Anda di halaman 1dari 24

TTooppiikk

Pengelasan

Kemahiran

 • 22 Motor

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan maksud kemahiran, aksi dan pergerakan;
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1.
Membezakan maksud kemahiran, aksi dan pergerakan;
2.
Menghuraikan ciri persamaan kemahiran motor untuk setiap
sistem pengelasan kemahiran motor;
3.
Mengenal pasti klasifikasi kemahiran motor dua dimensi
Taksonomi Gentile; dan
4.
Membincangkan bagaimana Taksonomi Gentile dapat
diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan
jasmani.

PENGENALAN

Setelah anda mengikuti Topik 1, kini tibalah masanya anda perlu meneruskan pembacaan dalam Topik 2. Diharapkan anda benar-benar faham konsep pembelajaran motor dan kawalan motor. Dalam topik kali ini, anda perlu fokus kepada bagaimana pengelasan kemahiran motor ditentukan.

Kemahiran motor dapat diklasifikasikan dengan pelbagai cara. Namun, dalam topik ini, anda perlu melihat kemahiran dari dua aspek iaitu sebagai:

 • (a) TTugasan Sesuatu kemahiran boleh diklasifikasikan dengan berdasarkan kepada beberapa dimensi atau mengikut pelbagai ciri-ciri utamanya.

 • (b) TTahap kecekapan perlakuan Ia membezakan pelaku yang lebih mahir daripada pelaku yang kurang mahir.

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

33

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pengelasan kemahiran motor dapat dilakukan, terlebih dahulu anda perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran motor dan apakah yang membezakannya daripada kemahiran yang lain.

Dalam topik ini juga anda akan dijelaskan bagaimana pendekatan yang berlainan digunakan untuk mengelaskan kemahiran motor kepada kategori yang mempunyai ciri-ciri yang bersamaan. Pengelasan ini membolehkan anda dengan mudah membuat satu generalisasi atau memahami prinsip bagaimana kita dapat mempelajari serta melakukan sesuatu kemahiran motor.

Tambahan pula, ia dapat membantu anda membentuk satu panduan untuk merancang strategi bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran motor serta menjalankan pemulihan sesuatu kemahiran motor.

2.1
2.1

KEMAHIRAN, AKSI DAN PERGERAKAN

Dalam bidang pengajian kemahiran motor, terdapat beberapa terminologi yang biasa dikaitkan dengan kemahiran motor. Terminologi sering dikaitkan dalam perbincangan topik pembelajaran sesuatu kemahiran motor adalah seperti:

 • (a) Kemahiran;

 • (b) Aksi; dan

 • (c) Pergerakan.

Setiap terminologi ini membawa maksud yang berlainan. Oleh itu, anda perlu memahaminya serta menggunakannya dalam konteks yang betul.

2.1.1

Kemahiran

Apakah maksud kemahiran?

Kemahiran sebagai satu aksi atau tugasan yang mempunyai satu matlamat spesifik untuk dicapai. Ia juga sebagai satu indikator kualiti sesuatu perlakuan.

Magill (2003)

34

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

Mari kita lihat pendapat berikut tentang terminologi kemahiran.

Terminologi kemahiran adalah bergantung kepada konteks penggunaannya.

Kluka (1998)

Contohnya, „kemahiran menanduk‰ dengan „berkemahiran tinggi dalam tandukan‰ membawa maksud yang berbeza.

Oleh itu, kkemahiran motor boleh ditakrifkan sebagai satu aksi atau tugasan anggota badan atau tubuh yang terkawal secara sukarela yang bermatlamat.

Walau apa pun kemahiran, kemahiran motor itu perlu dipelajari. Contohnya, kemahiran servis dalam permainan badminton memerlukan pergerakan bahagian jari, pergelangan tangan, lengan, tangan, torso dan kaki untuk mencapai matlamat kemahiran servis tersebut. Servis mempunyai matlamat di mana ia memerlukan pergerakan anggota badan dan tubuh serta ianya adalah dikawal secara sukarela (rujuk Rajah 2.1).

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR Mari kita lihat pendapat berikut tentang terminologi kemahiran. Terminologi kemahiran adalah

Rajah 2.1: Servis dalam permainan badminton Sumber: http://www.badzone.co.uk

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

35

2.1.2

Aksi

Oleh kerana kawalan motor dan pembelajaran motor merupakan satu proses yang dinamik, maka ada ketika sukar bagi kita memahami bila tingkah laku motor boleh dianggap sebagai pembelajaran motor dan bila pula ia dianggap sebagai kawalan motor. Satu ciri utama kemahiran dari perspektif pembelajaran motor dalam kawalan motor melibatkan aksi. Kemahiran dan aksi boleh saling guna antara satu sama lain.

Mari kita lihat pendapat tentang aksi seperti berikut:

Aksi merupakan aktiviti yang bermatlamat. Ia melibatkan pergerakan kepala anggota badan dan tubuh.

Magill (2003)

Kemahiran motor memerlukan pergerakan kepala, anggota badan dan tubuh badan untuk mencapai matlamat atau tugasannya. Ciri ini penting terutama sekali kerana ia merupakan asas untuk membezakan kemahiran motor dengan kemahiran lain. Contohnya, penyelesaian masalah dalam matematik merupakan satu kemahiran.

Namun, ia tidak memerlukan pergerakan anggota tubuh badan untuk mencapai matlamatnya. Ia merupakan kemahiran kognitif. Satu lagi ciri penting kemahiran motor adalah ia perlu dipelajari dan dipelajari semula untuk mencapai matlamat kemahiran tersebut. Contohnya, kemahiran menggunakan sempoa jelas perlu dipelajari seperti ditunjukkan dalam Rajah 2.2 berikut.

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR 35 2.1.2 Aksi Oleh kerana kawalan motor dan pembelajaran motor merupakan

Rajah 2.2: Kemahiran menggunakan sempoa Sumber: http://www.antarafoto.com

36

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

2.1.3

Pergerakan

Magill (2003) mengatakan bahawa dalam kajian pembelajaran motor dan kawalan motor, pergerakan adalah penunjuk ciri-ciri berikut:

 • (a) Tingkah laku badan;

 • (b) Kepala dan/atau satu anggota spesifik; atau

 • (c) Gabungan beberapa anggota badan.

Oleh itu, pergerakan merupakan bahagian komponen kemahiran motor dan aksi. Pergerakan yang berbeza boleh terdiri daripada kemahiran dan aksi yang sama untuk mencapai matlamat yang sama.

Contohnya, anda ingin berjalan ke kereta anda. Berjalan merupakan satu aksi. Matlamatnya ialah ke kereta anda. Anda boleh berjalan perlahan, pantas atau sebagainya. Dalam setiap situasi aksinya sama iaitu berjalan. Namun, pergerakannya berbeza iaitu perlahan, pantas dan sebagainya untuk mencapai matlamat aksi (lihat Rajah 2.3).

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR 2.1.3 Pergerakan Magill (2003) mengatakan bahawa da lam kajian pembelajaran motor

Rajah 2.3: Berjalan Sumber: www.utusan.com.my

Kita perlu membezakan pergerakan daripada kemahiran dan aksi. Terdapat tiga sebab kenapa perlu kita membezakannya iaitu:

 • (a) MMempelajari kemahiran dan aksi Namun, untuk menghasilkan pergerakan, kita perlu melakukan sesuatu kemahiran atau aksi. Setiap individu mempunyai ciri-ciri pergerakan yang berbeza antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat yang sama.

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

37

 • (b) MMenyesuaikan ciri-ciri sesuatu pergerakan untuk mencapai satu matlamat yang sama Sebagai contoh, ayunan seorang pemain golf yang mempunyai ciri-ciri pergerakan yang berlainan akan tetapi masih mencapai satu matlamat aksi yang sama (lihat Rajah 2.4).

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR 37 (b) M M enyesuaikan ciri-ciri sesuatu pergerakan untuk mencapai satu

Rajah 2.4: Ayunan golf

 • (c) MMenilai aksi dan pergerakan dengan cara yang berlainan Aksi dinilai dari sudut penghasilan sesuatu aksi. Contohnya, jarak seseorang itu telah berjalan atau masa yang diambil untuk sampai ke sasaran. Pergerakan pula biasanya dinilai berdasarkan beberapa ciri berikut:

(i) Tubuh;

(ii) Kepala;

(iii)

Anggota badan; dan

(iv)

Aktiviti otot melalui penilaian seperti:

Kinematik; Kinetik; dan Elektromiografi (EMG).

38 TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR SEMAK KENDIRI 2.1 Bagaimana anda membezakan antara tiga terminologi iaitu
38
TOPIK 2
PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR
SEMAK KENDIRI 2.1
Bagaimana anda membezakan antara tiga terminologi iaitu
kemahiran, aksi dan pergerakan? Justifikasi pandangan anda ini
dengan mengikuti pembacaan seterusnya.
AKTIVITI 2.1 Bincangkan bagaimana aksi dan pergerakan boleh dikaitkan kepada kemahiran motor. 2.2 KLASIFIKASI KEMAHIRAN SISTEM
AKTIVITI 2.1
Bincangkan bagaimana aksi dan pergerakan boleh dikaitkan kepada
kemahiran motor.
2.2
KLASIFIKASI KEMAHIRAN SISTEM SATU
DIMENSI

Tahukah anda kegunaan sistem klasifikasi kemahiran satu dimensi?

Sistem klasifikasi kemahiran satu dimensi mengklasifikasikan kemahiran motor yang mempunyai ciri-ciri kemahiran yang sama dengan ciri-ciri kesamaan kemahiran yang lain.

Pendekatan yang lazim digunakan adalah dengan mengkategorikan kemahiran mengikut satu ciri yang bersamaan.

Ciri-ciri persamaan ini dibahagikan kepada dua kategori iaitu:

 • (a) Kontinum; dan

 • (b) Dikotomi.

Ciri-ciri persamaan yang mewakili penghujung ekstrem pada satu kontinum di mana ianya lebih baik daripada kategori dikotomi. Pendekatan kontinum ini membolehkan sesuatu kemahiran diklasifikasikan ke kategori yang mempunyai ciri-ciri kemahiran yang hampir sama. Ia lebih sesuai daripada mengklasifikasikannya kepada kategori yang mempunyai ciri-ciri kemahiran yang sama atau sepadan.

Kita akan menggunakan tiga sistem klasifikasi kemahiran motor dengan menggunakan pendekatan satu dimensi untuk mengkategorikan kemahiran (rujuk Rajah 2.5).

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR 39
TOPIK 2
PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR
39

Rajah 2.5: Tiga sistem klasifikasi kemahiran motor satu dimensi Sumber: Magill (2003)

40

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

Tiga sistem klasifikasi kemahiran motor satu dimensi adalah seperti berikut:

 • (a) Saiz otot utama yang digunakan;

 • (b) Penentuan dari mana aksi bermula dan berakhir; dan

 • (c) Kestabilan konteks persekitaran.

Mari kita pelajari setiap satu dengan lebih lanjut lagi dalam subtopik seterusnya.

 • 2.2.1 Saiz Otot Utama yang Terlibat

Kemahiran motor halus melibatkan penggunaan pergerakan motor yang teliti untuk mencapai matlamat tugasan halus seperti kemahiran motor yang memerlukan koordinasi mata dan tangan.

Apakah kemahiran motor halus?

Kemahiran motor halus sering melibatkan tangan dan mata (lihat Rajah 2.6). Namun, kemahiran ini tidak semestinya memerlukan tangan dan mata.

Payne & Isaacs (1987)

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR Tiga sistem klasifikasi kemahiran motor satu dimensi adalah seperti berikut: (a)

Rajah 2.6: Kemahiran motor halus

Contohnya, individu yang cacat penglihatan boleh menguasai kemahiran motor halus tanpa melibatkan penglihatan seperti kemahiran bermain alatan muzik (lihat Rajah 2.7). Kemahiran motor halus lain adalah seperti memasukkan benang ke jarum. Walaupun otot besar mungkin terlibat dalam aksi kemahiran motor halus, akan tetapi kumpulan otot kecil merupakan otot utama yang memainkan peranan untuk mencapai matlamat kemahiran tersebut.

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

41

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR 41 Rajah 2.7: Kemahiran motor halus dan individu cacat penglihatan Kemahiran

Rajah 2.7: Kemahiran motor halus dan individu cacat penglihatan

Kemahiran motor boleh melibatkan kedua-dua kumpulan otot besar dan kecil sebagai otot utama untuk mencapai matlamat sesuatu aksi. Oleh itu, kita tidak boleh mengkategorikan kemahiran ini sebagai kemahiran motor kasar (lihat Rajah 2.8) atau motor halus.

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR 41 Rajah 2.7: Kemahiran motor halus dan individu cacat penglihatan Kemahiran

Rajah 2.8: Kemahiran motor kasar

Kemahiran motor seperti ini adalah terletak antara kontinum kategori kemahiran motor kasar dan motor halus. Contohnya, dalam acara memanah, seorang pemanah memerlukan kehalusan kawalan otot kecil tangan dan jari yang melibatkan kemahiran motor halus (lihat Rajah 2.9). Begitu juga kemahiran motor kasar diperlukan untuk kawalan bahagian otot besar pada bahagian bahu.

42

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR Rajah 2.9: Memanah AKTIVITI 2.2 Berikan contoh-contoh lain yang mana kita

Rajah 2.9: Memanah

AKTIVITI 2.2 Berikan contoh-contoh lain yang mana kita tidak boleh mengkategorikan sama ada kemahiran motor kasar
AKTIVITI 2.2
Berikan contoh-contoh lain yang mana kita tidak boleh
mengkategorikan sama ada kemahiran motor kasar atau motor halus.
Bincangkan dengan tutor anda, sama ada contoh-contoh itu sesuai dan
betul atau sebaliknya.
 • 2.2.2 Permulaan dan Pengakhiran Aksi

Pendekatan kedua untuk mengklasifikasikan kemahiran motor adalah berdasarkan penentuan permulaan dan berakhirnya lokasi sesuatu aksi.

Apakah maksud kemahiran motor diskrit (discrete)?

Jika sesuatu kemahiran memerlukan satu lokasi permulaan dan penamat yang spesifik, maka ianya dikategorikan sebagai kkemahiran motor diskrit.

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

43

Antara kemahiran motor diskrit adalah:

 • (a) Memetik suis lampu;

 • (b) Memijak brek kereta;

 • (c) Menekan kunci piano; dan

 • (d) Menekan butang kalkulator.

Setiap kemahiran di atas memerlukan tempat spesifik untuk aksi bermula dan tamat. Pada penghujung kontinum, sistem klasifikasi adalah kemahiran motor selanjar (continuous). Ia merupakan kemahiran yang berasaskan lokasi permulaan dan penamat mengikut gerak hati individu.

Apakah maksud kemahiran motor selanjar?

Kemahiran motor selanjar merupakan pergerakan yang tidak mempunyai permulaan dan penamat yang spesifik.

Schmidt (1998)

Kemahiran ini pada kebiasaannya mempunyai ulangan pergerakan. Contohnya:

 • (a) Mengawal stereng kereta;

 • (b) Mengawal tetikus komputer;

 • (c) Berenang; dan

 • (d) Berjalan.

Walaupun setengah kemahiran selanjar seperti berjalan dan berenang mempunyai lokasi permulaan tetapi penamatnya adalah tidak tentu dan pergerakannya melibatkan ulangan aksi.

Adakalanya sesuatu kemahiran memerlukan satu siri atau rangkaian pergerakan diskrit. Contohnya, menaip satu ayat dengan papan kekunci komputer. Kemahiran ini merupakan kemahiran motor bersiri.

Tahukah anda apa yang dimaksudkan pergerakan bersiri?

Pergerakan bersiri bukannya kemahiran diskrit atau selanjar. Ia adalah terdiri daripada satu siri aksi diskrit.

Schmidt (1998)

44

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

Tugasan bersiri boleh juga terdiri daripada beberapa tugasan diskrit yang digabungkan. Oleh itu, kemahiran motor bersiri adalah terletak antara kontinum kemahiran motor selanjar dan diskrit.

SEMAK KENDIRI 2.2 Jelaskan kemahiran motor jenis berikut: (a) Diskrit (b) Selanjar (c) Bersiri
SEMAK KENDIRI 2.2
Jelaskan kemahiran motor jenis berikut:
(a)
Diskrit
(b)
Selanjar
(c)
Bersiri
 • 2.2.3 Kestabilan Persekitaran

Mari kita pelajari tentang kestabilan persekitaran dalam subtopik ini.

Sistem pengklasifikasian kemahiran adalah berdasarkan kepada kkestabilan persekitaran di mana kemahiran itu dilakukan.

Gentile (2000)

Konteks persekitaran dalam sistem ini adalah merujuk kepada:

 • (a) Permukaan penyokong di mana pelaku melakukan perlakuan;

 • (b) Objek yang terlibat untuk melakukan kemahiran itu; dan/atau

 • (c) Orang lain yang terlibat dalam persekitaran perlakuan.

Contohnya, jika anda melakukan lontaran (lihat Rajah 2.10), maka ciri yang berkaitan dalam konteks persekitaran adalah bola. Jika anda berjalan, maka ciri yang berkaitan dalam konteks persekitaran adalah permukaan lantai dan ciri-ciri lain dalam persekitaran yang anda berjalan.

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

45

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR 45 Rajah 2.10: Kemahiran motor tertutup Kestabilan pula adalah merujuk kepada

Rajah 2.10: Kemahiran motor tertutup

Kestabilan pula adalah merujuk kepada sama ada ciri-ciri berkaitan dalam konteks persekitaran itu dalam keadaan tetap iaitu ia dalam keadaan stabil atau bergerak iaitu tidak stabil. Apabila permukaan penyokong, objek atau orang lain yang terlibat dalam perlakuan sesuatu kemahiran adalah berkedudukan tetap iaitu stabil, kemahiran itu merupakan kemahiran motor tertutup.

Contohnya, jika anda mengutip duit syiling yang jatuh dari kedudukan anda sedang duduk di atas kerusi, ia adalah merupakan satu kemahiran motor tertutup; kerusi merupakan permukaan penyokong dan sudu merupakan objek, kedua- duanya tidak akan bergerak semasa anda mengutip duit syiling itu.

Mengikut Gentile, kemahiran motor tertutup adalah apabila terdapat satu persekitaran yang tetap atau stabil dan wujudnya sedikit sahaja perubahan suasana persekitaran dan individu mengawal ruang persekitaran. Permulaan dan penamatan pergerakan adalah di atas pertimbangan individu itu sendiri. Contohnya:

 • (a) Memukul bola golf dari tee;

 • (b) Melontar bola boling;

 • (c) Permainan membaling damak (dart); dan

 • (d) Memanah ke arah papan sasaran.

Kemahiran motor terbuka pula merupakan satu kemahiran yang dilakukan dalam satu persekitaran di mana objek, orang lain atau permukaan penyokong adalah bergerak semasa pelaku melakukan kemahiran tersebut. Contoh dipaparkan dalam Rajah 2.11.

46

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR Rajah 2.11: Kemahiran motor terbuka pula merupakan satu kemahiran AKTIVITI 2.3

Rajah 2.11: Kemahiran motor terbuka pula merupakan satu kemahiran

AKTIVITI 2.3 1. Nyatakan tiga sistem klasifikasi kemahiran motor dengan menggunakan pendekatan satu dimensi untuk mengkategorikan
AKTIVITI 2.3
1.
Nyatakan tiga sistem klasifikasi kemahiran motor dengan
menggunakan pendekatan satu dimensi untuk mengkategorikan
kemahiran.
2.
Berikan satu contoh kemahiran motor bagi setiap klasifikasi tersebut.
2.3
KLASIFIKASI KEMAHIRAN MOTOR DUA
DIMENSI TAKSONOMI GENTILE

Gentile pada tahun 1972 telah mengemukakan satu sistem klasifikasi kemahiran motor yang pada asalnya dicadangkan oleh Poulton pada tahun 1957.

Gentile telah mengemukakan model dua dimensi dengan mengambil kira dua ciri umum semua kemahiran iaitu:

 • (a) persekitaran

Konteks

di mana seseorang itu melakukan kemahiran

tersebut; dan

 • (b) Fungsi aksi.

Beliau kemudiannya membahagikan dua ciri ini untuk membentuk satu taksonomi yang mengandungi 16 kategori kemahiran (lihat Jadual 2.1).

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

47

Jadual 2.1: Taksonomi Kemahiran Motor Gentile

 

Fungsi Aksi

   

Kestabilan Badan

 

Pengangkutan Badan

 

Konteks

 

Tiada Manipulasi

 

Manipulasi Objek

Tiada Manipulasi

Manipulasi Objek

Persekitaran

Objek

   

Objek

Keadaan

 

1A

 

1B

 

1C

 

1D

regulatori tetap

Kestabilan tubuh

Kestabilan tubuh

Peralihan

Peralihan

Tiada

badan

badan

tubuh badan

 

tubuh badan

perbezaan

Tiada objek

Objek

Tiada objek

Objek

antara

percubaan

Keadaan regulatori

Keadaan

Keadaan

Keadaan

tetap

regulatori tetap

regulatori tetap

 

regulatori tetap

 

Tiada perbezaan

Tiada perbezaan

Tiada

Tidak

antara percubaan

antara perubahan

perbezaan

 

perbezaan

antara

antara

Berdiri

Memberus gigi

perubahan

perubahan

bersendirian

berdiri

Menaiki

Menaiki

di dalam bilik

bersendirian di singki

tangga

tangga

Berlatih bola

Melontar bola

Berlari

semasa

keranjang lontaran

beberapa kali

memegang

bebas tanpa bola

keranjang secara

dalam

buku

bebas

permainan

 

Berlari

 

bola keranjang

 

tanpa bola

beberapa

 

kali dalam

permainan bola

keranjang

dengan bola

Keadaan

 

2A

 

2B

 

2C

 

2B

regulatori tetap

Kestabilan tubuh

Kestabilan tubuh

Peralihan

Peralihan

Perbezaan

badan

badan

tubuh badan

 

tubuh badan

antara

Tiada objek

Objek

Tiada objek

Tiada objek

Keadaan

percubaan

Keadaan

Keadaan

Keadaan

 

regulatori tetap

regulatori tetap

regulatori tetap

regulatori tetap

Perbezaan antara

Perbezaan antara

Perbezaan

Perbezaan

percubaan

percubaan

antara

antara

Berdiri di atas

Berdiri di atas

percubaan

percubaan

permukaan yang

permukaan yang

Berjalan di

Berjalan di

berlainan

berlainan semasa

atas

atas

Mengayunkan

memegang beg

permukaan

permukaan

pemukul besbol di

barangan runcit

yang berlainan

yang berlainan

sambil

lokasi bola yang berbeza tanpa

Memukul

Berlari

membawa beg

pemukul besbol

pemukul besbol

dalam

barangan

dari tee pemukul:

beberapa

runcit

atau bola

Lokasi bola

 
 

berbeza untuk

permainan bola

 

Berlari

setiap ayunan

keranjang

beberapa kali

semasa

tanpa bola

   

bermain bola

keranjang

dengan bola

 • 48

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

 
 
 

Keadaan

 

3A

 

3B

 

3C

 

3D

 

regulatori

Kestabilan tubuh

Kestabilan tubuh

Peralihan

Peralihan

bergerak

badan

badan

tubuh badan

 

tubuh badan

 

Tiada

perbezaan

Tiada objek

Objek

Tiada objek

Objek

 

antara

Keadaan regulatori

Keadaan

Keadaan

Keadaan

percubaan

bergerak

regulatori

regulatori

 

regulatori

Tiada perbezaan

bergerak

bergerak

bergerak

 

antara percubaan

Tiada perbezaan

Tiada

Tiada

 
 

Duduk di kerusi

perbezaan

 

perbezaan

antara

antara

roda yang ditolak di sepanjang lorong kosong

antara percubaan Menolak kerusi

roda di sepanjang lorong kosong

percubaan

Berjalan di

percubaan

Berjalan di

 

atas

 

atas

 

Melemparkan bola keranjang

beberapa kali tanpa

Menangkap satu siri sofbol

treadmil pada

 

treadmil pada

kepada pemain yang bergerak yang berlari dengan

yang dilemparkan

pada kelajuan

kelajuan tetap Berlari dalam

kelajuan yang

tetap semasa

memegang

corak yang sama

yang sama

permainan bola

secawan air

dengan mesin

keranjang

Berlari

bola

pembaling

(pitching

machine)

tanpa bola tetapi dengan pemain pertahanan

dalam

permainan

bola keranjang

   

yang bergerak

dengan bola

dan pemain

 

pertahanan

yang bergerak

 

Keadaan

 

4A

 

4B

 

4C

 

4D

 

regulatori

Kestabilan tubuh

Kestabilan tubuh

Kestabilan

Kestabilan

bergerak

badan

badan

tubuh badan

 

tubuh badan

 

Perbezaan

Objek

Objek

 

antara

Tiada objek

Tiada objek

percubaan

Keadaan regulatori

Keadaan

Keadaan

Keadaan

 

bergerak

regulatori

regulatori

regulatori

Perbezaan antara

bergerak

bergerak

bergerak

percubaan

Perbezaan antara

Perbezaan

Perbezaan

percubaan

antara

 

antara

 

Duduk dalam

percubaan

kereta yang

 

Duduk dalam

percubaan

bergerak

kereta yang

Berjalan di

Berjalan di

Melemparkan

bola keranjang

bergerak sambil

pusat membeli-

pusat membeli-

memegang bayi

Menangkap

belah yang sesak

belah yang

sesak dengan

kepada pemain bergerak yang berlari dengan

sofbol yang

dilemparkan pada

Berlatih beberapa

membawa bayi

Berlatih

corak yang berbeza

pelbagai kelajuan

perlawanan

beberapa

tanpa bola

dengan mesin

bola sepak

permainan bola

 

pembaling

tanpa bola

sepak dengan

 

bola dan

tetapi pemain pertahanan

pemain

pertahanan

Sumber: Magill (2003)

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

49

 • 2.3.1 Konteks Persekitaran

Dimensi pertama dalam taksonomi Gentile adalah dimensi konteks persekitaran di mana seseorang itu melakukan kemahiran seperti dalam lajur pertama Jadual 2.1.

Terdapat dua ciri dalam dimensi ini iaitu:

 • (a) KKeadaan regulatori Apakah maksud keadaan regulatori?

Keadaan regulatori adalah merujuk kepada ciri-ciri dalam konteks persekitaran yang akan menentukan ciri-ciri pergerakan seseorang itu yang perlu dilakukannya untuk menjayakan aksi tertentu.

Contohnya, jika matlamat aksi anda ialah berjalan dari satu tempat ke tempat lain, permukaan di mana anda berjalan merupakan keadaan regulatori yang akan menentukan ciri-ciri pergerakan yang anda perlu gunakan untuk mencapai matlamat aksi anda di permukaan tersebut.

Keadaan permukaan yang berlainan mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Perbezaan ini akan menentukan ciri-ciri pergerakan anda. Contohnya, permukaan licin dan kasar mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Satu contoh lain yang boleh kita lihat adalah bagaimana keadaan regulatori dalam konteks persekitaran apabila anda perlu manipulasi sesuatu objek.

Jika matlamat aksi anda adalah membaling bola kepada rakan anda, keadaan regulatori adalah berkaitan dengan ciri-ciri bola. Ia adalah seperti saiz, bentuk dan berat bola tersebut. Perbezaan ini menyebabkan anda perlu melakukan aksi tersebut mengikut kesesuaian dengan ciri-ciri yang terdapat pada bola tersebut untuk mencapai matlamat aksi anda.

 • (b) PPerbezaan antara percubaan (intertrial variability) Tahukah anda maksud perbezaan antara percubaan?

Perbezaan antara percubaan merujuk kepada sama ada keadaan regulatori semasa perlakuan adalah sama atau berbeza antara percubaan dalam melakukan kemahiran tersebut.

Kita boleh mengenal pasti kemahiran motor mengikut sama ada terdapat perbezaan antara percubaan atau tidak. Contohnya, jika anda masuk ke bilik yang berselerak dengan perabot, wujud perbezaan antara percubaan.

50

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

Ini adalah kerana anda terpaksa melakukan pelbagai pergerakan untuk mengelak daripada terlanggar perabot di dalamnya. Sebaliknya pula jika anda masuk ke bilik yang teratur perabotnya, maka perbezaan antara percubaan tidak wujud. Ini adalah kerana keadaan regulatori tidak akan berubah setiap kali anda memasuki bilik itu.

 • 2.3.2 Fungsi Aksi

Dimensi yang kedua dalam taksonomi Gentile adalah fungsi aksi. Gentile berpendapat bahawa kita boleh menentukan fungsi sesuatu aksi. Ia dilakukan dengan mengambil keputusan sama ada perlu atau tidak untuk melakukan sesuatu kemahiran yang melibatkan pergerakan tubuh badan dan sama ada perlu atau tidak perlakuan melibatkan pemanipulasian sesuatu objek. Dia melihat kedua ciri ini sebagai sebahagian daripada dua fungsi aksi yang luas iaitu:

 • (a) OOrientasi tubuh badan

Orientasi tubuh badan adalah merujuk kepada perubahan atau pengekalan kedudukan tubuh badan.

Menurut Gentile (2000), dua peranan orientasi tubuh badan yang penting untuk mengklasifikasikan kemahiran motor adalah:

 • (i) KKestabilan tubuh badan Kestabilan tubuh badan merupakan peranan orientasi untuk melakukan kemahiran yang melibatkan keadaan tidak ada perubahan kedudukan tubuh badan semasa perlakuan kemahiran tersebut. Contohnya, berdiri dan memanah. Peranan orientasinya adalah peralihan tubuh badan apabila kemahiran itu memerlukan peralihan kedudukan tubuh badan dari satu tempat ke tempat lain.

(ii)

PPeralihan tubuh badan (body transport) Kemahiran seperti ini adalah berjalan, berlari dan berenang yang mana ia melibatkan peralihan tubuh badan.

Menurut Gentile (2000), adalah penting mengambil kira peranan peralihan tubuh badan untuk kemahiran motor yang melibatkan perubahan tubuh badan secara aktif dan pasif. Contohnya, kemahiran berjalan mungkin melibatkan perubahan kedudukan aktif dan pasif. Misalnya, berdiri dalam bas yang sedang bergerak melibatkan perubahan kedudukan tubuh badan pasif juga merupakan sebahagian daripada peranan peralihan tubuh badan.

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

51

 • (b) MManipulasi objek Fungsi aksi yang kedua adalah manipulasi objek. Terdapat kemahiran motor yang memerlukan kita mengubah atau mengekalkan kedudukan sesuatu objek seperti contoh, bola, perkakas atau orang lain. Apabila kita perlu memanipulasikan sesuatu objek, kekompleksan dan kesukaran kemahiran itu akan meningkat. Ini adalah kerana kita perlu melakukan dua perkara pada satu masa yang sama iaitu:

  • (i) Kita perlu memanipulasikan objek dengan betul; dan

(ii)

Kita mesti menyesuaikan postur tubuh badan untuk menampung ketidakstabilan yang diwujudkan oleh objek tersebut.

SEMAK KENDIRI 2.3 Nyatakan dua dimensi yang digunakan untuk mengklasifikasikan kemahiran dalam taksonomi Gentile.
SEMAK KENDIRI 2.3
Nyatakan dua dimensi yang digunakan untuk mengklasifikasikan
kemahiran dalam taksonomi Gentile.
2.4
2.4

KATEGORI KEMAHIRAN

Mari kita pelajari tentang kategori kemahiran dalam subtopik ini.

Mengikut Gentile, interaksi antara empat ciri konteks persekitaran dan empat ciri fungsi aksi dapat mewujudkan 116 kategori kemahiran (rujuk Jadual 2.1).

Beliau mengatakan bahawa setiap kategori kemahiran menunjukkan keperluan yang berbeza dari pelaku. Perbezaan adalah dari segi ciri-ciri dan bilangan pemboleh ubah. Pelaku perlu memberi perhatian kepada perbezaan ini dan mengawalnya untuk mencapai matlamat aksinya. Kemahiran yang memerlukan keperluan minimum daripada pelaku merupakan kemahiran yang mudah. Sebaliknya pula kemahiran yang memerlukan keperluan pelbagai adalah lebih kompleks.

Jadual 2.1 menunjukkan bahawa bermula dari kategori bahagian atas sebelah kiri adalah kemahiran yang mudah dan beransur ke kemahiran yang semakin kompleks di kategori bawah sebelah kanan.

52

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

Menurut Gentile, setiap kemahiran motor mesti mengambil kira konteks persekitaran di mana ianya dilakukan dan peranannya dalam perlakuan. Dengan itu, kedua dimensi ini menjadi asas pewujudan 16 kategori kemahiran motor. Dimensi konteks persekitaran merangkumi keadaan regulatori yang mana pelaku kemahiran berkenaan perlu mematuhi dan sama ada keadaan ini berubah dari satu percubaan perlakuan ke percubaan perlakuan lainnya. Dimensi fungsi aksi pula menetapkan bahawa semua kemahiran motor adalah dilakukan untuk memenuhi satu tujuan atau fungsi tertentu. Fungsi aksi mungkin memerlukan perubahan atau pengekalan kedudukan tubuh badan pelaku dan/atau mengekal atau mengubah kedudukan objek.

Merujuk kepada Rajah 2.12 berikut, setiap kategori dalam setiap barisan dalam dimensi konteks persekitaran merupakan kategori kemahiran motor tertutup dan terbuka. Sekiranya kedua-dua kategori ini merangkumi sama ada perbezaan antara percubaan wujud atau tidak dalam situasi perlakuan kemahiran, ia boleh mewujudkan empat kontinum kemahiran (rujuk Rajah 2.12).

TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR Menurut Gentile, setiap kemahiran motor mesti mengambil kira konteks persekitaran di
Rajah 2.12: Kontinum kategori kemahiran untuk kemahiran motor terbuka dan tertutup AKTIVITI 2.4 Sebelum anda meneruskan
Rajah 2.12: Kontinum kategori kemahiran untuk kemahiran motor
terbuka dan tertutup
AKTIVITI 2.4
Sebelum anda meneruskan pembacaan anda ke subtopik seterusnya, uji
kefahaman anda. Cuba ke laman web berikut:
http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/0072557222/student_view0/chapter1/multiple_choice_quiz.
html
Laman web ini memberikan soalan pelbagai pilihan dan membenarkan
anda menjawab serta memaparkan keputusan sebaik sahaja anda selesai.
Selain itu, terdapat pautan online laboratory manual dan related reading
untuk memantapkan kefahaman anda.

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

53

2.5
2.5

APLIKASI TAKSONOMI GENTILE

Tahukah anda kegunaan Taksonomi Gentile?

Taksonomi Gentile boleh digunakan sebagai panduan penilaian kebolehan dan limitasi pergerakan.

Kita dapat mengenal pasti kelemahan dengan sistematik. Mengubah suai konteks persekitaran dan/atau fungsi aksi adalah perlu untuk mengenal pasti ciri-ciri perlakuan kemahiran yang menyukarkan seseorang individu.

Sebagai contoh, anda boleh menggunakan taksonomi ini untuk menilai kebolehan dan limitasi penangkapan bola seseorang pelajar anda. Oleh kerana kemahiran ini melibatkan keadaan regulatori bergerak dan manipulasi objek, penilaian perlu melibatkan ciri-ciri ini iaitu kategori 3B, 3D, 4B dan 4D dalam Jadual 2.1 tadi.

Dengan pengenalpastian ciri-ciri utama yang mengehadkan perlakuannya, anda boleh menentukan apa yang anda perlu lakukan untuk membantu pelajar anda memperbaiki atau meningkatkan kebolehan perlakuannya.

AKTIVITI 2.5 Bagaimana aplikasi Taksonomi Gentile boleh dikaitkan dengan sukan menembak, merejam lembing dan menyepak bola
AKTIVITI 2.5
Bagaimana aplikasi Taksonomi Gentile boleh dikaitkan dengan sukan
menembak, merejam lembing dan menyepak bola ke arah pintu gol?
Huraikan.
TOPIK 2 PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR 53 2.5 APLIKASI TAKSONOMI GENTILE Tahukah anda kegunaan Taksonomi Gentile? Taksonomi

Kemahiran motor dan aksi merupakan satu aksi atau tugasan yang mempunyai satu matlamat spesifik untuk dicapai yang mana ia melibatkan pergerakan sukarela kepala, anggota badan atau tubuh.

Pergerakan adalah penunjuk ciri-ciri tingkah laku kepala, anggota badan dan/atau satu anggota spesifik atau gabungan beberapa anggota badan. Oleh itu, pergerakan merupakan bahagian komponen kemahiran motor dan aksi.

 • 54

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

Kemahiran motor sering diklasifikasikan mengikut ciri-ciri persamaannya. Sistem klasifikasi satu dimensi meletakkan kemahiran-kemahiran kepada kategori berdasarkan satu ciri yang bersamaan.

Sistem klasifikasi dua dimensi meletakkan kemahiran dalam kategori berdasarkan pada dua ciri yang bersamaan.

Tiga sistem klasifikasi satu dimensi yang membezakan kemahiran adalah:

Saiz otot utama yang diperlukan untuk melakukan kemahiran tersebut diklasifikasikan sebagai kemahiran motor kasar atau halus;

Penentuan dari mana perlakuan kemahiran itu bermula, diklasifikasikan sama ada kemahiran diskrit atau selanjar; dan

Kestabilan

konteks

persekitaran

di

mana

kemahiran

dilakukan,

diklasifikasikan sebagai kemahiran motor terbuka atau tertutup.

Taksonomi Fentile merupakan sistem klasifikasi kemahiran motor dua dimensi yang menghuraikan 16 kategori kemahiran yang dihasilkan dari ciri- ciri berkaitan dengan konteks persekitaran di mana kemahiran itu dilakukan dan fungsi aksi berkenaan.

Aksi Keadaan regulatori Kemahiran Kemahiran motor Kemahiran motor diskrit Kemahiran motor halus Kemahiran motor kasar Kemahiran

Aksi Keadaan regulatori Kemahiran Kemahiran motor Kemahiran motor diskrit Kemahiran motor halus Kemahiran motor kasar

Kemahiran motor bersiri Kemahiran motor selanjar Kemahiran motor terbuka Kemahiran motor tertutup Perbezaan antara percubaan Pergerakan

Gentile, A. M. (2000).
Gentile, A.
M. (2000).

Skill acquisition: Action movement and neuromotor

processes. In Carr, J., and Shepard, (Eds.), Movement science: Foundations

for physical therapy (2nd ed.). Gaithersburg, MD: Aspen.

TOPIK 2

PENGELASAN KEMAHIRAN MOTOR

55

Kluka, D. A. (1999). Motor behaviour from learning to performance. US: Morton. Magill, R. A. (2003). Motor learning and control: Concepts and applications (7th

ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Payne, V. G., & Isaccs, L. D. (1987). Human motor development: A lifespan

approach. California, CA: Mayfield.

Poulton, E. C. (1957). On prediction in skilled movements. Psychological Bulletin, 54, 467 478.

Sage, G. H. (1984). Motor learning and control: A neuropsychological approach.

Dubuque, Iowa, IA: Wm. C. Brown.

Schmidt, R. A. (1988). Motor control and learning: A behavioural emphasis (2nd

ed.). Champaign, Illinois, IL: Human Kinetics.

Schmidt, R. A. (2004). Motor learning and performance (3rd ed.). US: Human Kinetics.