Anda di halaman 1dari 28

nursya

▪ Ciri-ciri profesion

o Latihan khusus
KONSEP PROFESION & PROFESIONALISME ❖ Mengikuti pendidikan & latihan yang berpanjangan sama ada di
kolej, universiti, maktab (tak semestinya dekat sini, boleh jugak
kalau dapat sijil belajar secara jarak jauh)
▪ Profesion ❖ Perlu menunjukkan keupayaannya dengan lulus dalam ujian
o Suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting kompetensi / peperiksaan bagi melayakkannya untuk memasuki
o Suatu bidang yang memiliki ciri-ciri spt : kepentingan kemahiran dalam sesuatu profesion
intelek, latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan oleh o Badan kawalan
masyarakat, menikmati autonomi individu & kumpulan, mempunyai kod ❖ Seorang profesional dikawal oleh satu badan kawalan yang
etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk mengurus hal-hal dikuatkuasakan oleh perundangan.
yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman, 1956) ❖ Fungsi badan kawalan: Mendefinisi, menggalakkan, memantau,
o Suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan kecekapan menyokong dan mengawal kebajikan ahli-ahlinya
serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khusus (Dewan Bahasa
& Pustaka) ❖ Contoh: Lembaga Kaunselor Malaysia (Kaunselor), Malaysian
Medical Council (Doktor), The Malaysian Bar (Peguam)
o Pekerjaan yang melibatkan pengetahuan & kemahiran yang kompleks
o Autonomi (kebebasan)
(Cruess, 2004)
❖ Ahli dalam profesion tertakluk pada aktiviti dan keputusan mereka
yang dinilai oleh ahli profesion & klien mereka
▪ Profesional ❖ Ahli boleh membuat penghakiman terhadap tugas secara sendiri
o Ciri-ciri / atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu serta penilaian kritikal etika & prosedur dalam profesion yang
profesion dilaksanakan
o Menurut Orstein & Levine (1993), terdapat 4 atribut dalam sesuatu o Pengetahuan & kemahiran
profesion: ❖ Ahli sesuatu profesion mempunyai pengetahuan yang merangkumi
❖ Menguasai ilmu pengetahuan mendalam fakta, konsep, prinsip, teori & kemahiran yang tinggi dalam bidang
❖ Kecekapan & kepakaran dlm bidang tertentu yang diceburi & berupaya diaplikasikan di dalam kerjaya masing-
❖ Mempunyai kod etika untuk mengawal tingkah laku masing
❖ Persetujuan yg diberikan kepada suatu profesion oleh masyarakat o Tanggungjawab
o Bertanggungjawab kepada klien dan masyarakat ❖ Ahli sesuatu profesion perlu memikul tanggungjawab terhadap
o Seorang profesional perlu berpengetahuan & perlu melalui pendidikan semua tindakan & keputusan yang dibuat sepanjang tempoh
formal ke tahap yang tinggi dan dikawal oleh satu kod etika perkhidmatannya. Contoh : Doktor operate patient and disebabkan
kecuaiannya, patient mati. So, family members boleh ambil
▪ Profesionalisme tindakan dekat doktor atas kecuaian semasa melaksanakan
o Kemampuan, kemahiran dan cara pelaksanaan sesuatu bagaimana tanggungjawab
yang sewajarnya dilakukan oleh seorang profesional
nursya
o Kod Etika ▪ Menggunakan TMK dalam pelaksanaan kurikulum (PdP)
❖ Mengawal selia tingkah laku individu ▪ Mengembangkan potensi murid secara menyeluruh
❖ Memiliki mekanisme tertentu yang diwujudkan untuk mengambil
tindakan terhadap mereka yang melanggar kod etika profesion ❖ (3) Kemahiran pengajaran dan pembelajaran
➢ Fokus kepada kebolehan guru merancang, melaksana & menilai
CIRI-CIRI GURU SEBAGAI SEORANG PROFESIONAL PdP akademik & kokurikulum
➢ Kemahiran yang perlu ada;
o Aspek amalan Standard Guru Malaysia (SGM) : ▪ Kemahiran berfikir secara kritis, kreatif & inovatif
▪ Kemahiran menyelesaikan masalah pada aras tinggi
❖ (1) Amalan Profesional Keguruan ▪ Kemahiran mengurus bilik darjah & sumber
❖ Mengandungi 3 domain utama iaitu ▪ Kemahiran insaniah yg terpuji untuk mencapai PdP yang
➢ Domain diri berkesan
▪ Pegangan nilai diri guru sedia ada; kepercayaan kepada Tuhan,
amanah, ikhlas, berilmu, kasih sayang, berbudi bahasa, adil, o Buletin Transformasi Pendidikan Malaysia (2015) menggariskan ciri-ciri
bertimbang rasa guru yang profesional & mendepani cabaran pendidikan abad ke-21.
➢ Domain profesion ❖ Ciri-cirinya :
▪ Pegangan nilai yang patut diamalkan oleh guru secara telus ▪ Menguasai subjek iaitu kandungan kurikulum
semasa melaksanakan tugasnya sebagai guru yang profesional ▪ Mahir dan berketerampilan dalam pedagogi
▪ Nilai; kecintaan terhadap profesion, berketerampilan, kreatif, ▪ Memahami perkembangan murid & menyayangi mereka
inovatif, amalan kerja berpasukan, proaktif, integriti & teladan ▪ Memahami psikologi pembelajaran
➢ Domain sosial ▪ Memiliki kemahiran kaunseling
▪ Guru bertindak sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan ▪ Menggunakan teknologi terkini
dalam masyarakat
▪ Nilai; keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat,
patriotisme, kecintaan terhadap alam sekitar

❖ (2) Pengetahuan Mantap


➢ Agar dapat meningkatkan profesionalisme keguruan,
melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta lebih
kreatif dan inovatif
➢ Aspek yang perlu diberi fokus :
▪ Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif
▪ Menambah baik amalan PdP melalui kajian tindakan
nursya

• Kurikulum kebangsaan diwujudkan untuk keperibadian


kebangsaan
• Kurikulum kebangsaan terdiri daripada;
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN (DPK) ✓ Kurikulum Asuhan & Didikan Awal Kanak-Kanak
 Bermatlamat memberi asuhan & didikan awal yang
o Berhasrat melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan berkualiti kepada kanak-kanak & menyediakan peluang
memenuhi keperluan negara dalam melahirkan rakyat yang terlatih pembelajaran yg dapat merangsang minda kanak-kanak
untuk pembangunan negara dari umur lahir ke 4 tahun
o Membina kewarganegaraan yang taat dan setia kepada negara & ✓ Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
bangsa  Mengembangkan potensi kanak-kanak berumur 4 tahun
o Matlamat DPK memenuhi keperluan tenaga manusia di negara ini hingga 6 tahun secara menyeluruh & bersepadu dalam
untuk jangka pendek & jangka panjang, melahirkan masyarakat yang aspek JERIS melalui persekitaran pembelajaran yang
bersatu padu, berdisiplin dan melahirkan insan yang berilmu, selamat, menyuburkan disertakan dengan aktiviti
berakhlak, seimbang dan harmonis yg boleh mencapai kesejahteraan menyeronokkan, kreatif & bermakna
diri serta memberikan sumbangan kepada keharmonian dan ✓ Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
kemakmuran masyarakat & negara  Mengembangkan potensi individu murid secara holistik
o Strategi pelaksanaan DPK bagi melahirkan modal insan yang seimbang, harmonis,
➢ Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar berakhlak mulia, kreatif inovatif dan memiliki kemahiran
➢ Kurikulum yang sama untuk semua sekolah insaniah sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran
➢ Sukatan pelajaran seragam semasa abad ke-21
➢ Sistem peperiksaan seragam ✓ Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
➢ Pelaksanaan KBSR & KBSM  Melahirkan murid yang dinamik untuk bersaing di
➢ Memperluas pendidikan teknik & vokasional peringkat global
➢ Mewujudkan sekolah wawasan  Mengambil kira hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang memfokuskan
➢ Pelbagai program yang menggalakkan integrasi penguasaan kemahiran abad ke-21
✓ 6 Tunjang Utama KSSR & KSSM
o Strategi pelaksanaan DPK
 Komunikasi
❖ Kurikulum kebangsaan
 Perkembangan fizikal & estetika
• Merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur
 Kemanusiaan
kebudayaan dan kepercayaan
 Keterampilan diri
• Tujuan; Membantu perkembangan menyeluruh seseorang murid
 Sains & Teknologi
dari segi jasmani, emosi, rohani dan mental yang menanam &
meningkatkan nilai moral dalam proses penyampaian ilmu  Kerohanian, sikap dan nilai
pengetahuan  Kerohanian, sikap dan nilai
nursya

❖ Kokurikulum ✓ Menjadi teladan kpd sekolah-sekolah lain melalui Mentoring


• Tujuan; & Coaching Memperoleh autonomi dan akauntabiliti dalam
✓ Memastikan semua murid melibatkan diri dalam aktiviti Koko pengurusan & pencapaian murid
supaya jati diri dapat dimantapkan & modal insan yang ✓ Menempatkan murid cemerlang yang mampu bersaing pada
cemerlang dapat dibentuk dalam diri mereka peringkat antarabangsa & berpeluang melanjutkan pelajaran
✓ Mempelbagaikan pengetahuan dan pengalaman murid untuk ke institusi terkemuka
mengembangkan JERIS minat dan bakat ke arah
pembangunan kepimpinan murid, pembentukan nilai estetika, ❖ Program Sekolah Amanah
jati diri & nilai sosial positif • Usaha sama sektor awam & swasta
• Matlamat; membawa perubahan kepada prestasi sekolah tanpa
❖ Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) mengira pencapaian semasa
• Sekolah yang cemerlang & memiliki kebitaraan yang • Merangkumi pelbagai jenis sekolah; sekolah bandar, luar bandar,
menggambarkan watak sekolah berprestasi rendah, sederhana dan cemerlang
• Ciri-ciri sekolah kluster kecemerlangan; • Ciri-ciri :
✓ Kemenjadian murid dalam bidang akademik, kokurikulum dan ✓ Sekolah diberi autonomi dalam membuat keputusan berkaitan
sahsiah kurikulum, kewangan & sumber manusia
✓ Pengurusan sekolah berwawasan & berkesan • Kenapa diberi autonomi?
✓ Pemimpin sekolah memiliki kepimpinan berkualiti ✓ Menggalakkan inovasi serta lebih responsif terhadap keperluan
✓ Pembangunan sumber terurus & digunakan secara optimum guru dan murid di sekolah
✓ Pengurusan PdP yang berkesan • Dasar ini adalah untuk memastikan proses penambahbaikan
• Keistimewaan SKK dalam melahirkan murid & sekolah yang cemerlang dapat dicapai
✓ Diberi kuasa, ruang / fleksibiliti oleh KPM untuk urus program tanpa mengira tahap permulaan melalui kerjasama awam &
yang ditetapkan swasta

❖ Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)


• Sekolah yang mempunyai watak, identiti sendiri dan terserlah
dalam semua aspek pendidikan
• Mampu melahirkan modal insan yang cemerlang
• Memiliki kelonggaran dalam memilih kurikulum & kaedah
pengajaran serta dibenarkan membuat pemilihan & penempatan
semula guru berdasarkan prestasi guru
• Elemen yg mampu melonjakkan kecemerlangan sekolah
✓ Suasana PdP yang kondusif
nursya

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (2006-2010) o Aspek keterampilan diri yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin
pengajaran agar hasrat pendidikan bertaraf dunia dapat direalisasikan;
o PIPP dilancarkan oleh Pak Lah, bertujuan untuk membangunkan satu ❖ Kebolehan menganalisis masalah & membuat keputusan
sistem pendidikan bertaraf dunia untuk memenuhi Wawasan 2020 ❖ Kemahiran berkomunikasi secara lisan & bertulis
menjadikan Malaysia sebuah negara maju mengikut acuan sendiri ❖ Mengesan kehendak & motivasi orang lain
o Dokumen perancangan pembangunan meliputi 3 aspek utama; ❖ Kebolehan bekerja di bawah tekanan
❖ Infrastruktur ❖ Berpandangan jauh, berani & kuat semangat
❖ Pengisian *** refer nota Teras Strategik PIPP
❖ Tenaga manusia
o Menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua
o Cabaran Kepimpinan? BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA)
❖ Mengembangkan potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan
insan seimbang dari segi JERIS
❖ Meningkatkan kreativiti, inovasi & budaya ilmu murid o NKRA 3 bagi KPM; “Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti &
berkemampuan”
❖ Membudayakan sains & teknologi dan Pembelajaran Sepanjang Hayat
o 4 Sub NKRA bagi KPM;
❖ Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan
bertaraf dunia ❖ Memperluas & memantapkan pendidikan prasekolah
❖ Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan ❖ Meningkatkan kadar literasi & numerasi
❖ Mewujudkan SBT
❖ Mengiktiraf Pengetua & Guru Besar yang berprestasi cemerlang
o Objektif 4 Sub NKRA:
❖ Memastikan murid mendapat pembelajaran optimum mengikut
kemampuan mereka & memberi sumbangan kepada masyarakat &
negara
❖ Membangunkan modal insan yg inovatif, kreatif serta bernilai tambah
tinggi bagi menjayakan misi membangunkan ekonomi baru
*** refer nota NKRA
nursya
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013-2025 o Aspirasi murid (Ciri-ciri murid) (PPPM; M/S 10)

o Objektif PPPM ➢ Berpengetahuan


❖ Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai
➢ Memahami prestasi & cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia sepenuhnya kemahiran LINUS (literasi & numerasi). Selain itu,
dengan memfokuskan kepada akses pendidikan, meningkatkan penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti
standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada
mengukuhkan perpaduan dlm kalangan murid dan mengoptimumkan pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan
kecekapan sistem dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga
➢ Mewujudkan visi & asprasi yang jelas kepada setiap murid & sistem digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam
pendidikan secara holistik bagi tempoh 13 tahun akan datang bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan
➢ Menggariskan transformasi sistem pendidikan yg komprehensif
merangkumi perubahan penting dalam KPM agar permintaan baru & ➢ Berkemahiran berfikir
harapan masyarakat dipenuhi serta menyokong transformasi ❖ Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan
perkhidmatan awam sepanjang kehidupan mereka (menerapkan perasaan ingin tahu /
inkuiri dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk
o Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia (PPPM; M/S 10) membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan
mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai
➢ Akses pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran
❖ 100 peratus enrolmen semua peringkat pendidikan (prasekolah -> kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian,
menengah atas) menjelang 2020 menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu
➢ Kualiti pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.
❖ Mendapat tempat 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa
(TIMSS, PISA) dalam tempoh 15 tahun ➢ Berkemahiran memimpin
➢ Ekuiti ❖ Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan
❖ 50 % pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar, luar bandar, untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan
sosioekonomi, gender) menjelang 2020 adalah amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu
setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan
➢ Perpaduan
peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam
❖ Perkongsian pengalaman & nilai kpd kanak-kanak dengan pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem
menghargai kepelbagaian pendidikan, kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaitu
➢ Kecekapan keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran
❖ Sistem yg memaksimumkan keberhasilan murid mengikut berkomunikasi dengan berkesan
peruntukan sedia ada
nursya

➢ Berkemahiran dwibahasa o 11 Anjakan Utama (PPPM; M/S 12-28)


❖ Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai *** refer Nota PPPM 2013-2025
bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris
sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya
pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas o Gelombang dalam PPPM
menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya
menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam  Gelombang 1 (2013-2015):
persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian akan
menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain sebagai Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan penekanan
bahasa tambahan; Bahasa Cina, Bahasa Korea, Bahasa Arab. kepada kemahiran teras. Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan akan
diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan
➢ Mempunyai etika & kerohanian meningkatkan kemahiran guru sedia ada di dalam sistem, meningkatkan
kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan
❖ Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam melatih pengetua/guru besar, dan meningkatkan kadar literasi (bahasa
diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi Malaysia dan bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan
dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan yang intensif). Kementerian juga akan mengukuhkan dan memberi
konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang pengupayaan kepada pegawai di peringkat negeri dan daerah untuk
kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta meningkatkan kualiti sokongan yang diberikan kepada kumpulan barisan
berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga hadapan ini bagi membantu semua sekolah.
berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat
menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara

➢ Memiliki identiti nasional selaras dengan FPK  Gelombang 2 (2016-2020):


❖ Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem. Dalam tempoh Gelombang 2,
Negara, diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan
Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan (rancangan untuk
tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat semua inisiatif akan bermula semasa Gelombang 1). Perancangan ini
patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara melibatkan pergerakan kesemua 410,00 guru dan 10,000 pengetua/guru besar
memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama kepada pakej kerjaya baharu, penstrukturan semula KPM, JPN dan PPD untuk
untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional menjajarkan peranan yang direncanakan menerusi Gelombang 1, dan
yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat memperkenalkan KSSR & KSSM yang disemak semula dalam usaha
diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk
belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini
menghayati kepelbagaian.
nursya

 Gelombang 3 (2021-2025): dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, inovatif dan


berpasukan
Beranjak ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan (fleksibel)
operasi. Semua sekolah, guru dan pengetua/ guru besar perlu menunjukkan o Belajar untuk menjadi insan berguna
prestasi melebihi standard minimum. Kementerian juga akan menganjakkan ▪ Pendidikan menyumbang kepada pembentukan insan holistik dari segi
kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan JERIS, Kepekaan & Penghargaan Estetika
membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam ▪ Setiap individu perlu menerima didikan dari awal agar boleh berfikir
pengajaran. Matlamat Kementerian adalah untuk membangunkan sistem secara kritis, berdikari & berupaya membuat keputusan terhadap
pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan tindakan dalam kehidupannya
meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi.
o Belajar untuk harmoni & kerjasama
▪ Pendidikan memainkan peranan dlm menjalankan hubungan baik
TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO antara satu sama lain agar rakyat yang bersatu padu dapat dicapai
dalam kehidupan yang harmoni
o Belajar untuk menguasai ilmu ▪ Memberi peluang kepada murid untuk meneroka orang lain pada
▪ Manusia belajar untuk memahami dunia sekeliling agar kemahiran peringkat awal persekolahan
kerjaya & kemahiran komunikasi dengan orang lain dapat ▪ Perlu didedahkan akan kepelbagaian budaya rakyat negara &
dikembangkan kesedaran untuk saling memahami serta saling memerlukan antara
▪ Guru sebagai penyampai ilmu satu sama lain
▪ Tonggak ini memberi impak mempelajari cara untuk belajar dengan ▪ Pendidikan sebagai wadah untuk mempelajari budaya, agama &
memberi fokus, meningkatkan kemahiran ingatan & kebolehan kognitif tingkah laku setiap kaum & etnik
seseorang ▪ Pendidik seharusnya memiliki sikap keterbukaan & tidak
▪ Guru menjadi penyampai ilmu yang berkesan untuk memastikan murid mengongkong sifat ingin tahu murid
menguasai ilmu untuk diaplikasikan dalam dunia kerjaya ▪ Mengadakan projek yang melibatkan kesemua kaum; forum, dialog,
▪ Guru perlu mengikut trend perubahan & sentiasa update pengetahuan gotong royong, program amal, gerak kerja kokurikulum
agar murid menerima pengetahuan terkini & mampu bertanding dalam
dunia berteknologi tinggi

o Belajar untuk menguasai kemahiran


▪ Menguasai kemahiran insaniah & interpersonal di samping
berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang pekerjaan
▪ Pendidikan seharusnya dapat membentuk kompetensi peribadi murid
berasaskan teoritikal & praktikal serta digabungkan dengan kemahiran
nursya

▪ Memupuk nilai dan sikap yang boleh membantu & membimbing


murid untuk menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab & berguna kepada dunia
KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA ▪ Menghormati masyarakat yang tinggal sekitar dan sanggup untuk
mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat
➢ Konsep etika o Tanggungjawab terhadap rakan sejawat & profesion keguruan
o Peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara ▪ Mengelakkan diri membuat ulasan yang boleh mencemarkan nama
satu sama lain baik keguruan
o Prinsip-prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang kebaikan & sifat ▪ Tidak melibatkan diri dengan sebarang kegiatan yang boleh
kebenaran menjejaskan kecekapan sebagai guru
o Usaha yang berterusan untuk mengkaji kepercayaan moral diri & tingkah ▪ Bersdia membantu rakan sejawat terutama yang baru dalam
laku serta memastikan kita menjaga standard & harapan organisasi profesion keguruan
➢ Kod Etika Keguruan Malaysia ➢ Kepentingan Kod Etika Keguruan Malaysia?
o Tanggungjawab terhadap murid o Menjadi suatu garis panduan tingkah laku dalam profesion keguruan
▪ Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid kami o Meningkatkan kefahaman & kesedaran guru untuk sentiasa
daripada hal lain bertanggungjawab dalam profesion keguruan
▪ Bersikap adil terhadap setiap murid tanpa mengira faktor-faktor o Meningkatkan imej baik yang dimiliki oleh profesion keguruan
jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan & agama o Mengekalkan & memelihara kepercayaan masyarakat dunia terhadap
▪ Merahsiakan maklumat sulit tentang murid kecuali mereka yang profesion keguruan
berhak mengetahuinya
▪ Mempamerkan suatu cara berpakaian, peraturan & tingkah laku ➢ Integriti guru
yang dapat memberikan contoh kepada murid o Melaksanakan amanah & tanggungjawab menurut kepentingan umum
o Tanggungjawab terhadap ibu bapa o Tidak boleh menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri, keluarga,
▪ Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak anak saudara mara, kaum kerabat
mereka o Perlu mendidik murid dengan penuh rasa bertanggungjawab
▪ Berusaha mewujudkan hubungan mesra & kerjasama yang erat o Mempunyai hubungan yang baik dengan murid yang berteraskan
antara sekolah & rumah tangga keikhlasan & kasih sayang
▪ Mengelakkan diri daripada menggunakan / dipengaruhi oleh o Bertanggungjawab memberikan yang terbaik kepada murid-murid
kedudukan sosial & ekonomi ibu bapa murid
o Tanggungjawab terhadap masyarakat & negara
▪ Mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang boleh
merosakkan masyarakat & bertentangan dengan rukun negara
nursya
PERATURAN TATAKELAKUAN & TATATERTIB PENJAWAT AWAM Sistem pendidikan kebangsaan terdiri daripada;
o Pendidikan prasekolah
Suatu panduan bagi membantu pelaksanaan tugas guru dengan lebih cekap o Pendidikan menengah
& berkesan o Pendidikan lepas menengah
o Pendidikan tinggi
➢ Peraturan Tatakelakuan & Tatatertib 1993 (Pindaan 2002)
Kategori institusi pendidikan
o Seorang penjawat awam tidak boleh membelakangkan tugasnya demi o Institusi Pendidikan Kerajaan
kepentingan peribadi o Institusi Pendidikan Bantuan Kerajaan
o Seorang pegawai tidak boleh berkelakuan yang memungkin kepentingan o Institusi Pendidikan Swasta
peribadi bercanggah dengan kepentingan awam
o Tidak boleh kurang cekap / kurang berusaha Jenis sekolah
o Tidak boleh tidak jujur / tidak amanah o Sekolah kebangsaan
o Tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain o Sekolah jenis Kebangsaan

Hukuman bagi guru yang bersalah Pendidikan prasekolah


o Amaran Pendidikan Khas
o Denda
o Lucut hak emolument Peraturan pendidikan
o Tangguh pergerakan gaji o Kurikulum Kebangsaan 1997
o Turun gaji o Peraturan Penilaian & Peperiksaan 1997
o Turun pangkat o Majalah sekolah & bahan multimedia
o Buang kerja o Peraturan Sekolah 1998
o Penerimaan masuk murid ke sekolah penyimpanan daftar & syarat
AKTA PENDIDIKAN 1996 pengekalan murid belajar di sekolah 1998
o Pendidikan wajib 2002
Undang-undang yang mengawal selia sistem & urusan pendidikan di Malaysia o Kurikulum prasekolah kebangsaan
Lanjutan & pembaharuan daripada Akta Pelajaran 1961 o Pendidikan khas 2013

Tujuan? Implikasi akta pendidikan ke atas sistem pendidikan kebangsaan


o Memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk melahirkan modal o Kurikulum kebangsaan untuk semua sekolah
insan yang cemerlang dari segala aspek (JERIS) & untuk menjadikan o Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar
Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan berkualiti dan bertaraf o Pendidikan prasekolah & pendidikan khas dipertingkatkan
antarabangsa o Peperiksaan yang sama
o Pendidikan wajib untuk semua kanak yang cukup umur di pendidikan
rendah
nursya
HAK ASASI KANAK-KANAK ➢ Hak Kanak-Kanak di Malaysia
Perundangan yang telah disediakan kepada kanak-kanak di Malaysia;
Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989, dokumen yang memberikan perlindungan o Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991
kepada kanak-kanak dari segi ❖ Berkaitan dengan pemuliharaan & perlindungan kanak-kanak
o Pengabaian o Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984
o Penderaan ❖ Berkaitan dengan pendaftaran, pengawalan & pemeriksaan taman
o Eksploitasi asuhan kanak-kanak yang berusia 4 tahun ke bawah
o Jaminan kanak-kanak mendapat haknya o Pengambilan Anak Angkat
❖ Berkaitan dengan kebajikan dan masa depan anak angkat sentiasa
Prinsip Konvensyen Hak Kanak-Kanak terjamin
o Kanak-kanak tidak seharusnya didiskriminasikan o Akta Kanak-Kanak 2001 (Pindaan 2002)
o Kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan & perkembangan ❖ Memastikan perlindungan, pemulihan & pembangunan diberi
o Kepentingan terbaik kanak-kanak perlu diutamakan perhatian serius untuk menjaga kebajikan & kepentingan kanak-
o Kanak-kanak harus diberi peluang melibatkan diri dengan aktif dalam kanak
semua perkara tentang kehidupan mereka & diberi kebebasan
menyuarakan pendapat ➢ Usaha dalam melindungi kanak-kanak
1. Meningkatkan penyertaan ahli masyarakat dalam aktiviti / program
➢ Hak Kanak-Kanak pencegahan & pemulihan
Kehidupan Merangkumi makanan, tempat tinggal, air minuman bersih, Cth : Memperbanyakkan program kebersamaan tentang pencegahan &
jagaan kesihatan pemulihan kanak-kanak yang tidak dijaga haknya
Hak untuk hidup dan hak untuk mendapat standard
kesihatan & perubatan yang tinggi 2. Perkhidmatan kaunseling untuk anak-anak, ibu bapa, kursus keibubapaan,
Perlindungan Perlindungan dari segi diskriminasi, pengabaian, penjagaan kanak-kanak
penderaan, perlindungan kanak-kanak tanpa keluarga, Cth : Meningkatkan kesedaran tentang keperluan anak-anak & ibu bapa untuk
perlindungan kanak-kanak pelarian, penyalahgunaan dadah mendapatkan perkhidmatan kaunseling untuk menjamin kesihatan mentalnya
Perkembangan Mendapatkan pendidikan (formal / tak formal) juga diambil berat
Peluang untuk turut serta dalam aktiviti sosial, ekonomi, 3. Seliaan dan pemantauan kes penderaan
keagamaan, politik dan bebas dari diskriminasi Cth : Penubuhan Suspected Child And Neglect (SCAN) di hospital.
Persekitaran yang selamat p/s : Pasukan SCAN = pasukan profesional yang terdiri daripada doktor & pakar
Hak kepada standard of living; fizikal, mental, kerohanian, daripada pelbagai disiplin yang memainkan peranan untuk membuat
moral, sosial pemeriksaan dan penilaian ke atas Kanak-Kanak mangsa penderaan termasuk
Penyertaan Berhak berjumpa dan berkawan dengan kanak lain Kanak-Kanak mangsa penderaan seksual.
Menyertai kelab / persatuan 4. Penglibatan kanak-kanak dalam membuat keputusan
Mengiktiraf kanak-kanak sebagai individu yang hak untuk Cth : Benarkan kanak-kanak buat keputusan untuk dirinya
berkembang secara mental, fizikal, sosial Boleh tengok Instagram : Raisegoodkids (byk contoh bagus)
nursya

STANDARD GURU MALAYSIA


Perincian pernyataan prestasi yang patut dicapai oleh seorang guru Malaysia
untuk membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan

Komponen standard menekankan 3 standard kualiti guru


o Amalan nilai profesionalisme keguruan
o Pengetahuan & kefahaman
o Kemahiran PdP

Komponen keperluan dalam SGM


Tujuan?
Beri panduan kepada agensi / institusi latihan perguruan ttg perkara yang Kepentingan Standard Prestasi?
patut disediakan dari segi keperluan latihan o Menunjukkan tahap pencapaian prestasi PPP
o Memandu pegawai penilai untuk membuat penilaian prestasi PPP
Lima keperluan secara telus, objektif dan adil
o Kelayakan masuk dan prosedur kemasukan program latihan perguruan o PPP dapat mengenalpasti tahap pencapaian yang diharapkan
o Latihan, pentaksiran dan penilaian
o Keperluan kolaborasi *** refer Gambar untuk Standard Prestasi
o Keperluan infrastruktur & infostruktur
o Keperluan jaminan kualiti

Standard Prestasi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Memperkenalkan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan


(PBPPP) yang memfokuskan elemen pembangunan kompetensi dan
keberhasilan PPP berdasarkan gred & jawatan berdasarkan 3 laluan kerjaya
guru iaitu laluan PdP, laluan kepimpinan dan laluan kepakaran pendidikan

o Standard Prestasi ialah suatu set kriteria umum yang menunjukkan


tahap prestasi yang perlu PPP pamerkan sebagai tanda bahawa
sesuatu tugas dan tanggunjawab telah dilaksanakan.
nursya
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA Proses Pelaksanaan SKPMg2 ;

o Menubuhkan Jawatankuasa SKPM Sekolah (JKSS)


o Suatu instrument penilaian yang digunakan untuk menilai kualiti ▪ PGB : ketua JKSS bagi semua standard
pendidikan secara berterusan ke arah pencapaian bertahap tinggi o Melantik Pasukan Pelaksana Standard (PSS)
o Pihak pentadbir sekolah berperanan besar dalam memastikan standard ▪ Melaksanakan penilaian seperti berikut
kualiti tersebut dikekalkan / ditingkatkan o JKSS mengedarkan instrument SKPMg2 kepada PSS
▪ Semua guru melaksanakan penilaian kendiri dan menyatakan
Instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) evidens
▪ JKSS memastikan skor penilaian kendiri diisi dalam portal
o Instrumen bercirikan format penilaian kendiri yang berorientasikan SKPMg2 dan menyimpan dokumen untuk bukti
tindakan, menitikberatkan kualiti dan berasaskan evidens untuk ▪ PGB & Penolong Kanan melaksanakan pencerapan PdP sebanyak
meningkatkan kualiti 2 kali (Apr – Julai) & (Ogos – November)
o Sangat menekankan peranan dua pihak
▪ JKSS memastikan Skor Pencerapan PdP diisi dalam portal
o Pengetua Guru Besar (PGB) sebagai peneraju, pembimbing, pendorang
untuk melaksanakan tugas kepimpinan sekolah
o Guru sebagai pemudah cara dalam proses PdP
KEPUASAN KERJA
*** refer buku untuk tengok jadual SKPMg2
Definisi?
o Dimensi tindak balas emosi dan kognitif
o Orientasi emosi individu terhadap tugas kerja yang sedang dihadapi mereka
o Perasaan seseorang tentang pekerjaan & aspek2 yang dikaitkan dengan
pekerjaan tersebut
o Tahap diri seseorang individu suka-tak suka akan pekerjaan mereka

Kepuasan kerja guru

Kesan kepuasan kerja guru


o Mempengaruhi proses PdP
o Memberi kesan terhadap kemenjadian murid
o Meningkatkan motivasi & semangat guru
o Meningkatkan prestasi guru
o Meningkatkan keberhasilan guru
nursya
Faktor yang mendorong kepuasan atau tidak kepuasan kerja guru

o Tugas pengajaran
 Suatu pengaruh intrinsic kerana apabila pulangannya memberi
kepuasan kepada guru, maka bidang kerjanya akan menjadi
kepuasan bagi guru
 Apabila guru rasa tugas pengajaran menarik, dipuji & diiktiraf, maka
produktiviti akan meningkat

o Amalan Taulan Sekerja


 Program mentoring & coaching dapat meningkatkan motivasi
intrinsic guru baru
 Sokongan positif & peluang rundingan mesra dapat meningkatkan
sense of belonging dalam profesion dan membawa kepada
kepuasan kerja

o Peluang untuk Pembangunan Profesional


 Melibatkan diri dengan pelbagai program pembangunan
kompetensi
 Menerima lebih banyak tanggungjawab yang diamanahkan

o Keadaan Tempat Kerja


 Kemudahan, peralatan, tempat kerja, ketidakadilan & konflik akan
membuatkan ketidakpuasan kerja berlaku

o Gaji
 Pendorong ekstrinsik dalam kepuasan kerja
 Bebanan kerja yang tidak setimpal dengan gaji yang diberikan
nursya
Peringkat Keprihatinan • Cara mengendalikan tugas dengan baik
Terhadap Tugas • Cara melaksanakan tugas & membaiki proses
pdp
TEORI KEPRIHATINAN GURU (FULLER) • Berusaha menguasai isi kandungan mata
pelajaran termasuk disiplin murid, pengurusan
▪ Menjelaskan persepsi, kebimbangan, masalah, ketidakpuasan dan kepuasan bilik darjah, penilaian murid, perancangan &
yang dialami oleh guru praperkhidmatan sepanjang tempoh program latihan persediaan mengajar, kaedah PdP
keguruan yang diikuti • Mulai memiliki keyakinan untuk menghadapi
tugas seharian & boleh overcome masalah
Keprihatinan? • Tak fokus kepada perasaan murid/ pensyarah
pembimbing tetapi fokus terhadap cara
❖ Tanggapan guru terhadap sesuatu yang dianggap sebagai masalah / membaiki strategi PdP
sesuatu yang selalu difikirkan & tindakan guru terhadapnya • Soalan yang sering bermain di minda?
o “Bahan-bahan ni sesuai ke?”
▪ Terdapat 3 peringkat perkembangan keprihatinan guru ; Peringkat o “Masa cukup tak untuk buat aktiviti ni?”
keprihatinan terhadap diri, Peringkat keprihatinan terhadap tugas & o Apa cara yang paling efektif nak ajar
peringkat impak topik ni eh?”
Peringkat Keprihatinan • Fokus terhadap kemampuan diri untuk Peringkat Impak • Mulai fokus kepada kesan pengajaran
Terhadap Diri menghadapi sesi pengajaran dengan jayanya. terhadap pembelajaran murid
• Cenderung terhadap kemampuan diri dalam • Melihat murid sebagai individu yang memiliki
pengurusan bilik darjah, sokongan yang diberi potensi untuk berkembang
oleh guru pembimbing & pensyarah • Mengambil berat terhadap pertumbuhan &
pembimbing, sokongan ibu bapa, murid-murid, perkembangan murid
guru lain • Soalan yang sering bermain di minda?
• Soalan yang sering bermain di minda? o “Bagaimana nak bantu Ali capai cita-
o “Adakah murid menyukai saya?” cita?”
o “Bolehke saya mengajar dengan baik o “Apa cara terbaik untuk motivasikan
waktu kena observe?” Yaya?”
• Ianya memiliki pengaruh terhadap kebolehan o “Macam mana nak bantu Tahir untuk tak
guru mengajar & keberkesanan mereka sedih?”
mengajar di bilik darjah
• Tanda keprihatinan diri makin kurang; mulai
fokus terhadap cara kendalikan tugas dengan
baik
nursya
5 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU (TROTTER) Cekap o Mampu bertindak secara terancang & sistematik
dalam menyediakan diri untuk menghadapi pelbagai
o Trotter menyatakan perkembangan seseorang guru akan melalui 5 situasi
peringkat untuk menjadi seorang yang pakar dalam bidang yang o Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah
diceburinya yang berlaku dalam proses PdP
o Memiliki pelbagai strategi pengajaran & mampu
o 5 Peringkat menyesuaikannya mengikut kepelbagaian
➢ Novis kemampuan murid
➢ Novis Lanjutan Mahir o Memiliki kemahiran dalam bidangnya
➢ Cekap o Memiliki kemahiran kognitif yang tinggi untuk
➢ Mahir menganalisis persekitaran pembelajaran secara
➢ Pakar kreatif & tersendiri
o Membuatkan dirinya boleh membuat keputusan
berdasarkan intuisi
Novis o Mula mempelajari kaedah mengajar o Kefahaman tentang sesuatu tugas sudah sebati
o Mulai mempelajari fakta, konsep & peraturan asas o Memiliki gaya pengajarannya tersendiri
untuk mengajar o Memiliki kebolehan untuk menjadi mentor kepada
o Masih belum dapat menangani tugas-tugas harian guru novis
seorang guru o Berkongsi idea, pengalaman & pengetahuan melalui
o Dapat membuat suatu peta kognitif tentang tugas- forum, kursus latihan dalam perkhidmatan, seminar
tugas sebagai guru (tugas-tugas am seorang guru penyelidikan & diskusi intelek
profesional melalui kursus yang ditawarkan dalam Pakar o Umpama bintang yang menyerlah dalam bidangnya
program Ijazah Perguruan) o Guru yang gemilang & terbilang
Novis Lanjutan o Menambah & memantapkan kefahaman fakta, o Memiliki kefahaman & dapat menangani maklumat
konsep & prinsip berkaitan PdP yang banyak & pelbagai dan memiliki gaya
o Keyakinan diri sebagai guru semakin dapat pengajaran yang lancar & berkesan
ditingkatkan o Memiliki autoriti dalam profesion / menjadi
o Mulai memahami kehendak & tuntutan profesion jurucakap bagi profesionnya
keguruan o Idea / kemahiran yang dimiliki boleh mempengaruhi
o Memiliki semangat yang tinggi untuk polisi berkaitan dengan pengendalian PdP di dalam
mengaplikasikan teori yang dipelajari bilik darjah
o Memiliki mentor & pencerapan klinikal untuk
membantu guru novis lanjutan membina kemahiran
mengajar & keyakinan diri
nursya
6 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU (KPM) ▪ Mampu melakukan educated guess terhadap masalah
organisasi & melaksanakan tindakan pencegahan
o Bahagian Pendidikan Guru (BPG) KPM telah menghasilkan dokumen ▪ Penampilannya mampu memberi inspirasi & motivasi
Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan (PIPPK) untuk kepada rakan sejawat
membantu PPP merancang pembangunan kerjaya & profesionalisme ▪ Peneraju & penggerak perubahan berkaitan PdP
sesuai dengan gred jawatan masing-masing ▪ Pengalaman & kompetensinya mampu mencetuskan
o Kompetensi profesional PPP dibangunkan berdasarkan 5 atribut khusus kreativiti & inovasi dalam PdP
iaitu aspirasi, kompeten, profisien, strategis & berwawasan ▪ Khidmatnya semakin diluaskan ke peringkat daerah,
o Terdapat 6 peringkat perkembangan guru KPM daripada Gred 41 ke Gred sekolah & institusi pendidikan lain
Khas Profisien
▪ Diundang untuk menilai hasil penyelidikan, penggerak
▪ Berada pada Gred DG41 PLC
▪ Pelaksana Pengajaran Berkesan & Fasilitator ▪ Pakar rujuk, mentor, pembimbing serta berkebolehan
Pembelajaran Murid untuk merancang & melaksanakan penambahbaikan
▪ Memerlukan penyeliaan daripada guru mahir berterusan dalam bidang yang merentas kurikulum
▪ Perlu mempamerkan etika kerja yang berkesan ▪ Suri teladan dalam PdP
Permulaan ▪ Perlu menyumbang kepada peningkatan PdP dengan ▪ Pemikir strategis & berkebolehan untuk mengurus
melaksanakan penyelidikan tindakan perubahan dengan cekap & efektif
▪ Berusaha menjalankan jalinan kolaboratif dengan pihak ▪ Penyelesai masalah pelaksanaan dasar pendidikan
ibu bapa, komuniti dalam & luar sekolah
▪ Memahami & melaksanakan tugas dengan penyeliaan & Strategis ▪ Khidmat kepakaran diluaskan ke peringkat negeri
▪ Mampu mewujudkan budaya penyelidikan dalam
bimbingan kelompok sekolah
▪ Penggerak kualiti PdP ▪ Mentaksir semula reka bentuk program pembangunan
▪ Memiliki daya usaha & inisiatif untuk meningkatkan profesionalisme untuk memenuhi keperluan rakan
kualiti PdP sejawat
▪ Memiliki kemahiran dalam menyelesaikan masalah ▪ Pemikir holistik & diperakui sebagai perunding cara / ikon
dalam PdP yang berautoriti dalam profesionnya
Beraspirasi
▪ Melaksanakan penyelidikan tindakan ▪ Menjadi contoh kepimpinan dalam profesionalisme
▪ Bersedia untuk memberi bimbingan & permentoran bidang PdP
kepada guru baru Berwawasan ▪ Memiliki pelbagai ilmu, kepakaran & kebolehan
▪ Melaksanakan perkongsian ilmu dalam Komuniti ▪ Menjadi pakar rujuk dalam merangka strategi yang
Pembelajaran Profesional (PLC) komprehensif untuk memastikan kejayaan sekolah
▪ Pembimbing & mentor dalam pelaksanaan PdP ▪ Meneraju perundingan dalam amalan penyelidikan dalam
Kompeten ▪ Memiliki pengalaman yang luas dan membolehkan kebitaraan PdP
menyelia rakan sekerja
nursya
o Meningkatkan keupayaan menggunakan strategi baru dalam bilik darjah

➢ Model PPB, KPM


JENIS MODEL PEMBANGUNAN PROFESIONALISME o Kerangka rujukan dalam pelaksanaan PPB yang menekan aktiviti inisiatif
Terbahagi kepada dua : kendiri, organisasi, kementerian
o Model Permuafakatan Organisasi
o Model Berasaskan Sekolah secara Individu / Kumpulan Kecil ➢ Peranan PPP.;
1. Pelaksana (menguasai tahap memahami & melaksanakan tugas
Model Permuafakatan Organisasi Model Berasaskan Sekolah secara dengen penyeliaan & bimbingan)
Individu / Kumpulan Kecil 2. Penggerak (menyelesaikan masalah)
o Kolaborasi antara institusi o Penyeliaan 3. Pembimbing & mentor (menyelia & membimbing)
o Rangkaian (sekolah) o Bengkel , seminar, kursus 4. Peneraju perubahan
o Rangkaian (guru) o Kajian tindakan 5. Pemikir strategik
o Pendidikan Jarak Jauh o Coaching & mentoring 6. Pemikir holistik
o Universiti – sekolah o Pembangunan kendiri
➢ Pelaksanaan PPB
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (KPM)
 Membantu PPP merancang kerjaya & pembangunan profesionalisme Merangkumi ;
mereka
 Meningkatkan prestasi & kompetensi guru
1. Perancangan
➢ Konsep PPB o Melengkapkan diri dengan sikap, kemahiran, pengetahuan yg
Matlamat awal ; bersesuaian melalui program pembangunan manusia yag terancang
o Meningkatkan kualiti PdP berteraskan pembangunan kompetensi & pembelajaran berterusan
Analisis keperluan
o Memperoleh, menambahbaik, menguasai kompetensi dan berkongsi
pengalaman o Refleksi kendiri
o Menggalakkan PPP mengikuti latihan terancang (aktiviti latihan, o Analisis kompetensi daripada instrument KPM (PBPPP)
pembelajaran kendiri dan sesi pembelajaran untuk meningkatkan o Maklum balas ketua jabatan, rakan sekerja
prestasi & kompetensi) o Instrumen analisis keperluan latihan yang dibangunkan

2. Pelaksanaan
➢ Matlamat & Kepentingan PPB
o Memastikan PPP hadir latihan sekurangnya 7 hari
o Meningkatkan pemahaman & penghayatan tentang teori pembelajaran,
amalannya, kurikulum baru & kandungannya o Mengenalpasti keperluan kursus PPP ikut keutamaan
o Mendorong perubahan sikap ke arah lebih positif o Menggunakan pendekatan strategic, kreatif & inovatif
o Membangunkan kemahiran dalam perancangan & pelaksanaan PdP o Memperakui latihan & kehadiran PPP
nursya
3. Perekodan o Komuniti Pembelajaran Profesional
o Setiap aktiviit PPB yang dihadiri & diikuti perlu direkodkan (evidens) ➢ Kolaboratif yang dijalankan antara pendidik untuk menjalankan
o Rekod di; Sistem Pengurusan Latihan KPM, Buku perkhidmatan inkuiri dan kajian tindakan untuk mengesan pencapaian murid &
kerajaan, fail rasmi peribadi meningkatkan prestasi murid secara holistik

4. Pemberian sistem mata kredit PPB ➢ Aktiviti dalam PLC


o Strategi untuk nilai kompetensi PPB  Pengajaran bersama rakan
 Tunjuk cara pengajaran
Apa Standard Program Pembangunan Profesionalisme sebenarnya?  Sistem sokongan rakan sekerja
o Memastikan kualiti program PPB tercapai
 Pengajaran kolaboratif
o Menjadi panduan untuk mengadakan PPB
o Menggariskan elemen yg diperlukan seperti reka bentuk, kepelbagaian p/s : ada banyak lagi aktiviti PPB, saya bagi 3 ja. Yang lain korang cari oki.
sumber, kolaboratif

➢ Aktiviti PPB MENEROKA PELUANG PEMBANGUNAN & KERJAYA GURU


PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME PERIBADI
o Kursus *** refer slide syahirah (Pembangunan Profesionalisme Guru)
➢ Bahagian Pendidikan Guru (BPG) merancang pelbagai kursus
➢ Cth ; amalan pendidikan abad ke-21, pengurusan pembestarian
sekolah, sains & teknologi, tmk, pengurusan kokurikulum
➢ Antara kursus yang ditawarkan;
➢ Pendedahan tentang inovasi terkini
➢ Kursus tentang pembelajaran anak-anak di kawasan pedalaman
➢ Kualiti pengajaran di bilik darjah – pengurusan emosi & spiritual
➢ Kursus kejurulatihan sukan & permainan

o Penyelidikan
➢ Agar guru kekal relevan dan efektif dalam dunia pendidikan
➢ Pelaksanaan kajian tindakan

➢ Kepentingan kajian tindakan


 Mengenalpasti kekuatan & kelemahan PdP yang
dikendalikannya
 Meningkatkan keupayaan guru dalam PdP
 Membantu menyelesaikan masalah PdP
nursya
transkasional lebih mengutamakan nilai motivasi enkstrik untuk
mendapatkan komitmen daripada pengikutnya.
▪ Transaksi : Pemimpin meletakkan penekanan pada hubungannya
ASAS KEPIMPINAN dengan pengikut, misalnya dengan menggunakan ganjaran seperti
penilaian prestasi, bonus, kenaikan pangkat.
 Kebolehan untuk mempengaruhi ahli kumpulan untuk mencapai sesuatu *** refer slide syahirah
matlamat
 Keupayaan pemimpin untuk mempengaruhi sistem kepercayaan, tindakan
dan pegangan nilai-nilai ahli dalam kumpulannya KONSEP GURU SEBAGAI PEMIMPIN
 Kebolehan seseorang individu untuk memotivasikan sekumupulan
manusia untuk mencapai matlamat dalam organisasi. Contohnya, seorang  Kepimpinan guru ditonjolkan apabila guru diberikan tanggungjawab sbg
guru besar memiliki nilai kepimpinan apabila beliau berjaya meningkatkanguru mentor, penggubal / penyemak kurikulum, ketua panitia, ketua
motivasi guru-guru untuk sentiasa melaksanakan tugas yang diamanahkan bidang, jurulatih utama, penyelidik dalam menjalankan kajian tindakan
seperti mengajar, menghadiri kursus untuk meningkatkan kompetensi
 Guru-guru yang terlibat dalam PdP mempunyai peluang untuk memimpin
profesion
 Mereka yang dapat membantu & menyokong rakan sekerja melaksanakan
 Kepimpinan ialah kemahiran memimpim iaitu pengarahan tingkahlaku
tanggungjawab pengajaran dalam bilik darjah & meningkatkan amalan
seseorang kepada org lain lain demi penyempurnaan sesuatu matlamat
pengajaran
atau objektif organisasi. Contoh: kepiminan pentadbiran sekolah iaitu guru
besar dalam memimpin sekolah yg merangkumi tenaga pengajar, murid,  Mendorong guru lain untuk meningkatkan amalan profesional & prestasi
staf dan sebagainya. murid
 Memiliki kemahiran dan kepakaran untuk menerajui & menggerakkan
o Kepimpinan Transformasi guru-guru lain untuk bersama sama meningkatkan prestasi sekolah dalam
▪ Kepimpinan transformasi pula lebih mengutamakan nilai motivasi aspek PdP
instrisik dengan menginspirasikan dan memberi pertimbangan secara
individu kepada pengikutnya. PERANAN GURU SEBAGAI PEMIMPIN
▪ Transformasi : Pemimpin meletakkan penekanan kepada nilai, cita-cita,
moral & keperluan para pengikut. Contoh, pemimpin sentiasa Elemen kepimpinan yang ditonjolkan dalam 3 bidang utama ;
membimbing para pengikut untuk mempunyai wawasan, keyakinan diri
& sebagainya. 1) Pemudah cara pembelajaran & pentaksiran termasuk pengurusan kelas &
kemenjadian murid
o Kepimpinan Transaksi  Fasilitator pembelajaran murid
▪ Pemimpinan transkasional mengutamakan penawaran ganjaran  Penggerak kualiti PdP dengan menjalankan penyelidikan tindakan,
sebagai satu pertukran untuk tugasan yang dilaksanakan seperti menghasilkan penulisan ilmiah, menghasilkan inovasi, berusaha
pemberian hadiah, gaji, dan pengiktifaran. Justeru, kepimpinan membentangkan penyelidikan (peringkat sekolah daerah negeri
kebangsaan antarabangsa)
nursya
2) Pembangunan profesional diri & rakan sejawat • Meningkatkan aspek pembangunan profesionalisme peribadi ;
• Memahami keperluan pembelajaran sepanjang hayat & berusaha coaching & mentoring, penyelidikan tindakan, inovasi
meningkatkan profesionalisme diri & rakan sekerja • Menjalinkan kolaboratif dengan ibu bapa, komuniti sekolah
• Memiliki semangat taulan kerja yang tinggi mampu meningkatkan
motivasi rakan sejawat
• Khidmat bimbingan dan tunjuk ajar kepada rakan sejawat berkaitan o Revolusi Industri 4.0
amalan terbaik dalam pelaksanaan PdP • Cabaran teknologi baru, robot, komputer, kecerdasan buatan (AI)
• Penggunaan komputer secara sepenuhnya di sekolah
3) Jalinan kolaboratif dengan ibu bapa, komuniti luar dan dalam sekolah, KPM • Amalan teknologi maklumat & komunikasi
• Perunding cara model pembelajaran ttg strategi PdP yang efektif • Meneroka keberhasilan revolusi digital dalam perkembangan zaman
• Menarik ibu bapa & komuniti untuk terlibat sama dengan aktiviti tanpa meninggalkan unsur kemanusiaan
sekolah • Bertindak secara komprehensif dalam menangani cabaran secara
kolaboratif
KEMAHIRAN-KEMAHIRAN GURU SEBAGAI PEMIMPIN
o Inklusif
• Berkebolehan membuat keputusan menggunakan bukti & data 1. Persekitaran Inklusif dan mesra pembelajaran
(kemahiran penyelidikan) • Peruntukan & dana yang tidak mencukupi
• Melihat peluang dan mengambil inisiatif untuk penambahbaikan • Insfrastruktur dan kemudahan khas di sekolah berada pada tahap
berterusan (inovasi pdp, amalan kitar semula) yang menyedihkan
• Menggerakkan orang untuk mencapai matlamat bersama (inspirasikan • Kerisauan ibu bapa tentang persekitaran pembelajaran (murid
rakan sejawat untuk capai matlamat bersama) normal campur dengan murid bekeperluan khas)
• Mengatur resos & mengambil tindakan (strategis)
• Berupaya mengekalkan komitmen orang lain 2. Tahap kompetensi guru
• Kurang pengetahuan & kemahiran mengajar murid inklusif, kurang
CABARAN KEPIMPINAN DI SEKOLAH keyakinan untuk menyampaikan pengajaran yang berkesan
• Kurang bersedia menyediakan keperluan fizikal & perubatan murid,
o Aliran Perdana kurang mahir mengaplikasikan teknologi maklumat & komunikasi
1. Merealisasikan PPPM
• Guru hendaklah menjadi pemimpin di setiap tugas yang
diamanahkan
• Perlu memahirkan diri dengan PPPM
• Menjadi fasilitator yang berkesan di dalam bilik darjah & PdP
nursya
o Bekeperluan pendidikan khas
1. Komitmen guru
• Memerlukan persediaan mental & fizikal serta RPI yang rapi
• Membuat perancangan dalam pembelajaran bagi memenuhi
kurikulum yang sesuai dengan tahap dan kebolehan kognitif setiap
murid khas
• Guru memiliki tekanan emosi kerana dibebani dengan pelbagai
masalah tingkah laku murid, memenuhi keperluan dan
kepelbagaian murid bekeperluan khas
• Tekanan tinggi kerana harapan yang tinggi daripada ibu bapa dan
pentadbir sekolah dalam meningkatkan prestasi perkembangan &
pembelajaran murid bekeperluan khas (kebanyakan ibu bapa
bergantung dengan guru sahaja)
• Guru Pendidikan Khas masih perlu memantau & menyokong murid
yang berada di pendidikan inklusif
• Kekurangan sumber tenaga pengajar yg bertauliah

2. Keterasingan Program Pendidikan Khas dalam sistem pendidikan


• MBK terasing; ruang terasing, keterlibatan dengan program
sekolah yang kurang, penerimaan sekolah, hubungan sosial,
kakitangan sokongan yang terhad, panggilan (ejekan)
• Kurang sokongan pihak pentadbir
• Layanan sebagai kelas kedua
• Sikap kurang senang pentadbir bila mbk join peperiksaan sebab
takut graf jatuh
nursya
TUGAS & TANGGUNGJAWAB GURU
o Menyebarkan ilmu o Pemimpin
o Pengamal dan pelaksana ilmu o Mentor
Pengamal TMK o Penyelidik
Struktur JPN & PPD o Role model o Agen sosialisasi
Struktur Organisasi Sekolah o Penerap nilai o Agen perubahan
Tugas & Tanggungjawab Guru o Educare/educere o Pembina Negara Bangsa
Jangkaan Guru o Pakar rujuk

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JANGKAAN GURU


Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG -Unggul -Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh
bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk
kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah, prasarana dan jangkaan
persekitaran sekolah tersebut.
1. Jangkaan terhadap pelajar
Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ - Cth : penentuan hasil pembelajaran
Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat
yang progresif, berdaya tahan, mampu berdepan dengan perubahan- 2. Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah
perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung Cth : Pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah, berintegriti
identiti negara berlandaskan Rukun Negara dan bersungguh-sungguh

3. -Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti


STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH-SEKOLAH Cth : merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu
KPM didokong oleh 31 Bahagian, 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan bapa dan komuniti dengan pihak sekolah
Pendidikan Negeri (JPN)
- Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu 4. Jangkaan terhadap diri sendiri
Cth : meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan
- PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan
- PK2 – bertanggungjawab dlm HEM

- PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum


nursya
KPM telah mewujudkan Program Transformasi Sekolah 25 (TS25) yang
memfokuskan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan
serta pedagogi dalam PdP
INOVASI DALAM PENDIDIKAN
• Inovasi dalam pendidikan memerlukan perubahan sikap & gaya berfikir Matlamat TS25
setiap warga pendidik • Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
• Menemukan penyelesaian masalah pembelajaran melalui cara yang • Kepimpinan yang berkualiti
lebih jelas, mudah dan ringkas • Guru yang kompeten & beraspirasi tinggi
• Menjimatkan tenaga, kos, meningkatkan produktiviti, membina • Komitmen komuniti yang padu
pengalaman
• Para pendidik perlu lebih kreatif & inovatif serta mengembangkan Kompetensi 6C dalam NPDL
dimensi baru dalam PdPc. • Karektor
• Kewarganegaraan
Konsep inovasi?
• Kreativiti
• Idea, amalan / objek yang dianggap baru oleh seseorang
• Komunikasi
• Strategi / idea / konsep baru yang boleh tingkatkan sesuatu amalan
• Pemikiran kritikal
• Sesuatu yang baru / unik hasil ciptaan penstrukturan semula yang
memberi manfaat kepada masyarakat & memiliki nilai yang • Kolaboratif
diutamakan
Pedagogi terkini
• Berlaku secara berperingkat, beransur sehingga terhasil perubahan
kepada produk, proses atau perkhidmatan • Memberi peluang kepada murid untuk menentukan proses
pembelajaran sendiri serta mengemukakan jalan penyelesaian
terhadap masalah yang wujud
• Contoh: Program PJJ (Pendidikan Jarak Jauh)
• Elemen dalam pedagogi terkini
• Inovasi dalam pendidikan : Menyediakan kemudahan e-perpustakaan, o Pembelajaran Partnership (Guru – Murid)
membina modul dan menyediakan tapak di laman sesawang, o Tugasan Pembelajaran Mendalam (DL Tasks)
menggunakan aplikasi untuk membolehkan pembelajaran berlangsung o Peralatan digital & sumber
secara atas talian
Pembelajaran berasaskan projek (Project Based Learning)
STRATEGI PENGAJARAN-PENGAJARAN YANG INOVATIF Ciri-ciri PBL:
o Pembelajaran berpusatkan murid
Strategi PdP yang inovatif o Menggunakan kemahiran & pengetahuan & mengaplikasikannya dalam
PdP pada hari ini perlu membawa murid berfikir menyelesaikan masalah
Mampu melahirkan geneasi yang relevan dengan keperluan dunia
o Berasaskan kumpulan secara koperatif & kolaboratif
nursya
o Memberi impak terhadap kemahiran hidu, pengurusan diri, Pembelajaran berasaskan laman sesawang
penyelesaian masalah o Suatu jenis pembelajaran dalam talian yang menggunakan video
streaming, powerpoint, audio & perisian lain dalam PdP.
Langkah pelaksanaan PBL o Pertemuan bersemuaka antara guru murid tidak berlaku langsung
o Tugasan o Ianya sepenuhnya berlaku melalui laman sesawang
o Kemukakan masalah kepada murid
o Menganalisis Masalah Kepentingan?
o Mencari jalan penyelesaian (Membaca, membuat rujukan, o Maklumat pembelajaran, penaksiran, perkongsian idea lebih mudah,
perbincangan, etc) pantas dicapai & disebarkan
o Meneroka Masalah o Dapat menyemak markah dan maklum balas secara langsung
o Menyiasat semula masalah secara bersama o Mudah berkomunikasi
o Maklumat dan maklum balas dapat dikongsi kepada semua
Flipped Classroom
o Proses pembelajaran berlaku secara teradun (blended) antara
bersemuka, atas talian atau di luar talian MENGURUS PERUBAHAN PENDIDIKAN
o Ini adalah untuk memastikan proses PdP diteruskan walaupun
pensyarah berada di luar bilik kuliah Perubahan dalam pendidikan
o Keistimewaan Flipped Classroom • Pengurusan perubahan merukan aktiviti bagi memastikan matlamat
o Tajuk / unit pelajaran tidak tertinggal & pembelajaran dapat diteruskan sesebuah organisasi tercapai
spt jadual • Melaksanakan kurikulum & pentaksiran yang lebih realistik & terkini
o Guru menggunakan pelbagai bentuk teknologi (membudayakan
pembelajaran secara kendiri) • Memperbaharui ilmu & kemahiran para pegawai pendidikan
o Pembelajaran berlaku di mana mana sahaja
o Bebas memiih waktu sendiri (Tidak dikongkong waktu PdP) Strategi perubahan
o Menggalakkan pembelajaran kolaboratif & perkongsian maklumat
Strategi kekuasaan
Pelaksanaan kaedah Flipped Classroom • Pihak atasan berkuasa menggunakan autoriti formal & kawalan untuk
o Guru rakam video memaksa kumpulannya berubah seperti yang dirancang
o Guru & murid mendapatkan maklumat lanjutan daripada content rich • Cth : KBSR -> KSSR, PMR -> PT3, PPPM (11 Anjakan)
website (Khan Academy, Schoology) – berlaku perkongsian dan
penambahan maklumat Strategi Pujukan
o Guru menggunakan bahan yang diberikan untuk mengadakan kuiz • Perlu memiliki kemahiran interpersonal yang mantap
(EdPuzzle) – meneroka lebih banyak maklumat • Meyakinkan kumpulan dengan logik & kebijaksanaan ‘
o PdP secara bersemuka berlangsung dalam keadaan yang lebih • Cth: Membudayakan penggunaan TMK dalam kalangan guru & murid
berkesan
nursya
Strategi Pendidikan Semula • Mendorong perkembangan kemahiran ahli kumpulan
• Menggunakan maklumat sedia ada dan menambah baik sebarang • Ahli kumpulan lebih bermotivasi untuk menjalankan tugas dengan
kelemahan yang wujud penuh berkualiti
• Didorong untuk merancang & merangka tindakan yang baru
• Mengikuti kursus & program peningkatan ilmu serta kemahiran yang Visi yang jelas dalam pengurusan perubahan
perlu disediakan kepada para guru agar sentiasa mengikuti • Pemimpin perlu jelas dengan visi dalam pengurusan perubahannya
perkembangan semasa • Visi perlu realistik, praktikal & berkesan
• Cth: Kursus Program Pembangunan Profesional Berterusan di IPG, IAB • Visi perlu difahamkan kepada semua ahli kumpulan yang terbabit
Strategi Memudahkan Cara Pengurusan bilik darjah yang kondusif
• Kumpulan sasaran berperanan menentukan rancangan yang dipilih • Ruang di mana murid berpeluang menyatakan pandangan, pendapat,
• Agen perubahan akan menghantar bantuan / sumber yang diperlukan memilih aktiviti yang lebih sesuai dengan minat serta ruang yang
• Cth: Guru pendidikan khas nak guna komputer untuk laksanakan membenarkan murid meraih dan mencuba pengalaman
aktiviti pdp, so pihak pentadbir kena bantu dapatkan kemudahan
tersebut Pendekatan berpusatkan murid
• Menyediakan keperluan & kemudahan yang selesa & lengkap
Pengurusan Pendidikan • Perkembangan personaliti, pemupukan kemahiran interpersonal
intrapersonal, perkembangan sosioemosi dapat dikembangkan
Pendidikan berjaya menjadi alat membina kemajuan sesebuah negara melalui • Aktiviti pembelajaran yg menyeronokkan & membangkitkan minat
beberapa aspek pendidikan; murid untuk menerokai ilmu
• Kepimpinan • Guru perlu lebih kreatif & inovatif untuk mendidik murid yang kreatif
• Pengurusan bilik darjah yang kondusif & berdaya cipta
• Landskap maklumat
Kemudahan PdP
Kepimpinan • Melibatkan sumber pengajaran spt buku, alat bantu belajar, komputer,
• Kepimpinan merupakan penentu kejayaan terhadap sesuatu peralatan menulis, membaca & melukis
perubahan yang dijalankan • Kemudahan PdP perlu ditambah dan dipelbagaikan, tak boleh ada kat
• Pihak pentadbir / pengurusan memainkan peranan utama dalam takuk lama je
membentuk sekolah yang berkualiti • Menyediakan kemudaha yang mampu memenuhi kepelbagaian bakat
& kecerdasan murid
Pemimpin Memimpin • Meningkatkan keupayaan merancang, mengenalpasti kekuatan &
• Perkongsian idea yang meneliti setiap keputusan yang dikemukakan kelemahan diri, mencipta & berkarya
oleh ahli • MBK juga tidak seharusnya diabaikan, menyediakan pelbagai ABM
• Demokrasi
nursya

• Kemudahan PdP perlu bersesuaian dengan sekolah-sekolah pedalaman Sekolah Bestari

Landskap maklumat ** certain sekolah je yang terpilih


Pihak sekolah memerlukan kemudahan TMK untuk memperoleh maklumat &
data terkini untuk menambah pengetahuan pada peringkat global Ciri sekolah bestari :
• Guru fasilitator
Pusat Sumber • Murid belajar secara akses kendiri, terarah kendiri, kadar kendiri yang
• Pusat literasi teknologi maklumat; murid mampu mengakses pelbagai menjurus ke pembelajaran sepanjang hayat
bahan & sumber • PdP yang menarik, berkesan dan berpusatkan murid
• Pusat kepelbagaian sumber & bahan bacaan • Membudayakan penggunaan ICT dalam pengurusan & PdP
• Melengkapkan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid dan • Mewujudkan rangkaian & perkongsian pintar dengan pelbagai pihak
elemen pembelajaran sepanjang hayat
Pembestarian sekolah
Peranan guru Melibatkan semua sekolah
• Guru bertanggungjawab terhadap perkembangan & kebolehan murid • Inisiatif ICT ;
• Guru wajar menguasai kemahiran TMK – murid dapat mengikuti • Projek Schoolnet
perkembangan semasa • Projek Makmal Komputer
• Kurikulum latihan guru memuatkan kemahiran TMK • Eduwebtv (tv pendidikan melalui web)
• Guru perlu ubah cara kerja – perlu kolaboratif • Pusat Akses sekolah
Transformasi dalam kurikulum • Pusat sumber

Matlamat :
• Perubahan terhadap kurikulum
• Meningkatkan kadar pembelajaran berpusatkan murid
• Memerlukan pengetahuan & pemahaman yang mendalam tentang
perkaitannya dengan sistem pendidikan • Membangunkan modal insan yg berkemahiran ICT
• Mendorong stakeholder untuk berperanan dalam berkongsi visi • Menghasilkan murid yang seimbang (JERIS)
pendidikan
Domain utama SSQS (Smart School Qualitification System)
• Menjamin kesesuaian kurikulum bagi menghadapi cabaran &
perubahan semasa • Modal insan
• Proses melakukan perubahan holistik berdasarkan kurikulum sedia ada • Penggunaan ICT
dengan mengambil kira keperluan perubahan kepada aspek asas • Infrastruktur
kurikulu (struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah • Pusat Sumber sekolah
pentaksiran, bahan kurikulum)
nursya
PENGENALPASTIAN PELUANG PERNIAGAAN HASIL INOVASI DALAM
PENDIDIKAN

• Penjualan & pemasaran produk pendidikan https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/1249-dokumen-


o Pertandingan reka cipta / inovasi – dipatenkan & dipasarkan awal-pelan-induk-pembangunan-profesionalisme-keguruan/file
untuk dijadikan kegunaan masyarakat http://www.kehakiman.gov.my/sites/default/files/GARIS%20PANDUAN%20KHA
• Perniagaan atas talian S%20UNTUK%20MENGENDALIKAN%20KES%20KESALAHAN%20SEKSUAL%
o Mendorong guru untuk melatih murid menguasai kemahiran 20TERHADAP%20KANAK-KANAK%20DI%20MALAYSIA.pdf
TMK, penggunaan peranti, pengurusan laman sesawang,
penyebaran maklumat melalui WS, Instagram, Facebook https://www.padu.edu.my/my/about-the-blueprint/
o Membuka peluang perniagaan
o Meningkatkan daya kreativiti & inovasi melalui pendidikan https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/1813-pppm-2013-
keusahawan 2025/file
• Perkhidmatan urus niaga
o Menyediakan perkhidmatan urusan jual beli kepada peniaga
lain
o Cth; Shopify (Menawarkan perkhidmatan pemasaran,
pembayaran dan penghantaran)

Anda mungkin juga menyukai