Anda di halaman 1dari 14

TOKOH PEMIKIRAN

AL-IMAM
1. SIFAT PERIBADI
2. PANDANGAN
3. SUMBANGAN BIDANG ILMU &
PEMIKIRAN
LATAR BELAKANG IMAM
AL - GHAZALI
Nama Sebenar : Muhammad b. Muhammad b.
Ahmad
Tarikh lahir : 450H , 1058 M
Tempat lahir : Thus, Parsi
Gelaran : Al Ghazali ;
- sempena kampung tempat kelahiran
- kerja bapanya sebagai pemintal bulu
kambing (al-ghazal)
Tarikh meninggal:14 Jamadil Akhir 505 H,
1111M (di tempat kelahiran,Thus)
SIFAT PERIBADI
Menggemari semua bidang ilmu sehingga dianggap gedung ilmu
pada zamannya
Sanggup meninggalkan kemewahan hidup untuk mengembara
bagi mencari ilmu pengetahuan
Fasih bercakap, mahir berpidato dan berhujah
Bertaqwa, kuat beribadat dan berhemah tinggi
Ahli sufi yang praktis melakukan tazkiyah nifsu ataupun
pembersihan jiwa
Ahli feqah berfikiran terbuka dan membebaskan diri daripada
taqlid
Dilahirkan sebagai pengkritis dan berfikiran bebas dan unggul
Tidak suka kepalsuan, kemegahan dan kepura-puraan
Tegas, berani, dan tabah menghadapi dugaan

BAHAGIAN PERTAMA
Pendidikan pada mulanya secara percuma, diajar oleh bapanya
sendiri kerana keluarganya yang miskin.
Telah dididik dengan ilmu pengetahuan dan akhlak sejak daripada
kecil lagi
Mempelajari ilmu-ilmu asas seperti menulis, membaca daripada guru-
gurunya
Mampu menguasai bahasa arab dan parsi dengan baik. Oleh sebab
itu, ia memudahkan imam al-Ghazali mendalami ilmu lebih timggi
dalm pelbagai bidang seperti ilmu al-Quran, hadis, usuluddin, fiqh,
falsafah, tasawuf dan mantiq ( ilmu percakapan)
Dapat mempelajari semuanya dalam masa singkat kerana
kegigihannya.

BAHAGIAN KEDUA
RENTETAN PENGAJIAN
Mempelajari ilmu fiqh & usuluddin daripada Sheikh
Ahmad B Muhammad Tusi dan Illamah Imam Abu Nasir
Al-ismaiili di Jordan
Ke Naisabur mempelajari ilmu tauhid. Dengan itu, beliau
mahir berhujah dalam bidang usuluddin mengikut aliran
as-syairah. Imam Al-Ghazali digelar HUJJATUL ISLAM
469 H, melanjutkan pelajaran ke Madrasah An-Nizomiah
di Naisabur. Berguru dengan Imam Al-Haramaini Abu Yula
Al-Juwaini untuk mempelajari ilmu kalam sains tabie,
falsafah, mantik dan tasawwufBAHAGIAN KETIGA
TAMAT PENGAJIAN
Dilantik sebagai professor ilmu fiqh pada
tahun 488 H di Universiti An-Nizomiah di
Baghdad yang dibina oleh Nizam Al-Malik iaitu
perdana menteri kepada Malik Syah, raja Saljuk
Dilantik menjadi Naib Canselor universiti
tersebut hingga tahun 489 H. Di samping
memberi kuliah, beliau juga mengkaji tentang
filsafat Yunani & Islam& memulakan
penghidupan sebagai ahli Tarikatus Sufiah


PANDANGAN AL-IMAM GHAZALI
RAHIMAHULLAH

Pandangannya boleh dijadikan panduan manusia
Pandangannya ialah :
Pembentukan jiwa
- Jiwa secara fitrahnya dicipta dengan potensi menyintai
hikmah, makrifah dan ibadat
- Kecenderungan ketiga-tiga elemen ini merupakan unsur
rabbani yang lahir secara semulajadi yang lahir dalam diri
manusia. Unsur ini bersifat dalaman dan semulajadi
Peranan pendidikan
-Peranan pendidik mestilah sama dengan
peranan doktor. Seorang doktor tidak boleh
membuat perskripsi yang sama terhadap
semua pesakitnya
-Seorang guru haruslah tahu kemampuan &
penerimaan pelajar dari segi mental & fizikal.
Guru wajar kenalpasti sikap, minat,
keupayaan, bakat & latar belakang pelajar
sebelum mengajar.


PANDUAN RUMAH TANGGA
Pendapat beliau sesuai dengan firman Allah dalam
surah An-Nisa,34 : 4 iaitu kaum lelaki adalah
pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab
terhadap kaum perempuan
Ini kerana Allah melebihkan orang lelaki dengan
keistimewaan atas orang perempuan dan juga
kerana orang lelaki telah memberi nafkah
sebahagian daripada harta mereka
DALAM BIDANG ILMU
DAN PEMIKIRAN
TASAWUF

-IMAM AL GHAZALI TERKENAL SEBAGAI AHLI TASAWUF.
-TERDEDAH KEPADA PENGARUH TASAWUF KERANA BAPANYA ADALAH AHLI SUFI
-BERGURU DAN BELAJAR TASAWUF DARIPADA :
+YUSUF AN-NASAJ
+AL FARMAZI(KETUA AHLI TASAWUF DI NAISABUR)
-SELEPAS MENINGGALKAN JAWATAN DI UNIVERSITI AN NAZDZAMIYAH,BAGHDAD BELIAU
KE SYAM DAN MEKAH UNTUK BERIZLAH KHILWAH,BERIADAH DAN BERMUJAHIDAH
MENGIKUT TARIKAH SUFIAH.
-SELEPAS 11 TAHUN KEMBALI MENJADI GURU DI MADRASAH AN NAZDZAMIYAH DI
NAISABUR.
-MENURUT BELIAU JIKA HENDAK MENGIKUTI TORIKAH SUFIAH HENDAKLAH BERAMAL
SEPENUHNYA DENGAN SYARIAH ISLAM KERANA SYARIAT ANAK TANGGA PERTAMA ILMU
TASSAWUR.
-ANTARA KITAB YANG DIHASILKAN

1 MIZANNUL AMAL
2 IHYA ULUMUDIN
3 MIKRAJU SOLIHIN
4 MISYKATUL ANWAR
5 KAIMIYA AS-SAADAH
FALSAFAH
* TERKENAL SEBAGAI PEMIKIR ISLAM DAN AHLI FALSAFAH YANG DIGELAR
FAILASUF
* MEMPELAJARI & MENGKAJI FALSAFAH SECARA INDIVIDU SELAMA 2 TAHUN
& MENGUASAI KESELURUHAN ILMU TERSEBUT
* MENULIS KITAB MUQASIDU FALASIFATI UNTUK MENERANGKAN
DOKTORIAN AHLI FALSAFAH
* PENULISAN YANG BAIK MENYEBABKAN RAMAI SARJANA BARAT PADA
AKHIR ZAMAN PERTENGAHAN MENGGANGGAPNYA SEBAGAI BUKU KARYA
ALIRAN ARISTOTLE DI KALANGAN ORANG ARAB
* ULAMA PERTAMA YANG TERDIDIK DALAM ILMU FALSAFAH
* MENULIS KITAB TAHAFUTU AL-FALASIFAH UNTUK MENGKRITIK
KELEMAHAN BARAT TENTANG FIZIK & METAFIZIK.
* KRITIKANNYA MEMBUKA LEMBARAN SEJARAH YANG BARU TERHADAP
KESARJANAAN FALFASAH, AKIBATNYA SELEPAS AL-GHAZAL ITIDAK MUNCUL
LAGI AHLI FALSAFAH ISLAM SELAMA SERATUS TAHUN.
FIQH ISLAM

Seorang mujtahid dan ahhli hukum terkenal.
Sangat alim dalam ilmu fiqh & usuluddin daripada
gurunya, Sheikh Ahmad B Muhammad Tusi. Oleh itu, ia
meyakinkan Nizamul malik dengan melantiknya sebagai
professor ilmu fiqh di madrasah Nazomiah di Baghdad
Kuliah yang disampaikannya menarik semua lapisan
masyarakat.
Nasihat-nasihatnya diminta dalam bidang agama & politik
MAKLUMAT TAMBAHAN
Kitab yang dihasilkan oleh Imam al-Ghazali dalam bidang
falsafah
- Al-mulkid Minal Dolal
- Bidayah Al-Hidayah
- Al-ghaddu ala batiniah
- Al-mustashiri
Ilmu Fiqh
- al-bassid fil Furugh
- Al-mustasyfa fil IlmilUsul
- Jawahirul Quran
- Fatwa Fatihah al-ulum
- Al-Jawiz
- Al-Wasid