maklum balas berkualiti
bagi pergerakan yang betul.

Oleh kerana kesan persepsi akan menjadi semakin kukuh dengan setiap KR
percubaan, kesilapan dalam perlakuan akan berkurangan dengan latihan KR.
Teori ini juga menjangkakan dengan menurunkan kualiti maklum balas sensori,
ia akan membantutkan perkembangan kesan persepsi dan seterusnya
mencacatkan hasil pembelajaran.


7.1.2 KR dan Kesan Persepsi
Menurut Adam, pelajar bukan merupakan penerima pasif tetapi terlibat secara
aktif dalam pembentukan verbalisasi dan hipotesis berkaitan tugasan yang akan
dipelajarinya. Adam berpendapat KR membekalkan maklumat untuk
penyelesaian masalah motor. Menurut Adam, selepas satu percubaan, KR
membekalkan maklumat berkaitan bagaimana pergerakan berikutnya perlu
dilakukan.

Semasa awal pembelajaran, pelajar akan menggunakan KR bersama dengan
kesan persepsi untuk melakukan pergerakan. Menurut Adam lagi, KR tidak
menghasilkan pembelajaran secara terus tetapi ia mewujudkan situasi yang
sesuai supaya mekanisme pembelajaran sebenar boleh berfungsi. Begitu juga,
teori ini menjangkakan faktor-faktor koordinasi dan darjah kebebasan (degree of
AKTIVITI 7.2
Benarkah maklum balas sensori memberi kesan persepsi? Bagaimana
pula dengan prestasi pembelajaran? Huraikan.
X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
184
freedom) yang akan melemahkan KR dan melambatkan atau membantutkan
pembelajaran.
7.1.3 Pengukuhan Subjektif
Adam telah cuba menjelaskan bagaimana pelajar membentuk kebolehan
mengesan kesilapan. Beliau menegaskan bahawa selepas sesuatu pergerakan itu
dilakukan, pelajar itu boleh membandingkan maklum balas yang diterima
dengan kesan persepsi. Perbezaan ini akan menggambarkan kesilapan tindak
balas pelajar yang dilaporkan kepada dirinya sebagai pengukuhan subjektif.

Katakan pengukuhan subjektif ini boleh digunakan untuk mengekalkan
pergerakan itu pada sasaran tanpa KR dan mengikut teori, mengekalkan
pergerakan itu pada sasaran boleh memanfaatkan pembelajaran. Ini kerana
maklum balas akan terus ditambah kepada kesan persepsi.
7.1.4 Teori Dua Keadaan
Bercanggah dengan teori tertutup, Adam menyedari untuk mengadakan kapasiti
sistem untuk mengesan kesilapan sendiri, dua keadaan memori mesti wujud
iaitu keadaan untuk:
(a) Menghasilkan aksi itu; dan
(b) Menilai hasil perlakuan.

Bagaimana pula sekiranya keadaan memori yang sama menghasilkan
pergerakan dan juga menilainya? Jika pergerakan itu salah dipilih, maklum balas
daripada pergerakan dan rujukan pergerakan yang betul akan sentiasa
berpadanan dan akan menghasilkan satu percubaan tanpa kesilapan.

Dalam teori Adam, walaupun kesan persepsi menunjukkan tindak balas yang
betul dan pergerakan itu dipilih dan dimulakan oleh satu keadaan memori lain
yang dikenali sebagai kesan memori tetapi ia bertanggungjawab untuk:
(a) Memilih arah aksi itu;
(b) Memulakannya; dan
(c) Mengarahkannya ke arah sasaran.

Kemudian, kesan persepsi akan mengambil alih kawalan pergerakan itu untuk
menyebabkannya berhenti di lokasi sasaran.
TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
185
7.1.5 Peranan Kesilapan
Satu daripada implikasi dalam teori Adam adalah sebarang kesilapan yang
dihasilkan semasa tempoh latihan adalah bahaya terhadap pembelajaran. Ini
kerana apabila kesilapan telah dilakukan, maklum balas darinya adalah
berlainan di mana ia akan dikaitkan dengan tindak balas yang betul dan kesan
persepsi akan diturunkan sedikit sebagai akibatnya. Oleh itu, Adam
mencadangkan pemberian panduan adalah perlu sebagai satu pendekatan
latihan untuk mengelakkan kesilapan berlaku.

Sebagai salah seorang peneraju dalam teori pembelajaran motor, perspektif
Adam telah memberi cabaran kepada orang lain untuk menjalankan kajian yang
lebih mendalam. Kajian mereka menggunakan paradigma Adam.

Antara mereka adalah Schmidt. Beliau terasa tergugat dengan teori tertutup
Adam (rujuk Rajah 7.3). Schmidt menghadapi masalah menjelaskan bagaimana
setiap simbol yang mewakili pergerakan dalam setiap situasi disimpan dalam
memori. Beliau berpendapat, padanan kesan memori kepada setiap pergerakan
yang dibuat adalah tugasan yang akan memakan masa. Beliau juga meragui
bagaimana kesan memori boleh merekodkan setiap pergerakan yang tidak
dilakukan dan lihat sebelumnya. Oleh itu, pada tahun 1975, Schmidt telah
menerbitkan perspektifnya dalam penguasaan kemahiran motor. Beliau
menamakannya teori skema.


Rajah 7.3: Teori tertutup Adam

X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
186

TEORI SKEMA
Pada tahun 1975, Schmidt yang tidak bersependapat dengan teori tertutup Adam
telah memberikan pendapat beliau dalam perspektif penguasaan kemahiran
motor. Teori yang dikemukakan oleh beliau adalah dikenali sebagai teori skema.

Apakah yang dimaksudkan skema?Beliau berpendapat bahawa apabila sesuatu perlakuan dilakukan, maklumat itu
akan dikumpulkan dan disimpan dalam memori. Ia disimpan dalam empat
tempat umum atu:
(a) Keadaan persekitaran semasa pergerakan bermula: Kedudukan badan dan
suhu;
(b) Keperluan spesifik pergerakan tersebut: Kelajuan, masa, ruang dan daya;
(c) Hasil pergerakan dan pengetahuan keputusan (knowledge of results):
Membandingkan hasil sebenar dengan hasilan yang diinginkan; dan
(d) Maklumat sensori yang berkaitan pergerakan tersebut: Bagaimana
pergerakan itu dirasai dan kelihatan.

Schmidt berpendapat, pembelajaran adalah berkesan sekiranya maklumat yang
terkumpul disimpan. Beliau berpendapat bahawa teori tertutup Adam
kekurangan proses kawalan terbuka (open-loop). Namun, pada masa yang sama
terdapat aspek yang menarik dalam teori Adam seperti:
7.2
Skema yang dimaksudkan beliau ialah satu set peraturan yang menjadi garis
panduan untuk membuat sesuatu keputusan mengenai matlamat kemahiran.
AKTIVITI 7.3
Sebagai ulangan, dinyatakan bahawa teori tertutup pembelajaran
motor adalah berdasarkan kelambatan respons dan kedudukan linear.
(a) Setelah anda membaca, jelaskan apakah yang dimaksudkan
dengan kelambatan respons dan kedudukan linear?
(b) Apakah komponen-komponen penting dalam teori tertutup Adam?
(c) Berikan pandangan anda tentang perbandingan teori tertutup
dengan teori terbuka.
TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
187
(a) Penumpuan kepada pengukuhan yang subjektif (subjective reinforcement);
(b) Penumpuan (concern) kepada respons lambat (slow response); dan
(c) Keperluan memiliki satu keadaan memori yang bertanggungjawab untuk
menghasilkan respons dan satu lagi bertanggungjawab untuk menilainya.

Oleh itu, dalam teori skema, Schmidt telah mengambil sebahagian besar andaian
dalam teori Adam. Teori skema menggunakan konsep dan idea proses
pembelajaran untuk cuba menerangkan pembelajaran pergerakan cepat (balistik)
dan pergerakan lambat.

Berdasarkan idea dua mekanisme memori Adam, beliau telah membentuk dua
skema berikut untuk memudahkan simpanan maklumat:
(a) Skema ingat kembali (recall schema)
Skema ingat kembali merupakan satu set peraturan yang memilih nilai
parameter untuk pergerakan spesifik dan memulakan sesuatu perlakuan.
(b) Skema pengenalpastian respons (response recognition schema)
Skema pengenalpastian respons adalah satu set peraturan yang digunakan
untuk menilai dan membandingkan hasilan dengan parameter yang
dipilih. Ianya disimpan melalui maklumat sensori untuk kegunaan
pembetulan pada masa akan datang.

Sebagai contoh, bagi seorang penjaga gawang hoki, keadaan persekitarannya akan
mempengaruhinya menghantar bola kepada pemain pertahanan untuk
mengelakkan daripada jaringan gol pasukan lawan (lihat Rajah 7.4). Oleh itu, dia
memilih menendang bola ke pemain pertahanan pasukannya. Apabila program
motor umum telah dipilih dan pergerakan telah dilakukan, satu skema
pengenalpastian respons telah digunakan untuk menilai dan membandingkan
hasilan dengan parameter yang telah dipilih dan disimpan melalui maklumat
sensori untuk kegunaan pembetulan pada masa akan datang.


Rajah 7.4: Penjaga gawang menggunakan skema sebagai panduan lakuan
X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
188
Program motor umum adalah program yang menghasilkan pergerakan baru dan
fleksibel dalam pelbagai dimensi. Ia disimpan dalam memori secara simbolik
dan mengawal kumpulan pergerakan tertentu. Program motor dibentuk
daripada setiap pengalaman yang mempunyai persamaan yang dialami oleh
individu tersebut.

Sebagai contoh, pengalaman kemahiran menyepak dikumpulkan untuk
membentuk satu program motor umum untuk kemahiran sepakan. Apabila
program motor kemahiran ini dipilih untuk mencapai matlamat kemahiran
tersebut, dengan segera dan mudah ianya dimodifikasi untuk memenuhi
kesesuaian keadaan persekitaran. Jika perhubungan respons berkenaan telah
dikaitkan bersama, maka satu skema telah dibentuk.


Rajah 7.5: Teori skema
Sumber: Kluka (1999)

Teori skema adalah alternatif kepada teori tertutup Adam dalam pembelajaran
motor. Berbanding dengan teori Adam, ia mempunyai kelebihan dalam
pergerakan yang lebih pelbagai. Ia juga dapat mengesan kesilapan dengan lebih
TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
189
berkesan. Teori ini juga menerangkan penghasilan pergerakan baru dalam
situasi kemahiran terbuka.

Selain itu, menurut teori tertutup, pengukuhan lakuan dicapai menerusi
pembentukan kesan memori yang mantap bagi lakuan tersebut. Tafsirannya,
setiap lakuan perlu ada kesan memorinya tersendiri. Walau bagaimanapun, ada
dua masalah yang ditimbulkan hasil teori ini iaitu:
(a) Penstoran bagi setiap pergerakan yang mampu dilakukan; dan
(b) Menghasilkan pergerakan yang tidak pernah dilakukan (tiada kesan memori).

Oleh itu, konsep skema dalam pembentukan kemahiran mengatasi kelemahan
tersebut kerana asas skema terbentuk daripada setiap pengalaman kemahiran baru.
7.2.1 Penumpuan dalam Program Motor Umum
Dalam skema, terdapat satu idea program motor umum, distrukturkan dengan
berfasa dan kuasa relatif dengan parameternya adalah diperlukan untuk
menentukan cara tertentu program itu dilaksanakan. Walau bagaimanapun,
seperti kebanyakan teori pengaturcaraan, teori skema tidak menentukan dari
mana program motor berasal. Ini merupakan satu masalah penting tetapi tahap
pengetahuan pada peringkat ini tidak boleh banyak dikatakan dalam proses ini.
Oleh itu, teori ini perlu menganggap program ini dibentuk dalam cara tertentu
dan ianya boleh dilaksanakan dengan parameter yang sesuai.
7.2.2 Konsep Skema
Konsep skema dipelopori oleh Head (1926) dan kemudiannya diperkenal serta
dipopularkan oleh Bartlett (1932). Bartlett berpendapat, skema ini merupakan
satu abstrak memori yang mewakili acara atau aksi kemahiran, penaakulan,
konsep atau generalisasi.
7.2.3 Pembelajaran Skema
Setelah sesuatu pergerakan dilakukan dengan program motor umum, seseorang
pelajar akan menyimpan empat perkara berikut:
(a) Keadaan awal. Contohnya, kedudukan badan, berat objek dan sebagainya
yang wujud sebelum pergerakan itu;
(b) Pelajar akan menyimpan parameter yang ditetapkan kepada program
motor umum;
X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
190
(c) Hasil daripada pergerakan dalam persekitaran dalam maksud KR
(c) disimpan; dan
(d) Pelajar akan menyimpan kesan sensori pergerakan berkenaan iaitu
bagaimana pergerakan itu dirasai, rupanya dan sebagainya.

Keempat-empat sumber maklumat ini adalah disimpan hanya selama pelajar itu
boleh menggunakan perkaitannya antara maklumat ini. Dengan itu,
terbentuklah dua perhubungan atau skema.

(a) Skema ingat kembali
Perhubungan yang pertama dikenali sebagai skema ingat kembali yang
berkaitan dengan penghasilan pergerakan. Rajah 7.6 menunjukkan proses
yang mungkin berlaku. Di paksi mendatar adalah hasil dalam persekitaran
itu, seperti jarak sebiji peluru layang apabila dilontar. Di paksi tegak pula,
adalah parameter penyediaan seseorang pelajar untuk program motor
tersebut. Kejadian bersama parameter dan hasil pergerakan itu akan
menghasilkan satu "titik data" di graf. Dengan tindak balas berulang yang
menggunakan parameter berlainan dan menghasilkan berlainan hasil, titik-
titik data lain terhasil dan pelajar itu mula menyimpulkan perhubungan
antara saiz parameter dan hasil pergerakan itu.

Perhubungan ini diwakili dengan garis regresi yang dilakar melalui titik
yang dihasilkan. Dengan setiap kejayaan pergerakan dengan menggunakan
program itu, satu data baru akan dihasilkan dan perhubungan ini akan
melalui sedikit penyesuaian. Selepas setiap penyesuaian ini, data lama
yang disimpan akan dibuang supaya yang disimpan adalah peraturan
pergerakan yang dikenali sebagai skema ingat kembali.

Perhubungan ini juga merangkumi maklumat mengenai keadaan awal
pergerakan itu seperti ditunjukkan dalam Rajah 7.6. Perhubungan antara
parameter yang digunakan dan hasilan yang dihasilkan akan bergantung
kepada keadaan awal. Bagaimana pelajar menggunakan skema ini? Dalam
percubaan masa akan datang, pelajar yang menggunakan program motor
umum akan mencatatkan hasil persekitaran yang diingini dan ditanda
sebagai titik A dalam Rajah 7.6. Begitu juga keadaan awal tertentu
dicatatkan. Contohnya, berat objek yang akan dilontar mungkin sesuai
dengan kategori yang diwakili oleh garisan kedua. Kemudian, dengan
menggunakan perhubungan terbentuk daripada pengalaman lepas,
peraturan digunakan untuk memilih parameter yang akan menghampiri
pencapaian hasil dalam persekitaran tertentu yang ditandakan dengan titik
B. Parameter itu kemudiannya diaplikasikan ke program itu untuk
menghasilkan aksi.
TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
191

Rajah 7.6: Perhubungan hipotetikal antara hasil pergerakan dalam persekitaran
dan parameter yang digunakan untuk menghasilkannya: Skema ingat kembali

(b) Skema pengenalpastian
Skema pengenalpastian untuk penilaian tindak balas, adalah dijangka akan
terbentuk dan digunakan dalam cara yang sama, seperti dalam Rajah 7.7.
Skema ini terdiri daripada perhubungan antara keadaan awal, hasil
persekitaran dan konsekuens sensori. Perhubungan ini ditunjukkan dengan
tiga garisan dalam Rajah 7.7.


Rajah 7.7: Perhubungan hipotetikal antara hasil pergerakan dalam persekitaran
dan konsekuens sensori yang dihasilkan untuk pelbagai keadaan awal: Skema
pengenalpastian

X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
192
Skema pengenalpastian dijangka akan digunakan dalam cara sama seperti
skema ingat kembali. Sebelum tindak balas berlaku, pelajar memilih satu
hasil pergerakan dan menentukan keseluruhan keadaan awal. Kemudian
dengan skema pengenalpastian, pelajar itu boleh menganggarkan
konsekuens sensori yang akan wujud jika hasil pergerakan itu dihasilkan.
Ini dikenali sebagai konsekuens sensori dijangka yang dilabelkan sebagai
titik C dan berfungsi sebagai asas untuk penilaian pergerakan. Konsekuens
sensori dijangka adalah sama dengan kesan persepsi Adam yang
dibincangkan sebelum ini.
7.2.4 Proses Ingat Kembali dan Pengenalpastian
Dalam Pergerakan
Proses ingat kembali dan pengenalpastian dalam pergerakan ditunjukkan dalam
Rajah 7.9. Dalam rajah tersebut, untuk pergerakan pantas, keadaan awal dan
hasil yang diingini merupakan input ke dalam sistem. Ia menyebabkan
peningkatan parameter dan konsekuens sensori dijangka seperti maklum balas
proprioseptif dijangka dan maklum balas eksteroseptif dijangka seperti
ditunjukkan dalam Rajah 7.9.

TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
193

Rajah 7.8: Carta aliran yang menunjukkan elemen kritikal dalam sesuatu
pergerakan dari sudut teori skema (EXP PFB = Maklum balas proprioseptif
dijangka, EXP EFB = Maklum balas eksteroseptif dijangka)

Selepas pergerakan itu dimulakan oleh program ini, maklumat sensori dari
anggota badan dan persekitaran disalurkan semula dan dibandingkan dengan
keadaan jangkaan berkenaan; sebarang perbezaan menandakan satu kesilapan
yang dilabelkan dan kemudiannya dihantar semula ke mekanisme pemprosesan
maklumat sebagai pengukuhan subjektif.

Bagi pergerakan lambat pula, pengukuhan subjektif digunakan untuk
menghasilkan aksi tersebut. Di sini, sumber maklum balas jangkaan
menunjukkan kriteria ketepatan dan maklum balas dibandingkan dengannya
membolehkan maklumat mengenai kesilapan adalah berterusan semasa tindak
balas berlaku.

X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
194
Selepas itu, pelajar bergerak ke satu posisi supaya kesilapannya adalah
seminimum mungkin. Ini menunjukkan bahawa anggota pelajar itu adalah ke
arah sasaran. Walaupun pergerakan lambat dihasilkan secara aktif, ia dikawal
oleh memori pengenalpastian dan skema pengenalpastian.
7.2.5 Pembelajaran Skema
Pembelajaran kemahiran adalah pembelajaran melalui peraturan mengenai
fungsi tubuh badan kita. Di samping itu, pembelajaran ini membentuk
perhubungan antara bagaimana otot kita diaktifkan, apa yang sebenarnya
mereka lakukan dan bagaimana rasa aksi-aksi ini. Oleh itu, tindak balas di mana
sekiranya mana-mana satu daripada empat elemen tersimpan hilang akan
mengakibatkan kesusutan dalam pembelajaran peraturan-peraturan itu.

Salah satu yang paling kritikal adalah merupakan maklumat hasil pergerakan
atau KR. Jika pelajar itu tidak menerima maklumat mengenai hasil
pergerakannya, walaupun elemen lain wujud, tidak ada pengukuhan skema
boleh berlaku disebabkan lokasi dalam paksi mendatar tidak akan dikenal pasti.
Begitu juga jika konsekuens sensori hilang akan menyebabkan tidak ada
perkembangan skema pengenalpastian berlaku.

Dalam pergerakan pasif, tidak ada parameter dikeluarkan kepada program. Oleh
itu, tidak ada pengemaskinian skema ingat kembali berlaku. Begitu juga teori
skema mempunyai kelebihan positif daripada penghasilan pergerakan sama ada
pergerakan itu betul atau salah. Ini kerana skema merupakan peraturan yang
berdasarkan perhubungan antara elemen tersimpan dan perhubungan ini wujud
sama banyak untuk pergerakan yang salah dengan yang betul.

(a) Kepelbagaian dalam latihan
Teori meramalkan melakukan pelbagai latihan untuk menghasilkan
pergerakan dengan program yang sama seperti penggunaan pelbagai
parameter akan menyediakan satu tapak pengalaman yang luas sebelum
sesuatu peraturan atau skema boleh dibina. Apabila julat hasil pergerakan
dan parameter adalah kecil, semua "data titik" dalam Rajah 7.6 akan
berkumpul bersama.

Apabila satu pergerakan baru diperlukan, kesilapan lebih besar akan
berlaku dalam penganggaran parameter yang sesuai dan atau konsekuens
sensori dijangka. Shapiro dan Schmidt pada tahun 1982 menjumpai bukti
nyata bahawa kepelbagaian latihan merupakan faktor positif dalam
pembelajaran motor, terutamanya dalam pembelajaran motor kanak-kanak.

TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
195
(b) Tindak balas baru
Sesuatu hasil pergerakan tertentu tidak semestinya pernah dihasilkan
sebelumnya untuk menghasilkannya pada masa depan. Ini kerana asas
untuk menghasilkan sesuatu pergerakan baru adalah satu peraturan
mengenai bes pemilihan parameter dalam perlakuan yang bersamaan
pergerakan sebelumnya.

Kajian menunjukkan dengan pelbagai latihan, tindak balas baru boleh
dihasilkan dengan tepatnya sekiranya tindak balas baru telah dilatih
berulang kali dan ia lebih berkesan untuk kanak-kanak. Hasil kajian ini
mencadangkan bahawa pembelajaran motor mungkin menjadi
pembelajaran peraturan utama dan bukannya pembelajaran tindak balas
spesifik. Kesan ini adalah berkesan terutamanya dalam kemahiran terbuka
di mana pergerakan ini tidak akan diulang sama dalam dua percubaan
yang berturut.

(c) Pengesanan kesilapan
Teori meramalkan bahawa ia sepatutnya tidak ada kebolehan pengesanan
kesilapan selepas satu pergerakan lambat, sementara itu kebolehan seperti
ini sepatutnya wujud selepas satu pergerakan cepat atau deras. Ini
disebabkan kebolehan kesilapan itu sebenarnya digunakan untuk
menghasilkan tindak balas lambat.Sebelum anda meneruskan pembacaan ke subtopik seterusnya, anda
digalakkan ke laman web berikut untuk pengukuhan atau pengayaan.
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072557222/student_view0/
chapter4/multiple_choice_quiz.html
Laman web ini memberikan soalan pelbagai pilihan dan membenarkan
anda menjawab serta memaparkan keputusan sebaik sahaja anda
selesai. Selain itu terdapat pautan related reading untuk memantapkan
kefahaman anda.
AKTIVITI 7.4
X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
196


TEORI EKOLOGI: PERSEPSI DAN
PERGERAKAN
Apakah teori ekologi?Interaksi ini berdasarkan persepsi individu tersebut. Penyokong teori ini adalah
seperti Turvey dan Carello (Kluka, 1999). Mereka telah mengemukakan teori
ekologi pembelajaran motor yang berkaitan dengan pembelajaran kemahiran
motor melalui kordinasi (coordination). Mereka menggabungkan hasil dapatan
Gibson dan Bernstein (Kluka, 1999). Mereka juga melibatkan pendekatan sistem
dinamik di mana melalui pergerakan, individu berkenaan, berinteraksi dengan
persekitaran.

Interaksi individu dengan persekitaran adalah berdasarkan persepsi individu
tersebut (lihat Rajah 7.10). Mereka menggabungkan pendekatan sistem dinamik
dan persepsi individu dan menjadikannya berpusatkan pelajar. Individu mencari
persekitarannya secara proaktif dan membentuk konsep untuk meningkatkan
pembelajaran kemahiran motor. Di samping itu, ia membantu dalam
pengenalpastian maklumat yang menghalang pembelajaran kemahiran motor.

7.3
Teori ekologi manusia merupakan satu paradigma untuk menjelaskan
pergerakan manusia di mana individu itu berinteraksi dengan persekitaran.
SEMAK KENDIRI 7.1
1. Huraikan secara ringkas teori skema.
2. Apakah kualiti unik yang terdapat dalam teori skema?
3. Bagaimana kualiti-kualiti unik ini dapat membantu anda dalam
pemahaman pembelajaran motor?
TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
197

Rajah 7.9: Gambar seorang pemain bola sepak sedang melakukan sepakan yang
memerlukan interaksi antara perlaku dan matlamat persekitaran

Newell dan Schmidt (Kluka, 1999), telah membincangkan empat kesukaran yang
terdapat dalam teori tradisional dengan teori ekologi iaitu:
(a) Teori tradisional gagal menjelaskan cara bagaimana penyelarasan tingkah
laku baru diperoleh;.
(b) Teori tradisional tidak pernah menghuraikan bagaimana individu
melakukan penyelarasan kecil dalam persekitaran yang dinamik. Persepsi
dan pergerakan dalam teori ekologi lebih jelas menghuraikan bagaimana
pergerakan boleh diubah sebaik sahaja pergerakan bermula. Contohnya,
pukulan junam (drop) dalam permainan badminton boleh dilakukan pada
saat-saat akhir ke sasaran dalam gelanggang;
(c) Teori ekologi mengehadkan peranan memori dalam pembelajaran
kemahiran motor. Teori tradisional berpendapat bahawa tanpa
pengetahuan, penaakulan dan pertimbangan peraturan atau matlamat
sesuatu kemahiran yang digunakan dalam permainan spesifik, individu itu
adalah sukar untuk memilih tingkah laku motor yang sesuai; dan
(d) Teori ekologi terus memberikan penjelasan yang terhad dalam program
motor umum. Mereka berpendapat, program motor umum kekurangan
fleksibiliti dalam persekitaran yang pelbagai. Contohnya, semasa
menghantar servis tenis, bola boleh bergerak dengan kelajuan lebih
100km/j; manakala permainan Nintendo memerlukan kemahiran
intersepsi pada kelajuan kurang daripada 1km/j.

X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
198
Cuba anda renung kata-kata Aristotle, "Kita dikenali daripada apa yang kita
lakukan berulang kali. Kebaikan bukan sekadar perbuatan tetapi satu tabiat."x Darjah kebebasan adalah bilangan komponen angkubah bebas yang terdapat
dalam tubuh badan manusia untuk menghasilkan pergerakan dalam
lingkungan persekitarannya.
x Penyelarasan dan kawalan serta mekanisme sensori adalah terlibat dalam
pembentukan lakuan kemahiran.
x Penyelarasan adalah proses yang cekap dan berkesan dalam pencorakan
pergerakan tubuh dengan darjah kebebasan yang ada untuk mencapai
matlamat kemahiran.
x Magill (1993) mencadangkan tiga kriteria kemahiran motor iaitu:
Satu matlamat yang boleh dicapai;
Mestilah lakuan yang secara sukarela; dan
Pergerakan tubuh diperlukan untuk mencapai matlamat.
x Pembelajaran tidak dapat diperhatikan secara langsung.
x Sistem terbuka menekankan kepada pusat kawalan yang memulakan arahan
pergerakan ke peringkat penyebab (effector).
x Jika kesan memori atau kesan persepsi menyusut, maka pembelajaran akan
di bawah optimum.
x Skema merupakan satu set peraturan yang menjadi panduan membuat
keputusan berkenaan pencapaian matlamat sesuatu kemahiran.
AKTIVITI 7.5
1. Huraikan secara ringkas teori ekologi.
2. Bagaimana anda dapat kaitkan teori ekologi dalam pembelajaran
motor melalui proses penyelarasan?
TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR W
199
x Skema ingat kembali memilih nilai parameter untuk pergerakan spesifik dan
memulakan pergerakan ke arah pencapaian lakuan.
x Skema pengenalpastian respons digunakan untuk menilai dan
membandingkan hasilan dengan parameter yang dipilih. Ia menggunakan
maklumat sensori untuk menyimpan koleksi di masa akan datang.
x Program motor umum merupakan simbol yang disimpan dan mengawal
kumpulan pergerakan.Darjah kebebasan
Kawalan
Kemahiran motor
Kesan memori
Kesan persepsi
Penyelarasan
Program motor umum
Skema pengenalpastian respons
Teori ekologi
Teori ingat kembali
Teori skema
Teori tertutup

Adams, J. A. (1971). A closed-loop theory of motor learning. Journal of Motor
Behaviour, 3, 111-150.
Bartlett, F. C. (1932). Reconstructive memory The war of the ghosts, Lancet,
2(7625): 855-856. University Press.
Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in experimental and social
psycology. Cambridge, England: Cambridge Unviersity Press.
Bernstein, N. (1967). The coordination and regulation of movement. London:
Pergamon.
Bower, G. H. & Hilgard, E. R. (1973). Theories of learning (3rd ed.). New York,
NY: Appleton-century.
Cavello, C., & Turvey, M. T. (1984). On vagueness and fictions as cornerstones of
a the of a theory of perceiving and acting: A comment on Walter (1983).
Cogition and Brain Theory, 7, 247-26.
X TOPIK 7 TEORI KAWALAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR
200
Cavello, C., & Turvey, M. T. (1990). Review of Gibsons ecological psychology
by Reed. Quarterly Review of Biology, 65, 343-344.
Gibson, J. (1966). The senses considered as perceptual system. Boston: Hought on
Mifflin.
Head, H. (1926). Aphasia and kindered disorders of speech. Cambridge,
England: Cambridge University Press.
Kluka, D. A. (1999). Motor behaviour from learning to performance. US: Morton.
Magill, R. A. (2003). Motor learning and control: Concepts and applications
(7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
Newel, K. (1985). Constraints on the development of coordination. In Wade, M.
G., Whiting, H. T. A. (Ed.). Motor development in children: Aspect of
coordination and control.
Rose, J. C., Bittinger, G., & Burris, P. (1997). Large motor play (101 tips for toddler
teachers).
Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning.
Psychological Review, 82, 225-260. Schmidt, R. A. (Ed.) (1988). Motor
learning and learning: A behavioral emphasis (2nd ed.). Champaign, IL:
Human Kinetics.
Schmidt, R. A. (1988). Motor control and learning: A behavioural emphasis
(2nd ed.). Champaign, Illinois, IL: Human Kinetics.
Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2005). Motor control learning: A behavioral
emphasis (4th ed.). Leeds, UK: Human Kinetics.
Schmidt, R. A. (1991). Motor learning principles for physical therapy, In. M. J.
Lister (Ed.), Proceedings of the 11 STEP Conference on Contemporary.
Management of Motor Control Problems, 149-163. Alexandra, VA:
Foundation for Physical Therapy.
Schmidt, R. A. (2004). Motor learning and performance (3rd ed.). US: Human
Kinetics.
Shapiro, D. C., & Schmidt, R. A. (1982). The schema theory: Recent evidence and
developmental implications. In: Kelso, J. A. S., & Clark, J. E. (eds.), Wiley,
113-150.