Anda di halaman 1dari 21

PENDAHULUAN Perkembangan bahasa atau komunikasi pada anak merupakan salah satu aspek dari tahap perkembangan anak

yang seharusnya tidak luput dari perhatian para pendidik, pada umumnya dan orang tua pada khususnya. Pemerolehan bahasa oleh anak-anak merupakan prestasi manusia yang paling hebat dan menakjubkan. Oleh sebab itulah masalah ini mendapat perhatian besar. Pemerolehan bahasa telah ditelaah secara intensif sejak lama. Pada saat itu kita telah mempelajari banyak hal mengenai bagaimana anakanak berbicara, mengerti, dan menggunakan bahasa, tetapi sangat sedikit hal yang kita ketahui mengenai proses aktual perkembangan bahasa. Bahasa merupakan satu sistem yang unik dan melibatkan proses kognitif. Bahasa juga merupakan wadah untuk menyampaikan mesej kepada individu lain yang difahami dan mempunyai makna. Dalam usaha menguasai dan memperkasakan bahasa elayu, kita harus melihatnya dari peringkat awal lagi, iaitu dari peringkat perkembangan dan pemerolehan bahasa itu sendiri. Pemerolehan ayat hanya bermula apabila kanak-kanak berupaya menggabungkan dua kata atau lebih. Dengan kata lain, peringkat satu kata atau yang sering disebut sebagai peringkat holofrasa tidak dianggap sebagai titik permulaan pemerolehan ayat !sintaksis". #ni jelas merujuk pendapat $wang penguasaan bahasa yang paling kritikal. Dalam jangka masa kritikal ini, kanak-kanak sangat mudah menerima pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibunda yang didedahkan kepadanya, iaitu bahasa yang diamalkan atau yang didedahkan kepada kanak-kanak sejak dia dilahirkan. Bahasa elayu merupakan bahasa pertama kepada orang elayu manakala bahasa )ina adalah bahasa pertama kepada orang )ina dan sebagainya. *egasnya, bahasa pertama ini akan dikuasai oleh individu secara semulajadi melalui proses pemerolehan bahasa. Dalam hal ini, ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa proses pemerolehan bahasa tersebut berlaku sejak seseorang itu masih dalam kandungan ibunya. +al ini bermakna bahasa ohd $min !%&'&", yang mengatakan bahawa umur kanak-kanak antara % hingga ( tahun merupakan waktu

1|

pertama pada dasarnya dapat dikuasai oleh seseorang tanpa melalui proses pembelajaran secara formal. ,anak-kanak akan terus belajar bahasa pertama walaupun berada di alam persekolahan di peringkat sekolah rendah atau menengah. -amun dari segi ketrampilan berbahasa, seseorang itu tidak mengalami banyak perubahan, umpamanya dalam kosa kata. ereka belajar bahasa pertama terus menerus sepanjang hayat. .usteru itu, pemerolehan bahasa pertama dianggap bahasa yang paling mantap dari segi pengetahuan dan penggunaannya. Dalam proses pemerolehan bahasa pertama, seseorang kanak-kanak itu akan belajar semua konsep yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan ibu bapa, rakanrakan dan ahli masyarakat sekelilingnya. Bahasa pertama menjadi salah satu alat untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian dan sebagainya dalam bentuk-bentuk bahasa yang dianggap wajar. ,anak-kanak ini juga belajar bahawa ada bentuk-bentuk yang tidak dapat diterima oleh anggota masyarakatnya dan tidak selalu boleh mengungkapkan perasaan secara sewenang-wenangnya.

OBJEKTIF KAJIAN ,ajian terhadap pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak bertujuan untuk/ %. enyatakan *eori entalis dan kaitannya dalam membicarakan pemerolehan

bahasa dalam kalangan kanak-kanak. 0. enyatakan *eori Behaviouris dan kaitannya dalam membicarakan pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak. 1. engenalpasti faktor pengaruh keluarga terhadap pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak.

2|

DEFINISI OPERASIONAL enurut 2yons !%&&3", bahasa ialah nurani. Oleh hal demikian, bahasa tidak diperoleh secara semula jadi tetapi tumbuh atau menjadi matang secara organik. ,amus 2inguistik !%&&'", mentakrifkan pemerolehan bahasa sebagai proses pembelajaran bahasa daripada satu aspek hingga keseluruhannya. aksudnya, proses seseorang penutur seperti angantar 4imunjuntak !%&5'", kanak-kanak menjadi penutur jati bagi bahasa natifnya, atau proses seseorang kanakkanak ataupun dewasa menjadi penutur bahasa kedua. berpendapat bahawa pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku di dalam otak seseorang kanak-kanak sewaktu memperoleh bahasa ibundanya. Dalam bidang psikolinguistik, konsep pemerolehan bahasa selalunya dikaitkan dengan pembelajaran bahasa pertama. Pemerolehan bahasa merupakan satu proses perkembangan bahasa manusia. 2a6imnya pemerolehan bahasa pertama dikaitkan dengan perkembangan bahasa kanakkanak manakala pemerolehan bahasa kedua bertumpu kepada perkembangan bahasa orang dewasa !Language Acquisition: On-line". Perkembangan bahasa kanak-kanak pula bermaksud pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak berkenaan. -amun terdapat juga pandangan lain yang mengatakan bahawa terdapat dua proses yang terlibat dalam pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak iaitu pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Dua faktor utama yang sering dikaitkan dengan pemerolehan bahasa ialah faktor nurture dan faktor nature. -amun para pengkaji bahasa dan linguistik tidak menolak kepentingan tentang pengaruh faktor-faktor seperti biologi dan persekitaran. ,ajian-kajian telah dijalankan untuk melihat sama ada manusia memang sudah dilengkapi dengan alat biologi untuk kebolehan berbahasa seperti yang didakwa oleh ahli linguistik -oam )homsky dan 2enneberg ataupun kebolehan berbahasa ialah hasil daripada kebolehan kognisi umum dan interaksi manusia dengan persekitarannya.

3|

Proses pemerolehan dan penguasaan bahasa kanak-kanak merupakan satu perkara yang rencam dan cukup menakjubkan bagi para penyelidik dalam bidang linguisitk. Bagaimana manusia memperoleh bahasa merupakan satu isu yang amat mengagumkan dan sukar dibuktikan. Pelbagai teori dari bidang disiplin yang berbe6a telah dikemukakan oleh para pengkaji untuk menerangkan bagaimana proses ini berlaku dalam kalangan kanak-kanak. emang diakui bahawa sama ada disedari ataupun tidak, sistem-sistem linguistik dikuasai dengan pantas oleh individu kanak-kanak walaupun umumnya tiada pengajaran formal. learning a first language is something every child does successfully, in a matter of a few years and without the need for formal lessons. !2anguage $c7uisition8 On-line". 4ungguhpun rangsangan bahasa yang diterima oleh kanak-kanak tidak teratur dan terhad, namun mereka berupaya memahami sistem-sistem linguistik bahasa pertama sebelum menjangkau usia lima tahun. 9enomena yang kelihatan menakjubkan ini telah berlaku dan terus berlaku dalam kalangan semua masyarakat dan budaya pada setiap masa.

SKOP KAJIAN ,ajian pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak membataskan kajian dengan tumpuan untuk membahaskan beberapa teori pemerolehan bahasa, iaitu *eori enatlis !-oam )homsky" dan *eori Behavioris !4kinner". Perbincangan juga menumpukan kepada faktor pengaruh keluarga terhadap pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak.

KAEDAH KAJIAN :ntuk melaksanakan kajian pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak, pengkaji telah menjalankan kaedah rujukan dan kaedah pemerhatian. ,aedah rujukan dilakukan di perpustakaan yang berdekatan, melalui buku rujukan, majalah-majalah dan beberapa artikel dalam internet yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. ,aedah

4|

pemerhatian dijalankan terhadap diri kanak-kanak tentang pemerolehan bahasanya, sejauhmanakah bahasa yang digunakannya seharian, mempunyai pengaruh dari kalangan keluarganya sendiri. Pengaruh ini dapat dikenalpasti melalui penggunaan bahasa ibundanya secara kerap atau tidak.

DAPATAN KAJIAN TEORI PEMEROLEHAN BAHASA *eori mengandungi suatu gambaran tentang hubungan sebab akibat antara variabel. Dalam sesuatu teori, terkandung keunggulan yang dapat menjelaskan sesuatu gejala dan juga mempunyai kekuatan untuk meramalkan sesuatu gejala !Best, john ;. %&50 8 0%". *eori ialah suatu tindakan intelektual bagi menjelaskan hakikat yang berkait rapat dengan panorama yang kompleks, konkrit atau abstrak berdasarkan pemerhatian yang rapi dan teliti. *eori juga mengandungi fakta yang saling berhubung kait bagi menjelaskan sesuatu hal atau sebab. *egasnya, sesuatu teori akan menjelaskan sesuatu aspek tertentu, sama ada memperkatakan mengapa, bagaimana atau apa ! ar6ukhi -yak $bdullah, %&&1 8 53<". Dalam soal kajian bahasa, terdapat banyak teori linguistik yang menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pendapat yang berbe6a-be6a dalam kalangan para sarjana linguistik tentang pemerolehan dan penguasaan bahasa telah menyebabkan wujudnya pelbagai teori bahasa. Daripada teori yang pelbagai itu, terdapat dua sahaja teori yang dianggap penting berhubung dengan masalah ini yang ditimbulkan oleh ahliahli empiris dan ahli-ahli rasionalis. =olongan pertama yang mewakili $liran Behavioris mendokong *eori ekanis sementara golongan kedua yang mewakili $liran ,ognitif entalis. pula mendokong *eori

PEMEROLEHAN BAHASA TEORI BEHAVIOURIS

5|

*eori ini dipelopori oleh Bloomfield, >dward 4apir, 9ries, Boas dan Brooks. $hli psikologi yang turut berpegang pada teori ini termasuklah B.9 4kinner, Pavlov, +ull dan *horndike. *eori ini berpendapat bahawa bahasa ialah proses prilaku dan mementingkan satu rangkaian turutan antara sebab dan kesan. #a menganggap bahasa sebagai hasil gabungan rangsangan dan gerak balas yang bergantung kepada naluri manusia. 9aktor persekitaran dianggap sebagai rangsangan dan tindak balas terhadap rangsangan itu dianggap sebagai tindak balas. *eori ini menolak pendapat yang menghubungkan proses penghasilan bahasa dengan operasi mental. *eori ini juga memberi penekanan kepada bentuk-bentuk linguistik. 4egala penghasilan bunyi atau sebutan sesuatu kata harus dilakukan secara tepat terutamanya dari aspek fonologi, struktur intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain. :ntuk memperolehi kemahiran bahasa, latihan dan latih-tubi perlu dijalankan secara kerap kerana kemahiran bahasa dilihat sebgai satu kebiasaan. #ni bermakana bahasa perlu dikuasai melalui proses pengulangan kerana teori ini beranggapan bahawa penguasaan bahasa ialah satu proses mekanis yang tidak melibatkan pemikiran atau daya mental. *eori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak. ,anakkanak belajar bahasa secara tidak formal melalui proses peniruan daripada ibu bapa atau ahli keluarga mereka. lengkap. *eori ini amat mementingkan aspek lisan seperti percakapan atau pertuturan kerana bagi mereka, bahasa ialah alat untuk berkomunikasi. 4kinner menerusi teori behaviorisme berpandapat bahawa bahasa hanya dapt dikuasai melalui operasi rangsangan dan tindak balas yang merupakan proses naluriah semata-mata, dan bukan proses mental atau kognitif. #ni bermakna beliau lebih mengutamakan rangsangan tindak balas serta mengenepikan fungsi mental atau otak kerana menurutnya, hubungan mental tidak dapat diamati. ereka menguasai bunyi-bunyi dan menyebut perkataan-perkataan yang mereka dengar berulang kali sehingga mereka dapat menuturkan ayat-ayat yang

6|

=olongan behavioris berpendapat bahawa pengukuhan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sangat penting dan ia dapat dilakukan dengan memberi ganjaran kepada seseorang pelajar apabila mereka memberikan gerak balas yang betul. 4ekiranya kanak-kanak diberi pengukuhan seperti pujian, keistimewaan pengiktirafan atau sebagainya, ia akan dapat membentuk tindak balas yang dikehendaki. =anjaran buka sahaja bertujuan untuk menggalakkan pelajar memberikan gerak balas yang betul, tetapi ia juga penting untuk mewujudkan pengulangan. $pabila pengulangan dapat diwujudkan, proses pembelajaran akan berlaku. =olongan behavioris cenderung kepada huraian bahasa secara deskriptif atau stuktural. +uraian bahasa secara deskriptif ini dipelopori oleh 2eonard Bloomfield. $liran ini mengkaji bahasa secara saintifik dan empirical, iaitu dengan mengkaji bahasa lisan yang merujuk kepada ucapan yang dikeluarkan oleh penutur. .usteru, perkara yang penting utnuk dihuraikan ialah apa yang dituturkan, bukan apa yang dituliskan. #a menghindari faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi, tidak mementingkan makna dalam analisis bahasa dan tidak berpegang kepada peraturan-peraturan bahasa yang bersifat normatif. 1. Kebaikan ,ebaikan-kebaikan teori ini ialah8 a. Proses pemerolehan?penguasaan sesuatu bahasa adalah melalui latihan secara berulang-ulang. Oleh yang demikian proses pengajaran bahasa dapat dilakukan secara lebih bersistem. b. ementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. +al ini termasuk pelakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalam bilik darjah. c. enekankan aspek peneguhan. #ni bermakna murid akan dapat mempelajari sesuatu bahasa dengan adanya ganjaran dan peneguhan.

7|

2.

Kelemahan ;alaupun demikian terdapat beberapa kelemahan teori ini iaitu8 a. Pembelajaran hanya berlaku apabila murid menerima rangsangan dari luar, contohnya dalam bentuk penggunaan bahan bantu mengajar. #ni bermakna dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menghasilkan bahanbahan bantu bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. b. Pembelajaran bahasa diperolehi melalui ganjaran dan hukuman. #ni bermakna guru mesti bersama murid sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu pembelajaran bahasa sukar dijalankan dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara kendiri. c. Pembelajaran ini kurang menekankan aspek pembelajaran secara kendiri kerana ia lebih menekankan kepada aspek pengukuhan, iaitu guru membimbing murid dalam proses pembelajaran mereka. #ni bermakna murid mengharapkan bantuan daripada guru untuk belajar.

Pen!a"lika#ian $e%&i 'alam kela# ba(aan Dalam kelas bacaan, guru boleh mengaplikasikan teori ini melalui latihan secara berulang-ulang. #ni bermakna apabila mengajar kemahiran menyebut suku kata contohnya ,@ A ,@, !2:4:+ dan lain-lain", guru akan meminta pelajar mengulangi sebutan bagi suku kata tersebut beberapa kali mengikut sebutan yang betul seperti yang diajar. Berkemungkinan kekerapan pengulangan itu bergantung kepada penguasaan pelajar tersebut. 4ekiranya budak itu cepat belajar, pengulangan adalah sedikit tetapi jika sebaliknya, pengulangan adalah agak lama sesuai dengan kemahiran pelajar. 4etelah menguasai kemahiran menyebut suku kata, guru akan diperkenalkan dengan perkataan-perkataan yang terbina daripada suku kata tadi. 4eterusnya pelajar diminta memberikan contoh perkataan yang terbina daripada suku kata tersebut. Proses ini adalah berulang kali sehingga penguasaan terhadap kemahiran berlaku.

8|

PEMEROLEHAN BAHASA TEORI MENTALIS *eori ini dipelopori oleh -oam )homsky. *eori ini menekankan fungsi mental seseorang manusia itu. enurut )homsky, kanak-kanak akan mengalami beberapa peringkat perkembangan dalam pemikiran iaitu bermula dari peringkat terendah deria motor, kemudian kepada pra-operasi, operasi konkrit dan operasi formal. 4ebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa, kanak-kanak akan menguasai kemahiran memahami terlebih dahulu sebelum mereka belajar bertutur. ,onsep bahasa menurut *eori entalis atau dengan nama lainnya *eori

Basionalis berpendapat bahawa bahasa adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh satu proses di dalam otak. #ni bermaksud, teori ini menganggap bahasa sebagai satu aktiviti mental yang merupakan satu kebolehan semula jadi manusia. anusia semula jadi dilahirkan dengan $lat Penguasaan Bahasa !2anguage $c7uisition Device" yang membolehkan mereka menguasai bahasa.=olongan ini berpendapat jika seseorang kanak-kanak diberi pendedahan kepada sesuatu bahasa, mereka boleh untuk merumus dan membentuk ayat-ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh dengan menggunakan keupayaan sedia ada pada mereka. *erdapat satu jangka masa kritikal iaitu masa subur untuk bahasa merea berkembang dan mereka mudah untuk memperoleh sesuatu bahasa secara aktif pada waktu tersebut. anusia menggunakan fikiran dalam pembelajaran supaya dapat memhami dan mengenali sesuatu perkara.Oleh itu, kami dapati teori ini tidak sependapat dengan teori mekanis yang menolak penggunaan fikiran dalam melakukan aktiviti pembelajaran. *eori mentalis ini berpendapat bahawa binatang juga menggunakan pola fikirannya dalam menyelesaikan masalah.

9|

=olongan mentalis mengatakan bahawa manusia secara semula jadi telah dikurniai competence dan performance, iaitu kebolehan untuk membuat rumus-rumus tentang bahasa dalam pemikirannya dan aspek penggunaan terhadap apa yang diketahuinya tentang bahasa itu. ,edua-dua perkara tersebut sangat penting kerana competence berfungsi untuk menghasilkan ayat alam bentuk performance.Oleh itu golongan ini menekankan hubungan yang erat antara bahasa dengan pemikiran. Dengan kata lain, penguasaan bahasa melibatkan proses mental, iaitu apabila seseorang mahu menggunakan bahasa, ia akan menggunakan fikirannya supaya ayat yang dihasilkannya gramatis dan bermakna. *eori ini menganggap bahawa bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan oleh saru proses dalam otakdan saraf setelah menerima bahan dalam bentuk rangsangan melalui pancaindera. Peranan kognisi yang ada pada otak manusia membolehkan manusia menghasilkan rumus-rumus bahasa yang akan digunakan untuk membentuk atau memperturunkan ayat-ayat, dan menginterprestasi ayat-ayat yang didengar atau dibentuknya. $ntara ciri-ciri penting yang kami dapati daripada teori mentalis ini adalah, pertama, penguasaan bahasa mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kebolehan mental melalui pemikiran untuk membolehkan manusia menghasilkan rumus-rumus bahasa yang tidak terbatas. ,edua, manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa kerana manusia sejak lahir telah dibekalkan dengan alat penguasaan bahasa. $lat ini menyebabkan kanak-kanak mampu membentuk rumusrumus bahasanya sendiri tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. ,etiga, dua perkara penting yang memainkan peranan dalam penguasaan bahasa manusia adalah competence dan performance yang menyebabkan manusia mempunyai daya cipta untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahuinya. 1. Kebaikan a. enekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara

10 |

sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat. b. enekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri. c. enekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa. 2. Kelemahan *eori ini mementingkan kemahiran tulisan, yang kemudiannya diikuti dengan kemahiran bacaan. anakala kemahiran lisan pula kurang diberikan perhatian. #ni akan menyebabkan sesetengah murid hanya mahir menggunakan bahasa dalam tulisan dan bacaan, tetapi lemah dalam lisan !mendengar dan bertutur". . A"lika#i 'alam kela# ba(aan =uru yang mengaplikasikan teori ini dalam pengajaran dan pembelajaran akan melakukan perancangan dengan membuat pemeringkatan kemahiran. #ni bermakna, murid akan memperoleh sesuatu kemahiran itu secara berperingkatperingkat sesuai dengan kemahiran dan penguasaan mereka. ,emahiran membaca akan dimulakan dengan kemahiran paling asas iaitu mengenal suku kata, dan seterusnya kemahiran itu dipertingkatkan kesukarannya sehinggalah murid berkenaan dapat membaca sebuah ayat yang lengkap. 4ebagai contoh, dalam pelaksanaan pengajaran ini, guru menetapkan %< kriteria yang perlu dikuasai oleh murid sebagai bukti mereka telah menguasai kemahiran membaca yang telah ditetapkan. Pada pembelajaran pertama, guru mungkin menetapkan dua kriteria yang perlu dicapai, kemudian dua lagi pada pembelajaran akan datang dan begitulah seterusnya sehingga semua murid berjaya mencapai kriteria tersebut.

11 |

PENGARUH KELUARGA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK Bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. 4ebagai orang semakin meningkat usianya, makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk

mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. ;alaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbe6a, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya. Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa, namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak-anak. ichael *omasello !0<<1, 0<<C/ *omasello D )arpenter, 0<<'" menekankan bahawa anak-anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan, mereka dapat memahami bahawa niat orang lain. 4alah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik !anak-diarahkan perbualan" juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu, yang merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat yang sederhana. ;alau bagaimanapun, pentingnya peranan dalam bahasa berkembang

12 |

dipertikaikan banyak ahli bahasa.

ereka berpendapat ia memiliki fungsi penting

menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi. ,anak-kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk semula, mengembangkan, dan melabel. embentuk semula adalah mengulang sesuatu yang anak berkata, mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. emperluas ialah menegaskan kembali, dalam bentuk linguistik canggih, elabel adalah mengenalpasti nama-nama objek. apa yang dikatakan oleh seorang anak.

4angatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. Pemerolehan bahasa untuk mengembangkan kejayaan, anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut. $da beberapa teori yang berbe6a tentang mengapa dan bagaimana anak-anak mengembangkan bahasa. Eang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu diperolehi melalui peniruan. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional. Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Penjelasan fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama. >mpat komponen utama bahasa, iaitu/ 9onologi melibatkan peraturan-peraturan tentang struktur dan urutan bunyi ucapan. 4emantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan melalui kata-kata. *atabahasa melibatkan dua bahagian/

13 |

o Pertama, sintaksis, adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat. o ,edua, morfologi, adalah penggunaan membuat tatabahasa !menunjukkan tegang, aktif atau bunyi pasif dan lain - lain". Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan. Pragmatik melibatkan tiga kemahiran8 o o enggunakan bahasa untuk menyapa, menuntut dan lain F lain. enukar bahasa untuk berbicara berbe6a, bergantung kepada siapa anda bercakap o Peraturan seterusnya seperti menyalakan, memuat, topik yang tetap.

Pe&kemban!an F%n%l%!i Dari lahir sampai sekitar satu tahun, bayi mulai membuat bunyi-bunyian. 4ekitar dua bulan, bayi akan terlibat dalam berdekut, yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal. 4ekitar empat bulan, berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal yang berulang-ulang kombinasi. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan. Dari %-0 tahun, bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang pernah didengari. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan pengucapan. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalam sebuah suku kata ! G*@G - H GdidiG" atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata ! GbananaG - H GnanaG". 1-( tahun, fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan. C-%< tahun, anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu membe6akan perbe6aan kecil antara kata-kata serupa. Pe&kemban!an Seman$ik

14 |

Dari lahir hingga satu tahun, pemahaman !bahasa yang kita faham" berkembang sebelum pengeluaran !bahasa yang kita gunakan". $da sekitar ( bulan tertinggal di antara keduanya. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. Bayi dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Dari %-0 tahun, kosakata meningkat hingga beberapa ratus kata. $da kosakata lonjakan antara %5-03 bulan, yang merangkumi pemetaan cepat. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar banyak hal-hal baru dengan cepat. menggunakan kata-kata dengan benar. $nak-anak mengalami banyak masalah seperti undereItensions, memuat perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus !contohnya, G4elimutG" dan overeItensions, memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum !contoh, GkeretaG untuk GvanG". $nak-anak boleh memahami metafora. Dari C-%< tahun, anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. ereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. )epat pemetaan berlanjutan. Pe&kemban!an Ta$abaha#a Dari %-0 tahun, anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic, yang mempunyai dua kombinasi kata, misalnya Gpampers basahG. Brown !%&'1" mengamati bahawa '(J daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada %% semantik. %% kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown, %&'18 $tribut8 Grumah besarG $gen-*indakan8 G$yah memukulG *indakan-Objek8 Gmemukul bolaG $gen-Objek8 G$yah bolaG -ominative8 Gitu bolaG ajoriti kosakata baru terdiri daripada kata benda !nouns" dan kata-kata aksi !verb". 1-( tahun, anak-anak biasanya mengalami kesulitan

15 |

Demonstrative8 Gada bolaG Perulangan8 Gbanyak bolaG -on-eksistensi8 Gsemua bola tiadaG Posesif8 G$yah kerusiG >ntiti A lokatif8 Gbuku jadualG $ksi A lokatif8 Gpergi kedaiG 4ekitar 1 tahun, anak-anak terlibat dalam ayat - ayat sederhana, yang merupakan 1

patah perkataan. $yat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara berperingkat. *atabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mula muncul. 1-( tahun, anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. C-%< tahun, anak-anak memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif. Pe&kemban!an P&a!ma$ik Dari lahir hingga % tahun, bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian !berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain". Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan mengambil gilirannya. %-0 tahun, mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan topik penyelenggaraan. Pada usia 1-(, anak-anak dapat menguasai niat illocutionary, tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan menukar haluan, yang menukar perbualan kepada orang lain. :sia C%<, shading terjadi, yang menukar topik perbualan secara berperingkat. $nak-anak mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam menuntut tatacara, seperti di telefon.

RUMUSAN ,ajian bahasa kanak-kanak ini telah menarik perhatian ramai ahli bahasa dan ahli psikolinguistik. ;alau bagaimanapun, tujuan utama kajian ini berbe6a-be6a mengikut minat dan orientasi tiap-tiap pengkaji yang terlibat. $da di antara mereka yang mengkaji

16 |

tentang pemerolehan bahasa kanak-kanak dan ada pula di antaranya yang mengkaji tentang tahap perkembangan bahasa kanak-kanak. ,ajian tentang bahasa kanak-kanak telah dibuat sejak lebih daripada empat puluh tahun yang lalu, bermula dengan kajian )homsky, melalui bukunya 4yntatic 4tructure !%&('". ,ajian-kajian tersebut meliputi pelbagai aspek yang mempengaruhi pemerolehan dan perkembangan bahasa kanak-kanak termasuklah pengaruh persekitaran. Di alaysia, kajian tentang pemerolehan bahasa serta bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa ibunda mereka juga telah lama dibuat. -amun kajian-kajian tersebut lebih bersifat umum, tidak spesifik sebagaimana yang telah dibuat di barat. tentang pertumbuhan bahasa elayu oleh bayi angantar !%&&<" dalam kajiannya elayu mendapati kajiannya sama seperti

yang diperolehi oleh )lark !%&'1/ %&''" dalam teorinya yang disebut hipotesis ciri semantik ! ohd Basdi 4aamah, 0<<3". Perbe6aan yang ketara dalam kajiannya ialah bayi-bayi yang diamatinya tidak pernah melalui peringkat penyempitan erti kata sebagai yang biasa dilaporkan dalam pemerolehan semantik bahasa lain, khususnya bahasa #nggeris. Pada umumnya, setiap bayi yang normal akan mengalami proses perkembangan bahasa secara berperingkat-peringkat dan bersifat arbitrari. Perkembangan bahasa akan menjadi lebih mantap dan sempurna mengikut perkembangan usia kanak-kanak tersebut. engikut angantar 4imanjuntak, %&5' !dlm. *ay. 0<<<8005" peringkat perkembangan bahasa ini boleh dibahagi kepada !a" peringkat mengagah/ !b" peringkat holofrasa/ !c" peringkat ucapan dua kata/ !d" peringkat permulaan tatabahasa/ !e" peringkat menjelang tatabahasa dewasa/ dan !f" peringkat kecekapan penuh. 4eseorang kanak-kanak akan melalui tiga proses pemerolehan bahasa iaitu proses pemerolehan komponen fonologi, sintaksis dan semantik. ,etiga-tiga komponen ini dikatakan berlaku secara serentak. Perkembangan pemerolehan bahasa anak dapat dibagi atas tiga bagian penting iaitu !a" perkembangan prasekolah !b" perkembangan ujaran kombinatori, dan !c" perkembangan masa sekolah. Perkembangan pemerolehan bahasa pertama anak pada masa prasekolah dapat dibagi lagi atas perkembangan pralinguistik, tahap satu kata dan

17 |

ujaran kombinasi permulaan. ,ita akan dapati kanak-kanak selalunya dapat memperolehi atau mempelajari bahasa secara berperingkat-peringkat dari masa ianya bayi. $pa yang penting ialah bahawa bayi itu belajar secara tidak formal, atau pembelajaran berlaku dengan secara tidak sedar dan tidak perlu diajarkan. Eang perlu hanya pendedahan kepada pemakaian bahasa itu dan kanak-kanak itu akan terus memperolehi sesuatu bahasa tersebut.

KESIMPULAN Pemerolehan bahasa pertama adalah proses penguasaan bahasa pertama oleh si anak. 4elama penguasaan bahasa pertama ini, terdapat dua proses yang terlibat, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. ,edua proses ini tentu saja diperoleh oleh anak secara tidak sadar. $da beberapa tahap yang dilalui oleh sang anak selama memperoleh bahasa pertama. *ahap yang dimaksud adalah vokalisasi bunyi, tahap satu-kata atau holofrastis, tahap dua-kata, tahap dua-kata, ujaran telegrafis. 4elain tahap pemerolehan bahsa seperti yang telah disebutkan ini, ada juga para ahli bahasa, seperti $itchison mengemukakan beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. *ahap-tahap yang dia maksud adalah mendengkur, meraban, pola intonasi, tuturan satu kata, tuturan dua kata, infleksi kata, bentuk tanya dan bentuk ingkar, konstruksi yang jarang atau kompleks, tuturan yang matang. eskipun terjadi perbedaan dalam hal pembagian tahap-tahap yang dilalui oleh anak saat memperoleh bahasa pertamanya, jika dilihat secara cermat, pembahasan dalam setiap tahap pemerolehan bahasa pertama anak memiliki kesamaan, iaitu adanya proses fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik. Dapat kita perhatikan bahawa ada satu ciri yang selalu berlaku dalam perkembangan bahasa. 4elalunya bayi menunjukkan yang mereka faham setengah perkataan dan arahan-arahan semenjak mereka berumur dua belas bulan lagi walaupun mereka tidak dapat mengeluarkan sepatah perkataan pun. ,ita dapat memperhatikan

18 |

bahawa proses memahami dalam sesuatu bahasa itu mendahului proses bertutur. Dalam suatu kajian terhadap seorang kanak-kanak yang sakit otak kerana jangkitan semasa dalam kandungan, menunjukkan yang dia tidak dapat bertutur dengan baik. ;alau bagaimanapun, dalam ujian-ujian yang dijalankan, dia dapat memahami perintah seperti K$mbil kotak ituLG dan K asukkan ke dalam botolG, dan di samping itu dia boleh menjawab soalan mengenai cerita-cerita yang didengarnya. #ni menjelaskan prinsip penting bahawa kemahiran memahami itu mendahului kemahiran bertutur. Bukan itu sahaja, bahkan ia lebih mudah dan lebih dasar. Dengan lain perkataan, ada sesuatu yang istimewa dalam pertuturan yang dapat kita fahamkan sebagai pengetahuan berkenaan dengan sesuatu bahasa, yang mungkin sudah wujud semasa awal dalam kehidupan kanakkanak lagi. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa proses bermula semasa kanak-kanak itu berumur dua tahun dan berakhir lebih kurang semasa ia berumur dua belas tahun. 4etelah mencapai peringkat itu maka, bahasa kanak-kanak itu dianggap sudah lengkap dalam serba serbinya. emang betul bahawa kanak-kanak, bahkan orang dewasa sendiri masih terus belajar. *etapi apa yang mereka pelajari itu hanya merupakan gaya, atau peluasan dari segi pemakaian, atau sesuatu makna yang baharu sahaja. 4ebenarnya, dari segi nahunya, bahasa itu sudah cukup lengkap, tetapi pemerolehan lain akan terus berlaku.

19 |

BIBLIO)RAFI %. +ali6a +am6ah, .oy -.4amuel, Bafidah ,astawi !0<<5". 2umpur8 ,umpulan Budiman 4dn. Bhd. 0. ohamad bin $man, ,asim bin $bd. ajid !0<<1". Asuhan dan endidi!an Awal ega ! " 4dn. Bhd. er!em"angan #ana!-

!ana!: rogram erguruan endidi!an $endah enga%ian &m'at (ahun. ,uala

#ana!-!ana! (ing!atan ). 4elangor8 $ras 1. Bohani $bdullah, -ani enon,

ohd. 4harani $hmad !0<<1". anduan #uri!ulum

rase!olah. Bentong8 P*4 Publication D Distributors 4dn Bhd. 3. Mulkifli bin Eaakob !0<<'". !ana!. 4elangor8 (. er!em"angan *ahasa dan em"ela%aran #ana!-

eteor Doc. 4dn. Bhd. emerolehan *ahasa +"unda - ,mum. .urnal Bahasa

$bdul $6i6 4harif !%&&%". oden, C. %(0-%C<.

C.

$bdul Bashid $li !%&&0".

enguasaan *ahasa #ana!-!ana!: -atu

emerhatian

#es Awal. .urnal Dewan Bahasa, Oktober. &30-&C5. '. $bdullah Eusoff dan )he Babiah ohamed !%&&(". (eori emela%aran -osial dan ei. 3(C-3C3.

emerolehan *ahasa ertama. .urnal Dewan Bahasa, 5. Barret,

. D, !%&5(". +ssues +n (he -tudy of .hildren/s -ingle 0ord -'eech. Dlm.

. D.Barret !>d.", .hildren -ingle-0ord -'eech. .hichester, >ngland8 ;iley. &. Berk, 2. >, !0<<<" .hild 1evelo'ment 23th &d.4. Boston8 $llyn D Bacon.

20 |

%<.

Bukatko, D. D Daehler, Boston8+oughton

. ;, !%&&(". .hild 1evelo'ment: A (hematic A''roach. ifflin )ompany.

21 |

Anda mungkin juga menyukai