Anda di halaman 1dari 10

UJIAN SPESIFIK PERMAINAN HOKI

1. UJIAN MENAHAN / MENERIMA BOLA


a. Definisi :

Kebolehan menahan atau menerima dan mengawal bola


menggunakan pegangan forehand dalam jarak kawalan 0.5m dari
badan.

b. Rasional:

Menahan atau menerima bola dengan baik dapat mempengaruhi


tindakan seterusnya.

c. Objektif :

Menguji kebolehan menahan /menerima dan mengawal bola dari tiga


arah berlainan dengan pegangan forehand dalam jarak kawalan
0.5m dari badan.

d. Peralatan:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

5 kon
12 biji bola
Pita ukur
Jangka sudut
Alat tulis
Borang skor

e. Prosedur:
i. Tandakan setiap tempat hantaran dengan kon.
ii. Kawasan menahan atau menerima ditanda dengan 2 kon yang jaraknya 1m. Jarak
antara tempat menahan atau menerima dan menghantar bola ialah 12m. (Rujuk
Rajah 1)
iii. Penguji menghantar bola secara tolakan. Hantaran bermula dari kedudukan A,
kemudian dari kedudukan B dan seterusnya dari kedudukan C. Sediakan 4 biji
bola di setiap kedudukan hantaran.
iv. Sudut hantaran dari kedudukan A dan B ialah 45 darjah.
.
v. Peserta yang menahan atau menerima bola perlu berdiri di hadapan gate.
vi. Peserta yang menahan atau menerima perlu mengawal bola dengan forehand
dalam lingkungan 0.5m dari badan. Seterusnya letakkan bola tersebut di belakang
gate.
f. Pemarkahan:

Setiap bola yang ditahan atau diterima dan berada dalam kawalan
akan diberi 1 mata.
Skor
11-12
8-10
6-7
3-5
1-2
0

Mata
5
4
3
2
1
0

(1 meter)

12 meter

45

45

peserta
penguji
bola
kon

Rajah 1
2.

UJIAN HANTARAN TOLAK


a. Definisi

Kebolehan membuat hantaran tolak ke sasaran dengan


menggunakan pegangan forehand.

b. Rasional

Hantaran tolak merupakan kemahiran penting dalam


permainan hoki.

c. Objektif
:
Menguji kebolehan membuat hantaran tolak ke tiga arah
berlainan dengan tepat menggunakan pegangan forehand.
d. Peralatan :
i. 8 kon
ii. 12 biji bola
iii. Pita ukur
iv. Jangka sudut
v. Alat tulis
vi. Borang skor

e. Prosedur :
i. Tandakan tempat hantaran tolak
ii. Tandakan 3 gate sasaran dengan kon yang jaraknya 1m.
iii. Jarak antara tempat hantaran dan gate sasaran ialah 12m. (Rujuk Rajah 2)
iv. Sebanyak 12 biji bola diletakkan di tempat hantaran tolak.
v. Peserta membuat hantaran tolak bola statik (dead ball) ke gate kiri, gate tengah
dan gate kanan. Ulang urutan tersebut sehingga selesai.
vi. Sudut bagi hantaran menolak ke gate kiri dan kanan ialah 45 darjah.
vii. Peserta perlu meletakkan sebelah kaki di belakang garis ketika membuat
hantaran.

f. Pemarkahan:
i. Setiap hantaran tolak yang tepat ke gate mengikut urutan akan diberi 1 mata.
ii. Bola yang terkena kon tidak diambil kira.
Skor
11-12
8-10
6-7
3-5
1-2
0

Mata
5
4
3
2
1
0

(1 meter)
12 meter
45

45

A
B

C
1m

1m

1m

peserta
penguji
bola
kon

Rajah 2

3.

UJIAN MENGGELECEK
a. Definisi

Kebolehan menggelecek bola melalui halangan dengan


menggunakan forehand dan reverse stick (Kayu dipegang
dengan kedua-dua belah tangan).

b. Rasional

Menggelecek bola merupakan kemahiran penting dalam sukan


hoki.

c. Objektif

Menguji kebolehan dan kepantasan menggelecek bola


menggunakan forehand dan reverse stick (Kayu dipegang
dengan kedua-dua belah tangan).

d. Peralatan :

i. Kon 8 unit
ii. Bola 2 unit
iii. Jadual keputusan
iv. Pita ukur

v. Alat tulis
vi. Jam randik
e. Prosedur :
i.
i. Tandakan tempat permulaan dan penamat dengan 2 kon yang jaraknya 1m.
ii. Tandakan kawasan menggelecek dalam bentuk segiempat sama. Rujuk Rajah
3.
iii. Peserta perlu menggelecek mengelilingi kon dalam bentuk 8 sehingga
melintasi gate X dan berpatah balik mengikut arah yang sama sehingga tamat.
Rujuk Rajah 3.
iv. Masa diambil sebaik sahaja peserta memulakan pergerakan dan balik semula
ke garisan penamat.
v. Peserta dibenarkan menggunakan pegangan forehand dan reverse stick.
e. Pemarkahan:
i. Ujian menggelecek akan diuji dari mula hingga akhir. Mata akan diberi
mengikut masa yang dicatat.
ii. Pelajar akan mula dan tamat di tempat yang sama.
MASA
> 40 saat
35 40 saat
30 34 saat
25 29 saat
< 25 saat

(1 meter)

SKOR
2
4
6
8
10

MATA
1
2
3
4
5

X
4m

4m
4m

4m

MULA
TAMAT
1 meter

peserta
penguji
bola
kon

Rajah 3

4. UJIAN HANTARAN SEMASA BERGERAK


a. Definisi

Kebolehan menghantar bola sambil bergerak menggunakan


pukulan forehand.

b. Rasional

Hantaran dengan cara memukul bola semasa bergerak


merupakan kemahiran penting dalam permainan hoki.

c. Objektif

Menguji kebolehan peserta menghantar bola sambil bergerak


ke sasaran dengan tepat menggunakan pukulan forehand.

d. Peralatan :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

6 Kon
12 biji bola
Pita ukur
Alat tulis
Borang skor

e. Prosedur

i. Letakkan 2 kon yang berjarak 1m di X dan Y. Jarak lorong pergerakan di antara


X dan Y ialah 4m.
ii. Gate sasaran yang lebarnya 1m ditandakan dengan Z. Rujuk Rajah 4.
iii. Peserta membawa bola dari X ke Y dan membuat hantaran dengan cara
memukul ke arah Z.
iv.

Hantaran menggunakan tolakan atau sweep tidak dibenarkan.

v.

Semasa membawa bola, peserta perlu mengawal bola seberapa rapat yang
boleh.

vi.

Peserta mesti menghabiskan 12 biji bola.

f. Pemarkahan:
Setiap hantaran tepat diberi 1 mata.
Bola yang terkena kon tidak diambil kira.
SKOR
11-12
8-10
6-7
3-5
1-2

MATA
5
4
3
2
1

Z
Y
12 meter

4m

1
m
MULA

peserta
penguji
bola
kon

Rajah 4

6.5.5

UJIAN MENJARING SEMASA BERGERAK


a. Definisi

Kebolehan membuat jaringan semasa bergerak menggunakan


pukulan forehand.

b. Rasional

Menjaring semasa bergerak merupakan kemahiran penting


dalam permainan hoki.

c. Objektif

Menguji kebolehan menjaring bola semasa bergerak dari arah


berlainan menggunakan pukulan forehand.

d. Peralatan :
i. Kon 8 unit
ii. Bola 12 unit
iii. Jadual keputusan
iv. Pita ukur
v. Alat tulis
vi. Jangka sudut
e. Prosedur :
i.
Tandakan A, B dan C dengan jarak 11m dari garisan gol.
Sudut menjaring A dan C ialah 45 darjah dari tengah garisan gol.
Jarak di antara 2 kon di A, B dan C ialah 1m.
Jarak di antara kon D dan kon E ialah 1m.
Jarak antara A, B dan C dengan garis permulaan ialah 6m.
Tandakan gate sasaran D dan E dengan jarak 1m di sebelah kanan dan kiri
gawang gol. Rujuk Rajah 5.
iii. Sediakan 4 biji bola di setiap tempat permulaan. Dari
garisan permulaan, peserta membawa bola dan membuat
jaringan mengikut panduan berikut .
Dari gate A ke sasaran D.
Dari gate B ke sasaran D atau E.
Dari gate C ke sasaran E.
vii.

Jaringan menggunakan tolakan atau sweep tidak dibenarkan.

viii.

Semasa membawa bola, peserta perlu mengawal bola seberapa rapat yang
boleh.

f. Pemarkahan:
Setiap hantaran tepat diberi 1 mata.
Bola yang terkena kon tidak diambil kira.
Skor
11-12
8-10
6-7
3-5
1-2
0

Mata
5
4
3
2
1
0

11m

peserta
penguji
bola
kon

6m

Rajah 5

6.

UJIAN PERMAINAN MINI


(6 LAWAN 6 - BERDASARKAN KEPADA BILANGAN MURID)

a. Definisi
:
Perlawanan yang melibatkan 6 orang pemain dalam setiap
pasukan yang melibatkan kawasan permainan yang kecil. Contohnya, padang hoki
dibahagikan kepada 4 bahagian. Sila rujuk Rajah Permainan Mini.)
b. Rasional :
Keperluan bermain dalam satu pasukan dan aplikasi
kemahiran dalam perlawanan adalah penting.
c. Objektif

Menilai kebolehan peserta berdasarkan

kebolehan bermain dalam satu pasukan, mengaplikasikan


kemahiran dalam perlawanan dan kebolehan membuat keputusan
decision making.
d. Peralatan :

i. Kayu hoki
ii. Bola
iii. Kon
iv. Jam randik

24 unit
4 biji
40 unit
4 unit

RAJAH 6 (Padang Permainan Mini)

5m
A1
6 vs 6

5m
B11

5m
C1

5m
6 vs 6

D1

4m
A2

5m

6 vs 6

B2
5m

D2

C2
6 vs 6
5m

5m

e. Prosedur :
i. Bahagikan padang hoki kepada 4 bahagian seperti
Rajah 6 di bawah. Setiap bahagian mempunyai 2 set gate
sebagai gol yang lebarnya 4m. Zon menjaring ditanda dengan ABCD dengan ukuran 50m
panjang 5m lebar. Setiap zon menjaring dibahagikan kepada 2 bahagian. Contohnya, zon
A dibahagikan kepada A1 dan A2 yang sama luasnya. Pada kedudukan A1, jaringan hanya
boleh dilakukan ke arah pintu gol yang berada dalam kawasannya. Begitulah juga pada zonzon yang lain.
ii. Peserta akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
Setiap kumpulan mengandungi 6 orang peserta atau
bergantung kepada bilangan peserta.
iii.Masa permainan ialah 10 minit tanpa masa rehat. Jaringan
dikira jika dilakukan dalam zon jaringan.

f. Pemarkahan:

i. Aplikasi kemahiran
ii. Decision making
iii. Peraturan dan Undang-Undang Permainan
iv. Team Work
v. Vision
Jumlah

Skor maksimum 10 mata


SKOR
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20

MATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10

- 4 markah
- 4 markah
- 4 markah
- 4 markah
- 4 markah
- 20 markah