Anda di halaman 1dari 6

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Perkamusan dan Semantik Bahasa Arab


Nama
Kursus/Modul ‫املعاجم وعلم الداللة‬
2. Kod Kursus BAMB3163

3. Nama Pensyarah
Izuddin bin Muhammed
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan kepada pelajar supaya dapat memberi kefahaman mengenai
Kursus/Modul penguasaan dan pengayaan kosa kata dalam bahasa Arab bagi meningkatkan kemahiran
dalam Program berbahasa Arab.

5. Semester dan
Semester I Tahun 4
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
30 15 0 2.5 30 30 0 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menghuraikan pengertian al-Maajim dan sejarah perkembangannya berdasarkan
Outcomes, CLO) sumber-sumber yang relevan. (C2, P1, A2, PLO1)
2. Menganalisis komponen ilmu al-Dalalah berdasarkan maklumat daripada pelbagai
sumber. (C4, P1, A2, PLO3, PLO6, CPTS2, LL1)
3. Membanding beza aliran perkamusan dan ciri-cirinya secara kreatif. (C5, P2, A4,
PLO3, CTPS2)
4. Menghasilkan kamus mini secara berkumpulan mengikut aliran perkamusan. (C6,
P3, A4, PLO3, PLO5, CTPS2, TS2)

:‫ يتمكن الطلبة من‬،‫بعد متابعة الدرس‬


.‫ الشرح ابلتفصيل تعريف املعجم واتريخ نشأته مستمدا من املصادر املالئمة‬.1
.‫ حتلبل مكوانت علم الداللة مستمدا من خمتلف املصادر‬.2
.‫ املقارنة بني املدارس املعجمية وعناصرها ابتكاراي‬.3
.‫ القيام بصنع املعجم العريب الصغري حسب املدارس املعجمية مجاعيا‬.4

1
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF

Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
CLO

Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set
C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X X

2 X X X

3 X X X

4 X X X

10. Kemahiran Boleh


Pindah Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS2);
(Transferable Skills, Kemahiran Berpasukan (TS2); dan
TS): Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1).

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah
Tutorial –perbincangan dan pembentangan.

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan
Akhir (50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus, manakala peperiksaan
dijalankan pada akhir semester.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Kuliah
PLO1 –Pengetahuan Peperiksaan Akhir
Tutorial
PLO3 –Kemahiran
Penulisan
penyelesaian masalah,
Tutorial Penghasilan Produk
kemahiran saintifik, dan
Peperiksaan Akhir
pemikiran kreatif
PLO5 –Kemahiran berpasukan Perbincangan Penghasilan Produk

PLO6 –Mengurus maklumat Kuliah


dan pembelajaran sepanjang Tutorial Penulisan
hayat Perbincangan

12. Sinopsis Kursus ini membahaskan konsep-konsep asas dalam beberapa bidang al-mu’jam seperti
pengertian, sejarah perkembangan dan aliran perkamusan. Bidang asas ilmu al-dalalah
seperti dalalah nahwiyyah, dalalah sarfiyah dan dalalah mu’jamiyyah juga dibincangkan.
‫ وأما علم الدالله فيبحث عن الداللة‬.‫هتدف هذه املادة إىل حبث تعريف املعجم ونشأته ومدارسه‬
.‫النحوية والداللة الصرفية والداللة املعجمية‬

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

2
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%
Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50

Penulisan 30
Tugasan
Penghasilan Produk 20

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Learning
Outcomes, CLO) CLO1 X
dengan
Objektif Pendidikan CLO2 X X
Program CLO3 X
(Programme
Educational CLO4 X X
Objectives, PEO)

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
PEO4
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghurai pengertian al-Maajim dan sejarah perkembangannya
CLO1
berdasarkan sumber-sumber yang relevan. (C2, P1, A2, PLO1)
Menganalisis komponen ilmu al-Dalalah berdasarkan maklumat daripada
CLO2
pelbagai sumber. (C4, P1, A2, PLO3, PLO6, CPTS2, LL1)
Membanding beza aliran perkamusan dan ciri-cirinya secara kreatif. (C5,
CLO3
P2, A4, PLO3, CTPS2)
Menghasilkan kamus mini secara berkumpulan mengikut aliran
CLO4
perkamusan. (C6, P3, A4, PLO3, PLO5, CTPS2, TS2)

3
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
‫‪Jumlah SLT‬‬
‫‪Bersemuka‬‬
‫‪Bersemuka‬‬
‫‪Interaksi‬‬

‫‪Interaksi‬‬
‫‪Bukan‬‬
‫‪Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam‬‬
‫)‪17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, SLT‬‬
‫‪setiap tajuk‬‬

‫‪Pentaksiran‬‬

‫‪Pentaksiran‬‬
‫‪Tutorial‬‬

‫‪Tutorial‬‬
‫‪Kuliah‬‬

‫‪Kuliah‬‬
‫‪Amali‬‬

‫‪Amali‬‬
‫تعريف املعجم وأنواعه‬ ‫‪.1‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬
‫نشوء املعجم العريب‬ ‫‪.2‬‬

‫مدرسة الرتتيب الصويت الصريف التقليب‬ ‫‪.3‬‬


‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬
‫• معجم العني للخليل ابن أمحد (‪175‬هـ)‬

‫املدرسة األلفبائية الصرفية التقليبية‬ ‫‪.4‬‬


‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬
‫• مجهرة اللغة البن دريد (‪321‬هـ)‬

‫مدرسة الرتتيب األلفبائي الصريف التدويري‬ ‫‪.5‬‬


‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬
‫• مقاييس اللغة البن فارس (‪395‬هـ)‬

‫مدرسة الرتتيب األلفبائي اجلذرية‬ ‫‪.6‬‬


‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬
‫• املعجم الوسيط‬

‫مدرسة الرتتيب األلفبائي اهلجائية احلديثة‬ ‫‪.7‬‬


‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬
‫• املعجم العريب األساسي‬

‫املدخل إىل علم الداللة‬ ‫‪.8‬‬

‫• تعريف علم الداللة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬

‫• حتليل اللغة‬

‫‪5‬‬
‫‪Berkuat kuasa mulai Jun 2015‬‬
‫)‪(Kemas kini Julai 2022‬‬
‫الداللة الصوتية‬ ‫‪.9‬‬

‫• الصوت (الفونيم)‬
‫• داللة احلركة‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬
‫• املقطع‬
‫• النب‬
‫• التنغيم‬

‫‪ .10‬الداللة الصرفية‬
‫• داللة االسم‬
‫• داللة اسم الفاعل‬
‫• داللة اسم املفعول‬
‫• داللة الصفة املشبهة‬
‫• داللة اسم التفضيل (أفعل)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬

‫• اسم اآللة‬
‫• داللة اجلمع‬
‫• داللة التصغري‬
‫• داللة الفعل‬
‫• داللة احلرف‬

‫‪ .11‬الداللة النحوية‬
‫• داللة اجلملة‬
‫• داللة الكلمة يف اجلملة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬
‫• داللة التقدمي والتأخري‬
‫• وظيفة اإلعراب يف الداللة‬
‫• تقدير املعىن يف اإلعراب‬

‫‪ .12‬الداللة املعجمية‬
‫• داللة الكلمة املفردة‬
‫• داللة التعبري االصطالحي‬
‫• داللة التعبري السياقي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬
‫• داللة املثل‬
‫• داللة املصطلح‬

‫‪6‬‬
‫‪Berkuat kuasa mulai Jun 2015‬‬
‫)‪(Kemas kini Julai 2022‬‬
‫‪Kerja Kursus‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪Amali‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪Ulangkaji Peperiksaan‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬

‫‪Peperiksaan‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫‪Jumlah‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪125‬‬

‫‪Bersemuka‬‬ ‫‪Bukan Bersemuka‬‬


‫‪JUMLAH JAM PEMBELAJARAN‬‬
‫‪BERSEMUKA DAN BUKAN‬‬ ‫‪Kuliah‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪BERSEMUKA‬‬
‫‪Tutorial‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪Penghasilan Produk‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪Penulisan‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪6‬‬
‫)‪(1000 perkataan‬‬

‫‪Peperiksaan Akhir‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪7.5‬‬

‫‪Jumlah‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪77.5‬‬

‫‪Jumlah Jam‬‬
‫‪Pembelajaran Pelajar‬‬ ‫‪125‬‬
‫)‪(SLT‬‬

‫‪Jam Kredit‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪18. Rujukan Asas‬‬


‫عبد الكرمي جماهد مرداوي‪ .)2010( .‬مناهج التأليف املعجمي عند العرب‪ :‬معاجم املعاين‬
‫واملفردات‪ .‬عمان ‪ :‬دار الثقافة‪.‬‬
‫حممود عكاشة‪ .)2011( .‬التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة‪ .‬القاهرة ‪:‬دار النشر للجامعات‪.‬‬
‫صابر احلباشة‪ .)2011( .‬حتليل املعىن مقارابت يف علم الداللة‪ .‬عمان‪ :‬دار احلامد للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫‪Rujukan Tambahan‬‬
‫إبراهيم بن أدهم‪ .)2010( .‬من املعجم إىل القاموس‪ .‬تونس‪ :‬دار الرتاث اإلسالمي‪.‬‬
‫أميل يعقوب‪ .)1981( .‬املعاجم اللغوية العربية‪ :‬بداءهتا وتطورها‪ .‬بريوت‪ :‬دار الثقافة اإلسالمية‪.‬‬
‫جمدي‪ ،‬إبراهيم حممد أبراهيم‪ .)2011( .‬دراسات يف علم اللغة (الصرف ‪ ،‬املعاجم ‪ ،‬الداللة)‪.‬‬
‫دمشق‪ :‬دار العصماء‪.‬‬
‫‪Maklumat‬‬
‫‪19.‬‬ ‫‪Tiada‬‬
‫‪Tambahan‬‬

‫‪7‬‬
‫‪Berkuat kuasa mulai Jun 2015‬‬
‫)‪(Kemas kini Julai 2022‬‬

Anda mungkin juga menyukai