Anda di halaman 1dari 3

TOPIK 4: KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

GAYA ORGANISASI KEPIMPINAN


KEPIMPINAN SEKOLAH GURU

PENGENALAN

Organisasi yang baik mempunyai orientasi visi dan misi ke depan. Pimpinan dalam organisasi adalah
jabatan/posisi seseorang dalam sesebuah organisasi. Pepimpinan merupakan kemampuan dan
keterampilan seseorang yang menduduki jabatn sebagai pemimpin. Kepimpinan berlaku apabila
seseorang mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai objektif organisasi.
Kejayaan organisasi bergantung pada kepimpinan yang berwibawa. Sekolah yang berkesan dipimpin
oleh pengetua yang cemerlang (Abd Karim 1989)

GAYA KEPIMPINAN

hubungan sehala
arahan dari pengetua
guru menurut arahan tanpa soal
Autokratik rancangan pengetua perlu dilaksanakan
menjalankan kawalan ketat dan kurang mempercayai orang lain
tidak menggalakkan percambahan minda

lebih liberal
keputusan akan dibincang, menerima dan memberi pandangan
Demokratik keputusan: dasar persetujuan majoriti
pandangan guru diambil perhatian oleh pihak pengurusan sekolah
percambahan minda

bertentangan dengan autokratik


memberi kebebasan, kurang unsur-unsur kawalan dan kurang memberi
pandangan
Laissez-Faire kurang mngambil bahagian dalam perlaksanaan aktiviti
pengetua berperanan sebagai pemerhati senyap
pandangan guru diterima

tiada cara khusus yang sama dalam semua keadaan untuk memimpin dan
Kontigensi mentadbir organisasi sekolah
kepimpinan mengikut situasi
ORGANISASI SEKOLAH

PENGERUSI
(GURU KANAN
MATA
PELAJARAN)

NAIB PENGERUSI
(KETUA PANITIA)

SETIAUSAHA

AHLI
(GURU MATA
PELAJARAN)

Struktur Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran


KEPIMPINAN GURU

kepimpinan kepimpinan
bilik darjah pengajaran
Hook dan Vass (2000)
mendefinisikan kepimpinan bilik Southworth (2002) mendefinisikan
darjah sebagai satu kemahiran di
pemimpin pengajaran adalah
mana guru menggunakan
berkait dengan pengajaran dan
kepimpinan untuk mengurus
pembelajaran termasuk
dirinya sendiri dan berkomunikasi pembelajaran profesion perguruan
dengan yang lain, mengaitkan
dan juga perkembangan pelajar.
perkara yang berlaku sehari-hari
dengan interaksi dua pihak,
menyampaikan visi kepada murid-
murid dan meyakinkan mereka
supaya mengikut. De Bevoise (1984) pula
menegaskan bahawa kepimpinan
pengajaran ialah segala tindakan
yang dilakukan oleh seseorang
pengetua atau pihak-pihak yang
diamanahkan untuk menggalakkan
pertumbuhan pembelajaran di
kalangan murid-murid.

Ciri-ciri guru Sentiasa mengamalkan pembelajaran berterusan untuk menambah ilmu


berkepimpinan pengetahuan dan kemahiran diri
berkesan, Mampu membuat pertimbangan yang wajar untuk mengelak perasaan tidak
Shippen puas hati dalam kalangan murid disamping membentuk kerjasama
(2004):
Membuang sifat mementingkan diri sendiri.

Bijak membuat keputusan.

Menjadi teladan kepada murid-muridnya

Mempunyai kebolehan memimpin dan fleksibel.

Boleh membentuk dan menyampaikan visi yang jelas di dalam bilik darjah.

Rumusan

Kepimpinan dan organisasi amat penting bagi membangunkan sesebuah organisasi. Di dalam
organisasi ada ahli-ahli yang menyokong pemimpinnya. Pengetua berperanan sebagai pemimpin dan
setiap guru ada peranan masing-masing. Terdapat beberapa gaya kepimpjnan iaitu autoratik,
demokratik, Laissez-Faire dan kongtigensi dan di dalam sesebuah organisasi perlu ada carta
organisasi.

Rujukan:

https://www.slideshare.net/sitinasuha739/organisasi-kepimpinan

Anda mungkin juga menyukai