Anda di halaman 1dari 6

BAB 7 UJIAN-UJIAN DAN TEKNIK DALAM PENGAUDITAN

Pengenalan

- Dalam proses pengauditan terdapat dua tatacara utama yang dilaksanakan


untuk mengumpul bukti-bukti yang akhirnya dijadikan sandaran untuk membuat
laporan audit
- Tatacara-tatcara tersebut adalah tatacara pematuhan dan tatacara penyokongan

Tatacara Pematuhan

- ia terdiri daripada ujian-ujian yang direka dengan tujuan untuk mencapai satu
tingkat kemajuan bahawa kawalan-kawalan dalaman yang akan digunakan
sebagai sandaran kerja nanti adalah sebenar-benarnya diamalkan dengan
berkesan
- tatacara-tatacara ini termasuklah ujian-ujian permohonan untuk memeriksa
dokumen-dokumen yang menyokong satu urus niaga bagi mendapatkan bukti
bahawa kawalan dalaman beroperasi dengan betul dan di luluskan untuk
sesuatu niaga
- ia juga melibatkan pertanyaan mengenai pemerhatian kawalan-kawalan yang
tidak meninggalkan jejak audit
- sebagai contoh,memastikan bahawa siapa sebenarnya melaksanakabn sesuatu
tugas dan bukan hanya menentukan siapakah yang sepatutnya melakukan tugas
tersebut
Ujian-ujian Yang Dijalankan

1. Prosedur dalam memahami system kawalan dalaman


- juruaudit mesti berpuas hati/ memberi perhatian kepada rekabentuk dan operasi
system kawalan dalaman pelanggan
- tujuan prosedur ini dilaksanakan untuk mendapatkan bukti bagi menyokong
kerja-kerja audit
- antara prosedur yang dijalankan:
i. mendapatkan maklumat daripada juruaudit lepas
ii. pertanyaan kepada kakitanagn entity
iii. membaca polisi dan system manual entity
iv. memeriksa dokumen dan rekod

2. Ujian Pemeriksaaan
- memeriksa dokumen-dokumen sokongan untuk dijadikan bukti audit
- semua dokumen sokongan mesti diluluskan/mendapat pengesahan
- ia adalah untuk memastikan butir-butir dalam dokumen betul

3. Ujian Perlaksanaan Semula


- ia melibatkan pengulangan semula kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh
pelanggan

4. Pertanyaan Dan Pemerhatian


- ujian ini dijalankan untuk mencari bukti audit yang hanya boleh didapati hasil dari
sama ada pertanyaan atau pemerhatian
- contoh: pengasingan tugas antara pekerja
- boleh dibuat dalam bentuk temu duga atau soal selidik
Tatacara Penyokongan

- Tatacara penyokongan adalah merupakan ujian-ujian yang direka bentuk untuk


mengumpul bukti-bukti audit yang dapat memastikan samaada butir-butir
mengenai maklumat yang dihasilkan dari sistem perakaunan itu adalah lengkap,
tepat dan sah
- Tatacara-tatacara ini merangkumi ujian-ujian terperinci ke atas urusniaga dan
baki akaun, menganalisa nisbah-nisbah dan arah alir penting yang merangkumi
hasil penyiasatan ke atas perubahan-perubahan item luar biasa
- Kesilapan yang ditemui di dalam menjalankan tatacara penyokongan akan
menyebabkan juruaudit perlu mengubahsuai penilaian yang telah dibuat ke atas
kawalan adalah mencukupi

Ujian-ujian yang dijalankan

1. Ujian jalan terus


- Membuat pengesahan sama ada system yang diamalkan oleh pelanggan sama
dengan system yang direkod oleh juruaudit
- Juruaudit akan memilih beberapa urusniaga yang telah berlaku dan mengesan
semula urusniaga dari mula sehingga selesai

2. Prosedur analitikal
- Ujian-ujian yang dibuat secara perbandingan – amaun sebenar dengan amaun
jangkaan, tahun lepas dengan tahun semasa, industri dengan syarikat
- Jika ada perbezaan yang ketara mungkin wujudnya fraud
3. Ujian terperinci atas baki
- Ia menfokuskan kepada pengesahan akaun di penyata kewangan
- Objektif terperincinya :
 Jumlah yang disenaraikan berpatutan
 Jumlah yang disenaraikan wujud
 Aset yang disenaraikan dimiliki
 Jumlah yang wujud telah disenaraikan
 Jumlah yang disenaraikan telah dinilai
 Jumlah dalam imbangan duga diklasifikasikan dengan betul
 Urusniaga yang hampir dengan tarikh KKK direkod dalam period ia
berlaku
 Penjelasan yang perlu dibuat

Teknik-teknik ujian audit

Terdapat 6 teknik utama dalam melaksanakan ujian audit;

i. Pemeriksaaan

ii. Pertanyaan

iii. Pemerhatian

iv. Pengesahan

v. Tatacara semakan audit

vi. Perlaksanaan semula


Pemeriksaan

- Melibatkan penyemakkan semula/ penelitian rekod dan dokumen

- Pemeriksaan aset nyata secara fizikal

- Ia dapat memberi bukti tentang kewujudan aset dan dokumen

- Ia bertujuan untuk membuktikan bahawa catatan dan rekod menggambarkan


urusniaganya yang sebenar telah berlaku, jumlah yang betul telah direkod dalam
akaun yang betul.

Pertanyaan

- Ia melibatkan proses pemerolehan maklumat yang berkaitan daripada seseorang


didalam atau di luar syarikat

- Ia boleh dibuat samada dalam bentuk formal atau tidak formal, secara bertulis
atau lisan

- Darjah kebolehpercayaan bergantung pada tanggapan juruaudit

- Ia merupakan teknik yang lemah

Pemerhatian

- Melalui ini juruaudit melihat sendiri sesuatu proses atau tatacara yang dilakukan
oleh kakitangan syarikat pelanggan untuk memastikan samada proses/ tatacara
dilaksanakan dengan sempurna

- Bukti yang didapati hanya boleh dipercayai semasa pemerhatian dibuat namun
samada perlaksanannya sama sepanjang masa kurang diyakini
Pengesahan

- Tatacara untuk mendapatkan pengakuan daripada pihak luar tentang kewujudan


dan penilaian aset

- Ia merujukan kepada situasi tertentu seperti aset yang disimpan oleh pihak
ketiga

- Pengesahan positif: pihak ketiga dikehendaki memberi maklum balas terhadap


semua maklumat yang diminta

- Pengesahan negative: pihak ketiga dikehendaki memberi maklum balas


terhadap semua maklumat yang salah sahaja

Tatacara semakan analititk

- Ia teknik mengkaji nisbah kewangan yang penting, arah aliran maklumat


kewangan, memeriksaan sisihan luar biasa dan sisihan yang tidak dijangka

- Sekiranya terdapat perbezaan ketara, juruaudit mesti siasat dan cari keterangan
mengenainya

- Apabila keterangan di perolehi, juruaudit mesti melihat samada ia selaras


dengan keadaan perniagaan pelanggan dan keadaan keliling

- Jika terdapat bukti wujudnya salahnyataan dalam penyata kewangan,juruaudit


mesti melaksanakan ujian-ujian tambahan

Perlaksanaan semula

- Ia melibatkan proses mengulangi tugasan yang telah dijalankan oleh pelanggan

- Ia dapat memastikan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pelanggan betul