Anda di halaman 1dari 28

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN

MORAL
Disediakan Oleh:
PISMP Sem 4 (TESL 2)
Joanne Lian Li Fang
Tee Shu Min
Syukriah Sabirin

Dari segi moral, pendekatan kepedulian merupakan


kesanggupan seseorang untuk berkorban demi
orang lain.

Kepedulian atau dalam istilah yang lain ialah ambil


peduli , mengambil berat dan menyayangi , yang
melibatkan responsif sensitif terhadap orang lain
berdasarkan sikap keterbukaan perhatian terhadap
pengalaman mereka.
PENDEKATAN KEPEDULIAN (CARING APPROACH NODDING)

Pendekatan
penyayang/kepedulian atau
caring dalam pendidikan
moral berasaskan kepada
kritikan pendekatan yang
memberi tumpuan kepada
konsep saling dan pertalian
dengan orang lain
pergantungan dan prihatin
dalam sesuatu perhubungan .

Perkataan care itu sendiri daripada caring


approach diambil daripada konteks Anglo Saxon,
di mana ia membawa maksud kesedihan atau
keresahan . Oleh yang demikian,kepedulian
bolehlah didefnisikan sebagai perasaan ambil
berat terhadap orang lain.

Pendekatan ini adalah bertujuan untuk


mengekal dan mengukuhkan amalan penyayang
di dalam diri sendiri dan sesiapa sahaja yang
seorang individu itu mempunyai perhubungan
dengannya. Ini bermaksud bahawa
perkembangan penyayang seorang individu
adalah sesuatu yang dalaman.
CARA PERLAKSANAAN

Cara perlaksanaan pendekatan penyayang ialah


melalui empat aspek yang berikut :
a) Modeling-tumpuan harus diberikan kepada
perkembangan pelajar sebagai seorang yang
memberi sayang (carer) dan menerima sayang
(cared for).Konsep penyayang dapat ditunjukkan
dalam tingkah laku melalui teladan dimana
mereka boleh diperhati dan diikuti.
b) Dialog diadakan dengan pelajar tentang
konsep penyayang dengan membimbing pelajar
membuat refeksi dan menganalisis perlakuan
dan reaksinya sebagai seorang yang dapat
memberi sayang (carer) dan perhubungannya
dengan orang yang memberikan sayang (cared
for ).
c) Amali mengadakan
amali dalam menjalankan
usaha penyayang bersama
dengan model dewasa
seperti melibatkan dalam
khidmat sosial atau
komuniti.
d) Pengesahan mengesah
dan menggalakkan the
best in others dalam
perhubungan antara
individu.
INFO MORAL

Pendekatan penyayang ini mengembangkan


tingkah laku moral yang mengekalkan
prihatin/penyayang dalam masyarakat dengan
cara caregiving bukan caretaking.

Pendekatan ini lebih


mengutamakan prinsip
penyayang (care) , maka guru
disarankan supaya
menggabungkan pendekatan
yang mengembangkan
prinsip keadilan dalam
pengajaran dan pembelajaran
dalam pendidikan moral.
PENDEKATAN
BERASASKAN
KEMAHIRAN

Membimbing murid menguasai kemahiran


dalam empat proses bertingkah laku moral.
* proses sensitiviti beretika
* pertimbangan beretika
* motivasi beretika
* tindakan beretika.

Meningkatkan semangat kerakyatan global,


pengetahuan psikologikal, falsafah moral dan
morality saksama.
MATLAMAT
STRATEGI

Proses 1: Sensitiviti beretika


- proses kesedaran

Proses 2: Pertimbangan beretika


- proses membuat keputusan

Proses 3: Motivasi beretika


- mengikut situasi secara spesifk & am

Proses 4: Tindakan beretika


- kekuatan egodan kemahiran untuk melaksana

Dalam menggunakan pendekatan ini, seorang guru


harus menerima pendapat pelajar dengan fkiran
terbuka dan membimbing mereka mempertingkatkan
tahap penaakulan moral mereka.

Yang menjadikan fokus dalam pendekatan ini ialah


proses (struktur) bukan keputusan
(kandungan)Penaakulan/pertimbangan.

Oleh kerana pendekatan ini lebih memokuskan


kepada aspek kognitif moral, maka guru perlu
menggunakan pendekatan lain supaya aspek emosi
moral dan perlakuan moral diberikan penekanan yang
setara.
CIRI-CIRI INDIVIDU MASYARAKAT ABAD KE 21
a.Menyelesaikan masalah sebagai seorang daripada ahli
masyarakat
b.Bekerja secara kooperatif dengan orang lain.
c.Memahami, menerima dan bertoleransi terhadap
berbeza budaya.
d.Berfkir secara kritikal dan sistematik.
e.Menyelesaikan sesuatu konfik bukan secara keganasan
f. Mengadaptasi cara hidup yang memelihara persekitaran
alam
g.Menghormati dan mempertahankan hak kemanusiaan
h.Mengikuti kehidupan bersosial pada semua peringkat
i. Menggunakan sebaik-baiknya ilmu pengetahuan
berasaskan teknologi.
CARA PELAKSANAAN
(a) Simulasi
(b) Perbincangan
(c) Sesi refeksi
(d) permainan
PENDEKATAN
DOMAIN
PENDEKATAN DOMAIN
Larry Nucci
Perbezaan interaksi social iaitu isu peribadi berbeza
dengan isu interpersonal. Kanak-kanak
mengganggap sekolah sebagai penghalang pelakuan
mereka yang
boleh dilakukan di rumah.
Sekolah perlu membuat beberapa
peraturan bagi mengawal
perilaku pelajar dalam
menjalankan misi pendidikan.
Contoh :
Jadual
waktu
Merangsang perkembangan konsep
moral dan konvensi( tingkah laku)
sosial murid dalam konteks
masyarakat.
PRAKTIS PENDIDIKAN UNTUK
GURU-GURU
Pendidikan Moral
berfokuskan
kepada isu-isu
keadilan,
kesamaan dan
keperluan
manusia.
1
Program
Pendidikan Moral
diintergrasikan
dlm kurikulum
2
Contoh:
Nilai
berterima
kasih
Perbincangan moral
membantu perkembangan
moral semasa pelajar
menggunakan corak
perbincangan transaktif.
3
Transaktif:
-
Permainan
-
Penerangan
Transaktif:
-
Permainan
-
Penerangan
Struktur misi kooperatif
membantu perkembangan
moral dan akademik.
4
Contoh:
Kerja
berkumpulan
Contoh:
Kerja
berkumpulan
Guru-guru perlu
memberi perhatian
terhadap kesan buruk
perlakuan tidak
bermoral daripada
peraturan yang
dilanggar atau harapan
social yang tidak
dipenuhi.
5
Contoh:
Ponteng
kelas
Contoh:
Ponteng
kelas
Contoh:
Murid-murid
memerlukan
kawan dalam
kehidupan
seharian.
Contoh:
Murid-murid
memerlukan
kawan dalam
kehidupan
seharian.
SEKIAN
TERIMA
KASIH